Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Felsefe ve Ulusal Kültür HIIml Yavuz 52. yıl, ı«yı: 18567 Ftyatı» 10 U n tatoma Adresi: ÇAGDAS TAYlNLAJtl OftfiaJoSlu. Rtükerl 80. N « S9/41 • Istanbd umhuriy Kunıcnsu: HJNÜS NAOİ 8 Nisan 1976 fcrjemb» ^UEBA VE BALESI 18.30 10 Nisan Cumar*Rİ& 20.30 Opera Taaanb *• Gla^Ûflhcchl 11 Nisan Pazar 15.00 Opera Manon •mm. 12 Nisan Pazartesl 20.30 Konser Judith Uluî GTOlden Turalı Nejat Tekebas 1» Nisan Salı 18.30 Opera Tabarro Giannl Schicchl Mbnssf v S p B jMİlar Uçlt)sîl# "30 BİN • DOLARLIK BAĞIŞ,, DAVASINA BAŞLANDI ALINAN BAĞIŞ KONUSUNDA GENELKURMAY BAJKAN1NA BiLGi VERDıGıNİ, TUTANAĞİ iSE PARANIN BAJKA İJLERE VE KiMSELERE KAYDIRILMAMASI iÇiN DÜZENLETTiĞiNi BiLDiREN HAVA KUVVETLERi ESKİ KOMUTANININ, BUNDAN SONRAKi DURUJMAIARDAN VARESTE TUTULMASI iSTEĞiNi MAHKEME KABUL ETMEDi. DURUJMA, TANIKLARIN OiNLENMESi iÇIK 12 NiSAN'A ERTELENDi. , Alpkaya; 'Suçlama maksatlı ve taraflı. dedi Emekll Orgeneral AJpkaya ve Korjeneral Göksaran dttnkü durusmada... ANKARA (Cumhurlyet BüroKu) Hava Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Emin Aipkaya ile Hava Kuvvctleri eski Kurmay Başkanı Korgeneral Ihsan Göksaran, Hava Tuğgeneral Abduilah Tenekeci ve Hava Kurmay Albay Sinan Bilge haklarında Genclkurnıay Askerl Mah kemesi'nde açılan davaya diin başlanmış ve sorgular yapılmıştır. Askerî Savcı iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı resml evrak dUzenlediklerini ve görevlerini kötüye kullanma suçlarmı, işlediltlerinl öne sürerek, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırıüTialarını istemiştir. Emekli Orgeneral Alpkaya sor ftusunda, Italyan Büyükelçisl tarafından Lice depreminde harcanmak Uzere kendlsine verilen 450 bin TL. tutarındaki paradan Genelkurmay Başkanı'nm haberdar olduğunu büdirmış, soruşturmayla ilgili dosyanın «tamamen bitaraflıktan uzak oldugunu» öne sürmüş «Pazara çıkarılan şereflerin bir an önce iadesini istiyorum» demiştir. Daha sonra Göksaran, Tenekeci ve Bilge'nin sorgulan yapılmıştır. Bu arada Alpkaya'nın bundan sonraki duruşmalardan vareste tutulması isteğine mahkeme uymamışt.ır. Duruşnıâ bazı tamkların dinlenmesi için 12 nisan pazartesi gUnune ertelenmıştir. Saat 09'da başlayan durusrnada, Mahkeme Başkanı olarak Korgeneral Arif Koçak, üye Korgeneral Haydar Saltık, duruşma yargıcı Yargıç Albay Sadettin Üçünoüoğlu, Uye vargıç Albay Hamdi Sevınç ve Uye Yargıç Hava Binbaşı Nail Yücel ycralmış Sümerbank de?i ve kundura mamullerine yüzde 2035 oranında zam yaparken, ÇayKur da çay (Telefoto: a.a.) fiyatlarını arttırdı Aykut SAĞANAK tlgili hükümet üyelerinin fiyat artışları konusundaki açıklamalarını, yurttaşların hergün tanık olduğu piyasa gerçekleri yalanlamağa devam ederken, son olarak Sümerbank ve Çay • Kur ürünlerlne de yeni zamlar jjelmiştir. Sümerbank yünlu ve pamuklu fiyatlarından sonra deri ve kundura mamullerine de yüzde 20 ile yüzde 35 arasında degişen (Devamı 5. Sayrada) Ecevit:"CHP'nin bugünkü muhalefetini yeterli bulmayan halk çoğunluğuna hak veriyorum ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP TBMM Grubunun dilnktl toplantısında bir konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevit, eleş tirileri cevaplamış, «CHP'nin bugünkü muhalefetini yeterli buımayan bir halk çoğunlugunun ya nında, aşırı bulanlar da belki vardır. Ben daha çok yeterli bulmayanlara hak veriyorum» demiştir. Ecevit, parlamenterlerio yakından ilişki kuramadığı yolun daki eleştirileri de haklı buldugunıı belirterek, «Arkndaşlanmla gerçekten yakın ilişki kurama dım. Yorgundum ve zamanım yoktu. Bundan böyle daha çolc temas etmek İstiyorum. Ancak, karamsar olmanın gereğl yoktur. Bugünkü olaylar için gücümUzü kaybet.miş gibi karamsarlıga dUşmeyelim. Kişiliğimize gü venellm. CHP en güçlü muhalofet partisidir» şeklinde konusmııştur. Ecevit daha sonra şunlan söylemlştlr: «Şiddet olaylannı kışkırtan her gün gençlerin ölmesine, eğltimin aksamasma yol açan blr hükUmet tutıımu karşısında, de» let soypınlannın bazı hUkUmet ilyelerince yalan UsUine yalan söylenerpk örtbas eriilmeye kalkı şılması karşısında halkın tepkisl patlama noktasma varmıştır. Biz halkın tepkisini, ancak bir ölçü(Devamı Sa. 0, SU. 8 de) lardır. Iddia makamında da Yargıç Albay Mehmet Turan bulunmuştur. Mahkemede sanıklardan Emin Alpkaya'yı avııkat Faruk Erem ile Emin Değer savunmuşlardır. Sinan Bilge'nm avukatı olarak Cemal Korkmaz, Abduilah Tenekeci'nin avukatı olarak da Sü rpyya Uysal ile Münir TUfekçıler bulunnıuşlardır. (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Sol Yumruk ürkçe bllmeyen blr yahaııcı gazeteci (hangisi billr ki) ülkenıize grlse de örneğln İstanbul'da ya da Ankara'da komandoların bir tnplantı.iım Izlese, Mg yumrııklannı kaldırarak «Başbuğ, BaşlniR» dlye faafiran gcnvlerl göriınca onlann sosyalist olduğu yargısına varacaktır. Van tutmaktan kaçınan aynl yabancı gazeteclnln bir de sol bir geııçlik örgütünün toplantısında bulunmak istemesl doğaldır. Orada cosku Içinde gösterl yapan kalabahğa baktığı zaman kltnlnln sağ, klmlnln de sol yıınırııkİRrını sıktığına tanık ulacak ve «Bunlar da sosyallst ania her haldc blr hölünıü çolak olmalı» diyecekllr. Yabancı gazetecinln yanılcısı bizim yanlışımızdan doğmaktadır. Diinyanın lıiç blr ycrinde «milllyetçl» dediğimiz tııtııou Itııruluşlar ne sağ, nc sol yumruk kaldırmazlar. Onların slmResl iilkcden ülkeye değlşmekle birlilrte daha çolc eskl Roma'dan alınmadır. Mııssnlinl'yi Uuçc, Hltleri dc Fiihrer havkırışı İle selamlayan Faşlstler ve Nazilcr safc kollarını, elln ayası yrre, dnniik olmak üzere dlm dik uzatırlar, uygun aclım rap rap gecer riderlerdi. T CGP, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili atamada gecikmeye artık son verilmesini istedi ANKARA (ANKA) CGP grubu ve Genel Yönetm Kurulu'nun diinkil toplantısında Büyükelçi ve Komutan tayinlerinde geçikmelere son verllmesi gerelçtiği kararlaştırılmışlır. CGP'nin Orgeneral özaydınlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanhğına geçlkmeden atanmasını istediği bildirilmektedir. Toplantı ile ilgili açıklamada CGP Genol Başkanı Turhan Feyzioğlu'nun bugün bir basm toplantısı düzenleyerek alı nan kararları geniş bir biçimde açıklayacağı da bildirilmiştir. Açıklamada şöyle denilmiştir: «Toplantıda MSP'nin son açıklaması, snarşiye, şiddet olaylanna ve yıkıcı faaliyetlere mutlaka son vermek zarureti ve bu konuda süratle almması gerok(Drvamı Sa. », SU. 4 de) Rumlar, önerilerini şartsız olarak Türk tarafına vermeyi kabul ettiler I LEFKOŞE Kıbrıs Rum YÖnetinıi, Kıbrıs soıununun esasına ilişkin Rum önerilerini şartsız olarak TUrk tarafına vermeyi kabul etmlştir. Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos KlerldCS, Rum Ulusal Danışma Konseyi ile Bakanlar Kurulunun, daha önce BM temsilcisi Perez De Cııellar, verilen öneriler üzerindeki ambar goyu kaldırmasından sonra, dün BM Siyasi Baş Danışmanı Remy Gorge ile bir görüşme yapmış ve, önerilerin TUrk tarafına hemen iletilmesi için Perez de Cuellar'a yazılı olarak yetki vermlştlr. Rum önerllerinin BM Temsilcisi tarafından bugün saat. 12.(K) de KTFD Başkanı Rauf Denktaş'a sunulması beklenmektedir. Rum Temsilciler Meclısı Başkanı Glafkos Klerides'in önceki gpce bir açıklama yaparak, söz konusu önerilerin önce Rumlar tarafından sunulacagı konusunda Viyana'da anlaşmaya varıldıgını açıklamasının ardından, Rum yetkill kurulları olaganüstU toplanmışlardır. Rurn Bakanlar Kunılu'nun Rum Ulusal Danışma Konseyi üyelerinden bir bölümü ile Girııe'de yaptifjı olağanüstü toplantıda, Başpiskopos Makarios'un Klerides'i, gerçekleri Rum tarafından glzlemekle suçladıgı bil dirilmektedir. Toplantıda, Rum yönetiminin suçlu duruma düşmesinl önlemek amacıyla, Kınrıs sorununun esasına ilişkin Rum önerilerinin TUrk tarafına şartsız olarak verilmesinin kabul sdildiği bildinlnıektedir. Rum taralının konuya İlişkin ilk açıklamalarında. Kıbrıs soru nunun esasına İlişkin TUrk ve Rum önerilerinin aynı anda ve Birleşmlş Milletler Genel Sekre terl'nin Kıbrıs'takl özel temsilcisi Perez de Cuellar'in arac.ıhğıyla taraflara tletilmest konusunda Vlyana'da anlasma varıl dı'gı öne sürülmUştü. TUrk Federe Devleti Başkanı Rauf Uenklaş İse Urüksel ve Viyana'da vanlan anlaşmalar uyarınca, önce Rum tarafının önerl lerini Türk tarafına vermesi V R daha sonra 10 gün içinde Türk (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) Vergi iadesi sınırının genişletilmesi için yeni öneri hazırlandı • PAMTJK ÎPÜGI İHRACATINDA UYGULANAN VERGİ ÎADE ORANI DÜŞÜRÜLDÜ Sol yumruk dlye blr selâm ya da gösterl blçltnl yoktur. Sag yumruk ise Sosyaiistlerln bııluşudur ve kavga. döğüş anlanıına gelmez. Brn bunu VIyana'da ögrencl olarak buluııdıığum yıllarda, henüz yirml yaşımdayken öğrenmlştim. O «ıralar Avusturya Sosyal Demokrat Partlsl Marksizme çok bağlı. güçlü, dlstpllnli bir kuî'iılıışlu. Bu partlnln Gençllk Kollan Viyana'ııın rn biiyiik, en Islek gezinti yeri Ring caddpsinde sık sık göstcrl vüriijüşlerl düzenlerlerdi. Gnriilecek çpydl bu yllrüyüsler. Önde lacivert eteklikleri, kar Ribi bnvaz bluzları ile sarı saçlı, iç açıcı genç kızlar, arkada aynl renktc lâcivert pant.ılonlan, tertemİ7, beyaz eömloklerl ile atlctik yapılı dellkanlılar ıızun sıralar hallndc. askerce rap rap dejtil ama uypın ndım caddeyl blr hoydan bir boya yürürler, arada blr sag vıımrııklannı kaldırır «Freundschaft!» rtfyc bağirarak kaldırımlarda hlrlkmls halkı selâmlarlardı. Fretındschaft dostluk dcmektlr. Bu tür blr RİİstPriyl tlk (tcirdüğümdc yanımdHki arkadasıma sormuştıım: Hem yumruk sıkıyorlar, hem de dostlulrtan KÖZ pdiyorlar, ne anlama celir bu? Ve arkadaşım aıılatmış, yumruk kavca. ditfttiş iirlpmlnl dofil üretiındc cııırk Kİioünlin iistiinlligiinii simeelpr. gençler omeğln hnkkını tanıvafım. dost nlalım demok Istiyorlar demiştl. Şlmdl riüşünüyorum da sosyalist ülkü parolasını anlamadan benlmsemiş bizim Basbuğcu komandolar arasında ne yaptıtınm bilincinde olan acaba kaç klşl vardır? Sosyallzmln dostluk slmReftine Hykiinmek, o Rİmgenin Içeriglnl düsmanlıfta dfinüstiircrck kendl clbl dlisiinmeyen herketıe. her kurulusa dlş hllemek, fırsatını bııldu mu da kıyasıya saldırıp flttemok, yaralamak, öldürmek! Runun ncsl mllllyetçillk, Insanlık. ııyjrarlık, hlr anlatahllen bulunur mu, derslnlz? Ama kusunı I Demirel Ecevit'i orduya dil uzatmakla suçladı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Başbakan ve AP Genel Başkanı Demirel, dün verdlgi demeçte CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in önceki günkü konuşmasını ııHayale, zan ve feraziyelere dayanan iddialan, gerçeklere aykırı olduğu gibi ciddiyetten de malırum» olarak nitelemlş, «CHP zaman zaman, beynnlarma orduyıı da karıştırmaktadır. Son beyanı ile elini okullardan ve gençlik meselelerindcn çekmediği gibi bu kem clılinı de orduya uzatmaktadır» demiştir. Ordunıuı her türlü siyasl tartışmanın dışında tutulmasında ülkenin yararı bulundugunu söyleyen Demirel, «Bu ikl müessese(Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) HURDA YEDEK PARÇALARI KULLANILMI5 KAMYON YENi GiBi YEDEK PARÇALARININ YENİ OIARAK YURDA SOKAN İTHAI EDIlDiGiNi SAVUNAN 10 iTHALATÇI 5ANIKLARA KAR5IUK. GUMRUK 6AKANLIGININ iSTEGi UZERiNE ' HAKKINDA 0LU5TURULAN BiLiRKiJİ HEYETi ' KAÇAKÇILIK PARÇALARI. «HURDA, KULLANILMIS V I DAVASI AÇILDI SONRADAN BOYANMIŞ» Nuri ÖZDENİZ Kamyon yedek parçasına İlişkin bir kaçaUçılık olayı ortaya çıkarılmış, tıurda parçaları yenl KÖsterip yurda soktukları iddia edllen 10 ıthalâtçı ve hurriacı hakkında toplu kaçakçılık suçuyla dava açılmıştır. İthalât Rejimine aykın lthalât yaptıkları öne sürülen sanıklar, malların yeni olarak ithâl edildigini öne sürerlerken, Ingiliz Gümrük yetkilileri Türklye1ye gönderilen bu malların depolarda uzun süre kalmış «yatık mal» olduğu volunda rapor vermişlerdir. Bu arada Gümrük ve Tekel Bakanlığının lstegl Uzerine Makina Kimy» EndUstrisı Kurumu mühendislerlnden kurulan bir bilir kişi heyeti ise yeni olduğu savunulan kamyon parçalarının kullanılmış oldugunu saptamıştır. tlgililer, bu tür kaçakçılığın uzun süredir yürUtüldUgünU ve yüzmilyonlarca liralık hurda oto yedek parçasının yurda yeni adıyla sokulduğunu öne sUrmüş lerdir. lâtçı tle hurdacmın adı kanşmış tır. lddlaya göre 7/3619 sayılı ve 30.12.1971 tarihli ve 7/552U sayı. (Devamı Sa. 9, Sü. « da) ANKAKA (Cumhurlyet Bürosu) Ttcaret Uakanlıgı serbest dövlzle lhracat yapılmayan anlasma lı Ulkelere de bundan sonra gerçekleştirıleoek ihracat İçin vergl İadesi tanınmasını flnermlştir. Tlcaret BBkanlıftının ttnerisı sonucu. Ihracatta vergl İadesi uvgu lamasının sınırları venlden genis letılirken. bu uvprulamadnn dolavı Ihracatın flzendlrtlmevecegl ilerl sürülmektedir. ı öte vandsn rlünyn riyatlannın ne ihracatta uygulanan vergi iade si oranı dUşürülmuştür. Türkiye'nln dış tlcaretlni ger çekleştirirken Ikı ana yöntem kullanılmaktadır: Bunlardan ilkl, serbest döviz alanı. digeri anlaşmnlı tilkelerdlr. Serbest döviz alanı bllinen batı Ulkelerlyle vapılan lthulât • ih racat lşlfimlerinl kapsamaktadır. Anlaşmalı va da kllring sistemine Röre (jerçekleştlrilen dış tica ret ilişkllerinde belirll mallar llstelere alınmakta ve sadece bu mallar İthalât ıhranat işlemlerine girmektedir. Anlaşmalı ülkeleri bugün «adece Sovyetler Blrliftl ile sosyalist blok Ulkeleri oluşturmaktadır ve bugüne degin bu Ulkelp.re yapılan ihracatn her (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) '••> •"<!• «<nıuNi namuk Iplifti OLARAK NiTELEDi UCUNCU AGIR CEZA'DA VARGILANACAK SANIKLAR iÇiN İSTENEN HAPİS CEZASI 5 YIIDAN BASLIYOR Ankara'da Vakıf lar Yurdu saldırıya uğradı, Istanbııl'da Avdın Yurdu'nda patJama oldu • ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ENDÜSTRiYEL MESLCK LiSESiNOE KOMANDOLAR OLAY ÇIKARTÎI, İKİ OGRENCı YARALANDI. MALATYA'DA BıR OGRENCıYı YARAIAMAKLA SUÇLANAN POLıS AÇlGA ALINDI cisl Selâhattin Kurtuş. meçhul bir kişinin tabanca ateşt sonunda avagından varalanmıştır. GÖZLEM UCUR MUMCU Bir Babamn Gözyaşları... MHP'nin örgüt olarak Almanya'da ' resmen kaydını yaptırdığı açıklandı Yağraur ATSIZ BONN Federal Almanya'da MHP'nin eylemlerine lllşkln olarak Federal KUkUmetln açıklama vapmasından sonra, Kuzey Ren VVestfalya eyaletl parlamentosunda Sosyal Demokrat Parti eyalet tnllletveklll Heln yazıb btr sonı Onergesi vermlştlr. DUsseldorf'Ukl eyalet hUkümetl Bner geyi, bu harta içln.de sörüsUlmek (Devanu Sa. 9, SU. 6 da) NADtR NADt .(Dcvamı Sa. 9, Sü. 5 de) (Cumhurlyet Habcr Merkezl) Ankara'da Vakıflara alt yüksek ögrenci yurdu, komandoların sal dırısına ugramış, Istanbul Fatih'te bulunan Ayf 'n öğrenci yur duna patlayıcı rıadde atılmıştır. Ankara'da ayrıca. Yıldırım Beyazıt Ltsesinde komandoların çıkardıgı olayda iki ögrenci yaralanmıştır. Aydın öğrenci vurduna dUn sa baha karşı atılan patlayıcı maddeyle blnanın bUtün camları kırılmış, blnada hasar meydana gelmiştir. Yurt vöneticlleri. Aydın öftrend vurdunun tarafsız blr yurt olarak tanındıgını ve şlmdive kadar böyle bir saldırıya uğramadıgını bildirmişlerdir. Patlavıcı maddeyi Rtanlar sapta namamıs. sorusturmamn »ürdügli bellrtllmiştir. Bu arada. Laleli'de Edebiyat Fakültesi öeren BİR İHBAR Mılyonlarca liralık kaçakçılıgın ortaya çıkmasına adını saklı tutan bir kışınin ihbarı vol açmıştır. thbar Uzerine harekete geçcn GUmrük ve Tekel Bakanlığı 1974 yılı aralık ayında olaya el kovmuştur. Yapılan lnceleme sırasında olaya 10 tanınmış Itha Ankıra'da yurl bajıldı Vakıflara alt yüksek ögrenci yurdu bir grup komandonun sal dınsına ugramış, bu arada atılan taşlarla camlar kmlmıştır. Komandolar daha sonra çevrede ki yurtıara ptderek buradan yur da tabancayla ateş açmış, ancak yaralanan olmemıştrr. Olav önceki ge.ee mevdana sel nılştir. Yurdun duvarına MHP yazmak ısteyenlerle. vurt vönetl cilerl arasında çıkan tartışma Uzerine komando olduklan bilinen kişller «Herkes Ulktlcü olma ya mecburdur» şekllnde sözler sarfetmlşlerdir. Bunun Uzerine Olay bir anda büvümüs. Vakıf(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI t. Sayfada) 1Ü72 yüının mart ayıydı. Takvimler a mart güııUni) eftsterlyordu. Esmer, uzun boylu delikanb, Ankara'da, Ayrancı «emtinde, Menevis aokagında nlşanlısının kapuunı çaldı. Kapı «çıür açılmaz, Içeriden blr tabanca uzandı. Dellksnb kaçmaya başladı... Kvden hızla rırlayan slvll giyinmls blr klşl dc, delikanlının peşinden fırladı. Dcllkanlı, Menevis sokaRinı eeçip, Yazeanlar sokağına girdlğlnde, sırtına üaplanan blr kurşunla sarsıldı, sonra, kanlar Içlndo vere düştii. ,Kaçan dellkanlının liçdiirt metrn arkasından ates eden klsl blr trüvenllk efircvllslydl. Vunılan dpllkanlı da. OrlaDoğu Trknik Onlversltesl Mlmarlık Fakülteül nnn oinıf 06renclslydl. ÜnJverslteyi bltlrmcsl Içuı İkl ayı daha vardı. Dellkanlı, uzun *ürc, yikildıgi verde neklrtlldl. Kir süre sonra hastaneye kaldırıldıfında. kan kayhından can vermljtl. Dnktorlann arayıp hulduklan dört şlşp kan da yararsız dı artık. Vurulan «grencl «on nefeslnl vennlstl. Deltkanlının adı Koray llngan'dı.. Korav Dogan'ı tahanca kurşunııyla «ildfiren ırüvenllk en>evll*tnln adı da, Mehmet Beyazıt'dı. Koray Dognn ve Mehmpt Beyazıt. Hk kcz karşı karsıya geliyorlardı. Ve Mehmet Bevazıt'ın kurşunu İle Korav Doftan, vasaminın en guzel çagında, kefenlnl kana «ulayarak «Hlp ddlvnrdu. Koray Dogan, 12 Martın flnlO «AnarşNt avı» iırasında iildürülmilstür. Korav nofan'ın hazı Kİzll iircflt Uvrlprlne ev buldugu fhbar efllmlşti. Bn nedenle, giivenllk gttrevlllerl, Knray Dogan*ın. nlsanbsının evinrtr «Karnkol» kıırmuglardı. (Devamı 5. sayfada) GÖLTAŞ'ın çimento ihracatı konusunda Meclis soruşturması istendi ANKARA, (ANKA) CHP Çorum milletvekili Cahit Angın ve lü arkadası, Başbakan Süleyman DernirePin kurdesleri ve ya kmlarının ortak hıılıınduKU G' .taş Slrketlne. çimento ihranında nüfuzlarını kullanarak haksız ka zanç safiladıkları gerekçesıyle Başbakan, Ticaret Baknnı ve Malıye Bakunı hakkında Meclis soruşturması acılmasını ıstemışler dır Önergede Demirel dönemi «Dev let olanaklarının yagma edildiği» bir dönem olarak nitelendirılmiş ve özetle şöyle denllmiştir: «Demirel ailesinin varlıgındaki artış yasa. plan ve program tanımayan bir uygulama sonucu devletin zararı büyük olurken. astronpmik boyutlara ulaşmıştır. Demirel'in Başbokanlıgında görev inmalleri ve görevlerin kritüye kullanıimaları sonucu devlete duyulan güven de sarsılmak tadır. Çimento ihracatında verRi ladesi yUzde 5'ten Ticaret Bakanı Halil Başol tarafından art(Devamı Sa. !>, Sü. 7 de) \ h
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog