Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OKTAY AKBAL Yalnızlık Bana Yasak , ÖYKUIFR İKİNCİ BA5KI BIIGI YAYINLAR! 15 UBA Cumhuriy 52. yıl, sıyı: 18579 Kurucusu: YUNUS NADt 20 Nisan 1976 SJII ER (Ş ETMELiCi Kiipsamı ve getirdıgi yenilıklerf Maddelerln açıkJanmaaı îçtlhatlar Blr Dernek Nasıl Kurulur? Demek lokallerl ve lşletUme«< TılzUk örneffi Genisletılm1<! tKtNCÎ BASKI Plvatr 15 Lira ÎNKtLAP VE AKA KttABEVLERt BAKANLIKLARARÂSI EKONOMiK ENERJi BAKANLIGINCA KURUL'UN HAZIRLANAN ZAM HALiNDE KURUŞTAN iSTEKLERiNi** BUGÜN GÖRÜŞMESi BEKLENiYOR; ZAMMIN GERÇEKLEŞMESi SÜPER BENZiN FiYATININ 347 550 KURUSA YUKSELECEGi TELEVIZYONA DA YÜZDE 15 ZAM ISTENDİ DövU kurlannın sık sılc değişmest sonucu maliyetlerln arttığını öne süren televizyon üreücllerl. Sanayl ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak zam talepleri nt yinelemijlerdir. Uretlcller verdlklerl bılgıde, son blr yıl içlnde sadece kur avarlamasından doğan maliyet rarkının yüzd« 10"u astığını öne surerek yaklasık yüzde 15 lam lstedikJerlnl blldirmlşlerdir. Kendileriyle eörüştuSmua «retldler flyat artışlannın yüzde 20'yl aştığı blr tlönemde Uretlcl flyatlannın sablt tutulmaya çalısılmasmı piyasa ekonomlslyle bagdajtıramadıklarmı söylemişlerdtr. (Devamı Sa. S, Sü. 8 de) BiLDiRiLiYOR. Petrol ürünlerine % 4060 zam öneriliyor MSKA&A, (Cttmhnrtyet Bflromı) Bakanlıklararası Ekonomik Kurulun bugün toplanarak petrol Ürünlerine yUzde 40 Ue yüzde 60 arasmda değışen ve Ener11 ve Tabil Kaynaklar Bakanlıgınca bnerllen zammı gbrüşeceğl belirtilmiştir. 5u anda 347 kurw> dolayında satılan süper bensımn 550 kurusa çıkacağı öne sürulmektedır. Geçen yüın eldm ayında yüzde 10 dolayında gerçekleşen OFEC petrol zammı Ue Cephe Hükümettnin lktidara geldlginden bu yana yüzde 14,5 dolayında gerçekleştirdıği devaluasvon, petrol Ithalâtını toplam yuzde 24 4 oranında daha pahah kılmı:>tır. Artan fiyatlara ragmen Ccphe HUkümeti sürekll olarak bu artışı iç fiyatlara yansıtmayacağını açıklamış ve ortaya çıkan farkı Akaryakıt Istıkrar Fonundan karşılamaya çalıçmıjtır. Irmak Hükumeti döneminde olumlu yonde buyüyen Akaryakıt Istlkrar Ponu, Cephe Hükümetl dönemıyle birlikte Riderek açık ver meye başlamıştır. 1975 yılı sonunda, OPEC petrol zammı sonucu 470 mılyon liraya yükselen fon açıgı, 1376 nisan basında bır mılyar 200 mllyon liraya ulaşmıştır Akaryakıt îstikrar Ponu açıftıran glderek büyümesl ve dağı tım şırketleri lle akaryakıt ba yılerinin kar artınm ve navlun ücretlerl yılkseltilmesi lsteklerı karşısında Enerji ve TabıJ Kay naklar bakanlıgının akaryakıt fiyatlarına ^am yapmak için hazırlığa başladığı one sUnllmu<> tur Akarvakıt zamlarının saptanmasında, acente karlarının yüzde 100, bavi kftrlarının vlızde (Devamı Sa. 9, Su. 7 de) Alpkaya davasında savunma yapıldı; Soruşturma Komisyonunu kmayan Erem, "Dünyaya küçük düşürüldük,, dedi A\K\RA (Cumhurlvct Bııronu) Hava KuvvetlTi eski Komııtanı emekli Orgeneral Emin Alpkaya ve arkadaşları ile avukatları dun savunma vapmıslar «beraat kararı venlmesmı» t&'emışleıdir banıkların son sozıerini sovlemelerınden sonra nıa^ıkeme lıeyeti, karar için dunışmayı 30 nisan cuma günü saat 09'a bırakmıştır Savunma avukatları, savunmaları sırasmda MUSB ögıin komısyonunun lara aykın olarak kurulduS'inu ve yasalara aykın olarak rapor dılzenledığini öne sürmüşlerd,r Savunma avııkatları ile satuklar, geçen dunışmada «beraat» kararı verilmesini isteyen Askerl Savrı va tesekkur etmıslprdır. Çağlayangil, Karamanlis ile Demirel buluşmasının her zaman için mümkün olduğunu açıkladı tZMİR Dısışlerl Bakanı thsan Sabrl Çaftlayaneil. Yunanıstan ile olan anlaşmazlıkları Turkiye nın daıma barışçı mtlzakerelerle çözümleme yolunda VürüttUJtUnü açıklamıştır. Caglayangil, Fransıjs Baaın Alansuıa (APP) verdigi demeçte, Türkiye ve Yunanlstan Başbakanlan arasında blr gOrüsmenin her zaman mUmkun olduğunu da söylemlştir. APP'nln sorulan na verdlği cevaplar söyledlr: • SORU Sayın Bakan. Karamanlıs'ın Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşma, Türk vs dünva basınmda Düyük vankılar vaptı Bundan da daha ttnemll olarak Başbakan Demirel'ln cevabl nıteliftındeki demecl olumlu karşılandı. Genelllkle her iki riemeç de TUrk Yunan lllskilerinin normalleştlrilmes! volunda iki tarafın da amılu oldugu kanısını uyandırdı Bu cerçevs İçınde veni blr Türk Yunan dlvalogunun başlaması olanaklannı nasıl degMİPnrilrivorsunuz? CEVAP Sayın Basbakanımızın çok isabetlı bır şekılde Deli .tıkleri cıbi Yunanlstan tle olan anlaşmazlıklannı Türkiye, daıma barışçı müzakerelerle çö(Devamı Sa. », Sü. i de) Durujma geç bajlıyor Dunkü duruşma saat 09'da < Devamı Sa. 9, SU. 1 de) ÇUKOBiRLiK'İN 196 BiN LiRALIK KAMYONLARI PARAVAN BiR FiRMADAN 302 BiN LiRAYA ALDIĞI SAPTANDI Mehmet MERCAN ADANA, (Cumhurivrt Oünev tllerl Bttrosu) Çukurova Panıuk Tarım Satış Kooperatıflerı Bırlığinde (Çukobırlik) soruşturma konusu olan yolsuzlukln'in para sal değerınm mılyonlaıca lıraya yakUştığı ılerı sürülmüştur Naklıjat ve Kaınyon lşletmesl Mudür Muavııu Hamıt Alanç tarafından Malıye ve Tıuırtt. Ba kanlıklan ıle Adana Savcılığına yapılan başvurulaıdd, yapıldığı ılerı surulen Çukobırlık'tekı yolsuzlukla ügıli yalnız Adana Sav cılığınca soruşturma açıldıgı, ara dan bır ny,\ yakın zamaı geçnn^ olmasına raftmen ne Vlalıve vc ne de Tıcaret Bakanllğın< a bu ko nuda herhangi bır ^.oru^tuı nıa a Halen Adana Savcı Yaıtiımcısı Behif Yol tarafından juıülülen yolsuzlukla ılgıli ioru^turmanın yakında tamamlanması beklenmektedır. Çukobırlık'teki yolsıi7İukıaıdan doğan zararlann doğrudan devlet hazinesme yansıdıgım ileı ı su ren Alanc'm Malıye ve Tuaret bakanlıkları ıle Adana Cumhurl yet Savcılığına verdığl dılekçcler de, yolsuzluklar şoyle sıralanmaktadır (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) ç MC Hükümeti îran'dan kredi alabilmek için TIR geçiş ücretlerinden vazgeçiyor Temel mallar için gereklı transterlerı yapamayacak ölçude buyuk bır doviz sıkıntısı ıçıne gıren MC hlikümeti, döviz bulabilmek için her çareye baş vurmaktadır HukUmetin lran' la ini7alanan 1 milyar dolarlık kredi anlaşmasının bır bttlümUnü hemen RİabılmPk ıçin Türki yp üzerlnden îran'a gıden TIR kamyonhırmdan geçis ticretı »1 maktan va? geçeceğı blldirılmek tedır Iran'ın one sürduğü hu koşullann iki ülke arasında yapılacak görü!?melerde ele almacağı öğrenılmiştir. TUrkiye ile tran arasında geçen yıl ım^alanan kıedı anlaşnıası TUrkiye üzerınden îran a yapılan transit taşımacılıgı kolaylaştıncı yatırımlara, tran ın kredi vererek katkıda bulunmasını «maçlamaktadır Karayolu ve liman japımını kapsayan bu Yalçın KÜÇÜK anlaşmava gore Türkiye îran 1 dan alacagı kredının bir bolıimünü, yıne tran'dan satın alaragı karayolu yapım mukınaları ıçtn kullanacaktır. Dovi7 bakımından son dfreoe sıkışık bır duruma gelen MC hukumetı, bu anlaşmaya daya narak, îran'dan hemen kullanılmak Uzere borç lstemektedir. lran lse borç vermek İçin Turkiye'nin Îran'a Reçen TIB kamvonlanndan eeçis Ucreti almaktan vazgeçmesıni şart koşmaktadır. Türkiye, îran'ın karsısma bir ba$ka istekle de çıkmaktadırPetrol flyatlarına yapılan son zamlardan sonra Akarvakıt tstıkrar Fonunda, Türkiye'de uy gulanan petrol ftyatlannı des tekleyecek para kalmamıştır. r nerjl ve Tabli Kavnaklar Bakanlıgından bır heyet, ucua petrol bulmak için Irak'a cltmiş ve eli boş donmüstür. Bu durumda MC hukUmeti, ucuz ve kredili petrol almak İçin de îran'a bas vurmu»t\ır. Dışlşlert BakanhJhndan elde edüen bilfrllere gtir* ÇagJaysn(Devamı Sa. 9, Stt. 8 de) Otel yapımı için alınan krediyle apartman yaptırıldığını belirten CHP'li Mutlu soru önergesi verdi ANKARA Afyon CHP Milletvekılı Süleyman Mutlu, Hasan Bezcloğlu aduıdakı bır müteahludln «Otel vaptıracağım» diye Turizm ve Tanıtma Bakanlığından kredl aldığını, ancak bunun yerlne Sllifke'de «satılık apartmanlar» yaptırdıgını öne eürmuş, konuyla llgılı olarak dün Mıllet Meclisi Başkanlığına aoru önergesi vermiştlr. Süleyman Mutlu, Başbakan tarafından «yazılı» olarak cevaplandırılmasını ıstediğı onergesinde, ozetle şu sorulan yönletmıştır: «Otel İçın venlen kredi mıktan nedlr? Sayet kredi verılmışse niçın tioarı apartman yapılmasına müt>aade edllmektedır. Karayoiunun geçeceği güzergah üzerinde inşaata ızın verıliş sebebi nedır? lleride lstimlâld mı düşünulmektedır?. Sillfke Belediye Başkanı, bu lnşaata nasıl müsaade vennıştır? Imar ve îskân Bakanlıgı buna olur demıs> mıdır/» (a.a.) Komandolar îzmir ve Ankara'da dün de olav çıkartıp 8 öğrenciyi yaraladılar (Cumhuriyet Habcr Merkezf) Kgc Lnıversıte&ı ne baglı tkti sadı licarl Bilimler Fakulte sı nde dün sabah çıkan çatışmada bırı ağır olmak uzere uç ög:encı yaralanmı^tır Sırtından bı^akla yaralanan Murat !?alak'ın sağlık dunıınunun clddl oldugu ogrenllmıştır Olayla 11gılı olarak 10 kışi gözaitına alınmıştır Öte yandan, blr hatta oıiLiî kapatılan Ankara Eczacılık Yüksek Okulu dün açılması gerekırken okula gelen bgrencileı okul yönetımınce okula alınmamış, bu sırada Gazi Eğitim ÜJevamı Sa. 9, SU. 3 de; GÖZLEMCÎLERE GÖRE, TÜRK İŞ IZLEMESt GEREKEN ÇAĞDAŞ POLITIKAYI YINE ERTELEDİ Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANK\RA. (Cumhuriyet Burosıı) 'J Urk • ls'in yıllardır lzledıgı «Ala Amerıkan» politıkanın gu nün koşullannda yenıden tartış.masını vapmak ve genel egılım dogıultusunda bundan boyle izleyeceği politik çlzgınln ilkelerinı saptamak amacıyla toplanan Konfederasyon 10 Genel Kurulu, gözlemcilere gore tam bir «sonuçsuzluk»la sonuçlanmış. Genel Başkan Halil Tunç'un son anda getirdlği dnerilerle, bu örgut üzerinde yapılan tartışmalar yeni bır aşamaya gırmiştir. Gözlemcılere göre, Genel Baş kan Halıl Tunç'un, Genel Kurula, tuzük tartışmalarırun yapıldığı son günun akşamı getırdiği ve bir «olup bitti» şeklınde kabul edılen onerilenyle, Türk Iş'ın izlemesı gereken çağdaş polıtıka, en az bır buçuk yıl daha ertelenmiş, bu arada, bu orgüt içınde kı sağcı sendıkacıların «şıkıştıkça> ortaya attıkları, «yeni bir partl kurulması» alternatıfı, Tunç'un onerısıyle tüzüğe de konularak «resmen» gundeme getırılrruştır. Geçtığimiz pazartesi günü başlayan ve 1 hafta devam eden Türlt lş Genel Kurulunun son gunünde Türk • iş Genel Başkanı Halil Tunç'un onerisivle kabul edılen tüzük değişikliftine gore, TBMM'nin genel seçimler içın karar almasmdan sonra, ve en geç bir hafta İçınde toplanacak yönetim ve yürutme kurulunun 41 Uyesi, önce kendı arasında hangi partlnln desteklenmesl yolunclu bir karar almaya çalışacak, olmazsa, Genel Kurulu ola ğanüsttl toplantıya çağıracaktır. Bu kurul, aynı konuyu tekrar tartışaoak, delegeler bır partinin desteklenmesi çizglstnde birlesmezlerse, gündeme ikincl konu, yani, yeni blr partl kurulması gelecektir. Orgütü oluşturan bazı büyük sendlkaların <sağ>da olan yonetinılerinin bu konudakl (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Devlet Başkanı Fahri Korutürk RCD ı zirvesi için dün İzmır'e geldi İZMİR Cumhurbaşkanı Fahrı Korulıirk. yarın çalışmulurına başlayatak olan Kalkınma İçın Rölgesel lşbirliği Teşkilâtı (RCD) Zirve toplantısma katılmak için dün Izmiı'e gelmiştir Curnhurbaekanı Korutürk ıle bırlıkte Denız Kuvvetlerı Komutanı Oramlral Hilmı bırat, Cuınhuı başkanlığı Başyaveri Kurmav Albay Hasan Snglom, ö^el Kalem Müdürü Candemlr Orhon, Deniz Yaver Kurmav Yarbay Çetin Ersarı, Jandarma Yaver Binbaşı Ismail Sinan ile Cumhurbaskanhfı Rasın MUsnvıri All Baransel de îzmir'e RPİmislcrdır Korutürk. varın sabah Izmir'de RCD Zırvcsıne katılacak olan lıan Sahı Ri7a Pehlevı'yi törenle karşılayacaktır. Başbakan SUle>man Demırel de bugün uçakla Izmır'e gelecektir. öte yandan RCD Teşkilâtı Bakanlar Konseyl, dün Izmlr'de İki kez toplanarak çalışmalarını sür dUrmllştür Toplantılara TUrkive. tran ve Paklstan Dışlşleri Bakanlarıyla, RCD Ggr.el Sekreteri ve beraberindekl heyetler ka tılmi5.1ardır. Dıslsleri Bakanları bugün vapacakİBn toplantıda ya n n îzmlr'de baslayacak olan < Devamı Sa 9. SU S de) TOPUZ: «DEMİREL İKTİDARI SONAERiNCE, HALKIN DERTLERi DE SONA ERECEK» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Alı Topuz, dun verdığı demeçte «Başbakanlık koltuğu şikâypt etmek ve muhalıflere çamur atmak ^eri dpglldır Şıkâ yetçı o koltukta oturan Demırel değıl, Türk halkıdır Demırel ıktıdarı sona eıınre halkın şıkuyet lerı ve dertleri de sona erecektır» demıştir Topuz, AP'nın adaletsİ7 yöneti mınde tarıhimızln en aşırı paha lılığı ve en büyük ı>sizlığımn hu künı surdügünü tarım ılaçlarına yüzde yüzden fazla 7am yapıldıgını, tıaktorün gübıpmn ka raborsaya dustugünü, çımentonun zam yapılmasına ragmen bulunmadıgını patiska dıvıtın ?ıhı tıı ketim mallarının fiyatlarınm da arttığmı 6rnek gostererek bzetle şunları eklemıstir •Demirel hükümeti taı.ıfından demir bir yılda 3 5 lıradan 7 lıraya çıkarıidı Demir istlfçılprı devlet dovlzlerini tüketerek bır mılyon ton demir depoladılar A. ma plyasada demir sıkmtısı çekilmektedır Çünkü is.lıfçiler dn vızin tamamen bıtmesıni dolarin 24 lıra olmasını beklemektedirler O 7aman hükümete bns kı yapHrnk T 5 hraya aldıklan dP mırı İS lıraya satacaklardır Ilal kın sııtından 8 ayda 115 mıljcir kazanmak ıstıyorlar» "îorununu gezdiriyor Bir zamanlann unlü ovuncularından tncrld Bergman da sinema dunvasının buyukanneleri aramna katıldı Hirleışik Amcrika'da yaIsveç asıllı sanatçı, kın Pia Liandstrom'ıın oglu^la zaınanını Kesfmde, tngrld Bergman, üç vasındaki torunu Justln'i New \ork'taki Central Park'ta ge'dlrlrken gorulujor. Başkent Notları GÖZLEM UGUR MUMCU Olumlu Adımlar., Demirerin ikiyüzbîn silâhlısı Fikret OTYAM Zaman zaman çoğu ke7 elımde olmayan nedenlerle bıı anlık galletle kimilerının gunahını ahııın bonıaları akhm başıma gelir ama, y i7i çoktan onbmlcrte ınbana ulaşmıştır. Sıneye çpkmem, çektırmem, hemerı duzeltır. okurlarundan da ozur dılerını Bu yazmıda yine bav Demutl'den resmen ve aleneıı ozur dıleyeccgım (Bay Demırel, silâh bir dese lnanmam, ınanamıyorum) demı^tım geçen >azımda Sonraları düşundüm, bu suçlamu ağır kaçmadı mı, bu zat hıç mı doğru soylemedı de sen böyle bır suçlamayı adama reva Rordün dedıın kendi kendıme. Sonra doğru bir lifını zorlaya zorlaya, e^e dosta da sorarak bulduın. Hanıu 1965 seçimleri sırasında gerekırse iklytlzbln sılahlı kurarım gıbilerine bir lât etmıştı, yanılmıyorsam Izmir' de Pekt hunda ne var diypcek(ücvamı Sa. 9, Su. 6 da; YILLIK İZNININ BıR BÖLÜMÜNÜ KULIANIRKEN. HASTALANAN VE BU NEDENLE YAZILARINA ARA VERDıCi SÜRE UZAYAN ARKADAŞIMtZ llhan SELÇUK YARIN «PEHCERE. KOJESıNE DÖNÜYOR. OKURLARIMIZA DUYURURUZ. MADARALI ROMAN ÖDÜLÜNÜ TALİP APAYDIN KAZANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Üç yıl önce kurulan Madaralı roman ddülü, «TtltUn Yorgunu» adlı yapıtı İçin Talip Apaydın'a verllmlştir. Madaralı Roman Odülü Genel Sekreteri Pakir Baykurt'un açık lamasına gore. Ceyhun Atui Kansu, îlhami Soysal, Mustafa Ekmekçi, Adnan Binyarr.r Mustııta Şerıl Onaıan. M. üasaran, Ova (Devarru Sa. 9. bu. ı de) 'nln Ankara'da duzcnledıgl, «Ozgurluk ve Bar| ad k 9* '' W hava tnplantısıııa ıınblnlerce kl>ı katıldı. KaİHbalıjjın blr ucu. Anıtkabir merdi\enJerini tırmanırkcn. öbur ucunu (Ormek olanaksızdı. Onblnlerce Insan, bir blliııç sell glbl. Anadolu'nun di>rt blr yunından akarak Aıutkablr'io gorkemll alanında toplanıni'jlı. bcevıt'ln konuşmasuıda, tutukJuk ve dorgunluk (frize çarpıvordu. Seçini konufinalarında kitleleri dalgulandıran tccvlt Tandoğan alanında, bir tiırlü, hulkla kavnasanııyordu nedense Birara CHPAP IsbirliğHndei) söz ederken, sozu keslldJ. Kalabalık «CHP». >AP» ve «Isblrllgt» sözlerinl blle dııymuk istrmlyordu Bunun tçlndlr ki, Kceılt sözünu bltirnıeden, halk, CHPAP ortaklıgi için soyleyecegini sovleml^, bu konııya koskoca blr nokta ko>mu?tu. Cumartesi gunktt ll Bgskanlannın katıldıkları toplantı(Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) Handan Otak cina/eti konusundahiçbir kesin ipucu ele geçirilemedi Fatih'tekı evinde anneslnin odasında bıçak darbelerı Ue fecl sckildp oldürülmüs olarak bulunan 16 yaşındakl Handan Otak olayınuı sorusturması, aradan 6 gün geçmesıne karşı aydınlıga kavusmamıştır Poüs yogun çalışmalarına ragmen, katile alt bir ipucu bulamamıştır Adll Tıp raporuna göre tecavüze uSramadıgı anlasılan Handan Otak'ın ölümU Ue Emnıyet MUdUrlügU Cinayet Masası detetttlflerl. gazeteoiler ve yurttaşlar vakından llgllenmekte, katllin kimllğl konusundnkı ihbarlar gün geçtikçe vo^unlaşmaktadır. Bugüne kadar vapılan thbarlar sonucu çözaltına alınan kişiler olayla ügilerl olmadıklan anlaşıldığından serbest bırakılmışlar dır. Ctnavet Masaai llgtillerl kesırı blr tpucu elde etmek İçin yogun bir çalışma içlnde oldukla rını bellrnnişlerdlr. öte yandan, Handan Otak'ın ailesı ve vakınian, ölüm sessizlı glnl sürdürmekte, KÜ7PI Handan m neve kıırnap (?lftt«int nidn kimln tarafından bldürüldügü nün muflnKd uuıunacagına ınan dlklann' ueıııtıııeKr»rıir|er. (Devamı Sa. », SU. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog