Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Boşanma Adalet Bakanhğındaki bırltkte değtşikhk önerisiyle 372 Sayfa 25 TL. tsteme adreaıCagalogln. Halkrn Nok No: S»/41. fütantral Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Cumhuriy 52. yıl, ıayı: 18575 Kurucusu: TUNUS NADİ YAYINLARI dan^Anadolum FikretO^AM 16 Nlıın 1976 Cuma Hayali Mobilya, davası Ağır Ceza Mahkemesinde başladı Tahliye isteklerinin reddedildiği davada, sanık Demirel'in avukatı mahkemeye küçültülmüş mobiiya örnekle ri sunarken, sun ta ihraç edilmiş bile olsa bunun ağır cezalık bir suç olmıyacağını öne sürdü.. Yahya Demirerin Cumhuriyet aleyhine açtığı davalara devam edikli ANKARA, Cumhuriyet Büro«ıu) Yahya Demirel'in, Cumhuriyet Gazetesmde yayınlanan haber ve yazılarla ilgili olarak Cumhuriyet Ga7etesi ile Yazı îşlerl Mü dürlerl ve vazarları aleyhine açtığı, toplamı bir müvon lirayı geçen tazminat davalannın Uçüncü duruşmalarına Ankara' da üç ayrj mahkemede devam edilmıştır. 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesinde, Cumhuriyet avukatlarının yeni belge gösterme Isteklerıne karşı çıkan Yahya (Drvamı Sa. 9, Sü. 4 de> KiSSiNGER. ANLAŞMANIN ıKı ÜLKE ARASİNDA «YAKIN 1I1S.K1LER DONEMıNı BAŞLATACAĞINI SOYLERKEN, AîıNA'DAKı DEMECıNDE KARAMANlıS, «BU ANIAS.MA, YUNANıSTAN'A HAK VERılDıĞıNı GOSTERMEKTEDıR» DEDH Sanıklar Mehmet Çağlı, Osman Guçlü ve Yahya Demirel'in 10 20 yıl hapsi istendi ZONGÜtöAK Turic kamu*>vuna «Hayali mobılya lhracı» jrolsuzluğu olarak yansıyan olayın duruşmasma dün Zonguldak Agır Ceza Mahkemesı'nde başlanmış ve ıdlanamesıni okuyan Savcı Hıl mı Emınoğlu, Başbakan Suleytnan Demirel'in yeğeni Yahya Kemal Demirel ile Gümrük Başme Yahya Drmlrrl dflnkfl duruşmada (Fotograf. Erdoğan KÖSEOĞLU) ABD ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliği anlaşması dün parafe edildi WASHÎNGTON ABD l!e Yunaoistan arasında, Yunanıstan'daki Amerikan Uslerinin geleceğini düzenleyen ve bu ülkeye 700 milyon dolarlık Amerikan kredisl yardımı yapılmasını ongoren, yeni dört yıllık savunma anlaşması dün parafe edilmiş tlr Anlaşma, iki ülke Dışışlerı Ba kanları Henry Klssinger ve Dimitrios Bitsios'un Uç gıin sUr»n gorüşmelen sonucunda gerçekleştirllmiştir. Demirel: "Yunanistan'ın Ege'yi kapattım demesi mana taşımaz,, ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Ege Demzlni kapatamayacagım bildırmiş •Kapattım demiş olması da hiç bir mana taşımaz» demiştir Sabah saat 10'da başlayan VP V> 30'a kadar sürert Bakanlar Kurulu toplantısından ayrılırken Başbakan, gazetecilerin Ege Denlzıni Yunanistan'ın manevralar nedeniyle kapatmasına ihşkin sona» üzerlne şunlarl soylemiştir «Yunanistan ne karayı kapatabılir, ne havayı kapatabılir Kapattım demış olman da hiç bir mânâ taşımaz > öte vandan, A A "nın haberine gbre, Başbakan Süleyman Demirel, Italya'da yayınlanan 4 l Messagero« ve «Epoca» derglleri yazarı Valeria Dellirarı'ye verdlğl demeçte, Yunanistan'la olan llişkilerımlz konusundaki bir soruyu cevaplandırırken, bu Ulkenin Türklyp aleyhine duşmanca bir pohtıka gütmesıni kınamıştır. (DevMBi Sa. 9, Sü. 6 da) Aykut SAĞANAK Nihat CAN munı Mehmet Çaglı ve Gümnik Kolcusu Osman Güçlu haklannda, toplu kaçakçılık suçundan en az 10, en çok 20 yıl hapıs cezası Istemiştir. Savcı, konunun ikl partl arasında polıtık bir nitelik kazanması ve Zonguldak'ın buyülc bir sıyasal partınin Genel Başkam' nın seçim bölgesl olması bakımın dan, davanın kamu güvenliği sçısından bir başka kentte goruşülmesini istemış, ancak sanık avııkatiaı ı buna karşı çıkmışlardır. Mahkeme, kamu güvenlıği açısın dan bir sakınca olup olmadıgını Vilâyet makamına sormaya karar vermiştir. Zonguldak adllyesl, duruşma nedeniyle olaganustü günlerınden hırıni yaşamış, sıkı güvenlik tedbırlerl alınmış olması yanında. kimlik tespiti de yapılmıştır. (Uevamı Sa. », Stt. 1 de) •Yıkın ilijkiler donami» Amerikan Yunan savunma ış bırlığmin ilkelerinı belırlejen ge çırı anlaşmanın parafe edillsl sı rasında bir konuşma yapan ABD Dışışlerı Bakanı Henry Kısshıger, bu anlaşmanın iki ülke ara Türkeş'i kmayan SBF Yönetim Kurulu, olayların dışardan düzenlenen tertiplerin sonucu olduğunu bildirdi ANKARA, (Cumhnrlyet Bürosu) Siyasal Bilgiler B'akültesl Yönetim Kurulu'nca dun yayımlanan bildirlde, Devlet Bakanı Alpaslan Türkeş'ın SBF yonetimine İHşkin suçlamalan, Hakan Yurdakuler'ın bldürülmesi ve bir polis panzennln okul binası na ateş açması kmanmış, bu sal dmlann «SBF'ne karşı dışarıdan düzenlenen tertip olduğu» sonucuna vanldığı bildırilmiştlr. SBP Yönetim Kurulu bıldırisin de saldınlan düzenleyen silâhlı grupların kendılerinl güvenlik ışlerınden sorumlu kılınan bir Baş Vıakan Yardımcısırun himayesınde hissettiklerl dft bellrtilmış, «Kurulumuz, öğrencılerimızden Hakan Yurdakuler'ln dışandan fakultemls'e yönelttlen kurşunlar la öldUrttlmesıni. bugline kadar ayru tUr cınayetlere kurban gıt miş blitun öğrencılerın olümleri gıbl SBP ve üniversite toplulufeu içın çok aoı bir olay saymaktadır. Kurulumuz aynı zamanda og retım kurumlarını dış müdahale lerle sılahlı çatışma ve cinayet alanlaı ı halıne donuşturpnleri kınamakta ve bu müdahaleler ve cınayetlen temel ozgürlükle re vönelen bir suıkast dı^ısi ola rak. gormcktedır» demiştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) rSAVCI, ALPKAYA'NIN BERAATINI ÎSTEDÎ • SAVCI, ESAS HAKKINDAK! Ml'TAlAASINI SUNARKEN, BU OLAY NEOENıYLE 5EREFLİ TÜRK ORDUSUNA LEKE SÜRUIMEK ıSTENDıGıNı DE ONE SÜROÜ. Emekli Orgeneral Emin Alpkaya, Korgeneral Ihsan Goksaran. Tuggeneral Abdullah Tenekeci ve Kurmay Albay Sinan Bılgs'nın Genelkurmav Askerı Mahkpmeslnde variEİanmasına dun de devam edilmi* «"ÎBS hakkmdakı goruşunu açıklayan Savcı Yargıç Albay Mehmet Tu ran, olavda suç kasü olmadı gından Alpkaya ve arkadaşlarının beraat'lenni tstemıştır Korgeneral Arıf Koçak başkanlıgındakı Genelkurmay Askeri Mahkemesinde. Askeri Savcı Ha kim Albay Mehmet Turan, esas hakkındaki gorüşünü açıklamar sında «yakın illşkıler dönemlnl ba^lalaıağını» söyİPmlştir Kis>iinger, sözlerıni şoyla sür dürmüştür tki Ulkp arasındaki savunma düzenlemelerinın görüşülmeslnde temel alınacak olan bu llkt>ler Urprinde gorüş birligine va rılabilmesınden otürü ABD hükümetinin duyduğu şükranı ifade etmek isterım Ortak savunma çıkarlarımızın da ötesinde zl varetlniz ikl Ulke arasında yakın ilışkiler dönemini açacaklır Bu geleneksel, vakın ilişkller ikl Ulke halkının çıkarlarına ÎPTS çapta hizmet edccek VP ABD* (Devamı Sa. 9, SU. 5 de) (AIVKARA CUMHURtYET BÜROSU) dan tfnre 450 bin lirayı kasada ^dklayan Astsubay llhan Çakar\n bir Istanbul gazetesınde yaMnlanan «Egec bana bir şev gelırse btltürı bildiklcrımi soyl»ıım CJoksaran paşa zor durumda kalır> şeklindeki sözlerıni soyleyip soylemediğinin, yazıyı yazan gazetecıden sorulmasım î'temiştir. Ancak mahkeme hejeti buna Rerek görmemiştir Turan, psas hakkındaki görü çıınü açıklarken de «Nlteligl ne olursa olsun rrmksnth vayınlar ile yuksek rtltbeh subaylar, yüksek rütbeli komutanların kişılıklerınde, zaman sürecı içınde Orta Asya'dan Viyana kapılarına, Atlas Okyanuslorına kadar TUrkıl ve Türklüğü gbtüren koruyan şerefli ordumuza leke sUrlllmek lstenmiştir» şeklınde konuşmuş daha once Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev yapmasından «türil kendi alevhinde de vayınlar yapıldığım söylemiştir. Alpkaya"nın görüşUne katılarak, davayı, «baslt oldugu kadar da ttnemli» aaydıklannı belırten Askeri Savcı, dosynnın rlaha ılk gün savcıhga gelmest üzerıne vaptıftı tncelemede, kamuoyunda yaratılan rüşvet olayı İle hiçblr iliskisl bulunmadıgı inan rına ulaştıklannı belirterek € Ancak bellrtmek ve ltiraf etmek gerekir ki, saveıhk görevinın btrinci nitellgi çUpheriliktir. Bu noktadan hareketle tutanak kar(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Buyurun ispat edın, Kanlı olaylar hakkında Senato araştırması isteyen CHP önergesi kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Btirosu) CHP Senato Grup Başkanvekillerimn MC iktıdan dönemınde ya^anan kanlı olaylaru ılışkın olarak verdıklen Senato Araştırma&ı onprgesl dün Genel Kurulda ıvedllıkle ele alınmış VP oybirhgi ile kabul edllmıştir. Araştnma Komısyonunun 15 üye den oluşması da kararlaştınlmıştır. > CHP Sozctısu Fikret GUndoğan ın onergenın verilış nedenlerıni dçıklamasından sonra, hükümet adına so/ alan îçişleri Bakanı Oğu7han Asiltürk. Rençlık olayları hakkında spnato araştırrnası açılmasmı kendilerlnln de istedlklerini bıldirmiş ve «savın konuşmacıya katılıyorum. Bir arastırma yapalım. Haklkatler (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) • BAROLAR BİRLiGi BAŞKANI EREM, ECEViT VE DEMiREL'E «TEDHiŞÇiLiK»LE SAVASIMDA BiRLEŞiLMESiNi ÖNERDJ ANKARA, (Cumhuriyet ROrosu) Türkive Barolar Birllgl Başka nı Faruk Erem Başbakan De mirel ve CHP Genel Başkanı Ecevit'e Rönderdlgl btr mektup ta, Barolar Birliğınln t/edhışçllik le dtlşünsel mücadelede kendine düşeni yapacagını bildirmlştir. Paruk Erem'in mektubu özetle çöyledln «Son olavlar» kar^isınrta dt) şünceleriml, zatıalinlze arzetmek zorunlugunu auvınaKiavım: TUrk devletinin, derece derece tahrlp edlldiffi lnancı toplumda doruguna varmıştır. Bu nedenle siyasal tutumun vanlışlıgımn ar tık anlaşılmı$ olması va tedhişçiligl sivasal metod savan düşO ntlşün terkedilmesi ükeslnde bir leşilmelidlr. TUrkive Barolar Birllğinin Baş kanı olarak, İki bllvtık partlnln başkanına, ortak çftztlmün bulun ması çsbasını önermek lstivoram Ttlrk demokrasisintn sonu nu bekleven davTanışlan, faal (Devamı Sa. 9, Su. 5 de) on gunlcrde, yolsazluk dosyalarmın ipleri blrer blrer çozülmrye başlayınca, rpjim tartışmaları da btrdenblre on plana geıiverdl. tktldann başı, böylecc butbn olup bllenlvri, Ideolojik nedenlere bağlayarak, kanlı olayları uııutturmak istedi. Türldye'de, bir auçlama yıllardır suriıp durmaktadır. Iflke içindekJ sol akunlann, kökii dışanda merkezlerden beslendiklerl, bazı aolculann, Sovyetler'den para aldıklan, açık ve kapalı her yerde sbylrnip durulmaktadır. Bu suçlamaların sahlpleri şu anda devlctl yonetmektedlrlcr. Eğer, bu memlekette. Sovyetler'drn, Çin'den ya da bir baska so\vall*t dlkeden beslencn varsa, bunları, biıtün kanıtlariTİa ortaya çıkarmak gerekmez ml'' Üstellk, Oislslerl Bakanı Ihsan Sabrl Çaglayanpil, MtT ve CIA arasında llişkller bulundufunu da açıklamıştır. tran Glzli Istlhbarat Orgutü SAVAK ve tnraU Güvenlik Orgiıtu MOSAI) İle de, MtT'in jakjn iliçlriler kurduğu, vlne Çağlayangil tarafından açıklanmıştır. Türkive, Kuzey Atlantlk Antlaşmasma byedlr. NATO' nun Turkiye'de bazı Rİzll lstlhbarat hlzmetlerl de yürutulmektedlr. CENTO istlbbaratı da bu bolgedekl Soryet sızmalarına karşı haberalma görevlerl yapmaktadır. NATU, CENTO. MtT, CIA, SAVAK, MOSAD. bıınlar hep blrlikte, Sovyctlerln Turklye ilzerindekl etkilerinl Incelemektedlr. Üikemlzde. vatan topraklannın dört bir başına dikilmiş Amerikan ttslerl de aynı görevlerl yapmaktadır. Bu arada Türkiye, Demirel hfikumetlerinin ellyle, Sovyeilerie bazı kredl antlaşmalan Imzalamıstır. Komşumuz Bulgaristan da, Turklye'ye elelctrlk ener|lsl vcrmektedlr. Gerek Sovyetler, fterekse Bulcaıistan NATO karşmnda kurulmuş, Varşova Paktı üyeleridir. (Devamı S. Sayfada) S SURİYE'NİN MÜDAHALESİ LÜBNAN'DA BU KEZ DE HIRISTIYAN GÜÇLERIN BÖLÜNMESİNE YOLAÇTI BEYRUT Lübnan'da «tlya•a durumun gergınllğini korusl duğu, Müslümaıılarlu Hırıstiyanlar arasındaki çarpışmalann yeniden şiddetlendıgi, bu arada burıye ile işbirlıgı konusundd anlaşma/lığa düşen Hıristiyanların kendl aralarında çarpışmaya başladıklan bıldirilmektedir. Bu arada Lübnan'a llişkln lç ve dış güç dengeslnde de veni değişikUklerln oldugu büdlrUmektedır Şlmdiye dek solciı Milslümanların safında yer alan Mıbnan Arap Ordusu Komutanı Tegmen Ahmet Kâtip, Surlye askerlerinm Lübnan'da askeri harekâta glrişmek niyetinde olmadıklannı sbvlemiş^ir. Surive birliklerlnln LUbnan'da .yalnızca 25 kılometre» ilerledıgıni kaydeden Teğmen Kâtip, Surlyelilenn LUbnun'da daha fazla ilerlemek egılımınde olmadıklannı ve Surıye askerlerlnln kendisine «btz LUbnan'ı sadece zlyarete geldik» dedıklerıni söylemiştir. Irak lse solcu MüslUmanlann yanında yer alarak Kemal Canpolat'm çağnsına katılmış ve Arap Birllgi Konseyi'ni LUbnan (Devamı üa. », »ü. 3 de) Komisyon 30 aylık emekli ikramiyesi öngören tasartnm tartışmalı maddelerini gerı alıyor ANKARA, (Cıımhiırfret ROrosu) Millet Mecllsi dün saat 15'de MSP'll Baskanveklllerinden Rastm Hancıoglu'nun başkanlıginda toplanmış ve memur emekllleTİne 30 aylık tutannda lkramiye verilmeslne iltşkln vasa tasansını görllşmeye başlamıştır. Anoak. CHPIilerin kalabalık btr blCİmde dün de mecllse uelmelert Uzerıne, AP'lıler yeni bir engelleme yöntemi uygulamışlardır. CHP'lilerin lkramıyelerin son maaş üzerinden verılmesine ilışkin onergelerınln kabul edilmesini önlemek içın AP'lt komisyon sozcüsü Turgut Yücel tasarının birinci maddesinl geri almıştır. Turgut YUcel komisyonun, maddeyi verilen önergeler ışığında yeniden inceleyeceğini öne sUrmUştür. Kuliste ve görüşmeler sırasında cephenın tutumu (Devamı Sa. 9. Sü. 2 dc) New York Times'a göre, Türk ve Yunan anlaşmalannın Kongreden geçmesi, Kıbrıs sorununa bağlı VVASHİNGTON ABD ile Yunanistan arasında, TUrk • Amerikan savunma Işblrllfı anlasmasına paralel bir anlaşma konusunda Rörüs birliglne vanldıJh bildirillrken. söz konusu İkl anlaşmanın da Amerikan Kongrs slnden geçme şansmtn zayıf oldugu bildlrllmektedir. «The New York Tlmes'in ABD TUrklyp ve Yunanistan savunma işbirliği anlaşmalanna ilişkln başyazısmda, bu anlaşmaların Amerika'yı uzun taahhUtler Bltına soktuğu, bana karşılık ABD Kon^resl'nin sör konusu anla^maları onaylamayı kahul etmek istemedıgi ifade edilmektedir. Yazıda, ABD Dışişlerl Bakanı Kıssinger'in Yunanistan İle de bir anlasmnva varmakla Kongre' (Devamı Sa. 9, SU. 7 de) Başkent Notları Bir Birleşme önerisi .. Fikret OTYAM ANKARA Evet, AP ile CHP bırleşmelıdir Hayır yanlış okumuyorsunuz, evet yukarda adı ve soyadı belirtllen bendcniz de onertyorum bu lzdivoı. Açagıda yazdıklanmı okuyunca bu izdıvacın neden gerçeUesmesinl siz sayın okurlanm da anlayacak ve bendenize hak vereceksınız. Adam CHP SenatörU. îji ahbabun, vanı adamı lyl tanımısun. Çok eskılerde devlet soygunlarına karşı çıkar, önerge Ustüne önerge venr, sHzlU va. zılı önergelerle ortalıgı ballaç pamuğu gibl atar ldl.. Traktör satışı soygununun, gtibre soygununun baş düşmanı ldl. Guneydogunun o sıcak şlvrsiyle söyleşirdl, epeydir gtll eemallnl görmüyori'm. Ama özlemlşlm, lçlme mi uogrnuş ne? Bu Bav CHP lt yaman bir avukattır aynı zamanda.. Bilmeyen de btlsın, parlamenter olup da hazlne aleyhine dava almak olanakszdır. tatanbul'da bir yerde tek katlı san renkil btr nhşap bina vardır (Uevamı ft. Saytada) Toplumlararası görüşmelere KTFD adına, Kurucu Meclis 2. Başkanı Onan katılacak İzzet Rıza YALIN • Hatipoğlu'nun babası: «Oğlum davadan döneni vurun emrine uyularak katledildi» , SaUh Zekl GÜRAKSU BURDUR Isparta Büyıik Ülku Derneğinden 31 murt gecesl kendısını atarak ıntihar ettiğl öne sürülen Isparta Eğitün Enstıtüsü öğrencısı Hüseyin Hatipfiğlu'nun olüm olayıyla ilgili *osva Izmir DGM'ne gonderılmıştır. (Devamı Sa. 9, Su. t de) «UMUDUMUZ ECEViııııiiiT!. LEFKO^K Kıbrıs Türk Federe Devletl Bakanlar Kurulu dün Rauf Denktaş'm başkanhğın da yaptığı toplantıda, toprakla ılgili bolünı dışmda Rum tarafına verılecek TUrk önerilerini go ruşerek onaylamıştır. Bu arada. Viyana'da yapılacak toplumjararası gorü^melerde Türk taralını KTFD Kurucu Meclisi II. Taşkanı Ürnit Süleyman Onan'ın temsıl edeceğı bıldırılmiştır BM Genel Sekreterlnin Kıbrıs ÖZPI temsilclsi pprp7 de Cuel lar dün Rauf Denktaş'la bir görUşme yaparak, toplumlararası ANKARA, (Cumhuriyet BUroau) görüşmplerdeki Rum temsllcisiTUrklş (ienel Kurulunun drtr 11ın Tasos Papadopulos olduğunu düncU günUnde konuşan sendlka bildıren mektubu vermiştir. Bu liderlerl, Türklye'nin içinde bu mektup, Dışişlerl ile gorevli Dcv lundugu koşullan ve özellikle let Bakanı Vedat Çelik'in vanın MO iktidannın vönetlm anlayışıda verilmiştir. Çelik de. Cuelnı sert bir biçimde elestlrmişler, lar'a, Viyana görüşnıelerlndekı bu olaylar karşısında sesslz kaTUrk temsilcisinin Ümit SUlevlan TUrkIş yöneticilerini kına 1 man Onan olacagına illşkin mek mışlardır. Konuşmacılardan Tez tubu sunmuştur. BUro î$ Genel Baskanı DoRan KTFD Bakanlar Kurulu dün Üskanat htı olaylar knrşı«ıında Denktaş başkanlıftında yaptığı (Devamı Sa. 9, Stt. 8 de) (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) SENDiKACILAR, TÜRK İŞ'iN OLAYLAR KARŞISINDA SUSKUNLUĞUNU KINADILAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog