Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

ÇAGDAS YAYINLARI Ailenm Çilesi Boşanma Adalat Bakanlığındaki bırlıkıs degislkllk ttnerlsiyle 372 Sayfa ib !*L. tsteme ndrpsı \ Cağatnglu HılkcTt Sok Nn tt)l/4t [«tnnhııi Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Cumhuriy 52 yıl, sayı: 18580 Kurucusu: yUNTJS NALİ Y A Y I N L A R I Salah BiRSEL Şiir ve Cinayet 21 Nitan 1976 (arjamba RCD Zirve Konferansı, Türk, Iran, Pakistan Başbakanı Zülfikar Pakistan Ali Butto, devlet ve RCD ile CENTO'nun hükümet birleştirilmesini önerdi başkanlarının Dışişleri katılmasıyla Bakanı Çağlayangil, bugün açılıyor RCD'nin t/MİR Kalkınma Içm Bol gesel Işbirliği (RCD) Örgütünün devlnt ve hükdmet başkanlan duzpyındeki 7irve konferansı bugün saat 17 JO'da lzmir'de BUVük Kfes Ofrlı Romalılar salonunda başlayacaktır. îkl gün sUrecek zirve toplantiKina Cumhurbaşkanı Fahri Koruturk, tıan ^rhinştthı Rıza Peh levt, Pakıslan Başhnkanı Zülfikar Ali Butto, Başbakdn SUleyman Demirel ile Uç Ulkenın Dışışleri Bakanlan ve yüksek düzeydeki teknısvenlerı katılaf^ıktır. Izmir'e hareketlnden önce vprdıği bir demeçte Pakistan Baş bakanı Zülfikar Ali Butto, Türkiye, Pakistan ve tran'ın Uve oldukları Mprke7İ Antlaşma örgıitu ( O N T O ) ll« Kalkmma îçin Bölgespl tşblrligi örglltO'niın (RCD) birlpştınlmesıni rtnprmışÜr. Butto, iılııslararasi alanda meydana gelen hızlı gellşmelpr, NATO'nun «sarsılması» ve hesaba katılması nıümkun olmayan bir çok unsurun. Türkiye Pakistan ve Iran ara&ındaki ittıfakın yenıden gdzden gpçlrılmesınl zorunlu kıldığını ifade etmlş, ancak, sb7 konusu ülkelerin lki11 anlaşmalannı tehlikeye atmaması gerpkfıgınl srirlprıne eklemiştir. (Devamı Sa. 9, SO. 1 de) O Denli Kolay Değil bugünkü durumunu eleştirdi ve «RCD, kendine bağlanan umutları gerçekleştirmedi» dedi Kîssinper ile Bitsios'ıın TürkYunan saldırmazlık paktı konusunu görüştükleri Amerikan Dışışleri Bakanhği tarafından açıkJandı • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZ CÜSÜ AKBIL, «SALDIRMAZ LIK PAKTI» KONUSUNDA DAHA ONCE BRÜKSEL'DE ANLASMAYA VAR1LDIÖINA ÎLİŞKİN HABERLERt YA LANLADI WA>>HING1ON yunanistan Başbakanı Karamanlis'ın Turkı yp ve onermış olduğu «saldırmaz lık paKtıi) konusunun, Dışışlerı Ba kanı Bıtsios'un son Washıngton zıvareti sırasında ABD yöneticıle riyle görüşmüş olduğu açıklan ıru^tır (l>evamı Sa 9. SU. * de) Transferlerin üç aydır durmuş olması, sanayi homınoddelerinde sunî fiyat arzışlarma yolaçtı Fş adamları, Başbakan Demirel'in sağlandıqını 3 mılyar dolarlık dış kredinin kaynağının açıklanmasını Istiyorlar Para Fonu, transler gecikmelerinin nedenini sorrio ANKAItA, (Cumhurlyet Rflronı) CUuslararası Para Fonu (ÎMl'ı Ithalatı kı ntlamak /orunda Ralan Cephe hukUmerınden dövlz transfer gerlkmelerlnln nede nl hakkında bilgi lstemlş ve bu konud.ı «savunma» göndermesı lstfmlndö bulunmuştur. Blr uluslararası kuruluşun blr hUkUmetten dıs mal! sorunlanna tllşkln «sa vunma» Istemesi, ıi7manlarca «tuluslararası dlplomatik ve mall alanda ender rastlanan bir rturum» olaralc nitelenmlatlr. O* yandan, uluslararası flzel flnans kununlan da özellikle ABD ile Uslere iliş (Devamı Sa. t . Sü. 4 de) Liicit traza zam ; çimento sfirüyor ANKAKA (fıırıduriypt Blroftu) Habulımmay ın böijreierde mutfalc, yer yeı de ısmma v»latı olarak kullamlan «LPn llklt KPIZ» datituılan d» hlikUmpte bfts\ijrarak 7am isrpmlşlerdlr. Bu arada vurdun bircok bölgesinde UWt gazın kar«borsadan satıldıfti «grenllml?tir. Çeşttli 11Iprdp de valilıklpr hayllerln sfttn lsteklerini onaylayarak Knprii VP Tabli Kaynaklar BakanlıÇına blldirmislerdlr. Bu arada Ankara'da resmi flystl 13 klloluk tüplerde 35 llra olan Uklt gazın blrçok bayi taraJTınd.ın karaborsada 40 Ura(Devamı S s . 9, Sü. 2 <Ie) Döviz darboğazı spekülasyonu arttırdı Drtvlz trcinsferlerlrıin durdnrulması karşısında üç aydır Hhalât yapılanıadığını öne süren sanayictler, durumda bir değişlklik olmaması halinde sanayiın bunalıına riti'şprpgini belirrmişlerdır Sanayıcılpr. hammadde a«,ısından plyasada ipekillâUf ha Nuıi ÖZDEN1Z fle b««Kfisterdlğinl kavdetmlşlerdir. Kendilerijie gorUstüğUmUz sanayicller Başbakan Süleyman Demirel'in «3 milyar dolar dı$ saglandıgı» yoiundskl demeçlerinın açıklıga kavuşturulmagını ve bu kredinin kaynaklannm blldlrllmeslnl de istemlşlerdir. öto yandan, îstanbul Sanayi Odası (tSO* Başkanı Nurullah Gezgin sorulanmızı yanıtlarken, ortaya çıkan sonuou, cTUrk ekonomlk yapısmın ve stratejlslnin dogal blr »onucu» olarak nltelemişrir. Yurt dışınflan satın alınan ( D r a m ı Sa. 9, SO. 1 de) D cmokratlk yöntemlerle Iktlclar olınaııın başlıca kosullarından biri balfc ÇORUIIIUKunıııı Kuvenıni kazaııııı.ıktır. Halkın guvcnini kazanmak isc, halkı hozlerınize, düsunceleriııi/e in,»nUırın.ıkla olıır. ilkln gerçeklerl lıalktan saklumayacııksuuz. Ülkealn geryek duru munu olduğu Kibi kamuoyuna jansıtacaksuuz. Dönen çsrkııı aksayan vaıılarını, düzcnln pas tutınuş ı;ivilerlnl blr bir ortaya sereceksiniz. Sonra da bozuklukların onarılnıası içln sizin ön lemleriniz nelerdlr. onları açıkça anlatacaksınız. Halkın guvenlııi sağlıklı biçimde kazanmak dogrulardan korkmamaya, onları dobra dobra dtle getirmeve bağlıdır. Boyle yapmayıp da Isi kolayından alır. guçlüklerin çozumunu haflfsemeye kalkarsanız, blr süre halkı belkl aldatır, onıın guvenini ka/anabilırslniz. Ama bu üstunkoru guvenin İle ride yaratacağı dus lurıklıgı çok kotu sonuçlara vol uçar. Halk blr krz sr/deıı guvenini eslrpıedl mi, onu blr daha ele Eeçlrmenİ7 daha da guçleslr. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Topu7'ıın oncekl gun verdlğl blr demeç bizl yakın siyasal gelecegimız açiMndan yukarıda ozetledlğlmiz uvanlarıla bulunmaya «.uıladı. Ankara buromuzun haberıne gore, saym Topıız O p h e Hukumetlnln neden olduğu adaletslz ve başı boş Eİdlsl eleştirdigi sırada «Demlrel iktıdarı sona erince halkın şlkâyetleri ve dertlcri de sona erecektır» dcmektedir. tkyle ml sayrn Topuz? Ülke sorunlarının çorumünü o denJU kolay mı «ıanıyor>unuz? Bir Cephe Hlıkttmetlnln yıkıhvermcslylc halkın tııııı dertlerinln sona preceğine Türk halkım lnandırmaya çalışmakla partlntz hrsabına vararlı blr blznıctte bulumluifiıntmı pek sanmıyoruz biz. tktiüara geldlği gunden bu >anıı bu hııkumetin her bakımdan çok vanhş, çok ters işler gordugu, yıırt pknnoınislnl altından kalkılması son derece Rtiç bir çokünluye dogrıı suriıklediğl bir gerçektir. Aklı başında butun aydınlar bunu jakından göniyor, Tanrının günü de vazıp duruyorlar. Busıdan sonra iş ba şına gelecek durüst bir iktldarı da çok huyuk guçlukler bekledlğini gene aklı basında herkes lyi bilijor. Alalarımız, «Blr deli kuyuya blr taş atar, kırk akıllı çıkaramaz» so7iınu boşuna sbyletnemişler. Bozulan, vidaları kopanlan, çivilrri sökülpn blr mekantznıaM onarmak onu n ha le gfUrmrktrn kuşkusuz daha güçtür. Cephe iktidarının sona erme»i elbetfe Içl kan ağlayan halkın yıııektrn dilpgidir. Onun yerine iktldara en yakın adayın CHP oldııj;ıı ria taıtışrna (jdtur»nez Wr cerçcktlr. Ama Iste asıl hıı audan hakıldıgı 7anıan Demlrel iktidarını elestiren CHP ısuzculerinın çok dıkkatlt konuşraaları beklenlr. Cpphe Hukumeti demokratik ^öntenüerle sana erip de tek ba s ı m ya da ortaklı hlr Halk Partisi Iktidarı seçlmle ls ba»ına geldığl zaman halkın slkâyetleri v? dertlerl de sona erccek deKİldır. Bozulanı onarmak, daha adaletli blr toplum kurup yürut mek, halkın dertlerlnl sona er dlrmek lçin ulusca uzıın süre çaba harcamamız gfrekecektlr. Bunu halktan saklamamalıdır. Özverlslz kalkınma olmaz. Elverir ki, halkın sırtmdan, halkı somürerek eeçlnen asalakların naltanatırn son verllsln ve her kes e$lt kosullar altında, (rııcü ölçüsunde o^verive katılsın! Ege Tfp Fakültesi, şiddet olaylarına genişbir yetkili kurulca çözüm aranmasını önerdi İZMİR, (Cıımhıırlvet Uge Uiııosu) Ege (Jnıvarsifpsı Iıp fakultesl "Vonetım Kurulu, Cumhurbaşkanı Fahri Koruttırk'e, Bnşbakan SU leyman Demirel'e ve CHP Oenel Başkanı Btilent Erevıt'e birer va zı ıle başvıırarak, Cumhurbaşka nının başkanlıgında hükumpt, unı \prsıte, partrlpr ve Anavasa Mah kernesi. Danıştay gıbl Anayasal kuruluşlarm temsılcilertnden ohı şacak bir kurulun toplanarak Unı versıte ve gençlık olaylarını gonişmesını soruna bir çÖ7i}m ıee tirmek için girlşlmlerde bulunmasını istemiştir. Tıp Faktütesi Uekanı hrıot Dr ¥m u? Aksu oluşıtuıulacak kuıula oftreıui tem sılcılerının v«8'nlmasındıın vana oldugutıu söylemlsUr Ege Ünıveısılesl Tıp FHkıiltesi Yonetım Kurulunun yazılı ba$vu rusu ^oyledır «U/un surcden b( ri yurt dü/evınde giderek Keluen ve \ı\ıldiı oıta ofcretım kurumlarım da ive ren ve her n<'Çen Riın yogunluk kuzanarı, bugiıne degın sayısını kesin olarak. bılemedıgımı/ bırçok gencin ıdldürUlmesı, blrçolc egitım kurumunda ogretimin dur masıyla sonuçlanan olaylar artık lızurü olarak tanunıana m.ı/ Unıversltelerımız ve hağlı kurulu^larının, gelışen olavtar karşısındaki çabalnnnın bugline kadar bir sonuç vermemlş olmaM, olayların yalnız ögretim ve egıtıın sorunlirırıa buRlı olmadık İHrını, aksıne ünlversiteler dışm dın ve maalpsef bazpn de sıyasal amaç taşıyan brgutlerce sUrdürulcliiğuniı kanıtlamaktadır Bu durumda Unıversitelerimizin konu ıle ıİRilı suskunluklarını taraf si7 vp obfektıf olarak bittrmelerı ka<,ınılma7 bir gorev olmuştur Dll sunre VP ınançltr her zaman tUm vatan saJunda olduğu gibt ftzelJiklo Unıversıtelerde de tartı^ıla bılır Ama bu bir tarafın düşUn re^ini ötekine zorbalıkla ya da sılah gücüyle kabul ettirebılecegl anlamına gelmez öyle bir dıi Minceye yeşıl ışık yakıldıgı tak dırde bu, aslında dikta reiimlne VPsıl ışık yakma anlamına gelir Bu nedenle bUtün ogretim kuru luşlarında can CTvenliginl ve «g lenım bzgUrlügünU ortadan kal dırnıayı amaçlavan zorbalıklara kökenl neresi olursa olsun ttlm Anaya"ial kunıluşlann kesinlikle (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) 30 aylık emekli ikramiyesi tasarısı, tartışmalı maddeleri komisyondan gelmeyince görüşülemedi ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Emekli ıkramıyelerının 30 aya Cikarılmasını öngoren tasan, Ko ınısyondan geımedıgi tçin dün MllİPt Merlisı'nde görüşulememı* tır BİUndiğı gibi geçen hafta Mec lis'to MC'lı uyelerın szınHkta ol ması nedeniyle venl bir engellemt ybntemi uygıılanmış ve tasarının önemli maddeleri, Bütçe Plân Komısyonuncu incelenpı egı gerek çesiyle geri alınmıştı BUtçe Plân Komısyonu lasan Ilzerınde blr karaıa varamadıgın dan, kamuoyunun merakla bek lpdıfcı pmeklı ıkramiyelerlnln 30 aylığa çıkarılması ve 1970 öncesı pmeklılık durıımunım dii7«ltılme siyle ilgıli tasan da sUrıimceme de kalrmştır MPC1I"Î te dıin emeklilerle ılpı lı tasan komısvoııdan gelmedıgı için gundemın sırasmda bulunan 1630 sayılı Dernekler Yasasında değışiklık ongoren yasa tasarısı na geçilmıştlr CHP'nın karş,ı çıktığı tesannm tümU kabul edılıp maddelere geçılecegı sırada CHP lıler acık oylama ıstemlşlerdır Yapılan oylama sonunda çogun luk olmadıgı anlaşıldıftmdan otu rum, bugline bırakılmıçtır. DOGANŞEHİR OLAYINDA POLÎSÎN DE HALKA İŞKENCE YAPTIĞI Ü ÖNE SÜRÜLDÜ ANKAKA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP Malatya Mılletvekill Celâl Ünver Doganşehir'de CHP'Hlere ve 1314 yaşındakl kız bğrencilere polisin ve komandoların lşkence vapuklarını dUn bir basın toplantısında önp sürmu:?, gazetecilere işkence grtrenlerin fotojŞraflarmı gbstermtştır. Celâl Ünver'ln verdiftl bllglye göre • Doğanşehir'de Ülkü Ocakhlar 27 mnrt akşamı Dırentş adında bir oyun oynatmak istemişler ve halkı kıskırtıcı sloganlar söylemışlerdır. Komnndolar CHP'lı Duran Karatepe'ye ait bir kltapevınl yagma etmı^ler. Karatepe' yl da dovm.üşlerdlr Bovlo başlavan olaylar btrden hüjümUs 4O'ı aşkın klşl komandoların lşaretlerivle hliktlmet komSının bodrum katında baro odasmda, emnıyet ve tandnrmaya ciit bOlümlprde lşkenceye tabl tutulmuşlardır Bazı polisler lsRence vapan arkndaslnrına tabanra çekerek (sizin yaptıSını?ı Yunanlılar Tıirklore yapmamıştır Bu dehset vpriri mnnzarava daha ta7la davanamıvaen£i7> dernlşlerdir» îşkpncevs karşı çıkan toplum polklertnın nmırİPd tanlından sorguya çekildlfttnl de anlatan Celâl Ünver baim topinntismda özctle şunları söylemistlr •Olayın ikincl «Unü 28 3197C tarihtnde Inianlık ve ahlak dı$ı lskem elert barbarlıkları protesto etınek 1çln ki7lıkidrnlı B070 (Devamt Sa. 9, SU. 5 de) ISTANBUL'DA MiNiBÜS ÜCRETLERİNE 25 100 KURUŞ ARASINDA ZAM YAPILDI Isfanbul'da rninibtl» Urretlerl ne semtlere gorp 25 10fl kuruş a rasında 7am yapılmıştır Bele dıyp EncUmeni tarafından onay lanarak yürUrluğe giren yenı tarıfeye gorp. ıkı dıııak arası 100 kurus olarak belirlenmiştir. Yenı tarifenın uygulamaya ko nulması üzerıne. mınibüslerin trafık kuralları ve o/ellıkle yol culardan kademell Ucret alma larının yapılacak sıkı kontroller le onleıımeye çalışılacagı bıldı rılmıştir Buna göre. Belediye Zabıtasj ekıplerı. mınibüs du ıaklaıında bulunacak ve şıkayet lerı anında değerlendirecektir Felırlenen yeni tanfe dışına çıkan şoforlerden r>0 lıra para ce zası alınacğı. suçun tekrarlan ması halinde ararın o nün ıçın Kpferden alıkonacağı bıldırilmıstır Yunırluge pıren jenJ tanfe, çoyledır BAKIRKÖ1'DFNŞırınevler 150, Parseller 121. .Softanaga 250, Aksaray /00 fnı^lrlt 100 Topka pı 150 Zeytınburnu vp ft Uî Atakoy clen Sogüiıut.n Ypşılkoy VP Yp^ılvurt tan garıaga )üü. Havaalanından So So ftanaga 'İ25. i^ırınevlpr'den ğanağa ZM Ak<;aıay ^Oll, HalKPİı evler den Soğanağa 200, Aksaray ?0fl, Kuçuk(,ekmece den Akburay 100 liasınkoy den Aksaray 275, &efakuy den Soganağa 300, Ku lelı Yenı Hosna dan Soı;nnafi<ı t O Aksatay 200, bosyal Mesken U ler'den Soğanağa 150. Florya'dan Soğanagd 400, Zeytınburnu ndan 1 Soğanaga 22 !, Aksaray 200, Top kapı 125, Alıbeykov'den Aksarav (Dpvamı Sa. 9, Sü. 1 de) Darüşşafaka Lisesinden 18 öğrenci daha atılınca, 27 kışilik son sınıfta 9 öğrenci kaldı \onetirilpnn bi<ski<:ı vUztlnclen uzun sureden beri lıuzur hiı/luk n,ınclp bulunan Oaıüşşıtakı Lihesınaen IH rtgronci daha dtılmış. böylcce derfe vılı başm dnıı beri okulla llişıftı kcsılrn oğ renci sayısı 4h'ya yUkselmiştir DUn sabah okulla ılişkilerı ke Mlerpk velilprıne teslım edilen 18 öğrencınin okuldan atılmalarma nedeıı olarak varalayıcı sılah hazıılndıkları Rostoıilmiştır Okul Dıstplın Kurulunun aldığı bu son karardnn sonra 27 kişilık son sınıfla < tığrpnt ı knlmıştır ( 'Devamı Sa 9, SU. 3 de) Köskten dönen «TBMM eski üyelerine ayrıcalık yasası» Anayasa Komisyonunda yine kabul edildi ANKARA Mlllet Meclisi Anayasa Komisyonu, TBMM eskl Uyelerlne, halen parlamenterlere tanınan bazı tıaklardan yararlanmalannı öngören ve Cumhurbaşkam tarafından «Veto» edllen 1824 sayılı kanunu (?«rüşmiı<! VP Bvnen kabtıl prmlşMr. Millet Meclisi Genel Kıırul gundemine alınan kanun aynen kabul pdtlırse Kurucu Merlıs üveleri ile TBMM oskl Uyelerl, halen parlamenterlpre tanınan bazı haklardan yararlanacaklnrdır. Yasa tasansma görp, eski üypler; DDY'de parasız, Denızcılık Bankası'na aıt vapurlardan iı, hatlaıda parasır dı«; hatlarda yüzde 2S35, THY'da yü7de 50 (Uevamı Sa. 9, t>ü. I dej BİR MEKTUP ÜZERİNE ABD Dışişleri Bakanı Henry Kıssinger'in Vunaııistan Dısişlerl Bakanı Dimıtrlos Bitsıos ,ı yazdığı bir nıektubun nıetni DUnva kamuovıına avıkl.mmıştır. Imz.ı sdhıbınin kişlscl larını veya so/.leriııl Içernıekteıı oteye tırvdi. uluslararası hııkuk açısından bu mektup ıızcrliKİc riurulnıa/, dıplomatlnrın dost(,a ilıskllerinı belirten blr orlge nitelİKİııde ele alınabiltrdl takat durıım bo\lc deeıldir BAY Kissıngcr ABD Dısişlfrl Bakanı olarak htı mektupla, iki devlet arasında parafe cdilen, daha oncc Türkive Ile vapılana bcnzcr. sozde savunma ve işhirligı ozde ise, us Ulralamıısı anlaçınıaM uzcrine, Deıletinl taahlıüt altına sokan bir açıklamada bulunm.ıktadır Bitslos, kendi devletl adına soruyor ABDıır Turklye Ile silâhlı hlr çatışma durumunda devletlne temlnat (tıırand) vermpktc mldlr? Mektup bu ROilıvu vanıtlınıalil.ı ve AÜD'nin n.ıı.ıntisııı» bellrtmektedlr. Dcvletlrr Hııkukund» taalıhutItr valni7 antla>mulardan doümaz Tck laraflı blr Irade nçıklaması Ile de blr de\let bııska hlr devlet vararına, uçuncu blr devlete kar$ı Uzc rlne taahhut alablllr (l'rof. Seha L. Merav. Devletler Hukukuna (.lns Cilt II Baskı 4. s. Ankara'da Iş Bankası subesini soyan silâhlı kisi 30 bin lira alıp kaçtı Orhan APAYDIN ANKAKA Iş Bankdsı Hlsar yolu «ubesı, dün sab.ıh baat l) S> sııalaıında hpııu/ kimllği tesbıt edilemeyen bir kişı tarafından soyulmuştur Elı sılahlı ve yüzu ne (,oı;ıp geçıımış olan soy^un cu, ^kusudukl J bln llr.ıjı alııı ık O kagmıştır r Sat 9 5 )'tp Ijankaya geipn soy guncu, gorevlı munıuuı veznc\o geçmesini ve kasadHkı paıulaıı kendısınn vcrmosıni bıldırmı^tır Veznedar rta elı siUıhlı soypıun cunun isteğtni verıne gettrmek için, ve7npyp ceçeıken, alârm düğmesinp, basmıştır Aıuak sır (Devamı Sa 9. Sü. 7 de' 31 saat dansoden Türk dansözü, dünya göbek atv rekorunu kırdı LONDRA Süreyva adında bir Türk riansozü 31 saat bir da klka ve 10 saniye göbek atarak bu alanda yeni bir dünya rekorıı tesıs etmıştır. Süreyya dansın sonunda beş k1lo verdifi;ini rnrketmiş. fakat bir iddia ü/erinp gırıştıgi bu yarışmadan 5 000 Sterlın almış ve zengın olarak ayıılmıştır. Joseph Murat adında Tfirk asıllı bir mllyonerin «Gallipoli» (Gellholu) lokantasında vapılan müsabakavı dUnyanın en garıp (Uevamı Sa. 9, SO 1 de) Ul). ABD Dışişlorl Bakamnııı Unzjsını taşıyan nıcklııp hclge'nln tıukuksal nitcliel de furkıye'ye karşı, Vunanistan'u, ıkl devlet arasında var olan arlaşnıazlıklarda sllâlılı blr çatı^mava eııgel olmıık yonünden carantl verilmesl anlamındadır. derçekten garaııti antlaşması, tar.ıflardan birlnin diğerine. yalnız veya ortak hareket ederek, bellrll araçlar vcvahut Rerektl. ginde sllah guciı de Içlnde olmak üzere her tlırlıi araçlarla gerek üçüncü blr devletl Uzerine dü^en uluslararası gorevlerl yerine sotlrmete zorlamak, gerekse bellrll blr durumu koru maU ve sUrdürmek amarıvle vardıma jelmck l(.ııı ıızerine aldıgı taahhiıt biçlmlnde tanımlanmaktadır (K Mrııpp). (.KHCİ. ABD Dı^l^leıi Bakanının Inızaladıgi bclKecle genel hlr ifade Inıllanılmaktadır IVIetin ozctle snvlcdlr: «Dogıı \krtcntj ve ozellikle bge Dcnizinde mevdana gelen anlajmazlıklarla IIKİli olarak ABD sorıınlara askerı blr çoziim aranmasına kenrtl pavını ctkin blçlmde karşı çıkacaktır Kıbrıs konusunda huçunlcfı bdlucu Miurl.ırın sdrpklillfl t.ınınmav»rnk adanın ba ozerkliırl '<• (oprak hııtuıılUKİınu ko 4Devamı Sa H Sıi 4 «ej Savcılık, Cem Karaca hakkında Izmit'te verdiği koııserden ötürü sorusturma açtı I'/Ml'l fî,ıf)f bıtı mUzlgi Minuivıl ııından Cpm Karaca lıakkınrJt t/mıt AtatUrk spor salonunda veırlıgi knnser sırasında sol propapanrla vaptıgı Iddiası ıle Cumhurıyct Snvnlıjtı taratından knvıışlurma aı,ılmıştır. tddiaya urirp Cem Karara, Izmıt Lisesı Koruma Dernefti mıizık $ölenlnde hnlen turuklu bulunan Yılmar Cıünpv'ın Iftar nrıme adlı rserlnl okıırken sol vumuiRunıı hnvava kaldirarak, kıskırtıcı sozler <;nylpm1<!tir Cem Kırar^ rnkkmrln mı ne ripnlp sTvnlık(,a açılmi's olan sorujtuıma derinleştirılmcktedır Mustafa EKMEKÇi'nin ANKAKA NOTIJ\RI (Ya/ısı 7 Savf•»(!») NADtK NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog