Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAS YAYINLARI ADALET BAKANLIGINDAKI DK.tStKT.tK ÖNERtMYLE Btltl tKTh Ailenin Çilesi Boşanma Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 372 Sarta, 25 rL tsteme adıeM Cagaloglu Hatkevl !»ok No .• 41. Istanbul !) Cumhuriy 52 yıl. sayı: 18586 Kurucusu: VUNUS NADİ 27 NIMR 1976 Utı ÇAÛDAŞ YAYINLARI Karasevdam Anadolum Fikret OTYAM v Itysa: 20 TI* îıttm» AdrMU ÇAdbAS YAYTNLAHI Ckfşloglu Eslkevi So. Not SR/4) • isumtmJ CHP Çankaya ilçesinde 4 bin üyenin kayıtlannın silindiği öne sürülüyor Turgut GÜNGÖR ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) CHP Çftnkaya ilçesi kongresıne katılacak deıegelerı seçmek ıçın koy ve mahallelerde yapılacak seçımlere gırmesi gereken partılıleri gos terır parti seçmen listelerı, partilılerin tPtkıklne açılmış, bu arada 4 bm kadar CHP'linin tUzük ve üye yönetmeliğl yok kabul edılerek partiden kayıtlannın silındigl one sUrülmüştür. Lıstelerde adlarını bulamayan CHP'lilerln mahalle ve koy muhtarlık bölgesi. parti görevlisl ve delege spçımi hakkındaki yönetmeliğın 5. maddesi gereğınce mahallede otur duklarını muhtardan aldıklan ikametgâh kâgıdı ile belgeleyerek ve parti kayıt numaralarım da yazarak Çankaya İlçe Başkanhgına ıtıraz ettlklert öğrenılmıştır. CHP Çankaya îlçe Başkanlığııun, ltirazlann bllyUk bır kısmını tarıh ve numarasız, dlger bir kısmını da 24 4 1976 tarihinl taşıyan ve bırbırl ile çeltşki11 kararlar vererek reddettigi saptanmıştır Balkiraz mahallesi temsilcısı Seher özkaya'nın eşi Ahmet Özkaya (6666 kayıt numaralı) lıstede adını bulamadığı içln itiraz et(Devamı Sa. 9, Sü. l d e ) KURULTAYA SUNULACAK DEMOKRATiK SOL PROGRAM KONUSUNDA ÖRGUTÜN GÖRÜŞLERiNi SAPTAMAK UZERE, BOLGE TOPLANTILARI DÜZENLENiYOR CHP Program Kurujtayı hazırlıklan başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nın «Demokratık Sol» kimhğinı programlaştıracak olan Program Kurultayı, temmuz sonu, ya da en geç ağustos ayı baBinda Ankara'dd toplanacaktır. Kurultaya sunulacak «Demokratik 8ol program taslakları> halen Oenel Başkan Bulent Ecevıt tarafından Incelenmektedır Bu taslak üzerınde örgütUn goruş VG düşünceleri de alınacak, daha sonra bunlarm ışığı altıncla, Parti Meclisince Kurultaya sunulacak metne son şekli verilecektır Genel Başkan Ecevit tarafından incelenmekte olan Program taslaklarından bırl Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. Dıger taslağın ıse, CHP grupları içmde kendilerini «Demokratık sol grup> dlye adlandıran kesimce Oneııldıği bildirılmektedır Program taslakları Uzerinde, bilım adamlarımn çeşitll Anayasal kuruluşların, sendıkaların ve btirofcratlann gorüşlerine de baş vurulacağı öğrenılmıştır. Bundatı sonra ise örgütün demokratık sol programa ıllşkin gorüş ve duşuncelerınl saptamak üzere vurt çapında orgüt toplantıları düzenlenecektır Bu toplan(Devanu S». 9, Sü. 1 de) Portekiz'de hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı; Devlet Başkanma göre"içsavaş n tehlikesi var LÎZBON Portekiz'de pazar günü yapılan genel millotvekill seçimlerinde hiç blr parti aalt çogunlugu sağlayamamıştır. Port» kiz Devlet Başkanı Costa Gomez, televizyonda yaptıgı konuşmaaa bu dunımu açıklarken ülkenın hâlâ bir iç savaş tehllkeslyle kar şı karşıya olduğunu öne surmuş Hlr. RenUs resmî olmayan sonuçlarm göre oylann dagüımı şoyledlr: Sosyalist ParU ° « 35, Hallt/ çı Demokrat Parti H 24, Demokratik Sosyal Merkez % 15, Komüniat ParU V. 15. Seçün sonuçlan gBzlemcllerln Sosyalist Parti re Halkçı Demok(Deranu Sa. 9. SQ. « de) Demir darhğından yakınan sanayicilere göre, "iyimser demeçler soruna çare getirmiyor,, Nurl ÖZDENiZ Piyasada hammadde ve Oıelllkle tiemır darlığı ve karaborsa sının sUrdtigünU öne süren sana viciler dövlz transferleri açılıp lthalât vapılmadıkça soruntın clderilemeyecegtni öne sUrmüşlerdir. Türklye DemlrÇeltk îşlefr melerl Onel MUdürO Ruşen Gezlci'nin «Sanayicllere ve demlr tUccarianna verilen demlr mikta rrnın arttınlacağı» volunda Once kl gtin verdiftı demece de cieClnen sanayicıler, «Sayın Genel MüdUrün sözünU ettlgl Btoklar ne vazık ki Dlvasada sıkıntisı ce kilen nltellkte demlr deglldlr Ve rilen demeçler tanavici slkAvetlerinln etklsıni giderme cabalarından Oteye (rldemez* demlsler dlr. Kendilerlvle görüstUgUmOs sanayto» tamsllclleri, 23 ocak 1978 tarihinden bu vana üOnrts traa1»ferlerlnln durdurulması Uzerin" ptyasadn hnmmarirte «İBfiifi v* (Devamı Sa. 9, Stt. 1 de) V Karayotlarında Danşıtay'ın iptal kararından sonra cuma namazı için "Mazeret ,„ ıznı, ve ıdarı ızın,, yöntemi uygulamyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Danı?tay'ın iptal kararı vermesinden sonra, Karayollan Genel Müdiiriı Orhan Batı, Danışt»y kararuıı uygulamış; Karayollannda, cuma günlerl namaz «aatlerine göre değıl, yasalara uygun olarak çahşrna vapılması esasına ddnülrnuştür. Buna karşıtık Genel Müdur genelgesınde, cuma günlerl namaza gitmek istiyenlere «Mazeret izni» verileceftını belirtmiştır. Karayollan Genel MüdUrünün Karayollan örgütüne vaymladıgı yeni genelge eynen şöyledir. «Cuma günü mesaisine ilişkin 8 81975 tarıhli 461/2822151 sayılı genelge. Danıştay Sekızlncl Daıresinın 2 3 1976 tarlh ve 1975/ 1993/, kl976/642 sayılı kararı ile iptal edılmıştir. Bu itlbarla anılan günlerde de normal (8 30 12 00, 13 0017 30) mesal saati uygulanacaktır. Ancak, cuma namazına gitmek isteyen memurlara, devlet memurlan kanununun 104/c madde eıne göre mazeret iznı, işçılere ise toplu iş sözleşmesinın 69/b. maddesi uyarmca idarl izin verılmesl mümkün bulunmaktadır. Bllgi alınmasını rica ederım.» llgaz'da CHP'li iki doktor ve bir sendıkacıyı linç etmek isteyen AP, MSP ve MHP'lilerden 40 kişi gözaltına alındı ELGAZ, (Cumhuriv't) Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde geçen cumartesl gunü meydana gelen olaylarda, MC ortaklarmı oluşturan partılere mensup bir grup, ıKede «komunıstlere öltım» diye gosterı yaparak CKP Çankırı eskı II Başkanı Dış TaUıbı Kerım Gtın dogdıı ile eşi Dr Kamuran Gündoğdu'nun muayenehanelerini tahrip etmişlerdir AP, MSP ve MHP'Hlerin oluşturduğu saldır gan grup, Kerlm Gündoğdu ve e*ı ile CHP Çankırı ll Genç(Devamı Sa. 9, Stt. S de) Yargıtay Başsavcılığı MHP'ye ilişkin bilgi isteklerine Dışişlerinden cevap alamıyor BU KONUDAKİ FOÎOKOPılERıM ASILLARINI DA SAĞLAMAYA ÇALIŞAN YARGITAY BAJ5AVCILIGI BELGELERı TAMAMLAYINCA ANAYASA MAHKEMESıNE BAJVURABILECEK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtuy Başsavcılığı, MHP'nin Almanya'da kurdugu orgütlerle ılgih olarak, Dışışlerı Bakanlıgı kanalıyle istediğı bılgiler konusunda bır karşılık alamamıştır Başsavcılık, Dışişler) Bakanlıpı' na yazdıgi yanlan tlst Uste «tetkik» etml$ •Ustelemi?., ancak bu U<!telemelerden de bır sonuç çıkmarmjtır Dışişlerl Bakanlıgı çevTelerlnden sızan bılgılere göre, Başsavcılık yazılarında, MHP nln Almanya'da gıııştıgı eylemler konusunda Batı Almanya parlamen'osunda yapılan konuşmaların ttıtanakları da ıstenmektedir. Siyasî çevrelerde dolaşan söylentılere gore, MHP'nin Almanya örgütleri tle yakından llgili oldufiu ıleri sttrulen bazı Başkoniolos ve bazı konsolosiar. orada olup bıtenlerın gerçek bır biçimlerin onaysız oluşu, Ba^saveılıfı bunlann asıllannı lstemeye yöneltmıştir. Başsavcılık, bazı gaze telerde çıkan vazı dizisj ve naberlerle ilgili olarak da bu gazetelerden ayrıntılı bilgı istemiştır. Bu bilgiler, yerel savcılıklar ara Yargıtay Bafsavcılıgı, MHP ile cılıgı ile iBtenmektedlr. llgilı dotyayı umamlamak lçın, Targıtt; Baasav^ılıftı, belffelftrt kendisine gelen bazı fotokopüerlo de ban bakanlıiclar aracılıgl tamamladıktan sonra Anayasa tle asülannı istemiştır. Fotokopi Mahkemesi'n» ba$ vurabilecektir. de yansıtılmasını engellemekt*dirler. MHP'nin Almanya eylemi nin, bazı Devlet memurlannca da desteklpnmis bulunması, olay larm ayrıntılan İle ele alınmasını güçleştirmekttdir. Cumhurbaşkanı Korutürk Irak gezisine başladı BAGDAT Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk, Irak Devlet Başkanı Hasan El Bekr'ın konugu olarak dün Bağdat'a gelmis tır Cumhurbaşkanı ve beraberindekı heyetı getiren THY'nın Boeıng 727 tıpi «Diyarbakır» adlı uçağı, Irak jetlerinm yanlış isareti Uzenne askeri havaalanına inmiştır. Bağdat havaalanı yerine askeri havaalana ınen uçağın vanlışlıkla buraya lndiği bildirilmıştır. Iraklı Us komutanı general, eskorttakl tetlerin ve kulenin yanlııs, lşareti yüzünden »ehır havaalanı yerine asken havaalanına ınildığını söylemıştir. 10 bin liraya kadar olan gelirlerin vergı dışı bırakılmasî önerildı ANKARA, (Cumhuriyet BUrora) CHP Gazıantep Mılletveklli îbranım Hortoglu İle arkadaslan Meclis Başkaniıftına veni bir ya&a önerisl vererek 193 sayılı gellr verglsl yasasında önemil degişiklikler istemlsler, lifçl ve memorların yıllık 10 bin lirava kadar olan (tellrlertaln vergi dıjı kalmasını önermlşlerdlr. Bu mllletvekllerl, Uk lü bin Ura İçln yüzde 10, sonra ({eJen 2ü bin Ura İçin yüzde 15. 40 bin Ura tcln yüzde 20, 80 bin Ura içln vUzde 25, 120 bio Ura İçin yüzde 30, 160 bin Ura tctn yüzde 40, 200 bin lira lçın vUzde 50, 400 bin Ura İçln yüzde 60, 470 bin Ura İçln vüzde 70. 1 milyon 500 bin Uradan sonra gelen mtktar lçın de yüzde 75 gelir vergisl kestlmeslni Onermektedirler. Mılletvekillerl asgarl Ucretlerin günlük, naftalık, aylık ve vıllık tutarlarının vergl dışı bırakılmasını da lstemektedtrler. YUkümlU evll ise. vergl dışı bırakılan bu mlktar, eş ve çocukla(Devamı Sa. 9, SU. 6 da) Engin KABADENİZ îçişleri Bakanı yasalardaki boşluklardan yararlanılarak usulsüz grevler yapıldığını öne sürdü ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Valıler bolge toplantısının ıkın cisi dün Içışlerı Bakanı Oğuz han Asılturk'un başkanlığında Başbakanlıkta çalışmalarına baş lamıştır. 25 valı, emnıyet mudu rü ve Jandarma Alay komutanının katıldığı toplantımn üç gün sürecegi ve anarşik olaylar, ka çakçılık, mustehcen fılm gıbı konulaıla Emnıyet teşkilâtınırı gorev ve yetkilerine ilişkin önerılerın ele alınacağı bıldırilmış ür. İçışleri Bakanı Oğuzhan Asıl tlirk dün toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, ozellıkle üğren cı olaylan ile ilgili olarak idare ve zabıtaca alınacak tedbırler ya mnda çok yonlü dığer tedbırlere de ıhtıyaç olduğunu bıldırm.ş, «Ögrenci olaylan artık güncel ko nu halıne gelmışttr Anarşık o layları dıkkatle ızlemek gerekıyor. Devletımızi ve oumhurıyetı (Devamı Sa. 9, Sb. 6 da) 15 dakikahk beklemeden sonra Korutürk'U taşıyan uçak yenlden havalanmış ve Bagdat Havaalanına inmıştir. Olayla ilgili olarak Irak makamlarınca no ruşturma açıldığı bildirilmiştlr. Cumhurbaşkanı Korutürk, şehir alanında Irak Devlet Başkanı Hasan £1 • Bekr tarafından torenle karşılanmıştır. Karşılarna töreninde, Irak Devrim Komutanı Konseyl Uyeleri, bazı Fakanlar, Irak Genelkurmay Başkanı ve Bağdat Buyükelçılığımız mensuplan bulunmuslardır. (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Veliler, yüksek öğretim kurumlarında can güvenliği istediler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Velilerden oluşan bır heyet dün sabah erken saatlerde Ankara Devlet Mimarlık ve MUhendisllk Akademısı'ne giderek çocuklannın can cüvenliğl için silâh ararnası yapmışlardır. Bu arada Analar Babalar Derneği Başkanı Gontıl Haksal imsasıyle yayınlanan bildirlde, «Dökülen evlât kanlannın ve ı^kencelerin (Devamı Sa », 8u. 7 de) flâç kutularından kaçak mal çıktı Vatan Caddeslndeki bir garajda değert 20 milyon lıraya yaklaşan ka^ak mal bulunmuştur Bir bölümU «Opon» markalı ilâç amoalâjları ıçıne yerleşürılmiş olan kaçak eşyalar arasında. Jupon, Avrupa ve Amerikan çıkıslı çeşitli teyp, televizyon, buzdolabı, bulaşık makınası, hoparlörler, regülatorler, pikaplar, kasetler, radyo ve telsızler ele geçırılmiştlr. tstanbul Gümrük Başmüdürlılğlıne baftlı, Havaalanı Muhafaza MüdUrlügü Şubesi Bölge Amırl ve Sivıl Kısırn Amırı ıdaresındekı elemanlar bır uyarı üzerine garaja yaptıklan baskında mallara el koymuslardır Dün sabah 7 00'de açılan depoda ele geyjrilen kaçak mallann değerınm 20 milyon llraya yakla^tığı açıklanmıştır. Gümrük memurları eşya sahıplerınin aranmasınm sürdUrüldUğUnU, deponun kiracısı olan Recep Katırcı'nın mal sahıplerınden olduğunun saptanarak gozaltma alındıgını, diğerlerinın de ısımlerinin saptandıgmı belirtmişlerdir. (Fotograf: Erdoğan KÖSEOGLU) OPEC Ekonomik Komisyonu, 27 mayıstaki Bakanlar toplantısına sunulacak öneriler için Viyana'da çalışmalara başladı VİTANA Petrol Ihraç Eden Ülkeler örgıitü (OPEC) üyesi ülkeler uznıanlarından oluşan Ekonomik Komisyon, Vıyana da r,alışmalarına başlamıştır. OPEC Ekonomık Komisyonu, 27 mayısta Endonezya'da toplanacak nlan OPEC Petrol Bakanlarına petrol fiyatlarınm arttırılıp arttırılmaması konusunda bnerilerde bıılunmaklır Geçen Fvlülde allnan bır kararla, varil başına hanı petrol fiyatım 11 dolar r)l scntp çıkaran OPKC Petrol Bakanlan 1 aylık bir süre için bu 1 fıyatı dondurmuşlardı. CHP ve Dışmdaki Sol... izmir Hava Eğitim Komutanlığına Korgeneral Tavazar atandı ANKARA, (ANKA) Hava Kuvvetleri Komutanlığına ata nan Korgeneral Cemal Engın' den bojalan İzmir Hava Eğıtım Komutanlıgına, Mıll! GUvenlik Kurulu Sekreter Yardımcısı Kor general Sabri Tavazar atanmış tır. Korgeneral Tavazar ile ilgılı atama i^lemı dün tamamlannn^ tır. OLAYLARIN ARDINDAKİ u»un ülkemJıde, bfitttn UericUerin, sosyal demokrattann, soıyalistlerln, devrimeilerln blr tek görevi vardır. Bu corev. (aşlzmln tırmanısını durdurmak ve anayasal düzenl varguçlenyle savunmaktır. Güncel konu aadece budur Cephe ortaklığı, aralanndakl uyuşmazlıklan bir yana bırakıp, tek bir parti gibl, devlet ydnetmektedir. Geçmişte blrblrleri hakkında söylediklerl yüz kızartıcı •dzlerden tutun da, onur kıncı Işlemlere ve yolsuzluk dosyalanna ragmen, birbirleriyle tam bir anlaşma lçinde gbrtinmektedlrler. Buna karşı tlericl krslm param parçadır. CHP, dısa donük «avastan çok, kendl İç •orunlarıyla Uıdlenmektedtr. CHP dısında, bes partlde toplanan aosyalistler teorlk tar* tı?mal»rla blrbirlerinl nuçlamaktadır. llerid dertüerde, bıkmadan usanmadan birblrlerini suçlayan devrtmcllere Unık olmaktayıa. Cephe ortaklığına karsi slmdlllk lılenecek yol, açık •eçik ortadadır. CHP. buyük halk IdtlelerlnJ 6rgutleyip, açık hava toplantılan ve yasal yürüyu^lerle, faflzme karyı en füçlü 'dalgakıran oldutunu ortaya koymalıdır. Bu görev CHP tarafından yerine grttrilmezse, baska (Devaınj 8a, U. Sü. 7 de) B FRANSA'DA YUGOSLAV VETÜRK iŞÇiLERi ARASINDAKi KAVGADA BİR TÜRK iŞÇiSi ÖLDÜ SOCHAUX Audincourfdakt Peugeot otomobil fabrikalannın yabancı ışçüer lojmanında çıkan bır kavgada bir TUrk lşçi ölmüş, ikısi TUrk, beşi Yugoslav olmak Uzere 7 işçi de yaralanmıştır. Açılan soruşturmanın Uk scnuçlarına gore, cumnrtest akşamı fabrlkanın ışçı lojmanlannda TUrk ve Yugoslav işçıler arasında çıkan bır tartışmu kavgaya (Devnmı Sa. 9, Sü. 5 de) GERÇEK Î ran Şahınm Turklye'ye t şlnl proteıto amacıyla İran Hava Yollan Istanbul Buro•una 23 Nlsan gecesl atılan bom bayla yaralanan altı Taşındakl Hulya Kocabıçakçı, bütun çabıılara rağmen kurtarilamaınıs, ölmıiştür. Bombarun atıldıği saatlerde voldan geçmckte olan Kocabıçakçı nileslnden diirt klsl çfşltll yerlerlnden yaralıdır. îran Sahının dünianın çeşlttl fllkelerlne vaptıjfi (terller aiirehU olavlar varatmakta, öncelikle Suçlu Hülya Değildi, Batı'nm deflslk filkelerlnde okuyan ya da surgün olarak bulunan tranlı gençler ve avdııılann protesto gSsterilerine yol açmaktadır. Bugün tran'da antldemokratlk blr dUzenln geçerll hulunduğu açıktir. Insan haklarına dayalı özgürlflkçü dcmokrasiden nzak yönetim bıçlml, dlltta rejlmleruiln doğuya örırU çestt» lerinden blrislnl olusturmustur. Iran'da kapalı yarınlanıalardn verilen Idatn kararlanyla zaman zaman aydınlann kursuna dizildlkleri Batı basınından tzlenmek tedlr. (.jtfdaif uygarlı^ın bugun vardığı asamada dogu komşumuzun elc^tlrllmcsl doğalftır. Bununla btrlikte TOrklye'nln tran'la iç rejimlne bakmaksızm dostluk Uiskllerini surdttrdügii de Izlenmektedlr. Bu dostluk CENTO ve R.C.D. ıdbl anlasmalala hııkuksal nilellk kazannıstır. Gerçekten Îran İle *•• (Devamı Sa. », Sü. 6 da) Yurcfun çeşitli sıkıntısı bölgelerinde normal benzin çekiliyor ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) TUrkiye'nin çeşitli verlerinde normal benrin sıkıntısının basladıgı ve son dört gun içinde Petrol Ofisi tankerlerinln normal bpnzin tasımadıkları ilerı sürulmüşttlr (Devamı Sa. 9, Stt. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog