Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Gü AŞ V A Y I N L A R 1 tklerle Iklncl Baskısı (tktı Yeni Krallar.. Yeni Soytarılar.. tLHAN SELÇUK tsteme Adresl: Çatrtas Vavınian Cafaloglu Halkevi Soksk No: S 41 İSTANBUL H 52. yıl, ttyı: 18587 umhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ 28 Nisın 1976 (arjemba rlmde bulunarak yeni uygulamaya sokulan depo kırasının öncelifcle odenmeslni aksı halde malın bu deger karşılığında eksık verüeceğinı açıklamıştır Şimdlye dek ilk kez böyle blr kararla karşılaştıklarını öne süren saııaylcl ve demlr tüccarlan, «Bız zaten paramızı peşin yatınp avlarca demır bekliyoruz, neyın depo kirasını lstiyorlar. Bu açıkça zam getirtp ona aldatmaca ad koymaktır» demişlerdlr. Sanayıcıler yeni zammın blr yanda mallyetleri yükseltirken dığer yandan spekülasyo(Devanu Sa. 9, Sü. 7 de) k YAL Mi, GERÇEK Mi? Ufiur Mumcu «çıklıyor a Dosfası ANKA Y Gonel Dafiıtım: RARATEKIN YAVINEVI DEMIRE "DEPO KIRASI,, ADI ALTINDA ZAM YAPILDI Nuri ÖZDENİZ Karabük Demlr ve Çelik îşletmeleri kendl üretlmı olan profıl ve yuvarlak demire kiloda 25 kuruş, ithal demire lse 20 kuruş gizll zam yapmıştır. Demire getirilen yeni zam «Depo Kirası» adı altında uygulamaya sokuîmuştur. Bu arada kararın kapsamını genlşleten lsletme. daha önceden Biparis verip parasını peein yatıran sanayld ve tücctrlara da bildi CHP GRUBUNDA KONUŞAN ECEViT, «BU DÜZENi DEGiŞTiRECEGiZ DEMEKLE YETiNMEYiP, ÖNCELiKLE iŞÇi VE KÖYLÜNÜN MÜCADELESiNE KATILMAUYIZ» DEDi. Sola karşı oynanan oyunu bozmalıyız,, tün dunyad» ve Türkire'de ban CHP Lideri Bülent Ecevit. dün karanlnc örgütlertn ve güçlerın partisinln ortak grubunda yap solu parcalamak, gtlçsüzleştirtıftı konuşmada, solu blrblrlne mek ve kendl İçinde kavgaya düşürmeye hedef alan oyunlarm tutuşturmak lçln ne tertlplere bozulması gerektlğinl söylemiş başvurduklanru görmeyen biltir. Ecevit konuşmasımn bu bö meyen aklı başında ve gerçek BOICU kalmamistır. Blze karsı ve lümünde söyle konuşmuştur: tUmüyle sola karsı Hlmüyle de•Öyle •anıyorum Id, artık bü mokratlk gUçlere karşı oynanao ANKARA, (Cnmhurlyet BUrosn) bu oyıımı mutlnka bozmamız ge CHP Genel Sekreter yardımcısı rektlğl inancmdajım.» Ali Topuz bu soruyu yanıtlayaCHP grubunun dünkü toplan rak bu Islemlerde Genel Merketısında Genel Başkan BUlent zın ılglsl bulunmadığını bıldırEcevit konuşurken CHP Gazlan miştir. Topuz Partı içtndekl çetep Milletvekill Mustafa Güne? kişmenln de hlzmet yarışı olmapartide çeşitli kuruluslara bu arada Gençlik Kollanna işten el sı bakımından doğal olduğunu çektırme konusunun lçytlzUnü »öylemiştir. Genel Başkan yerine (Devamı Sa. 9, Sü. 1 dr) ' 1 urkıye nın döviz lezervlerînin "kritik,, düzeye duştuou konusunda uluslar arası para piyasaları uyarıldı ANKARA (ANKA) Türklye' nin ödemeler dengesl açıgını kapatmak ve vadesi gelen büyük miktardaki dış borçlarını ödeyebılmek içın «ârıl» dış kredl lhtlvacı içinde oldugu bellrtilmlştır. Birleşik Amerıka'da yayımlanan haftalık «International Reports» adlı bültenin 16 nisan (Devamı Sa. », SU. 8 de) ABD 1961'den buyana CIA, 900 büyüK operasyona girişti; din adamlarını ajan olarak çalıştırdı, bazı üniversiteleri propaganda hizmetleri için seferber etti, toplam varlıkları 57 milyon doları bulan birçok şirketi gizli faaliyetlerinde kullandı Senato Ozel Komisyonu CİA'nın 15/ıllık yasa dışı faaliyetinin bilançosunu açıkladı TfASHtNGTON Amerlkan Haberalma servislerinin yasa dısı (aallyetlerinl sorusturan Senato özel Komisyonu, Merkezt Haberalma örRÜtünun (CIA) Amerika ve yurt dışmdaki faallyet lerıni tüm açıklığı ile ortaya koyan 651 sayfalık raponınu pazartesl günü kamuoyuna açıklamıstır. 15 ayhk blr sorü$furmanm Urü nü olan raporda, ClA'nın tilm gizll işlemlerlne deginilmekte bu arada Amerika İçinde faallyet gdsreren yabancı haberalma servislerinin faallyetlerinden de söa edılmektedlr. Rapora göre, CIA, casusluk hlz metleri lçln mllyarlarca doları bulan harcamalarda bulunmakta dır. Bu gibi harcamalar çok zaman kamuovunun «bevnini vıka mava» vönelmiştlr. Gavet eenls yetkilere sahıp olan ve pek aa kimseye hesap veren hrBüt Ame rika içinde giriştlfti Rizll operasvonlarla klliseler, basın ve ünlversitelerin bdftımsızlıftıru ciddl bir sekilde tehdlt etmis. zaman zaman Amerikan kamuovunu va nıltmış ve çok zaman da. Amerika içın zararlı sonuçlar dofturan olavların düzenleyirlsi olmuştur. Komisvon. Amerika Içmdpki (Devatnı Sa. », SU. « de) Su, petrol ve dostluk umhtırbaskanımız Fahri Konıtiirk, Irak Ocvlet Başkam Hasan EI Bekr'ln konugu ol&rak kom*u ülkede bulunuyor. Persembe günü yurda dönmeai beklenen Sayın Korutürk'ün gezlst, Irak'la TUrklye arasmdakl yakınlaşmayı yoğunlastırmak ve ekonomik tllgkller de gelismeyi hızlandırmak amacına yönellktlr. Ikf Ulbe arasındakl (arlhsel bağlar ve güncel konıılar, komçuluk vc ılostluk yollarında elele yiirümeyt kolaylastırmaktadır. C CHP Ankara İİ Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi değiştirildi ANKARA, (Cumhurlyrt Büromı) CHP Cankaya ılçesinde 4000 Uyenın kayıtlarının sılındigme lllşkln lddlalarla ilglll olarak. An kara ll Baskanı Teoman Kbpriılüler, yaptığı açıklamada, böyle bir durumun sdz konusu olmadığını bildirmis, Cankaya llçe Başkanı Ali Dinçer de, «Listelere yapılan itirazların sayısı «no kadardır. Bunlardan 45ü tanesl kabul edilmlştir.» domiştir. Öte yandan CHP Ankara 11 Yö netim Kurulunun dört Uyesi Oenel Merkez tarafından dün dpğiş tirilmiş ve yerlerine iki yeni Uye atanmıştır. CHP Merkez Yönetim Kunılu da, bugün yapacağı toplantıda, Ankara ll Gençlık Kolunun feslıe dilmesl Uzenne kendisine ulaşan itlrazı inceleyecek ve kesin karara varacaktır. (Devamı S». 9, Sü. 1 de) DİSK'in 1 mayıs kutlama programı belli oldu birçok ilerici kuruluş, törene katılacağını açıkladı Türkİş'in Sosyal Demokrat kanadında olağanüstü kongrelere gitme girişimi var Türklş içindeki bir kısım sosyal demokrat sendıkalar, Turklş içindeki bır kısmı .SosyHİ Denıokıat Sendıkalaı sunda, en kısa zamanda, kesın tavır almaması halinde, ulağanüstü kongrelerini toplamak içın ılke karaıı almışlardır. Sosval Demokrat Sendıkalar, aralarında yaptıkları ROruşmeler sonunda, işçi sınıfının Türklş kanalı ile pohtıkaya ağırlığını koyabılmesı içın, yonetımın yapması fiereken çalışmaları bır rapor haline getırmeyı kararlaştırmi!?lardır. (Devamı Sa. ». Sü. 'i de) Ne var ki. Irak'ia Türkiye ara nnda yakınlaşmayı sağlayan bir •lyasal antlaşma sözkoııusu degildir. Atalürk'ten miras kalan dış polltika llkclerlne göre ülkemiz tiim komşularıyla dosthık içinde vaşamak Ister. Ama iateklerle gerçekler bazan birbiriyle çelişiyor. Dostluk çabaları, kapsamlı antlasmalarla sag lamlaştınlmak istense de sonuç alınamıyor. Sözgellsi, Tiirkiye ile Batı komşusu Yunanistan, Kuzey Atlantik Antlaşmaiımn iiyesidirler. Bıına rağmcn Kgc'nln Ud kmsındaki Ikl mtttteflkin aranı çetin sorunlar yüzünden açılmıştır. Irak'la Türkiye. vaktlyle Bağ. dat Paktının ikl üyesl idller. 1958 yılında Nurl Sald'in dcvrilnıesl ile Irak yeni blr yönetime geçtt. Bu olay, Paktın sonu oldu. Bufüıı Tiirkiye İle lrak'ı ortak blr «lyasal ydncllşe baglayacak anla$ma yoktur. Ancak aıılaşmalarla bağlı olduğumuz voğu ülkeden daha yakın dostluk ve ekonomi ilisklleriyle Bağdat'a yakınlaştığımız da yadsınamaz. lllşkllerimlzin temelinde sınırdaşbk, su ve petrol glbl Uç önemll somut etken yatmaktadır. Irak ovalarını sulayan büyük nehlrlerin kaynakları Türklye'nin doğusundadır. Fırat üzerindeki Kehan Barajı'ndan sonra onumüzdeki günlerde Karakaya Barajının yapımına başlanması içln çalıyılmaktadır. Karakaya, Keban'ın lki misll büyUklükte tasarlanmaktadır. Ooğu'daki bü yük barajların akarnular üzerin de yaraltıgı ve yaratacağı yeni düzeıılc güneydpkl komsularımız yakından Ugilidirler. Bu na karşılık Irak'ın petrol ürünlerl de Türkiye'yl ll(fllendirmektedir. Çunkü bu ürunlerin Onğu Akdcniı'e tasuunası içiıı sap tanan boru hattının ulkımiz top raklarından geçmesl sözkonusudur. Irak'ta petrol diizeni uluRallastırılmıştır. Çok uluslu büyük petrol şirketlerinin dışında. blr başka nltellkte ve yakınımızdakl petrol üretltn odagı, Turklye'nin hem akaryakıt atratejislnin, hcın çok yönltt politikasının güvencesl açıguıdan önemlldir. Cumhurbaskanı Korutttrk, lste bu ortamda lrak'ı zlyaret etmektedlr. Blrkaç gün önce Tür klye'de yapüan R.C.D. doruğunun hemen ardından gerceklesen bu sczi, Turklye'nin İran ve Pakistan'ın yanısıra Irak'la lllşkllerinc onem verdigini simgelemektedlr. Bajtdat'la Ankara arasındakl işhirlİRİnin, Riyasal ydnellsten çok ekonomik zorunluklardan doğduğunu aöyiemek Qİaya gerçekçl blr yaklaşun sayılmalıdır. Geçmifjln uzun hlr dünemlnde Osmanlı Imparatorlnğunun Kinırları Içtnde yasayan Irak'la; kUltür, tarih, dln açısından iiRİnç beraberllklrrlmlz ve anılarımız bulunduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Korutürk, vabancılık duyrruyacajtı blr dost ülkede gezive çıkmıştır. Bu gezinln vararlı ve somut sonuçlar verccpKİnl umniak. Iviniüerlikten öte blr KerrrkrlUIUIr. «İşçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele günü»ne katılacaklar arasında Türklş'e bağlı bazı sendikalar da yer alıyor (Cumhurlyet Hnber Merkpzi) DİSK'in «1 Mayıs lsçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gunü»nü kutlama programı bellı olmuştur. Kutlama törenlerıne bir çok ilerici kuruluşun katılacagı açıklaıınııştır. ProRrama KÖre, 1 Mayıs İşçi bavarmn* katılacak olanlar 910 nrasında Beşıktaş'ta toplanacaktır. Saat 10'dan ltibaren Beşiktaş'tan başlayacak olan yiı riıyiiş Beşlktaş caddesi, stadvum önü, GUmüşsuyu güzerRâhı üzerinden Taksim meydanında son bulacaktır. Kortejın önünde DİSK ve baglı sendikaların Mer kez YUrütme ve Yönetim Kurullan yer alacaktır. Korteje arabalarla ve lşyerleri olarak katıla cak isçiler, önde araçları olmak Uzere pankartlann ardında vcr alacaklardır. Yürüyüşün Taksim meydanında davetlilerın bulundugu tribünün önünde son bulmasından sonra DİSK Genel Baş kanı Kemal Türkler, 1 Mavıs tsçl Bayramının anlam ve önemıni belırten blr konusma yapacaktır. 1 Mayıs aftsleme îslemlerl laçi ier tarafından sürdürülürken, kısa bır süre once ölen lbrahim GUzclce'mn hazırladığı önsoz İle «1 Mayıs Brosürü» tamamlanarak dagıtılmaya başlanmıştır. Türklye'de ve dünyada 1 Mayıslan anlatan broşürde, ayrıca 1976 1 Mayısında Türk işçisintn ve DİSK'in istedıkleri de ver al maktadır. 1 Mavıs Günü Istanbul Beledıye Saravı palprısınde bır (Devamı Sa. 9. Sü. 4 dc) EMEKLiLERLE iLGiLi TASARI, BU KEZ DE ALT KOMİSYONA HAVALE EDiLDi ANKARA, (Cumhurivet BUrosu) Mıllet Meclisi Plan ve Butçe Karma Komisyonu dün toplanmış, emekli ikramıyelerının otuz aylığa çıkarılmasına ilişkın tasa n maddesiyle, 1970 öncesı emek lılerinin durumlannı ele alan mad deyi alt komısyona havale etmıştir. (Devamı Sa. 0, Sfi. 6 de) Irak ziyareti sürmekte olan Korutürk, dün Kerkük'te petrol tesislerini gezdi HAL BİNASI MÜZE OLUYOR RlHTlMDAKt B/.V4N/.V ONAR1LMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLAN1LM1!>TM BİNAN1N ALT KATl G4LER) OLARAK KVLLAN1LACAK VE Sarkıntılık suçundan 6 aya mahkum AP'li Belediye Meclisi üyesi, maddi çıkar vaadiyle kendi yerine adamını cezaevine koydurttu Yalçın BAYER Sakarya'da gorevlı bır yargıcın eşine sarkıntılık etmekten altı aj hapse mahkum edilen AP Sakarya Belediye Meclisi Uyesi Ve dat Beğenal'm. bu mahkCımıyeti nl çekmek Uzere maddî çıkar kar şılığı kendi yerine bir adamını, Bolu'nun Seben ılçesı cezaevine yatırdıktan sonra, 2,5 aydan beri Sakarya'da elini kolunu sallayarak dolaştığı saptanmış. suc lu yakalanarak, gerçek hUkümlU (Devamı Sa. ». Sü. 6 da) MUSUL, (Nlneva) Irak'ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Kerkük'te buyük bir tezahüratla karşılanmıştır. SANATÇILARIN ytYDILANMASlNA AÇ1LACAKT1R. DİĞER K4T/.4K DA MÜZE VE KÜTÜPHANE OLARAK KVLLAN1LACAKTIR. BU ARADA BİNAK1S TERAS BÖLÜMVNÜN ÇAYH\\K OLARAK KÜLLAN1LMAS1 DUŞÜNÜLMEKTEDİR. (FOTOĞRAF: KADlKÖY'DEKl ESKİ HAL BİNASI ONARILARAK GALERl VE MÜZE HALİNU GETİRİLECEKTİR. Y1LLARDAN BERİ BO$ OLARAK DURAN GAZETECi NURi TÜREN VEFAT ETTi Gazetemiz MUessese eski MUdürlerlnden Nurl TUren, oncelcı gün lstanbul'da ölmüştür. 1310 yılında Selânlk'te dnftan Turen bgrenımini Kolonya Iktisat FakUItesinde tamamlamıştır. Gazetecilik mesleğlne 1940 yılında Ahmet Emin Yalman'ın çıkardığı «Vatan. gazetesınde MUessese MUdUru olarak başlayan TUren, daha sonra Yeni Sabatı ile gazetemizin MUessese MUdUrlUklerini yapmıştır. Fransızca, Almanca ve Ingllizce bilen Nurl Türen bir kız çocıık babasıydı. TUren, Şişll Camiınde kılınacak öğlen namazından sonra toprağa verllecektlr. Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI 1 aayfada) CUMHURİYET Cumhurbaşkanı Korutürk, 1rak'ı ziyaretlnln ikinci gUnünde beraberindeki Türk heyetiyle birlikte özel blr uçakla Musul (Nlneva)'a gelmiş ve törenle karçılanmıştır. KorutUrk'ü navaaıaTVLAY DİVİTÇİOCLU) nında karsılayan Musul Vallsi, (LGAZ, (Cumhurlyet) G«daha sonra, Cumhurbaşkanı Korutürk onuruna •Idaretül Ma çen cumartesl günü meydana gelen olaylarda MC ortaklannı ohalli» otelınde blr oğle yemeği luşturan partllere mensup bir vermıştir. grubun ilçede «KomunlsUere 6Musul'da btr otomobil gezln lUm. dlye gdsterl yaparak CHP tisı de yapan CumhurbasKanı' Çankırı eskl ll Başkanı Dis TaKorutUrk, daha sonra özel u! bibl Kerlm Gündogdu ile eşi Dr. çakla Kerkük'e hareket etmls j Kâmuran GUndogdu"nun muayetir. nehanelerlni tahrip etmelerlnden Türklye Cumhurbaşkanı Koru «onra gözaltına alınan MSP tlçe türk'u KerkUk havaalanmda çok Başkanı Mustafa Akbak, MHP kalabalık blr halk kıtlesl, Türkllçe Başkanı lsa Sertel AP tlçe 1.EFKOŞE Kıbrıs Rum yd svı i«sleklerini, Birleşmiş Millet çe olarak Yaşavarol, hoşgetdln. Başkanı Mustafa Tinglr. dün nelmıının, barış ^.artı olarak Ma İer Genel Sekreteri tekllf Ptmış» nldalarıyla karşılamıstır. Korusevkedlldlklerl mahkemece salıraş'ı, Omorfo'yu, Trikomo'yu, diyen bir gazeteciye şu karşılıgı tUrk şehre girerken de caddelere verllmlşlerdlr. IDSOS'U, Lefkonuk'u, Aysergi ile (Devamı Sa. », Sü. 6 da) (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) (Devamı Sa. H, 8ü. 5 de) MaEosa Koıfezi arasmdaki bölgeleri istedigı dün resmen açıklanmışlır. Dün sabah gazetecılerle yaptığı olagan basın brifın^ınde bu konudakı açıklamayı Orhan APAYDIN yapan Kıbrıs Turk Federe Devletı Başkanı Rauf Denktaş «Bu barış şartı deftıl, bızi yeniden vrupa Konsevl üvelerl arasında, emekçl smıfluluğu İçinde. İşçi sınıfına «lyasal örgütlenme hakevsiz versiz bırakmak İçin ultılara Rİ\asal urgutlcnınc % seçîm yııluvla lkti kı. billmsel sosvallst düsunceye açıklama özgürlüc matomdur. DUşünülemez» dedara celme olanajhnı tanunayan tek devlet Turğü tanımayan ülkclerden blrt duruınundadır. mistir. kiyedir. Nedlr öyle lse Türkiye'de uyKulanmakta olan Türklye Emekçl Partlsl (TEP) yönctlrilerl hak rejimin adı? Kıbrıs num vönetlmlnin, daha kmda billmsel »osvallzme dayalı proeranılan neBu aoruyu, ttlkemlzde 1« bln hukukçuvu temttnce 5. raıınt Vıyana goruşmeleua sll eden blr devlet kuruluşu. Türkive Barolar Birrinde de Maraş, Omorfo ve Tri deniyle 15 v L kadar agır hapis cezaları uvKiılankomo'vu ıvedlklerı ve göçmenle ması Iste^iyle açılun dava. bunun en Bon kanıtını ÜKİnln son gpnel kunılu, «Parlamentcr kurumlurolusturmaktadır. Avrupa Konsevl dıştnda, kıtada la örtülu otoriter blr re.Hm» blçlmlnde vaıııtlamakrın bu boİKPlere donmesınl önbenzer rejiml uvgulavan tck ülke olarak tspanva tadır. Bövlece Türk bukukçulan Ulkede tıvmılanE^ren blr öneride bulunduklan, kalmıstır. Ispanyol isçı sınırının ağır ba^kilara kar makta olan re.llmln altell&tnl objektlf olarak saphatta Bırleşml^ Milletler aracı lıftıvla Raut Denktaş'ın kaldıgı o 9in elrlsti^l özellrlük «avasında zafere ulasması ise tamıslardır: Bu retlmin adı faslzmdlr. Yi Mart. 1961 Anavasasının ülkeve AztrilrlükçU tele bir de harita ettnderdlklerl. KÜn aorıınudur. Bövlece Türkive, Avrupa kıtasında am'flK K p f blr rpd cevabı al ve lce dönük slvasal demokrasllerl Ue kendtierine demokratlk düzenl cağlayabllpcpk olan llkelerlnl sn «Hür dünva» adını veren kapitallst devletlcr top(Devamı 7. savfada) dık'nrı bıiflirOv ,<ıtn ILGAZ'DAKi SALDIRIYLA iLGiü 43 KiŞi GOZALTINDA DENKTAŞ RUMLARIN TOPRAK ÖDÜNÜ İSTEĞİNE İLİŞKİN AYRINTILAR! AÇIKLADI Bir Parti Yargılanıyor A n Denktas, «Kumlaruı söz konu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog