Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

GIWSTt OüCT DERSANELERİ YENİ OÖNEMLER.5 MAYIS'ta 3 b«v*r (Mnıtfnn kat 3 KONAK F HlCH62O4SS0l7a71O uaan İZMİRİ Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18583 Kurucusu: YTJNTJS NADİ 24 Nlun 1976 Cumııieil ÇAGDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Bosan Korutürk 23 Nisan mesajında bunalıma değindi Hava Kuvvetleri Millî Savunma Bakanı Melen, yeni atamayı doğruladı ve orgenerallerin durumu konusunda «Orgeneral ler, Askerî Şura üyesi olarak Genelkurmay kadrosundadır. Hava Kuvvetlerinde en kıdemli general, Korgeneral Engin'dir» dedi Orgeneral özaydınlı'nm istifa etmiyeceği bildiriliyor «Bunalımı giderme temaslan yaptım, sonucunu bekliyorum» ve ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı tüm yurtta, dış temsılciliklerimizde ve Kıbrıs Tü.rk Federe Devletlnde dUn to renlerle kutlanmıştır. 23 Nisan dolayısıyla Radyo ve TV'de bır konuşma yapan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk son aylarda yoğunlaşan ogrend cmayetleri sonucu beliren sıyasal bunalımın giderllmesl için çaba harcadığını bellrtmiş, bu halin kesın olarak öntine geçılmesl yolunda, btitlin anayasal organlarla gıriştıgim temasın etkill sonuçlarını Devlet Başkanı, 23 Nisan konuşmasında, «Cinayetlerin ulus yararı açısından bir gerekçesini bulmak Komutanlığına Korgeneral Cemal Engin, mümkün değildir» dedi etmek izah asaleten atanıyor ANKARA. (Cumhuriyet BUrnsu) Orgeneral Irfan Ozaydınlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına getırılmesiyle ilglli kararnamenın Genelkurmay Başkanhğı tarafmdan geri alınmasmdan sonra Kor genera) Cemal Engin'in, bu goreve «Asaleten» atanmasını öngrtrpn yenl bir kararname hazırlanmış ve Cumhurbaşkanının onayına sunulmuştur. Mılli Savunma Bakanı Perit Melen haberl doğrulamış, «Korgeneral Engin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı kadrosundakl en kıdemli general oldugunu» btldırerek, «Orgeneraller Askeri Şıira üyesi olarak Genelkurmay Baş kanlığı kadrolanndadırlar» demiştir Atamavla ılgıli kararnamesi Genelkurmay Başkanı Sancar tarafından bizzat geri alınan Irfan özaydınlı'nm görevinden istifa etmeyereğl ve süresinln bltim tarihi olan 30 Ağustos 1977" ye kadar gbrevınde bekleyecegl ogrenilmiştir. Bu arada Orgeneral Irfan özavdmlı'nın kararnamesinln geri ahnması geniş yankılar uyandırmıştır Hava Kuvvetlerinde halen en kıdemli Orgeneral olarak Irfan Özaydınlı bulunmaktadır özavdınlı, iktnci kıdemli Hava Generali olan Etem Ayan'la birlikte Yüksek Askeri Şura Uyesidır. Hava Kuvetlerinde ikl orgenerallik kadrosu bulundugundan, Korgeneral Cemal Engin'in OrRensralhge yükseltilmesi pek olası gttrülmemektedlr. Bildirlldiğlne göre, Özaydınlı'nın görev süresl 1177. Avan'ın da T>78 Agustosunda bltmektedir. Geçen 30 Agustosta Hava Kuvvetlerinin iki Kor (Uevamı Sa. 9, SO. 2 de) bekllyomm. demiş Cumhuriyetm kurulmasmdan bu yana •daıma hedefın demokratik parlamenter sistemi bütün kuralları ve lcap!arı ile Ulkeye yerleştirmek oldu ftunu», anoak bunun «henüz sag lanamadıgını» bildirmtş ve «de(Devamı Sa. S, Sü. 3 de; Istanbul'daki torcnden bir gorunuş Çağlayangil ile Bitsios'un Strassbourg'da DemirelKaramanlis zirvesi için ön hazırlık yapacağı bildiriliyor ATtNA, (ANKA DPA) Türlc ve Yunan Dışışlerı Bakanlan lhsan Sabri Çağlayangil ve Dımit rıos Bitsios'un, mavıs ayında yupılacak olan Avrupa Konsevi toplantısında, Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlls ve Başbakan Süleyman Demirel'l bir araya getirecek Zırve Toplan tısmın hazırlıklarını vapacaklan bıldırilmektedir. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Fahri Korutürk'ün oğlu, korunmasında güçlük çekilmesi nedeniyle Cenevre'deki görevinden geri alındı ANKAR\ (Cnmhuriyet Bfiroüu) Bırleşmış Mılletler'm Cenevre Ofisı nezdındekl TUrk temsılcı lıgınde gorev yapmakta olan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk' Un oglu Osman Korutürk kendisını korumakla gorevlendlrilen elemanların, «Korumanm çok güç oldugunu» Ankara'ya bildırmelerı üzerine, geri alınmış, yerıne «geçlci gdrevle» 12 Mart dbneminın Başbakan Yardımcılarından Sadı Koçaş'ın damadı Rahml Cankut atanmıştır. Cumhurbaşkanı Fahri Korıı türk'ün Dışişleri Bakanlıgında gorevli olan oğlu Osman Korutürk, geçen yıl Cenevre'deki Bırleşmiş Mllletler temsılciliğine atanmıştır. Osman Korutürk yeni görev yerine giderken, vanma koruma Rörevlileri de verılmıştir. Bu arada gfirevlıler, «Cenevre'da Osman Korutürk'ün korunmasmda güçlük çektıklerlnı» Ankara'va blldirmlşlerdir. Durumu gözden geçlren Dıslşleri Bakanhgı yetkillleri Osman Korutiirk'Un Rdrevlllerle birlikte yurda dönmesine karar vermiş lerdır. CHP Ankara İl Gençlik Kolunun fesih kararına, parti tüzüğüne aykırılık gerekçesiyle itiraz edildi ANKARA. (Cumhurivet Bürosıı) CHP Ankara İl Gençlik Kolu Yonetım Kurulunun, Gençlik KolUıı Genel Başkanı Zeki Alçm imzalı bir yazı ile gerekçe costerılmeden feshedılmesı ÜZP rıne bir Ust makam olan CHP Genel Sekreterlıgı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Ankara İl Gençlik Kolu Başkanı Yaşar Çatak dun Genel Sekreterlıge bır mektup gdndererek görevden atfedilme karsırına ıtirazda bulunmuş ve tüzUgün 41 maddesıne avkırı olarak feshedildıklerını bıldıerrk bu işlemm hukuken mümklin olmadıgını geregının yapılmasmı ıstemıştır. öte yandan CHP Genel Sekıp ter Yardımcısı Ali Topuz, dün bır a<,ıklama yaparak, Parti Mer kez Yonetım Kurulunun tuzlik dışı hıçbir davranışı hoşgorü ile karşıiamayaragını bıldırmtştir. CHP Gençlik Kolları Genel Meıkezınce son zamanlurda ba/ı tii7.Uk VP yonetmelık dışı ışlemlerde bulunuldugu, bu arada Genel Başkan BUlent Ecevit'in soz vermesine ragmen Istanbul Eyup llçesı Kongresinin bir türlü vapılamadığı, Mersln ile Hatav'da da Gençlik Kollarının feshedıldigı bıldırilmektedir. Konu ile ilgılı olarak CHP Gençlik Kollarının tabanını olusturan. Halkçı Devrimcl GençliK Dernegi partı içi disiplin açısından tU?Uk ve yönetmeliklere saygılı bulunmak gerektığıni savunan bır bıldııi yayınlayarak, Gençlik Kolları Genel Merkezın(e ba/ı onemlı ıllerde Yonetim Kurullarının feshedılmesini kınamaktadır. Halkçı Devnmci Gençlik Demeğinın bildinsınde son zamanlarda CHP yönetiminde btr «»ag gapma» oldugunun saptandıgı, bu tlır davranıilann nlmseve yarar vermeyeceğı gıbl, partl içi dıslplinini de bozma amacına yönallk oldufu öne iürUlmelc tedır. rar» yazısında CHP tüzılftünün 41. maddesinin açık olduğu ve fesihten once «dıkkat çekme ve ıhtar» gıbı ışlemler yapılmasının gerektiği savunulmaktadır. Feshedılen Ankara tl Gençlik Kolu YÖnetim Kurulu kendilerlne iletilen kararın «usulsüa» oldııgunu ve bunun uygulanmasının hukuken ınuınkUn olmadıCını btldirerek «gereginin vapılması lstemıyle göreve veniden donmelerınin saglanması» gerektigini ıfade etmektedir (Devamı Sa. 9. SO. 1 de) Ittrııuı gerakçesl Ank&ra tl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Bajkanı Yaşar Çatak'ın lmzasıvla dün CHP Genel Sekreterllglne gönderilen «îtt Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk önerilerini yanıtladı; Denktaş Makarios'u eleştirdi LEFKOŞE Rumlann yenl gorüsmecısi Tasos Papadopulos, Kıbrıs sorununun çozümüne ilıskin Türk onerilerine cevabını kapsayan bir mektubu önceki akşam BM Kıbns özel temsilcısl Perez de Cuellar'a vermiştir. Bu arada Makarios'a cevap veren KTFD Başkanı Denktaş. Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türk toplumuyla çözümlenebıleceğini Böylemlştir. Papadopulos, Cuellar'a Rum mektubunu verdlkten sonra yap tığı açıklamada <Mektup, TUrk tarafının sunduğu öneriler hakkmdaki Rum tarafının tutumunu İzah etmektedir. Cuellar'a Rum tarafının gdrfişlerini sözlü olarak da izah ettim ve özel temsıloinin degindiğı bazı noktalar hakkında izahat verdim» demıştir. (DeTaıru Ss. 9, Sfl. 3 de; OH, 12 MART FAŞiZMiNDEN KURTUIDUK! IRAN HAVA YOLLARI BÜROSUNDAKi PATLAMADA 6 YAŞINDA BiR ÇOCUK AĞIR, ÜÇ KiŞi DE HAFiFYARALANDl Istanbul'da dün gece lkı ayrı yerde patlamalar olmuş, tran Hava Yollarının Taksim'deki bilet satış bürosunda meydana gelen patlamada, aynı aileden birı ağır olmak Ustere 4 kişi yaralannııştır Bu arada, Cihangir'de bulunan Amerikan Dersanesl nnündeki patlama da hasara yolaçmıştır. Elektrlklerin Kesılmesiyle tüm Istanbul'un kaıtınlıkta kuldığı sı rada üst Ustp meydana gelpn pat lama olaylarırnn ilkı, Taksim Cumhuriyet Caddesindekı tran Hava Yollarının satış burosuncla saat 20 45'de olmuştur. Polisin verdıği bilglye güre. kapı altına yerleştirılen pııtlavıcı cısmın patlamasıyla o sırada sinema dönüştı evlerıne gıtmekte olan HUlva Kocabıçkıcı (6) ajjır, kardeşi Sa vaş Kocabıçkıcı (H), annelerı Saniye Kocabıçkıcı (30) ve babalan Fuhrettin Kocabıçkıcı (40). hafıf şekılde yaralanmışlardır Beyog lu îlkyardım Hastaneslnde teda vl altına alınan yaralılardan 6 ya şındakı HUlya Kocabıçkıcı'nın komada olduğu bildirilmıştır Iran Hava Yollarının satış btl rosundakı ön vıtrin cnmİRrının (Devamı Sa. 9, SU. S de) RCD Zirve Konferansına katılan konuklar, Türk Deniz ve Hava Kuvvetlerinin geçit törenini izlediler Aykut SAĞANAK İZMİR Kalkınma İçin Bölcesel Içbirligl (RCD) örRÜtUnun tzinir'de yapılan zirve toplantısına katılan Iran. Paklstan ve rurklye Devlet ve Hükümet Ba? kanları dün Savarona vftö İle bir denlz gezisl vapmışlardır. Iran Sahı Pehlevl Paklstan Baş bakanı ZUirikâr All Butto. TUrkive Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 11e Basbakan SUIeyman Demirel re üç ülkenin Dışt«ilerl Bakanlarının kanldıklan (Jeniz Rezlsl sırasında. Tilrk Denl? Kııv vptlerine haftlı savaş (femllerl ile Hava Kuvvetlerine baglı letler eectf tHreni rapmıslardır. ÎTmlr'de ikl ırtln silren RCD 7irve tonlantısından sonra Uç Ulkenin RCD cerçeves) Içinde ekonomik tlkkilprintn gpliştlril(Devomt Sa 9 Sü 1 de) KOÇ'A GÖRE, ENFLASYON CİDDİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR İZMİR, (CumhuHyet Kı;r Burosu) Koç Holding îcra Komıtesi Başkanı R«hmı Koç, Otosan prubu bayiler toplantısı açi? konuşmasında enflasyonun ciddıyetıni sürdürmekte olduğu nu ve yabancı sermaye, borç ve teknolojıye duvulan gereksinnıenın sona ermediğinl öne sürmUstür. Koç yaptıgı konuşmada Türkiye'nin ıhracat ve dovız kazanma seferberliğme girişmesinın 70 runlu oldugunu bellrtmlş ve özet le şunları soylemiştir: «Yurdumuzun halen en önemll ikl soıununun döviz açığımn kapatılması ile azami mal ve hızmetlerın Uretilmesi olduğu dikkat çekirıdır. Ekonomımlzi etkilemeye devam eden ana faktörlerı şoy le sıralayabılirız. Ekonomi halen genış olçüde torıma dayanmaktadır, nülus artışımız sorun olmaktaıı çıkmurruştır Dovu açıpı onemini korumakta ve alışılagelmiş lhracat ürünlerımızle kapanmaaına ınıkftn olmadıgı herkesoe kabul edilmektedır Enflâsyon cid dıyetini sürdürmektcdır. Işçi ve isveren ılışkilennın onemi gitgıde artıyor, elektrık enerjisi istikraısızhğı sanayiin gelişmesini sı(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) BİR ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU YANARAK ÖLDÜ ! ( GÖZLEM UGUR MUMCU OLAYLARIN ARDINDAKİ StVAS Sivas'ta soba rutuştururken çıkan yangında bır an ne ve üç çocugu yanarak, feci çekılde ölmüşlerdir. Sivas'ın İstasyon caddeslnde Yıldız apartmanmda oturan Pakize Sanur admdaki bır kadın, öğle yemeğini yapmak için sobayı yakarken, benzin dökmüştür. Bu sırada Pakıze Sanur'un (Devamı £a. 9. Sü. 6 da) Özaydınlı ve Cephecilık... Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (YAZISl t>. SAYFADA) GERÇEK Kuvvet Kumandanhğı atamalarında yenilik... kilerl oluşturacağı ve hangl yolUn mesru kılacafeı sorusu kayrüar uyandıracak bir dUzeye ulaşmıçtır. Bugün her Istediklerinl Cumhurbaskanlıği katından kolaylıkla geçfrebllenlerln hanrladıklan ortamda, hukukun fıstünlUgU llkelpri onulmaz blçimde varalanmaktadır. Bu tflr davranışlann son «Imftnl Hava Kuv\etlerl Kumandanlıfeı atamaı«ında gürülüyor. Boşalan Hava Kuvvetlrrl Kumandanlıgına en kıdemli orgeneral olarak trfan ozaydınlı'nın atanması bekleolyordu. Mtekim Genelkurmay Raşkanlıjh bu yolda bir kararname hazırlıvarak Bafbakunlığa sunmustu. Tiırkiye'nln Egc denlzlndekl gcrglnUkle sürekll dikkat Içlnde bulundugu KÜıılerd» Hava Kuvvetleri Kumandanhjb bir slyasal çatışma konusu vapıldı. tleri suriildiıgune pore Orp^neral trfan Özavdınlı AP yönetlcllerlnce •Istenmlyen adam» klsllfğlndevdl. AP'II yönetlcilerin tatetnedlffl orgeneral. ••• (Devamı Sa 9, Sü. t da) > ELEKTRiK KESiLMELERi ISTANBUL VE BİRÇOK iLDE ETKiLi OLDU Istanbul'da dun gece saat 20 40' da başlayan ve aralıklarla iürcn elektrık kesılmeleri, yaşamı buyük olçüde etkilemıştir Istanbul'la birlikte, enterkonnekte sısteme bağlıtiO'ayakııı ıl ve ılçe de dün bır saate yakın karanlıkta kalmıştır. Türklye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgıye gore, saat 20 40 sıralarında, Keban Barajı'ndan elektrik taşıyan hatta yıldınm düşmüştür Beliren arıza Uzerine, bdlgeleri besleyen enterkonnekte sistem yüktl taşıyamamış ve TUrkiye'nin büyük bir bölümü, elektrik ener jısınden yararlanamamı^>tır. (Ucvatui £ta. a, SU. 6 da; D evlet hayatında. CumhıırlTetln baslangıcından bagüne dek alıçılınamıs bir dlzl ol»y Tişanmaktadır. Gerek Hükümet 1leri gelenlerinln davramşlan, grrek yasalar karşısında devlet adamlannın tutunüan, tilkemlzde ^enl bir donemln haberclsldirler. Styasal iktidann devlet dUzeninl olusturan yasalan ve Köreneklpıi hlçe «ayarak «devlet benlm; benlm yaptıgtm herçey geçerlldlr» felsefesine göre polltikamnı vfirütmesl llginçtlr. Bu politikanın yann lcln hanfrl teo rgeneral trfan özaydınlı Ue 11(111 kararname. en aonunda geri alındı. Sllahlı Kuvvetler Urlhlnde belld de (lk kez. bir Orgeneral, siyasal nedenlerle, Kuvvet KomuUn. lıcı kapiMiıdun dundurülmilştür. Bunun afir aonuçlaruu blr. Ukte izleyeceğlz. Bu olayın nedenlerlnl ararken latersenla be» yıl gerllere Cİdelım Kadlr Mısırlıoğlu adlı blr «agcı. tatanbul'da, M U U lurk lalebe Blrllğl aalonunda aağcı gençler lcln raptıği konuşnıada, Ataturk Içln »u attslerl kullanmıştır: Siz rcnçslnlz, kltle «aadetlnl dfi^ünerek Uonusuyorum. Siz emlr ve komtıtayı ellnize aldlgm» BÜn, kuvvetl f»evk ve Idare ettltlnlz gün Dün, tslkma mugavlr hareketIprln emrinde bıülanılan Mehmetçlk. aürtn emruılrl Ifa eder. i'aşa olmasma rağmcn, Muatafa Kemal Paşa'ıun dlüsıılniı nıuhakeme edebllir aynı Mehmetçlk, hlç çflphenlz olmamn .. Devir Vi Mart devridlr. Devrln, aıker«tvll TÖnettclleri, Atatiirkçblük maskeslyle. devlet ySnetmektedlrler. Bu konu?ma hakkında tstanbul SıkıyBnetlm Komutanlığı Askeri Savcüığı blr kovuşturma açar. Askeri Savctlık, bu AUtürk düşmanı'nın konuşmasında suç bulamayarak «Kovufturmaya yer olmadıgı kararı» verir. O tarihte tstanhul StkıySnetlm Komntam klmdlr? OrEencrul Falk lOrün. Kadlr Mısırlıoglu'nun bu bomışması çogaltılarak bOtttn Anadoluda dağılır. AUtürk'e açıkça kilfreden Mısırlıoğlu'nun (Oeramı Sa. 9, Sfl. 1 de) O Izmir'de banka soygunu ile ilgili 4 kişi daha tutuklandı tZMİR, (Cumhuriyet E(re R U rosu) Yapı ve Kredl Bankası Karşıyaka Aksoy Şubestnı sov duklan gerekçesiyle Rözaltına alınan sanıklardan ll'i daha Dcv let Güvenlik Mahkemesins verll miştir. önceki Rün DGM vedek Uye hâklmllBince yapılan sorgulardan sonra sanıklardan 4'U tu tukJanmıştır. Tutuklananlann adları şfiyledir Asuman Okav Kaya Çetin. Halim Karsın ve Yaşar Tok Daha önre tutuklanan 3 kişı hakkında DGM Savcılıgı tara fından vanılan ^orusturma Ke de vam etmofctpciir Yaral' olarak (Uevanu Sa », t>Ü. 1 öej TIRMANAN FAŞiZM VE GERÇEKLER Prof Dr. Muammer (BUGÜN A SAYBADA) 1970ÖNCESİ VE SONRASI EMEKLiLERi Yalçın DOĞAN (BÜGÜN 10 SAYFADA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog