Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

V ÇACDAŞ YAYINLARI Felsefe ve Ulusal Kültür H iI m i Y a v u z Fiyatı: 20 Ltr» îsteme Adresl: ÇAGDAy VAYINLAR1 ' Halkevi So No 89/41 Istantm) C 52. yıl, uyı: 18566 4 • |v' 4 EceWt: "Ülkeyi ancak işkenceci ve kontrgerillacı ile Devlet Tiyatrosu yöneteceğini sananlar Türkiye'yi bunalıma sürükler,, MC'nin işçi hareketini zayıflatmak için her çareye başvurduğunu belirten CHP lideri, TürkTş Genel Kurulunun büyük önem kazandığını söyledi CHP Kurultayı ile ilgili olarak Ecevit, «Kimse belli yerlere gelebilmek için bana ve Genel Merkeze olan yakınlığına güvenmesin» dedi. umhurıyet Kurucusu: YUNUS NAJDİ 7 Nisın 1976 Çırjımb* BASIN DLIU CML VL KUPUR BURObU ^ BUTUN GAZETE VE DERGILERDE YAYINLA. , <T M/vrAK SIZI ILGILENDIREN HABER MAKALE,', \, ROPORTAJ.ACIK OTURUM HAFTALIK<S J^rSOHBET.ILAN, KARIKATUR, RAPOR BEYANAT^ <jfa. VE İNCELEME YAZILARI KUPURLERINE ABO./ E N E OLABILİRSİNIZ. LUTFEN BİLGI ISTEYINİZ' • SE r IJblU 31/1U Kcıbrıto^ ISI ANİİİJL 1 Tel 1 1 / A M P K ^08 Fındıklı ISTANBUL • , ÂNK.IRTIBAT PK ?T\ YrmsohırANKARA . INTERPRESS «Ordu küçük hesaplann dışında tutulmalıdır» ANKARA, (Cumhuriyet Büroau) CKP ortak grubunda bır konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevıt, Libya gezısı ıle ilgili izlenimlerini ve son uluslararası gelişmeler konusunda düşüncelerını anlatmıştır. Ecevıt aynca, iç duruma da dcğınerck, son zaırmnlarda hükumetın ordu juksek kademelerındeki atamalara biyasal açıdan bakmakta olduğunu gösteren belirtılerın ortaya çıkmaya başladığını one surmuş, • Bunun sakıncalarını söylemeye bile gerek yoktur. Hükümet hıç olmazsa bııyuk bır gorev bıllnrı içinde bulunan ordumuzu kendi kUçuk hesaplannın dışında tutmalıdır. Bu, yalnız rejlm açısından değll, Türklye'nın güvenlıgı uçısından da zorunludvjr. demiştır. Ecevıt, Demırel Hükümetının bugünlerdekl tutumunu da eleştırerek şıınlan soylemıştır: «Cephe Hükümetınin demokrasiyi yozlaştınp lçinden çbkertme çabaları son gtınlerde hız kazanmıştır. Bır daha demokratik yoldan iktıdnra golemıyeceğını anlayan AP, kendıne demokratik hukuk devletlnin kuralları dı. jı d başka yollar arıyor. Kaldı •.n a kı. Demırel yonetiminde AP, dPmokratık joldan iktldara geldıgı donemde bile. Ulkeji Anayasamızın ongordügü ozgUrlukçü demokrasi ile ybnetemeyeceğlnı her zaman açıkça belırtmıştlr. Türk halkının siyasal bılınçlenmesini ve TUrkıye'nin toplumsal gelışmcsını. sömurü dÜ7enını sürdıirmeme nlyeti rtnünde bir entjel olamk gormektedır Onun ıçın bu bılınçlenmeyi ve KPİlşmeyı durdurmak. Türkıye'de zamanı (Devanu Sa. 9, Su. 1 de) T sanatçıları konservatuar öğrencilerine polis yöntemleriyJe yapılan yasa chşı baskıları kınadılar Ocaklı Ankara ve Eskişehir'de Ülkü veMHPMİ yöneticiler saldırı ve adam öldürmek suçlarından tutuklandı (Cumhurlyet Haber Merkezl) öğrencl olaylanna adı karışan Ülkü Ocakları esm Genel Başkam Muharrem Şetnsck Ankara DGM'ce tuttıklanırken, yeni Baçkan All Batman hakkında da Eskişehir Agır Cc.» Malıke mesinde dava açılmışrır Bu arada MHP Eskişehir orgtıtıı II Başkanı LUtfü Şenol turııklanmıs, aralannda Ülkti Ocakiun L<.kı»e(Oevamı Sa. 9, SU. 7 de; Mahkeme, can güvenliği kuşkusuyle tabanca taşıdıklarını kabul ettiği 6 öğrenci için tahliye kararı verdi lan sonucunda tahliye edilmişlerdir. Mahkeme, Oğrencilerin, Uzerlerinde tabanca bulundurmalanmn «Can güvenligl kuşkusu ile bav vurulan bir davranış» oldugu yolundaki gerekçevi «kabul edıl« bılır» bulmuş ve bgrpncilik dummlarını da Rttzönündp tutsırak hu karar» varmıştır Savcı Yardımcısı Muhittin Cenkdag tarafından düzenlenen ıddianamede de suçu oluşturan olaya aynı açîdan bakılmı<i va konu şöyle degerlendirilmistir« .. Snnıklar . bıı tabanralan can gUvenligi amBnyla VP kpndi(Devamı Sa. !) Sü. 5 <te) ANKARA. (Cumhurlyet Büroüu) Devlet Tiyatrolarının 110 sanatçı&ı, Ankara Devlet Konservatuarında gıdereK yogunlaşan ıdari ve sanatsal baskıyı dün vayınladıkları bıldıri ile kınamışlardır. Bıldırıde özetle şoyle denllmek tedır «Yarının Tılrk sanatçılan olacak Kon.ervntuar ogrencılerınin, mesleklerı ve sanatlarıyla ilgili (Devamı Sa. 9, Sü. i de) Komandolar tarafmdan sokak ortosında oldürülen ÎTÜ ö§renclsl Kıbrıslı Mehmet ömer'ın cenaze törenlnde. lizerlerlnde tabanca bulundurdukları için tutuklanan Ahmet Aydın, Niyazl Kanberler. Hüseyin Tuncer. Sahın Tekbar. Adnan Köymen ve Muzaffer Olca adlı bgrenpiler, dün Istanbul 4. Abltye Ceza Mahkemesi'nde yapılan llk duruşma Onlar Nerde, Biz Nerde? ransa İle ttalya, Batı AvI rupa'da NATO'nun İkl onenıli Uyesidlrler. Son yerel seçimlerin bu iki ülkcnln solcu partUerl hesabına azımsanamasc bir llerleme gostcrmesi Uzcrinc ABD ust kademe yetkilllerl telâça kapıldılar. Fransız komünlstlerl «lşcl diktatdrlügü» İlkeslnl bıraktıklarını «resmen» açıklamıslar. ortak program çerçcvcsl içinde Sosyall.st Parti ile kurdukları işbirllğlnl yürütmeye kararlı olduklarını vurgıılamışlardı. Italyan komUnistleri daha ilcri glderek hatta Hıristiyan Demokrat Partisine el uzatıyor «tarihscl uzlaşma» forınulü uyarınra, Konıünist Partlsindeıı sonra en güçlü slvasal kurulıış olan o partiyi lşblrliglne çağırıyordu. Batı Avrupa'da olan bitenlerden hiç de lıoşlanmayan Amerikan üst kademe yetkllileri tepklslz dıırmayı lçlerlne yediremediler. Başkan Ford ve Dışişlerl Bakanı Kisshıger arka arkaya verdikleri demeçlerle müttefiklerlnl uyarmak istediler. NATO' nun her şeyden önce komünizme karşı kurulmuş blr savunma «i.stemi olduğunu, komünistlerln katılacagı hukümetlerle NATO ilkelprini bağda^tırmaya olanak bulunamayacagını dlle getirdller. Avrupa'dakl NATO kuvvetleri Baskomutam General Haig, Başkan Kord'u ve Dışişleri Bakanı Klssinger'l de gerlde bırakarak daha açık seçik konuştu. Herhangi bir NATO Ulkesinde komünistlerin hükümpte ortak ediünesine göz yumulamayacagını dobra dobra «oyledi. Amerikalı sayın yönetlcllerin, özeUlklc sayın Komutan Haig'in demeçleri başta Fransa, henıen tüm Avrupa'da çok tert karşı tppldlere vol açtı. öyle ki Paris Amerikan Büyükelçiliği bir acıklama yayımlayarak sayın generalln sözlcrlnln yanlış anlaşıldıgını kamuo>una duyurınak zorunda kaldı. Sagcısıyla solcusuyla bütiin basın bu demeçlprl ülkenln Içlşlerinc bir «müdahale» olarak niteliyor, eger çıkarlarına uygun bulmu yorsa ABD'nin NATO'dan ayrıİabilecpğinl, ama dısarıdan üve devletlere kendi politlkasını zorla kabul ettiremeyeceginl yazıyordu. Bizun gazetelerimi7ile prk 11%\ uyandırmadan gellp geccn bu tartışmalı olav, aslıııda bloklararası «jumnşima» poUtikasının ardındakl slnsl slnsl sürdürülen ideolojik varışmayı blr daha su yüzüne çıkarması bakımımlaıı, o/ellikle bizim İçin önemlidir. Batı Avrupa komünlst partilerinden hatırı sayılır bir bölümü «proletarya diktatdrlügü» llkesinden vazgeçtlklerini açıklar, sadece demokratik yontemlerle Iktidara aday oldukİarını, iktldar için scçlmden baska blr yol tanımadıklarım helirtirkpn ABD yönetlcilcri bunu bir aldatmaca sayıııakta bir sakınca gormemekte, komünisllerın seçlmle bile ıijha^ına gelmelerlnp, hatta kıyısından koşesindpn hükümetlerc ortaU olmalarına tahammül edemeyeceklerlni soylempktedlrlcr. Beri vandan Moskova'nın sözcüleri de Batı A v rupd'daki bu oluşumdan hlç memnun görUnmemekte, «Işçl diktatörlügii» llkesinden ayrılan Komunist Partlsl yönetlcl )erlnl oportünist (fırsatçı) ve revİ7.yonlst (sapmacı) olmakla Kuçlamaktadırlar. Aslında her İkl blok da kendi gücünü korunıak. kollamak amacını gütmek. tcdtr. Ilüilıaııgi blr savaş duru ınıında ABD'nin kendllcrlni yal Korutürk'e başvuran ) hukukçular ülkede can güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulunmasını istediler ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Çağdaş Hukukçular Derneğı Başkam Avukat Kalit Çelenk, Cumhuıbaşkanı Fahrı Koru'UrK'e gönderdıgı mektupta, ÜU?<ie can gıivenlıgl kalmadığına ışaretle bazı girişimlerde bulunmasını istemıştır. Çelenk mektubunda şoyle demektedlr: «Aylardan berl Ulkemızde sllregelen ve yurttaşların can guvenlığım ortadan kaldıran sılâlılı saldırılar, son günlerde daha da yoğunlaşmış ve gıdeıek (Uevamı Sa. ». Sü 4 de, Demirel kardeşler, planda ihracatın durdurulması öngörüldüğü halde çimento ihraç etti 12 mart dönemlnde hazırlanan ve CHP'nın temel felsefesıne karşı çıkmasına karşın AP Merlıs Grupunun oylarıyla kabul edılen 3. Beş Yıllık Plan Demırel başkanlıgındnki MC Htıkümetinı, Izledlği çimento ihraç polıtıkasından dolayı son derece gUç bır duruma sokmaktadır Çünkü, halen yürUrlükte olan 3. Beş Yıllık Planda çımpntonun «İhraç rrialı olarak düşunülmedıği» açıklanmakta ve çimpnto ile ilgill tablolarda çimento ihracatınm sıfıra indırıleceğı açık bır bıçımde oelırtılmektedır. 3 Beş Yıllık Planda çımentonun ıhıaç malı olarak duşunülmenıpsl, çimento uıetımının, dovızle saglanan petrol VP benzerı girdılerı en çok kullanan mal turlerı arasında yer almasından ileri gel mektedır Bunun dışında «Çımen tonun ağır, fakat ucıız bır mal ol Yalçın KÜÇÜK ması nedpnıyle dış ticarette önem h bır verı olamayacagı» duşunulprek 1972 yılında 84 bın ton olan çimento ıhracatının 1977 yılında sıfır olacagı ongorulmektedır. MC Hukümetinın, aralannda Sulcyman Demırel'ın kardeşlennin de bulunduğu çimento üretl clsl ve lhracatçılarına kâr iai} mentonun lhracabmn azalaragt lamak lizere bır kenara attıgı 3. Uretım kapasıtesinin ancak ıç taBe> Yıllık Planın 450. saytasında lebi lcarşılayacak olçüde gelıştiri yer alan «Uzun dönemde gelişme lecegi beklenmektedir.» 3. Planın bu hükmüne ragmpn hedefleri» başlıklı 898 numaralı Demirel'ın görevde oldugu 1975 paragrafta şoyle denilmektedir: «1970 yılından ıtıbaren kurulu yılında çimento karaborsaya dükapasıtesinin talepten fazla olma şerken çimento ihracatı Ecevlt'in st sonucunda ihracat vapılmayB HÜkumet Başkam oldugu 1974 yıbaşlanmı? olmasına ragmen çl lındakıne göre Uç kat arttmlmısı mento ihraç malı olarak dUşll tır. (Devamı Sa. 9, Sü. 8 oe) nıilmediğinden ilerki yıllardu çı Alpkaya ve arkadaşlarınm yargılanmasına bugün başlanacak ANKARA (ANKA) Hava Kuvvetleri eskl lcomutanı emek1 Orgeneral Emln Alpkava tıaK1 kındakl davaya bugun Uenelkurmay Mahkemesinde başlanapaktır. Alpkaya İle birlikte Hava Kuvvetleri eski Kurmavbaskanı Korgeneral Ihsan Göksaran, tnşaat Enılâk Dalresı Başkam Tuğgeneral Abdullah Tenekerl ve sekreterl Kurmav Albay Slnan Bılge de varpılanacaktır. (Devamı Sa. 9. SU. t dc) ÇAGLAYANGİL: "MAKARIOS YONETİMİNİN YENI BiR TERTIBI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ,, • BAŞKAN FORO, YUNANıSlAN'A: «DOSTLUK VE ORTAK ÇIKARLARA DAYALI BıR POLıTIKA» VAADEIIı. Kongresıni yanıltmaya çalışmaktan başka blr biçlmde izah edllemez. Bu davranışın son Türki }e ABD anlaşmaiını engellemek Içın genlş çapta girlşilen kampanyanın Kıbrıs meselesıne ilişkin bir bfilUmü olduğu aşikârdır» demiştir. (Devamı Sa. 9, SU. 3 de) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çaglayangıl dün yaptığı açıklamada, Rumların teklıflerini BM p Genel Sekreteri nın Kıbrıs'taki ozel temsıleısine kapalı btr zarf içinde verdiklerınt ve Türk teklifi alınmadıkça zartın Tiirk taralına verilmemesıni istediklerınl hatırlatarak. Rumlann böyle ambargolu olarak tekllf vermelerinln Makarios vönetimının yeni bir tertibi olduftunu bildirmiştir Çaglavangıl «Bu tertibın amaoı, cemaatlararası görüşmelerl çıkma/a sütüklpverek bunun sorumlulujîunu TUrk tarafına yüklpmek suretiyle dunya kamuoyunu ve özellikle Amerikan Özdilek: «Yurdun bir dikta rejimine sürüklenmesinden kuşku duyuyoruz» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhunyet Senatosunun dunku bırleşımınde gtlndem dışı bır ko • nuşma yapan MilH Bırlık Grubu Başkam Fahrı özdilek uzun za mandır süregelen ve yogunlaşan kanlı olayların perde arkasından kışkırtıldığını, bu saldırı ve cıtıayetlerle toplumda bunalım ve hu zursuzluk yaratılmak istendıÇını belırtmış, «Bu bunalımm sonun(Devamı Sa. 9. Sü. 3 ile) M15IR «Şeriat düzeni kuracağız» diyen sanık 10 ay hapse mahkum oldu ANKARA (Cumhurlyet BiirnMi) Cephe HUkümetinln Rüvenoyıı öncesinde Kivas'ın Divrigi tlçesinde bir otobüs tçinde tartısan yolpulardan Kpmal Yegin. Ttırkiye Cumhurtvetini vıkarogız, yerıne seriat düzenl kuracaSız» dPdıSi iddıasıyle Ankara Uevlet GUvenlik Mankpmpsindp var«»ılanmış. 10 av hapls eezasma çarptırılmış. cpzası da kpslnlesmlştlr. (Devamı Sa. 9, Sü. 8 <1c) \ J LIBYA Türklye'nın tüm Gıiney Avrupa ve Akdeniz hava ılişkisi Ege hava sdlıasının Kapalı olması nedenıyle ıki yıldır kesilmiş durumda. Bolgeyle zorunlu hava ılışkisı ancak BulRarıfetan, Yugoslavya ve îtalya'dan dolaşarak saglanabıldıginden, bu vol Türk ekonomısıne büvük yük bındırmekte ayrıca THY gereklı seferleri düzenleyememektedıt. GÖZLEM UGUR MUMCU Avrupa Konseyi'nin doğayı koruma belgesi Manyas'taki Kuş Öenneti'ne verildi' STRASBOURG Avrupa Knn seyı, Manyas gölü kıyısındaki Kuş Cenneti ulusal parkına, Kon .seyın doğayı koruma belgesinm verilmesıni kararlaştırmıştır. ö r güt Bakanlar Komıtesı tarafından açıklanan karar uyarmca Kuş Cenneti ulusal parkı, ıkı Fransız ulusal parkıyla birlikte 19B1 yıh mart ayına kadar Kon (Uevamı Sa. », SU. l ueı Atina, Ege'yi kapalı tuttuğu için THY Libya seferini açamıyor THY, 1975 YILI YAZ TARıFESıNE KOYOUGU İSTANBUl İLE . TRABLUSGARP ARASINDAKı SEFERLERiNi BıR TÜRLU BA5LAIAMIY0R Yunanıstan'ın Ege hava iahasını Turk .sıvıl ve askerı uçaklarına kapaması sonucunda. Turk Hava Yolları bundan bir yıl once yapmayı kararlaştırdığı ve 1171) yılı yaz tarıfesıne koyduğu Istanbul Trablusgarp seferlerını başlatamamaktadır Kıbrıs Barış Harekatından son ra Yunanıstan, uzun yıllardan ben tum denetiminl elinde bulundurduğu Ege hava sahasını tum uçuijlara kapamıştı Aradan geçen ıkı yıla vakın süre ıçınde Turkıye ile Yunanıstan arastnda Ege sorunu ve nava sahası s o >runu bır çözüme ulaşmadıgın dan, TUrk uçakları ile Yunanistan'ın geçış iznı vermedığı dıger ııçaklar, Ege üzerınden uçatnamakta, buna karşıhk Türkıve'ye pelmek va da Turkıye'den GUney Akdenıze gitmek ıçın Avrupn u/erınden dolaşmak yorunda kalmaktadırlar. TUrkıye ile Libva arasında son yıllarda ışçi, turıst ve tşadamı ve hatta karzo eıdiş • gelişlerinde gorülen büyük artışa ragmen, THY geçen vıhn başında planladıgı ve vaz tarifesine 96S/966 sefer savısı ile kovdugu Istanbul TrnblusKsrp seterlenni bu gune dek baslitamnmıştır. Aykut SAĞANAK i TürkAmerikan anlaşmasmı protesto eden Rumlar Lefkoşe'deki ABD Elçiliğine saldırdı LKKKOSK Sayıları 3 bınt bulan Kıbrıslı Rum öğrenoı, dün Türkıye ile ABD Hrasında ım/a lanan savunma ışbırlıgı anla&masını protesto ıçın Lefkoşe'deki ABD Buyükelçıli(;inp taş, sopa ve tuglalarla saldırmışlardır. Rum oğrencilerin KO^terileri, kentteki alanların blrlnde protesto yürüyii'îü şeklinde bnşlamıs, (Devamı Sa. 9, SU. 6 da) Peki bu silâlılar?.. Korutürk, yetkilerine ilişkin mektubunu liderlerin yanıtlamamasından yakınıyor ANKARA Sanıhr kl, insan Fikret OTlf AM Cumhurbaşkanı olunoa bir elı balda bir elı de yağda olur. Hele MC gibi bır ıktıdar olursa o zaman Cumhurbaşkanlığı olduğu ranılan ordu da ne yapdaha znrlaşır. Adamlar ne va sın, silâhı elıne alıp ı\x\. zırt ba tanır, ne yüce yaıgı organ meydana çıkılmaz va, onlar da larının kararlarını. Bır Orgene ses çıkarmazlar, Cumhurbaşkaçı ral'ın Kuvvet Komutanlığına nının i > daha '/:orlaş.ır. Adam ntanma sırası gelır, Başbakun vasa tanıma7, Danıştay kararkalkar gider Cumhurbaşkanına, larını dınlenıez, bir kararname ben adamın kararnamesını ım Cumhurbaşkanının onayına suzaljımayacagım diyebılır ve im nulur kamuovu cok haklı olaruk tepkı pröstprır. onaylanmazalama^. Gelpneklerıne sını tstpmez. Ne vapsın Cıımhurbaşkanı? Ne yapacak karar. nâmeyi bekletır, sonunda imzalar . Vay sen misin imzalayan. Bu ve buna benzer açma/ları artık iyice belleyen Sayın Cumhurbaşkanı sonunda parti başkaniarına mektup yazarak Cumhurbaşkanının yetkilerl konusunda bırşeyler düşünUlmesini ıster. Yazan Cumhurbaşkanıdır, aevletin başı.. Pekl parti (Devamı ba. 9. SU. 2 de) fark 450 kilomefrt Istanbul'dan Ege nava sahası üzennden Trablusgarp'a vapılacak uçak seferleri 1116 denız milı oldugu halde, Ege hava sahasının kapalı olması nedeniyle Bulgarıstan VıiKoslavva ve ltalva (Devamı Sa. 9, Sü. 6 d ; Istanbul'da kim, ne kadar vergi ödeyecek? BU KONUDAKI HABERiMıZ, 5. SAYFADA NADİR NADt (DeTamı Sa. 9. SU. 3 de) çişlerl Bakanı Oçu/.lıan Asiltürk, Cephe HUkümetinln eüvenovu almasından bir yıl sonra, ngrcnvllerin sllııh taşımalarının önleneceSlnl açıkladı lliç ıjüphfslz bu açıklama, Cpphe Hükumctl İçin olumlıı blr davranıştır. Son blr vıl İçinde, 3» ki?l ^Ivasal nedenlerle »IdUrülrtüktcn sonra. tçl>lert Kakanunız da. daldıfei derin ııyktıdun uvanarak: ögrencinln silah taşıması kesinllkle önlenmell... demektedlr. Kendllerlne, bütün lçt«nllglmızle: Sabab şerifleri hayrolsun. dedlkten sonra, başarılar dliemeyt görev snyarız. AslltUrk sllâh sorıınuna el atmışsa, blz de, kendisine, bir dava dosyasıvle Iki tabancadan söz edelım: UlkU Ucaklan caki Uenel Kaşkanlarından IhrHhtm llogan, IH70 vılında. sonradan Mllllvetcl llarpket Parttsi Upnçlik Kolları Kıışkanlığına eetlrllen All (İUneir İle blrliktv. Dr. Necdet (iüçlii'vü tahanpa kıırşıınııvla <il(llirnu'ıs(ii Ankara Blrincl Aftir Cpza Mahkpmpst, l'niül 1»74/4X« karar »avılı hükmOvle. tbrahlm Dntnn ve All (iüni(ör'ü, 12'şrr yıl ağır hnpis cpzasina carptırmıştır Bu arada af yasası çıktığından, ber Iki clnaypt hükiimlüiü de salıverllmlştlr. Demirel: Ar kanunu (le kirlenml? sokakian devlet EÜCİİ temlzleyecektlr derken, hlç şüpheslz, AP knngrelerinp clçek getlren bu «ağcı pylemclleri kastetmpınektrdtr. Çünku bunlar. sokakian devlet ırüçlerindpn önce temlzlemrk İçin. kendi yüntemlprirle ellcrinden geleni vapmaktadırlar. Bu karar, yana yollarına has vurulmadıgi İçin K.III.I97I EÜnU keslnleşmiştlr. Bu karann 4 nolu bendlnl birlikte okuyalım: Emanet 1970/814 mramnda kayitlı nanık tbrahlm Uoğan'dan zaptedilpn 8815296 nolu tabanca ve mermllerlnl tejmen Fehml AltınMlek adındakl »ahsa, B 1 2 K nolu taK64 (Devamı 7. Sayfada) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog