Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HAYALMi.GERÇEKMi? MOBiLYA Ml, SUNTA Ml? Alfan ÛYMEN Uğur Mumcu açıklıyor Mobîlya Dosyası ANKA YAYINLARI 3 Genel Dağıfım: KARATEKIN YAYINEVI 52. yıl, layı: 18561 umhuriyel Kurucusu: FUNUS NADl 2 Nlsın 1976 Cuma Adak Yayınları uflıar ş Muamvavınlanmayan konuç,maları ve TÜRK milletınp mesafi. J2Ü sahite 25 TL tsteme Adrest AOAK VAYINLARI Cafalojtlu Nurııosmnnive Cad. No: 25/b tst P.K «8 Adana DGM'nin iki yargıcı yöneticileri iddianameyi iddianamede mahkemenin mahkemeyi etki TSiP Adana hakkındaki Anbargo yanlısı üyeler yönetimi suçluyor Bakanlar Kurulu ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını TBMM'den geçirnıeğe karar verdi • • •• •• • ••• • • • • • • ADANA, (Cumhurlvet Giiııey lllerl Bürosu) Adana Devlet Güvenlllc Mahkpmesi Yargıçlarmdan Şerafettm Canpolat ıle Eyüp Sabri Leblebici, dün sabah bakılmakta olan TStP Ada na vönetıcilerı ile ilgili davanm savcı terafmdan hazırlanan iddianamesinde mahkemeyi küçük duşurtıcu görüşler olduğu gerekçesiyle, bu davadan çekıldiklerlm açıklamışlardır. kuçuk duşurucu bularak davadan çekildi , 31 12 1975 gecesl Uzpnnde TStP amblemi bulunan «Iptal edilen Devlet GUvenlik Mahkemelermtn faalıyetlerıne son verılmehdır» afışıni duvarlara yapnşürırken polıs tarafmdan yakalanarak goz altına alınan başkan, ybnetıcı ve üyelerden oluşan 12 TSÎPIl hak kında Adana Devlet GUvenlik Mahkemesl Savrıhğınca kofeuşturma eçılmış ve dün sabah da vamn llk duruşması başlamıştır. Adana Devlet GUvenlik Mahke mesı Savcıhgı'nca haklarında «müesseselerl zayıf duştırmek va devletin güçsüzlüğünü ıma etmek ve "îinıflar arasında bolucülük yaratarak asaylşsızllğe sa beblyet vermek» suçları İle koğuşturma açılan sanıklarla Ugıli olarak hazırlanan lddıanamedp, otedenben Devlet GUvenlik Mah kemelerl aleyhınde açılan kumpanva ve faallvetler de ele alınmakta, 91219T5 günU Adana Devlet GUvenlik Mahkemesı ndo çofcunlukla alınan, ancak daha sonra Yargıtay'ca bozulan «dnruşmanın muvakkaten durdurul(Devamı Sa. 9, Su. 3 de) altında kaldığı öne sürülüyordu. Yavuz Hırsız lr sy once kurulan mobtlva voUuzlugu sorıışturma hazırlık komisyonunun (töırv süresl bugün sona ermektedir. Millet MeelNi iç füzük hükümleri geregincc adı geçen komisyon blr ay lçlnde çalısmalarıru tamamlavacak, bazırladı£ı raporıı en geç bugun Mcclis Ba$kanlığına sunacaktı. Ara«tırmaların sona ermemesl hallnde sürryl birer ay blrer ay u««tmak olanağını İç tüzttk dngörmpkteydi. Üye yargıçlar Canbolat ile Leblebici'nin çekilmeleri A nedeniyle dosyanın Ankara DGM'ye Konferans Komitesinin kabul ettiği programda, 50 milyon dolarlık hibe, 31 milyona indirildı hibenin Kıbrıs'la ilgili gelişmelere bağlı tutulması yüzünden kullanılması söz konusu olamayacak ABD'NıN ELÇıltK MÜSTEJARINA GORE, ANLAJMANIN KONGREDE ONAYLANMASI UZUN ZAMAN ALABılECEK.. \ Kongre'de anlaşmaya karşı tepkiler büyüyor W*SHtNGTON Geçen cuma günü Türk ve ABD Dışlîleri Bakanları arasında burada im zalanan savunma ışbırlifti anlaşması metnının açıklanmasmdan sonra Kongre'nin ilk tepkileri yankılunmaya başlamıştır Ku arada ABD Meclis ve Senato Ortak Komısyonu, Türkı gönderilmesi kararlaştırıldı. B ANKARA, (Cumhurivet Bıiro^ıı) Bakanlar Kurulu, dün Çagla5 angıl ın Amerıka da ımzaladığı son anlaşmayı onay için TBMM ye sevke karar vermıştlr Bakanlar Kurulundan çıkarken Baş bakan Süleyman Demırel gaze tecılerın bır sorusu Uzerıne am(Devamı Sa. 9, Su. 7 de; Kosta DAPONTE bildiriyor ye ye 1976 mali yılı için açılacak krediligarsnUli ve hükümetten hükümete peşin para ile satışları öngören 125 milyon dolarlık programla ilgill kanun tasarııını kabul etmiştır Ancak, programda bulunan 50 milyon dolarlık hibenin 31 milyona lndı rıldıği, bunun da ambargonun Kıbns koşullan nedeniyle yarar TGS, TÜRKiŞ'iN DEMOKRATiK SOL ÇiZGiDEKiBİR SiYASAL PARTiYi DESTEKLEMESiNi iSTEDi DIS TıCARETıN , DEVlETlE$TıRılMESi ONERılEN TGS TEMSıLCıLER MECLiSi BılDıRıSiNDE MHP'NıN FAAlıYETLERıNıN ıZLENMESi iÇıN CUMHURıYET BAŞSAVCILIĞININ HAREKETE 6EÇMES1 ıSTENDi. Türkiye Gazeteciler Sendıkası Temsilcıler Meclisı dun bir bıl dıri yavmlayarak, Uyesi olduğu Türk Iş'in partılerüstü polıtika yı terkederek, demokratik sol çızgıdeki Myasaî bir partıyi desteklemeslnl Onermiş bu arada MHP'nin faaliyetlerinın izlenme sı ıçın Cumhuriyet Başsavcılıgı nın harekete geçmesinı ıstemıştır 10 • 31 mart günlerınde Istan bul da toplanan TGS Temsücıler Meclısinin son günlerın olaylarına ilişkın bildirısınde, «Ülkenin ıçınde bulundugu sıyasal, ekonomık ve sosval bunalım ve bu bu nalımın giderek artmasımn, işçi sınıfının zor koşullara Itilmesıne neden olduftu» belirtılmekte. şöv le devnm pdllmektedlr • Son gunlerde bazı gazetelere ve basın emekçılerıne karşı gırişılen sabotaj ve saldırı hareketlerıne kım tarafmdan yapılırsa yapılsm karşıyız Giderek olağan hale pelen polıs ünitorması gıymıs kışılerln gazetecilere mey dan dayagı atması ve bunu pervasızca «olur boyle şevler» dıye rek geçıştirmege ve olağan savmaga çalışun /ihnıyetm de karşısmda olduğumuru beltrtir, bu durumım devam etmesi halinde ü yelerlmiüi korumak için etkin ted bırler almacagını bıldırıriz. Bu arada vüksek öfrenım kurumlarına elkonulacağı voiundakl tehditler ile isçi, memur ve ogretmen kıyımına kesınlıkle kar sı olduğumuzu blldlrir, iktıdaıuı bu tutumunu kınanz. • Sokaklarda lnsanların kurşıuılatılması ve bu insanlık suçuna karşı etkln bir biçımde tdvır ahnmaması, faşızan baskıların giderek artması, Ulkeyl, bdliicü çizgllere dogru gbtürmektedlr ilsıide düsaltilmeBİ mlltnkün olmayacak nitellktekl bu kötü gidış çogulctı demokratik düzene ters düşmektedir. • TRT'nin taraflı ve halkm so runlarına egılmeyen yayınları ve TRT'nin vayın etklsinln hn«mi (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Konunun cpphe Ikfldarı hesabına can sıkıcı yanuu blldıgimlz Içln bİ7, geçtlglmİ7 blr ay lçlnde Hazırlık Konıis^onu'ndan olıımlu blr iş çıkacajjını beklemivorcluk. Komlsvonun cephe kanadını oluşturan snvın uyelerl ne japıp odecekler çalışmaları *avsaklama\>ı buk.ııakiardı. Niteklm oyle yaptılar, arkada kalan koca blr ay bovunca kendllerine bir başkan hU> seçemedller. Daha dogrusu seçtlrmediler. Zorunlu olmamakia birlikte Knmlsyon Başkammn Ilalk Fartilller arasından seçilmesl gbrcneklere uvgun dtışeccktl. Bunu tatemediler. Çunku İ uvesi buK lunan koml.syonda oyların yarısını elıııde tulan cephe takımı. eşitltk halinde başkanın oyu çlft Kayılacagından, ağırlığı öbur yaııa kaptırmak ur • küntüsü içinde komisyon çalıpmalarınt rngpllpmekte gııtluk çekeceğlm bllı>ordu. Boylece blr ay boşu l>o>ıına geçti. Şimdl süre uzatılacak, turlara devam olıınacaktır. Bu krz ne yaparlar? Her ne pahasına olur.sa olsun parlamenter duzenl yokuşa surmek MIZ knnustı oldııguna gore kuşkusuz ne isterlerse yaparlar. Bunlar üzerinde durmak blle yprslz. Zatpıı sunun şıırasında ne kaldı? Nlsan, mayıs, haziran dedlnlz mi Meclls yaz tatlllne glrlyor. 1 kasıma kadar da Allah kerlm. Berl yandan Demlrel'l kurtarmak amaclyle AP'lllerın ayrıca karsı saldınya gcvtiklerlnl goruyoruz. Yavuz hırsız cv sahiblnl kovar, dcmlşler ya, onlar da Meclls Bagkanlıgına hır onerge vererek Mobllya konununda blr yolsuzluk var.sa, olay Kcevlt'ln Basbakanlığı donemuıde olustuguna gore Lcevit ve ilgill Bakanlar hakkında soruşturma açılmasını Isüyorlar. Akıl. ları sıra kamuojunu kandıracaklar, ortalıgı bulandırıp, olııyı yozlaştıracaklar, sonra da uyutacaklar. Demlrcl'le ıki Bakan hakkındaki suçlama bunların mobilya yol&uzluğuna karısmış, ya da goz vummuş olmalariyle ilgill değil ki! Kamuoyu bunu lyı bıllyor. Bugtin soz konusu olan, Başbakanın yegcnl. ne değgln yolsuzluk savı ortay» çıktıktan sonra ulayı ort bas ctmek, koYiışturmayı durdlırınak üzere Başbakanın ve ikl Bakan arkadaşınuı gorevlerinl kotuyc kullanıp kullanma. dıklandır. CHP'nln oneıgesl bu olayın aydınlığa kavusturulmaH Için verllmiştlr \e cephecllerln çalışmasını engellemck uğruna ber şeyl göze almış gorun. düğü soru$turma bazırlıK komisyonu btınun içln kurulmuşrur. Adana DGM Savcısı Malatya sanıklarmdan biri için ölüm, 18'i için de 6 ay 15 yıl hapis cezası istedi ADANA, (Cumhuriyet Güney lllerl Bürosu) Malatya'nın Akçadağ ılçesmde bir süre once meydana gelen olaylarla ılgılı duruçmaya Adana DGM'de başla nılmıştır önceki gun yapılan ilk duruşmada, bıri gıyabı, I8'ı futuklu olmak luere yargılanan 19 kışi hakkındaki iddıaname de, sanıklardan bırl ıçm ölüm cezas.ı, dıgerleıı ıçın de 6 ay ile 15 yıl arasında değışen hopıs cezalan lstenmıştır İlk duruşma sonunda, tutuklu olarak yar gılananlardan ıkısı salıverılmlştır. Hatırlanacağı glbi 23 ocak ge cesı bir polıs ile bir bekçiyl öl dürüp, ıkl bekçı ilp bir polisı de yaralayarak kaçtıktan İkı gün sonra Beylerderesi mevkiındeki bir bağ evınde, havadan ve karadan yapılan operasyonlar so(Devamı Sa. 9, SU. 8 de) lanılmasının söz konusu olmadığı bıldırilmektedir. Türkiye'ye karşı ambargo uypulamasından vana olan Amerikan Temsllciler Meclisı Uyelerlnden Benjamin Rosenthal. «Ford yonetimınin yeni anlaşma ile Kongre'den Türk şantajlannabo yun eğmesıni istedıgını» sövlemiştir. «Böyle bir davramşın Bır leşık Devletler'de verl yoktur» dl yen Rosentlıal'a, Temsllciler Mec lısi Dış llışkıler Komisvonu Bas kanı Thomas Morgan da katılmaktadır. Morgan, TUrkly« İle yapılan u/un sürell anlaşmanm İspanya İle yapılan anlaşma gibl Meclls'in parasal niteliktekl yetkılerıne meydan okuma oldugunu llerl sUrmUştür. ABD'dekl Vunan Lobbyslnln liderlerınden sayılan John Bra(Dpvamı Sa. 9, SU. 1 de) 3 milyonluk arsayı ipotek ettirerek 80 milyon kredi sağlayan Hacı AN Demirel'in iş ortağının şirketi hakkında Meclis araştırması istendi PANAM Amerikan uçak slrketinln Ankara Sdıhıye Mejdanında bulunan burosuna oncekl c patlavıcı nıadde atılmıştır. Kimllğl bellrslz kişilerre atılan patlayıcı maddp sonucunda, büro ve çevredeki bazı işverleıinin camlan kınlmıstır. Ankara'da iki gunden beri me>dana KPIPII patlamalarla tlglli olrfrak gozaltına alınan klmse olmadıfı blldlrllnıtştir Fotoğrafta, PANAM burosuna atılan patlayıcı maddeden sonra binanın durumu goruluyor. Fotofraf: (**.) ANKARA (ANKA) DP Grup Baskanvekıh Ozer ölçmen, ve 9 arkadaşı Başbakan SUleyman Demirel'in küçük kardeşl Hacı AIİ Demirel'in is ortaklanndan «Hattat» ailesinın sahıbı bulundugu bir sirket hakkında Meclis araş tırması açılmasını istemışlerdir DP MllletvekıHerı «Hattat» al lesının sahıp oldugu ^ırketın büyük fabrikalar kurmak amacıyla aldığı kredılen ve arsaları «spe külaUt ama(,l.ı«ıa kullandıgmı» one sUrmüşlerdir. DP mılletvekillerl flnergelerınde ozetle şu gorUşlere yer vermışlerdir: «Mılyarlık dislı (abrikası kuracağım dıye teşvlk belgesl alıp temellnl attığı hdlde yatırımı ba> ka yere kaı,ırıp orada da aynı oyunu tekrarlayan, Konya'da su tın aldığı üç milyon lıra dege rlnde arsaları seksen milyon lıra üzerınden Uç resmı bankaya ipo tek eden ve bunun karşılığındu kredı çeken, gıttigı her şehirde fabrika kuracağım dıye resmı veya mahalli makamların mUza heret ve hımayesi ile ucuz arsa alıp sonra bu arsalan spekülatiı mak&atlarla kullanan şırketın bu vük hlssedarı Emın Hattat adın ciaki zatm Başbakan buleyınan Demirel'in küçuk kardeşı Hacı All Demirel'in yukın arkadaşı ve bazı konularda iş ortağı olduğu bılınen bir gerçektir Ayrıca, şlrketin sahlbı Emin Hattat'ın halen Başbakanlık MUsteşan Ekrem Ceyhun ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Ahmet Sarp'la olan vakın Ilişkıleıı hprkes tarafından bilınmektedir. Hatta Ulaştırma Bakanlığı Müstpşarı Ahmet Sarp' ın bır müddet Emln Hattat'a pa ralı nıuşavırlik yaptığı da bılın mektedir » "Kitaplara Ozgürlük Haftası,, bugün başlıyor TUrklye Yazarlar Scndikası ile Karıkatürcüler Dernegınin ortaklaşa düzenlediğt «Kıtaplara özglırluk Haftası» bugün ^aşlayacaktır Hatta dolayısiyle TUrkıye Yatarlcir Sendlkası lmza günlerl duzenlerken KarıkatürcUler Der negı de «eleneksel sergisl çerçevesinde dyelerinın «kitaplara ozRurlük» konusunu Işleyen karikatürlerine ver verecektir. TYS Genel Başkanı Azi? Nesin ile KarıkatürcUler Dernegi Başkanı Tan Oral dun btr ba&m top lantısı duzenleyerek, görüşlerinl açıklamışlardır. Azız Nesin, «Kıtaba ozgürlük ile düşünceve özgurlüğUn eş anlamlı olduğunu, çünkü kifRbın. dUşünce Kzgürlü (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Mut olayları ıie ilgıli olarak 17 kışi Adana DGM'ye sevkedüdi ANKARA, (Cumlıurivft Burosu) Mut'da Ziya Gokalp'ı anma gününde çıkan olaylar sonucun da sekiz devrimci öğrenci ve dğretmen ile dokuz Ülkü Ocak lı gozaltına almmışlar ve Adana Devlet Güvenlik Mahke mesıne gonderilmışlerdır. Goz altına alınan Ülku Ocaklılar ara smda Mut ÜlkU Ocağı Başkanı AIi Ocak da vardır Alı Ocak Mut Emnlyet Amırl Mustafa Ocak'ın oğludur Mut'daki olayları incelemek üzerp Ankara'dan Mut a gıden CHP'li milletvekıli ve senatörlprden Çetııı Yılmaz, Ekrem Ka bay, Kemal Ataman Ankara'ya dönmüşler ve Mut ol&yları konusunda bir rapor hazırlamaya başlamışlardır Çetın Yılma? du rumu îçişleri Bakanı A"îilturk e duyurunca Asıltuık Emnlvet Amırı Mustala Oıakı görevın den a'dıgını bıldırmıjtır. ANKARA'DA DÜN DE ÜÇ YERDE PATLAMALAR OLDU (((umhurlyet Haber Mprkezi) Ankara da onc( kı gün meydana gclen olaylarda Komiser Yardımcısı Alı Tatar 1 yaralayan Be kır Sıtkı Akyon ile, Sami Ovalıoglu nun oldürülüşU sırasında elinde tabanca ile görülen Necdet Şibil, Ankara Devlet Güven Jık Mahkemesındekı sorgvılarından sonra tutuklanarak cezaevıne konulmuşlardır Saml Ovalıoğlu'nun gomülmp sınden önce yapılan ütopsıda kuışunun bulunamaması, katılın saptanmasını gUçleştirmektedır Samı Ovalıoğlu na atılan kurşun goğsü parçalandıktan sonra çıkmıştır Ankara Devlpf Guvenlık Mahkemesınce tutuklanan Necdet i?ıbıl, Maltepe de yerp riır çokııp kolunu da destek yaparak ateş ettıgı görülerek tabancasıyla bırlı'tte yakalanmıştı Bu arada Gtımrük ve Tekel eskı Bakanlarından AP11 Hay dar Özalp, bazı devrimci öğren cılerce oglunun olaylara knııştı ğı şeklindeki ıddıaları reddet mıştır Ozalp oğlunun sınavlara gırdıği ıçın karşı grupça olaylara karıştırılmış gıbi gosterildığıni onc sürmü^tur öte yandan Demjrtepe ve Kıîilay'da oncPkl gun meydana gelen olaylar sonucu gö?altına alınan öğrencilerin lfadelprınin alınmasına devam edjlmoktedır Ifadelerlnin rlınmasından sonıa savcılıga sevkedılecek olan oj» rencıler sıınlarriır (De\amı, Sa. 9, isü. 1 deı ECEViT, DÜN LiBYA'DAN DÖNDÜ ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Lıbya'ya yaptığı ziyareti tamam layan CHP Genel Başkanı BUlent rcevıt, Llbva Devrim Komuta Konseyi Başkanı Kaddafı'nin tahsls ettiği özel uçakla dün Ankara'ya dönmüştür. CHP Genel Başkanı BUlent Fcevıt, alandakl şeref salonunda dinlenlrken gazetecflere verdiğl kısa bir demeçta. Libya'da kalfiıSı süre lçtnde gerek lhtilal komite konseyi başkanı Muammer Kaddafi Eerek Başbakan Callud ve gerpkse ülkenin dlger yöneticileri ile çok olumlu gorüşmeler vaptıgını, bu görüsmolerde sadece ikl Ulke arasmdakı dostluk ilişkılerl değıl, dıln(Devamı Sa 9, Su. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Bize kalırsa, yolsuzluk olayını ters yu^ ctmek uzere APf lilerin verdigl onerge\e CI1P' IlJer, olumlu oy vcrmdl, kurulacak Iklncl hazırlık komisyonunun çalışmalarınıı da hlg hlr engelemeye gıvlşnırksizln katkıda bulunmalıdır Boylece belkl birlnci komis)on başkanını seçerek çalışnıaya başlamak gereğlnl dujar. Aynı konu İle İlgill bulunduğuna gore ikı komısyonu birp, bir buviık komlsvon ha OLDÜRÜLENSAMi OVALIOGLU'NUN BABASI YAKINIYOR: «OĞLUMUN iFADESi AÇIKLANS'N» Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhurl)et Bürosu) «Demirel her gün televızyonda yurdun her koşesıne fabrıka te melı. baral temell atıyoruz, diyor Ayda ıkı tane veya Uç tane fabrlka temell atıjoısu, bu bir ay icınde de ayrıca kırk tane, ellı 1 ne de mesar temell atıyor. Yaptıracaklan fabrıkalara ışçi Ryını değıl m( usta muhrndıs lazım dp*ıl mi9 Bu tihri' an (Devamı Sa. 9, bu. 6 da; Ovunıı Anlamak.. NADİR NADİ (Devamı isa. y, su. u da; iındllik Kuııdrmde Ikl onemll konu vardır. Bunlardan bırincisl, TurkAıncrikan lllskilerl, Ikincisl de, çorap MokuRii gibl birbiri ardındaıı gelen yolsuzluk dos^alarıdır Kamuoyu, bu Ikl konu ürerlnde aon derece duyarlıdır Cpphe partllerlnln simdlUk tek amacı, bu Ikl konunun konıışulmasını engellemektlr CUnlriı yolıuzluk dosyaları da, Amerikan usleri dc, cepbe orUklıtının tebieUnJ oynidktadır Kunun İçln vapüacak İş çok baaittlr: Once, öğrenci keKimf içııııle varolaıı hıızıırauzlutıı »rtırmak. sonra birkaç yere bomba atıııak, butun dlkkatlerl, çatifmalara çevirecektlr Uemirel'ln aradı^ı orlam budur. Uoyle blr ortam yaratılınca, Ofmlrrl, rejlml savunan hlr devlet adanıı glbl demeçler verecek ve devlet kuvvetlerını, snla karşı kııllanmak Uteyecektlr Af kanıınu İle klrlenen aokaklart devlet kuvvetlerl trmlzlevecektir . (Devamı 5. sayfada) S Harp malülu, sehit dul, yetimlerinın inhisar ikramiyeleri açıklandı ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Savunma Bakanüğı, Harp Malulü, Vazlle Malullerı ile şehıt, dul ve yetimlerlne 1976 lçınde dagıtılacak, «Inhisar beyi ye ikramiyelerinı» açıklamıştır. 22 Mart I976"da Maliva Bakan lığı ve ılglll askerllk şubelerıne Ronderildiği bildırllen 1975 vılı tkrHTilvelP"' hakkındaki bakan lıx açıklr1 $ ^.övİPdlr1 (üevamı ba 9, bu 7 de; HASTALlGl NEDKNİYLE YAZILARINA BIH SÜRL ARA VERhN ARKADAblMIZ Melih Cevdet ANDAY'ın YhNt YAZIbl SÖZÜN ARDINA DÜŞERKEN BUGUN t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog