Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÜNİVERSÎTEYE HAZIRUKTA İZMİR BÜYUK ENGUÇLÜKADRO VE ENOUJMLU ÖĞRETİM fl YÖNTEMİ Cumhuriy 52. yıl, Jiyı: 18563 Ktırucuro: CTJNUS NADİ 4 Nisan 1976 Pazar IVERSITEYE HAZIRUKTA DP'li Önsal: "Para Fonu'nun tavsiyelerine göre yapılan devalüasyonun oranını ilgili çevreler biliyor, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Genel Başkan Yardımjısı Vedat önsal son kur ayarlamala rına ilişkin dün verdiği demaçte, htıkümetin TUrk Lirasını önemli ölçüde devalüe etmek nıyetınde olduğunu one stlrmüş, bunu bir defada yapmak yerıne kuçük oranlı devalüasyonlarla aynı sonu ca ulaşmayı tercıh ettıgini söyls mıştır. önsal'ın demeci şoyledır: «Hükümet, Türk lirasını bır kere daha devalüe etmıştır. Ku çük oranlı bu son devalüahyon, cephe hükümetinln i? başına RPI dıginden bu yana yaptığı altm^ı para operasyonudur. Gerek .Başbakan ve gerekse Malıye BakHiıi son günlerde, devalüasyon yapılmayacaktır şeklınde açık beyanlarda bulunmuşlardır. Buna rağmen Ttirk Hrasının değeri 15 gtınde ikı kere düşurulmuşlUr. Bu son operasyonla, cephe hu kiımetinin iş başına gpldigin.^ıı bu yana geçen bir yıllık sürede, Türk lirası °o 16 oranında tlevnlue edılmış olmaktadır. Bu ol dukça yüksek bir orandır. Hükümetuı yüksek oranlı bır tek devalüasyon yapmak yerıne, küçük oranlı bir seri deva lüasyonla TUrk hrasının degerını. düşUntllen bır seviyeve in(Devamı Sa. 9, SU. 1 de.) Doğubeyazıt ve köylerinde; meydana gelen depremde , 5 kişi öldü, 80 ev yıkıldı ACRI. (Cmnhuriyet) Doğubeyazıt ilçesı köylerinde deprem can kaybına ve hasara yolaçmış, beş yurttaş enkaz altında kalarak ölmüştür. öncekl gece meydana gelen deprem Doğubeyazıt llçesıne bağlı Bezirhane, Sarıbıyık, Aktarla ve Göğsügüz«l köylerinde toplam 80 evin yıkllmasına yolaçmıştır. Deprem sıraaında Bezirhane köyünde 4, Samanlı koyünde I yurtta? enkaz altında kalarsk lıayatlarını kaybetmişlerdır. Bezirhana köyünde ölenler; Mürsettin Demir, Aydm Demir, Cahıt Demir, MUslüm Demir'dir. Samanlı köVunde ölenın ıcımlıği saptanamarşıştır. Bu koylerde 5 yurttaşın da ağır şekilde yaralandığı «ğrenılmiştır. Yaralılar Agrı Devlet Hastanesınde tedavi altına alınmıMardır. (Devamı Sa. i, SU. 3 de) Fransa, Atina'nm Türk ABD Anlaşmasına ilişkin kaygısım paylaştığını açıkladı Amerikan Dışlşleri Bakanlığı, Karamanlis'in Ege'de askerî güç dengesinin bozulduğu yolundaki iddiasını bir açıklamayla reddetti . Yunanistan'ın. yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra da ABD den yeterli askerî malzeme almaya devam edeceği bildirildi ABD'ye göre Ege'de denge bozulmayacak WASHtNGTON Amerikan Dışışleri Bakanlıgma mensup n,r yetkili, «Türkıye • Amerika ikili savunma anlasmasının Egede dengeyi bozacagına kesinlikle lnanmıyoruz» demlştir. Nitekım ABD Dışışleri Bakanlığı da daha sonra vavınladıgı bir bildiny le, Yunanistan Başbakanı Karamanlıs'ın iki Ulke arasındaki askerı guç dengesini bozduğu yo lundaki iddıalarım reddetmlştlr. Kosta DAPONTE bildiriyor Türkiye'ye 1 milyar dolarlık askerl yardımı öngdren anlaşmayla ilgili olarak görüşlerlni açıklayan ABD Dışişleri Bakanlıgı yetkillsme fjbre. «Bu anlaşma nın amacı TUrkiye ile olan savunma ışbirligini düzenleverek modernize etmektlr; ikl Ulke arasmda sürekll blr lşblrlifti çerçevesl kurulmak istenmektedir.» Dışişlen Bakanlıftı cevrelerlne Röre. «Amerika bunu vaparken tüm Dogu Akdeniz bblgestne de ek blr Istlkrar getırdl gine inanmaktadır.» ABD Dışışleri Bakanlığı »öa Nereye? D öndük dolaştık, anlasılan gene 12 Mart önceslne gelip dayandık. Blr yandan bomhalar patlar, camlar kırıiırken 8te yandan sıkıyonetim dedlkodulan kulislerde frittikçc yogunlaşıyor. öncekl gün yaptığı konuşma lle Başbakan da hu olasüığı vurguladı. Yiiksek öğrenim kuruluştarındaki olaylar tlıırulmazsa anayasal blr yol olan sıkıyünetlme başvurıılacaİını söyledl. Gerçl Başbakanın nözlerl çelişkilerle doludur. «Devlet bugün, çıkmı* olan lıadiselerin hcp.sine haklmdir» dlyor. Ne demektlr bu? Hadlselere haklımen sıkıyonetlme ııo gerek duyuyorsun? Haklm defcllnen, gene anayasal blr yontrm bildlglmlz çekllmek hiç akhna gelmez ml? Olayları kimJcrin çıkardıgı konuıunda Bashakanın kuşkusu yok. Kesln konuşuyor: «Hadlseleri klmler çıkanyor, neye çıkarıyor?» dlye ortaya blr soru attıktan sonra yanıtı da kendJ verlyor: «1971.1973 döneminde klmier çıkardıysa ylne onlar çıkarıyor» dlyor. ECEVlT: "GÜCÜNÜ HÜKÜMETTEN ALAN KIŞKIRTICIAJANLAR ELÎYLE HALKA KARŞI TUZAK HAZ1RLANIY0R ANKARA, (Cumhurlyet Bttroau) CHP Genel Baskanı BUlent Ecevit dun verdiği demeçte «Türkıyede ortaya çıkan iç kargaşalığın ve kanlı kavgaların sorumlusu bugunkU hUkumeıtır» demiştır. Ecevıt'm demeci söyledır: «Ülkemizde şiddet olaylan son günlerde kaygı vericı bir tı»manmaya dönUsmUstür. GUçlerini htlkUmeUen alan »llahlı evlemciler ve kı?kırtıcı ajanlar eIiyle, demokrasiye ve halka kar «erbestçe ortaya konablldıgi Al kavgaların sorumlusu TUrk nal şı bır tuzak hazırlanmakta ul manya'da da, MİUİyetçı Hareket kı degildır. BugUnkU hülcUmetduğu açıktır. Partısı Uyelerinın düzenledikleri tir. saldırılar dışmdu. vurttaşlBrımız Olayların baş sorumlusu olan Libya'da binlerce TUrk le KÖrüçtüm. tşçılerimizın yanı banş içtnde bır arada vaşıyabi Başbakan Demirel, gençlık çatısliyorlar. 1974'de, Cumhurivet sıra orada da gençlerimiz, malanndan ve bazı yUksek 6ğrelarımız var, ış adamlarımız var. Halk Partısl hükümetteyken, Ttir nım kurumlarında ders yapılama kıye'de de. deglşık düşUncedan Sosval sorunlar orada da t>ksık masmdan Üniversıte özerkliğıni değıl. Fakat ayrı dUsüneelerı, av veya mezhepden yurttaşlarımız, rı inançları olan yurttaşlarımtz gençlerimiz birbirinin canını ın ve Üniversite yöneticilerıni sobarış içinde vaşıyabıliyorlar. An cıtmeden, uygarca tartışabıliyor rumlıı gibi göstermeğe kalkışıyor. Oysa, doğrudan dogruva lajmazlıklarını aralarında uygar banş ıçınde yaşıyabiltyorlardı. ca ve bırbirlerini lurmadan tarDemek ki TUrkiye'de ortaya Milli Egitim Bakanhgına baglı tışabiliyorlar. Her düşünce^ın çıkan ıç kargaşalıgm ve kanlı Ogretmen Okullarında, hatta ıtselerde yer alan kanlı olaylar, Üniversitelerdekınden daha ıleri boyutlara varmıştır. Devlet denetimi altındaki öğrencl yurtlarından bazıları devlete kapalı kaleler durumuna gelmiştir. Kiml yurtlarm bahçelerinde atış talimlerl yapılıyor. Ankara'dakl yaban cı dıplomatlar bile, gecelerl bazı sokaklardan geçerken. sllâhlı zor balarca arabalarımn durdurulup kimlık kontrolu yapılmasından ya kınıyorlar. (Devamı Sa. 9. SU. 5 de) cUsU Robert Punseth Ise, ABD'nın geçmlşte Türkıye've oldugu kadar Yunanistan'a da vardım ettiginl ve NATO çerçevesi lcln deki vUkUmlulüklerinı verine ee tirmeleri için her iki Ulkeve vax dım vermeve devam edeceSinl sövlemlştir. SözcU, Yunanistan'ın 1974'ten bu vana aralarında çok gelismi? uçaklann da bulundugu biivük çapta askert vardım aldıÇını da sttzlerine eklemtştir. Punseth. TUrkiye'ye ambargo uvgulandıgı dönemde Yunnnistnn'ın Bırlnsılc Amerika'nın vanı sıra Batı Avruna'dan da sılah aldiEinı sövıomlştlr. Başbakan Karamanlts. ABD Bnşkanı Ford'a Fransa, tngtHere ve Batı AlmanvH hiiklimpt vet (Devamt Sa. 9. SU. 4 de) Bu Rüzlerlyle Baçbakan, firtmeye çahştığı blr zorlama durumu kendl ağzından acıklamış olmuyur mu? 19711973 donemlndekl olayların biiyük ölçüde, gençllk arasına sızdırılan kışkırtıcı ajanlar tarafından çıkarıldığını aramızda oğrenmeyen kaldı mı? Vatan haini diye tutuklanan, akıl almaz lşkencelere URratılan, Marıııara gcmisinl batırdığı. Bogaz kiipriisünü uçurmayı planladığı, daha bllmeın tıelerl tasarladıgı savı lle nıahkemeye vrrilen gençlerden çoğunun suçsuzluğu heın de Sıkıyonetim Mahkemelerince açıklığa kavuşmadı mı?. Demek o dönem şimdl getlrllmek lstenlyor. Başbakanın BÖzlerlnden jyice anlaşıldığına göre 19711973 yılları arasındaki eylemleriyle heveslııl alamayanlar bu kez yine knlları sıvamışlar, 1*6 koyulmuşlardır. O lıalde kontrgerilla dedlglmlz. Anıerlka'nın az grelişıııi^ ülkeleri baskı altında tııtmak için yetiftlrdiği özgürlük düşmanı örKüt yenl bagtan ortalığı kasıp kavıırmaya hazırlamyor olmalıdır. JVe var kl, 12 Mart giinü sapkasını alıp KÖrevInJ bırakan DemJrel bufrün Cephe Hiikütnetinin Raşkanı olarak o dönemin o/lemlnl çeker görünüyor. Bıınun elbet blr aıılamı o!mak gcrek. Acaba Başbakan blrllerivle anlaştt Sayın Çaglayanftil'in doviminl kullanalım onlara (integrc) ml oldu dersinlz? Hor ne hal Ise bu sıkıyönetim liflarını yakın gelecegünlz açısından hlç de yiirek ferahlatıcı bulmadığımızı söylemellyiz. HUkümet Isterse sıkıyönetltne başvurmadan da ögrencl olaylarmın iisUsInden geleblllr. Bunun içln sagcıydı, solcuvdu diye gençleri blrbirlndeu ayird etmeksiziıı yasa hükümlerlnl herkese e«ıit koyullar altında ııygulamak, lıukukıın üstünlüğü ilkesfnr titlzlikJe bağlı kalmak vcterlidlr. Ama biTlm anladiğımız kadanyle Baıjbakanın uygulamayı taaarladığı •ılayönetlmin umacı ögrencl olaylanndan ötevı>, ülkeınlzdekl siyasal özgürltiklerl kismaya, hem de alabildiğlne kısmay* yönellktir. Başbakan her bakımdan düftUğü çıkmazın blllncl lçlndedir. Ne çekilnıekle, ne de seçlmlerle bu çıktnazdan kurtulamayacagını lylce anlamıftır. Şlmdl durumunıı haakı yöntcmlcrlvle kurtarmayi tasarlar güriinmektedir. Rğer tasarladığmı gerçekleştlrmeye kalkarsa bu yoluıı onu gittlkçe çok daha tphlikell çıkmazlara süriikleyec. ğinden hlç kıışkusıı olmasın. Blzden Bİİylonıesl!. Demirel, Türün zalim, Elverdi faşist ilân edilirse sükuneti kim sağlayacak, hizmetleri kim görecek?yır dedi ANKARA AP G«nel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demırel, partisınin genıjllk teşkılâtı genişletilmiş ikinci büyük divan toplantısında partili genglerden CHP'nın medeniyetçılık düşmanı yaptığmı İlân etmelerıni istemış ve «Faik TUrün'u Kalim, Alı Elvnrdı'yı faşist ilân edersenız ülkenin hizmetlerinı kınrle gürdüreceksıniz7» demıştır. AP'li gençlere •Ülkenin sokaklarında dınamit patlamasmı mı. sükuneti ml istiyorsunuz1'» diye soran Demırel, bu konuda şöyle konuşmuştur: (Devamı Sa. 9, SU. 4 de) Eurovision'un Yunanlı şarkicıya aıt bolumunu vermeyen TRT onun yerine 'Memleketim,, şarkısını dinletti 1976 Eurovislon Şarkı Yarışınası dün Hollanda'nın Lahey <entinde yapılmış, TUrkiye Televızyonu Yunanlı şarkıcı sahneye çıktığında, yayını keserek, yerıne Rtiçhan Çamay'm okuduğu «Memleketlm» adlı şarkıyı dinletmıştir. Yarışmayı naklen yayınlayan Turkiye Televızyonu, Yunanlı j.ar kıcıya sıra geldiğınde, «Yayınımıza bır süre ara venyoruz» anonsunu yapmış, bu arada ekranda Rüçhan Çamay görülmüştUr. Çamay •Memleketım» adlı şarkıyı okumaya başlamıştır. TRT'den bır yotkllı kunuyla ıl gill olarak, «Yunanlı şarkıcının söyledıgi parçada bızım hakkımız da politik bir nedeni olduğu için yayını kestık» demıştır. Yunanlı şarkıcının parçasının, «Türkiye'nin Kıbrıs Banş Harekâtını yprıcı nıtelıkte oldugu» uğ renilmiştır. Yarışmada birıncıllği Ingiliz «Brother Hood Of Man« grubu «ılmıştır. 4 kışilık topluluk «Save the Kisses For Me» (öpücüklerlni bana sakla) adlı şarkısıyla 164 puan toplamıştır. lkınciliği 147 puanla Fransa elde etmıştır Monako 3. tsviçre de 4. olmuşlardır Yunanlı !>arkıcı ıse 20 puanJa sondan 4. olabilmiştır. Klerides, Rum önerilerini Türk tarafına verilmemesi koşuluyla BM Kıbrıs Temsilcisine verdi Izzet R. YALIN LEFKOŞK Kıbrıs sorunuy1 la ilgili olarak Vlyana gorüşmelerinde alınan karara göre Rum kesiminln önerilerinin TUrk vöneticilere sunulma süresi dün sona prmli. ancak Rum Hnerilert Türk vfir"fl^*lfrr> vprlimptnis'ir Rum Temsllciler Meolisl Başkanı ve tophımlar arası görUsmelerdekl Rum temslirisl Klerides, öneriler mptnlnl Birlf<;rnt<: VHlİPtler Gpnpi Kurt Wftldhpim'ın «7el si Cuellara'ya, Türk »nerilpri cp TUrJ faraf'ns (Devamı Sa. 9. SU 1 rte) ANILARI 32 MiLYON EDiYOR.. BiRDEN ÇOK . iLACIN AYNI ANDA ALINMASININ ANî ÖLÜMLERE YOLAÇABiLECEGi ÖNESÜRÜLDÜ Birden çok ilâcın aynı zamanda alınması durumunda alınan ılnçların etkisiz kaldığı, ayrıca bu gibi durumlarda anı olümlerln meydana geleblleceği öne sürülmüştür. Bu arada ozellikle şeker hastaları, yüksek tansiyonu olanlar, alkolikler ve çok mlktarda saklnleştirici ilâç alanların bu konuda çok dikkatli olmaları gere Jıne dıkkat çekilmıştir. (Devamı Sa. 9, Sii. 4 de) StDNEY .laclde KennedT Onanııid'ln Ix>rd Snowdon'a Prenses Margareth lle olan evlllik anılannı »atın almak İçln 2 mtlyon dolar (32 milyon TL.) önerdlği bildirilmlçtlr. The Sidney Sunday Trlegraph %*• zeteal Bayan Onasıtis'ln Lord Snowdon'ın anılannı ABD'de danışmanlıünnı yaptığı Wlkinıc jrazetasiııde yaymlamak latedlğlnl llerl »ürmüştiir. Gazrte ayrıra Bayan Onassls'in Lord Snowdon ile konuvu göriişmek içln Sldney'e gflmeyi önrrdlğtnl blldlrmlştlr. Öte yandan, Sldney'de fotoğraf üerglsl açan Lord Snowdon öncekl gün klmseye haber vermeden kentl terk etmfştlr. (Fotoğraf: AP) Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (Yazısı 7. Sayfada) DALOKAY, ANKARA GOLF KULÜBÜNÜN YIKIMINA BAŞLADI ANKARA BELEDİYE BAJKANI. AP'LiLERiN GETiRMEK iSTEDiGi YENi GECEKONDU YASASININ BELEDiYELERI GECEKONDU YIKIMINA Z0RLAD1GINI SÛVLEDı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, dun düzenledıği basm toplantısında Meclısten geçıp Senatoya gelen, AP'li llhan Ersoy ve arkadaşlarının yasa onerllerinı eleştirmis, «Bu öneride gecekondu sahibine tapu verileceğine ilişkin tek hUküm yoktur. Aksıne bu tasarı belediyeleri gecekondu yıkımına zorlanıaktadır. Ancak, hıçbir gecekondu yıkıUnıyacak» demıştır. Dalokay ayrıca, Imar Iskân Bakanhğının lptâl kararına ragınen, Ankara Golf KulUbUnUn ÇOCUK bahçesı halıne getirilmesl içln çahşmaların başladığını ve kulUbun duvarlarının dün yıkıldığını açıklamıştır. Ankara Belediye Başkanı Dalokay, gecekondulann sosyoekonomık temellerini belirledikten sonra, «BugUne kadar Ülkenin lstihdam, eğıtım, sağlık ve konut gibi gerçekte birer toplumsal hizmet olan sorunlarına hiçbır çözüm ge tirmemış olan siyasal iktidarlar oy deposu gbzüyle baktıkları ve seçımden geçıme hatırladıklan gecekonduluları tapu tuzagına dü (Devamı Sa n Sü. 1 de) Işverenler: «ödenmeyecek zamları alma yarışını kazanan sendikalar yokolmakta, jşçiler kendilerini sokakta bulmaktadır» ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Türkıye lşveren Sendıkanrı Konfederasyonu XI. Genel Kurt] 1 toplantısından sonra yavuıla nan bildirlde toplu sözleşme dü zeni eleştırllerek «Toplu sbzleşnıe dürenl sendlkal düzen ve yasa dışı olaylar işletmelerl Kökünden sarsacak ve ülkenr/in (Devamı Sa. 9, SU. i de) Çımento vs... ürkiye t?çl Partlsi, Demirel kardeşlerln sahtbl bıılunduğu «.iöltaş Şirketince yapılan çlmrntu ihracatınüa voİNuzlukluı vdpıldı^ını llerl sUrerek. bazı belgeleri de başına dağıtmıştır. Demek oluvor kl, demnkratik hayatımızın vazgeçluner unsurları arasına şimdl de çimentn torhalan katılmaktudır. Yolsuzluk dosyaları ile cephe partllcri arasında «Dlyalcktlk» lllşkl bulunmaktadır. Yolsuzluk donyaları arttıkça, cephe partilerinin ovlan da artmaktadır. tşbu ncdenledlr ki. çimento torhalan, cephe ntllliyetçlliğinın temrlini lyice kuvvetlendirecektir. Biiiyorsunıız hu Işçl Partilller «Blllmsel Sosyalizın» IIkclerinl benimsedikleti İçln, Piyade Alhay tzzettln Avlar Başkanlıgındakl Sıkıvönetlm Mahkempsince aftır cezalara çarptmlmışlar ve ancak af yasasıyla cezaevlnden çıknuşlardır. Tll"Uler solcu oldukları için, rejlm düşmanlığı yapmaktadırlar. Ne olmuj Demirel kardeşler mllvoner olmuşsa?. Hep bu memleket İçln degil nıl?. Ne nlmu9 vanl. mohllya llıraratı vaparak memlekete döviz getirmlş Demlrel allesl.. «Düşmez kalkmaz hlr Allah». bakıanıza Ttirk narasının defcerl de düştU... Demirel ne vapıyor?. Komfinlzmle nıücadplp edlvor.. Pekl nasıl mücadple edecpk komünlzmle? Maddi ve manevi kaynakları kullanarak. Manevi kaynaklar nedlr? Manevl kavnaklar. ^anlı tarih. netlp mlllet. atalarımızın kanı MilH Selâmet PartNI TitzUSII. Mllllvctçl Hareket Partlil proırramı ve kurt ulumalandır. Madd? kaynaklar Ise naradır. Demirel ailesl yoksul olursa, nasıl mUoıdele edeceh knmOnlzmle?. (Devamı Sa. 9, SU. 7 de) T Lice 1976 HiKMET ÇETiNKAYA'NIN RÖPORIAJI Ablum: «SSK harp sanayii kuruluşlarına ortak olacak» ANKARA, (Cumhurlyet Btirosu) Türkiye Sağlık Işçıleri Sendikası'nın dün başlayan Genel Kurulunda konuşan Sosyal Güvenllk Bakanı Mahlr Ablum, SSK hıanetlerinln daha iyi vürtitul. (Devamı Ss. S, Sü. 2 dt) Bugün 4. sayfamızda NADIK NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog