Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y l N L A R1 tklerle Ikıncl Baskısı Çıklı Yeni Krallar.. Yeni Soytarılar.. fLHAN SELÇUK î«tem« Adresl: Çairrta* Yavınlan Caffnloglu Halkevl Sokafc No: 39 41 tSTANBOL Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18588 İSTANBUL DEVLET RA VE BALESi UPEHET CİNGENE OPERA TABARICCHI I OPERA MANON I [,3U KONSEK PETER ANO REStTALÎ) PERA TABAKRO OIANNI SCHICCHI (Basın: 14913) 3484 Kurucusu: YUNTJS NADt 29 Ni»n (976 Perjsm!» Koraborsaya karşı demir çellk fiyatlarma yapılması önerilen zam, stokçuluğu yoğunlaştırdı r MÜUyetçi Cephe Hükümeti'nin geçea yıldan berl sürdürdüğü demir çelılc polılikası tam bir açmazla karşı karşıya gelmıştır. Kilosu beş lıra çevreslnde satılması gereken demir • çellk ürlln lerı karaborsada 7,5 llranın üıerinde işlem gorürken gerek h«>l keslm ve gerekse kamu kesimi ABD Dışişleri BakanıniD Yalçın KÜÇÜK M ait demir çelik l$letrael«rl u m bekleyısi lçine girmıştir. Demir Çellk Urünlerinde zam bekleyışinin yaygınlasması, kara borsayı önletnekte büytlk bir çıkm u yaratmıştır. öaM demir . o» llk üretıcıleri, lnşaatçüardan sonra sanayicllerln da »tok yapmaga başlaması Uzenna, stokçuluğun durdurulması lçln bildlrt l«r yajnnlarnay» başlaınıştır. Kamuya sıt demir çelık lşletmelennin mevcut stoklannı eriterek plyasaya demir • çellk çıkarması da bir aonuç vermemektedtr. KarabUk •• Er«gll Işletmelerinln piyasava çıkardıgı tirUn(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) LPG gazına yüzde 60 oranında zam yapıldı ANKARA, rCumhuriyet Bttrosu) 12 kiloluk tüpler hallnde 3S llradan satılmakta olan LPG gazının, yine ayni fıyattan 7,5 kıloluk tllpler halinde satışa çıknrılmasına Enerjl ve Tabil Kaynaklar Bakanlığınca izın verilerek, LPG gazına yÜ7de 60 oranında »»m yapılmıştır. Uzun süreden berl Türkiye'nln Afrika gezisinde skandal: Gana Kıssinger'î kabul etmıyeceğım bildirdi WASHtNGTON Alrflca geeisının dordüncü durağı ulan Za lre've giden Kıssinger'e ılk sert tepkı Gana'dan gelmış ve ABD' nın Gana Buvükelçisl olan bir 7amanların ünlü çocuk vıldızı hlıırlev Temple, Kıssınger'in Ga na'ya kabul edılmeyeceğinl bir telgrafla ABD Dışı^lerı Bakanına (Devamı Sa. », Sü. 6 da) w• Orta öğretimde sınıf geçme sistemi değiştirildi; başarısız öğrenciler, iki kez sınava girecekler Yürürlükteki uygulamada ikinci kanaat notu gözönüne alınırken, yeni yönetmelik ikl kanaat notu ortalamasını esas alıyor Orta öğretim Kurumlarında dersler ekim ayında başlayacak Tamamlama kurslarınadevam zorunluluğu kaldırıldı ANKARA Mlllt Egittm Bakanı Alı Nalll Erdem, Bakaruıga baglı orta ogretim lcurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğina llışkin olarak dün yaptığı açıklamada yeni ybnetmellkle ögrencılere Ud ayn »ınav hakkı getlrildlğınl, tamamlama sınavlarının 30 hazlranda bltecegini, 1 temmuzda tatile girlleceginl blldırmiştir. Blrlncl kanaat dönemlnde baaansız not alan ögrenclntn tklnci kanaat doneminde 7 almak sartıyla ba^arılı sayılacaginı, ögrencılerin yıl sonunda istedigl dersin kursuna devam edeblleceCinl, tamamlama kurslanna devam merburtyerınln kaldtnldıgını açıklayan Erdem, sınav hakkıni kavbetmlş bırçok bgrencinin yent vönetmellkle sınava girmeye hak ka!>andıgınj ve tek ders sınavının valnız llse ve dengl okulların son sınıf Öftrenrilerine tanındıgını sfivlemiştır Mıllf Egitlm Bakanı All Nallı Erdem, yeni ögretim yılının ekım ayının iUc pazartesl gilnü başlatılmasının kararlaştırıldığım da açıklamasmda kaydetmlştir. Eıdem'ın açıklamasına gbre, orta öğrPtımde sınıf geçm» ve sı rıavlar konusunda çıkarılon yeni yonetmeligın ana hatları ve yu rürlükteki yönetmelikle kıyaslanması özetle şövledir: 1 YurürlUkteki vonetmelik tıt rencinin bırincl kanaat doneml başarısım diklMte almamış, sa» dece lklnci ddnem notunu en aa 5 olmak şartı ile öğrencinın başarılı olduftunu kabul etmiştir. Bunun sonucunda bir oğrend bınncl dönemde 6, 7, 0, 9, 10 (Devamı Sa. B. Nfi. 1 rtt) Talçın DOĞAN bfllgelerlnrte bulunmavan ya da bulunsa bıle, valılıklerın iznl ile resmi fiyatınm üstünde satılmakta olan LPG gazına zam, Enertl ve Tabıi Kavnnklar Bakanlığı tarafından yllrürlüSe konulmuştur. Havagazi olmayan yerlerde mutfak gazı ve yer yer de ısıtma amacıyla kullanıinn IJT, gazının tUpü 12 kllo olarak belirlenmiş ve 33 llradan satışa gıkarılmıştı. Petrol fıyatındakl »rtışın Iç flyatlara vansıtılması yönüııde uzun süredir çaba gosterılmesıne ve bu vdnde açıklamalar yapılmasına ragmen. t,nerII Bakanlığında, petrol flyatlanna zam konusunda çalışmalar hi7lnnmıştır. Petrol fiyatlannm (iı^ında, petrolden elde edılen 'irunlerin de fıyatlanna zam ya<l)pvamı Sa. i), Sü. 2 de) Göreceğiz eden Terbivcal Onel Müdurunttn bir basın toplantı«ı duzenledlgüıl varsaymız. Çeşltlt knnuları ele alaıı Genel Mudur dönup dolagıp »oViı lıakemlere Kdlrsln. «Takımlar arası varısmalarda hakemlerlmiz van tutraamalıdırlar. Kim olursa olsun, renk avrımı gözctmekKizin kurallara aykın davranan sporculara eşlt davranmaü. gerekll cezayı vermelidlrler» desin. Arkasuıdan Futbol Federasyonu Başkanının da aym tema uzerlnde bir konuşma yaparak haketnJeri yan tutrnamavu ça&ırdığını diişününuz. Bu sozleıi gazetelcrde okudu£unuz zaman nasü bir yargıya varıraınız? «Dcraek bizde bugüne değin bir höliim hakemler hep yan tuturor, dttrttst davranıtııyorlarmıs M Içte sorumlu kişller cmlan uyanvor» demez ml•lnlı? Adalet Bakanı Sayın MüftOoğlu tle tçisleri Bakanı Sayın Aslltürk'ün demeçlerini okurken spor alanında kıırduğumuz varsayımın polltikad» RU golürmpz bir gerçek olduğu kanısı ftirefrimlzde dalıa bir knk saldı. Iklsl de MSP.1I olan hayın Bakanlardan birincisl Savcıları, Iklnclsl de Güvenlik Örgutünü uyarmakta, yasaların yan tutmaksızın herkese karşı cşıt olarak uvgulanması gereğini yinelrmekte, yasaları çlKncvon kim olursa olsun Adalete tesllm edılecektir drmektedirler. Her hukuk devletinde pek doğal sa • yılan bir durumu simdl üatüne basa basa henimser (töninmenln anlanu ne ola? Iki Sayın Bakan da bir yüı aşkın bir siiredir I? başındadırlar. Bu surp Içlnde. ozelllkle Yüksek ÖRrrıuni koslminde plânlı saldırılar diizenlenmis, kırk kadar Reneln canına kmlrnış. yiizlercesl yaralanmış, hinJorccsi dnvülmttş ve i$lenen »uçlar huviik ölçiıde crzasız kalmıştır. Ayrıea kıyı kö$e kasabalarında kamuoyunun Kozttnden uzak, basına prk yansımayan dalıa bir siirii suç İNİenmistir. llericl aydınları, Atnturkçü öfcretnıcnlerl slndlrmevl amaçlayan propranılı bir derinlm bn füne değin pervanura tıiırdürulmöştur. Bu yasa dışı şlddet cvlemlerlnin klmlcr tarafından yonetildi^1 az çok bilinmcktedlr. Ne var ki ber şeyl bizden daha Ivi bllmek durumunda bulunan tkl Sayın Bakan bugüne dek konuya rieggin hiç bir açıklamada buluntnamişlar «ortalıfı anar»Istler kanstırıyor, sağla «ol çatışıyor» (,'lbl Inandırıcı olmaktan uzak hir takım yııvarlak sozlerle durumu Idareye çalı»mıalardır. Şimdi Pollsln te Savcıların yan tutmamasını oneren, yasa rKcmenlıcınp Kavcrınlık Istcven demeçlerl ne anlama yorabllirlz acaba? Blz Polıslmlzirı ve Savcılanmızıo vasa dışı evlemlerl kendiliklerlnden hoşgoreceklcrinl, bir niyasal (treütce l^lenen suçlan Isteyerpk ort bas edeceklerlnl sananlardan doftiHz. (iüvenllk ve Adalet ayRitınuz Içlnde hukuk kurall.ırıni çiene^erek dereıede bafnazlaşmısı kisllerln ku^ük bir a/ınlıktan ntcve bir nlcellk tasn aınavacafı ku?kusuzdur. Sınlar cezasız kalıyor, aaldınlar tck vanlı olarak konınuyorsa bu daha çok vüksek yonetim kadrusu Ocerinde sözii Keçen klınl polltlkacıların buyr ru^u l!p oluvordur. Ne var kl yasa «•EKnıenliRİnl aavunan denıpçlerlni okuduftumuz Iki Sayın Bnltan hukümotte, vani viık*ek vönetlm kurıılunda eörevll ve sbz sahlbldirler. Şbndl vasa espnıenliftlnden »öz ederkcn acaba bir vıllık acı rirnevlerden (terekJl dersl aldıklarını mı bellrtmek lativorlar, yoksa maksatlan lcamuovumın RRzına bir parmak bal çalıp vana drşı e*M Rİdlsl Kİirdürmek tni? Yakında ani'varaiiz B AP grubunda Korutürk eleştıriidi; Demirel, "CHP'nm düzenledıği barış değil, savaş mitingiydı,, dedı ANKARA, (Camhurlret BUrosu) AP grubu dün saat 10'da toplaıunış, (tllndem dışı yapüan konuşmalardan aonra AP Genel Başkam SUlevman Demirel konujarak CHP'nın Tandogan'da düzenledlği mitlnge deginnn^, mftingdekl slognnlardan dövızler okuyarak «CHP'nin Tandoftan mitıngi bir bsnş ve Ozgürlük mitlngi değil, bir sava? mitlngıvdl» demistir. Demirel konuşmasında «DUzen Anayasa ve kanunlann deglşmeslyle degiştirllebllir. Anavasayi ve kanunlan değtştirmeden düzenl nasıl degtştireceklerdir?» dlye sormuştur. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) 11 Büyükelçinin daha geri çağırılmasıyla 68 dış temsilcilikten 23'ü boş kalıyor ANKARA, (ANKA) Yurt dı finda gorev surelerıni dolduran 11 Büyükelçinin gerı çagırılmasıyla ılgıll kararname, ımzalanmıştıı Merkeze donecek eloller arasında Atına, Roma, Bağdat, Adısababa. KndonP7va Kaıakas Iran, Yeni Delhl. Akra, Kahıre ve Meksiko BUyükelçılerl bulunmaktadır Bu nUytlkelçilerden çogu vedı vıllık gorev surelerıni çok t an doldurmuj bulunmaktadır Yalnız Kndonezya Büyükelçlsi Semıh Baıan, MSP'nın ısteftıyle gorev süresını tamamlamadan geri çagırılmaktadır önumüzdekı aylarda Bevnıt, Cıdde, Varşova Buyükelçilennın de emeklıye aynlacagı bıldırıl mektedır. Boşalan ve halen bo$ bulunan Rtıyukelçılıklere na zaman atama yapılacağı henüz bılınmemek tedir. Bu konuda. MSP ve AP ara*;ındakl anlaşmazlık devam et mektedir. MSP'liler eskı Mılll C.uvenlık Kurııltı Genel Sekreterl Nahıt Özgür'Un Vıyana'va, Dışi? len Bakanlıgı Ekonomlk l^ler Genel Müdüril üguz Gokmen'in Roma'va \e Cenevre'dekı Bırlrş mıs Mılletleı Daımı Delegesi Coşkıın Kırca'nın NATO'ya atan nı.ı^ma karşı çıkmaktadırlar. Bir sılre once MSP VP AP arasında varılan bir uzlaşmaya gore, elçl ler listesinde blr onarım mış, OECD Temsilcisi, Devlet Planlama Teçkllatı eski MUsteşa rı Memduh Aytür'Un merkez* çaSırılmasından va7geçllmlştlr. Orhan Eralp'ın NATO Dalmi De lpgelığinden Paris'e gitmesı de, bu arada kararlaştırılmıştır Ancak, Hasbakan SUleyman D^mlrel'tn Çoşkun Kırca Uzerındp lsrar ctme sı MSP'nin de Kııca'ya kariı di (Drvamı Sa. ». SU. 6 da) Sayıştay, Parlamenter aylıklarının askerî personel yasasına dayanılarak arttırılması girişimini yasalara aykırı buldu ANKARA, (Cumburiyet Büronu) BUtçe Karma Plnn Komısyonunda goruşulmekte olan parlamenterlerin aylıklarının arttırümasına ilişkin bnerının mılletvekilleıt ve senatörlerin aylıklannı düzenleyen 1905 savılı yasaya aykın olduğu ıleıı sürülmektedır. Bu konuda Komlsyor.un Sayıç>tavın «nmnl mtltalansına» başvurduğıı ve Sayıştayın da parlamenter avlıklarınm nrttırılması konusunda anılan yasaya dayanaraK olıımsuz gorllş bıldırdigl öğrenılmiştır. Mılletvekill ve senatörlerin aylıklannı düzenleyen 1905 sayılı yasanın hııkmüne göre «Parla/menterlerin maasları devlet memurları muaçlarına paralel olarak» arttınlabilmPktedlr Baska (Drvamı Sa. 9, Sil. 8 de) Koru'ürk'un Kerkük'ü ziyareti sırasında, bazı gruplar gösteri yaptılar Engin KARADENİZ BAĞDAT Irak Devlet Başkam Hasan el Bekr'ın konufîu olarak lkl gündur lrak'ta bulunan Cumhurbaşkaru Fahrı Koruttırk, dtln Musul ve Kerkük'ü zıyaret etmiştir. Kerkük TUrk KUHUr Merkezi'nde bir grup genç tarafından coşku ve sevgiyle karşılanan Korutürk, KerkükİU TUrklerln sorunlarıyla ilgllenmlştir. Bu arada bazı kıştlerın •MiMyetçi TUrkiye. dlye bagırdıklan görülmUştür. Çok genış güvenllk tedbirlert nrasında suren gösterller sinirll bir hava yaratırken, gösterıcılerden bir grubun güvenlık gorevlılerinre tartaklandıklan görülmüştür. Ko rutürk Türk Kültür Merkezinden ayrılırken de gösterller sürmüş bir gösterici gözaltına alınmıştar. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Bakırkdy Çocuk Yurdu nda tıvgulanan toplu efitimlerdcn birinin adı da «Tu>alet rgitimi»dir. (Yan T8 fotograf: SEKU YÜKÜEL) Ecevit, Fransız Radyosunun "Uluslararası Günler,, programına katılmak üzere Parls'e gidiyor ANKARA, (Cumhurlyet Buronu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, Fransız Kadyosunun düzenledıği «Uluslaraıası Gunler» adlı programa katılmak üzere 12 Mayı&'ta Fransa'va gıdecektlr CHP Genel Baijkanı «Zengin Ulkelerle gelişmekte olan ulkeler arasındaki ılışkilerin evrımı» konusu Uzerine 3 gtln sürecek toplantılara katılacaktır Fransız Radyosu'nun düzenledlgt «Uluslararası Günler» progra mına îsveç, Norveç. Danunarka, Finlandıya, Sosyal Demofcrat Par tllerln Genel Başkanlan yanı sı ra Alman Sosyal Demokrat liderı Willy Brandt, Ingillz Işçı Partisl Genel Başkanı Callaghan, f ransız blhm adamları ve politikacılar, Senegal Cumhurbaşkanı Sangur, Cezayır Petrol tsleri Bakanı da çagrılmıştır (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Küçüklerin Toplu Eğitiminden bir görünüm Bakırköy Bakım Yurdu'nun küçük loş bir odasında, mını mlnı lıebeler, kendılerıne çok güç gelen bir pgıKmi toplu bir halde gdrmekteler. Rakıcılannın go>etıminde, küçük oturnklarına otu rarak yaptıkları bu eğıtımln adı, «tuvalet egıtımi» Eskı giysılerı icjndp, tırkek bakışlı bu bebeklcr kendılerıne göstenlen eğıtımden, hıç nazlanmadan bir seyler ogrenme ugraşısına gırışmişler. Burası, 9972 sayılı vasa kapsamına giren korunmaya muhtaç çocuklardan, 06 yas> arasında (Devamı Sa. U Sü. 5 de) . Rumlor uluslararası ginşimlerini sürdürüyorlar, grjrüçmüştur Minlç, konugu onuruna verdiğl yemekte yaptıgı konıışmada BM'ın «Kıbrıs scrunu (Devamı Sa. 9. SU. 4 de) KTFD'nde ise oğlu, Denktaş'a yardımcı seçildi GÖZLEM UGUR MUMCU I.KKKOŞE Başplskopos Makarıos, toplumlaıaıası goru^melpıın çıkmaza gırmesı halinde Rum yonetımının yenıden BM oıgutune başvuracağını soylerken. iki toplumun yeni goruşmecılerı Ümıt Suleyman Onan ile Taios Papadopulos'un ılk goruşnıeleıını bu hafta sonunda yapa cakları bıldırılmektedıı Ümıt suleyman Onan ile Pap.ı dopulos'un bu gorüşmede, Klc rıdes'ın ıstıfabindan sonrı KPSIImı* olan toplumlararası goııışmelerın yenidpn başlatılma«ı olanaklarını araştıraoakları belırtılmıştır Hristofıdes Yugoslavya'da Kıbrıs Rum yonetımi Dışişleri Bakanı Hmtofıdes, yem bir aydınlatma ge?ısı içın Avıoıpı'va gitmlştır Hnstofıde? gezısının ılk dııragı olan Yugoslavy<t'dH dün Dışışlerl Bakanı Mınıç ile Karataş'ı Tanıyalım., Istanbul'da bir torba çimentonun perakende satış fiyatı 30 lira olarak saptandı Istanbul Valilıği, Istanbul'da bir torba çimentonun perakende satış fıyatını 30 lira olarak saptamıştır. Vali Şentlirk başkanlığında Marmara Çımento Fabrikalan Satış Bırliğl Başkanı Ismaıl Koı dov, Ak Çimento Fabrıkası temsılcisi Selahattin Eringen, Anadolu Çimento İdarı Isler Mudü rtl Ümran Levent. Aslan Çimento şırketınden Ercüment Kenba ile ılgılı daıre müriurlerinın ka tıldığı toplantıda bu karar alın (Ue\anu £>a. a, aü. b da) «Muhblr», Turkçede, haber r m n kifi anlamma grlnıpkledir. SözlUkiere gore «mııhabir» de. haberler veren kı$l anlaııunda kulianıimaktadır. Muhblrin hulcuksal anlanu blraz degışlktir. O ı a yarırıiaması bukukunda muhblr, «blr «uçıı, bellrll makamlara ulafbran kimse» demektir. «Muhabere» haberlejme demektir. TRT. kamuoyunun «rrbehtçe nluyması amacıyla kurulmuş ve devlrt eUyle haber yayınlayan blr kuruluytur. TRT baflangıçta «ozerk» olarak kurulmuş, 12 Mart balyozundan sonra özerkliftl ezilmi», (tcriye sötdf «tarafsızlık» kaltnı;tır. Sımdl TRT Genel MüdUrlüğü kollugunda oturan ziraat profısorii ve tavukçuluk uzmanı Şaban Karataş'ın, hahcrcllikle u/jıktan «akıodan bir Uglsl yoktur. Bamnyayın dallarıvla, gazeteclllkie hlçblr llglsl olmayan Karataş'ın mııhblrllkle llelsl, muhabern blUmiyle ilgislnden çob daba fazladır Klimlzde «Nmall Beşlkçl Davuı» adıyla yavmlanmış hir kltap var. Bu kitahın lK6'ıncı nayfasını açarsak, Prof. Karataş'ın, 0 mart 1H72 gununde, Dlvarbakır Sıkıyönetim Mahkemesınde şu Ifaderi verdlglnl goriıruz: Sdiuk Ismail Bejlkçl'yl FenEdeblyat »akultesl Debanı oldugum zamandan tanırun. Aynı (akültede aslHtandJ. Dokturasıııı henlm zamanımda verdl. Kendisine ^ON\olojive Cirt, dersı ile fpl^efcsosvolojl lslmll dersln okutulması yctklsl verltmlştl. Kendlslnin der» verme sırasında der« konusu hududunu a?urak. mark^lat propaeanda vaptıgı ve bolürülük nltellünde rikirlennı figrencilerp Ulkln rttlsrt krvfivetl bğretim gbrevlllerl, ögrc "ler tarafından bana duyuıuldu. (Devamı Sa. », Sü. 7 de) Fikret Otyam yılın gazetecisi seçildi ANKARA, (Cumhurlyet Bürnan) Ankara Gazetecller Cemiyetınin geleneksel «Yılın Gazetecisi» yaıışmasının sonuçlan dun açıklanmış, nrkudaşımız Fikret Otyam, serı rüporta] dalında, «Kanlı Topraklar Uzerinde» adlı yapıtıyla «Altın Kalem» ödülıınıl kazanarak bu vıl da «Yılın Gaze tensı» şeçılmıştır. Diger sonuçlar şöyledlr: «Dokuz Numaral) HUore» yspıtıyla Hüdnı Bayık Altın Kalem, «Taraisızlar Konuşuyor» yapıtıvla Ural Yamaç, GümUş Kalem, ödülü almışlardır. Roportaj dalında, «TtlrkJye'nln en modern haplshanesl Hacettepe de açıldı» yapıtıyla, Kutlu Erdoğmuş, Altın Kalem, «Ankara'nın göbeJinde blr Robenson yaşıyor» yapıt.ıyla, Mustafa Istemı, Altın Flas, «Bir aynlık, blr yoksulluk, bir ölüm» yapıtıyla Erdoğan Çlft ler, Altın Flas ödUlu almışlardır Haber roportaj dalında «Oltlm korkusu dııvarlnn yükseltti» ya(Devamı Sa. a, Su. ö da) 4 çocuğun katili bir cinsel sapık, hadım edilmesi için yapılan ameliyatta öldü MUNSTKR Dört seks cinayetı ı^leyen bir hukumlu, bu sabah, hadım olması içın yapılan ameliyattan sonra ölmüştür 29 vaş.mdakı Jurgen Bratsch bundan on jıl once dört çocuğu kırlettıkten sonıa parçalayarak oldurmtıştu Brat&ch cinsel tutkularından kurtulabılmek ve bir olasılıkla affedılmek içın geçen vıl hadım edilmesi ıstpjrınrie bu lunmuştu (Demmı Sa. t, Sü. X de) NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog