Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3 E İDağıi LÜ 2sa; JlCl 1 Ovatı ' | •' • TCtKT 1 N>JK /V"' •*••• • . ] Cumhuriy 52. yıl, sıyı: 18564 Kunıcusu: TUNUS NADİ 5 Niıın 1976 Pazarfasl v Ul OtVlfl OPERA VI BAlESi #isan Pazartcsi 20.3u KONSER frAR VIILCHBV UÖBTLÜSÜ lsan Sall 18.30 OPKRKT $ Per«embe 18.3U BAUC KUBBAN PETRU^KA 6 Nisan Cuma 18.3U KONSER VİYANA YAYLILAK ÜÇLÜSÜ 10 Nlsan Cumartesl 20.30 OPERA TABARRO GIANNİ SCH1CCHI 11 Nisan Paaar 15.00 OPEBA MANON • | 1 MSP, bir yıllık ortaklık icraatında 12 maddenin gerçekleşmemesinden üzüntü duyduğunu açıkladı Adalet Partisi grup başkanvekill îlhami Ertem; «Bazı kararnameler hazırdır, sayın Erbakan'ın önündedir, imzalamayan kendisidir» dedl AP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: «Bu meselenin parti ile alakası yoktur, doğrudan doğruya hükümet içi bir meseledir» AP ve MSP, program uygulamasını tartışıyor (Cumhurlypt Haber Merk«zt) MSP Genel îdaro Kurulu, HUfcümetin birinci yılını tamamlaması nedenıyle yapılan ve yapılmayan işleri gözden geçirmiş, yerine getirilmeyen 12 hususun gerçekleştirilmesi için gereken tedbirlerin alınmasına karar ver miştir. Ancak bu tedbirlerin no olduğu yaymlanan bildiride yer Klmamıştır. MSP Genel Idare Kurulunun bildirisi üaerine ANKA AJansının sorulannı cevaplandiran AP Meclls Grup Başkan Vekili îlhami Ertem «Bar.ı kararnameler hanrdır. Bunları imzalamayan Sayın Krbakan'dır» demiştlr. AP Genel Başkan Yardımcısı Ismail Hakkı Yıldınm da ANKA Ajansmın sorulanna verdiği cevapta, konunun hükümet içi bir »orun olduğunu söylemiştir. MSP Genel îdare Kurulunun dün yayınlınan blldirlsinde d v ha önce knrara baglanan ve diğer hükümet ortaklarından istenen 12 maddenin «HUkümet progr&mmda olmasına ve aradan bir yıllık müddet geçmış bulunmasına rağmen geroeklestirilmemiş olmasınm UzUntU ile» karşılandıgını belirtmiştir. Bildiride daha sonra özetle çöyle denilmektedir: «Bu koalisyon memleketimizi hükümp.tsiz bırakmamak, komUnızmle ve materyalizmle her türİU taklltçilikle ve gayn milli cereyanlarla mücadele etmek İçin evlatlanmızı mllll ve manevl değerlerimize bağlı olarak yetiştlrmek, pahulılık ve lşsizlikle mücadele etmek. ağır sanayi yahnmlarını yapmak, milli harp »anayimizin kurulması adımlarını atmak. yurdumuzda yaygın (Devamı Sa, 9, SU. 4 de) Golf Kulübünün duvarlarını yıkarken gözaltına alman buldozerciyi Dalokay kurtardı ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Ankara Golf kullibünün duvarlarını buldozerle yıkan Ankara Belcdiyesi buldozercisl, toplum polislerince göz altma alınmış, olayı ögrenen Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, Em niyete gidprek buldozerciyi gözaltından kurtarmıştır. Olay verıne Savcı, toplum pollsleri gelmişler, ancak Belediye Başkanı Vedat Dalokay, «Biz halkın mahna sahlp çıkıyoruz, başka bir lş yapmıyoruz» demiştlr. Ankara'dakl BUyük Goli KulubünUn duvarlannın vıkılmasın dan sonra, dun yol inşaatlanna başlanmıştır. Ankara RHedtve Başkanı Dalokay «lnşaatı da muteahhıde ıhale etmıvp.rpftım Be iediye olarak kendlm yapacağını» demlştir. Vedat Dalokay. «Altın Park» (Devamı Sa. 9, Sii. 7 de; Sanayi Bakanlığının çimentoya zam önerisini Ekonomik Kurul inceliyor • DEMiREl KARDEJLERiN ÇiMENTO iHRACININ BıR BOLUMÜNL'N HAYAlî OLDUGU BiLDiRiLiYOR. Yalçın KÜÇÜK Demirel başkanlığındakl MC hUkiımetinln aralarında SUleyman Demırel'in kardeslcrlnin de bıılunrtııgu çimento Ihraratrılnnna verllecek vergl lade oranını 5 kat artırmasıvla blrllkte çlmento karaborsaya dlişmUştür. Fabrika satış flyatı 19 lira olan bir torba çfınentonun karaborsada 35 liradan satıldığı saptanmıştır. Öte yandan tonu 390 lira olan çlmentonun fabrika satış fiyatlnın 47S ltrava çıkanlmasıvla 110li çimento müstahsillertnln 7 m lstefti, Sanayi ^e Teknoloji Bakanlıfınca kabul edilmi'iı. sanavl ve Teknoloii Bakanlıftı tarafından ııvmın RKriHen çlrrtpnto zammının Baknnlıklararafîi Ekonomik Kurul'da ettrUsülmekte olduğu rt^rpnilmistlr Alpkaya'mn davası Çarşamba günü başhyor, avukatlar duruşmanın açık olmasını isteyecekler ANKARA (Cumhuriyet Bttroıu) Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Emin Alpkaya ile bazı havacı general ve albaylar Genelkurmay Askerî Mahkemeslnde C*r*arnbâ »aat 9.00'da yargılanaeaklardır. Emekli Orgeneral Emin Alpka ya'yı Prof. Faruk Erem ile Emin Değer savunacaklardır. Avukatlar, mahkemenin açık ol masını, «gizlilik» karan alınmamasını isteyeceklerdir. Askerl yargılama usulil yasaaına göre, askerl mahkeme du ruşmalarını sanıklardan küçük rütbede bulunan askerler izle yememektedirler. Orgeneral Emin Alpkaya emekli olduğun dan, onu izlemek için bir kayıt bulunmamakta, ancak sanıklar arasında Korgeneral Îhsan Göksaran da bulunduğundan, asker dinleylci ve izleyicilerin en az korgeneral rütbesinde bulunması gerekmektedir. Duruşma salonu da en çok 40 kişi alabileoek büyüklüktedir. Çarşamba günü yapılacak duruşmada Ltce ilkokulu için yapılan yardımla ilgili olarak yargılanacak sanık havacılar şunlardır: Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Emin (Devamı Sa. 9, SU. 4 de) Anlaşmanın Kongre'de onayını sağlamak için Ege'de petrol aranmasının erteleneceği öne sürüldü ANKARA (ANKA) Türkiye ABD ikili Savunma Anlaşmasının Amerikan Kongresi'nden geçmesinl kolaylaştırmak ve Yunanistan'ın tepkisini önlemek İçin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in. Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çaglayangil'den, Kıbrıs konusundan başka Ege konusunda da «Taviz» istedigl diplomatik gözlemcilerce öne sürUlmektedir. Kissinger'in Çağlayangil'den Kıbrıs sorununa ilişkin önerilerde Türk t&rafından «Hoşgöru» ıstemesinin yanı sıra, Ege sorununda da «Ilımlı» davranılmasını, Türkiye'nln onaylama Işlemı süresi içinde hiçbir araştırma yapmamasını istediği ögrenilmiştir. Klssinger • Çağlayangil arasında VVashington'da yapılan görüşmelerdc ABD Dışişleri Bakanının, savunma işbirligi anlaşmosı Kongre'den geçinceye kadar Türkiye'nin Ege'de başlatacagım açıkladıği Sısmik araştırmalarını «sürestz durdurması»nı, aksi halde Türkiye'nin şırnşeklerı Uzerıne çekerek Kongre'den aleyhte bır karer çıkabilecegini beürttığı öne surtilmektedir. Ener.li ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattın Kılıç'ın 15 mayısta Ege denizinde petrol arama çalışmalarına başlanacağını acıklamasına ragmen araştırmanın gecikürileceği bildırilmektedir. Arajştırma içln gerekll geml tamiratının vapılarak geminin 15 mayısa kadar petrol araştırmasına hazır bir hale getlrilmesı beklenırken, bu tşlemin de şimdilik durdurulduğu öne sürül mektcdir. Oemiral'in cevabı lapkiler Öte yandan, DışişlfH Bakanı thsan Sabri Çağlayangil'in Keçfiı hafta ABD ile lmzaladıgı ortak savıınma işbirligl «nlaşmasının Ttlrkiye'deki tepkilerl bUyümektedir. DP Grup Başkan Vekili Özer ölçmen haftalık Yankı der gisine anlaşmaya yalnızca Ilke açısından karşı olmadıklannı açıklamış. yardım meblaemın az olmasının da anlaşmaya karsı olmalannj cerektirdiginl stivlemistlr. ölçmen, «ABD'nin çeşitli Uslpr karsilıjında NATO (IVPSİ olmayan Ulkelere, mesela Mısır'a 700 mılyon dolar ödedljji düşUnUlürse, ÇaglayanRirin 2S0 milyon dolarla övünmesinin gtllünçliigü dalw iyi ortaya çıkacaktır» demiştir. (Devamı Sa. 9, SU. 2 de) Demirel de çimento zammıyla llglli bir «nrııvn «Zanı vanılarak(Devamt Sa. 9. SU. 3 de) Başkent Notları "ARTJK PAZAR TATlLLERlNlZl AYDA GEÇIREBILECEKSINİZ!,, Psvzi YZRTUT Projesi TetkLlısı HATAY Karayolları Genel Müdürü, Danıştay kararına rağmen öğle tatilini namaz saatine göre yeniden değıştırdi ANKAKA. (Cıımhuriyet Bürosu) Karayolları Genel Müdürü Or han Batı. Danıştaym yürütmeyi durdurma kararuıa uymayarak, cuma günleri çalışma saatlerini namaz saatlerine göre yeniden düzenlemiştir. Yaz saatlnin başla masmdan sonra, yeniden çalışma saatlerini ayarlayan Orhan Batı, öğle dinlenme süresini 12.30 13.30'a almış ve bunu bır genelge ile Karayolları perso neline duyurmuştur. Genel Müdur, akşam saatlerine bu kez dokunmamıştır. ?3 Ocak 197b t a r l h i t l l g l d r ka.yıtlı ouı^na;ı ^e Bakaniı^ıoıü L ı l ı n V'j 'ieknolüjl Uairc3ine hltuocn yaaılan oııractıatıtnü ınceıc.'ıiı>..j • • uuyuK oır ı l g x gormugtar. TcKnoiojlnın tutcıoıııi ve en xyı s»îi' ut; meuJ.eicetlıınz şartiarına tatbık eaılmeEi.nı safelumak. yRi.ı DOİojıK o ı l g ı l e r ı n ortaya çıkarıliüuaınH çaiı^iLaıt, co./iect .. ı ne fe'üvenen «rn;nruıacıiar y e t ı ş t v r e n K.urulu$J.ari aeoteKl»u»on kanligıınıa n i l u , «uçlıi, h ı a n ve Vay«ıu oanayıleşınfi8i.ai.n eji Bine uy^un ularalc dcvam etnıoktcdır. Dışişlerine göre Kıbrıs Rumları, çözüm önerilerinin veriliş biçimine ilişkin anlaşmayı ihlâl etti ANKARA (ANKA) Kıbns Runı Temsilciler Meclişi Başkanı Glafkos Klerides'in, Kıbrıs sorununun esasına ilişkin Rum önerilerinl Içeren mektubu, Bir leşmiş Milletler Genel Sekreteri nin Ada'daki özel temsilcisi Cuellar aracılıgıyla «Ambargolu» olarak TUrk tarafına lletmek Istemesl, Ankara'da genış tepkılere yolaçmıştır. tavrını iyice ve «tartışılmaz şe kilde anlaması gerektlğine» de dikkatı çekmlşttr. (Devamı Sa. 9. SU. » de) Türk ordusu MC'nin değil ulusun bekçisidir Fikret OTYAM ANKARA Adam geçmi? TV'rün kamerasmın karşısına «Kanun ttaklmiyetinl sağlamanın tek voltı sıkıyönetimdir» diyor. Yanl açıkça diyor ki, ey askerler ben bu nanevı vivemivorum, vetiştn tmdada on ikl martı sUrdUrtln.. Sankı. bu ordu, TUrk Sllahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu Ispartalı SUlman agu ve şürekâsının nas bekçisidir, bir adam kl ulusun. vıırdun koruyucusunu kendı çıkarlarının İtoruvucusu sanıyor. karşısındakl muhalefet de. defill tctlçügü, büyük dilinl yııtmuş, ch btze de bu vazıvı vazmak düşer... (Uevamı Sa. t. Sti S <le) hu açıdan ırıcelenen ve diieıcçen. i.a.% aöaU e.ııltr. 111 KtyOBaııt U^ny \liwt Projeunun tJukaıUiHJ'" luKâııLarl Lle Jco'proj» o e * l i n J c e ^ p ulııımaoı uy^'jn yurulmıiğ, fak.it mevcuî. Kanu rı'.ı» uıuvacerıesinde, #:ereKlı para ta|ı<>ıa:ıt,uun tranaL'er tdilme.ii.iv kaa oulunamanııgtır. Koou i l e ÎUÜITAK yamndan i.enmeai olıuulu uuLuıuuug, lSVa luaLî y ı l ı n j a İ\AJ.'J\IO\L. i l e oır Ijçllar dava açıyor Karayollarında çalışan işçile rin, Danıştay kararını ııygulaınuyan ve çalışma saatlerini cuma günlerı, namaz saatlerine göre ayarlayan Karayolları Genel MU dürü Orlıan Batı hakkında «Taz minat» davaları açacaklan öğre nilmiştir. CHP GENEL SEKRETERi EYÜBOĞLU, ÎSPARTA'DA VERDiĞi DEMEÇTE, DEMİREL'İ ELEŞTiRDi ANKARA CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu, Isparta'da verdiği demeçte, • Demirel hükümeti işbaşına geldifti zaman ülkemizde ekonomi daima bozuluyor» demiş MC'nin son para ayarlamalarıyla hazineyi bir milyann UstUnde zarara sokt.ufeunu bildirmiştir. Beraberinde CHP Isparta 1 1 müfettişi ve eski orman bakanı Ahmet Şener olduğu halde Demirel'in seçim bölgesinde incelemeler yapan Ejruboğlu, MC hükii metinin ekonomi politikası konusunda şunları söylemiştir: (Ueramı Sa. 9. SU. .1 de) . rıca eacrım. SANA'/t VE TOCnUiıUdt tlAKAhl r«. . .| ı ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi yazrsında «Feydamid uzay uçuj projesine» 300 bin lira ayrıldığı belirfiliyor. Dışişleri Bakanlığının bır yet kilısi, bu konuda «Rum taratı, BrUksel ve Viyana mutabakatlan nı dunyanın gözlerı önünde açıkça ihlâl etmektedır» demtştır. Aynt yetkili, artık, dünya kamuoyunun, Rum tarafının uzlaşmaz Cumhuriyet'in Anket Sonuçları Belli Oldu ı 37.140 ANKET FiŞiNOEKi CEVAPLARIN SAYIMI BiTTi VE ELDE EDiLEN BilGilERiN DEGERLENDiRMESi YAPILOI... UZAY GEMİSt YAPANLARA 300 BİN LÎRA AYRILDI SANAYİ BAKANLIGININ TAHSİSAT AYIBDIGI «FEYDAMİD PBOJEbı»NiN SAHİBÎ FEVZt YERTUT'UN ANTAKYAT3AKI «YILDIZLAR ÇAGI» TOPLANTISINDA NOBEL FİZİK ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMESİ DE KAEARLAŞTIRILDI. Olayların gelljmeji Karayolları Genel Müdürtl Or han Batı, göreve geldikten sonra, cuma günleri çalışma saat(Devamı Sa. 9, SU. 4 de) Yalçın PEKŞEN «Tarihte ilk defa Musluman alemınden bir Türk, Nobel Fızık Odülüne namzet olmuş» bulunuyor. Antakyalı Fevzi Yertut'un «Batı devletlerinde sansasyon ya pacak» buluşunun adı «Feydamid Projesi» (Feydamid Space Flyıng Project). Bu proieye göre hazırla nacak olan «Mıclmı» uzay gemile riyle artık pazar tatıllennı ayda geçırebileceksınız.» Fevzi Yertut, 15 yıldır sürdürduğu çalışmalarını 21 mart 1976 günü düzenledığı «Yıldızlar çağı» toplantısında basına açıkladı. As lında projenin ' yabaneılar tarufından ele geçirilmesinden korkulduğu ıçın fazla teknık ayrıntı verilmiyor bu açıklamada. An cak »Musluman filemınden bır Türktln gerçekleştirdiği «Feydamid Projesıımin devletimiz tara (ından resmen desteklendıgı belirtilmekt?dir. Gerçekten, Sanayi ve Teknoloü Bakanlığı tarafından Fevzi Yertut'a gonderılen 12/afi T./235 sayı lı «ıvedi» yazıda projenin ınrelendıgı ve büyük ılgı gördüSij bplirlildıkten sonra şoyle devam edılmektedır: «Bu arııştırmnları destpklomek Gakanlıgımızm milli. gtlçlii, nız lı ve yııyRin sanııyılr^mesmın es prısıne uygundur. Bu açıdan ırı celenen dilekçenızde sözü edilef ıızay ucuş projcsinın Balıunlığ; mıı lmkanlan İle destpkl^nmps1 (Uevamı S*. t, 3Ü. 1 ne> Şıddetlı yağışlar yüzünden Dıyarbakır yeniden sel altmda kaldı DtYARBAKIR (Cumhuriyet) Aralıksız iki gündür yağan şiddetli yağmıır Diyarbakır'da sel felaketine yol açmıştır. ^îphir içinde hayatı felce uğratan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen hasarın büyuk olduğu bıldirilmiştir. (Devamı Sa. 9, SU. 3 ile) YARIN CUMHURIYErte GÖZLEM UĞUR MUMCU Develi'de 4 genci ustura ile yaralayan, birini de döven komandolardan 3'ü tutuklandı KAYSEM (Cumhuriyet) Develı ilçesımn Aşagıevler semtinde evine gitmekte olan Mehmet Güçlüer adlı genci çevıren 50 kadar komando, bu genci (e ci şekilde dövduktcn sonıa ilçedeki TÖBDER ve CHP binalanna saldırmnk ıstemişlerdir. Saldırıyı planladıkları sırada karşıla^tıkları An! Dal, ismaU Benli, Musa Kalaycıağlu ve Mikail Kurt isimli gençlere saldı ran Olkucü komandolar bu genç lerden Arif Dal ağır olmak uzere dördUnü de ustura ile yara larnışlardır. (Uevamı Sa. 9, SU. b d»; Generallerin Geceaı... MEŞRULUK Orhan APAYDIN ıtarlar İçln mfçru reminde olağan yönetlm lüe Anayasanın 6. mııddeslndc ycr alaıı Ilke KerfRİrıce yasular «,'"''Vl'vl'sl"'lp vüriitnıe griroviniıı yerine getlrilmesidir. MUkümetler bu gürerl verine getlrcmivnrlarsa ülkedp yasıı cgcmrnllglnl •»afclayamıynrlarsa Dıınun sonııcn yapay ııpdcnlprle HIkıyönetimlere ha^vurmak df£ll. iktldardan <,ekllerek ycrlerlnl bu gorevl verlne çetlrebllecfklrrc bırakmaktır. Yuaa ospmeııllKinln sıiKİHnaınamasından ortava çıkan karRaşa ve bıınalım. olagaıı(istii yöntemlfre başvurulmasını dcğil; Iktidarda hulunan türlerin Iktldar nöhptinl artık toplumun hnşka (tiiçlcrlnc rievrcfrnc /oı ıııılıığııııu kamllar 'Mpşıu zeminde kalaralı l^'cııecck lek nifşru vol (Devamı S:ı 9, Sii. 6 &J) B aşbakan ikide bir ortaya attığı «gerektlğindfl «ıkıjönetim ilin ederiz» soziuıü keııdiniııe öi(fü ters mantıgın ycnl lıir ürününü oluşturan «meşru zemlnde kalarak, nıeşrn yollarclr > fiderek kanun haklmlyetinl sağlamanın tek yolıı MkıyöneUmdir» yarKisma dönüftUrınUştur. MC iktldarınııı ba^ı, bu sözleri İle sıkıyilne't. mi, btr yandan 12 Mart'ın dehşetengiz tıyKulanıalannı anıınsatarak bir tehdH yıımruju biçlmlnde halkın başi üzerlnde saÜHnıakta, bir vandan d.ı hııkıik dışı eylem ve Ijlemlertn mrşrulıık zrminl üzerinde vUrütUlebilccrği tek yol olarak görnnk tedlr. Oysa kt, srkıvrtnetlm. Rağhkh lılr lıukuk an lajı^ında. olağnnüstu durumlnrda uygulamay» konulabilecek jeçlcl bir yonellm blçlmldir. İkti Kars ve çevresinde deprem dün de aralıklı olarak sürdü KARS (Cumluırlvpt) Kars ve çevrcsindo deprem dün de aralıklı olarak devam etmiştir. Susuz ilçesinin Kurugöl köyündc dün saat lfi.Hd dolaylannda maydana gelen deprem sırasında 11 yaşındaki Kalender Name adlı bir çoruk yıkıntılar nltıncla knlarak agır biçlmde yaralanmııştır. Bilindıgi gibi iki gUndür süren ypr sarsıntılannda 5 kişl hayatlarını kaybetmiştlr. B aşbakan Hcmiııl. AP Gençllk örgütünde haktan. hukuktan, demukra&idcn söz cdcrkcn, bazı neııerallcıin avukatlıklarını da vapmaya kalkışını^tır. Hakınız ne diyor: Falk Türün'ü zallm, Ail Elverdl'yi faşılst llan edersenlz ülkenln lıizmetlerlnt klme eördürecekslnizV.. Uemlrel'ln Istedlgi grneraller Türün'leıdlr. Elverdi'lerdir. Bunların dışında. bir Rpnpral, vasalara ve geleneklere uygun olarak. Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanacak olursa. Denılrpl: Hpn vas» dlnlcmem... Dlyebilmehtedlr. üemirpl ve cpphe ortaklıfti sllahlı kuvvetler İçinde hir ovun ovnamaklariırlar Bazı Kcncraller hakkında slcll tutulmaltta hıına eore: IVizripndlr. blze karmdır... Glbl değprlendlrmelerle, Sllahlı Kuvvctlrrlıı hlvprıırşlsl altiist edllmektedlr. 12 INlartın Istanbul Sıkıyönetim Komııtanı nerpdedlr, APtlc. (Uevnmı Sa. 9, Sü. 7 ae)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog