Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Boşanma Adalet Bakanlı&ındakl birlikte degtşiklik öneTİsiyle Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 372 Sayfa Z TU. & tsteroe adresi: , Halkert 8oh. No: S»/41, iRtanbnl umhuri 52. yıl, uyı: 18578 Kunıcusu: ÎUNttS NADİ 19 Nlsan 1976 Pınrttsl ISTANBUl DEVLET OPFRA VE B&IESI OPKRA TABAJIRO Çarşalhba 14 T KORO YAR1ŞMAS1 O Perjjfe|»)be 2<Uii KONSER IST DEVKSTRASl Sel CEMAL 3PEJ LtST ALtRtO DÎAZ REİ KONSER KORO YAjsan Cu{ KONSERt 18 30 KON\S1 İTESt KORO ve 3ERİ ORKESTRASI 1 24 Nisan Cumartest I» 00 KONSER BERlJN ÜNtVEStTESİ KORO ve ORKESTRASI 2» 30 OPERA TAHARRO G1ANN1 SCH1CCKI Kissinger'în önerisi olan "Saldırmazlık Paktı,, için Ankara ile Atina'nın daha önceanlaştığı öne sürülüyor ANKARA, (ANKA) Bruksel'de geçen yıl TUrk ve Yunan Dışlşlerı Bakanları arasmda varılan mutabakatm uygulama asa maRina geçıldıgı, Kdramanlıs'ın Türkiye've yaptığı «Saldırma/lık Paktı» oneriRİnın ABD Dışışleri Bakanı Henrv Kissınger'ın bir fcnerısı olduğu ve Türk HükUmeti ile önceden bu konuda mutabakata vanldığı öne sürülmektedir Brüksel'de varılan mutabakakırı valnızca Kıbrıs konusıınu kao samadığı, Ege konusu ile ikill ilişkılerln çözümü üzerinde de harı 6n anlaşmalara vanldığı dıp lomatik çevrelerde lfade edil mrktedir öte vandan, Çağlayangü'ın en aon Amerıka Rfvısınde de, Kıssinger'ın Yunanistan'ın saldırmazlık paktı onensl yapması hallnde TUrkıye'nin olumlu karşılaması yolunda istekte bulun dugu da belırtilmektedır Ankara'dakl slyasl gdzlemoi Jer, Tlirkıye'nın «bıle bıle ABD' nın oyununa geldıfiı ve Yunanıs (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Karabük DemirÇelik'te en yüksek verimli fırın dondu; günlük ı zararın 6 milyon lira olduğu bildirilîyor ANKARA, (Cumhurtvet Büroıu) Karablık'te demır üretimı ya pıın Uç fırından en gcnış kapasitpli «Ulküımun devre dışı kaldığı ve bu nedenle günde 6 milyon lıralık bır zararın meydana gpldı gı, arızanın henüz saptanamadığı ogrenilmı?tır. Ülkü adlı yüksek (Devamı Sa. 9, 8(1. S de) I ı«özgürlük ve Barış» mitinginde konuşan CHP Lideri, ilk seçimlerde iktldara gelince; «Vurgunculardan ve siyaset eşkiyasına kapı kulluğu yapanlardan hesap sorulacak» dedi " Ecevit: Faşizmi getirenler, halka yenilip gidecekler ANKARA (Camhuriyet Bflrosn) CHP Genel Başkanı Ecevıt, dün Ankara'da Tandoğan alanmda düzenlenen ve bUyük bır haik topluluğunun katıldıgı «Ö/gtlrlük ve barış mıtıngı»ndp yaptıgı konuşınada. «Rugün Türklve'ye hükıimet ehyle faşızm gelmiştlr, ama demokrasl gitmemıştir ve gitmeyecektlr, fasizml getırenler halkm dernotratik guounp yenılıp gıüeceklerdir» dpmiştır P^cpvıt, konuşma^ında ılk seçımlerde ıktıdara gelince, Mirgıınrulardan ve sıvaspt eçklyasırıa kapı kulluğu yapan tüm Bnrp\lılprden hpsap soracagını bıldırmıştır. Ecevit, sunlan söylemiştlr: •Bundan altı ay bir halta önce yine bu alanda yapılan bilyilk toplantımi7dan barı? içinde dağılan Ankara halkı, hükUmetın dtizenledigl panzerll , <ıllahü bır saldırıya ugramıstı/ Ona rağmen ve butün baskılfara, tehdıtlere, tehlıkplere ragmen siz değerli yurttaslarımı bugiln yine bu alandakl toplantımıza getiren güç, devletimizl ve demokrasimizi koruyan ve konıvacak olan, yasatan ve yaşatacak olan güçtür. Halkm gucUdür. Baskıya boyun egmeyen zorbalığa tesllm olmayan onurlu btr halkın gücUdür. CHP'nln «özcürlttk ve Barış» mitlnclnde dün onblnlerce yurttaş faşizml lanptlcdi. (Fotoğraf: Flkret O11AM) Bugün Türklye'ye hükUmet elıyle taşum gelmtştir. Ama demokrasl gıtmemi«.tlr ve gitmeyecektir Faşizml getırenler halkın demokratik gücüne yenilip gideoeklerdir ve özgürlUkçU demokrasi yurdumuzda egempn olacaktır. (Devamı Sa. S, Su. I de; Bir dernek, görevlilere verdikleri rüşvetin tarifeye bağlanmasını, üyelerine önerdi Rü?vet olaylan Hlm dünvfly» sarar ve önemli ban yönetlcilerln görevlerinden istlfa etmesini gprektiren boyutlara ulaçırken, îstanbul'da kurulu bir dernek rüşvet odemelennde liyelerı nın lîtısmar edılmesıni önleme^ amacıvla, herkesin ayn! hizmet İçin ayni ttdemeyi yapmasını ıstemiş ve bu konuda yayınladıgı bır genelgede, tılm üyelennın şimdıve dek yaptıkları ddemelerin ülçUsUnU sormuştur. tstanbul Vapur Oonatanlan v« Acpntaları Dcrne£t 8 Arahk 1979 Aykut SAĞANAK gllnü girll kaydıyla llyplerıne volladıgı bır genelgede hızmetlenn aksamadan gorülmeKini saglamak amacıyla faturasız ban odemeler yapıldıgını fakat ba7i gorevlılenn, belırli konulardı farklı paralar istediklerinl beliterek uyelerınin Utismar edılmekte oldugıından vakınmaktadır. Dernek yoneticllen bu tür lstısmara karsı tüm üyelerıni 11gılendiren hirmetlerin blr llstete«iinl de geneİBpye ekllyerek hpr üyenin bu hızmptlpr karsılıSın da şimdıve dek odedikleri para lan dernpge bıldırmelerıni ıst<>miîtlr Dernek yöneticıleri bu yolla, Uyelerinin çeşıtlı hızmrtler kar^ıhgında belırli ölçıide odeme yapmasınm saglanacagını ve bundan boyle gorevlılenn kpn dilerlni ıstismar pdemıyecejsıni de genelgede belırtmektedır Istanbul Vapur Donatanlan ve Erbakan: 'Yunanistan, Türkiye ile dostluk istiyorsa önce kendi tutumunu ayarlasın,, • CHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI HASAN IŞIK, «TÜRKÎYE. EGET>EKÎ BUGÜNKÜ DUBUMU KABUI£! ZORLAN1YOR» DEDt. ANKARA MSP Onel Başkam, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Yunanistan Başbakanı Konstan tin Karamanlis'ın, ikl ülke arasında saldırmazlık paktı yapıl masını önermesi üzerlne dün bır demeç vermlştir. Erbakan, demeclnde, Yunanlstan'm baan koşullara uyması ile içtenliğini ortaya koymasını Istemlş, «Zira. önemli olan fiili tutumlardır» demiştir. MSP Genel Başkanı vo Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın, demecl özetle şöyledir: «Yunanistan'la münasebetleri mizin istıkrarh hale gelebilnaesi için, Yunanistan'ın tecavüzi tutumlarını terketmesl, beynelmt(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Arpntnları Dernegınin (Genel Sekretpr A) ımzasıvla yavınlanan soz konusu genelgesı şovledır «Malumliırınız oldugu üzere hiz mptlerın nksanıamasını fpmin maksadıvla usul hahne gelen ba 7i faturaM/ odempler yapılmaktadır Bunlar odeme yapılanlarca ba7Pn dıger fınnaların dalıa çok ver diğinden veya vermekte oldugun d.m bahısle Istismar edılmektedir. (Dr\amı Sa. 9. Sü. 3 de) îranlı yetkili, TIR kamyonları geçiş ücretini düşürmediği takdirde Türkiye'nin zor durumda kalacağını öne sürdü TAIIRAN (ANKA DPA) Uluslaraıası Taşımanhk Birlıgi'nın Iran kolu başkanı Hüseyın Ali Meskadl, TIR kamyonlarından alınan transit Ucretlerl konusunda yapılmakta olan TUrklye • tran görüşmelerinin bajarısızlıkla bitmeslrun TUrkıyp içın ağır sonuçjar doğurabıle cegmi söylemiştır. Meskadl, Batı Almanya, Avusturya. Bulga rlstan ve Yugoslavya'nın lran'a vaptıklan ihracatın yüzde 9O'ının Tlırkiye Uzerınden taşındıgını belirterek, TUrklye yükseltümiş olan trarnıt Ucretlerlni düşUrmediği takdirde, bu Ulkelcnn Türk kamyonları için yüksek transit ucretlerl koyacagı konusunda uyarıda bulunduklannı bıldirmlstir. Meskadi'ye göre, Yugoslavya, 1 mayıstan itibaren her Türk kamvonundan 400 dınar geçiş ücreli alacaktır. Halen TUrk kamyonları Yugoslavya'dan parasız geçmektedir. Avusturya, Türk HUklımetinin veni bir karar vermesine kadar yalnız 200 Türk kamvonunun smırdan geçmesine irın vermiştir. Batı Almanya lse, sınırlanndan haftada yalmz on Türk kamyonunun geçmesine izin vereceğıni açıklamıstır. Genel olarak Batı Alraanya'dan günde 100 lle 200 kamyon transit olarak ueçmektedlr. Meskadl, dört Avrupa Ulkeslnm, transit Ucretlerınin tek taraflı olarak arttırılmasından do layı duyduklan endişelert TUrk yetkilüerine bildirdiklerinl, Uluslararası Taşımacılık Btrliftl Uyelerinin Jran'a gbnderllecek mal lar İçin başka transit yolları bulmak amacıvle toplantılar yaptıklarını söylemiştlr. OZGÜRLÜK MıTıNGiNDEN ıZLENiMLER Işbirlikçiler ile değil, halkla işbirliği... Yalçın DOĞAN AVKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Haldun Taner'ın «Gdzlerimi ka paııın, vazıfLinı yaparıın» adlı un İU oyununun bır sahnesinde yaka ladığı ve sııçlıı sandiRi bır kışlyı karakolda sorguya çeken komlser, ıı.Mİ suçluyu ıırku odada sak lar, onünde duran 7avallı adamcagıza da sorar da sorar «Kım yaptı, nasıl yaptı, nerda yaptı, niçin yaptı, lllâ velSkin n« den yaptı. kim yaptı, ne yaptı, ne rede yaptı"' » Bu sorular arka arkaya geltr vo komısar karşısında sorguya çektığl kişiyi aklınca sıkıştıracak ve sonıında yine aklınca suçu Uze rine atacagı blrini bularaktır (Devanu Sa. 9, Su. 1 de) TÜRKİŞ'te Halîl Tunç Genel Başkanlığa, Sadık Şide de Genel Sekreterliğe yeniden seçildiler • SEÇıMLERDEN ONCE BıR KONUJMA YAPAN TUNÇ, GELECEK KONGRE ıÇıN BıR BAJKA GENEL BAJKAN ADAYI BULUNMASINI ıSIEDı, «KENDıMDE TÜRK ıJÇı HAREKETıNı GOTÜRECEK GütD GORE MıYORUM» DEDı. den Malı Sekreter olmu$tur Te kılâtlanma Sekreterliği için kul lanılan 270 oydan 257'si geçerli j sayılmış, Etem Ezgü 141, Teksıf Federasyonundan Bıla! Şışman llfi oy almışlardır. En çekışmeli seçim Egitim Sekreterliğınde olmuş, Kaya özdemir blr oy farkla yeniden bu goreve seçilmiştir Bu seçimde kullanılan 259 oyun 130'unu Kaya özdemir, 129'unu Yol • Iş Genel Sekreteri Cahıt Lrkan sağlamışlardır. Halll Tunç dün Türk Iş kongresinde sovimlerden önce yaptığı konuşmada, «Şimdi soyleve ceklerim slze naz yapmak amacma yonelik degildir. Genel Kurulun yüzde 60'ın Uzerinde ittılak edecegi blr aday olursa onu Ge nel Başkanlık için canı grtnülden desfeklerım Kendımde Ttırk i5.çl hareketini göturecek gtıcü goremiyorum Şimdıden bu go rev için bir Genel Bajkan adayı bulmalısınız. Şu anda bir adav (Devamı Sa. 9, SU. 7 de) Istavrıtln hilosu blr liıııva kadar tlusmustur. Bu duşu?, et fİTatlarıııın vüksekliginden yakınan Istanbııl'dnkl dar gelirll vatandaşlsrın vuziinü früldurmuftılr. Bu bakıından Iskelelcre yaııaşan motorların l^indpkl Iri Irl Ktavritler kapı^ılnıaktaclır. Balıkçılar bu rıl Istavrit akıııının bollııgunun riyatlann du^mesinp yol avtıj;ını bellrtmlşlrr, «lstanbullıılar yillardan berl bnyle hollıı^a lıasreltller» demişlcrdlr. tntavrltln vanı sıra dlger balık çe<ıitleri de karasularınıızda göıilknıeve başlamıstır. (îeçen vıllnr az yakalanan lüfer ve uskumru da kalkan balıgına avak ııydurnıııştur. Rıı hakımdan geçpn vıla nazaran bu bnlıkların fiyatları da düşüktıir. Kalkanın kllosu 15, uskum ru da 10 Uradan satUmaktadır. Lüfcrln virtl 20 llradır . Fotoğraf: TULAY DÎVtTÇÎOĞLU ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türk U 10. Genel Kurul toplantısı dün sona ermis ve Halıl Tunç yeniden Genel Başkanlığa getlrilmiştir Genel Başkanlık seçımlne tek aday olarak giren Tunç, 271 delegeden 2'50'sinln oyu nu almış, 21 oy da iptal edılmıştlr Sadık Şlde Genel Sekreterliğe, ömer Ergün Malı, Ethem EzgU Teşkilatlandırma, Kaya özdemir de Egitim Sekreterliğl görevlerıne yeniden seçılmişlerdır Genel Sekreterlik seçımınde Side ılk turda Uçte ikl çogunluğu sağlayamamıştır. Şide'nin Genel Sekreterhğe seçıldiğl turda 270 oy kullanılmış, 6 oy iptal edılmiş, 284 oy geçerli sayılmıştır. Bunların 160'ım Şide alırken, sosyal demokratlann adayı Petrol I? Sendikası Genel Sekreten özkal Yici 104 oy sağlayabilmıştir. Ömer Ergül. birinci turda 242 geçerlı oyun 181'ıni alarak yeni RCD Zirve Toplantısı hazırlıkları için, üç Dışışleri Bakanı İzmir'e gitti ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) İzmır de çarşamba günü başlayacak olan kalkınma ıçın Bolge sel Işbirligi Teşkilatı (RCD) zu\e konferansından oncekı hazıılık toplantısına katılacak olan Dışışlerl Bakanı Çaglayangıl Iran Dıişleri Bakanı Abbas Alı Halatbarı ve Pakistan Savunma Dışişleriyle görevli Devlet Bakanı Azız Ahmet dıln birlikte İzmir'e gitmışlerdır Iran Dışışleri Bakanı Halatbarl dün ogleden sonra Ankara'ya gelmıştir Pakistan Devlet Bakanı Azız Ahmet ıse, onrekı gıindenberi Türkıye'de balunmaktadır. Üç bakan, Izmir'de özel çalışma grupunca, 15 16 nl«an tarihlerınde yapılan hazırlıkları gozden gçgireceklerdir Bu toplantılar bugün ve varm sürecek, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Korutürk, tran Şehınşahı Muhammet Rıza Pehlevi ve Pakistan Başbakanı ZUlfıkar All Butto'nun katılacakları RCD zirve toplantısı baslayacaktır. Halatbari. Iran'dan hareketınden önce verdıği demeçte, zirve toplantısına RCD'nın iktisat, sanayt ve tlcaret alanlannda daha (Devanu Sa. 9, Sü. 7 de) Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI \ (Yansı 7. Sayfada) ÎKV BAŞKANI SOYSAL: «YENi BiR SANAYiiN ORTAKPAZAR REKABETiNE DAYANMASINI UMMAK SÂFDiLLiKTiR» îktlsadl Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından dtİ7enlenen «AET TUrklye iliskileri» kr> nulu tartışmalı toplantıda Türkiye İle Ortakpazar arasında gümrük birliğıne karşı çıkan İKV Başkanı Ertuğrul Soysal, Katma Protokol'un mutlaka değiştırılmesınl savunmuş ve «Ttlr kiye İle AET arasındakl yapısal uyumsuzluk mevcut sanayil mi7i hırpalayacak» demiştir. Tartışmalı geçen toplantıdan sonra gazetemize blr demeç ve ren Soysal, «Yeni blr sanayiın sıfır gUmrtlkle Türklye'de yaşayabllmesmi ummak, lster kamu lster özel sektor olsun, safdllliktlr» seklinde konusmuştur Soysal, GUmrUk Blrllğl ve Kat ma Protokol konusundaki gttrüşlerinl gazetemize şu şekilde açıklamıstır«Türkiye kalkınmada tercihl nı sanayileşmeye agırlık vererek belirtmtştir Böyle olunca Ttlr kıye clddl olarak sanayileşmek rorundadır Her gerl kalmış Ul ke gıbi TUrklye de endUstrlyel kalkınmasını kısa sürede başa ramayacaktır Sanayıde kalkınma blr Kı.ç Kuşafc lsıdtr (Uevamı Sa. 9. Sü. i dej Bu Köşeden Türk Yunan Dostluğu Içmder? Altan ÖYMEN TiYANŞAN, TEKEL BAKANI ÖZTRAK'I SERT BİR DiLLE ELEŞTiRDi ANKARA (ANKA) Türkive Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı HUsamettin Tiyansan, bayl kârlan konusundaki uyuşmazlık nedenlyle Gümrük ve Tekel Bakanı Orban öztrak'ı sert dille eleştlrmiş: Tekel bayılerlne, Bakanın dedlgi gibl yılda 12 000 degil, sadece 4 900 lira kâr düştügtınU söylemlstir. Tiyansan, tzmlr Esnaf ve Sanatkârlar Birllğl toplantısında yaptığı konuşmada Tekel bavılerince 22 nisanda başlatılacak uyarı öoyfcotunun haklılıgını sa(Oevamı Sa. 9, SU. 8 de) K Türkİş'te değişen bir şey yok Orhan APAYDIN ÇALIŞMALARIM bltlren Turkt» Genel Kurulu (PartUerüstu politika> deylmiyle Uade cdllen (Siyaaal tavır) sorununu gorunü?te çoxmu» bulnnuyor. Görünüçtc dlyoruz, çunku ka nunızca bugiine dek sıîren tutumda öıde bir deg1$lkllk vapılmamıştır. Gerçektcn, Türk İ9 Tuziıgilnde yeralan «Slyasal partiler karşısında mutlak bağimsızlık» Ukesi gene korunmaktadır. Blr slyasal partlnln desleklenmrsl konusu Ise uyuulanması cok jriiç hattft olanaksız koşnllara bağlanmıştiT. Bu koşulların bellrll blr slyusal partinln desteklenmesl yönünden daha da ağırîaştınldığını »öylemek •anlış olmaz. YAPn.AN tflzıik dFğiftUIH Azet olarak şöyledlr: •TürkU, kendl ı.lcesl ve amaçlannı gerçekİçin demokratlk kurallara lnanan herhanjrl hlr aiyanal partlyl destrkleyecekttr Desteklenecek partl lle desteklemenln blclml, koşullan ve kuralları tcra ve V'onetim Kurııllannın ortak toplantısında kararlaştırılacaktır. Ancak bu karar, knrıılların üve tam sayuının üçte ikl çoğunluguyla alınabllecektır. Kurullar blr k>arH varamadıklan takdirde konu olağanuRtü toplantıva çagrılacak olan (<enel Knrula gettrllecektlr.» ESKt metln Ise su blçlmdıydl: «TürkIs, Genel Kurul karan olmadıkça berhangi bir ılyasal partlvi destekieyemez > BU olumsuz cilmlpnln «Genel Kurul karanyla bellrll blr styasal partl desteklenlr» blçlralnde nlnmluva dhnıı^turulmpslnde anlam dpgtşlkllgi o'nayacağı açıktır. Kahııl pdllpn non me(Devamı Sa 9. SU. 1 de) TÜRKİYE AET İLiŞKiLERiNDE SON DURUM RAPORU Türk ve Ortakpazar uzmanlarından oluşan ortak komltenln hazııiadığı 30 marjl 1976 larihll son rapor BUGÖH 4. SAYFAOA aramanlls'in saldırmazük paktı bnerlsl.. Demlrel'lıı buna üç saat Içlnde olumlu blr cevap hazırla yıp verlşl tM baçbakanın da demeçlerlnde seçtlklprl cumleler.. Hemen arkasından, Ete'dckt Turk ordu Ut blkatına. Yunanulann hiçblr plçlttk çıkarnıadıguu Türkive'nln açıklayışı. Bütıln hunlar, tabll blrdrn blre ounadı. Bruksel gorüs melerinden başlayarak, Amerikan ilslerlyle llgill anla>malann hazırlanışı, Türkiye'ye ve Yunanlstan'a verılecek paralann birblrlne oranlanmn saptanması. Klüsinger Çağlavangll, Kissln«rr Bltslon Eİlriışmeleri gı rasuıda, avrıntılanna kadar planlandı. Oyle Id, Karaman lin'ln demeclyle Ucül baber ler Ankara'ya geldl^l sırada, Demlrel'ln buna verecefi cevabın unsurlarının da çoktan hazırlandığinı ve bel Id hlrkaç cumlenln formüle edllmesl Islnln kaldıgım tah min etmek kâhlnllk olmaz. (Ayrıca öı.cekl eünkü baber clllk çalışmalan da bunu ke ain olarak doğrulamıştır.) Yanl dzeU: Turk • Yunan lUskllerlnde Kıbrıs ve bge sonınlarınuı birlikte çAzulmeslne drinük hızlı blr vumusama, Amerika'nın şemslyesl altında gerçeklesmeye baglamıstır. Bu KeUsmeye, «Kökii dısanda hangl baska hesapla rın eşllk edecegi slmdlden hılinmlvor. Ama konuya bun dan bağımsız olarak bakarsak, TurkJye ve Yunanlstan arasındakl lllşkilerin «iiızelmesl. İkl ülkenln, bölgcde tanı blr barış bavası estirip, bunun yaratacaği olanaklardan birlikte ravdalanmalan her aklı başında insanın Istedigl sey Ecpvlt de Kıbns olayuıın hemen sonrasında Karamanlis'e yaptığı barış çağrısında, aynı yönde dllekler dlle getlrtlmtştl Kara. manlis'ln öncekt frOnkü demecl, hlr bakıma da, Kcevlf ID 1974 aCustns'undan sonra ona Rfindprdlfl mektubun. Yunan kamunynnun nlusma (Devamı Sa. », SO. I de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog