Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

\ ÇAGDAŞ YAYINLARI Karasevdam Anadolum Fikret OTYAM Fiyata: 20 TL, lsteme Adresl ÇAÖDAŞ YAYmLARl Cagaloglu, Kalkevi So. No: 39/41 Islanbul Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18573 Kurucusu: YUNUS NADt Döviz darlığı nedeniyle özel bankaların transfer yapabilmeleri Merkez Bankası iznine bağlandı özel bankaların akreditif açıldıktan sonra dahi döviz transferi yapabilmeleri Merkez Bankası onayına bağlandı Maliye Bakanlığı kararı dünkü Resmî Gazetede yayınlandı; Türkiyenin brüt rezervleri 838 milyon dolara kadar düştü. CEPHE HÜKÜMETI İTHALATI KISIYOR ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Türkiye'run içınde bulunduğu ftnemli dovız darlığı nedeniylo Cephe Hükumeti, ithalâtı kısnıa ruteligi taşıyan yeni bır kaıar slrnış ve bundan boyle «Dovız pozısyonu tutma yetkısı venlen bankaların ithalatta mal bedeli tidemeleri içm» Merker Bankasındar sart vetkisı almalarını «orunlu kılmıstır Dovız pozısyonu tutma yetkj»ıne sahip bankalar, dana önoe ıthalat için dovız mevcutlarını Merkez Bankasına sormadan küllanabilmekteydıler Turk parası değerini korumaya llışkın karara ek olarak Malıye Bakanlığı Besml Gazetede dun bır tebliğ yayırüamıştır Tebliğde bu konuda aynen s"vle denılmektedır «Dovız pozısyonu tutma vetkışı venlen bankalar ithalatta mal bedeli »demeleri İçm TC. Merkez Bankası şubelerinden küvertür temln etmek zorundadırlar » Dunden ltıbaren ytırurlUğe gı ren teblığe gore, bundan boyle liberasvon listelerınden dahı mal ıthal etmek ıçın özel bankalara başvuran kişilerın Ithalat ışlemlerını EPrçekleştirmelerı, dıgfr bır deyışle, ozel bankaların akreditif açıldıktan sonra dahi, döviz transferlerini yapabilmeleri de Merkez Bankası ıznıne baglanmıştır. Sarf yetklsi ya da transfer yetkısi anlamına gelen «Küvertür sağlanması» edınilen bılgıye go re, 197b yıl! başında açıklanan ıthalat rejıminın kapsamı içınde bulunan yetkilerden bırı idı Anrak \ptkının kullanılması Malı ye Bakanlığına bırakılınıçtı (Devamı Sa. 9, bu. 3 de) Meclis Araştırma Komısyonu Başkan Ford'a mektup yazarak Lockheed olayı konusunda ad ıstedi ANKARA (Cumhurivet Burouı) Lockheed uçak firmasmın TUr kiye'de kimlere ruşvet dagıttıgı konusunda Meclis Arastırma Komısvonu Başkanı Yılmaz Alpaslan dün Amerıka Devlet Baş kanı Ford'a resmi bir vazı va7 nuştır Ya7inın Meclis Başkanı Kemal GUven aracılığıvle ve Dıs î'lerı B nlıpı kanalıvlc Amf rıka'ya gonderileceği bıldinlmış(Devanu Sa. 9, Sü. S de) Ege denizini hava trafiğine kapatan Yunanistan Türkiye ve NATO tarafından uyarıldı ANKARA. (Cumhuriyet Büroııu) Türk HÜkUmetının, Yunanıs tan ı Ege Denizindekı tünı lıava iahasını manevra bahanesıyle ka patması Uzerine uyardığı oğre nılmıştir Dışışleri Bakanlığı sdrrüsü BU vükelçi Semıh Akbil, Yunanıs tan a yapılan uyarı konusunda bugün bir açıklama vapılacağım bıldırnuştır Benzer bır uyarı (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Suriye'nin Lübnan'a müdahalesini kınayan Canpolat dış ülkeleri yardıma çağırdı BETRUT Lubnan'daM iç savas dün birlnci yılmı doldururken, durumun son derece gergın olduğu ve çatışmaların tüm sıd detiyle sUrduğU bıldirılmektedır Surıye'nın denetlmındeki «Es Saika» örgUtüne bağlı 16 bın ge rılla, zırhlı bırliklerın desteginde LUbnan topraklarına gırerek çar pışmalara katılırken, solcu Mus lUman Lider Kemal Canpolat, «Es Saika» bırliklerının müdahalesini sert bir dille kınamıştır 16 bın kışılik Es Saika bırlıkls rinın LUbnan'a nırmesınin ardın dan blr demeç veren LUbnan tle rıoı Sosyalıst Partisi llderi Kemal Canpolat, Surive'nin Lübnan'a genıs bir lstilft hazırlıftı içınde olduğunu söylemls ve aıs ülkeleri bu istılâyı önlemeve çaftırmıstır. Canpolat Amertkalı, Fransız ve Sovvet dlplomatlarıy la yaptığı (förUşmcde, Lübnan'da kı Surlve birlıklermın sayılannm giderek arttıgına dlkkat i çekmıs ve bu iijRalın onlenmesini ıstemiştlr. Canpolat Arap Bırllği Ge nel Sekreterl Mahmud Riad'a da bir mesaj göndererek Surive'nin LUbnan'ı tümüvle işgal etmesınden onoe Arap BlrliKi'nın duruma müdahale etmesini lstemistır (Drvamı Sa. 9, Sü. b da) Türkİş Genel Kurulunda konuşan TEKSİF delegesi, APCHP koalisyonu kurulmasından yana Emekli memurların 30 ayhk üzerinden ikramiye almalarına ilişkin tasarı Meciis'te görüşülüyor Üniversite Denetim Kurulu toplantısında bazı öğretim üyeleri sıkıyönetim önerdi TOPLANTIDA ÖNE SÜRÜLEN GORÜŞLER BAKANLAR KURULUNDA DEĞERLENDıRiLDıKTEN SONRA, HllKUMET ONERıSı OLARAK MıLLı GÜVENLıK KURULUNA GOTÜRULECEK ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) meıer, bugun Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak ve daha sonra da Başbakan Süleyman Demırel ın hUkümet onerısı olarak Mılli Gu başkanlığında dün yapılan Ünıver venlık Kurulu na ıletılecektir «ıte Denetim Kurulu toplantısın Toplantıdan sonra vapılan açut da, ba?ı ogretım üyeleri, olayla rın sıkıvönetim ılanı ıle onlene lamada «Devletın unıversiteler bıleceğinı savunurken, bir bölu lizeıindeki gozetım ve denetim mü de üniversite ozerklıgıne do gorevını lumııyle veııne getırmek kunulınadan hıikümetin ne şekıl ıçın alınacak tedbirleri gorüştüde Unıversiteye el koyabıleceRi gü» bıldırılmıştır nın saptanmasını ıstemışlerdır Toplantıya Başbakan Demirel Toplantıda yapılan degerlendir İle bırlıkte, Devlet Bakanı Seyfl öztürk, Adalet Bakanı tsmail nırcıoğlu, ÎTÜ eski Rektörü MUftüoğlu, Mıllı Eğıtım Bakanı Prof Bedri Karafakih. Mılli Gu Alı Naıli Erdem ve Devlet Plan venlik Kurulunca saptanan Hu lama Teşkllfttı MUsteşarı Kemal kuk FakUltesi eski Dekanı Prof. Cantürk, 1750 sayılı Ünıversıteler Yaşar Karayalçm katılmışlardır. Başbakan SUleyman Demırel, Yasa3inın 7 maddesıne gore Unıversıtelprde en az Uç vıl Rek toplantıdan önce. gazetecilere torlük yapmıs ve kuravla seçil vaptıgı açıklamada, Ünıversıte7> miş öğretim Uyelerinden Anka ler Denetleme Kurulunun 1 " 0 ra Ünıversitesl eski Rektörü sayılı Üniversiteler Yasasının 7. Prof Cumhur Ferman, İTÜ es maddesi uyarmca meydana ge(Devamı Sa. 9, HO, 7 de) ki Rektörü Prof. Hamdl Pey ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Emekli kamu personelınin 30 TUrk I? Genel Kurulunun ıkın ci gününde çalışma raporu Uze maaş Uzennden ikramiye almala rınde gdrüşmelere geçilmış, soz rına ılışkın kanun tasarısı dün alan delegeler TUrk sendlkacılı Millet Meclisınde gorüşUlmeye feınm ve yurdun içinde bulundu başlanmıştır Dünku oturumda ğu sosyal. ekonomık ve siyasal CHP, tasarıyı eleştirırken, Mali durum hakkındaki gorüşlerinl ye Bakanı Yılmaz Ergenekon, tasannm aynen çıkarılması gerek açıklamışlardır. tığinı savunmuştur. Görüşmeler Sabahki oturumda, Genel Ku saat 19'a kadar sonuçlandırılama rulu ızlemek üzere Ankara'ya ge dığından birlesıme son verilmislen yabancı sendıkacılara TUrk Iş tır Genel Başkanı Halil Tunç taralın Malıyp Bakanı Yılmaz Ergenedan bırer şılt verilmış. konuklar kon, eleştırileri yamtlarken, CHP Genel Kurula başarılar dilemış nm ısteklerı yerine getırildiğı tak lerdir. dırde 5 milvar lıra tutacak olan Bu arada Divan Başkanı Şera ıkramiyelerın 7 mılyar Uraya çı fettin Akova, Federal Almanya'da kacağını öne sürmUstur çalışan lşçılerden gelen bır mesa Bakan, mevcut tasarıya göre, jı okumuştur Mesajda, MC HU 30 hi7met yılım doldurmuş bır kümetının yıırt dışındakt ışçıler emeklinln emekli ıkramıyesiyle le ılgill tutumundan yakınümak, ilgılı olarak şu bılgiyi vermiştir (Devamı Sa. ». Sü. « de) «Birinci derece birınci kademe den emekli bır memur 176 850 TL , bırmcl derece 4 kademedon emekli bır memur 18<) 000 TL . ikramiye alacaktır. Gbstergeler dıkkate ahndığmda 1000 h 200 gostergell bir memur 216 000 TL , 1000 + 600 gdstergelı bır mem ır da 268 000 TL ikramiye alacaktır 2 derecenın 1. kademesınae bir memur 150 000 TL, 3 derecenın 1 kademesmdeki bır me mur 134 000 TL , 4 dereoedeki 120 000 TL, 5 derecedeki 109 000 TL , 6 derecedeki de 98 000 TL, ıkramıye alacaktır » Maliye Bakanı CHP'lılerın istedığı gıbi son görev aylığı esas alınırsa 1 derece 1 kademedeki bır memurun 249000 llra, 1 de (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) EYÜBOGLU; «HUKUMET DAYANILMAZ PAHAULIGI HALKTAN SAKLAMAKiÇiN ANARŞi DAHiL HER ÇEŞiT TERTiBi TEZGAHLIYOR» CHP, MC'NİN KURULUŞUNDAN BERt YAŞANAN KANLI OLAYLAR HAKKINDA SENATO ARAŞT1RMASI ÎSTÎYOR ANKARA, (Cumhurlyet BUrosu) CKP Cumhuriyet Senatosu Gru bu Baskanvekıllerı Fikret Gundoğan ve Recai Kocaman. MC iktıdannm kuruluşundan bu ya na yurdun çeşitll yerlerinde mey dana gelen baskı, teror ve kanlı oldUrme olaylarına ilişkin ıncelemeler yapılması amacıvla bır •Senato Araştırma Komisyonu» kurulmasını istemlşlerdır. Iki başkanvekılınln lmzalarını taşı•\an bu yoldaki önerge dun Cum huriyet Senatosu Başkanlığına verılmıştir Ari}lırma onergeslnln gerekçısl CHP Senato Grubu Baskanve kıllerl Gündoğan ve Kocamaıı'ın dnergelerinin gerekçe bolUmünde, Ulkemlzln tarihınde bugüne kadar, insanların böyle hunhar ca katledildlkleri bir dönema rastlanmadığı belırtılerek, devamla şbvle denılmektedir «Ülkemlz bır yıldan berl hükümetleri tarafından genç ve gü zıde evlâtlarınuı hunharua katledılmesl cezasına çarptırılan analar, babalar ve kardeşlerın yaşadığı bir Ulke haline getirllmls tır Türk ulusu bir yıldan berl hükümetl ellyle lkl düsman cep heye bölünmüş ve bu nedenle ta nfsiz acılar içinde kıvranan ln(Devamı Sa.tt,Hu. l de) Brandt, CHP lideri ile çeşitlı konularda görüş birliği içinde olduklarını söyledi Okay GÖNENSiN CHP Genel Başkanı Bıilent Ecevıt'in davetUsl olarak öncekl gün îstanbul'a gelmiş olan Batı Alman Sosyal Demokrat Partisi Başkanı ve eski Başbakan Wllly Brandt'la CHP yetkllılerl arasındaki gorüşmeler dün yapılmıştır. GörUşmelerden sonra bir basın toplanüsı yapan Brandt, Ecevlt'le dUnya polltikası hakkında karşılıklı görüşlerlnl belirttıklerıni ve çeşitll sorunlar hakkında anlaşmaya vardıklannı soylemiştir. WİUy Brandt, CHP ile ortak çalışma gruplan kurulacagını, bu gruplardan birinin, ıkl Ulkenln ekonomık sorunlarını ve Almanya'daki Türk lşçilerlne İlişkin konuları ele alacagını; lkincl grubun da politik ve kültUrel sorunlar Uzerine araştırma çalışmaları yapacağını bıldirmlştir. (Detamı Sa. 9, Sb. 2 de) Ataturk Efeltlm ANKARA, (Cumhurlyet Bıirosu) CHP Genel Sekreterl Orhan Evuboglu dün verdığı demeçte hayat pahalılığının dayanılmaz bır dUzeye ulaştığına değınerek, «MC Hükümetl kanlı hâdıseler ya ratarak halkın gözUnde pahalılıgı ve soygunlarını saklayamıyacaktır» demiştlr Eyüboğlu şoyle devam etmis tir «Blr biri peştsıra getlrdiği zam ]ar ve clayanılmaz pahalılığı hal kımızdan saklamak tçln anarşi dahıl, her çeşit tertipleri tezgah layan hUkümet sadece bellı sayı daki kişılerin tahammül edebıleceğl zam furyasını devam ettır mektedır (Df vanıı Sa 9, Sü. 6 da) DiSK Genel Sekreteri Güzelce, bugün toprağa veriliyor Yakalandığı kanspr hastalığından kurtulamayarak olen Dİ&K Genel Sekreterı Ibrahım GUzel ce'nın renazesi bugün Beyazıt Camıinde kılınacak oğle natna zından sonra kaldırılacaktır Guzelcp'nin cenazesı. sabah 810 (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Atatürk Eğitim Enstitüsüne saldıran komandolar, 18 öğrenciyi yaraladı Atatürk Eğitim Enstıtlısunde komandolar dun günboyu olaylar çıkartmışlar ve devıimcı öğ rencilere saldırarak 18 kışlyi ya ralamışlardır Bu nedenle, pazartesi günu açılan okulda dıln dersler yapılamamıştır Devrimci oğrencılerın üç aydan bfrı sürdürdükleri boykota son verip pazartesi günü deıs lere gırme\e başlamalaı ındaıı sonra komandolarm yarattıkları huzıırsuzluklar dun sabah saldıııya donüşmüştür önce sınıflarda devrimci ogrencılerp sa laşan komandolar, daha sonra • Cumhuriyet. okuyanlara saldır mışlar ve tehdıt etmışlerdlr Kan tınde oturan dğrencılerın ıse &opa ve sandalyelerle saldırıya uğradıkları gorülmüştür Komnrıdoların bu saldırılar sırasında sılah kullanmamaları dlkkat çekmıştır Okulda sıkı guvenlık tedbırlerı almış olan polıs, komundolaıın saldırılarını bır olçude durdurmuş ve devrimci ogrencıltrın okuldan ayıılmalarını saftlarlustır Sabahki olayda 8 öğrencinırı çeşılh yerlerınden yaıalandıgı ve SSK Goztepe Hastanesinde tedavı edıldıklen bıldırılmıştır Egıtım Enstıtüsünde ikinci ko EnstituNfandekı 'knnumdo baskınından sonra, polls oğrencllprl dağıtıyor. (Fotograf Ali ALAKUŞ) | GÖZLEM UGUR MUMCU Tektaş Ağaoğlu, 1 yıl hapse mahkum oldu Tektaş Ağaoğlu, 3. Kolordu Askerî Mahkemesınde dün sona eren yargılanmasında, Orduya hakaret ettiği gerekçesl ile 1 yıl ağır hapse raahkum olmuştur. Gerçek Dergislnın temmuz 1975 tarıhlı sayısında yayınlanan «Sıkıyönetim Mahkemelermin îpliği Pazara Çıktı» baslıkh yazısından (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) mando saldırısı gece bblümilnde okııyan ogıencılere yoneltılmiş tır. Gırışte Ustleri teker teker alanan ogıenoılpt deıs dncesmde okul kantınınde otururken ko mandolarm ıkıncı saldırısıyla kar ^.ı karşıya kalmışlardır. Olayda masa ve sandalyelerin uçtuğu, 10 kadar ogıpmının varalandıgı gorulmüştur 50 kadar komando nım yarıtttıgı ve anne ve babalaıın bujuk bır kuşkuyla izledıklerı olaylardan sonra devrımtı ogıencıler yınp polısın kontıolü altında okulu terketmişler dır Saldıııları düzenleyen ve okul ıdaresine yakın olduklan bi lınen komando grubvınun ıse, po lısle bırlıkte okulda kaldıgı bildııılmıştır Geıe ogıpnım ıçın okula gelen 400 kadaı oğrencının komando saldırısından sonra polıs zoruy la okulu lerke zorlamaları, dğrenrıler tarafından tepkıyle kar şılanmıştır Ogrenrıler, okuldan (Devamı Sa. 9, Su 6 da) Bu hesap sorulmaz mı? AYBAR, TUM DEMOKRATiK KURULUŞLARI FAŞiZMLE MÜCADELEDE iŞBiRLiGiNE ÇAGIRDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosyalıst Partı Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, CHP, TBP, TEP, TİP, rStPpartılerıyleTOBDER, TMMOB, DÎSK ve tum demokratlk meslek kuruluşlarına bırer mektup göndererek, çok ciddi bir tehlike haline gelen fasızme karşı mucadelede, demokratik çevrelerin işbırligi etmeleri konusunda ne düşUndUğünU sormuş, SP'nın böyle bir işbırliğini zorunlu gordügünü belirtmıştir Aybar mektubunda, Turkıye' dekl faşlst saldırılardan hıç bır demokratık kuruluşun ınasun olmadığını, demokratik kuruluşla(Devanu Sa. 9, Sü 8 de) Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (Yazısı 7. Sarfada) I irblrlerl ardından vurulup rurulııp oldürulen gençlerl) mlrin anne ve babalanyla cürustukçe. insanın vureelne, kara «apü hancerler aaplanıvor. Hakan Yurdakuler'in anne ve babasiTİa, Semlh Erbek'in anne ve babasıvla. Saml Ovalıoflu'nun babasıyla. Burhan Bann'ın vakinlarıvla konuatum. Geçen hafta da Korat Dotan'ın babası, oglumın öliımünu anlatıyordu. Suna dlkkat edln: öldürülen ıcençlerin hepsi de, ilftrenci llderlerinden «eçllİTor. Hepsl de, Sldurücü vara alıvorlar. Baslarından Köfiisleıinden ve kannlarından vurıılııvorlar. Vuranlar, bu islerln hlç de acemlsl dffclllcr. Efrltllml» profeayonel katlller lıjlivor bu clnavetlnrl. Polltlkacı olmak lçln. İnsanın duveulanmn tUmünü aeçlm sandıklarında unutmak Rereknıez ölpnler. blzlm çocuklanmız, blzim kardeslerlmiz. hlrlm arkadaslanmız. Herhlrt, ylrml yaşında. virmllki vasında. virmlüc vasınrta. blrer blrer vurulup dlüyorlar. Han(i yUrek bıınlara kan afelumaz? Hakan Yurdakulrr, Ensari Oran ve Burhan Barin. toprafca verlllrlerken, Bafhakan Demirel. rcrçrklerl örthas etmek lçln valan yanlıs blİKİIer verdlkten sonra: Mevdan olniTarak soyiuvorum.. Klm klml hlmaye eU mls sbvlemek cerrldr. Klm klmt korumns »dvleslnler, açıkca dellllerivle söTlenlnler dlvordu. Hemen «tiyVvellm: Ter bildirerek. ad vererek, «aç !>Udlrerpk sövlevellm .. Ülkü Ocaklan Genel Baakanı tbrahlm Doftan ve MIIH•etcl Hareket Parrlsl Gençllk Kollan Baskanı AU GUnKtir, 13.4.1970 RflnO. Ankara'da Hacettepe Ünlvpmltesl bahçesln de Dr. Necdet Gflclfl'rfl tabanca kurşunuvla vurarak fcldurdüler. KatUlerln dnayetl. Fehml Altınbllek ve Mu^tafa llrri ssy adlanndaU Itd tefmen'in all&hlanvla Işledikleri, Anka(Devamı Sa. 9. Su. ^ de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog