Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1. *r4jann Kl'PÜR DERI.BMK MKRKK7.I TÜRKIYENIN EN BUYUK KUPUR ARŞİV I MUESSESESİ. NORMAL KODLU, FİHRİSTLİ ij VE FIŞLİ ARŞİV ÇALIŞMALARIYLA HER 1 TURLÜ RESMİ VE ÖZEL MÜESSESEYE 16 ::| YILDAN BERİ HİZMET ETMEKTEDIR ''' TELEFON EDİNİZ. BİLGİ AUNIZ. .. Msrkez • /'afer Mcydanı. Aclıi Hon.Kni ^No12 : T61: 17 42 42 P.K. 1071 Yenı$ehırANKARA İSt. İRTIBAT : P.K. 98 FındıkU ÎSTANBUL Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18576 Ç A Ğ O A Ş Y A Y 1M A li 1 tklerl» Ikincl Baskıst Çıkfı Yeni Krallar.. Yeni Soytarılar.. 17 NİMn 1976 Cumırieıl Kurucusu: YUNUS NADİ tLHAN SELÇUK i, îsfeme Adresi: O*rlıı« Vavınl»n CaSalnglu Halkevi SnkaK No: 3« 41 tSTANBUL "Döviz bolluğu içinde değiliz,, diyen Demirel, 5 milyar dolar dış kredi sağlandığını , açıkladı &NKARA, (Cıımhurlyet Bttrosu) Başbakan Süleyman Demirel İlUn yaptığı açıklamada Ege'nin Yan ödemelerden tüm memurların yararlanması için hükümetin karar aldığını Demirel açıkladı Ecevît: 'OlayJarı önlemede devlet düzeyinde alınacak tedbirler için • ABD Dışişlerl Bakanlığının, AmerikanYunan anlaşmasiyle birlikte Kıbrıs sorununa değinen Kissinger'in mektubunu da aynı anda yayınlaması.Türkiye'ye yönelik bir «uyarı» olarak niteleniyor. Atina'ya göre yeni anlaşma ile ABD, Türkiye'ye karşı teminat verdi Kosta DAPONTE PARtS Üç hafta önce WashinRton'da imzHİanan TUrk • Amerikan lkilı Savunma IçbirliSI anlnşmasından sonra önceki giin de aynl senaryo tpkrarlanmış ve bu kez. Yunanistan İle ABD arasındakl anlaşma lki Ulke Dı$lşlerl Fflkanları tarafından lmzfilanmıştır. Kendi ölçlllpri içinde oldııkça paralel olan bu Ikl anlajmaya göre, ABD Türklye'de olduğu gibl, Vu(Devamı Sa. », Sü. 4 de) l7Nisan yıt önce bugün çıkarılan bir yasayla Küy tnsti'.ülerlnin temelleri alılmiiy4ı. l'akın tarihlmizdeıı gününıti» yararlı dersler aktarabllmek Içjn 17 Nlsan'ı unutmamak . gereklr. Köy Enstltüieriyle yapılınak istenrn neydi? Büyük umutUrla kurulan ögretlm vuvalari çevresinde nctlen biiyük Wr düsmanlık oluştu? Beşaltı yıl içinde yurdu sarıveren Kıı.stltüler, tutııcu ve gcrici topluınsal güçlerin baskısıyla ııedcıı yozlaştırüdı ve amacmdan saptırıldı? I Günütnüzde bu sorularai karşılıkları a.vdınlannustır. mu'ların Türkjje'sl, Ikinct Diinya Savaşıııın aJevlerl orta«ında kendi yağıyla kavıulmak zorunda olan ve yüzde sekseni köyde ya«ıyan bir toplumdu. İJu kuşullar altında geniş halk yığinlarını cn kısa sürcdc eğitmek İçin tek dayanak, Insan cücfiydil. ÜlkcıUn akarsuUrındakl enerji naaıl bosuna akıjı gidlyor•a, yoksııl kiiylil yıgınlanndaki büyiik potansivcl de oyleslııe yitlp gltmcktejdi. Küyii slikcleylp canlandırmak ve köylüyii eyleme geçirmek fçln yigınlarda •aklı enerjlye dayanmak yöntemi, unutulınıyacak eğitlınci klnıliğiyle tarilıimizo geçen Tonguç'un buluşudur. Köy EnstHülerl bu bakış açısında üy. ilkcye dayanarak kurulmuslardı: 1) Emeğe dayalı eğltim seferberliği, 2) Ürctim içinde öğretim, 3) Oğrencinin yönetiıne katılnıası. Gerçekten çok kısa sürede Köy Knstltüleıi denemesi büyük çapta başarıyu yöneldi. lş İçinde eğltlmden geçen ve Anadolu'uun çetin kuşullarında yetlşen Enstitülü öğretmenJer ülkede biiyük bir akım yarattılar. Beşaltı yillık bir sürede öğıcnGİ ve okııl sayısı şaşılacak bir Irmeyle arttı. Tutucıı çevrelcr «Bu gidisln sonu ne olacak, köjlüler uyaıursa kurulu • düzt'n narsü&cak?» kaygüarına düstüler. Köy Enslitüleri Yasası, zaten 278 olumlu oya karşı 148 kıınnKI oyla çıkmı^tı. Yoğunlasan muhalefet, 1946'da doruğuııa urntandı. 1847'de Köy Kııstltülccınl yok edecek kanıınlar birbiri ardından gcçerli kıluıdı. Oğrctmeni toplumdan ve üretimden kopuk bürokrat nlteliğlne dönüı;türmek için Önlenılcr ulındı. Tutucu ve gcrlcl güçlcr, Köy Enstitülerlni yikmak için lıcr zaman kullandıkları karalamadan yararlandılar; ilerici (iğrctltn üyelerinl ve öğrencilerfni konıiınlstlikle ouçlayarak amaçlarına ulaştılar. Ne var ki Köy Enstitiilerinln be$altı yıllık canlı dönenılnde yctişen kadrolar, 36 yıl sonra bile topluımın etkin klşilcrl ve aydınlığa yönelişin öncüleri olarak çabalarını sürdürmektedlrler. Köy F.nstitülrrini temeltendlren ilkclcrin rie denll gcçcrli nlduğıı bugün kanıtlanmiftıı, llretlme döııük eğitlmle öğrcncinin yönetiıne katılnıası Ukclerlnl bir yana iten tutucu slyaftal Iktidarların ulusal egltim sorununu çözemediklerl ort.id.idır. 1876 yılında ülkcmJzde okııma yazma bilmiyenler toplumun yarısını aluşturmaktadır. tiğretlmde öğrenciyi yönetime katmıyan yontenUcrin ters sonuçları ortadadır. Ünlversite kapılanna yuzbinlerce ögrenci yıgan yanlı.ş egltim diizeni, Ulkenin başlıca kaygılarından blrlni yaratmaktadır. Böyle bir ortamcia 17 Nlsan'ın anlamı daha belirgin biçiınde ortaya çıkniaktadır. 17 Nisan ay< dınlıga doğru bir başlangıçtı. Köy Enstitülerinl dUşmanlık yuvaları glbl belllyen çevrelerin bugün slyasal iklidarda bulıııımaları acıdır. Oğretlm kıırumlarında eğltlnı güvcnliliği bir yana, caıı güvenliği bile kalmamı?tır. Köy Enstitülprlnl oluşturan temel llkclerl bcnlmstmedikçe, cğltim Korunlanmızin çözUmlenmesine olanak bulunmadığını nlcc acı dcncy ve zaman kaybından sonra anlamış bulunuyorıız. 17 Nisan, 197« yıiında tazelieini ve güncelliğini korumaktadır. (irçmlşln bu ilginç dencyi, ?pleceğe yönelecek atılınıların kavna^ı olmak niteliğlni korumaktadır. M bfr Yunan B I ÖU olamayaeağını savunmuş «Ege'deki TUrkiye'nin haklannı klmse Türkiye'nin elinden alamaz. BUtün mesele budur» demiştir. Cumhurbaşkanı Fahri Komtürk ile yaptJğı haftalık olaftan görüşmeden sonra gazetecilerin çeşitli konulardakl sorularını cevaplandıran Başbakan Demirel, hükümet ile Universiteler arasındakl diyaloğun açık olduğunu bildirmlç, üniversite olaylanndaki gUçlUğün daha çok özerklikten doğdugıınu belirterek şunları söylemiştir: «Aslında Üniversite zeminlerinde meydana getlrilen hadiseler hükümeti başka meselelerle uğraşamaz hale getlrme i& böy leoe de Ulkenin sıkıntıya düşmesini sağlama, hükümeti hal(Uevamı Sa. ». Sü. 1 de; Demirel, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılacak atama konusunda, «Bunun siyasî tarafı yoktur, ama önemli bir iştir» dedi AP CHP işbirliği yapılabilir,, ANKAKA, (Cumhuriyct Büronu) CIIP Genel Başkanı Btllent Ecevit Demirel'den sonra kendisi ni ziyaret pden Ankara Üniversitesi Rektörü, yardımcıları ve dekanlarla görüştükten sonrn yaptığı açıklamada, olayları önlemek amacıyla ünlversite yönetimine hüküınetçe elkonulmasına karşı olduğunu tekrarlamış ve • Ister sa&cı, ister solcu olsun, (Devamı Sa. », Sü. 3 de) Kissinger, Kıbrıs'ta ödün koşulunu yineledi WASHİNGTON Amerlka Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasmda savunma işbirlijîine ilişkin temel ilkelerl içeren anlaşmanın önceki g(in lmzalanmasıyla birliktn, ABD Dışişleri BHkanı Henry Kissinger ve Yuna nistan Dışişleri Bakanı Dimitrios nitsios arasmda teati edilen mektııplar açıklanmıştır. Bitsios'un 7 Nisan tarihinde Kissinger e gönderdigi mektubunda, Amerika'nın Türkiye ile imzaladıgı anlaşmada «Kıbrıs sorununun çabuk ve adil bir çözüme ulaşması hususunda neler öngcirülmiiş olduğunu» sormııştur. Kissinger ise, 10 Nisan tarihli cevabl mcktubunda, «Kıbrıs'ta Türk ve Ruıtı toplumlarını ayıran bugünkü sınırın kalıcı olamayacaitını ve bir toprak ayarlamasına gidilmesinin şart olduğunu» yazmıştır. Bu mektııpların açıklanmasından sonra Çağlayangil, «Tahrikler ve emrivakiler karşısında hareketslz kalmayacağımızı» bildirmiştir. Siyasal gözlemciler, Kissinger'in Bitsios'a cevabi ınektubunun, Amerikan Yunan anlasmasıyla birlikte açıklanmasının, Türkiye'nin dikkatini çekmek amacına yo nelik olduğunu belirtmişler ve bu mektubun Kıbns'ta toprak ödtlntl verllmps) konusunda Türklye'ye uyarı nltellftl taşıdıfiı görüşünU savunmuşlardır. Nitekim Amerikan AP Ainnsı da Henry KtssinRer'ln bu mektubunu; Kıbns'ın % 4ü'ının Türk tarafının denetlrnı altında bulıınmasına, Amerika tnrafmdan gösterllen tepkl. va da muhiilefct göstergesi olarak yorum lamaktadir. Açıklanan mektubunda Bitsios «Dogu Akdeni?; ve özellikle Ege'de durumun ciddi bir tehlike nrzptnıesi kiirşısındn, ABD'nin 1utumunun ne olacağını» öğrenmelc istemekte. ayrıca Amerika'nın (Devamı Sa. «), Sü. ^ de) İstanbul'da avukatlar bugün yürüyor, CHP'nin "Barış ve Özgürlük,, mitingi yarın Ankara'da yapılıyor îstanbul Barosunun Beşiktaş Barbaros Bulvarından Taksim'e kadar düzenlediği «Kan döknıeye «on hukuka saygı» mitingi bugün, CHP'nin Ankara Tandoğan meydamnda düzenlediği «f)zgürlük ve Banş» mitingi de yarın yapılacaktır. İstanbul'da saat 13'te Barbaros Bulvarından başlayacak yü1 riiyüşe avukatlar Taksim'e kadar avukatlık cUbbeleriyle katıla caklardır. Antidemokratik lertip VR Kirişinıleri kınamak amaciyia düzenlenen yürüyüşe birçok dcmokratık kuruluşun katılarak des tekleyecefti bildirilmektedir. TÖBDER Îstanbul Şubesi. îstanbul Tabib Odası, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsoyi, TÜDED, TÜMAS, Istanbul'claki 11 Mühendis Mimar Odası tenısılcileri bu yolda bildiriler y:ıyınlftyarak, yürüyüşü desteklediK lerini nçıklamışlardır. TÖBDKR ise, üyeleriııın yürüyüşe katıımalarını istemiştir. Ankara CHğdıtş Hukukculnr Dernegı Başknnı avukat Halit Çelenk, İstanbul'da avukatların bugiin yapacakİBrı yürtiyüşle ilerill olarak Îstanbul Barosuna bir telgraf çekcrok, eylemi destekledigini bildınniştir. TMGT II. Baska.iı lsmail Dinçer, CHP'nin mitingini desteklediMitingle ilgili olarak diln bir basın toplantısı düzenleyen CHP Ankara İl Başkanı Teoman Köprülüler, mitinge bütün Ankara CHP'nin mitingi halkını çağırmıştır. KHprülüler, mitinge 16 sendikanın katılma ka öte yandan CHP'nin Tandofan meydamnda düzenlediği «Banş ran aldığını, ayrıca meslek kuruluşları ile oğrenni derneklerive Ozgürluk» mitingi yarın sast nin mitingi destelediklerini açık11'de başlayacak ve 13'de sona lamış, mitinR için gerekli önlem Mecektir. Mitingte yalnızca CHP Genel Başkanı BUlent Ecevit ı lerin alındığını ve polis baskısı (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) konusacaktır. ' ğini açıklayarak, ilerici kuruluşları bu mitinge katılmaya çağırmujtır. İzmir'de banka soygunları iie ilgili oldukları sanılan 20 kişi gözaltında IZMtR, (Cuınhuriy«t Ege Biirosu) Izmir'deki banka soyRunlunyla ilgili olarak genis çap ta bir operasyona girişen îzmir polisi önceki gün Çamdibtnde silâhlı çatışma sonucu yaralı ola rak ele geçirdiği Orhan Bakır'm Yapı Kredi Bankasının Aksoy şubesini soyanlerdan olduğunu tespit etmiştir. Çatışma sırasında yaralanarak amellyat edilen Mehmet Sönmez admdaki polisin sağlık durumunun iyiye dogru gittigi öğrenilmiştir. Polis yetkilileri bir süreden be rl îzmir'de gizli olarak sürdürü len çeşitli operasyonlar sonucu 2ü gencin gö'zaltına alındığını, son banka soygunu ile ilgili oldukları tesblt edilen 3 kisiden (Devamı Sa. U, Sü. 1 de) Türk.lş'te tüzük değişikliği için hazırlanan komisyon raporu, parti desteklemeyi uygulamada olanaksız hale getirici nitelikte ANKARA, (CumhurİTet Bürosu) TUrklş Tüzük Tadil Komisyo nunun hazırladığı raporla, TürkIş'ln herhangi bir siyasî partiyi destekleme konusunda karar alması, uygulamada gerçeklesemeyecek bir statüye getirilmiştir. Komisyon raporunda, Turktş'in bir siyasî partiyi destekleme konusunda karar alabileceğl belir tilmekte ise de, bu kararın yfinetim ve icra kurulu üyelerinin en az 2/3 çoğunluğu ile alınabilecegi bildirilmiştir. Bu arada. Yönetim Kurulunun her sendl kadan bir kişinin katılmasıyla 36 kişiden kumlması öngörülmils tür.. Böylece. TUrktş İçindeki sendikalann siyasal eğiHmieri gözönüne alınınca, bir partiyi destekleme konusunda hlçbir za man 2/3 çoğuniuğun sağlanarnıya cağı ve sonuçta bir siyasî partinin desteklenmesi kararının çı kamıyacağı bellrtilmektedlr. Komisyon rıporu Tüzük Tadll Komisyonunca hazırlanan ve TUrk İş Genel KuS*. 9, S0. 6 da) Anayasanın düşünce özgürlüğünü sınırladığını öne süren Adalet Bakani; Savcıların basını iyi izlemesini istedi ANKARA, (ANKA) Adalet Bakant tsmail MUitUoğlu, l'rabzon Cezaevinin açılışı dolayısıyla, Karadeniz bolgebi savcıiarı birincı toplantısında yaptığı konus mada. «Düşünce ve kanaat öngürlüklerinın Anayasada sınırlanüığını» öne sürmu^, savcılardan, «basını iyi izlemelerinı» ıstemıştir. Bakan konuşmasımn bir bölümünü özellikle «Basmda yer alan yazıların adli nıeıuııerce ızlenınesi» konusuna ayırmıs, savcıların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediklerinden yakın mış, savcılardan, Dernekler Yasasının gereklerine de titizlikla uymalarını istemlş, Uernek kuruluşlarının yasa gereklerine uyup uymadıklarının «çok İyi kontrol edilmesi» gerektiginl söylemlstir. MUitUoğlu, savcıların, mUstehcen yayın ve atişlerle nıücadelede etkin olmaları gerektiğini de belirterek, «Anarşik olayların vukuunda tevessül olunacak hazırllk tahkikatı, mutlaka Cumhuriyet Savcıiarı veya yardımcıları tarafından yapılmalıdır» demiştir. Köy Enstitülerinin 36. yılı kutlanıyor ANKARA, (Cummıriyet Bürosu) Köy Enstîtülerinin kuruluşunun 36'ncı yılı bugün törenlerle kutlanacaktır. TOBDKR'in Kon ya Şubesinde bugün düzenlenecek seminerde «Köy Enstituleri» konusu işlenecek, TÖBDER Ge nel Sekreteri Binali Seferoğlu ile Prof. Sadun Aren Konya'da ki seminerde konuşmalar yapacaklardır. İstanbul, Ankara ve Anadolu' nun çeşitli kentlerinde de bugün Köy Enstltülerl İçin toplan tılar düzenlenecektir. Ankara'da YIBA salonunda sa at 18.00'de yapılacak toplantıyı TÖBDER Ankara Şubesi düzenlemiştir. TÖBDER Ankara Şubesi Başkanı îlhan Aklan, bu günkü t.oplantı İle tlgill olarak (Uevamı Sa. «, SD. X de) Türkiye'nin ilk elektrikli ev aletleri tesislerinden biıi olan Dckü Teknık fabrikasının büyük bir bölümü dün yandı. «Nord • Mende» ve «Arçelik» televizyonlannın yapıldıgı fabrikada milyonlarca liralık zarar meydana geldi. Fotoğrafla, Haliç'in Sütlüce kıyısındaki fabrikanın alev ve duman içindeki hali görülüyor.. (Fotograf: Erdogan KÜSEOGLU) NORDMENDE VE ARÇELiK TELEVİZYON FABRİKASI YANDI Koç Holding grubuna bağlı «NordMende» ve «Arçelik» tele vizyonları ile «Beko» radyolarının yapıldığı .Beko Teknik. fab rikasının dün büyük bir bölümü yanmış, milyonlarca liralık zarar meydana gelmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Haliç Köprüsünün SUtlUce kesimlnde Karaağaç Caddesinde bulunan fabrikanın son montaj bölümünde saat 16.15 sıralarında çıkan yangın. kısa sürede bujümüş ve alevler dört katlı binayı sarmıştır. Bu arada gaz tüplerinin patlaması. yörede pa nik yaratmıştır. Kesinlikle sapta namamasına rağmen yangının kaynak sırasında çıktığı sanılmaktadır. Yangın çevıede büyük korku yaratmış, bazı evler sahiplerince boşaltılmıştır. Yangının büyümesinde itfaiyenin gecikmesinin de etkisi olmuştur. Fabrikanın işçileri geç gelmesinden ötürtl itfaiyeyi pro testo etmişlordir. Ancak, itfaıye Müdürü Ramiz Güven, gecik menin, yangın ihbannın Beyoğlu yerine Fatih grubuna yapılınış olmasından doğduğunu aöy lemistir. Alevlere ilk olarak fabrika per soneli müdahale etmiştir. Karbondioksitli yangın söndürme araçları ve sujia yapılan müdaha r le filkili olamamış, alevler T\ yapımında kullanılan tüm aygıtlan ve hammaddeyi sarmıştır. 700'e yakın işçinin çalışlığı (abrikadaki yangın saat 20'ye dogru kontrol altınıı alınmıştır. îlgililer, 7000 metrekarelik alanda kurulu fabrika binasının zemin katının kısmeıı. ikinci ve üçüncü katlarının tamamen yan dıgıııı. arşiv ve elektronik âlet lerin bulunduğu dördüncii katın ise kurtanldığını bildirmiş lerdir. Yaııan katlarda, TV ve radyo montajında kullanılan alot ve tnukinular ile parçalar bu lunduğu ve bunlarm tamamen harap olduğu bellrtllmiştir. Yangın sırasında, fabrikanın dolu olan fueloil deposunun alev almasından büyük endişe duyulmuştur. Bu arada, Koç Kol (Uevamı Sa. V. SU. 5 de) Bu Köşeden Duygusallık mı, Gerçekçilik mi? Altan ÖYMEN ejlm sonınıınun hugünkii celismesl karsımnd» Sayin Cumhurbaskanının yapabllecefi ve yapmasi eercken seyler olduftima fnanı.vorttm. Bn köse. dcn UJ kere buno ymzdım. r Şıınnn ictn: Gençler, çocnklar ölüyorÖldflrOIttTor Onlann anaları • babaian var ne olacak bunun sonu7. Ozelllkle büvfik «ehlrlerdP. iinlvernl. teti ola:) grhlrlrrde her aksam, her alle »ofrasınd» bn konnsulayor. « Bu aksam tm celdl.. Vann aksam celecek ml?..» Bunun endlsesl. korkuau konusiıluvor. Razete vazsrian kmdl evlerinden flrnekler l»r HaRan Vılmaer CÜn Tanrordn: Kanm dlyor ki: Ben aksamları hlr eorbaük mra. dan haska bir ter tsteml. Tomm. Sen ne vap T»p, kı. nmın, kaplUllnt soNyallst hangl Olkede o t n m oltnn • yıırtdısında okutmnıın ÇBresml bult îstanbul Erkek Lisesi'nde 84 kişi yemekten zehîrlendi Îstanbul Erkek Lisesinde dün öğle yemeğinden 59 öğrenci, 19 hademe ve okulda etüd görevlisi olan 6 Üniversite öğrencisi zehirlenmiş ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Zehirlenmenin neden meydana geldiği ise saptanamamıştır. Okul mudUrünün verdigi bilgiye göre, yatıh yatısız 1167 öğrencinin okuduğu îstanbul Erkek Lişesinde dün öğlende verilen yemekler; Yoğurtlu çorba, dalyan köfte ve yassı kadayıftır. R Bu, btr Ulke İçin olagan bir durum mudur?. Bazılan «olağon» oldufu ve herseytn «olafan» devam cdeccğl kanısmdadırlar: ifanj birbııçuk yıl sopra seçütı olacak. CHP iktldara gelecek Tck blz, bu islere kapıimayıp (eçimi bekleyeBu İslere kapılırsak, dikkatlmlz) ögrenci olayları fizeruıe toplarsak, asü oy depo.su olan koyliik biilueleri IİKUendlrmeyen konıılara vflnclmls oluruz Kövlüye pahalılığı ve taban flvatlan adaletelzliĞinl anlatmakta geri kalırız. Bu gerekçe. büviik ölçiide doİTUdur. Türklye'de nütusun yiizde «fltau razlası, ko>de yasadığına. gpnHliklo ilnlversltere clden oj?lu. kıra olmadıcına. hatta baskalannın flnlverslteye cldpn oğullanna, kızlarına sosyo pMkolojlk acıdan belki de biraz hnzdidna rflre. bftvflk «f.hlrlerdeki çoeıık Sliimlorlyle D^rasmak, on» fazl» (Devamı 7. Sayfada) Maçka Maden Fakültesi Konser Salonununtavan paravanası çöktü • Devlet Senfoni Orkestrast konser provalarının yapıldığı Maçka Maden Faktiltesindeki salonun, 4 ton ağırlığındaki tavan paravanasınm çökmesl Uzerine dün gece ve bugün yapılması gereken konserler iptai edilmlştir. DUn gece Zeynep Kâmil Hastanesi Hemşire Kolejinde saat 20'de yapılması gereken konser prova yapılamaması nedeni ile bugün saat 15.30'da yapılması gereken konser ise salonun kullanılamaması sonucu iptal edilmiştir. (Devuu Ba. », Sü. 5 de) Mtıstafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (Yazısı 7. Sayfada) CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog