Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZIRUKTA BLJYUK ENGüÇLJÜKADRO VE ENOUJMLJU ÖĞRETİM YÖNTEMİ •ZIVIiR Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18584 HAZIRUKTA son devrelerirruz 12ve22Mayıs MERKEZ Alsancak vapur ıskelesi kar sok. TELEFON 14 28 90IZMIR 25 Nlsın 1976 Pazar Kurucusu: YUNUS NADÎ Korgeneral Engin ffcrvcr Kuvvetleri Komutam oldu ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Kor general Cemal Engın'ın atandığı nı açıklamıştır. Genelkurmay Başkanlığından dün bu konuda yapılan açıklam&da, şöyle denılmıştır Eyüboğlu: "Demirel Genel Kurmay Başkanı ile Mılli Savunma Bakanını güç durumda bıraktı,, ANKAR* (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Orhan FyuhoRlu dun yaptıgı açıklama da Başbakan Demirel ın çok sa kat \e tehlıkelı bir zıhnıyetle sıyasetı orduya da sokmayd ça lıştığını soylemış «Askerl ata malarda da partı mul ıha'alnn (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) Korutürk yarın Irak'a gidiyor; görüşmelerde özellikle petrol alımı konusunun ele ahnacagı belirtiliyor ANKAR4, (ANKA) Cumhur başkanı Fahri Korutürk, yann sabah Irak Cumhurbaşkam Ah met Hassan Bakr'ın resmi davetlısı olarak Irak a gıdecektır Bu gezıde ıki ülke arasındaki tıoari ve kUItüıel işbirliği konularının ele alınacağı ve özellikle petrol (Uevamı Sa. 8, Sü. 4 dej 1970 YILI ÖNCESi VE SONRASINDA EMEKLi OLANLARIN ARASINDAKi AYRILIGIN GiDERiLMESi ÖZELLİKLE iSTENDi BUTTO: "RCD IÇİNDE GÜMRÜK INDIRIMI KABUL EDILMEDİ» İZMİR, (Cumhuriyet Ega Bürosu) Ka.1kınma îçln Bölgesel İşbirliği (RCD) orgütumın Zirve Toplantısmda, RCD Uyesi ülkeler ara ile Pakistan Başbakam Butto dün sabah tzmlr'den aynlarak Ulkelertne dönmUşlerdlr. Türklye'den ayrümadan önce bir basm toplantısı düzenleyen Paklstan Başbakanı Ztll fıkftr Ali Butto, «Kendisınin tig Ulke devlet ve hükümet başkanlan arasında lkl gün süren Zirve Toplantısmda, RCD Uyesl tllkeleri araamda yapılacak olan ticarette çok az oranda da olsa bir gümrilk lndiriml önerdlğlni, fakat bu önerisinin kabul edilmediglnl» söylemlştır. Butto, îzmir zlrvesinde TUrklye ve Iran Devlet Başkanlanna önerdlği U(j Ulke ara» sında KÜmrük tndirimi konusunda da sunlan sbylcmıçUr: «Ticart alanda çalışma sekllnln saptanması için eksperler tekrar toplanacaklardır. Bız korıforansta blr teklifte bulunduk. Serbpst tlcaret bölf»eslnde o Ulkenln ihraç edilen mallarına blr lndlrlm kovmasını. Burada Pakistan'a blr avanta) saglamak İçin değll, tlcarptin tlç Ulke arasında voğunlaşmasını sağlamak için. Fakat bUrokratlar ortak görüste yer (Devamı S». 9. SU. 3 de; MC, emekli hakları konusunda eleştirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kamıı Personeli Haklannı Koruma Derneklerı Federasyonu' nun kongresı dün yapılmış, kongrede konuşmacılar, emekli aylıkları ve ıkramıyeleri konusunda Cephe HUkümeti bakanlarını sert bir biçımde eleştırmişlerdir Tüm Person KON'a bağlı federasyonun kongresınde BÇIŞ konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Kemal özden, «ışçi memur» deyimi yerine tüm çalışanların tek statüde toplanmasının sağlanmasmı istemiştir. Meclıs'te tartışma konusu vapılan emeklilik konusunda düşüncelerinı açıklayan Başkan Kemal özdpn emoklı ikrnmıyeleri nin her hizmet yılı İçin bir muuşa çıkarılmasını, emekli aylıklarının emekli keseneğlne esas olan gösterge ve aylık tutarlarından bağlanmasını 1 mart 197(1' den önce emekli olanlarla bu tarlhten sonra emekli olanlar ara sındakl ayrılığın giderilmesinl. her tklsl de emekli aylıgı almakta olan kankoca'dan blrinln Ö1U mll halinde hlç olmazsa yüzds *)0 sınm saft kalan eşe kendi aylığı ıle birlikte ğdenmesını isteırn^, bu ısteklerının bnzılarında şimdlden başanya ulaşbklanm belirtmlştir (Devamı Sa. ». Sü. 1 de) örUnen kby lalavuz Istemes demlşler, işte koy kaı>ıda. Ulkemiz karanlık blr baskı rejimine dofcm hızla süruklenme yoluna gırmiştir. Cephe Hıikümetl bu yolda koUarım sallava sallava duraksamasız llerlemektedır. TRT ele geçırilmlş, ulusun sesl olmaktan çıkarılarak tek vanlı blr prnpaganda aracı haline getirllmiştir. Radyonuzu, Televizyonunuzu açaraanız nahah aksam çagdısı bir Turancılık edebiyatının yanı «ıra laylkllğe aykırı bir din shmurücülüfrtinün alıp vürüdtiğünü kulaklarınızla duyar. gozlerlnlzle gorursunuz. Sık mk Osmanlı Tarihine, hatta o Tarihln yozlaşmış son donemlne ovguler döktüruldttğbne tanık olursunuz. Cephe Hukumetlnln ilerl gelenlerlne rkranlarda dakikalarca boy gbstcrme olanajfr •ağlanırken muhalefet sozculcrlnl dlnlemek hakkı yurttaşlardan esirgcnlr. lçkl kullanmayan, nigara icmeyen, namazında nlyazında blr buyüğumuzden KOZ edlldlğl laman dola\lı olarak Atatıirk'un kuçuk duşurulmek lstendiğini anlarsınız. MI11I EğUlm Bakanlıgı da rle Keçirllmlstir. Başlııa killt noktalara ırkçı, gerlcl, Ataturk düsmanlan yerlcştirilmlştlr. llerici ögretmenlerin hallaç pamuğu ıtlbl oradan orava alılması işlemlnln lıala arkıısı kesilmemistlr. Partl avnmı gozetmeksizin yasa «ıınırları Içinde ülkemizin dlrllk düzenllğinl korıımaktan sorumlu guvenlik örgütti büyuk ölçude cephe lktldarının buynığu altındadır. Cepheden yana klşl ve grupların lsledi£l agır suçlar, clııayctler çok kez uyııtnlmakta, kovuşturmasız bırakılmaktadır. Daha kotusu, hactki bzlemcllerl ştmdi milletin goz bebeğl, varlığimır.ın en sağlam puvencesi Türk Ordusunu da politikava bulaştırmak denctnetine (rlrişrnJîy gorunüyorlar. Cumhuriyet Tarlhlnde rastlanmadık biçlmde butun yontemleri hıçe sayarak yapılan son atama ışlcmi Cephe Hükiımetinln vakın gck crglmiz açısından çok tehllkeli blr >ola sapmak iızere olduğunu, hatta saptığını belgelemektedir Ordu politikaya karıştınldığı zaman basımıza ne belâlar geleblleceKİnl Balkan Savaşı faciası bize ögretmedi ml? tktldar hırsı lle ROZÜ döncn polltlkacılar takımı okulda belledlklert vakın tarlhtmlzl de ml unutur oldular? Cephe Iktldarının faşlznıe dogru adeta MivarlanırraMiıa kendini bövlesine kapıp koyuverdiğl bu ortamda şimdl DP Genel Başkan Yarduncıst nayın Cevat Onder'ln ortaya attıjft Buyuk Koalisyon onerlsine ne buyrulur? Cephe Hükümcti Türklyc'nln karsı karşıva bulunduğu sorunları çnzmek şoyIc dursun onlan biısbütun Hinden çıkılmaz hale Ketlrivormuş. Runun sonu felaketmls. tyisl ml bütun partller blr arava gelmeli, btr hııvtık koallivon kıırarak ülkemiri aag sallm 1977 »eçlmlorlne ulaştırmalıvmış! Bu naiıl oneri böyle sayın önder? Blr kez, büvük koalisyon kurulmasmı duşunobllmek için plmrilkl koalisyon hükumetınJn ya çekllnıesl, ya da Mlllet MccIlslnde düşüriılmesl gerektlğinl her halde blllrsinlz. Oysa blz bu hükümetln çekilecegine dalr ortada hlç blr belirtl gormüyoruz. Ter^lne, her yanlış hareket. her yasa dışı Işlem Cephe ortaklarını blrblrlerlne daha vaklaştırır gorunmektedlr. Hüku Gidiş Kötü G «Hava Kuvvetleri Komutan V? kılı Koıgeneral Cemal tngın J4 Nısan 1976 tarıhınden itıbaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına utanmışür » Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Korgeneral Cemal Engın, 1919 yılında Istanbul'da doğmuş tur 1141 yılında Harb Okulunu bltirdıkten sonra Astegmen ola rak orduya katılan Engın, Hava Kuvvetlerlnın çeşıtlı kademelerlnde gorev yapmıştır. Hava Harb Akademisinl bitlr dikten sonra çeşıtlı gorevlenn ya nısıra, Türk Hava Kurumu Genol Başkanlığı da yapan Engln, 30 Agustos 1972 yılında Korgeneral lığe yükseltılmıştır Korgeneral Cemal Engin, bu tarıhte Genel kurmay Personel Daıresi Başkan lıgına atanmış ve bu gorevı 1974 Agustosuna kadar sürdUrmüştur Engın, 20 Ağusto* 1H74 tarıhınde Hava Eğitım Komutanlığına, rı Mart 1976 tarıhınde do Hava Kuvvetleri Komutan Vekillığine atanmıştır. Fvll olan Engin, iki çocuk ba basıdır. Trabzon CHP II Yönetim Kurulu istifalar nedeniyle düştü • ANKARA İL GENÇLÎK KOLU YÖNETtM KURULUNUN FE SİH KARARINA ÎTİRAZI ÎNCELENİYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP brgütündekt gelişmeler dün de surmuş, Trabzon İl Yöne tim Kurulu'ndan yedi tlye istıfa etmıçtır Bu arada CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Zeki Al çın, bir demeç vererek, Ankara II Gençlik Kolu Yönetim Kurulu nun fesıh nedenlerını açıklamış tır. CHP Trabzon îl Yönetim Ku rulundan 7 üyenın istıfa ettıfeı ögrenilmlştır Parti tüzügtl gere ğlnce, Yönetim Kunılu'ndakı Uve sayısından bir fazlası istıfa ettıgı (Devamı Sa. S. Stt. 3 de; Diyarbakır Cezaevi Müdürü "haraç,, aldığı iddiasıyla savcılığa şikayet edıldi Ziya AKSOT DtY/\RBAKIR (Cumhurivet) Diyarbakır cezaevinde tutuklular, müdür Memiş Bağcı'ya karşı direnışe geçmişlerdir. Tutuklular, mUdürün uzun zamandanberi kendilerinden çeşitli yollarla para aldığını ve durumu başgardıyanlık kanalıvle savcılığa ılettıklerinl açıklamışlardır Tutuklular adına konuşan Ab dülgafur Çelebl, müdürün ayni suçtan hüküm given tutukluları önce ayrı koğuşlara verdiğini, (Devamı Sa. 9, SU. 2 de) Şolörler Federasyonu: "Milyarlarca liranın yurt dışına kaçırılmasına neden olan bedelsiz ithalât yasaklanmalı,, A^^KARA, (Cumhuriyet BUrnsuJ Türklye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 16'ncı Genpl Kurul toplantısı bugün Ankara' da başlayacaktır Bugün kongrede okunacak çalışma raporu, basına dağıtılmıştır. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporunda, «bedelsiz ithalat>ın kaldırılması istenmlştir. Çalışma raporunda bu konuda şoyle denilmiştir. «TUrkive ekonomisini kemiren her yıl gizli jollardan seklz on milyon Türk Lirasının döviz olarak yurt dışına kaçmasına SPbep olan bedelsiz tthalatı açıklamak lstiyoruz. Geçmişte ba?ı devlet memurlannm daha sonradan vurt dışmda çalışan lşçilerimizln otomobil gptirpbllmesl için verilen bu hnk btısün korkunç şekilde Renişlemiştir Ne dışardaki memur, ne de işçl vıırda ihtlyacı içln otomobil getirmpmektedirler Bedelslz tthalatın klrli ve gizli vollan Amerlkanın ve Avrupa'nın o UlkelPrde btle az kullanılan lüks ve son model arabalar İçln istismar edilen bir pazar haline Ulk*>mi7i getirmiştır Slmdi alakahlardan soruyoruz. yerli otomotiv sanavll ihtiyacımızdan fazla binek otosu lmal edlp hiç İhraç edemezken, mevcut motorlu araçlarunıza la». tik ve yedek parça sıkıntısı çe(Uevamı Sa. 9, SU. 4 Ae) Çanakkale, Bandırma ve Manlsa'da 3 dernek kapatıldı (Cumhuriyet Ilaber Merkezl) Çanakkale, Manısa ve Bandırma'da 3 dernek kapatılmıştır Tüm Teknik Elemanlar Der neği (TÜTED) Genel Sekreterı Haluk Orhun TÜTED şubeleri üzerınde çeşitlı baskılar yapıldığını bıldırmış, Çanakkale Valisının bir bıldiriyı one sürerek Çanakkale şubesını kapattığım açıklamıştır Çanakkale PetKını'de çalışan TÜTED Başkanı Hasan Akça ile obür Uyeler Armağan Sungur, Meydin Nurlu, Medan Kalkan da görevlerınden açığa alınmışlardır. (I)pvamı Sa. 9, Sü. 3 de) ANNESiNiN HASTALIGI BAHANESiYLE CEZAEViNDEN iZiNLi ÇIKAN HUKUMLÜ, KUMARHANEDE YAKALAND1 Portekizde se(,lm kampanyasında aftş asan g«nçler Türk İdareciler Derneği Kongresinde, atamalarda süregelen tutarsızlık yerildi ANKARA. (Cumhurivet Büronu) Ttlrk tdareciler Derneğinin 12. Genel Kurulu dün Ankara'da vapılmıştır Dernek Genel Başka nı Enver Kuray, yaptıftı konus mıda icra orsanının idarecilera karşı hukuk dışı davranışlarda bıılundugunu, vargı organları ka rnrlarına uymadığını, idareciler arasmdaki Rtamalarda kamu ve meslek vararı gözetilmediğinl soylemiştir (Devamı Sa. 9. Stt. 6 da) Portekiz'de 48 yıldır ilk genel seçim bugün LİZBON Kırksekız yıldan bu yana Portekiz'de bugün ılk kez serbes.t parlamento seçimlerı yapılacaktır heçimler ne denıyle ülkede çok sıkı güvenlık tedbırlerı alınmış, askeıı birlıkler alarma geçırılmıştır Halka hıtaben dun TV de bir konuçma yapan Cumhurbaşkam Costa Gomes, seçmenlerin oy \erme gorevlerını mutlaka yerıne Ketırmeleri ve seçlmlerin barış ıçinde geçmesı çağrısında bulıın muştur Gomes 48 yıldan bu yaım yapılacak ılk ozgür seçımlerı, «Demokrası yolunda tarıhı bır udım» olurıık nıtelendırmıştir Ondort partının katıldığı 19 gün süren seçıtn kampanyası tok olaylı geçmışür Bugunkü parlamento spçımleri faşist dıktatorlugün son bul tnasını sağlajan devrunm ikınci yıl donUmüne rastlamaktadır Gozlemriler ülkeyi dort *ju sü re ile yoneterpk ıktıdarı belırleveeek olan busünku seçımlerde asıl çokısmenın ^.osyallst Parti (PSP), Halkcı Demokrat Par tı (PPD) Kumıınıst Pııttı (PCP) VP Demokıatık Merkez Partısi (CDS) arasında olacağını belirtmışlerdır Bazı gozlemcılere p,ore, Sosyalıst Partının (PSP) vuzde 30 35 ten fazla oy alamaması ha lınde dığer ıkı buyük partinin aldıkları oylar da bırbırlorınden larklı olamayacağı için seçım sonuçları venı bır bunalı ma yol açabilecektır. Portokız Sosvalıst Partlsi 1 1 deri Mario Soares verdıfiı demeçlerde, partısinin yüzde 40 oranında oy alacaftını 1leri sürmüştür Geçen vıl yapılan Ku mcu Meclıs seçımleıire katılma oranı çok yuksek olmuş ve Sos yalıst Parti ovların yüzde 1717 sını alarak 118 san( Ive kazan (Uevamı Sa. 9, Su. l ue> Sağmalcılar Ce7aevindekl son isyan nedeniyle sürgün edilen hukumlülerden Fazlı Akın Emniyet 2. Şube Polıs ekipleri tarafından dün sabaha karşı bir kulüpte kumar oynarken yakalanmıştır. Tabanca ile yııkalanan ve bir yü hapse hukümlü bulunan Fazlı Akın sürgün gittıği Kaynarca cezaevınden ırinlı olarak çıktığını ıleri sürmüştür. Polis Emniyet MUdürlüğU arşivlerınde çeşit li suçlardan sabıkasımn bulun(Devatnt Sa. 9, SU. 6 dm) GÖZLEM UGUR MUMCU Dalokay île Beraber.. BOSTANCI'DAKi TRAFiK KAZASINDA 3 KiŞi OLDU, 20 YARALI VAR Bostancı ydkınlarında dun mey dana gelen trafik kazasında 3 kı M ölmüş, 20 kişı de yaralanmıs tır Saat 07 45 sıralarında meydana gelen kazada Kadıkoy'den 23 yol cu ile hareket eden Hayati Du ran'ın kullandığı 34 FH 727 plakalı minibüs Bostancı TUneline 300 ınetra kala fazla hız yüzünden, yolun kenarmdaki bankete çarotıktan sonra şarampola vuvarlanmıştır Kaza sırasmda yolculardan Volkan Muşkula, Ismail Deriner ile kımlıgı belırleneme ycn 50 yaşındakı bir erkek hemen ölmüştür Yaıalanan " 0 kı«4 " ısp GKİztepe SSK ve Haydnrpasa Nümunp Hast»npleıınde tedavl altına alınmışlardır. eçenlerdc, Altan Oymen lle birlikte. Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay'a gittlk. Dalokay, tatil gunü olmasına ragınen. bİ7İ müdurlertvle blrllktc karşıladı. Sonra, hep bcrabcr, Ankaranın gecekondu scmtlerlnl gezdik. G NADtR NADİ (Devamı Sa. 9, Sü. 3 dc) Y A ZI S I Z Blr çogumuz , v.ışadıitımız kenti tanımayız. Hergiın, isl mızden evlmlze, evlmizdpn Işlmlzc gelip glderkpn, kentln semtlerlnl, yollnrıın V e Borunlarını ıınııluruz Blz gazetecller, hergun sokaklarda tlnavet şehekelerinin kol gezdiei blr Ulkede yaşadığımız İçin dc, Ister Istcmcz, yaşadıginm kentin sorunlarınd.tn ueak kalmaktauz Azizim, Türklyo'de kcntleşme surecl, Iktldan sajdan alıp sola verecektlr .. Böyle konuşuyordıı Dalokay Ankara'nın gecekondu seıııtlerlnden blrine. <j*neral Avnl Doğan Mahallesine gittlğiraizdc bunları anlatıyordu Ankara Beledlye Raşkanı: Insanlar Itırsnl keslmden, akın akın Ankara'ya gellyorlar. Her yU Ankara'ya blr blvas III eklenlyor »ankl. Gecekondu mahallelerl Ankara'yi haştan asagı sarmıs durumda. Ankara bu mahallelerdpn, ifiklar Içinde blr büyük koşkti andmyor. Akkondu projpsl hazırladı dlvc anlatıvor Dalokav, uzmanlar.. GhrOşler alınmıs proielpr hazırlanmıs ve «tonunda, Ankarn'nın hatıya dofru epllşmpsinln uvırun olacağına karar rrrllmls Sanavi kııruluolannın da bıırava aktanlm.iNi ııvgıın bnlunmııs Fikat hıırada tiknnmıs Isler: Akknndtı nroips) ııvculansa eerpknndu hnlkını hııralara taşıyacagiz. Onlar İçln riımnll trmİ7 «ns^aı menkenler Taptırnrafn . (l)evam> S» < SU R d») »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog