Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UNIVERSİUVl GfRÎSTt ONCf umhuriydi 52. yıl, sayı: 18581 Kurucusu: YUNTJS NADİ 22 Hi»n 1976 Perjemb* | ISÎANBUl DEVLET OPERA V I BAtBi embe 20 3ü Konser tst. Devlet gefl. Çemal Reşit Rey arışması erlin Üniversitesi sl lr>n<l Jfonser Berlln Unl"ve Orkeitrası 20 30 Opera 31annl Schicctu 25 Nlaân Pazar 1500 Bale ^ | | b a n Petruşka 26 Ntsan PazarteM 20 30 Konser Andre Navarra (Vıyolonsel) Ayşegül Sarıca (Ptyano) 27 Nl»an Salı 1X30 Opera Manon Bakanlık, bayi kârlarının arttırılmasını kabul edince, bakkal ve bayilerin boykotu durduruldu ANKARA, (Cummıriyet Bfirosu) Bakkal ve bayilerin Tekel maddelerıne bugünden ıtibaren uygulamaya karar verdıklerıni açıkladıkları boykot dün gece durdurulmustur. Esnaf ve Sanatkâr Derneklerı Konfederasyonu ilgılıleri 11» hükümet kanadı arasında yayapılan gbrüşmelerden sonra «Tekel tüzüğünün ongördüğu hadlerde lammm bayilere venl mesl konusunda prensıp anlaşma»ına varıldıgı» büdırilmıstir. Tekel bayllerinin bugünden itibaren 10 gün süreyle Tekel maddesi satmama kararı aldıkları bıl dirılmişti. Ancak, Tekel İdaresınin boykota katılanların ruhsatlarmın lptal edileceğinl açıklama«ı üzerıne bırçok ışyerı bu konu da kararsız gorünmüştür. TUrkiye Esnaf ve Sanatkftr Der nekleri Konfederasyonu Başkanı Hılsamettin Tiyanşan dlln gece, GUmrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak lle blr gdrüsme yaprmştır. Ceyhan'm Sarıbahçe köyünde hazineye ait toprakları işleyen 11 köylü, şikayet üzerme tutuklandı ADANA, (Cumhuriyet GUney ll lerl Burosu) Ceyhan ılçeaine baglı Sanbahçe koylulennden ll'i koydekı h.ı/ıneye nıt toprakl.ırın kullanılması nedenıyle anlaşmaz lığa düştüklerl aftalar tarafından şıkâyet edılmış ve tutuklanmşladır. (Devamı Sa. 9, SU. 4 de) Atina, KaramanHs tarafından ortava atılan saldırmazlık paktı önerisinîn kişisel bir girışim oldugunu açıkladı ATİNA Yunanistan hükümetı, Başbakan Konstantin Karaınanlıs'ln, Turkıye ıle Yuna nıstan arasında blr saldırmazlık paktı ım/alanması yolundaki çag nsının tamamen kişisel blr girışım olduğunu açıklamıştır. Türkıye ve Yunanistan basınuı (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) ŞAH, «IRAN, RCD ULKELERiNE UCUZ FiYATLA PETROL SATMAYI TÜRK DONANMASINA BÂGLI SAVAŞ ANKARA. (Cumhuriyet Bfirosu) Yunanistan tarafından 10 gündür sUrdürulen manevralar nedeniyle uluslararası kurallara aykın olarak kapalı tutulan hava tıattı ve denız sahasında traflğln bugün açılacagı bgrenilmiştır. Yunanistan Denir ve Hava Kuvvetlerince dUzenlenen tatbtkatın bugün bıteceği, Türk donanmasına baglı savas gemilennin lse bu sabahtan ltlbaren Kge Denizlnde Uç gün surecek yenl blr manevra düzenleyecegl blldlrllmlştlr. Türk Denlz Kuvvetlerine baglı blrllklerln büyük bölUmtl Gölcük'ten açılarak dün sabah saatlerlnde îzmir'e varmıştır. Yunan blrllklerlnln tatbikatının sona ereceğl bugün Türk donanmasına baglı Remllerln yenl blr manevraya glrişeceklerl, yann da 23 Nisan Ulusal Egemenlık ve Çocuk Bayrarnının yanı sıra HCD (Kallonma îcln Bölgesel lsbirll(Devamı Sa. ». Stt. I de) GEMİLERİ BUGÜN EGE'DE MANEVRAYA BAŞUYOR DÜŞUNÜYOR MU?» SORUSUNU YANITLAMADI, YALNIZCA GÜLÜMSEMEKLE YETiNDi RCD ZİRVESI DUN İZMİR'DE BAŞLADI İZMİR Kalkınma lçin bölg» sel ışbırhgi (RCD) örgüturıun zırve toplantısı dun saat 17.30'tla BUyük Efes Oteli'nln Petek Salonu'nda baıjlamıştır TürKiyo Cumhurbaşkanı Falırı Korullıık, Iran Şahı Pehlevl, Pakistan Bas bakanı Zulfıkâr Ali Butto ve Baş bakan SUleyman Demirel üe Uç Aykut SAĞANAK ulkenln Dışişlerl Bakanlarınm ka tıldıkları ilk toplantı yarım saat sürmüştür. Toplantıda devlet ve hükOmet baskanlan, orgıltün canlandırılma sı ve Uç Ulke arasındakl işbirlıgl kapsammın genışletılmesı konusu nu ele almıslar, bu konudakl gö rüşlerlnı belirtmişlerdlr. Cumhurbaşkanı KorutUrk. rir Tiyanjan'ın açıklaması Tiyanşan, tekel Uızugunun ttn gordügü llmltler içınde kar had lerının yükseltılmesi konusunda varılan prensıp anlasmasııun, (Devamı Sa. 9, SU. 1 de) ve toplantısımn açılış oturumunda yaptığı konuşmada, üç Ulk» arasında yenl ve verimll bır 1*bırligi alanınm ortaya çıkaragını umdugunu belirtmiş, «ekonomılerimizde en yüksek düzeyd» bütünlügü saglayabilelim Baska blr deyişle, ekonomılprımtztn ve(Devamı Sa. 9. SU. 7 de) ABD'nin Türkiye'deki dinleme istasyonlarının çalışmaması nükleer silahlar anlaşmasmın gerçekleşmesini etkıliyor • II Orgeneral Sancar: Ege ordusunun savaş gücüne önem veriyoruz,, YUNANISTAN'DA AMERIKAN IŞYERLERİ TAHRIP EDIUYOR ATtNA Yunanlstan'da son blr ay içinds Amerikan •leyhtarı göstenler artmış. Amerikan maUarınu karw saldırılar hızlarunı«tır. llgililer, gosterl ve salduıların sol uç takl küçük bir grup tarafından düzonlendığıni ıleri sürmektedlrler. öncekl gün, Girit Adasında Kandiyo'da, Amprıkan askerî personelıne aıt beş otomobil tahrlp edılmıştır. Bır hafta Once de yine Kandıve'dr Amprıknn alevhtan göstr nler olmuş. bu arada 10 Amerikan askPri, Yunanı&tan ma kamlanna hakaret ettiklerl iddiası lle tutııklanmıstı. Tu(Devamı Sa. 9. SU. 4 6e) BRÜKSEL'DEKı NAIO KAYMAKLARI. TÜRKıYE, YUNANİSTAN VE AMERıKA ARASINDAKi ıLıJKılERıN DUZELMEMESİ HALıNDE VVASHıNGTON UN ANKARA'YI TERCıH EDECEGıNİ ONE SÜRÜYOR Kosta DAPONTE PARts AHanHk Ittıfakınm Batı A\rupa'dakı karargahına ya kııı kaynaklara gore, «Türkıye'deki APD Elektronık (radar) dinleme istasyonları yeniden fanlıyete fieçırılınedikçe ABD ile £>SCB arasında nukleer sılahlara ilıt.kin bır anlaşmanın gerçek bır sekllde sağlanması çok güç olacaktır » N'A'IO (ıiınıy kaııadındakı sı vasal bıınalım ve anlaşnıazlıklar nedenıyle son gunlerde Brüksel' dekı yetkılı çpvrelerin one surdupıi tedırgınlıklerın Ttlrkiye ile İİRilı bolümU şoyle ozrüenmek tedır • Ameııkan resmi çevrelerinln yalanlanıalarınd rağınen Brüksel'dckı M \TO ve diğer ABD kaynaklan, Turklerlo Yunanlılor arasındakl anln>smazlıklann gerek kendi askerı yetencklerını, gerekse NATO ıle ABD' nın askerı durumlarını tehllkeye sokmadan çdzemeyecek olurlarba ABD'nin açık bir şekilde Türkiye lehıne bir tercih yapmak zorunda kalncagını öne Hurmektedirler. NATO Oüney Ko mutanlığmm en genlş ordıısu ve strateiık yeri nedeniyle Tllrklye askerî açıdan lttifak lçin çok da ha önemlidır. öte yandan kongredekt tepkllere rağmcn Amerikan savunma çevrelerinin kamsınca yenl Türkıye • ABD anlaşması onaylanacak ve Amenka'ya tanınan kolaylıklar yeniden faalıyete geçirllecektlr.» (Devamı Sa. 9. SU. « da) Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okulu öğretime açmamakta direnen yönetimi eleştirdiler Poğaziçi Üniversitesi öğrencllerı dün 10 devrimci örgütün de katıldığı bır basın toplantısı düzenleyerek, üniversiteyi kapatma kararı alan ve komısyon çalışınalaıını uzatarak oğrcnct ıs teklerıne çozüm getırmeyen ünlversıte yoneUminı sert blr dılle eleştırmışlerdır. Öğrenciler, 26 şubatta, «not sısteminın deği^me&i, atılan 6ğ rencılerın gerı alınması, hazırlık sınıflarında bir yılda atılmanın kaldırılması ve kıedl sistemının düzenlenmesl» gibl akade mık ısteklerle boykota başlamış lardı. Ünıversite yönetimi de 26 martta okulu kapatma kararı almıştı Basın toplantı^ında, ögrencl lsteklerine herkesın hak verdıgl halde, yonetım organlarının anlaşılmaz kararlarla »gretimin aksamasına neden olduğu belırtıl mı« ve şoyle denılmiştir: «Ünıversite ybnetiml v« öğreneı lsteklerinl görüşmek llzere toplanan komisyonlar, çalışmalarını çok agır bır lempo ıçiııde gecıktırmışleıdır Bu nedenle (Devamı Sa. 9, SU. 8 de) tZMlR Genelkurmaj Baskam Orgeneral Semıh Sancar, denetlemelerde bulundugu Bornova Topçu Tugay Komutanlığından ayrümadan önce yaptıgı açıklamada, Ega Ordusunun savas etkinligini arttırmak yönunden verllen önemln büyülc oldujfunu kaydetmış, «Denizlerle olan alaka ve menfaatlerlmiz, mllli menfaatlerimlz lçlnde en önemlı yerl isgal etmektedır. Bunlann sıyasl gelişlmler lçlnds halll lse hayatl olduğu kadar da büyük bnem taşımaktadır. demlştlr. Orgeneral Sancar, »unlan söylemiştir: «Bugune kadar tıudutlarımızın «mniyetl ve bölgemızdeki bansın idamesl, ancak bu sekllde sağlanabilmlştlr. TUrk SUfthlı Kuvvetlerlnin tarihın her devremnde olduğu glbi güçlU bulunması, sadece Türkiye'nm degil, barışsever her milletin arzusu olmalıdır. Ege Ordusu'nun t«şkılınden çok kısa zaman geçmiş olmasına rafemen her sevlyedekl blrllk komutanı arkadaşlarımızın gbsterdıkleri gayret ile ulasılan t«rakki benl çok memnun etmistlr.» (a.a.) BAKIRKÖY AKIL HASTANESiNDEN ÜÇ AYDA 399 HASTA KAÇTI Selâhattin GÜLER Balnrköy Akıl ve Sinir HastaUklan Hastanesinden yılın İlk üç ayı lçinde 399 akıl ve sınir hastası kaçmış, bunlardan ancak 8O'ı yakalanabilmiştır. llgililer. has,taneden kaçan hastalann bü yuk bir çogunlugunun lstanbul sınırları içınde dolaştıklannı belırtmışleulır. Akıl hastalarının kayışı hakkında bılgi vermekten kaçınan yetkilılcr, «Hastanede es kı uygulamalar yapılmamaktadır. BuRün hastalarımız ıçın açık ha vada tedavl yöntemi uygulanıyor» demişlerdir. Bu arada 13 nlsan 1976 lle 20 nisan 1976 tarıhlerl arasında da üçti kadın olan 15 kişınin daha kaçtıgı ogrenılmıştır. Akıl hasta nesi llgılıleri, kaçan akıl hastalarının vakalanmaları lçin (andarnıa ve polıse dıırumu blldlrmiy lerdir. Son kaçan ve aranmakta olan kadınların kımlıkleri soyledir Gıilten Avcı, I.eyla Baytekın ve Semra Bulat. (Devamı Sa. 9, SU. 1 de) Tabıpler Bırlığı: "Can guvenliği kalmayan yerde sağlık hızmetınden söz edılemez,, ANTALYA, (Cumhuriyet) Turk Tabıblen Bırlıgı Temsılcı ler Meclısının burada yapılan ola gun toplantısında bır konusma yapan Turk Tabıbler Bırlıgı Mer kcz Künbeyı Başkanı Dr. Erdul Atabek, bugun ülkede can guven liğının kulmadıgını belirtereK, «Can güvenlığı olmayan bır top lumda sağlık hizmetlerınden soz açmak bıle fazladır. Yaşama hak kı olmayan insanın saglık hak^ı olaınaz» demıştır. Atabek, yurtta bugün lşlencn cınayetlerın çogu kez guvenlık kuvvetlerının gozlerı önünde 1> lendiRinı, katlllerının bulunamadıgmı belırterek, *unlun buyle mıştır. «Toplum blr vandan bu cuıa vetlerle baskı altına alınmak ıs tpnmekte, dığer yandan cinayetlere alıştırılmaktadır Böylet e korku, yılgınlık, kayıtsızlık duv guları yaratılmak lstennıektpdır Gençlık üzerinde yoğunlaştırılan tecavüz ve cınuyet olaylarının bir başka yöntemı de çeşıtlt baskı yollanyla demokratık kuruluşla ra uygulanmak istenmektedir Memur ^endıkalarının güduk hal (Devamı Sa. «. Sü. t dej Diyanet işleri yasası, Senatoda içtüzüğün öngördüğü sürede görüşülemediği için kesinleşiyor ANKARA, (Cumhurlvet Burosu) Cumhuriyet Senatosunda dün, Cumhurbaşkam tarafmdan veto edılerek gerı gdnderılen «Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındakı kanunda bazı degışıklikler vapılmasına» ılişkin kanun tasarı&ı, hukümet tenısılrısının Genel Kurulda olmaması nedeniyle gorUşülememıştir. IçHızüğe gdre, kanun 26 Nisan gününe dek görüşülmedıgi takdırde, suresını doldurmuş olacagmdan Mecliste kabul edılen seklıyle ke sınleşecektır Kanunun görüşUlmesine geçilmpsıne ragmen birleşimi yöneten CHP'li BaşkanvekiH Kâzım Kan gal, hUkümet temsilcisinin gelmernesi nedenıyle gündemdeki ba^ ka tasarıların ele almacagım bildırmıştir. Başkanm tutumu hak kında soz alan Kontenian Senatörü Selâhattin Babüroglu, «Hü(Devamı Sa. t, Sü. 4 de; • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Topuz: "AP yönetimi bir daha gelmemek üzere gidecektir,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Topuz dün verdigl demeçte, lşsizlıgl, pahalılıgı, karaborsayı yaratan, anarşiyi kışkırüp sonra şlkâyetçisl olan, anarşivl önlemek için çare gösterilınce de kaçacak ver bulamayan Adalet Partisi yöneticilerinin bir daha gelmemeceslne mutlaka gideceğinl soylemıştir. Topuz, Demiıel hükümeti vttnetiminde tarım ilâç larına zam vapıldıgmı, çıftçilerın gübreyi karaborsadan bile bulamadıgını, traktöre de 7am uygulandığını belırterek CHP'nln iktidara geldiğinde kooperatifçilıgi destekleyerek gelıştlrecegınl, üre tlci köylüyü aracının ve vurguncunun elinden kurtaracağını blldirmıştir. GÖZLEM UGUR MUMCU Sahıpsi Z Değıiler... Başkent Notları (Fatoğraf: Tulay DİVİTÇtOGLlI) ÖğreDCİleri polıs dağıttı Unkapanı vo Murat dersaneleri ogrpncıleri Mılll Egitım Mü. duıHığü onunde toplanıp protes to gosterısı yapmak ıstevınce polıs muduhale etmış ve oğrencılePazla Ucret almdığını, öğrenim gorduklcrı bınalaıın ve dğretımm yetersi? oldugunu öne sü. rerek süresiz boykota gıtmlş olan Unkapanı ve Murat dersaneleri bgrencileri dün o61e Ü7O(Devamı Sn 9, Su. 2 dc) eçenlerde bu kösede, Koray Dogan adlı bir devrimcl ogrencinin olumuyle llgili blr yazı yayınlanuştım. Bu yazıd», Koray Dogan'ın, Ankara Emnlyetl'nde gorevll polis memuru Mehmet Beyazıt tarafından mrtından kursunlanarak öldUrüldütünü anlatarak. olaym görgü Unıklan dlnlcnmeılcn, bu clnayct dosyasının kapatıldığını bellrtmlstlm. Van «Blr babanın gözyaslan» başlığını tasıyordu. Bu konuyla UgUİ bir mektup aldım. Alektup, lllıaıı Bozoklar adlı bir yıırttasunız tarafından yazılmıstır. Mektubu birllkte okuyalım: 8 nlsan tarlhll Cumhuriyet gazeteslnde Gbzlem sutunnnda Dr. Ahmet Dogan'ın oğlunun bldürülmeslyle Uglli yazınızı dlkkat ve Ugt lle okudum. Olayın geçtlğl tarthte Ankara Merkez Komutanlıgı Msltepe As. tz. Bölge Komutanlığında P. Atgtn. olarak vatani goreviml yapmakta Idim. Koray Dogan'ın olduruldugü gece lse Hazır Kuvvet Blrliğl'nde bulunmakta Idlm. Bu veslleyle bUdlklertnü slze aktarmayı blr vlcdan borcu telakkl ettlm. Koray Dogan'ın evinde karakol kurulması görevl olavdan blr tiln önce blzzat Merkez Komutanı rümseneral Turiıng tararuıdan yazılı rmirle hildirildi... Maltepe As. Iz. Bölge Komutanhjh Slvtl tnzibat Bölüğü erlerinden uç tanesl pollslerln emrlne gbnderlldi. Emrl yerlne gctlren o torlhte karargâh Bl. Komutanı olan P. Ütgrn. Mehmet Nartn idL (Devamı Sa. », Sü. 1 de) G TSİP, Amerika ile yapılan anlaşmaların yırtılmasını istedi ANKARV (ANKA) Türkiye Sosyalist Işçi Partısi Ankara 11 Başkanı Mehmet YUcel lmzasıyla dün yayınlanan bildlride, «A merika ile yapılan anlaşmaların yırtılnıası ve Türkiye Yunanıs tan arasında saldırmazlık paktı imzalanması» istentnlştır. Bıldirl de, «empervalizm ve yerU ortaklarınıo. Türktye ve Yunanistan halkları arasında, yıllardır, düşınanhkları dırl tutmnva çalıstıkları» öne sürülmüş, «Karamanlls «ülahlnnıııa vansının son bulmasını ıstpınpktpriır Ttırkıyede ise burıuva narfılerl bunu bir Yunan tıi7afiı gıhı gristerip, sav.ış kıskırtırıiıgı yapmaktadır» de nılmıstır. Ankara'da dönenler döndürülenler Fikret OTYAM ANKARA Pıs pardesülü, sevlmlı komiser Columbo olsa sorar «Şey afedersıniz efendim, AP'yl ve onun başıııı devamlı suçlayan tcevlt neden AP'ye el uzattı, Çankaya başta olmak Uzere, Universite rektfirleri dekanları, blr kısım lşçl sendikalan başları, sermaye çevrelerl neden bir APCHP isbirligı önertyor, aey, Hava Kuvvetlerine Komutan neden atanmıvor, bunu öneren Genelkurmay Başkanı bu konuda neder *e* rıkarmıvor' Neredeysp sayısı elllye varacsk ölümİU ctnayetin falllpn ^rtlarda kantlnlerde otluyor. blr kanlı sivasal kurulu? hakkında ellerda tonlarca suçlayıcı delil ve belgeler var Cumhurivet Savılıgı neden harpkPtp ppçmiyor Ana(üevanu Sa. *, SU. « de) OLAYLARIN ARDINDAW GERCEK Yeni Dönem satıvnr; tklncl Dunya Savası jıllarının /oruıılu darlık ve lotlık Eunlcrine ıızunıvordu. Ne var ki, cpphrleşme eylrml başanva ıılasıp AP ortaklarıvla Iktidarn grçlnce Kashakan Demirel blr kaç noktayı tltizlikle iro7ptmcvp çalıştı <,rşltll açıkla nıalarında kanııınMina su volda Kuvence vprme^p firen eösterdi1 Hlçhlr malın kıtlıjh darlığı CPkllmc\ecektir. 'i Temel nıad delere zam vanılmiTacaktır. 3 Dövlz Bikıntısına transferler konusunda (füçlük doğmayacaktır. Cephe iktidarının blrlncl yılında Başbakan soyledlklerinl ser. çekleşttrmek lçin buvuk çaba harcadı. Mal darlığına karsı I* hdlât kapılarını artı: temel maddelfre vapılmaxı terekcn 7amla rı ellnden geldlğlnce erteledl' dbviz nkıntısına girmemek Içln ••*•• (Devamı Su. 9. SU 8 da' D fîrtliı koallsyonun Başbakanı :>ule\nıaıı Uenurel, muhalcrette ikrıı, Eccvit hUkümctlni «Halk F.ııtKi demek; vokluk, darlık. pahalılık demektlr» dlye rleştirlyordu. Vodl ay iktidarda kalan CHP MSP koallsvonıı lcin bu elestlıi insafsızdı Çunkü >edl aOık sıırpdc Kıhri"; çıkarması gthl savaşla esdrğerlt bfr olav va^anmiNlı. Uemirrlin hıicumları, daha çok genç kuşakların bllmcdiCI uzak eecmlsl anım MC, Diyanet fşleri Başkanlıâına Süleyman Ateş'i atıyor ANKARA, (Cumhuriyet BUrogn) Dıyunet İşleri Baçkanı Dr. LUt tı tJogan'ın verine tlahlyat FaKilltest ögretim Üyelertnden Doç Dr Sülevman Ates'ın atanacagı rteıenllmıştlr. BaşbakanlıK, Doç. Dr. Sllley nıan Ateş'ın bu göreve atanma sı lçin Ankara Ünıversıtesınf tıaşvurarak gerpkll lzn) istemıs Ur. (Devamı Sa. 9, Stt. 3 de;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog