Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OÖNEML£R.5 MAYIS'tCJ 3 beyicr banıthan kat 2 KONAK »el.l2262O<S59I7tl7t»2 14887? 52. yıl, sayı: 18574 umhuriy Kurucusu: YUNTJS NADİ İSTANBUI DEVIET OPERA VE BAIESI 15 Nısan Fer^embe İHJU BAL*. KURBAN PETRUŞKA 17 Nisan Cumaıtesl 2U U) OPhRA TABARRO CIANNI SCHICCH1 CİANNİ^t m C t 1 21 Nlsan 15 Niun 1976 Perj«mb« Solİst 'ALÎRÎO 1 Yunanistan'ın Ege'de deniz ulaşım kanallarını trafjğe kapatması "sözlü,; olarak protesto edildi; kapatma kararına rağmen Türk savaş gemileri 18 nisanda Gölcük'ten İzmir'e gidecek Türk Amerikan anlaşmasına Kongrede şans tanınmıyor WASIIINGTON ABD ile Yunanıstan arasında Turk Ameııkan savunma işbırlığı anlaşmasına paralel bir anlaşmanın bugün imzalanacağı bıldırılmıştır. ABD Yunan Savunma anlaşması hıç bir güçlük çıkmadan imzalanırken, TUrkiye ile Amerika arasındaki savunma anlaşmasının Kongre'de kesinlikle reddedlleceği öne sürütaıüştür «The New York Tlmes» gazetesl muhabırleri Rowland Evans ile Robert Novak (Devamı S» 9, Sü 1 de) Brandt: Almanyadaki faaliyetlerı ile SPD olarak yakından Türk Yunan manevraları Ege'de birbirini izliyor HVKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) Yunanistan'ın Ege Denızınde 12 nısan günü başlattığı denız v? hava tatbikatıyle ılgiH olarak, uluslararası tüm deniz geçış kanallarını da trafiğe kapattığı öftrenılmıştır. Yunanistan'ın daha önce de Ege hava sahasını kapattığına dıkkatı çeken gO7İemrıler, bu jreni gelişme ile Türkıye'ye kar0i yenl bir «tırmanma» naıeketine girişildiginl öne sürmüşlerdır TUrk Hükümetı de, Ege denızı üstunde ha\a ve denız sahasının tümlinU uluslararası trafıge ka patması Uzerıne Yunanistan ın Ankara Maslahatguzanna «sozlü protestoada bulunmuştur Yunanistan Denız ve Hava Kuv vetlerine bağlı bırlıklerın 12 nısanda başlattıkları ve 22 nısana kadar surdürecekien tatbıkat sırasmda, NATO'ya bağlı «çaftrı» Kuvvetlerının de Ege Dent zinde bir TUrk amıralının kumanciasında bir başka manevra düzenledıklerl ögrenılmiştır FIR hattı nedenıyle hava saha sını kapalı tutan Yunanistan'ın simdı de tatbikat nedenıvle de nız iıılarını vasaklaması kararı na ragmen, Turk Denız Kuvvetlerine baglı gemılerin büyük bir bolümunün 18 25 nısan t&rihleri arasında Gölcük'ten hareket ederek İzmir'e gıdeoeğı saptanmıstır Türk Deniz Kuvvetlerıne bağlı savaş gemilerinin çok blı yuk bir bolümunün îzmir e gı dışl sırasında muhtemel bir Yunan mUdahalesıne karsı şım dıden gereklı guvpnlık tedbırlerinın almmakta olduft" da aske ri çevrelerden cdınılen bılgıler arasındadır (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) ilgiliyiz; meseleyi hiikümete aktaracajiim,, CHP Genel Başkanı Bülsnt Ecevıt in konuğu olarak ts»anbul da buhınan Federal Almanya Sosyal Demokrat Part'sı (SPD) lıdprt Wılly Bıandt \NKA Al.ınsına verdigi demeçte Türkıye deki son kanlı olavlar ve MHPnın eylemleri konusundaki görüşlerini açıklarken, $öyle konusmustur •Türkıve deki siyasi cmayetle(Uevaını Sa. », au. A de) Amerikan 6. filosuna Lübnan'da bağlı 10 savaş hıristiyan liderler, gemisi Suriye'nin müdahalesini Lübnan övüyorlar Mısır, açıklarında; Şam'ın girişimini kınayıp, solcu müslümanları desteklediğini açıkladı Solcu Lider Canpolat'a göre, Şam'ın müdahalesinde Amerikan parmağı da var m I Israil sınıra yığınak yapıyor (Dıs Haberlcr 8ervisi) BEYRUT isuriye'nm denetımindekı «hl Saika* gerilla brgutüne bağlı 16 bın askerın l.tibnan'a Rirmesinln ardından ülkede gerglnlljtin büvük btr hızla aıttıgı ve çatışmalann tüm şid detıyle sürdugü bildlrilmektedlr. Surıye bırlıklerının Lübnan'da kı çatışmalara katılması (llke içinde ve dışında voğun tepkılere yolaçmıştır. Lübnanh hıristlyan lidorlcr Suriye'nin mlldahalesını Lübnan ıç savaşını sona erdırecek •olumlu» bir gelışme olarak nıteler ve «verleıken solcu müsltlman Hderler bu jfiıışımi sert bir dılle kınamaktadırlar. « n Saika.ya bağlı 16 bln fierll lanın LUbnan'daki çatışmalara katılmasının ardından Isratl'in de Ltibnan sınırındaki birllklerinl takvlye ettiğt gelen haberler aıasındadır Mısır Devlet Baçkanı Enver Rpdat ise Surlve'nın Rinşimini kı namfj ve LUbnan'dakt solcu müs luman llderlerl destpkledigınl açıklamıştır. Bu nrada Amerikan Savunma Bikanlığı da bir açıklama vaparak. ABD 8 Tılosuna baglı Sara toga uçak gemlsıntn Ltibnfln nçık larında bulıınan diftpr eemilere katıldıgını ve brivieliklp Tübnnn (Devamı Sa 9 SU. 4 dr) DEMÎREL: "BUGÜN NELER OLUYORSA ONU DEVRALDIK, KÖTÜ BİR ŞEY EKLEMEDİK,, • AP GRUBUNDA KONUJAN MC lıDERi, KENDıSiYlE DÜN 6 0 RljEN ANKARA ÜNıVERSıTESı REKTOR VE DEKANIARIYLA OLAVLARIN ıDEOLOJıK AMAÇll OLDUGUNDA Bı RLEŞTıKLE Rı Nı ÖNE SÜRDÜ, CHP ılE ıJBıRLıĞı ÖNERıSıNı ıSE «NET BULMADIGINU BıLDıRDı nuşte polıs, üniversıte bahçesıne gırdı dıye suçlu sayılmıştır, gırer mi gırmez ml munakasası yapılmıştır, gorev yapanı cezalandır Kbrev yapmayanı taltif et, bu du rumda hıç kımse gorev yapamaz» demıştır 1971 yılında, «polıs fakülteye gırdı» diye CHP'nın tavır aldıgı nı hatırlatan Demırel, «Ülkeyi hü kümet bunalmıından bız kurtar dık, hükümet kurduğumuzda ne devraldık* Bugün neler oluyorsa onu devraldık, kotü hıçbir şey ılave etmedık» şeklınde konus mustur. Demirel, dün fakülte dekanlan ile beraber kendısıyle gorılşen Ankara Üniversitesi Rektörü Tah hm Özgüç'ten yazıh bir melın aldığını açıklayarak, bu yazılı metınde AP CHP ışbırlığı one rildiğını, ancak bu onerıyı «net bulmadığını» blldırmış, aynı me tinde, oğrencl olaylarının onlen mesıne Uişkin tedbırlenn yer al madığım bellrterek ozetle şunla rı söylemiştir «CHP devletm ceza verdığı kim aelerı sadece hapıshanelerden çı (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) TÜRKİŞ'in partilerüstü politikasını yeren delegeler ülkedeki yolsuzluk ve cinayetlerden yakındılar ANKARA (Cumhuriyet Büroau) Türk lş Genel Kurulu'nun uçunpu gunünde rapor Uzerlnde soz alan delegeler, hükumetın tu tumundan yakınmış, TUıkIş'ın polıtıkaya ağırlık koymasını ve ışçilerin sıruf mücadelesıne ara vermeksızın devam etmesınl istemışlerdir. Çımse lş Delegelerl Akıf Kes kın ve Ahmet Çinel, TurkIs yö neticilerıni eleştirirken «partıler Uıtü polıtıka» nedeniyle örgtltUn «Ne Isa'va ne Musa'va yaranama dıgını» soylemıs ayrıra Konfe derasyona üye Sendlka ve Federasyonlar arasında bırlık ve be rabprlıgı sağlayamadığını belırtmışlerdir Keskın, •Serniaye tev relerı her zaman ve her yerde polıtıka yaparken bız çalışanlnr olarak nitin yapmayalım'7» dı ye sormuştur Selülozîş Sendikası Delegesi Salih Güngormez, MC iktıdarı donemınde gorülen kanlı olaylar Uzerind* durarak, «bugünkü kanlı olavların arkasında MC iktıdarı, O7ellıkle burada yer alan bir kanat vardır» demış, 12 Matt denemesinın bir daha vaşanmavacagını ışçı kitlelerının buna engel olaoaklarını srtyle miştır Vergı kaçakçılıgı, ruşvft ve yolsıi7İuk olnylarmdan da yakman Güngormez, bunların yoneticıler içın «yÜ7 kızartıoı durıımlar» olduğunu belirtmiş, • başka Ulkeleıde bu tür olavlar hukümetlerın ıstlfasıyla sonuçla nırken, bizde tam tersi olmakta; yönetlcıler koltuklarına daha da saglam vapışmanın yollarını ara maktadırlar» şeklinde konuşmuş tur Güngormez (işçıler yeteri kadar egıtılmedıği içın politikava doğrudan katılmaları sakınca lıdır) dıyen Türkİş Genel Baş kanı Halil Tunç'u da eleştırmış tir mış kişilerln yonettıklerin! Hne sürmüş, daha sonra «Bıze sırııl kavgası yapmayın diyorlar Bız sınıf kavgası yapmaya mecburu;'. Çünkü bizı yonetenler bıre karşı açıkça sınıf kavgası vermektedir ler Parlamentodan bmm ve lıal kın aleyhfne yasalar çıkaranlar sınıf kavgası vapmıyorlar mı? Toprak rpformunu onlemek ıçın aralarında kenetlenenlerm yaptı ftı sınıf kavgası değıl midır' Bu nedenlerle blz de kendi sınıfımı(Devamı Sa. 9, Stt. 1 de) Ntden «Komunfıt> diyorlar! Daha sonra soz alan Olevıs De legesl Ahmet Taş, Türk işçt hare ketıni bugün ijcllıkten uzaklaş ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Ortak Grubunun dünku toplantısında bir konusma yapan Genel Başkan Demlrel ikı gundtır Universite rektör, dekan ve profesörleri ile yapılan goruşme ler hakkında bılgi vermiş, «Geç Istanbul Barosu, "Kan dökmeye sonHukuka saygı,, yürüyüsü yapacak (Cumhuriyet Haber Merkeal) Istanbul Barosunun, antı demokratık tertıp ve girişımlerinı kınamak amacıyla 17 nısan ru martesl günü «Kan dökmeye sonhukuka saygı» vürüyüşü yapacağı açıklanmıştır Istanbul Barosu Baskanı Meh met AH Ikızer, «Ülkemızde, de mokrası ve hukuk devletı cıddı tehlikelerle karşı karşıyadır Çağ dışı gdrüşlerle Anayasal demok ratik düzen yıkılmaya çalışıl makta ve her geçen gUn bıra7 daha Anyasal haklar hırpalanmak tadır» demişür Ikızer, tüm vatandaslıuın «Hu kuka aykırı davranısların yay gınlaştıgma tanık olduğunu» bil dirmış, sorumlu yerdeki görev lilerln yurttaşlar arasında bazı kişilerl vatan haini ve bazı kisılerı vatansever ılan etmelerı nın hukuk anlayışı ile bağdaşamayacağını söylemiştir Istanbul Barosu Başkamnın verdıği bllgiye göre, miting 17 nısan cumartesi günü saat 14'de Beşıktas Barbaros Meydanından başlayacak ve Taksim'de son btılacaktır Avukatlar yurüyuşe cuppelerıyle katılacaklardır (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) Ülkü Ocakları eski Başkanı ve 11 arkadaşı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandılar ARKADAŞIN1 OLDÜRMEKTEN ARANAN SAG EGıliMli ÖGRENCi DE DÜN ANKARA'DA YAKALANARAK SAVCILIGA TESLıM EDıLDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara DGM'nde dıin ÜlkU Ocakları eski Başkanı Muharrem Semsek ile 11 arkadaşı yargılan mış. tutuklu sanıklardan Uçü serbest bırakılmıştır DGM Savcısı, sanıklardan Meh met Şahbaz'ın ' «mllıyetçi» öğrenci Zekl Yılmaz ı öldürmekten. oburlerının de oğrencıleri derse gırmeye engellemekten cezalandı rılmalarını istmiştir. DünkU duruşmada vargılanan 12 tutuklu sanıgın adlan söyledir Muharrem Sem.sek, Mehmet Şahbaz. Erol Akşen, Ismet Celenk, Nazml Polat, Murat îllm, M Sabrl Şimşek, Mehmet !>lm çek, Vahlt Konar, Knder Gökde mır. Beyhan Karakoç, Ahmet All Öçal, Kemal Ali Gül. Bu dava dolayısıyla DGM dün olağantıstU duruşmalardan birine sahne olmuş, ÜlkU Ocaklılann duruşma salonunu ve korl dorları doldurdukları giSrülmUştür. YAHYA DEMİREL TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUYLA BUGÜN AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÖNÜNE ÇIKIYOR ZONGULDAK Mobilya yertne, sunta ıhraç etUCİ gerekçesıyle bir süre önce tutuklanan Yahya Kemal Demirel'ln Ağır Ce<ıa Mahkemesindekl ilk duruşnıasına bu sabah saat 09.00'da başlaracaktır. Dunışmayı izleniPk üzerp Yahya Kemal Demirel'ln babası Hacı Ali Demirel İle DemirelTn savunma nvııkatlan ve çok sayıda gareted 7onguldak'a selmlştir. Savcılıkça ha^ırlanarak Ağır Ceza Mahkemesine sumılan iddiianamp.de, Yahva Demırel'in toplu kaçakçılık Kiıçundan cezalandırılması lstenmektpdir. C«vap verilmedl ftte yandan Başbakan SUley. man Demirel'e yönpltilen vegeni Yahja Dpmirel tnrafından İtal(Devamı Sa. 9. Stt. S de) D1SK (.enel Sekretert tbrahinı Oüzelce'nln cenazesine onbinlerce kişi katıldı. Beyazıt Camllnden çıkışı goruluyor. Fologratta cenazenln Pazar yeri için iki rakip dernek çatıştı, 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı Okmeydanındakı pazarcılar ara sında dün çıkan çatışmada, araya gıren bir kahvecı oldürülmuş, 4 kişi de varalanmıştır İddıava göre Okmeydanı Ku zey Sokakta ilk ker kurulacak olan pazar yeri ıçın ilgililer Is tanbul Pazarcılaı Cemıyetine yet ki verirlerken, Istanbul Pazarcı lar Koruma Derneğıne de pazar yeri kurma hakkı tanımışlardır Dtln ıkı grup pa^ar yerinde kaı şılaşınca, tartışma başlamış ve lusa zamanda çatışmaya dönü (Uevamı »>a. », Mi. 5 de) Güzelce, onbinlerin katıldığı bir törenle toprağa verildi Pazar günü ölen DÎSK Genel Sekreterı lbrahım Guzelce, dün onbinlerce ışçinın katıldığı bir torenle topraga \erılmıştu Cenaze törenıne DİSK'e baglı sendıkalaıla çeşıtli devrımcı orgüt temsılcılerı, CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, bazı parlamenterler ve Güzelce nın yakınla rıyla çok sayıda ışçı katılmıştır. Törene katılanlar Beyazıt Camı inden Topkapı mezarlıgına kadar yürümUşlerdir Ancak CHP lide rı Beyazıt Meydanında kalabalık nedeniyle fenalık geçırdiğınden vürüyüşe devam edenıemış ve Aksaray'da ayrılmıştır. Gü^elce'nın cenazesi dün sa bah Gpnel Sekreterlığını yaptıgı DtSK'ın Morter'dekı bınasına gotUrülmüş, oğlene kadar kalafatta tutularak, yakınlan, sendikacılar ve işçıler tarafından saygı duruşunda bulunulmuştur Güzelce'nın Beyazıt Camiınde başlıyan cenaze torenine katılmak üzere gelen CHP Genel Baş kanı Bulent Ecevıt, meydanda kendismı görmek isteyen ışçı kalabalığı arasında kalmış, go revhlenn uzun süren çabalanndan sonra guçlükle carru avlusuna alınabılmıştır Cenaze torenın de CHP'lı bazı parlamenterler Sosyal ist Parti Başkanı Mehmet Alı Aybar, hastalığına rağmen to ıpne katılan Lastik lş Başkanı Rıza Kuas, çeşıtli devrimcı orgüt temsılcılerı, sanatçı ve yazarlar dtkkati çekmıştir. Cpna?e törenıne sendlkalar \e işçıler, orgutlerıni tnnıtan flama \e pankartlarla katılmışlardır Kalabalık nedent ile. ışçılpr Hürriyet alanında, kendi sendikalarına ve iş yerlerine alt, flamaların arkalarında toplanmışlar, cenaze kortejinin yola çıkmasından sonra sıravla yünlyuşe katılmışlardır ö^ellikle Üniversıte çevresinde çok kalabalık bir sevircı toplulugunurı da izlediği cenaze korteiinın bası Aksaray'ı geçıp Vatan caddesınde yıırurken, HUrriyet alanında çıkmak için sırasını bekleyen ışf,i gruplarının henü? yıirüyüşe geçemediklerl eörülmüştür. Çok blıylık kalcbalığa rağmen, cenaze tdrenl tam bir sessizlık ıçınde slirdUrülmtl?, tören nede (Devamı £a. 9, Stt. 6 de) Nısıl ölduruldu! DünkU duruşmada altı tanık dinlenmiştlr. Duruşmada vapı lan açıklamalara göre, Muharrem Semsek ve arkadaslan sağcı oğrencllere YUksek Öğretmen Okulunu basmak İçin baskılarda bulunmuşlar, kendılermden ol mavanlan ve okul basmava gelmeyenlcri tehdıt etmişleıdır Bazı (Devamı ba ». SU. 0 da) Öztürk, GÖLTAŞ'la ilgili açıklama yaptı ANKARA Devlet Bakam Seyfl öztürk, Göltaş firmasının çlmento lhracatı ve çlmentoya Uişkin vergi ladesl konusunda bir açıklama vapmıstır. öztürk'ün açıklaması şövledır* • Kısa ndıyla GÖLTAŞ «Göller Bnlgest Çlmento Fabrlkası» 3900 ortaöıvla halkm malı olan ve vıl da B O bin ton çimento Ureten O Türklye'nln güzel bir teslsidlr. TUrk ekonomisine katkıda bulunmaktadır Çimento lhracı İle llglll lddialar, kasten ve%a bilgl yetersızliğı sebebiyle işlemlerı yanlış var(Devamı Sa. 9, Su. 4 de) V 1 r11 r. n . ,1, BASIN ILÂN KURUMU HAKKINDAMECLİS ARAŞTIRMASI YAPILACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclısi dün saat lb'de MSP'U başkanvekıllenndpn Rasım Hancıoğlu nun başkanngında toplanmış, Çarşamba günü denetleme günü oldugundan mılletve killerince verılen meclis araştırması ve sozlü soru onergelerınl görlişmUştür DünkU oturumda CHP Kars Mılletvekılı Doğan Araslı ve 9 arkadaşının Basııı liân Kurumunun bugünkü tasarruflarmın ılgılı yasa ile bağdaşmaz tutumunu saptamak amacıyla verdıklerı meclis Braştırması önergesi görüşülerek kabul edılmiştır önerge sahıbi Doğan Araslı yap tığı konuşmada Basın Ilan Kura munun dağıttıgı ılanlara değmirken çok küçük tirajlı gazetelerın milyonlan bulan resml Ilan parası aldıklaıını soylemiştir. Daha sonra konuşan AP'li Ihsan Ataov, kuçük gazetelerı de devletin koruması gerektigıni söylemiş, «BUyük gazeteleri de küçük gazeteleri de bağrımıza basalım» şeklinde konuşmuştur Görıişmelerden sonra Basın llân KunımuTjun dağıttıgı Uanlar konusunda meclis arcştırması açılm a s l k a b u l edılmıştir. önergeye bazı AP'ltler de oy vermiştır. 1 TC 1 2 SUBAY; CiNAYETTE KULLANILAN SiLÂHLARINI ANKARA ADLiYESiNDEN GERİ ALDILAR I • \m ı 1 Y A l IS 1 Z ANKARA (ANKA) Ülkü Ocakları eski Genel Başkanların dan tbrahim Doğan ve MHP Gençlik Kollan eski Başkanlanndan All GUngör'ün, Dr. Nejdet Güçlü'yü öldürürken kullandıklan tabancaların sahlpleri, Jandarma yüzbaşısı Fehml Altmbüek ile yüzbaşı Mustafa llerisoy'un, sılâhlarını Ankara Adliyesi'nden aldıklan Hğrenllmiştir Ibrahim (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) MC DÖNEMÎ ŞİDDET OLAYLARININ DÖKÜMÜ BUGÜN 8 SAYFADA. Lise I. sınıf öğrencisi genç bir kız evinde bıçaklanarak öldürüldü Cibali Lisesı 1 sınıf oğreneilerınden :6 yaşmdaki Handan Odak, dün evinde bilınmeyen bir kişi tarafından bıçak darbelerıy le feci şekılde öldürülmüştür Olay, Fatlh Okumuş Adam Sokak 26/4 sayılı evde cereyan etmiştır. Lisell öğreneinin bir sıeorta şırketinde çalışan annesl (Devamı Sa. 9, SU. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog