Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZJRUKTA BUYCJK ENGÜÇLJÜKADRO VE ENOLJUMLJUÖĞRETİM YÖNTEMİ İZMiR umhuriy 52. 18577 Kurucusu: TUNUS NADİ 18 Hiıan 1976 Pınr 3j .JK Lj£ V AINJE son MERKEZ Alsancak vapur ıskelesı kar sok TELEFON. 14 28 90İZMİR 12ve22Mayıs Ecevit: "Faşizm, ilkel kapitalizm, gericilik ve boluculuk elele verip hükümetoldu,, &NKARA, (Cumhurlyet Bürosu) CHP Küçük Kurultay'ında dün fcir konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevit, Türkiye'de demokrasınin, bugüne dek en çetın sınavlarından bınnı verdıgini «Demirel'in demokrasiyi yıkmayı göze aldığını» belirten Ecevit, «APile demokrasinin anlamında anlaşamıyoruz» dedi Karamanlis' in saldırmazlık çağrısmı olumlu karşılayan Demirel, lurkıye nın hîçbir komşusuna saldırı niyeti yoktur,, dedi ANKARA, (tNKA) Başbakan SUleyman Demirel, Yunanistan Başbakam Karamanlis'in Turkiye ile »orunları görüşme yoluyla çözmek ve bir saldırmazlık paktı ımzalamak onerısine olumlu cevap nitellğlnde bır açıklama yapmıştır. Demırel, dün Karamanlis'in Yunan Parlamentosundakı komısmasının Ankara'ya ulaşmasm(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) TÜRK DONANMASI 52 PARÇALIK SAVAŞ GEMISIYLE BUGÜN EGE'YE AÇILIYOR ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Ttlrk Donanması bugün 52 parçalık gemlsiyle Marmara' dan, Ege"ye açılacaktır. Yunanlstan'ın Ege'yi uluslararasi hukuka aykırı olarak askerl denız traflğine kapatmasına rağmen Tlirk donanması Türk kara sularının dışında uluslararası sularda seylr ederek tzmir'e gidecelc ve 23 nlsan salı gttnü, RCD UçlU zirve toplantısı nedeniyle burada bulunacak olan KorutUrk, Butto ve Şah Pehlevl onurlarına bır geçıt töreni duzenleyecektir. Dıplomatüc go>l«»ncller, Tunanistan'ın tutumuna karsılık TUrldye'nln büyUk blr gövde gösterlsi düzenlediginl ve sdrve toplantısından yararlanarak bunu «Dıplomatik blr kılıfa soktujunu» beltrt. mtşlerdir. Gözlemcller halen Ege'de NATO çagn gUcünün bir TUrk amlrallnfn komutasmda manev» ra yapmasınm da Yunanlstan açısından «BUyllk bir talihsizlik» olduğunu gdrllşlerine eklemlslerdir. , (Devaraı Sa. 9, 80. S de) Karamanlis, Türkiye'ye saldırmazlık paktı çağrısı yaparken şöyle dedi: «ABD Kongresi, her iki anlaşmayı da reddedebilir, itirazımız yok» Atina? saldırmazlık paktı çağrısı yaptı ATtNA Yunanistan Basbakanı Konstantin Karamanlis, iki ulke arasında silâhlanma yarısına son verllmesıne bir «saldırmazlık paktı» imzalanması için dıin Türkiye'ye blr çagrıda bulunmuştur. Türkiye ile Yunanistan arasmdakı sorunlarm «barışçı» yollardan çbzUrnlenmesi gereğine işaret pden Karamanlis, Parlamentoda yaptığı konuşması sırasında, Ankara'run llisldlertn kötüleşmesınden sorumlu olduğunu öne sürerek iki Ulke arasında bir saldırmazlık paktı imzalanmasını istemıştir. ABD ile Yunanistan arasındaki ikill savunma işbirliginin temel ılkelerini içeren anlaşmayla 11gıli olarak dün parlamentoda konusan Başbakan Karamanlis, bu anlasmalann TUrkiye İle KUQ dengesinln sUrdtlrUlmesi açısından gerekll olduRunu sovlemlstlr. Karamanlis aynca, Yunanlstan'ın her türlU €sUrprtz^e karsı ha7irlıklı olması gerektigıne de lsaret ederelc, bu vüzden de bu anlasmalann önem taşıdıgına dıkkat cekmistir. Başbakan Karamanlis bu arada, ABD*nln gerek Türkiye tle, gerekse Yunanlstan İle lmzalamış olduğu anlaşmalann Amerlkan Kongreslnde reddedllmesine Yunan HUkilmetlnln hlç blr ttlrazı olmadığını da sözlerlne eklemlstlr. Başbakan Karamanlts konusmosında aynca şunları söylemlştir: «TUrkiye'ye lkl Onerlde bulunacağım: Blrinclsl, Yunan halkının da TUrk halkımn da refahını çelmeleyen sllAhlanma yarışından va« gecllmesl İçin iki (Devamı Sa. 9, Sü. S de) Ulusun Derdi rabzon'da vapımı tamamlanan yeni teza evinln açüışı nedenlyle Adalet Bakanı lsmall MüftUoglu ora ravcılarını toplamış, çeşltll konular üzerlne dlkkatlerlnl cekerek uyarmış. Sayın Bakanın ple aldığı konıılarclan biri de «Düşünce ve kanaat» özffürlüklerine deggin. ANKA Ajansının özet olarak biJdirdiğino göre sayın MuHtıoglıı Anayasanuzın bu özgürltiklerl mnırlaını*. olduğu «kanaııtlni» taşımaktadır. O yüzden savcıları uyanyor, basım Jyl Izlemelcrlnl, AnayaNaya aykırı gftrdüklerl yayınlar hakkinda vakit vitirmekslzin kovuşturma açmalannı saIık veriyor. Sayın Adalet Bakaıunm «kanaatlnl» sayın He karşılatken Anayasamız dusünce ve inanç öxgürlüklerinl hangi yönden kısıtlıyor sorusu zihnlmlzo takılriı. Blr az duraladık ve düşündük. Sonunda da sayın Müftiıoğlu'nun «kanaatini» biz de paylaşır olduk. Bıitün yasalann kavnaği Anayasadır, lıiç blr yasa Anayasaya aykırı olamaz dcmiyor rauyuz? O balde örneğin, lnsanları adam tildürmeye kışkırtan soz ve yazılarırı da Anayasaya aykirılığl ortadadır. Sayın savcılanmız bu gibi çabaları dikkatle izlemek, yalnız basında değll, basın dışında da olsu cinayet kışkırtıcılannı başıboş bırakmamakla yükümlüdürlcr. Yine, blr flkrl zorIa başkalarına kabul ettlrmeye, Ulkemizde blr dlkta rejlml kurmaya çalışmanın Anayasaya aykmlıgı da açıktır. Sayın savcılarımız bu tehllkeyl hlç blr zanuuı azunsamamak durumundadırlar. Ne var kl Türkiye'de bugfin vardığımız asama sayın savcılanmızın yetkilerinl çoktan aşmış görünınektedir. Parlamentoya girerek yasal dokiınulmazlık kaBanmış, hatta hiikUmet katına yüksclerek bakıınjık koltuguna yerleşmlş kiml polltlkacılar blr «ülkü» ugruna cinayet Jşleyenleri hiç çekinmeden korumakta, onlarla beraberlz dlyebilmekte, »unan zaman daha da 1leri glderek «davadan dönen olursa vurun» diye açıkça cinayet kışkırtıcılığı yapmaktadırlar. Bakan lar Kurulu toplantılarında bu lip politlkacılarla aynı masa çevreslnde buluşan sayın Adalet Bakanı şimdl tutar da Cumhurlyet savcılanna Aııayasa dersi vermcve kalkarsa bu davranıs bir az tuhaf kaçınaz mı? Bakan cinayet koruyııcuları ile sarmaş dolaş yan yana otururken savcı ne yapsın? Polls Kaldırganları görmpziikten gelirse savcı hangl clnayctin ell kanlı katilinl kovustursun? Dogrusu, ülkemlzln bu yürek sızlatan halinde savcılarla alay ederceslne onJara Anayasadan soz açmasını Adalet Bakanı heKahına hazln buldugumuzu saklayamayacağız. Bu satırları yazdığımız sırada Istanbul Barosuna kayitlı avukatlar bir protesto yürtiyüşune çıkmak üzeredlrler. Sırtlannda cüppelerlyle Beslktaş'dan Taksün'e dek o koca yokuşu tırmanınaya katlanan bu yaşlı baslı adamlann derdl nedlr? Unların derdlnln tüm ulusun derdl olduğunu sayın Bakana, ötekl sayın bakanlara, Turkiye Büyük Mlllet Mecllsinln sayın Cephecl üyelcrine ve nlhayet sayın Cumhurba>kanına ylnelemekle bir KÖrev yapmaya çaüşıyorıız. Baylar. biliniz kt ulusun yüreğl kan ağlamaktadır. Koruyaragınıza and Içerek namus siızü verdiğinlz Anayasayı lütfen raftan Indlrlp uv«;ıılanıaya koyunuz. Ülkemlzl bir dlkta rctlmlne lıızla sürükleven azınlığin davranışlarına artık »on veriniz. Bana dokıınmayan yılan bln yaşasın zihnlyetinden kurtarıııız fkendinlzl 1? Işten Reçrrse o yılanın er geç ilzl de sokacaftma hlfi kuskunuz olmaoınt T belirterek. «îlkel kapltallzm, faşızm, bolücülıik, gencılık elele venp hükünıet olmuştur. Devlet soygunlan ve siyasal clnayetler bırarada yürUtUlmektedır» demlstlr. AP'nın oluşturduğu Cephs ila bu «Suç ortaklığını» olusturdu£unu 1leri süren Ecevit, Domırel yonetımindekj AP'nin sağda dağılan oylan yeniden AP'ye kazandır mak, sağdan sola oy kayışını onlemek amacıru g^ittüğünü belirta rek, «Boylece toplumdakl demokratik gelismevl durdurmak ve bu gelışmenın yöneldığı dttzen deği«ikliğinl enRellemek lstıyorlar» demiş ve konuşmaaını soyle sür dürmUştür: «Eğer AP, sagda dağılan oylan yeniden kendinde toplamak içm, kendıne çekidüzen vermeğe, daha tutarlı ve inandıncı bir partı olmağa ugraşsaydı, aağdan sola oy kayışını önlemek için, kendl tutumunu, doğrultusunu, toplumdakl değisimle bir blçüde uyum(Devamı Sa. », SİL 1 de) CHP'nin «Özgürlük ve Barış» mitingi bugün yapılıyor Korutürk^ APCHP işbirliği önerisini olumlu karşıladı ANKARA, (ANKA) Cumhurbaşkanı Korutürk, ıkı buyuk siyasi partinin işbirliği yapmalanndan memnunluk duyacagını açıklaınış, «ışbirliğinin en kısa zamanda gerçekleşmeslne yardımcı olmaktan mutlu olacağını» belirtmiştır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sek« reterlıği'nın ^çıklamasında Rek tor Özgüç Başkanlıftı'ndaki Ankara Üniversitesi heyetinin Korutürk'U ziyaretle öftretun kurumlarındaki olaylar konusunda se(Devamı Sa. ». SU. 3 üe) Yetkili kurul, bir partiyi desteklemeye karar veremezse, Türktş, yeni parti kurulmasına öncülük edecek • YENi PARTİ ÖNERiSiNiN TÜZÜGE GıRMESıNı, OYLAMAYI DA KENDiSi YAPAN TUNÇ SAGLADI. BAZI SOSYAL DEMOKRATIARIN DA OY VERChGı BU IEZ, DAHA ONCE SAĞCI SENDıKACILARCA SAVUNULUYORDU / Genel Kurul olaganustü toplantıya çağrılacaktır. Tunç'un kendıslnin yapıp kendısının oyladığı bu onerisıne bazı sosyal demokrat sendikacılar da olumlu ybnde ov kullanmışlardır. TUzük maddelerinın gorUşiildUğü sıralarda ve geç vakit tartış(Devamı Sa. 9, SU. 1 de) Şlddetll yağmura rajmen yuriıyilse kablan avukallann sayıtı 1000'e yalundı. (Fotoğrat: Erdogan KÖSfiOGLU) Millî Güvenlik Kurulu: «Anarşik olaylara karşı tedbirler, bütün kuruluşlarca desteklenmekle başarıya ulaşabilir» ANKARA M11I1 Güvenlik Kurulu, dun Cumlıurbaskam Koru turk'Un başkanlığında 5,5 saat süren bır toplantı yapmıştır. Başbakan Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sancar, kurul Uyesi bakanlar ve kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada, «Son oğrenci olayları hakki'Kİa hUkümetten bilgl alındığı» behrtılerek, şoyle denilmıştır «Milll Güvenltk Kurulu. devle (Devamı 8a. », Sü. b da) Yağmur altında yürüyen avukatlar, 66 kan dökümüne^ son verilmesini istedi (Istanbul Haber Sprvisi) Istanbııl Barosunun düzenlediği «Kan Dokmeye Son • Hukuka Saygı» yurüyuşü dün çeşitli devrimci kuruluşlarm katılmasıyla yapılmış ve hıç bır olay çıkmadan son bulmuştur. Istanbul Barosuna bağlı 1000 kadar avukatın Myah gıvsılerıvlp başlattıkları yürUyüşe TÖB DER Tstanbul, Çatalca ve Kadıköy şubeleriyle, Tutuklu ve Mahkumlar Derneği (TÜMAD DER), İTÜ DER, Maden MUhendislerl Derneği, llerici Kadınlar Derneği, Devrlmci Gençlik BirUğl (DGB) ve Devrlmci Hukukçular Birlığl (DHD) orgütlerıne bağlı çok sayıda genç katılmışlardır. Snat 13 15'de şıddetli yağmur altmda Beşiktaş'taki Barbaros Parkından başlayan ytırüyUş, Aka retler, Dolmabahçe yoluyla Taksim'de son mılmuştur. YUrüyUş için onceden lzın alınmasına karşm, Akaretler Dolma bahc,e yolunun geliş yönünde tek taraflı olarak trafıge açılması, (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) TUrk Iş Genel Kurulu'nun dUnkü toplantısında ana tlızUkte bir siyasl partinin desteklenmesıne ilişkin degişlklık maddesi gorUşUlürken, Genel Başkan Halıl Tunç'un «Yetkili kurulların bu ko nuda bir karar alarnaması halinde Türk Iş'in yeni bır partinin kurulmasına bncüluk etmesi» yolundaki bnerisi kabul edilmiştır. Bu maddeye eklenen bir başka paragrafa göre, TUrk tş'in bir partiyi destekletnesı yolundakı karan almakla yetkili Yönetim ve Yürütme Kurulu, TBMM'nın genel seçimler için karar almasından sonra en geç bır hafta içinde toplanarak konuyu görüşecek; burada bir anlaşma olmaması halınde kesin karar ıçın Çukobirlik'te yolsuzluk ihbarı üzerine soruşturma açıldı Mehmet MERCAN ADANA, (Cumhurlyet Güney lllert Bürosu) Adana'da kunılu Cukurova Pamuk Tanm Satış Kooperatıflerı Btrlıği Genel MUdürlUğünde (ÇuJcobtrlikı bazı alıın ve satımlarda usulsuz bdemeler japıldıgı. bazı paravan flrmalar ile Blrlik yönetlcilerinln yakınlanna haksız kazançlar saglandığı yolunda Ticaret ve Maltye Bakanlıkları İle Ariana C. Savcılığına lhbarlar yapılmış, bu ihbarlar Uzerlne Adana Savcılığınca soruşturma açılmıştır. Merke?) Adana'da bulunan ve fakat GUney ve GUneydogu Anadolu'da 8 ll'da faallyetinl sUrdUren «tktısadl Devlet TeşekkülU. Çukoblrllk her yıl devlet adına milyarlarca llraiık pamuk alımı, satımı ve lşleml lslnl yürütmektedlr. Halen kapsamında 22 kooperatlf, 14 fabrlka bulunan yaklaşık 25 bin ortaklık TUrldye'nin en güçlU kuruluşlarından blrl olan Çukoblrllk her yıl mllyarlarca Uralık alım satım lşleri İle de uğraştıgından bu ktıruluş yıllardan (Devamı Sa. 9, SU. 6 da) Sanayiciler; AET gümrük birliğine karşı çıktr Nuri ÖZDENİZ îktlsadi Kalkınma Vakfı (İKV) nca düzenlenen «AET TUrkiye llışkileri» konulu tartışmalı toplantıda sanayiciler gUmrülc bırligine karşı olduklaruıı açıklamışlardır. öte yandan toplantıya katılan AP'li parlamenterler güm rUk birligini savunurlarken CHP' lı parlamenterler sanayicilerln görüşleri dogrultusunda. katma protokolun değiştlrllmesi gerektiğinl söylemişlerdir. Yer yer sert tartışmalı geçon toplantıda sanayiciler adına soz alan İKV Başkanı Ertuğıul Sovsal, Ttlrk sanavicileri olarak gümrük Birllğlnden çıkmakta kesın kararlı olduklarını ve bu konuda görüş birligi içinde bulunduklarını söylemlşttr. Soysal aynca TUrk sanayiinin tümüvle Batıya bağımlı olduğunu ve bu bagımlılıktan kurtulamadıkça sanavlin Türkiye icin bir lüks olacağını (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU CHP Görev Başına... Mitingsaati, öğretmenler için oku! toplantılarına ayrıldı ANKARA. (ANKA) Milll Egıtım Bakanhgı, CHP'nin bugunkü «özgürlük ve Barıs Mltıngi>ne katılmamalarını sağlamak amacıvla, Ankara'daki orta dereceli okullarda btı saatl öğretmenler toplantısına ayırmıştır. Ankara Milll Eğltim MUdürltigü'nden orta dereceli okul müdürlüklerine gelen yazıya göre, busrünku mftıng saatinde Ogretmenler okullarında bulunacak ve ögrenct velilerivle görüşeceklerdir. Billndiği gibl. TÖBDER taraltndan düzenlenen bölge mitmgleri sırasında da milliyetçi cephe hUkümetinin Milll Eğitım Bakanlıgı aynı uygulamayı yapıniş ve Türkiye çapmda miting gtlnü retmenler toDİantısuıı emretrnısti... ün CHP II baskanlan Genel Başkan Ecevit'e, bölgclrrindeki geUşmeler hakkında bUgl verdiler. Partinin Cephe ortaklıgına karşı takındığı ve bundan sonra da takınacagı tavır, hutun nrföt başkanlannca ele alındı. Bu(fün, Ankara'da, CHP'nin dUzenledlğl blr açık hava toplantısı yapılıyor. Şunları lylcc düşünraek gereklyor: Parlamento, demokratlk mücadelenln savaş alanlanndan sadece blr tanesldlr. Demokraoi, her türlü dcmokratik haklann kullanılmasıyla güçlenlr. Parlamento, ulke Içlndekl gellşmclerin dışmda, blr kapalı kutu degUdlr. CHP. Cephe ortaklığının diişürfilmesi İçin parlamento İçinde çeşitli yollar denemlştlr. CHP'nin bu girlşimleri, parlamento İçinde bayarısızlıga ucramıştır. CHP İçin, slmdilik parlamento içinde blr başarı elde rtmek oldukça EÜç görUnmfktedlr. Çünkü, Cephe ortakuğı lçlndckl bağlar, yolsuzluk dosvalanyla da çozıilmedlğlne göre, çözümU, başka demokratlk yollarda aratnak grrekecektlr. Cephe ortaklığı, baştt ekonomlk durutn olmak fizere, olaylann agırlığıyla köşeye lylce sUaşmıştır. Bu sıkışıklıgı, ancak blr kapalı iktldar diinemlyle atlatacağını sanan ortaklık, eluıden geldlgl kadar, rejim tartı<>malan çıkarmak ve özelllkle büyük kentlerde öğrencl çatışmaları yaratmak gibl yollardan geçerek, gıkıySnetlm kavşagına ulaşmak Istemektedlr. Sıkıyönetlmln de öteslnde, blr raşlst yönetim Szleml duyanlar, gazete kfişelerlnde, kısır bllrllerl ve yarun yamalak Türkçelerivle: Aikeri müdahale şarttır... glbl kıskırtıcı ve baştan aşagı suç olan yazılar yayınlamaya başlamışlardır. Cephe (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) D TÜRK HUKUK KURUMU, OLAYLARDA ÖGRENCiLERiN HAKLARINI KORUMAK iÇiN BiR BÜRO KURDU Türk Hukuir Kurumunun Prof. Muammer Aksoy Başkanlığında yapılan toplantısında ögrenci olaylan dolayısıyle lşlenen sııçlann lzlenmesi İçin bir Iturui oluşturulmasına karar verılml«ıtlr. Tabil Senatör Haydar Tunçkanat, Kâmil Karavelloğlu İle CHP Ankara SenatörU Prof. Ugur Alacaknptan ve Çağdaş Hukukçular Demegı Başkanı Halit Çelenk ve Avukat Nlvazl Agırnaslı'mn katılmasıyle yapılan ön çalı^malar sonunda olaylann lzlenmesi mahkemelere avukat olarak katınılması konulannda karar alınmıstır. Yapılan açıklamaya göre, Prof. Muammer Aksoy, Hrot. Uğur Alacakaptan, Avukat Halit Çelenk, Nıyazi Agırnaslı. Emin Değer, Nevzat Helvacı ve Osman Uşaklı ögrencl olavlanyle tlglll olarak davalan tzJevecekler ve Cerektigınde ^rencl velileıinden vekâletrtameler alarak davalara avukat olarak katılacaktır. Üniversitelere el konabilir mi ? Muhittin TAYLAN Anayasa Mahkemesl eskl Başkanı Billndigl glbl UntveTsIteier detlet elivle kurulan bıllm kurumlarıdır. Kuruluş amaçları, bır yandan Düimael araştırma vapmak ve öte yandan Universttelere arasttrıcı, kamu ve özel keslme de uymJlayıcı vetiştirmektlr. Ünlverslteler. kendl kendlni vönetme anlamına gelen özerkllk Kavrammdan sovutlanamaz. CUnIcU özeür düşünce ve billmse) araştırma her ceşıt mlldanalenln önlendljh blr ortamda eeliseblllr Bunun lçindlr kl Unlversiteier sadece bu adı aldıklan tçin defil. oztrtlr düşüncenm ft7gilr araştırmanın gerçekleşttgl. vanl özerk kurumlar oldukJan İcin Unlverslt«dlrler. Ünlverslteyl Oteki yüksek öğretltn kurumlanndan ayırdeden de bu nlteligldlr. Ylne blllndiğı gibl unlversiteler dışındaki vUkseic ttgreurn kurumlan Milll Egitim Bakanlıgına baeUdırlar. Onlversit«ler «IcUsUnde Oeretiro ve arastırma vaonn kurumlann adı akademt veva vtlksek okul da olsa o kurumlar kanımızc» Universitedlrler. BOvle olduklan İçin de bu ntteiikteki kurumlann özprkllkle baftdasmavan organık baglanmn kopaniması ftzerkllgt sınır» lavan veva kisıtiavan kurallarm kurulus va» salanndaıi çiKanlması erereklr. Buniar vanılmadıBi stlrece. vUrUtme oreamne dahs doRrusu tkUdarlara btğlı n^erklikten voksun. adı (Devamı Sa. 9, SD. 4 de) MADİK NADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog