Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ONİVERSİTEYE HAZIRLJKTA BUYLJK ENGÜÇLJÜKADRO VE EN OLUMLJU ÖĞRETİM YÖNTEMİ İZMİR 52. yıl, sayr 18582 umhuriy Kurucusu: YUNUS NADt 23 Niıan 1976 Cuma IVERSİTEYE HAZIRUKTA © 23 NıSAM NEDENiYLE YAYINLAMAN BILDıRiLERDE BAKIMA MUHTAÇ MıLYONLARCA ÇO CUK BULUNDUGU, EĞıTıM VE BESLENME OLA NAKLARININ YEÎERSıZ OLDUĞU ONE SÜRÜLDl/. Ecevit: Çocukların geleceğini 23 NÎSAN karartan KUTLU OLSUN zulüm insanlığa aykırıdır Çocuklar îçiin ugün 23 Nisan, Ulusal Fgemenllk Bayramını kutluyoruz. Nedense çocuklarımıza adamışız bu bayramı. «yarının bttyükleri bugun eğlenKİnler, bağımsız, özgür blr toplumun bireylerl olmanın tndınıt var•ınlar» demişiz. 810 vaslarıııda küçuk yurttaşlann baffımsızlık, eRemenlik, ozgurluk pibi kavramların billncine ne denll <>reblleceklerl kuşkuludur ama belkl de lyi rtınişİ7 Yoksa kıml yavnılar 57 yıl cince ulkemizi karartan umut kıncı koşııllarla Bimdlkiler arusında blr yaklaşım kurmaya kalkışabilir ve sevlnmek, cğlenmek yerine acı dusüııcelere dalar, aglamalüı olabilirlerdi. (Cumhurlyet Haber Merkeri) «23 Nisan Uıusal Egemenlık ve Çocuk Bayramı» nedenıyle d\m yayınlanan mesajlaıda Türkıye de bakıma muhtaç mılvonları a çocuk bulundugu ve egıtım, bes lenme olanaklarının yeterbiz ol cluğu beli'tılııken, Başbakan Süleyman Demirel Türkıye Cum hurıyelının ılelcbet yaşayapaftını soylemıştır CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt ısc okuma ı,a gındakı çocuklann KelecekJerını karartan uygulamanın yalnız de mokratik hukuk devİPtı kavramı . na deftıl, İnsanlığa da aykırı ol duğunu belırtmiştır 23 Nisan Ulusal Ugemenlık ve Çocuk Bayramı dün saat 12 den itibaren tüm yurtta, yuıt dışın daki tenrîllciliklerlmızde ve Kıb rıs Federe Türk Devletı toprak larında kutlanmaya ba$1.anmıştır Bayıam nedenlyle tüm resmı cUıreler dun saat 12 den ıtıbaren tatıle gırmıs, bınalar bayrak ve ısıkl ırla «ıi";lenmıştır 23 Nisan Ulusal KRemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle verdl fı demeçte Başbakan Süleyman Demırpl, «Turkıve Cumhuriyetı, <;ınıf dıktatorvasına değıl mıl lotın tumunun hür ıradesıne (Uevamı Sa. », Sü 6 da; özaydınlı'nın kararnamesi geri alındı, Hava Kuvvetleri komutam olarak Korgeneral Engin'in vekâleten atanacağı bildiriliyor Mustafa EKMEKÇÎ ANK\RA, (Cumhuriyet Burosu) Hava Kuvvetleri Knmutanlıftı na getınlmesi beklenen, ancak kararnamesi Başbakan Suley nwn npm »ı>ı tnrafından (anka va'va spvkpdılmeyerek Başba kanlıkta he^letılen trfan Ö7ay (Devamı Sa 9, Sü 2 de) Saldırmazlık Paktı önerisinin Ankara'ya iletildiği bildiriliyor (CUMTIUKtYET HABER MERKEZt) Yunanistan Basbakam Konstantin Karamanlis'ın saldırmazlık paktı onerısının geçtiğımiz salı günll Ankara'ya ıletıldığı bıldırılmıştir Ote yandan, Dışışleri Bakanı îhsan Sabrl ÇağlayanKİl, dün tzmır'de verdıgi demeçte, Turkıye ile Yunanistan arasında bir saldırmazlık paktı imzalanmasında <bir engel» görülmediğinl açıklamıştır. ANKA Ajansının haberıne göre, Ytman Basbakam Karamanlıs'in saldırmazlık paktı önerlsi, geçtiğlmlz salı gtlnü Türk hUkümetlne resmen Uetilmlstir (U«vamı Sa. », Sfl. 1 de) Makarios: "Denktaş ile değil Türk Hükümetiyle görüşebilirim ıt LFFKOŞE Kıbn<: Rum Toplumu Ltderl Başpiskopos Makarıot Denktaş la deüü TUrk hükUmetlyle görüşmek istedlgınl açıklamış «Denktaş TUrk htıkumetınin bir organmdan bır emlr erinden başka blrşey değlldir» demiştir «Deutsrhe Welle» adlı Alman radyosuna verdigi demecinde Makarios doğrudan dogruya TUrk hUkümetlyle görüşmego hazır oldugunu bildırmlştir. Makarios Alman radyosuna bu açıklamayı yaparken Lefkoşe'de de Rum yftnetimlnln sözcüsU Makarios'un Denk taş'la gönlşmesinin söz konusu olmayacagım söylemlştir (Devamı Sa. 9. SU. 1 del RCD içinde serbest ticaret alanı kuruluyor IZMÎR Kalkınma Içln Bölgesel Işbırlığl fRCD) orgütunıln ikı gıin sfıren Devlet ve Hil künıet Başkanları düzevindekı 7irve toplantısı dun sabah ve oglpden sonra vapılan toplantılarla sona ermi$tır Kapanış oturumunda TUrkive îran ve Pakıstan devler ve hükümef başkan ları U(, ülke arasındaki ekonomık llişkılprın RCD orgütu çerçevesinde daha da geliştirilmesl Aykut SAGANAK lçln çah«imalar yapılacajını b«lırtmişlerdlr traıı Dışışleri Bakanı Khalatbari toplantıdan sonra yaptığı toplantısında, zırvede, serbest tl raret alanı kurulması konusunda anlaşmaja vanldığını ve bu anlaşmanın süreslnin 10 yıl olaoa gını bildlrmlştir Toplantıda avrıca, RCD Yatınm ve Gelışrna Banka^ının kurulması konusunda görüş blrltglne varılmıştır Cumhurbaşkanı Fahri Konıtürk îran Şaht Pehlevl ve Pakıstan Basbakam ZUlflkar All Bulto ile Başbakan Süleyman Ds B CHP ANKARA iL GENÇLiK KOLU GENEL MERKEZCE HiÇBiR GEREKÇE GÖSTERiLMEKSiZiN FESHEDiLDi • ÇANKAYA ıLÇE KONGRESı DELEGELERıNıN SAPTANMASIYLA ıLGıLı ıJLEMLERDE OE ÇEJıTLı USULSUZLUKLER YAPUDIĞI ORTAYA CIKTI VE DURUM GENEL BA5KANA DUYURULDU ANKARA, (Cumhuriyet Buronıı) Kongrpvl» seçılerek ışbaşına gelen CHP Ankara ll Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Genel Mer kez tarafından hıçbır gerekçe gostertlmeden feshedılmiştır Ge nel Merkezden gonderılen vazı da Gençlik Kolu il yonetiminın •gbrülen lüzum Uzerlne» feshedıldlgi bıldınlerek gerekçenın daha sonra açıklanacagı Pklpnmektedır Bu arada Denız Bavkal ekıbinın avnlmasıyla partl ıc,ı ıktıdira kpsınkes eRemen o lan Eyüpoğlu . Topur ybnetlml nın orsütle llgili (.eşitll uvgula maları gıdeıek drtin hU7ursıi7luklara neden olmaktadır Anka ra tl Gençlik Kolunun feshedıli şının vanı sıra yakında yapıl» cak Çankava ilçe kongresi dele gelprinın saptanmasıyla ılgilı isİpınİPidP rlp çpsıtli usııKUzlükİpr vapıldığı ortaya çıkmış ve dmıım Genel Baskana yansıtılınıştır CHP Genel Merkezi taratından gerekçe gösterilmeden feshedılen Ankara tl Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun, bugtlnlerde başlavacak delege re&pitleri ve yaklasan 1 ve İlçe kongrestnden 1 önce gdrevden almmaları anlamlı karşılanmıştır Feshedilnn kadronun, Çftnkava ilçe ve 1 kongre1 si için sıirdUrUlen çalışmalarda yapılan lslemler Içın türük ve vönetmelık dı$ı oldugıı gerekçesi İle sürekll Itlrazlar yaptığı da one «ilırtllmpktedlr Gdrevden alman Ankara îl Gençlik Kolu YttneMm Kurulunun başkentin 21 Uçestnde tabana haklm oldukları lddla odilmektedlr CHP Genel Merkeri tarafından feshedllen kadroda bulunan klşller şunlardır Y«şar (Devanu S». V. Sfl 4 de) CHP, gösteri yürüyüşleri yasasında yapılan değişikliğin mirel dıln saat 10'da Izmlr Bü yük Efes Otelinln çatı salonun da gtlntln ilk toplantısını vapmışlardır Bu toplantıva UQ Ul kpnin teknlsypnlerl katılmıstır. Iki saat İS dakika stlren topInntıdan sonra t7mir Fuarındakl bfr sazinoda oftle vemeğl venii miştir 7ırven!n oğlpdpn sonra ki böllimtl Ttlrklve Îran ve Pakistan Devlet ve Hükümet Başkanlannm dgle yemeginden geç dbnmelerl nedenlvle bir saar geçikmell baş lamıstır Saat 17'de vapılan kapani1? toplantısından önce eazetpcilprle konuşan Dıstsleri Baka nı Caglayangll RCD devlet ve hilkUmct baskanlannın daha Cn ce hazırlanmış olan RCD sekro tprvasının yeni çalısma biçimi İİP llglll btr metnin 1mtalan«bllo cpgınl sHvlemtstir Soz konusu anlaşma"'n 'trmir anlasması» o(nevnmı Sa. 9, SU. 7 de) Neyse, kanunaarlıgi htr yana hırakalım, bugün çocuklarımızın bayramı. Onların rıvıl cıvıl yaşam dolu bakışlanndan esinlenerek biz de neredeyse masalla$maya yuz tuttnuş bir kahramanlık Tarlhlnln anısı ile neselp.ntneye bakalnn. 23 Nisan 1920 triınü bugünkü ilknkul oğremilerinin an» babaları da, ogretmenlerl de henüz riogınamı&lardı Bıiyük anaları, bıiyiık babalan hıle o gun anrak çocuk yaşındaydılar. îşte o gttn Ankara'da ulusal yazgı mıza datngasını vuran «on dp rece önemli blr olay oldu, Mustafa Kemal Paşaııııı çagrısı üzerlne Turklye BUyük Mıllet Mec11si açıldı Gene boylc bir cuma gunuydu. Hacıbayram Camislnde kılınan ojfcle namazından sonra şlmdi mıi7e olan vapının onunde hir km, yuz kişlnin katıldığı gosterissiz blr tören yapıldı Milletvekilleri tçcri girdiler ISasUaıılık kıırnusüne çıkan rn yaşlı tlyenln kısa konuşmaslvle Türklve Büyük Mlilrt Meclisl çalışmalarına başladı Aynı vılın 16 IMart gunü tstanbul'daki Osmanlı MeclUi tnglllzler tarafından basıldıgı ivin Ankara'da yeni hlr rievletin kuruluşunu müfdeleyen. Büvük Mıllet Metlisınlıı toplanınası kolay olmamıştı Ülkemlzin bir çok bdigelerl yabancı işgâU altındaydı. Ordııınu7un topu tufeğl elinden alınmıştı. Duşmana tesllm olan saray ve Babı Ali düşmanla Ijbirlıgi halindeydi. Mustafa Kemal Pasanın çağrısına uvan yurtsevcr avdınlara seruvencl, çılgın, serserl gozuyle bakılıyordu. Oin vobazları bunlan başta Mustafa Kemal olnıak uzere komunfst ilan etmislerdi. tşte boylesine ıımııtsuz ve elverlsglz koşullar altıııda çalı$tnaya koyulan Türki>e Büyuk Mlllet Metlisi, iki huçuk vıl gibl kısa bir sure Içinde adcta olmazı olur yaparcasına hem Tıırk ordusunu yenlden kurup duzenlemeyi, hem gericl ayaklanmalarım bastırmayı, hem de yurdumuzu düşmanlardan temizleyerek ulusal ceemcnllKİmlzi sağiamayı başardı. Bu inanümaz başarıya nasıl ulaştık? dunumuzun kuçuklcrl yarın buyuvup de Atatürk'ün «Nutuk» adlı \apıtını okııdukları z.ıınan ha^arıııııı gızini vakindan ogrenecekler, anlaya* caklardır. Ayrıuı, daha sonraları niçiıı bocalayıp durakladık, glderek egcınenligimızln zedelenmcsine yol açtık, bunu da Ataturk'un «lümiınden bu yana toplumsal yapımızı kemiren Iç ve dış etkenlerl Incelcdlkleri zaman goreceklerdlr. SevgiU çocuklar şlmdlllk şu kadaruıı iyı blllnlz: Vaıjamda en bryuk defeor, uzerlnde yaşadıgımız Ulkedlr. Onu yurcktcn seveLeğiz, onun bağımsızliKi ve nıutlulıııcu ujtruna calı^ucagız. Ülkemlzin çıkarlarını her zaman kendl çıkarlarımızdan üstun tutacağiz. öz mutlulıiKumuzu toplumun mutluluğunda aravacagız 23 Niııan Uljsal ERemenlik Bayramı hcplnize kutlu oisun! iptalini istiyor ANKARA, (Cumhu.lyet Büroiu) CHP, Toplantı ve Gösteri Yürıl yüirlcrl Yasası'nda yapılan son de ğışıklıklerın ıptall ıçın dün Ana yasa Mahkemesıne başvurmuş tur CHP Senato grubu adına Anayasa Mahkemesı ne dllekçe yi, Senato Grup Başkan Vekılle rinden Recal Kocaman ılo Sena to Grup Ybnetırn Kurulu üyesı Imadettin tlmas vermlşlerdır CHP'hler, Toplantı ve Gosterl Yuruyüşlerı Yasası'nda yapılan de ğişıklığin bi(,im yönunden lptnll nı lstedıklerl gıbl 9'neu ve 10' uncu maddelerde yapılan defei (Uevanıı Sa. 9, Sü 3 de) GAZETEMiZDEN ORHAN ERiNÇ , VE HiKMET ÇETiNKAYA, DiL KURUMU ÖDULUNU KAZANDILAR ANKARA, (CumhurUet Biırosu) Tıirk DU Kurumunun, 1 llrkçe nin ozle^mesıne emek veren, dl le ozen gosteren basın uyelerı Içın her yıl vermckte olduğu «Basın Dıl üdulü»nü bu yıl ro portaj dalında Cumhuriyet Kd?o tesınden Hıkmet Çetınkaya ve Haber başlığı dalında da vıne Cumhurıvet gazetesınden Orhan Erınç kazanmıştır (Uevamı Sa. 9, Sü. 3 de; TRT İstanbul'da düzenlenen Islâm Konferansı nedeniyle ilk kez yurt dışına renkli yayın yapacak ANKARA TRT Televizyonu 10 ile 18 mayıs tanhlerl arasın da Istfinbul da Ataturk Kiılt Jr Merkezınde yapılacak olan Yedmcı tslam Ülkeleri Dışışleri Ba kanları Konferansı nedeniyle ilk defa yurt dışına renkli yayın ya pacaktır Konferansın 12 mayıs çarşam ba gunu yapılacak açılış tbrenı, bütün Islam Ulkelerıne ve Av rupa'yn, Eurovisıon aracılıgıyla ve renkli olarak verılecektır Açı lış torenınden once, Turkıye'dekı kutsal yerlerl ve tstanbul'daki kutsal emanetleri tanıtıcı bır pıopram da yıne renkli olarak yayınlanacaktır TRT Tplevızyonu ve Türkiye Radyoları, bu Konferans dolayı sıyld Islam Ulkelerını tanıtıcı o/el programlar yayınlayacaktır Islâm ulktleıı arasındaki tarıhı VP gpleneksel bağların daha da kuvvetlendırılmesını hedef alan bu programlar, Konferans öncesi 6 mayıs'da başlayacak ve 22 ma yıs a kadar surecektır. Böylece TRT, bir kaç mlllî fut (Devamı Sa. 9. SU. 3 de) MALAZGIRT'TE OTLAK ANLAŞMAZLIĞI SONUCU ÇIKAN ÇATIŞMADA 5 KISI ÖLDU MUŞ Malazglrfln Dolabas ve Beşçatak koylerinde oturan Durukan aslretl mensupları arasında hayvan otlatma yuztlnden çatışma çıkmış ve beş kişl tabancayla vurularak öldürUlmüştür tddlaya göre, All Yıldız adında bır şahsın, Beşçatak koyunden gelerek Dolabas köyü arazısıne çadır kurup hayvanlannı otlatmaya başlaması yUzünden Dolabas kbyü muhtan Selâhattin Nayman taraftarlan ile Ali Yıldız taraftarlan arasında sllâhIı çatışma çıkmış, 20 kişl üç saat birblrlerine kurşun sıkmışlardır. Çatışma, sırasında Kamll Çakar Kerem Yatmaz ve Sıddık Na^Tnan vurularak ölmüşlerdir Çatışma, araya giren dlger aşlret mensupları tarafından durdurulmuştur Ancak blrkaç saat sonra Ali Yıldız, Şehmuz ve Seyıt Nayman adlı şahıslar, voida karşılaştıklan Rıza Varhan, Hamza Varhan ve Felemez Nayman'ı yaylım ateşlne tutmuşlardır. Hamza ve Rıza Varhan ölmUş, Felemez Nayman İse, Badişab çayına atlıyarak canını kurtarmıştır. Malazgirt Savcılıgı olaya elkoymuç, olaylarla llgili 15 kişl gözaltına alınarak kovuşturmaya başlanmıştır (a a ) DP, grubu bulunan tüm partilerin katılacağı "Büyük koalisyon,, önerfyor ANKARA (ANKA) Demokratik Partl parlamentoda grubu bulunan blltün sıyasl partilertn katılacağı blr «büyük koalisyon» kurulmasmı istemlştlr Trabzon il divan toplantısında konuşan DP Genel Başkan Yardımcısı Cevat önder, Anavasammn ıki partıli değıl çok partlII blr reiimı öngördUgünil soylemış «CHP lle AP isbtrligi TUrkıyeVl ioinde bulundugu slyasl ve ekonomlk buhrandan kurtara ma7» demlştir. Zıtlasmanın ve cepheleşmenln sonunun telâket oldugu görüşUnü Eavunan DP Genel Başkan Yardımcısı, bUvtlk koalisvonun TurkıyeVı lçlnde bulundugu teh likelı dönem noktasından kurtararak 1977 vılında vapılacak genel seçimlerc kadar Rttturebilerpğlnı «sovlemistır önder 076116 şu Röruşlcrt savunmuştur* « Cpphe hUkUmeti Ttlrkiye'nln karst karsıya hulundupu so<Devamı Sa 9 Sü. 6 da) GÖRÜNMEZ KAZA Kurev f.uncy Akdenİ7 vfprlne < n ya hazırlanan Karadenlz gevmlsinln bir (ılikası, çelik halatiarın bosalması sonucu rıhtıma diısmıı? ve Ikl arabanın hasara uğramasına ııedcn olmuştur. I>l bir rasdanlı MiniKiı ha^li kaUlıalık olan rıhtımda kaza «ıra^ında kimsenln bulunmaması can kavbını önlemiştir Fmnhpt tarafından vapılan araştırmıula 2 av unıc tamirdcn ııkan senıinln flllkalarının bakıın gormcdlği anlaşılmıs, tstanhııl I iman Baskanlıgının kontrolü sonunda ise sancak tarafındakl flllka motorlarımn çalışmadıgı saptanmıjtır Retimde Karakov \nlcu salnnıı onüne duşen flllka ve havtra ugrayan otolar gorulmektedir (Fotoğraf tbrahim KÖSEOGLU) Bu Köşeden 23 NİSAN Altan ÖYMEN Buugfin 23 Nlnaan.. Neş'e doluyoor llnsan.. Tabii oyle. Neş'e doluTUZ.. Neş'eden tasıvorıır. Hele çocuklarunız.. Mutlu ganler lçlnde, kendllerlut daha da mutlu blr geleceğe barırlıvorlar. TflrkUm.. Dogruvum . Çalışkanım. Vasam büyttkleriml «avmak kuçükleriml korumak. vurdumu. ulusuniu ozümden çok aevmektlr.. Oyle oyle «Dofcruluk», herkesten Once basımi7dak1 buvııkleıimlzln en bellrll nltpllgl. Bu llkedpn hlç sa* mazlar. Yalan, dolan, vemlre, maaşallah semtlerine blle ııcramamıstır. «Çalışkan»dırlar da. Blrlm İçin çalıstrlar. Uaha ivi nlalım dlvr kpnrtMrrlni harravıp dıırıırlar (,:flnkfl mnlıım. «vıırtlarını ııtıı<ılarını lİTİerinden çok» «evmektedlrlerHer hallerlvle çocuklarımıza Srnpktlrler Çocııklarımız da, blze uyarak onlan çok «savarlar». Onlar da çncııklarunızı cok «korurlar» derçl sayelerlndr Olkemizde korumayı gerekttre» cek hlçbir şıv kalmamıştır. Kaumııtavv bucıın dog du Vee «altanatıı hoğdu.. Ulve nurşınıı/a çeçen kamutavıınız saltanatı hllateti. Rpriclll&i bcıema ve rmpervallzml kovına Isleıinl tamamladıktan nnnra gorevinl oteki bUvuklerlmiTİn oluıjtıırdııcıı iktlriar çoihınluklanna devretmls onlar da mmsallah devraldıklan mlr'sın Içlne blr cürel çl« çpkler pklp »rtalıjh eullstana çevlrmlslprdir Her tararında hiılhflllrr rttpn bti ef>liitanda klm^evl tebMf eHen hlr tphHkp voktur Ama, hiıvuklerlmlz kuçttklerini her Ihtlmale karsi genr de korutnava dpvnm edprlpr Fllerlne dlken fnlan hatmaSa ». SU T dei Türkîş Genel Başkanı Tunç Ecevit'i ziyaret ederek bir saat görüştü ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) Türklş Genel Başkanlıgına yentden seçilen Kalıl Tunç 6n cekl gun CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i parti merkezındekı odasında ziyaret etmıştır. CHP Merkez Yonetim Kurulu' nun toplantıda bulundugu bir (Uevamı Sa. 9, Su. 1 de) BOĞAZiÇî ÜNiVERSiTESi ARA VERDiĞi ÖĞRETiME 3 MAYISTA YENiDEN BAŞLIYOR Boğaziçl Üniversites! Yonetim Kurulu, ogrencilenn boykotta di rendikleri gerekçesiyle aldığı tatıl kararmı kaldırmış ve yaz dö nemi derslerlnin üç mayıs parartesi güntlnden itibaren başlamasına karar vermiştir 26 şu t tarihindp «ğrencilerln çeşitli akademık ıstekleri öne sdrerek bovkota gitmeleri Uzerl ne Boğazıçi Universitesi YCIP tlm Kurulu öğrencilerl boykota son vermeye çağırmış ancak bft renrilerin isteklprini sonuçlandır mak Içın boykota devam ptmele Sa. 9, SU. a de; Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (Tazısi S. sayfada) NADİll NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog