Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BASIN DLRLTME VC KUPUR BUROSU BUTUN GAZETE VE DERGILERDE YAYINLA.^ NACAK SİZİ İLGILENDIREN HABER MAKALE. 'FIKRA. ROPORTAJ ACIK OTURUM HAFTALIld hSOHBET, ILAN, KARIKATUR, RAPOR BEYANAT4 , VE INCELEME YA2ILARI KUPURLERINE ABOj KNt OLABILIRSINIZ. LUTFEN BILGI I3TEVINIZ Mctkı / s l I II I I I 11/1(J Kııtıntııs IS1 A N B t l l 4 4 / M I P K ^OR Fınciıklı İSTANBUL . ÂNK.IRTIRA1 P K < / l Ycnıselı r ANKARA INTERPRESS umhuriy 52. yıl, sjyı: 1856S Kurucusu: ÎTJNUS NADİ 6 Ni»n 1976 Sılı AĞDAŞ YAYINLAR1 •* EkJerle Ikincl Baskısı Çıktı tsteme Adresl H&lkeri 8oknk Noj Vınlan CajfaloRlu il ÎSTANBUL Açllk Ecevit: grevinde "Libya'dan oldugu söylenen gelirken Cemiloğlu Sovyet uçağımızın aleyhtarı Ege'den geçişine faaliyetleri nedenivle Yunanlılar bugün izin vermedi,, yargılanıyor , (Cumhuriyet Büroan) CHP Genel Başkanı Btilent lEcevıt, dıin bir detneç vererek basında yer alan bır haber uzerine gdruşlerınt açıklamış, «Eğer doğru ıse, bıı haberin anlamı şudur. Tlirkiyeje yapılacak Amcrıkan a&kerı yardımı karşılığında, TUrkiye'nin Ege'deki ulusal haklarını aramaktan vazgeçmesi beklpnıyor» demıştır. Ecevıt'ın demeci şoyledir: «Bugün basmda çıkan bır haber ulusal haklarımız ve gUven Ugimiz bakımından son derecede kaygı vencldır. Bu haberde belırtildığine gdre, Amerika Bırleşık Devletleri hükümetl, Türkiye'ye bir «üredir uygulanan askeri araç ve gereç •mbargosunun kaldırılabilmesl ve bazı yardımlar yapılabilme'il içın, yalnız Kıbns konusunda ko şullar one sıirmekle kalmamakta dır, aynı zamanda, Çağlayangıl Kıssınger anlaşması, Amerıkan Kongresınce onaylanıncaya kadar Tuıkıye'nin Kgı: de hcrhutiKİ bir araştırma yapmaktan kaçınmaMnı da istemektedır haberdp, Tılrk hükumetlmn bu lsteğe uyacağı bildırilmektedır (Devamı Sa. 9, SU. 8 de) (Cumhurhet Haber Merkezl) Açlık grevı yaparken öldügli yolunda Tüıkiye'dekı sağcı basında genıs yayınlar yapılan, protesto mitingleri duzenlenen, LHdde ve sokaklara adı verılen ve AP'li bir Senatörun uğrunda açlık gıevıno katlandıgı Kırım TUrk lerınden Mustafa Cemiloğlu nıın aslında havatta oldugu ve bugunden ltıbaren Sıbırya'nın (Devamı Sa. 9, Sü. 2 i c ) Çimento hracatınm bir bölümünün hayali oldugu SSK Yüksek iddialarına güç kazandıran yeni belgeler bulundu Sağlık AP'li Başol'un yönetimindeki TicaAynı tarihte, aynı gemiye biri çok Kurulu ret Bakanlığı, Göltaş'a ait ihraç büyük, diğeri çok küçük iki ayrı belgesini bir günde telgraf ile parti çimento yüklenmesi, kuşkuBaşkanı: onayladı ları arttırdı "Ruhsatlı 20bin ilacın çoğu demode ve sağlığa zararlıdır,, Demirellerin ihracatı bir günde onay aldı Talçın KÜÇÜK lamıstır Bu durum Ticaret Bakanlığı'nın Uemırel aılesının \ergl ladesl alabılmest İçın Göltaş şlrketine hlçblr fırmava tanımadıgı belırtılen kolaylıkları saftladığını göstermektedir öte yandan, Demirel aılpilnln çimento ihraç işlemleri üzerinde yapılan lncelemeier »on rterece garlp bir durumu ortaya çılcarmaktadır. P«lgeler, Demirel ailesine alt Göltas şlrketinın ayni tarihte ve aynı gemiye. biri çok bUyük ve dtgeri cok kllçUk olmalc Ü7!ere İkl ayn partl çimento yüklediklerini gösterecek Çımentonun karaborsava dtljtüğıı bır 7amanda çimento ıhraç ettıkleri iddıasıyle mılyonlarca lııalık vcrgı ladpst alan Demirel ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) aılesının çımpnto ıhraç işlemle.SbK Yüksek Sağlık Kurulu rı\le ıİRilı yeni belgeler elde edılBaşkanı Prof Dr Necdet Menenııstır Bu belgelpıdpn bırıne Rft ıııi'iılı, Kımımda 11H<,. te^ılli'riınn re Adalet Parttli Halll Basol'un sınırlı olması nedenıyle sigorta yonetımındrkı 'lıcaıet Bakanlılı ışçılerın sıkıntı ^ektıklerıne ğı Demııel aılesıne aıt Golta? ilışkın yakınmalaıla ılgılı olaıak şırketlnın çimento Ihraç belgeyaptığı açıklamada doktorların < Devamı Sa. 9, Sü. S de) sini bır gunde ve telgrafla onay Yılnıaz GÜMÜŞBAŞ We.imde düzenlenmlştir Ayni tarıhte ve avnı gemiye çtmento vılklenmestyle llgill İkl avrı belge dUzenlenmesi, bunlardan blrıiinln havali oldugıı volundnki tddialann bir lşarptl sayılmakta dtr. Demirel ailesine alt CJbltsş slr ketl 10 haziran 1975 tarfh v«» 892 aayılı ihraç tescil belgesl İle LibyaVa 200 ton çimpnto th(Devam Sa. 9, SU. 4 de) Sosyalist EDEK Partisi Kıbrıs'ta Türklere karşı uzun süreli mücadele öneriyor • ÎÜRKıYE ıLE AMER.KA ARASINDAKi ANLA5MAYI PROTESTO AMACI ıLE RUM KESıMıNDE BUGÜN GENEL GREVE GiDıLlYOR James Callaghan Ingiltere Başbakanı ve Işçi Partisi lideri oldu LONDRA Ingiltere Başbalcanı Harold VVılson'un istifasıyla bo?alan Işçi Partisi lıderligl için dün yapılan seçımi, partının mer kez sağ kanat adajı olan Dış i?lerı Bakanı James Callaghan kazanmıştır heçlm sonuçlarının almmasından sonra Işçi Partısınin eski lıderı VVılson, Kralıçe Ikıncı Eli zabeth'e gtderek istifasını resmen sunnıuştur Krallçe Ikinci Eli7abPth daha sonra Callaghan'ı yeni hılkUmeti kurmakla gorev lendırmıştıı îşçi Partisınin merker sağ kanadını temsil eden Callaghan, dun yapılan üçüncü tur oylamada 176 oy almıştır Bu turda, Callaghan'm rakıbı, partınin sol kanat temsılcisi ve Çalışma Bakanı Mıchael Foot Ise ancak 137 oy toplayabilmıştır Ingiltere'nin yeni Başbakanı James Callaghan, Saraya gitme den once Işçt Partısınin Parla mentodakl temsilcılerine hitaben yaptığı konuşmada «Kendisine yakın olanlar» ya da «Uzak olan lar. gibı bır ayırım yapmayaca gını klıkler meydana gelmesıne fırsat vermeyeceğını soylemıştir CallaRhan ışsızlık ve enflas (Devamı Sa. 9, Su. 5 dej Başbakan Demirel: "MSP ortaya şart koymuyor temennide bulunuyor, bence büyütülecek bir husus yoktur,, ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) AP ve MSP arasındakl hükUmet programı uygulamasına ilislcin tartışma İle ılgıli olarak Basbakan SUleyman Demirel ynptığı açıklamada «Bence büyutüle cek bir husus yoktur» demıştır AP Genel tdare Kurulu Uyeleri de dUn AP Araştırma Merkezlnde Genel Baskan ve Başbakan Süleyman Demirel'ın başkanlıgın da bir toplantı yaparak MSP İle program uygulaması tartısmasını gdrUsmtlstUr. Bu arada, bellrtıldığıne gcSre, 12 koşulu ıçeren MSP muhtırası dtin Erbakan tarafından, Başbakan Demırel'e gonderılmiştir DUn sabah saat lU'da toplanan AP Genel ldare Kuruluna Demirel başkanlık etmıştlr. 3 saat süren toplantı sırasında hUkümet ortagı MSPYıin koalisyonun devamı için yenlden llerl EürdUgü «12 koşul» tebUginln görüşüldügıı ve Izlenecek tutumun saptan dıgı ögrenilmiştir. Toplantı İle İlgili bir açıklama yapmayan AP yonetıcıleri genel sıyasî durumu görUştüklerini ve bir değerlendlrme yaptıklannı söylemekle ya tınmlşlerdlr. Başbakan SUleyman Demlrel de toplantıdan sonra gazetecilertn sorulanna verdiği cevapta «Bırisi lcraat talep edlvorsa bia (Devanu Sa. 9. Stt. 1 de) LEFKOŞE Kıbrıs sorunu, Rum yönetiminm, önerilerini Türkler tarafından karşı önen gelmedikçe açıklanmaması kaydıyla BM Genel Sekreterl Wald heım'ln özel temsılcısi Cuellar'a «unmasıyla yenl boyutlar kazan mıştır. Makarıos'un özel doktoru Lisearides lıderlığlndeki Sosyalist EDEK Partlsl, yayınladığı bir bildırıde, «Rum tarafınm TUrk tarafma öneri sunmasını yanlış bır hareket olarak nitelerken, Kıbns Turk Federe Devleti Baş(Devamı Sa. 9. Sü. 3 üe) MEMUR OLMAK iSTEMEYENLERiN DiRENiŞi 100. GUNÜNDE.. S S K BEYOĞLU UASTAhESİNDKN MEMUR OLMAK hTEMEDlKLERt İÇÎV ATILAN 35 İŞÇİNÎN SÜRDURDÜGÜ DtRENtŞ HAREKETt 100 GÜNÜNU TAMAMLAMI^TIR 9U KADIN OLAN l$ÇlLER 3 AY1 GtCKV BU SÜUE Kl\DE 1$ <\R<\D1KL\R1N1. A^'C AK «35 LbR> DlYK TAN1ND1KLAR1 KİN /Jl/ERfJALBR T\RAFMDA\ KARUÎ EDİ! VEDİKLEHİNİ ÖTE YAVDAN BEYOCLU SSK HAS'I \NESİNÎN DE D/REND/GİVf BELtRTYİSLERDİR EVtKÇl \RKADASL4RI\11 P4RA \ARDIMHR1\14 YASA^AV r, t$Çİ DlRENİSİN 100 GÜ*,ÜNÜ. DÜZENLEDthlERl K\f,lDl \ERMEVEKTh t\t U\L BİR TOREM.E rOTOC,R\FT\ n\Ü^DE TÖRESDFN BİR AN CÖRÜLÜYOR (Foioğrat Sema DEMiREL'iN ÖZAYDINLI'YA KARŞI OLDUGUNU KORUTÜRK'E BiLDiRDiGi ÖNE SÜRÜLÜYOR ANKARA (ANKA) Başbalcan Sülpyniftn Dpmirol'in Hııva Kııvvatlen Knınııtanlığı ıçın Or general Irfan üzaydınlı'nın ka rarnamesını imzalamayacağını cııma gUntt Cumhurbaşkanı Korutürk'e bildlrdıgı, Genelkurmııy RfnjkRnlı|{inııi ri» ftımyrlinir ya cnıekllliglnl istemosl için tel kınlerde bulunduğu öne sürül mektedlr (Oevsmı Sa. 9, Sü. i dej EMLAK VERGiSî YASASI iÇiN ÖNERiLEN DEĞİŞİKLİK HAKSIZ NiTELiK TAŞIYOR GÖZLEM UĞUR MUMCU Mehmet Pekşen'i Tanır mısınız? MSP'Lı MıUETVEKıLı 5ENER BATTALIN ÖNERıSıNı «ANAYASAYA AYKIRI. OIARAK NıTELEYEN UZMANIAR. EK MADDENıN MECLıS'TEN GEÇMESı HALıNDE «SEBEPSıZ ZENGıNLE5MEYE. YOLAÇIUCAGINI BELıRTÎıLER .. Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) BUtuo Plnn ve Anayasü Ko nıısyuuiurınüıı, gurU^ülınesı ge reken süre ıçmde ele alınmadı gından ötürU Millet Mechsı Ce rıel Kurulu gUndemlno gclırikn U19 sayılı Emlak Vergisi Yasa"«IB geÇİCl bir iımUtln »kİHııııınnı önerlsıyle, kumulnştınlacak tüm topraklarda daha onceden vcril mi^ olan vcrgı beyanının «ıstenildlği gibi» yenılenmesl ongörul mektedir Uzmanlar bu bnerının Anayasanın k£mula$tırmaya ılıs kın .Î8 ve vergi bdevıne ilışktn 61 maddelerine aykın oldugıınu ve gerçekleştifti takdirde toprak sahiplerınin «sebepsız ?enKinleş mpsıne» yol açacagını ılerı burmüşlerdir. MSP Konya mllletvekıli Şener Battal tarafından 1319 sayılı Em lak Vergısı Yasasma geçıci bir madde eklenmesl yonunde bır yasa oneris>ı verılmistir Battal' ın onerisi ılgıli komısyonlarda 45 gun beklemıs. ancak gereken süre lçinde gorüşulmedigi lçin MIIIBI Mtn.llsıııln cüııdcnııno alırı mı>tır Emlak VergıM Yasasına eklen mesı istenen geçlci maddede ay neıı şoyle dentlmektedır. «Bu kanunun yürürlüğe glrme Riyld, FmlııW Verglsl buvHlııiHiıiM Cumhuriyet'in Anket Sonuçları Belli Oldu 37 140 ANKET FIJıNDEKI CEVAPLARIN SAYIMI BiTTI VE ELDE EDıLEN BıLGıLERıN DEGERlENDlRMESi YAPILDI... M Yahya Demirel hakkında Hayali Mobilya ihracı yolsuzluğu suçundan yeni bir tahkikat daha açıldı Nihat CAN KARADENfZ hKEGLtSt Ha yalı mobilya ınracı ve tuplu ver RI Kavakcılığı suçtırıdan dolayı haklarır.da Zonı>uldak Ağır Ceza Mahkeınpsırıe Kamu davası açılan HasljnKan Demırel'ın ye ğinı yalı\8 Kprrmı D w ı ı r « ve arkartHşiHnnıı fııniKHıluk tıaıı devam edcrken bu kez Maliye Bakanlığı nıüfettı^lerınre bu davadan ayrı «Marak düzenlenen yeııt bır tunklkat dosyası Knradenız Ereftlisı Cumhurlyet Sav cılıftına Röndtrilmlştır Karadfiiı? trPKİtsı Savrısı th (Üevamı isa 9, bu. i ı t ; ehmet Pek«rn. 12 Mart doneminde, Ankara'da >r PoUs lc çalı$mıs bir polİK memurudur Bıı pnlis mımurn, su anda, Ankara'nın bir llçesl olan Çubuk'da, Devlet (itlvınllk MahknmfRİ tamfınrinn vfrllcn ınahkumiyet tieıuını çpkmektcdlr. Mehmet Pekşen'ln su^u neydl?... Pekşen. Ankara Devlet Güvenllk Mahkemeil tarafından, emrıljet kuvvetlerine hakaret ettiğl gerekveslyle, ikl buçuk yıl lıapls cezasına tarptırıhnıı^tır. Devlet l>uvenllk Mahkeme8İ Savcıüğı, eskl polls memuru Mehmet Pekıjen'in, devrlmcl kurulusların bir yurüvuşunde, pnlise hakaret cttlğinl 1leri surerek, tutuklanınasını ve cezalandırılmanını Istemlstl. Mehmet Pekşen once tutuklandı snnra da mahkum oldu . Mehmet Pekşen, Ankara Kmııljetinde polii memuru olıırak çalışırken. Iskencelerc tanık olmuş ve bazı emnlvet forevlilerinin hıı tutumuna cl»vanamayarak Ittlfa etmlstl. Peksen istifa ettikten nnnra, norıluğu Işkenceleri •Bcn bir Iskenceclydlm» ba^Uğı altında vavıııladı. Ru yazı dizlslnde, >apılan içkenceler butun ayrıntılarıyla anlatılmaktavdı (Devamı Sa. 9, Sü. 7 att) IDevamı 8a S. SU. 1 <t«) (< Avukatlık Gunu,, kutlandı ANKARA (Cumhuriyet RUrn!.u) «Avııkdtlık GUnü» dun Malat j'a da yapılan toıenlprlp kutlaıı mı^tır Bu aradn, bazı illerdeki Baıolar da bıldırıler yayınlamış lardır Malatya'daki «Avukatlık Gunu» ne TUrkıye Baıolar Buliği Baş knnı Prnf Faruk Frenı katılamntıııs VHIIII/ \Hidi"i dpıneçu cagımu dvukdtlarına ılişkin göriis (Devamı Sa 1, SU b da; TRT ile ilgili Danıştay kararını uygulamayan hükümet hakkında Meclis soruşturması istendi ANKARA, (Cumhuriyet Büronu) CHP Slnop Milletvekili Yalçın Oğuz ve arkadaşları TRT eski Genel Mudürü ls.maıl Cem 1 pekçı nin gorevden alınmasın dan bu yana Cephe HUkUmetl nın DHnıştay kararlarına uyma dığı gerekçesiyle tüm Bakanlıır Kurulunun cezai sorumluhıgu nu öngoren bir Meclis soruştur ması onergeslnl dun Meclis Baş kanlığına vermlşlerdlr. Danıştay kararlannın uygulan mamasınııı Anayasa *uçu oldu gıınun one surıllduğti onergeda ozetle söyle denilmektedlr: «Cephe HUkümetinin kuruluşundan bu yana geçen dcvre anavasamızm hukuk devleti 11kelerinln lhlal edlldigl ve hukukun UstünlUgU prensibinin ayak lar altına alındığı bir devra olarak tarihe geçecektir. tsmail Cem tarafından Danıştava lptal davası açılarak aynı zamanda vUrtitmenin durdurulması lstemlndo bulunulmuştur. Şu ana kadar verilmiş Danıştay karar(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) BUGÜN 10. SAYFADA Komandolar Ankara'da bir öğretmeni, ülkücü öğretmenler de Pazarören'de iki öğrenciyi yaraladı ANKARA (fumhurlvet Komando riftıenciler Ankara da eylemlerlnı stlrdUrmeye devam etmPktedlrleı Beşavler semtmde bulunan An kara Otelcilik ve Turizm MPSlek Lisesi edebıyat oğretmpnı S > yıt Alp oncekı gece nobetınl oi tirtp evıne dönerken dört ko mandonun silâhlı saldııısına >ı£ramış ve tabnnca kabzasıvla başından agır şekıldp varalanmıştır. Ankara Numune Hastanesine kaldırılan oğretmenin basına 16 dıklş atılmış ve verilen ra porrK saldırganların .oldürms ka«st"îa vurduklan bellrtılmiştır Tplpfnnln haitnnpdpn konustııfiumuz «ğretmen Seyıt Alp komandoların <ılndirme amacıyla saldırılarını sürdürdüklerini soylemiştir Ankara'dı Ankara Ytikspk reknlk ögret men Okıılunda dUn saban da olaylar çıkmı». komandolar derse girmek tsteven devrlmcl öjjrend lerl u s vafcmuruna tutmujİRrdır. Olavlarn tophım ooll^lerinın (Devamı S». 9. Stt. 7 de) Mustafa EI'iVIEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (Yazısı S sayfada) TRT, Eurovlsion'un Yunanlı şarkıcn nU bfllUmunU aanslir ettl. Î A Z I S I Z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog