Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Boşanma 372 Sayfa 25 TU tsteme adresı Cagalogltı, Halken Sok No: 9B/41, UtMtral Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Orcl. Prot. ür Cumhuriy 52. yıl, sıyı: 18568 INTERPRESS 8ASIN Oi r 1 L ML VC KUPUR BURObU jğ BUTUN GAZETE VE DERGILERDE VAYINLA. ğ İİDIREN HABER MAKALE,^ HK OTURUM HAFTALIK*", İrUR, RAPOR BEYANAT^j "^IRLERINE ABO jğ rUTFEİMLGl İSTEYINIZ J ISTANfilll * LiSTANBUL ^ "r ANKARA ^ 9 Nlsan Kunıcusu: TUNÜS NADİ Başkent günboyu kanlı olaylara sahne oldu Tabıi Senatör Yurdakuler'in SBF oğrencısi oJarı oğlunun Komandolar tarafı ndan oldürülmesiyle gelişen olaylar, kentin öğrenci merkezlerine yayıldı, 4'ü çok ağır 20 genç yaralandl • Milli Birlik Grubu Başkanvekili Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay ikinci Başkanma gönderdiği telgraflarla cinayetleri protesto etti Ankarada dün de 3 öğrenci öldürüldü SBFdeki komando Mİdıruınd» tabsncayla ağır yaralanan Fatma Yazıct. ANKARA, (Cumhurtyet Börosu) Aylardır süregelen komando saldınlan ve buna lllşkin öğrenci olayları dun Ankara'da doruk noktasma varmış, başkentm çpşıtlı lakülte ve yunlannda gun boju devam eden kanlı olaylarda üç oğrencı oldUrUlmüş, agır 20 öğrencı de yaralan mıştır Olaylarda Tabii Senatör Muzalfer Yurdakuler'ın Sosyal Bilımler Fakültesi oğrencısi olan oğlu Hakan Yurdakuler fakültede komandolar taraiından öldurülmüş, bundan sonra olaylar kentin dlğer öğrenci merke7 lerine yayılmıştır İkinci olüm ola M Hacettepe Ünlversitesi Yurdu na polısln yaptıgı baskın sırasm da meydana gelmiş ve Gazi Egıtım öğrencisi Orhan Ensari tabanca kurşunuyla can vermıstir. SBF önünden Kurtuluş'a doğru protesto yUrUyüşüne geçen bgrencılerın üzerıne polıs tarafmdan ateş açılması sırasında blen Ankara DMMA ögrencisl Burhan Esın de, güniın Uçiincü kurbanı olmuştur Polıs kuvetlerınin kayıtsız davranışlan ârasında dün «abah SBF oğrencisi olmayan 1015 komandonun Ankara'da yarattıgı olavların Ankara DMMA Hacettepe Ünıversıtesi ve caddelerde sUrdügü, bu arada polisle oğrencilerin karşılıklı olarak sllâhlı çatışmaya girdıkleri gorülmüştur Olaylarla ılgılı olarak 100 den fazla oğrenct grjzaltına alınmışttr. Ankara Valisi Durmuş Yalçın, • ölen ve yaralananlarm sol grup tan, Sıte Yurdıında yakalanan Mehmet Yılmaz'ın (SBF olayında varalanmıştı) sag gruptan olduğu söylenmektedir» demıştır Ankara DGM Başkanı Hakkı Çoşkun, olaylara clkonulduğunu (Fotoğral. A.A) Ataklı, Korutürk'ten "Kanlı yönetime karşı etkin tedbirler,, istedi ANKARA, (OntAurtyft BUrosu) M 1 Birlik Grubu 1U Başkanvekili Mucip Ataklı Cumhurbaşkanı Korutürk ve Genelkurmay Başkanvekili, Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Namık Kenıal Krsun'a dün btrer telgraf göndererek, Parlamentoda denetım görevi olanağı kalmadığından yurdu bir iç savaşa silrükltye<ek kanlı yonetımın gıdişıne dur demenin zamara geldiğıni bildırmıştır Ankara'dakl dllnkü "elısmeler büyıik vankı uvandırmıştır ö7elIIkle Ataklı'nın teleraflnrı, Parlamento kulisinde dıkkatleri CPkmiş. ceşitli partıleıden milletvekillerl ve sent>tr>riı>r v>nnn büıosuna kadar gelerek telgrafların metinlerint okumıışlar ve tartısmışlardır. OHP Millet Merllsl v« Cumhurıvet Senatosu enıpları nlağanüstü toplanarak son Relismeleri deöerlendırmislerdir (Devamı Sa. 9, SU. 6 da) ve soruşturmaya devam etHklerlnl bıldırmiştır Tablt Senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu SBF 3 sınıf öğrenctsi 23 yasmdakl Hakan Yurdaku ler'in öldürülmesıyle ilgill olarak Ankara Emnijetinden bir vetkill, «Olay, şebeke kontrolu sırasında olmuşttır. Sağcı grup, (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Eyüpoğlu: "Hükümet ordu için değil, kendi için uygun olacak bir komutan aramaktadır,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel SekreterJ Orhan Eyüpoğlu Hava Kuvvetlerl Komutanlıgına getirılmesi söz konu BU olan trtan özaydınlı İle llgıli kararnamenın imzalanmamasını kınamış ve «Amerika ile askerı işbırligı anlaşması yapılırken bu makamın vekaletle idare ettlnlmesı büyük hatadır Anlaşılmaktadır ki, hıikümet ordu lcın deftil kendl için uygıın olacak bir komutan aramaktadır Hıtktimet oıduya da sivaset sokmak hevesınc kapılmamalıdır» demistir. CHP Genel Sekreterı KvtlpoS lu'nun bu konudaki demeci söy ledır«Hılktlmete degıl, ordunun bün yesmın saglamlığma duydugumuz güvençle bu konuya bütiin önemine ragmen uzun süre de Rinmedik Umduk ki hükümet bdyle bir makamın vekaletle ytl rütülemeypceğlnl, en uygun komutanı vakıt geçirmeden atama sı lazım peldıgın) anlayaoaktır Amerika tle askeri işbirligi an lasması yapılırken bu mftkamm vekaletle ıdare ettirılmesi büvuk hatadır, nitekım Genelkurmay Ba'jkanheı honıen gereken inhayı ysomıştır, hükümeti so(De\amı Sa. 9, Su. 5 de) • Kimliğini gizleyerek iki gün olayları izleven CHP'li Ölçen polisin de ikiye bölündüğünü öne sürdü ANKARA. (ANKA) CHP Millet Metlısı Grup Başkanvekili Alı Nejat ölçen, Başbakan SUleyman Demirel'e bir telgrat çeke rek, Ankara Devlet Mimarlık ve Muhendislık Akademisinde ög renci ve öğretmenlerln can gü venliği kalmadığını bildirmış, «Ikl hasım gruba aynlan güveıılik kuvvetlerınin de can güven ligi kalmamıştır. Yakın bir gelecekte polislerin de birbırlerıyle savaşacaklarını tahmin etmek glıç olmayacaktır» demlstır. (Devamı Sa. », Su. 4 de) Feyzioğlu, asayişle ilgil Bakanların görevlerini daha iyi yapmalarını istedi MC lideri Demırel; Bu karşılıklıhusumetin bir neticesidir,, diyor ANKARA. (Cumhurtyet Biirnnu) Bakanlar Kurulunun dün vap tığı toplantıdan sonra Başbakan Sulevman Demirel. gazeteoılerın Yurdakulrr'ın oldllrülmesi \e son olavlara ilışkın sorularını (evnplniKurırken «ölmevı ve ol dtırmovt kafasına koymuş kişile rın katasından bunu nasıl çıkar nıamız gerektlği bızl dprın derın düslındurmektedır demiştlr Başbakan Sulevman Demirel, konuya ılışkin bir soruya ?6"yle cevap vermışlır • Sılahli çatışmalar fevkalade esef verırl bir hadısedır ölmevi \e oldürmeyı kafasına koymuş kısıleıın kaiasından bunu nasıl rıkdrmami7 gerektıgı bızı derın derın duşündürmektedır Bunlar oftretını egıtıın meselesi degıl riır Pıı dogrııdan do^ruvn karşı lıkh husumetin netıceleridir Gayet tabıı kı cltvlpt bütün gücuvle kanunları hakim kılmaya çalışmaktadır Ama UrünUlyle ifade edeyım ki, bu hadiselerın arkası alınamamıştır. Herkesın bire vardımcı olması lazımdır. Çün ku vatan çocuklarının biribirini öldurmesi herkesin icinde bü yük bir yaradır. Umarım ki ka nun hakımiyetıne karşı herkes saygılı olsun ve umalım kl bu çeşit milletımızi Uzüntüye garke den hadiselerın sonu gelsin HU kümet bütün gücüyle bu hadise lerin önünll almak tçin uftrnşmaktadır » öte yandan CGP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turhan Foyzıoğlu dun düzenlediği basııı toplantısında sokak anarşlslnden vakmmış «Asayisten reiimin ve lîtfvenlıftın korunmasından doÇrıı dan doğruya sorumlu olan Bakflnlıkların görevlerıni daha ivi yapar hale gelmeleri, havatî onem tasımaktadır» demiştlr. (Devamı Sa. 9. SU 4 de) \ Isparta'da Büyük Ülkü Derneğini bastıktan sonra intihar ettiğî öne sürülen öğrencinin cesedinde işkence izleri saptandı Salih Ziya GÜRAKSU BCRDUR Isparta Büyük Ülkü Derneği'nden Jl mart gece sl kendislni atarak İntihar ettıgl öne sürtllen Isparta Eftıtim Ens titüsü htrınrl sınıf öfrencısi H(l seyın Hatipoğlu'nun cesedıne babasının ıstejfı üzerıne meıann dan çıkanlarak otop^i yaptırıl mış ve lşkence gOrdilfttlne dalr bazı btılı»"lar eldp edflrıisttr (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) \ ATfNA EGE'Yt KAPAL1 TUTTUĞU İCİN THY, LIBYA SEFERİNÎ AÇAMIYOR CUMHURtYFT. SAYIN BAJBAKANIM, liBYA SEFERlERıNi Bift TURIÜ BAJIATAMIYORUZ.. ÇUKKI) MAIUMUNUZ HEP OYIE ORADA DURUYOR EGE!.. Başkent Notları Alman Büyükelçisi: "Gediz'e verdiğimiz yardım malzemesi sandıklarda bekliyor,, ANKARA Fedeıal Almanva'nın Ankara Büvukel<;ısi Dr Gus tav Adolf faonnenhol, dün Tıp takultesi ne armagan ettıkleıı mıkro sırurıi avgıtının teslim törenınde vaptıftı konusmada ülkesının vıllar once Gediz depremi nedenıyle »onderdıgi vnr dım malzemrsının hftlâ sandık larda bekletıldığiru önn si'rmüştür Alman Dışışleri Bakanı Hans Dıetrıch Gencher'ın Turkıve'vi zıyaretı sırasında göndermeyı vaadettıfi mıkro . şııurji avRitıran tesliml nerienıyle duzenle nen tccnde, Ankara Ünurr11! tesı Rcktorü Prof Dr. Tahsın ö?puç de bir konıışma vaparak, Tıirk • Alman dostlugunun önemıne değınmış, yardımlara ve gostorılen ilgıye teşekkur etmişUr rıp Fakültesi «gretim üyelertndcn Prof Dr. Rıdvan Ege lse, F'ederal Almanva'nın Tıp Fakültpsı Ortopedl Klmıftl'ne yaptıftı varriımlar.ı tpspkkilr etmiş Türk Alman Ishırligıntn devamı dıle fiınclı lnılunnuiMur Prot Ege, bu ayRitla sakatİRrın ellerınin, <)vnklarının çok daha büvük şekilde g6rıllecegını ve ince nok. talara kaciar nüf'iz ertllerek tedavılerlnın dnlıa saglıklı yapılasovlemistir. Büyükelç) Dr. Gustav Adolf Sonnenhol konuşmasmda, Tıp Fakültpsıne sımdi\e dek hükUmpti tarafından vapılan yardımların çok ı V) bir şekilde degericndirilmesıni ertrmekten duydukları tnemnunıvetı oelirterek. «Alman hükflmetınin, vıllar önce Gedız depremı nedpnivle grtn dermıi bulundııfiu yardım malzemelerinln hâlft sandıklarda bpkletllmpsinden (izüntü duyduk larıru» bUdirmlsür. (a.a.) özaydınlı'nın ataması neden yapılmıyor ? Fikret OTYAM > ANKARA Madem kl denıok rası bıraz da açıklık rejimıdır, geleneklere ve yasalara uygun olarak TUrk Hava Kuvvetleri Komtıtanlıgına sırası gelen Sayın Orgeneral lıfan özaydmlı' nın bu goreve nedpn cetirilmedtğınl, ya da neden getirilmek istenmedifti bu atamaya kimle rin neden engel otdugıınu bir Türk: vatandaşı olarak öğren mek istivnrum, sanırım bu lsteğın sahlbi de çoktur, katılan çoktur bu istege. (Devamı 5. Sayftd») PAŞAKAPISI CEZAEVİNDEN, TEL ÖRGÜLERİ AŞAN 7 TUTUKLU FIRAR ETTİ Paşakapısı cezaevlnden dün sabaha karşı yedı tutuklu teluıgülü duvarlan aşarak kaçmışlardır Devriyelerın nobet değıştırmeleri sırasmda meydana gelen firar olayından sonra. polıs ve Jandarma timleri, alarma geçirilmlştir. DördU hırsızlık suçundan, dığerlerl sovgun, esrar ve silâh bulundurma suçlarından muhkuın olan fııarılerın fotografları çoğaltılarak dağıtılmıştır Cezaevındcn firar eden mahkıımlar şunlardır MustBfa KHn bur, Cevat Iskender, Nurettın lncesaraç, Turgut Topuz, Necml Ardıç, Necatı Göktaşlar ve Ferrutı Kavaklıoğlu. Toplu firardan kısa bir sure sonra Yeldcğırmeni'nde bir sabı kalı öldunllmuştür Polis öldOrülen Zıya özkanca'nın, firar eden mahkumlardan bırl taraftn dan vurulmuş olabileccği ihtlma11 Uzerinde durmaktadır. ANKARA, (Cumhurlvet Btirosu) Millet Meclısınde dün vtısa önerl ve tasarıları Rhruşültneve başlarıdıgı »ırada çıkan sert urtışmalardan sonıa Haşb.ıKan Var dımpısı Turfıan Fevzloglu CHP liler tarafından dttvüimüştür. Feyrıoğlu'nu CHP Gazlantep milletvekill Muvaftı GUnpş vumrult ve kafn darbelertvle vere düşürmüştür Olaylar nasıl oldu! İZZET RIZA YALIN Genel Kurulda öazı nanun tasarıları soTüşülüp kabul edılLEFKOŞE Kıbrıs Temsilcl layısıyla bızl toprak konusunda mlş bu arada tşçilerın pasaport ler Meclısı Başkanı Glafkos Klc kendıierivle degıi oeıu'l .sekıe •sUrelerlnm 5 vıla uzatılmasına rıdes, Kıbrıs sorununun çbzümd terle pazarlık vapnr durıima geilışkın tasan kabuJ edıldılc'ftı (Devamı Sa. i), Su. 4 de) [ ne ılışkin toplumlaıarası gorus?(Devamı Sa M Su 3 de) . mecilik görevinden bu kez kesınlıkle istifa ederken, Rum onorıleri dün BM Genel Sckreterının Kıbrıs orel temsılcısı Perez de Cuellar tarafından, Raut Denıctaş'a sunulmuştur Denktaş, Rum onerüerinin top rak sorunu ile ılgılı bolümunü özel temsilciye iade etmış ve «Maalesef toprakla ileilı bolümde Genel Sekreter VValdheim'e atfedılen bir durum var. Genel Sekreter toprakla ilgili görüşlerın muharrıki ve mtişevvıki olarak gösteriliyor Zavallı, çaresiz Rum liderlıgi de bunlan kabul etnifik 7orunrin kfllnus plhi gbrünü yor ve\A nyle Kbsterillyor Do ir ulkede rc)!m İçin on büvuk Iphllke Ihtldar pllvle, sllâhlı kuvvetler Içlııe, ıcunluk pnlıliku <sııkıııaKtır « ıphe portilerl, Azelllklc U Mart nıııhtıraMrın.ın sdiır», MUhlı Kuvvetler Içlnde vandns aravıp slvasal llişkller Uurma volııncla nlclııkçn ha^arı gıısterıHler M Mart lîfîl tarlhlııdpn hnce At Kara Kuvvetleri Konuıtanlı£ina eetlrilen Urceneral l'nrıık GUrler devrtn MJIII bavunma Bakanı Ahmel l'npalnglu'nun viinettlüi slvasal nvıınlarla, emekllllkten Kurtulııp Kuvvel Komutanlıftına KCtlrilnıhtl. 12 Mart mııhlıraslvla başlavan ola4ani*«tO dftAyşegül DORA'nın nemde. Demirel İle bazı Sıkıyiinetim Komulanlan ârasında röportajı: fllşkiler artınldı. Bu rtflnemde Demirel İle «ıcak fllski kurmavan Ikl Sıkıvfinetlm Komııtanından blrl Urseneral trfan O/avdınlıv• «Ağacm altında konuşma, dı ötekl lne Koramlral Necmetttn Sftnmez. SOnmez emekvapraklar dtnlerl» 1 oldu Aravrtınlı tie nrdııdndır . 1 • Her Tiü Ktşiden nirlnin tuözardınirnın vasalar» ve Tfırh SIISIılı KurvetleH'nln hııeiine hadar «ıınsıkı nanlflıih çel?neklere eflre Hava Kııvtuklu bulundııfu Ulke vetlrri Komııtanı olmam eerrkmektedlr. Kakat Demirel, Olr • Yolculukta esrar molalan tlirlü. foavrtınirmn karamamMİn» Imzalamamaktadır. Sllâhlı Kuvvetler Içlnden lyl kokıı alm» veteneflnl celtstlren. (Devamı S. Savfaıia) Rum önerilerini dün teslim alan Denktaş, toprak isteğiyle ilgili bölümü geri çevirdi Emekli ikramiyeleri ile ilgili tasan görüşüleceği sırada Meclısi terkeden Feyzıoğlu'nu CHP'li üyeler dövdü GÖZLEM Özavdınlı Olayı.. UÛUR MUMCU ÎRAN: Kör Kuyu B Yarın Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog