Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Eklerle Ikinci Baskısı Çıktı Yeni Krallar.. Yeni Soytorı/or.. ÎLHAN SELÇÜK ' 52 yı!, »yı: 18562 îsteme Adresl* ÇaEdaş Yavmlan Cağaloğlu HalkevJ Sokak No 39 41 ÎSTANBUL umhuriy Kurucusu: YUNUS NADÎ 5 Nisan 1976 Cumartesl SÜLEYMAN ÖLÇEN MODERH MATEMATİK VE ÇOZUMIU PROBLEMLEtt Orta II Sınır: 25 lira Orta III. Sınıf. 40 llra I.IM 1. Sınıf: 40 llra ÇdzumlU, açıklamalı problemlert ve testlerl kapsayan başvurma kitoplandır Materaatik uygulamaları vapacak. orta, llse • eğıtım enstituleri ve mektupla oğretimi ızleven büttln ögrenctler geniş ölçüde yararlanabilirler. INKİLAP ve AKA KITABEVLERİ Cephe hükümeti Türk lirasının içinde değerini biryılda7. kez duşurdu, edildi dolar 16 lira oldu Bir yıl Türk Lirası, Dolar karşısında yüzde 14.5 oranında devalüe ENKARA. (Cumhurlyet Bürosıı) Cephe Hükümeti ıktıdaıa gelışının bırıncı yılı dolarken, Turk lirasının dolar karşısındaki değenni yedınu ke/ duşurerek bır Amerıkan dolarının kar^ılıjını la oü lıradan 16 Hraya düşurmu1? tür Bovlece bır yıl ıçmde Türk lirası, dolar karşısında yüzde 14,5 oranında devalue edalmiş olmaktadır. Malıye Bakanlığmm dünkü Resmı Gaüetede yayınlaııan tebIiğlne gbre, bır Amerlkan doıannın değerı 16 lira olarak yeni den belirlenmiştir Türk hrasının Amerıkan dolaıı karşısında de ğerl düşUrUlurken, dığer bazı yabancı para binmlerinden Alman markına. îsveç kronuna Avusturya şılıngine, Belçıka fran gına, Hollanda flonnıne, Norveç kronuna, Danımarka kronuna, Kanada ve Avustralya dolar larına gore de düşürülmüs tür. Avrupa para piyasalarında sürekli olarak değer kaybe dpn îngilır «sterhni, FrRtı«!ir frangı ve Italvan liretınü kaı^ı ıse Tuık lııası ı,ok kuçuk oranlarda değer kazanmıştır Bir Dolar 16 lira Cephe Hükümetinın lktidara geldıgı 31 mart 197S tarıhınde bir Amerıkan dolaıı 13 lira !!.> kuruşkpn, bir yıl içinde Turk lirası dolar karşısında tam yuzdo (Oevamı Sa. 9, Su. 4 de) Maliye Bakanlığmm dünkü Resmî Gazete'de yayınlanan tebliğine göre; Alman Markı 6.40 liraya yukseldi Önsel'e verilen ceza arttırıldı, Savcı: "DGM'ye yapılan saldırılar hııkuka ve rejıme yöneliktir,, ANK\R\, (CumhtırhPt Burosu) Yargıtay Ce?a Daırelerı Genel Kurulu'nun bo/;ma kararından sonra, Bı^bakan Süleyman De mırel'i B.ışbakanlıl' kondorla rında yutnruklayan Vural önSPI dün Ankara Dpvlet GUvenlik Mahkemesınde veruden yargı lanmış, mahkpme daha once verdığı ve kesınleşen 27 aylık hapis cezasına ck olarak, Ön(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Demirel Bugün yaptığımiz mücadele sonuç vermezse sıkıyönetimi ilan ederiz,, dedi ANKARA (ANKA) Başbakan Sulpyman Demirel, son oğremi olayları ve çatışmalar konusun da her türltı tedbirın alındığını ancak önlenmemesi halinde sıkı vonetıme başvurulacağını söylemış, «Meşru zeminlerde kalarak me^ru vollardan gıderek kanun hakimiyetini sağlamanın tek volu sıkıyönetimdir» demlştlr. Oluylan 1971 li döneminde kimlcr çıkartıyorsa, bugün de avnı kışilerin olav çıkarttıgını savu nan Başbakan, «Devlet, her tUrİU kötülUğü aklına koymuş bir kımse gibt hareket edemez, bunıın usulleri, yollan vardır» şekIınde konuşmuştur. Demirel, 13 nisanda Ünlversite Denetleme Komisyonunun toplanacağını ve bu komisyonun önerilerl olaca gını da bildirmlştır. Başbakan ABD Kongresinın son anlaşmavı onaylamaması halinde Avrupa'dan sllah ahnamavacagını, bu nun önceden denenmiş oldıiRUnu, ancak başarıya ıılaşılamadıgını hatırlatmış, «Umarım ABD Kongresl TUrkıye'nin dostluğunun değerini takdlrde kusur etmeyecektir» demiştir. Başbakan, bu arada ekonomik konulara da deginmiş, traktör ve çlmentoya zam vapılacagı volundaM haber leri de valanlamıştır. (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Ecevit "Anlaşma daha çok ABD'yi kolluyor,, ANKARA, (Cıımhuriyet BOrosu) CHP Genel Ba^kanı Bülent F cevıt ABD ıle ımzalanan anlaşma konusunda dun verdiği demette «Anla5.ma metnı açıklanmarian ayrıntılaı ı öğrenmeden ke«ın bir gbrüş belirtmevi dogru bulmııvorıım» demış Ancak açıklandıgı kadaııyla anla^manın da ha çok ABD'nın çıkarlanru kolladığmı belirtmlştır. Ltevıt anlaşmayla ilgıli olarak ulusal güvenlık ve dış polıtıka konularına değinerek genellikle şoyle konuşmuştur* «Libya'da bulundıiRum sırada Türkiye ile Amenka Birleşık Devletleri arasında varılan anlaşmavla ilgili ilk biİKİleri, bugün, konuyu mümkUn olduftu kadar yakmdan izleyen bazı arkadaçlarımla birlikte incelemeye başladım Bu gibi anlaşmalarda, ayrıntılar, hatta kullanılan deyimler, enaz, anlaşmanın ana çizpılpri kadar, bazen daha çok onem taşır O nedenle, anlaşma metni açıklanmadan ve önem verdifti mız bazı husııslarda ayrmtıları Oğrenmedpn, kesin görüş belırtmeyi dogru bulmuvonım, mümklln de görmüyorum. Şımdllik üzerlnde durabılecegim temel noktalar şunlardır: • Bılindigi gibJ, Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin tçeçirdlgl tecrübeler sonunda ve degişen dünya koşulları tçinde Türkiye'nin yenl bir ulusal güvenlık ve savunma kavramı oluşturması geregine lnanmaktadır Va rılan anlaşma Ise, soguk savas yıllanndan bert süregelen ve dojSrudan dogruya TUrkiye'nin buRiinktl ihtivaçlannı karşılamaktan çok, öncellkle NATO'nun (Devamı Sa. 9, SU. S de) TİP, Demirel Kardeşlerin vergi iadesi aldıkları çimento ihracatına el konulmasını istedi Türkiye l^çı Partisi (TIP) De mırel kardeşleım sahıbı bulun duğu GÖLTAŞ şııketınce yapılan ve Hazıne'den milyonlarca lira lık vergl iadesi alınan çimento lhratatına el konulmasını ıste mıştir TİP Genel Sekretorı Nı hat bargın belgelere dayalı olarak yaptığı açıklamada, «Demirel aılesının çmıento ıhracatı, Uzerın de önemle durulmayı gereküre cek ve faılleri Yüce Dıvana ka dar gonderebılecek yeni bır konu dur» dlyerek, «Çimento ıhracatının mç değılso bır bölumünun hayalı olup olmadığının araştırıl masını» ıstemıştır TtP Genel Sekreteri Nıhat Sargın, dün yaptığı açıklamada ozetle fcoyle konuşmuştur. «Dünya çimento fiyatlarımn devamlı yukselme gosttrdıgı, va nı vergı ladesına gerpk kalmak •ızm da kolayca ıhraç edılebıle ceğı, ıç pıyasada da darlığmın (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) New Jersey mahkemesi bitkısel yaşam süren genç kadma ölüm hakkı tanıdı NEW JEHSEY New Jersev, Mahkemesi, bir yıl once fazla mıktarda alkol ve uyuşturucu ınadde aldıktan sonra derin btr Komaya gırmiş olan 22 vaşındaki Karen Anne yuınlan'ı hayat ta tutan vapay solunum aygıtının çıkarılmasına irin verilmesi yolunda bır karar alnııştır Yatal ölüm tanımlamasına ılişkm hukukbal bir «rnek olusturabıle rek bu kararın Rpnış tartışmalaıa yol açabılecegl belırtilmektedir Karen Anne Quınlan, derin ko mava girdıgi 14 nısan 1975 tari hmdPn bu yana yapay solunum ayeıtı aracılıçıyla bitkısel lıavat vaşamaktadır Doktorlara Rdre, beynl ıylleşmeMne olanak bulunama? bir biçtmde rpdelenmış olan gcnç kadının komadan çık ma şansı yoktur Genç kadını evlat edınmiş olan Julia VP Joseph Qulnlan gpcpn sonbaharda sonınu bir New Jersey Mahkempsınp, iffttürmüş ve kızları lçin «ölme hakkı» ls temişlerdi (Dış llaberler Servlsl) Kıbrıs sorununun esasına ilişkin önerilerin nasıl verileceği konusunda anlaşmazlık giderek büyüyor îzzet R. YALIN LEFKOSE Kıbrıs'a ilişkin Vlydiıa gorü$melcıının son turunda alınan karar uyarınca, TUrk ve Rum urıülarmın Kıbrıs sorununun esasıyla ilgıli onerılerının bırbııleıme nasıl verileceği konusunda anlaşma/lık yofiunlaşmaktadır Süre sona ererken tarallar arasında bu konuya İlişkin tartışmalar da artmış, toplumlararabi KÖru"jmeleıde Rum tarafını temsil eden Glafkos Klerides, hafta başında Türk taraıına Rum oneulerınt golüıdüğune ilişkin habeıleri yalanlajarak, «Denktaş'a ne rpsmı, ne de gayrırebml hıg bir Rum önerısl vermedım» demiştir Rum tarafından yapılan son açıklamalarda Ise Türklenn •e Rumların kendl önerilerını aynı anda BM'rıln Kıbrıs'taki temsılclstne ılptmeleri önerilmektedır. Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş Ise, Kıbrıs sorununun estısıyla ilgıli Rum ttnerilerinin şartlı olarak verilmesınl kabul etmeyeceklerıni sövlemiştir Bu arada Glafkos Klerides top lumlararası Rriıüsmelerdeki görüşmecılik gorevınden istifa edeceglne ilişkin haberleri yalanlamış ve gorpvıne dpvam pdpreglnl kavdetmiştir Klerides Makarlos yanlısı Fılcftheros gazetpsine yaptığı açıklamada «tstlfa etmedim Denktaş'a da ne resmi ne dp gayriresmı bır oneri BOtUrmpdim ripmtcnr Makario? ybnetimi do bir açıklamB vapaıak Klendes'e güveninl belirtmiştlr. Rum sivasal çevrelerl Kıbrıs sorununun çozümü ile tlRili Rum önerilerlnln. Denktaş'a Klerıdes taıafından verildiftin! ancak (Dranıı Sa. 9, Su. 2 de) Dostluk çeşmesinde çamaşır günü... Ulanbul dakı i>ultanahmct Mcııdam vellıkle jak\r tıır tlcrm ııuıak. tjeı ultr Ilaıalann tsınma&ıı/l" bırlıktc riunyanın (.cıtth yerleıınden bu yorcue lurıit afcmt ba^tar Bu ofcmı degerlendırenler de boloede çok savıda otcl ve yanityon ışletmeye koyultnuşlardır Ancak, hazüanmn tunstık dıue açtikları bu ı?letmeler, tunsllerm thtıyoılarım karsılamaktaıı da yokstınrin » V ukandakt /ofof/ra/ da, buını kantllamıvor nıu' Bır Mman turısl. O\manh Alman amsına uapılan (.esnudı tmkansrhktar ım unden çama'jirlarını uıA.ıı/or Alman dnitluflunun anuına ijapıldıp"" Muınr mu acaba'' 4/TJMII fcızı iP^mt'nın Osnıuıı/t KorkutÖzal, Beyneimilel îslâm Kongresi'nde başkanlık yapacak ANKARA, (ANKA) MSP'li Devlet Bakanı Hasan Aksay ıle Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba kanı Korkut özal, bugun Lond ra'da başlayacak olan «Beynel nıılel Islam Konferansı»na kalıl mak üzere uçakla Ingıltere'ye gıtmişlerdir Tarım Bakanlı gından yapüan açıklamaya gore, konferansın 7 nlsan tarihli oturumunu özal yonetecektır. Özal, ayrıca, konferansın bugünkü açı lış töreninde de bır konu?ma vapacaktır Açıklamaya gore, konferansta ele alınarak başlıca konular, «Islamiyeün esasları, Kur'anı Kerım ve Hazreti Peygamber, Islam Hukuku ve Dev let, îslâmda kadın, İslâmın eko nomık sıstemı, îslam ve muasır medenlyet, islSm ve ınsanlığın treleceğı» olacaklır Konferansa İsUm ülkelermden bazı devlet adamları, bu arada Malezya es ki Başbakanlarmdan Tunku Abdurrahman da katılmaktadır. Işverenler, ücret taiepleri ile kıdem tazminatını eleştirdiler İşveren Sendıkaları Konfederasyonu toplantısında «Işçı prımlerını sureklı olarak asgarı ucretten oduyorsunuz» dıyen Feyzıoglu, ıjverenler tarafından protesto edıldı. GÖZLEM UĞUR MUMCU KontrGerilla Taktikleri... Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI 7 Sayrada) «KnntrderıUa», Amerıkan Silâhlı Kurvetlerl (arafından ybnotilen, Panııma'daki «Anti Gcrilla Okıılu» ıle, VVaıshint;tuıı d.ı «l lusluuidhi l'ol.. Akademlsı»nde okutulan bir ıkr»in adıdır. Bu derslrrdc, soltu avaklaruna \c drvrinıci rylcmlere karş( alınnıası Ktıt^eıı ledbirler konu «•dilmektedlr Koııw derilla, u/.crınde çcşitli incclemeler japüınıştır. Bu ıncelemelcıin en nncmlilc rınden birl, Ingillzcc adıyla «CounterInsurı;enıv VV.ırlare» adıvla bilinir. KontrGcılllaııııı teori ve pratıçini incclcyen bu kltap, «Dıuıt Galula» adındii bir Amprıkalı laıalıııılan \a/ılmı«;tır. Ku kıUp, CIA nın çudumundeki «l'regar Yavınevi» tar tfından basıimış ve butun duııvaya yayılnııştır. Bu kltalıııı Turkve (.ıvırılerl de, blı\ok ıesml kuruluşa Rönderilmi^tır Amerlkan .Sılahlı Kuvvetlcrlnde okutulan «KontrGerilla» kttaplarından blrl «F1VI.!!].")» tayısıvla yavmlanmı^lır. Bu kitapd.ı da isyan \r ht'ir/t'rı eylemlerln nasıl bastırılacafı lnıplrnmektedıı. Bu kitaplarda, sadece, bazı at>krri taktik \e «tratejilcr \cr almaktadır. Bu kitaplarda, slyasal konular da Işlenınektedir. KontrGerılla, vontemlcrl arasında, adam oldurme, it.kenCP vapma, silalılı soygun gfbi eylemler de bulunmaktadır. «IM tllt>» ^ayılı ve «Counter Gucrllla Operatıons» adlı kıtapdd hu «ıbı eylemler de incelrme konusu vapılmaktadır Amcrikaıı kara ordusıı tarafından çıkarılan bu kltap, haşlıt, Aıneı ıka nın VİPtnam'dakl kuvvrtlerl olmak ıı/.erc, birçnk askprı lıarekat MirasındB kullanılmıştır Bu kltaplar avrıca, N1TO ulkeleılne de (tdnderllınislir «Uoııtr Gtrilla» u/eıınde yaiilaıı kitaplarda MI alan slvasal dpeerlendirmelrrde, Amcrika'nın, bııtun yoksul ülkc(l)cvamı Sa. 9, Su 3 ılc) ANKARA (Cumhuryet Burosu) TUrkıye Işveren Sondıkaları Koniedprasyonu onbınncı olağan Gpnel Kuı ulu dün Ankaru da ça lışmalarına bn^lamı^Uı DevİPt Bakanı Seyfı öztüık Mıllı Egı tım Hakanı Alı Naılı Erdem, Ulaştırma Bakanı Nahıt Mcnte^o Sosyal GÜVLiılık B.ıkanı Mahır Ablum Dıyanet tşlerı Ba^kanı Luttı Doğan, sıyasal Partı temsıl cılerı, Spnator ve Mllletvekıllorı ile Konfederasyon Uyelerinın ka Tunç: «îşsizlerin sendika kurma önerisi îtalya'ya Mussolini faşizmini getirmişti» ANKAKA, (Cumhuriyet Burosu) Turk îs Gpnel Ba'jkıuıı Ha lıl Tunç ba7i hılklimpt yptkılıle ıınin İşsi7)ığı onlemek içm scn ükulaMiı ısı oneıısı kiısısındı «Bu mrtod faşist îtalya'da Mus iolını tarafından dah ı dncc rie nenınış, bu yolla çalışTnların ııv guladıkları grevler kırdırılmış ve sonunda ttalva kanlı olaylır so nucu ias^mııı kıu i^ınn tesUm (üe\amı ba. 9, bu o de) tıldığı Genel Kurulda bır açış ko nuşması yapan Yonetım Kurulıı Ba>kıuıı Halıt Narın «Türkiye'dP aıtık ne sıyası, ne de ekonomık ıejımde sonu mi'çhul tecrUbP ve mareralara gırışilemez» demi1? tiı C.entl Kıııulda konuşan Sakıp ".abantı 197b yılını «Ekonomık bır bun.ılım yılı» olnrak nıteler Keıı Tuık Sandvıcilerı ve tşadarn laıı DeıniK' Yonetım Kurulu Hafkam Beyyaz Berkt r «Uretım dp veıımlıtıftııı eıdeıek rlustügü nu» snylpmıştır Cımıhuı başkanı Fahı ı Koı u) ııı k 1 \(ipn Sendıkaları Konfederus yonıı GcriPİ Kurulu nıdenıyle KonlPdeıasyon Genel Başkanı Halıt Narın ( Rondeıriıgı tplgraf (Oıvamı Sa '), Su 7 te) Brandt, Ecevıt'ın çağrılısı olarak 12 nısanda Türkiye'ye gelecek ANKAH\, (lıımhıırıvpt Burosu) fpderal Alman Şansölyesi ve Sosyal Demokrat Partı Genel Kaskıını VVılly Brandt C. HP Ge npl İ3aç.kanı Bülent Ecevıt'ın konugu olarak 12 nis>an akşamı Turkıye'ye gelecektir Yeşılkov Havaalanında Ecc vit ve dığer purti yönetıcılerı ta latından karşılanacak olan Brandt, l gün sürecek zlyaıetı boyunca Istanbul'da kalacak iki paıtı arasındaki gorüşmeler de burada yapılacaktır (Devamı Sa 9 Su t de) Karamanlis Hgkümeti Türk ABD Savunma Anlaşması nedeniyle VVashington'u resmen protesto etti Kosta DAPONTE WAt»HlNijTON Yunanistan'ın Washington Buyükelçısi Menelaos Alexandrakis, önceki akşam ABD Dışlşleri Pakanı Henry Kısslngpr'i ziyaret ederek TUrk Amerikan Ikill Savunma Anlaşması hakkında bilRI almıstır Uıplomatik gözlemcıler, bu ziyaretle AtinaYun anı ışmaya ilişkin protestosunun Amerıkan tarafına lletildigini foelırtlrken. ABD Dışlşleri Bakanlıgı resmi btr protestonun soz konusu olmadıgını öne sürmüştür Amerlkan AP Ajansı ise, Atina kaynaklı haberinde, ziyaretin protesto nıtehgl taşıdığını, Karumanlıs hukümetinin Türkiye' ye yapılması kararlaştırılan 1 mılyar dolarlık askerl yardımdan otürü duydugu «büyük hoşnutsuzluğu» Kıssınger e bıldırdıgınl kavdetmıştir Yunan BU(Uevamı Sa. 9, SU. 4 de) Lice 1976 HiKMET ÇETiNKAYA'NIN RÖPORTAJI Yarın 4. sayfamızda (DOSTLAR TÎYATROSU'NUN VEGLNCO ERICAL'IN ÇABALARJNA SAYGI tLE .) SABOTAJ OYUNU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog