Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

GtKİST* ÖNCf DERSANELERİ YBNİ 0ÖNEMLER.5 MAYIS'td 3 6«vl«r banıtnan kal 2 KONAK ' M.I2263OISSSI7 07H7 14(3872 IZMİR Cumhuriy 52 yıl, »yı: 18585 V 26 Nisın 1976 Paıartasl rSTANBUl DEVLET OPERA Vk &ALESİ 28 Nisan Pazartesi 20 30 KONSER ANDRE NAVARRA (VÎYOLONSEL) AYŞEGÜL SARICA (PtYANO) 27 Nisan Salı 1B3II OPİ.RA MANON 29 Nlsan Perşembe IH3U OPERET CtNGENE BARON 1 Mayıs Cumartesı 2U30 OPERA TABARRO GIANNI bCHICCHI 2 Mayıs Pazar 15 00 OPERA MANON Kurucusu: YUNUS NADİ Hayali Mobilya,, sanığı Özçelik: "Bugün kalkıp lurkıye ye gitmem mantıksız bir durum olur,, Kosta DAPONTE PARİS «Hayali mobilya» da vasından tutuklu Yahya Demirel lle birlıkte hakkında gıyabi turuk lama karan alınmış bulunan Atu H özçelık, Türkıye'ye gidip teslım olmayı düşunüp dUşünmedl fii yolundakl sorumuza karsılık. «Bugün kalkıp Türklye'ye gitmem mantıksız bir durum olur» demlştir «Mobilva lhracı» olayında da adı geçen Comamar fırmasinın Cenevre'deki bürolannda buldu(Oevamı Sa. 9, SU. 5 de) Şahı protesto eylemi kurbanı altı yaşındaki kız çocuğu, dün sabaha karşı öldü îran Şahının Turkiye'ye B«lişini protesto amacıyta Iran Hava Yolları Istanbul BUro suna 23 ntsan gecesl atılan bom ba sonucu yaralanan ve Beyoglu tlk Yardım Hastaneslnde tedavl altına alınan altı vaşmdakl Hül va Kocabıçkıcı bütün çabalara ragrnen kurtanlamamış ve dün (Devamı Sa. 9. Stt. 5 de) CHP Yönetim Kurulu bildirisi: " Ulkelerinin birleşmesi için Vietnamlılar dün sandık başına gitti SAYGON Yırml ikl yıllık bolünmeden aonra Kuz«y \e Güney Vietnam'ın birleştırılmesı için dün yapılan seCimlere katılma oramnın çok yüksek oldugu bildtrılmiştır Seçımlerde 18 yaşmm üzerindeki seçmenler oy kullanmıştır Sandık başına büyük bir hevesle giden Vietnam halkı, Ortak Ulusal Meclls'in 492 Uyesinl seçmlstir. Bu üvelerin 249 u Kuzey 243'ü de Güney Vıetnam'dan seçılmıştir Ulusal Meclis Ulkenln yenl adını bellrleyecek, başkent ve bayrak Uzerlnde karara varacaktır. Meclis ayrıca yenl bir Anayasa Vıazırlayacak ve bes vıl(Devunı Sa. 9. Stt. 1 de) Portekiz'de tutucu partiler, kuzeyde seçimi önde götürüyor LİZBON Portekiz halkı 51 yıldan ben ilk kez Yasama Mcclısi Uyelerini serbestce seçmek için dun sandık başına gitmiştır Gece geç vakit alınan ilk sonuçlara gore tutucu partıler ülkenin kuzey bölgesınde büyük üstunlük saglamışlardır Muhafazakftr Sosyal Demokrat Partı önde gıderken, Merkezcı Halkçı Demokrat Parti de onu izlemektedır Marlo Soarez'ın Sosyalıst Partisi ise bu ıki partinın gertsinde kalmıştır Seçimlere katılma oranının "o 80 Ua 90 arasmda oldugu tahmin edllmektedir (Devamı Sa. 9. Stt. 4 de) CHP'yi yjldırmak için şimdi de kışkırtıcı ajanlardan medet umulmaya başlandı,, ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) CHP Genel Sekreterı Or han Eyüboğlu b&şkanlığında top Ianan CHP Merkez Yönetim Ku rulu dlin bir bildırt yavınlayarak nOHP nin dışındaki kışılercp soy lenen sloganlardan CHPnın sorunılu tutulamıyacağını» açıkla mıstır Bildirlde. CHP'yi yıldıra (Devamı Sa. 9. Siı. 6 da) REKTORLER BARIŞ ÇAGIRISI YAPTI ANKARA, (Cumhuriyet Bttrora) Ankara Üniversltesi Relttörü Pror Dr Tahstn özgüç, ODTÜ RoktorıJ Pror Dr llgaz Alyanak ve Hacettepe Rektörü Prof. Doftan Karan dtln öğrencilere yaptıklan ortak çngrıda «Sevgili og rencılerimlztn. Unıversltelerde ve rîıfter ogretim kurumlarında egi tım ve öğretim ozgürlüğUnü zedfleyen, kendilerlnden farklı dd funenleri unlversıteye soltmamak ısteyen, kendı bakış a^ılarını 7or la hakim kılmaya teşebbUs eden çağdışı giriştmieri kesinlikle red dederek, bu glrlçlmleıin sahiplerlni kanunla karşı karşıya valnız ve etklslz bırakacaklarına iç tenlıkle lnamvoruz» dernişlerdir. Rektörlerin Universltelerde ba rışın sağlanması ve derslerln de vamını amaçlayan ortak çagınsı şöjledlr «Ankara Üniversltesi, Orta Doğu Teknik Üniversltesi ve Hacet tepe Üniversltesi Rektorlerl olarak, öğretim kurumlarında mevdana gelen kaba kuvvet olaylan nı blr defa daha değerlendirdik. görüşlerimizi «ii/lere dunıruyor ve sızleri aranızda karşılıklı sev gi saygı ve hoşgorüyü yaratmaya çajırıyoruz Sevgıli oftrencılerimız (Devamı Sa. 9, Stt. 1 de) Halil Tunç, "Türkîş gerçekçidir; seçilme şansı olmayan bir partiyle işbirliği kurmaz,, dedi • ECEVıT'ıN GORÜ$LERıNi «SAMıMı» BUIDUGUNU BElıRTEN TUNÇ, «AMA ONUN DIJINDAKı CHP IOPLULUGU BUNLARI ıÇıNE SıNDiRECEK Mi. BılMıYORUM. OEDi ANKARA (ANKA) Türk h Genel Başkanı Halıl Tunç, seçılme şansı bulunmayan bir sıjasal partıyı desteklemeyecekleıini, böylfi bir partiyle işbirliği kurmayacaklannı açıklamıştır \P CHP isbirliginın gerçekleşeceğine inanmadığını belırten Tunç, «CHP Genel Başkanı Ecevit'ın görüşlerinı samimi buldugunu, ancak, CHP bünyesinds çojhınluğun bu görüşlerl içine sindinp mndiremediğınin hpnüa •nlaşılmadıjhnı» ttrwt sUrmustür Türk î ş Genel Baskanı Tunç, haftalık «Yankı» dergismin *orularını cevaplandırırken, Turk Iş' in siyasete ne bıçimde agırlık koyacağı konu<iundakı gbrüsleri nı şöyle açıklamıştır «Turklş'ln son genel kongre «iinde alınan kararjar berrak ve açıktır Konfederasyonun gerçekten siyasete aftırlık koyacak nıtelığe mi kavuştuğunu, yoksa gazete yorumrulannın dedigi gibı irtarfti maslahatçı bir karar mı olduğunu zaman gösterecektır. Bence, bunlar, ldarei maslahatçı değıl ya^ayan kararlardır » Tunç, «TürkI? gerçekçidir Se çım şansı olmayan bir partıvle ılışki kurma7» dedikten sonra, CHP ve onun Genel Başkanı Ece vıt 1P belli bir ılişkı ıçınde bulu nacaklarını belirtmi* TUrk ts ın CHP yi desteklemesınin doğal olup olmayacağı sorusuna şu ktrjılıgı vermiştir «Sorumluluk taşıyan bir ft*nel Ba$kan olarak isim zıkret mem doğru olmaz FlbPtte dı>a loe kvırulacak Bİ7« tanınarak ımkanlar krmuşulacak Mesele mılletvekılliği deîil, ışçinin yonetimde soz sahıbı olması Sa vın Erevit vaadettiklerını vapmak ıçın tuzük değıştıreceklerinl •.oylpdı h revıt dışındakı CHP topluluŞu bunu i«,ine sindırecek mı bunu 7aınan goiterecek Her çey karşılıklı Kimse birbirini suçlamasın Onlar bir adım gıderse biz ıkı adım atacagız » Yeni Türk l i îrra Kııruluna (Itp\amı Sa 9 S« 2 rtf) SANAYiCiLER İLE DEMiR TÜCCARLARINA VERİLEN DEMİR MiKTARLARI ARTTIRILIYOR AVKARA Ttirkıye Demir Çelik îşletmelerince bugünden ıtl baren uygulanacak yenı yontemle »anayiciler ile demir tüccarlanna venlen demir mıktarlarının arttırılacağı açıklanmıştır Türklye Demir Çelık îşletmeleri Genel Müdurli Ruşen Ge2İ ci'nin rerdiği bilgiye gdre iana yıcilerin avlık lhtıvaçlan iki ka tına çıkarılacak, domır tüccar larına i^e ayda 50 tona kadar demir verilebilecektir Ayrıca ihtiyaç sahlplerine depo lardan venlen 10 ton demir mik,tarı da 20 tona çıkanlacaktır. Genel MUdür Gezici, sanayici lerle, yatınm yapan kuruluşla ıın kaygı duymalarının gereksız olduğunu beürterek halen 340 bln ton demir stoku bulunduğu nu söylemiş, stok demirlerden 300 bin tonunun yuvarlak demir oldugunu ve 1976 yılı içmde de 400 bın ton mamUl demir Uretıleceğıni sbzlerıne eklemlştir. Ithali öngörülen kUtUk demir hakkında da bilgi veren Genel MUdür Gezıcl, Sovyetler Bırligi ve Hindistan'la yaklaşık 115 bm tonluk bağlantı yapıldığını, en az 20 bin tonluk kütük demir bag lantısı ıçın ihaleye gırıleceğini de açıklamıştır. Ruşen Gezici, son 3 5 ay içlnde satılan 290 bin ton ıslenmış demirin ancak yüzde 30'unun gerçek İhtiyaç sahiplen nin elıne geçtiginin tahmin edll dığınl de belırtmıştir Demirel'e göre Kissinger'in Yunanistan'a verdiği söylenen garanti, ciddi sayılamaz ANKARA Başbakan De mırel, dun verdıgı demeçlp Yu nanıstan ıle Turkiye arasındaki sorunlann hıçbırimn Türkıye tarafmdan yaratılmadığını be lırterek şunlan söylemıştıı «Bu banş istiyoruz Hakları rnı/ hiçe sayılmazsa, hlçbir za man savas etmek ıstemevız bo ıunlan bız yaratmadık Bugüne kadar, Yunanistan'la TUrklye arasmda patlak veren sorunlar ıncelenırse, bunların hiçbınnın TUrkiye tarafından yaratılmadı ğı görülür. Kıbns s>orunu l ge adalarının tahkım edılmesı gıbi sorunlaıı bız yaratmadık Lo zan ve Paris Konferanslarına ve (Devamı Sa 9 Su 2 de) • İstuıbul'dakl Konjrfye gecekonducu 854 deltgr katıldı. (FotogTaf. AU ALAKUŞ) GECEKONDU KONGRELERINDE TÜRKIYE'DEKÎ BOZUK DÜZEN YERILDI Cumhuriyet Haber Merkezl Istanbul ve tzmir'de CKP Genç İlk Kolları'nca dtlzenlenen «1. Gecekondu Kongresi» dün yapıl mıştır. tstanbul'da Spor ve Sergl Sarayında düzen lenen kongreye 64 gecekondu verleşim bölgeslnden gelen 954 delege yanmda gerekon dulardan büvük blr halk toplulu £u katılmıştlr. •Yaşasın halk tktidan», «Demokratık sol gerçek ulusçu yoldur», «Gecekondu ak kondu ola caktır. yazüı pankarüarm yer aldığı kongrede AtatUrk ve devrlm şehitlerl adına yapılan saygı duruşundan sonra ilk konuşma yı CHP Istanbul 11 Gençlik Kollan ve ll Gecekondu Komltesi Başkanı Suha Akıncı vapmıştır. Akıncı kongreye davet edildikleri (Devamı Sa. 9, Stt. 4 de) ARABALAR TANINMAZ HALE GELDi DP Genel Başkanı Bozbeyli'ye Sahıl \olunun Yedıkule • Bakırköy arasındaki kesıminde dtln sabah meydana Relen bir trafık kazası, bir kışinın ölümüne, bir kisinın de yaralanmasına vol açmıştır Sirkeci yonündcn gelmekte olan M DD 221 plakalı taksı ıle, ters yonden gelen J4 AP 267 nolu ozel oto, aşırı hız yüzünden dönemeçte birbırlerine gırmışlerdır Anadol marka takslnin şoförtl kaza sııasında olmüş Chevrolet marka o/el otonun sürücusü ise agır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır Kazaaan •sonra olay yerine gelen polisler büyük hasar gdren Anadol marka arabadan Mehmet Yeşılova adlı şahsa aıt bir pasaport çıkarmışlardır Taksı şoforünün bu şahıs olduftıı sanılmakla birlıkte henüz kesın tesbıt yapılmamıştır. Fotoğrafta kazadan sonra tanınmaz hale gelen Anadol marka oıomobılın dıırıımu ve arabadan çıkanlan şoförün cesedi gaeet* kâgıtlanyla örtulürken görulüyor. (Fotograf Erdogan Kbseoğlu) göre, Türkiye'de ekonomik iktidar 150 ailenin elinde ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) DP Genel Başkanı Ferruh Boz beyll, Adana'da yaptığı konuşma da Türkıye'nin Içınde bulunduğu kojullan eleştınrken, «Türklyemızde ekonomik ıktldar, sayısı 150'yi geçmeyen ailenin ehndedir» demiştir. Cumhuriyet öncesl koşulların ülkemizde bugun de geçerlığini koruduğunu, bazı olanakların hâ l i bazı «ımtıyazlı ztlmreler»ın elınde olduğunu bellrten Bozbeylı, «Resml hlçbir görevi olmadıgi halde, yıne devlet kapısından teş rifatla giren kimseler vardır. Ban ka kredilerınden ve teşvik tedbır lerinden yararlananlar onlardır. TUrkiyemizde ekonomik iktidar, sayısı 150'yi geçmeyen ailenin elındedir» diyerek şunlan söylemiştir. «Hayat pahalılığı ve geçim derdı yıne genış halk kltlelerinın sırtındadır Vatandaş bir ahbap ve aracı bulmadan devlet kapısından giremcz Kaldırılan dılek çe pulu yerine parti kartvızıtleri kalm olmuştur Para ve hatır, ka (Uevumı 8a. a bu. 5 de) TÜRK PATATESİNİ AVRUPA'YA ARAP TÜCCARLAR İHRAÇ EDİYOR ANKARA (ANKA) Turkiye Yas Sebze ve Meyve Komısyoncıüarı i ederasyonunun Ankara' da dllzenlediği toplantıda, Arap Ulkelerinin TUrk patateslenni Avrupa'ya satıp milyonlarca mark kazanç sağladıklan öne ^urülmüs, Türklye'de bu alanda uygulanan polltlka eleştirilmıştır. Federasyon Yönetim Kurulu Ba$kam Muzaffer Toktürk, top lantıda yaptığı konuşmada, şunlan soylemıştır • Turkıye'de gerekli teşktlaU laaına henuz yapılamadığı için başta Iraıı olmak Uzere, Arap Ulkelerı tacirlerı yurdumuzdan kılosu 3 ılı 5 lıra arasmda Rİdıkları patatesl özei ambalâjlar içinde. standart olarak ve kendl patentlerınl kullanmak suretlyle pazarlamışlar, bizim sırtımızdan mllyonlarctı mark kazanmışlardır TUrkıye'de bu alanda gerekli ilgi Rösterilmiş olsaydı. her yıl en az 8 10 mılyar lira dbvlz geliıi sağlanırdı Sabit yatırımsız, dövıze ihtivaç duyulmayan bır sıstemle çalı^ıldıgı takdirde, memleketımi7de en az 20 bln kişıye yenl iş sahası açılabilecek (Devamı 8a », Siı. b da) Siyasal gözlemciler ABD • Yunan savunma anlaşmasına Kongrede, öncelik verileceğini Bu Köşeden belirtiyorlar ANKARA, (ANKA) TUrkiye ıle ABD nrasında ımzalanan Savunma tşbirlıği Anlaşmasının, mayıs ayı ıçınde Kongre tarafın dan ele alınması beklenirken, Amerıka'nın, Yunanıstania yaptığı ıklll anlaşmanın müzakeresino onrelık vereceğı, Turkiye ile yapılan anlaşmanın gdrUşülmesinl İse hazıran sonrasına bırakacagı öne sürülmektedir (Drvamı Sa. 9. Sü 1 de) Tarihten Bir Yaprak Altan ÖYMEN ocak 193J rttntt Almanya'da kurulan hükttmet, bir koailsyon hUkümetiydl. Naayonsl Sosyalist Adolf Hltler'ln kabinede kendlsl de dahll üç ttyest vardı. Oervl Federal HUkfimetin Basbakanlıgı da ondaydı aına, baskent Berlln de da> hll Federal Devletin dört1 te üçunıı kaplayan Prusy» nin Baçbakanı, orta »afecı. muhafazakâr Fram Von Papen'dl. Pede»l Hükünıette de Hltler ve İkl bakanını, titeki rtuicı partl ve gmplsrdan Von Papen'e vakuı olan dl^er bakanlar kuşfttıvorda. Zaten Cumhurbafkanı Von Hindenburc, Von Pa> pen'ln Anerisl olmasa *e onun dunıma hftkim olaca^ına Inanmata. Hltleri kablneve «okmazdı. Sokmkta adam InırKiınlüvan «SA» ve «SS» blrUkleriyle jitttkçe güçlenen vc büyüb blr partl hallne gclen Nanvonai Sosyallstlerin \Veimar Cumhuriyptl Için blr tehtike olduğunu KÖrUyordu. Almanya'nın o dönemdoki partiler çurcunası Içlnde hiıkümet kurmak Içln çok kimseri denemls, ama onu İçine slndlrememl!>, hattn blr «fferinde tekllf edUdlti halde reddetmlştt. Von l'apcn, entrikacı blr adanıdı. Küçtlk ve kısa vadelt hesapları, onu blr friin Hltlerie blrlikte hareket etmeye vöneltlnce, Hltıdenburg'n da Ikna ettt ve 80 ocak eünü o koailsyon hlikümetl lcuruldu. Koalisyondakiler haşl.ınçıçta par lamentn ço&unlufruna daTmnınıvorlardı S H klsllik K KHchRtag'rta ancak 347 kl. »1leri vardı. Ama VVeımar anavaıasının olanak.'anna (Devamı Sa 9, Sü. 1 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERCEK Cumhurbaşkanı ve Hukuk Cumhurba<ıkanlığı kapsamında konuya bu tür balaş açısıuın lıanıri olaylardan kaynaklandıfeını bilemlvoruz. An» snn zamanlarda Sayın lahri Korutürk'ttn vasalara aykırı oldugu Uerl sürülen bir dlzl kararnamevl Imza eder. ken kuşkulara düştuğu hasına ve kamuoyuna ranmmıstır. Her. halde bu fcuşlmları gidermek İçin Sayuı Cumhurbaşkanının hukuk uzmanlanndan ve daıuşmanlanndan acıklama tatemeai de dogaldır. Ne var kl bir hukuk devletlnde Cumhurbaşkanı. nin iktidar ile muhalefetln hukuk anlayiftları arasındakl farkı eozelip dcğerlendlrmrsl: hir parti Iktidara Keçtitlnde onun hukuk anlavısına eore. riteki oarti iktldara (çeçtiğlnde bunun hukuk anlayışına gorc davranması elbctte bekleneınez. Tiırklve'de geçerll hukuk an la\i!şinın kaynagı Ana>as;»mı/.ılır. Bu konııda hlrbir duraksama soz konusu olamaz Ana>u«a \P Anava^aMi uvKlmlııçn Anayasa Mabkcmeslylo denetlenen kanunlar. Cunıhnrbaskanımn da\rani'j. larına yon verir. Kuşkıuıuzdnr kl valnır Cıımhurbaskanı değll, vıice drvlftlmlzin en kuçiık memııru bile bu vanalara aykırı blr Islcmln vüktımlulunmuzlarına alma?; alanıaz. Eir dpvlet memuru va^alara aykın blr Işlcml emirle de ol ayuı Cumhurbaşkanı Fahrl Korutürk 23 Ninan Bayramı nedenlvlc yaptığı konuşmanın bir bolumuntie, bııçun yasadığunız bıınalımın kokenlne vonelen önemll bir noktaya parmak bastı, ve suyle dedi: S Denktaş, Ulusal Birlik Partisi Başkanlığına yeniden seçildi Izzet R. YALIN «Günümüz şartları altında ortaya çıkan bir iktidar hukuk anlayışı ile bir muhalefet hukuk anlayışı arasındakl derin görüş ayrılığı, Cumhurbaşkanlar rınca çeşitli konularda temini istenen dengeyi sağlamaya nıüsait olmadıgım göstermektedir. Çünkü bu hukuk anlayj!?ı tarkı, iktidarla muhalefet yer değıştırdikçe dainıa yer değlştlrmektedir ve yer değlştirecek görünüm dedır » Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NÜTLARI (Vazısı 7 sayfada) • •• (Devamı Ss. 9. Stt. b da) LEFKOŞE Ulusal Birlik Par tismin Birinci Kurultayı dün Let koşe'de vapılmış ve Genel Başkanlığa yeniden Kıbrn Türk Pedere Devlett Baskanı Rauf Denk ta* getirilmistir. Bu arada, Genel Başkanlığa tefc rar oeçllmesı nedeniyle bir ko nıışma yapan Denktas, «Rumlar, lUrk toplumunun tlcart ve iktiv u m Sa. 9, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog