Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Karasevdam Anadolum Fikret OTYAM Flyaü: K VU. tstem* Atlrast: ÇAÛDAS YAYINLAR1 ISIU KHIKPVI So No: J9M1 • istantnı) Cumhuriy 52. yıl. sayı: 18589 Kurucusu: YUNUS NADt 30 Nisan 1976 Cuma V ÇAGDAŞ YAYINLARI s *Ailçnin Çilesi Boşanma ADALET BAKANMGlNDAKt UKGtŞtKLtK ÖNERtStYLB BtRLtKTE 872 Savfa, 25 TL. Isteme adresi: Cagalofclu Halkevi Sok. No. 39 • 41, Istanbul Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Fakültedeki olaylar, komandoların derslere engel olmak istemelerinden çıktı. Tabanca kurşunu ile yaralanan beş öğrenciden birinin böbreği alındı. Olayla ilgili olarak 6 öğrenci tutuklandı. Derslere iki gün ara verildi Erem: "Sjnıflararası sosyal eşitsizlik yadsınmaz bir gerçektir,, IZMtR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) TUrkiye Barolar Bırligi Başkanı Prof. Faruk Erem ülkemizdo savunma ve itham eşitliği olmadığmı bild'.rmiş, savunmamn daha az olanaklarla donatılmış olması yolunda yürürlükteki sistetemın, artık çagdan tamamen düşmüş bir sistem olduğunu söylemiştir. Paruk Erem, «Demokrasinın en iyisini uygulama iddlasında olması gereken Ulkemizde ise bu eşitsizliğin bir açıdan rejinıe bir zaaf da getırdiğı inancındayız» demiştir. Türkiye Barolar Blrliftt Genel Kurulu olağanüstü toplantısı. îzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda bugün başlayacaktır. Barolar Bırligı Ba.şkanı Prof. Faruk Erem, dün dtizenlediği basın toplantısında, olağanüstü toplantınm nedeninln, avukatlık mesleğini daha iyiye gotürebılmek, avukatlık yasası üzerinde yapılması istenen değişiklikleri ve kisilerüı ya da Barolann bu yoldaki önerilerinl tartışmak oldugun* söylemiştir. Her ülkede avukatlık mesleğlnin tabanını o ülke hukukunun oluşturdugunu söyleyen Faruk Erem, avııkatlar olarak görevlerini yasal olanaksızlıklar nedeniy(Devamı Sa. 9. 8ü. 5 de) DİSK Komandoİar yasa değişikliği Orman istiyor Fakültesini bastı, 5 öğrenci yaralandı tstanbul Orman Fakültesine >aldıran komandolarla devrimci Bğrencıler arasında çıkan silâhlı çatışmada ikisi ağır olmak üzere beş öğrenci yaralanmış, olaylarla ilgili olarak altı öğrenci tutuklanmış, iki Öğrenci hakkmda da gıyabt tutuklama karan verilmiştir. Kanlı olaylar üzerine Orman Fakultesinde derslere iki gün ara verilmiştir. Olaylar dün sabah komandoların, dershanelere girmek isteyen öğrencilere engel olmak istemeleri üzerine çıkan tartışmayla başlamıştır. Tartışma sonucunda öğrenciler dershanelere girmişlerdir. îlk dersi gören öğrenciler, bahçeye çıktıklarında, daha önce kendilerine engel olmaya çalışan komandoların yaylım ateşiyle karşılaşmışlardır. Komandoların tabancalarmdan çıkan kurşunlarla arkadaşlarının kanlar içinde yığıldıklarım gören öğrenciler, bir anda panığe kapılmışlardır. Bu arada karşılıklı çatışma meydana gelmiştir. öğrenoiler daha sonra Dekanlık binasına koşmuşlar ve kapıları kııpatarak komandoların dışarıda. bahçede kalmalarını sı^ğlamışlardır. Dekanlık binasına sıftınan ögrenciler, olay yerine çelen jandarmanm çağrusına raimen can giivenlikleri açısından binayı terketmeyeceklerini bildirmişlerdir. FakUlte Yönetim Kurulu ise olaylar üzerine fakültenin iki gün (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) / Mayısın resmen ışçı bayramı olarak kutlanması için Kıbrıs Türk tarafı. barış görüşmeleri için hazır olduğunu BM özel lemsiJcisine bildirdi LEFKOŞE Toplumlararası görüşmelerdeki TUrk Temsilcısi Ümit SUleyman Onan, dun Türk tarafınm Kıbrıs barış görüşmelerine hazır olduğunu BM Genel Selmrterinin özel Temsilcisi Cuellar'a bildirmıştır. aa'nın haberine göre, özel Temsllci Cuellar, 40 dakika süren görüşmeden önce bir gazetacinin, «Rum tarafınm Türk ö(Devanu Sa. 9, Sü. 4 de) CHP'li Birler, Özaydınlı olayını MCnin yeni bir tırmanma örneği olarak nitelendirdi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) MlUet Meclisınde dün Kuvvet Komutanlıklarına son yapılan ata malar konusundaki işlemlere 1llşkin hUklimet tutumu Uzerlne gündem dışı bir konuşma yapan CHP Tokat Mllletvekili tsmall Hakkı Birler. bu gellşmeyt de. .MC hUkümetinin yenl bir tırmanma örneği» olarak nitelemiş, cTürk ordusunun yerleşmiş gelenekJeriyle oynayarak güç gosterlsl yapma heveslnde olanlar bılmelldirler ki, bu yol ne kendllerlnl, ne de Ulkeyi aydınlığa götüren yol deftildir. Bu volun sonu karanlıktır, uçurumdur» demiştir. Devlet hayatında ordunun özel bir yeri olduğunu, kendlslns özgU yapı ve geleneklerl bulundıığunu, bu nedenle hükümetlerin şimdlye kadar ordujiı bu nl teliklerinden dolayı her türlü si yasal ve kişisel çeklşmelerin dışında tutmaya özen gftsterdikleri ni bellrterek konuşmasma başlavan Birler MC ikttdannın bütün bu eelenek ve Röreneklerin dışına çıkarak yeni Kuvvet Komutanlarınm atanmasında değişik bir vöntfitn uvtnıladıgmı ö(Devımı Sa. ». SU. 1 de) DlSK'in aldığı karar gerejHnce, 1 Mayıs'ın ışçi bayramı olarak kutlanması çalışmaları sürerken, çeşltli devrimcı örgütlpr, Uyelerine çagn yaparak mıtınge katılınmasım istemişlerdir. Bu arada DlSK'in 1 Mayıs'ın bütün dünyada olduğu gibi TUrkiye'de de resmen lşçi bayramı olarak kutlanması İçin yasa değişikliği isteyeceği ögrenilmiştir. (Oevamı Sa. a, Sü. 4 de) Çay taban fiyatı 850 kuruş olarak saptandı; Demirel'e göre demİL ve petrole zam yok ANKARA, (Cumhurtret Bürosu) Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında, çayın yaş yaprak ahnı fiyatı 850 kuruş olarak saptanmış, destekleme alımı için Çaykur'a bir milyar lıra kredl verilmesi kararlaştırılmıştır. C & ya böylece geçen yıla göre bir lira zam yapılmış olmaktadır. Bu açıklamadan önce bir demeç veren CHP Rize Milletvekill ve grup sözcüsü Osman Yılmaz Karaosmanoğlu, yaş çay yaprak alım fiyatmın en az 12.60 .olmasım lstemiştl. Karaosmanoğlu «Bu fiyat verilirken, yoksul halkımızın en çok tükettiği işlenmiş çaya da paketleme oyunlarıy la zam yapılmamalı, aksine sağlanacak indirimlerle ttlketimi arttı(Oevamı Sa. 9, Sü. 8 de) GÜNEŞ TUTULDU Halkah (jüncj lutulması 10 ytl tonra dun Muğla, Konııa, Kayseri. Tunceli, Agn iüerimizde izlenmiştir. Saat 12.50'de Konm'da başlayan OÜneş tutulması, 13.15'de Ankara'da. 13.30'da Kars'ta izlı'vmt'jtır. Halkah oui'fî tutulmasmm ızlendiği ülerimnde püvcş tümü ile kararmtş. çevresinden halka jefcHnde «şıfc görülmüştur. Bu arada havamn tumii ile karardıyı ve yıidtzlann parlak bir biçimde aöruldüâü tzlenmıştır. llalka biç'ıminde guneş tutulması 5 • 6 daktko sıırmüştur. Halka şeklivdekı ışıfc önce yarım ay bifitntııe dunüşmüş, daha sonra güneş tümü ile oriaya Bu arada dıger ülerımızde pımpş tutulması olayı, vnnır. guneş tutulması. güneşin ışıoinm zayıllamam biç\nünde gorulmüştür. Utcr yarım, ister halkah biçimde olsun, giineşm lutulduğu saatlerde harada serinleme olmuş. ısı düjerken. Yerine başkasmı hapse sokan AP'iı olayı Senato'ya getirildı' havanîn neminin arthğt saptanmıştır. Uzmanlar. halkah otine? tutulmasmm bundan sonra ancak 2000 j/tlmdo izlenebileceğıni hol.irtmiiilerdir. Gi'meş tutulması en ii/t Bodrum'da ızlenmiştir. Kandtlli ra Nürnbern Rasathaneleri ekipleriyle Istanbul ve Ege Isviçre. Yugoslavua ve Avusturı/a'dan pelen ögretim üyesi ve öğrencılerden oluşan ekıplerce 3.5 naal sürcn bu f/nzlem aırasında fotopraflar çekılmiştır. Ytıkarıdakı dızı fotofjrajlar. lslanbul'daki püneş tııtıılmanmı saplnmaktaâir. (Fotoğraf: Tulay Divitçioğlu) Istanbul DGM'de mahkemeyi protesto eden sanıklar, jandarma tarafmdan hırpalandılar Istanbul Devlet Güvenlik Mah kemesınde dün Kasımpaşa Halk Dayanışma Derneği Başkanı ve dört yöneticisıyle ilgili davaya başlanmış, İTÜ'de 5 kasım 1975 günü komando Yaşar Özcivless'in ölümüyle ilgili tutuklu 11 ögrencinin yarKilanmalaıına da devam edilmiştir. Kasımpaşa Kalk Dayanışma Derneğiyle ilgili davada sanıkla rın, 815 yıl arasında cezalandınl maları istenmiş. bu arada mahkemeye hakaret eden üç sanık bir duruşma için salondan dışarı çıkarılmışlardır. Bunun üzerine sanıklar, •Faşist iktidar», •Faşist DGM» diye bağırmjsJardır. Sanıklar hakkındaki iddianame sini okuyan Savcı Hâkim Binbnşı Taylan Erimer, 1975 76 yıl larında derneğin Yönetim Kurulu nu ellerine geçiren sanıkların, dernek tüzügü dışına çıkarak ta mamen Marksist Leninist ve Maoist düzen oluşturmaya çalıştıklarmı, bazı eylemleriyle der neği illegal örgüte dönüştürdüklerini ıleri sürmüş ve tutuklu sa (Devamı &a. 9. SU. 1 de) DiNTi/C<Af?I..KAP/VniN\Ail Başkent Notları Salçalı PTT Fikret OTYAM ANKARA Havza yöresinde yeni Çeltek kömur ocağmda yorgun argın çıkarken yerin Ustünde ki onbinlerce işçi gibi, yerin altın dakl işçilerin de ne denli bir uya nış içlnde olduklarını görmenin mutluluğunu tadıyordum ve bunlardan kimlerın ne denli rahatsız olacaklannı düşUnüyordum. Ocaktan çıkarken, ya da inerken muiıakkak birşeyler düşünmeli, bitmemiş gibl, bitmeyecekmiş gl bl gellyor bu karanlığa dalış ve çıkış.. Ne yeri var, Demirel düsttl aklıma.. Çoban SUlUlUğü, fukara bir ailenin eÇradından oluşu, sü mügunU yalayışı, çıplak ayakla okula neyim gldişl.. Bir zamanlaf bunlan anlatmıştı bana.. Son (Devatnı Sa. 9, Sü. 3 de) «EOEP, HAYA RAHMET JEFKAÎ VE MERHAMET Cumhurbaşkanı Korutürk Irak ziyaretini tamamladı, Türklrak ortak büdirisi yayınlandı Engin KARADENtZ ANKARA, (Cumhurlypt Bürosu) Irak Devlet Başkanı Husan Kl Bekr'in konuftu olarak Irak'a dört günlük resmi ziyaretini ta mamlayan Cunıhurbaşkanı Fahri Korutürk dün yurda dönmüştür. Ziyaretle ilgili olarak yayınlanan ortak bildiride, Korutürk ve El Bekr'in çok dostune ve samimi bir hava içinde görüşmelerde bulundukları belirlilerek • Görüşmeler, Türkiye ile Irak Cumhuriyelleri Hrasındakt dosl> luk ve iyı komşuluk ılişkılerıni aksettiren bir anlayış ve samiınıyet çergevesindo ve bu ilişkllerin her alanda daha ria gelıştirilmesine olumlu katkılarda bulunacak bir muhteva içinde cerevan ctmiştlr. denilmiştir. Bildiride, Kıbrıs sorununun Türk ve Rum toplumlarının :neş ru haklan esasına dayanılarak iki toplum arasında müzakereler yoluyla çbzülmesı Rerektijti bcllrtilmış, Ortadoftuda sürekli bir barış.ın, is.gal altındaki Arap top(Devamı Sa. », Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhurlyet Büromıl Adapazarı Belediye Meclisi'nin AP'li üyesi Vedat Beyenal'ın 6 aylık mahkumiyetini, maddi çıkar vaadiylo kiraladığı bir kişiye çektirmesl olayı Senatoya yansıtılmıştır. Cumhuriyet Renatosunun clunkü birleşiminde, bu konudu gündem dışı bir konuşma yapan CHP Sakarya Senatörü Hasan Fehmi Güneş, yargıcın eşine sar kıntılık ettiği için 6 aya mahkum olan AP'li Belediye Meclisi Uyesinin sahteciligini avrıntılarıyla anlatmiF tsmHİl M^nnkşe adındaki Bolulu bir işadamının da Sebe.n savcılığı ile ilişki kurularak, hükümlüye gerekll kolavlıgm sağlanmasma vardımcı olduftunu açıklamıştır. Fehml GUneş, suçlunun yerine hapse giren Mehmet Salih Korkmaz'ı rla Adapaznrı Belediye Başkanı Behçet Deryaoğlu'nun bulduğu(Devamı Sa. U, SU. 1 de) GENEL BtLGİLER YANINDA ÖCRETlLECEK VE BOYLECE OKULLARDA MATERYALfZM YERİNE MANEVt CtHAZLANMA OLACAK...V (SAYIN NECMETTİN ERBAKAN'IN KONUŞMASINDAN) ISTANBUL'DA ÇALIŞTIĞIM SIRALARDA MUHBİRLER İÇİNDE TÜRKLER DE VARDI,, Bir Amerikan Ajanı ve Türkiye Kosta DAPONTE PARİS Gizll ABD servislerinden «National Security Agency (NSA)» (Ulusal Güvenlik Orgütü) mensup eski ajanlardan Wınslow Peck Parıs'te bir Yunan dergisıne yaptıgı açıklamalarda 1967 yılında TUrkiye'de ça lıştığım anlatmaktadır. «tstanbul'da çalıştığım sürede baslıca Rörevim Sovvetler Pırlıgi bakkında topladıgım askersel nl. telıkleKi bılpılerı lutıeclprı ınce lemekti» diven Peck bu çaiıçmalan hakkında şıuılan eklemektedır: «Muhbirlerimln büvük bir çoğunlugu TUrkiye'de gurevlı bınlerce Amerıkalı asker ve sıvıldı. Bunların arasında Türkler de vardı. Amerıkalı muhbirlerlmın çoftunluğu radvo casuslugu yapıyorlardı. Yani Sovyetler Blrlıftl, Bulgaristan. Yugoslavya, Yunanistan ve dıfter lllkelerden vapılan çeşitli radyo yannlannı dinleyerek haber ve bllgi topluyorlardl. «TahHlcl olarak calıstı^ım sil re İçlnde topladıSim bu haberJerl defterlpndırdikten sonra WashuiEton'daiO üstlerime cönderdi gim raporu hazırlıvordum. Çok kez Ttirkler blzden Yunan lılan iİRilendiren bilgller tsterdi. Ku$kusuz Yunanlılar da TUrkler hakkında bızden btlgi sorarlardı.» , Atina'da yayımlanan haftalık (Antl) dergisinin Paris'teki muhabirleılne. TUrkiye'de 1967 6 yıllarında iki yıl süre ile çaH lıstıeını anlatan Amerikah a|an Peck. NSA'ya 19 yaıjında lken girdiginl ve askerliğinı bitirdlkten sonra Teksas'ta eğltim altına alındıktan sonra Uk Rrtrev veri o larak Türkiye'ye gönderlldlğinl eklemektedir. Winslow Peck Türkiye'den son ra Vietnam'a gönderilmiştlr. (NSA) atansının dünyada lklbin radyo dınleme lstasyonu kur dugunu ve bunların arasında ken disinin görev aldıgı, tstanbul'da (Devanu Sa. 9. SU. 3 de) CHP MANİSA MERKEZ İLÇE YÖNETİM KURULU DA FESHEDiLDi IZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Mantsa CHP Merkez llça Kadınlar Kolu'nun CHP Manisa İl Orgütü tarafından teshinden bir süre sonra, Manisa Merkez llçe Yöneticılerl de görevden alın mıştır. Olayla ilgili olarak Manisa CHP II Başkanı Mete Erdem özetle şu açıklamuyı yapmıştır: «Merkez tlçe örgUtünun tesh eiılmesınin gerekçesi, Genel Mer keze yapılan ağır eleştlrller yUzündendlr. Bu nedenle Genel Mer Kez CHP tl OrgUtünü uyannıs, Merkez llçenin teshtnı lstemlştir. Merkez llçenin eleştirlsl çok agır biçimdedlr. Üç gun önce İse aynı eleştlrt nedenıyle Merkez llç« Kadın Kolu teshedümiştir. Merkez tlça Ankara mitingine yeterince hazırlanmıyarak katılmıştır. Merkez Ilçe'de Yılmaz Çote başkanıığında MUteşebbls Kurul görevlendirılmiştlr. Rüşvet olaylarını incelemek için 25 kişilik bir uzmanlar heyeti kuruldu ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Kamu kuruluşları için ithalat işlemlerindeki yolsuzluklar ile Lockheed uçak şirketinin Türkiye'de dağıttığı öne sürülen rüsvetler konusunu lncelemekle ilgilı olarak kurulan mecils araştırma komlsvonu Başkanı Yılmaz Alpaslan ve komısyon Uyelerinden Kemal Okvay dünkü toplantıdan sünra ilgınç açıklamalarda bulunmuşlardır. (Devamı Sm. 9, Sii. 5 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Normal ve Anormal koya sokacak noktaya ulaşmıştır. Sert ortamın kosllsyonun orta dlreğl AP'ye kısa vadrde vararlı oldueu sÖTİenebllir. Çünkü »ertleçme, hem cepbe ortaklan aranındald bagları sıklaştırmakta, hem Iç politikada ekpnomlk so> runların arka püna düşmeslne volaçmalctadtr. tiazetplrr, Blvasal partllpr. ve vurttaşlar; aokaklarda viirürlüte rlren kanlı catışmalnrla. öldiiriilcn İİJreııcllerle, linlversltelcrdekl eylemlerle MeilrnmpMcfHrlpr f)vsa temel maddelere blrblrl ardından zam .vapılmakta yiyecpk ve glyecek fl\aliarı Uumıadan vlikselmektedlr. Ama eüdümlü TKT de cephe hükümetlnln işlnı» ya.ayacak biçlmde haber ve propafeanda takyana hınkıp siyasa! polcmlklerin ılpdlnı «Irıllıslvlc kltlelerl cerçek sorunlardan uzak tutmaya çalı?maktadır. Bu kn$ullarda muhalefet ne yapmalıdır? Cierçekte zaman muhalefet he•abına çalışmaktadır. ÇOnkii (l)pvıraı Sa. 8. Sü. 8 dat tlflnl «iirf<r.rmpk«p hahprlprl hlr T firkiye siyssal yasamının 1 7< seçlmleriyİB normale H: dönecegl umulmuştu. 12 Mart'ın «Anormal» rejiınlnde silregelen büyük gerillmin, çok par1U1 düzenln dogal çizfrisine düşeceğl ve Iç politikada ortamın vumuşayacagını umud edenler çoktu. Ne var kl, bn umııtlar Rerçeklesmemlîtlr. CHP MSP koalisvonu ve arılırutan Irmak tıükiimett dönemlcrlndekl eeçici vııcnuşama, dörtlü knallsyon Iktidara reçtlkten «tnnra sertllte dnnüsmüs. bu srrtlik rı.|lml rizi ANKARA BELEDIYESI ET FİYATLARINI YÜZDE 724 ORANINDA UCUZLA7TI ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Ankara Belediyes: Et ve Balık Kunımuyla varılan anlaşma sonu başkentte perakende et fiyatla nnda yüzde yedi ile yırmı dort arasında ındirim yapmış. yeni fiyatlar dünden itibaren yürürlüğe girrr.iştir. Yeni tarife uyarınca daha önce 44 lıra olan bir kilogram dana ve sığır kıyması .16 liıaya 45 lıra olan kuşbaşı et 38 liraya, rosto, blftek, pirzola ve kontrfıle gibi ttlrler ise 40 lıraya satılacaktır. Dana ve sığır etleri kemiksiz, net bir kilogram üzerinden verıle cektir. Koyun et'.nde ise yenl flyatlar 31 lira ile 35 hra arasınria buliLnmaktadır. Koyun eti fiyatları bir kiloiıram kemikli et üzerinden uyKu'.anacaktır. Et fiyatlarında vapılan indirim konusunda basına bir açıklama yapan Ankara Belediye Başkam Vedat Dalokay Et ve Balık Kurumu'nun 1975 yılında perakendecı kasaplara gUnde 2056 ton arasında et verdiftlnl, böylece halk ııcıız tivatla or saglayabildiglni söylemiş. ancak Kurumun daha sonra bu miktarı azaltmaM Uzerine ttasapların serbest borsadan et nlmak zorundn kaldıklarır.ı. bu yüzden geçen yılın (Devamı 8a. 9, SO. M de) *+*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog