Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OKÎAT AKBfll HiROŞıMALAR OLMASIN 300 btn tnsanı Dlr anda roKeden Atoro bomban dranuaı yansıtan utapu öovyetler Blrllgl v» Yugoslavya eöılemlen d» reraimalctadır. 30 TU ÇAGDAŞ IAYINI,AR1I Caftaloglu Halkevi 8. 90 • 41 îstanoul Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18572 Kurucusu: YUNUS NADİ 13 Niun 1976 Salı V / i Cfj^L^Çf/esı Bcypnma Ord. frol. Ur. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 372 Sayfa 23 XU tsteme adresl: Csftaloftlu . Halkevi Sok No: 80/41 lütanhnl Yunanistan'ın manevra bahanesi ile Ege'yi tümüyle hava trafiğine kapattığı bildiriliyor ANKARA (Cumhnrlyet Bürosıı) Yunanıstan'm dün Ege denıılnde başlattığı hava ve deniz kuvvetlerınce ortaklaşa dürenlenen tatbıkatm uluslararası sular dışına taşarak tüm Ege denızını kapladığı ogrenılmiştır Yunanistan'ın dün başlayan lınanevrasının on gün süreceği Ifcehrtılmıştır Gelen haberlere göre. Yunatııstan manevralar suresınce denızde uluslararası geçış kanallarının açık tutulacağını ve uluslararası denız trafığının işler halde kalacağını bıldırmiştir Ha va trafıği daha once FİR hattının ılan edılmesi nedenıyle kapatıldığmdan, bu durumun tatblkat süresince de devam edeceğı xe hıç bır uçağın geçışıne ınn verılmeyeceği bıldırılmpktedır. Yunanistan'ın uluslarara<;ı sularda tatbıkat yapacagı sahalau onceden lürk hükümetıne bildır dığı ve kaı şılıklı kotlamanın boylece yapıldığı, ancak son anda Ytınanıstan'm fiıli durum yaratarak tum Ege'yi hava trafiğine, kapattığı bildirılmektedır Başkenttekı dıplomatık gozlemciler, Yunanistan'ın yeni bır sıyasal oyun içınde bulunduftunu, askerı tatbıkatla sıyasal alanda güç kazanmak ıstedığıni savunmaktadır Yunanistan'ın, Helsinki konferansı kararlarına uygun olarak (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Kıbrıs soıununun Anayasal yönü ile federe devletlerin yetkilerıne ilışkin Türk önerileri hazırlandı LEFKOSE Kıbrıs Turk Federe Devletınin, Kıbrıs sorununun çozürnüne ılışkın önerılerının bır bolümünu hazırladığı bıldırılmektedir. Bu konudakı çalışmalar dün sabah sona ermiş ve saat 15 00'den sabah 01 0(1 e kadnr stıren bır toplantıda onerilere son bıçımi veril ınıştır Tamamlanan Türk önerileri Kıbrıs sorununun sadeca Anavasal yönü ile federe devletlerin yetkılprı konıiMinu kapsamaktadır önerılerin en geç 18 nisana kadar özel temsilci Perez de Cu (Devamı Sa. », Sü. 7 de) | TÜRK IŞ Genel Kurulu çalışmalarma başlad: Ecevit: "DevJeti işçilerle birJikte yönetece^iz,, ANKARA (Cumhuriyet Buro<ıu) Turk t? Genel Kuruluna konuk olarak kafılan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, burada yaptıfiı konuşmada, Türk İşln izledıfcı polıtıkavı elpştırmıştır Konuşma^ında Türk tş'in poli tıkasının aslında «Sivaset dışı politika» dıve l^ımlendirılmesi gerektiğini belırten Eoevıt, «Halkın yonptıme ağırlık koyması, en başta Işçl örgütlerinın «ıyasette ağırlık ve etkinlık (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Demirel: "Ne islediniz olmarlı, ne istediniz verilmedi», ANKARA, (Cumhurlvet Buroan) Konuk olarak katıldığı Türkİs Genel Kurulunda Başkan Tunç'tan sonra 2. konuşmacı olarak kdrsuye çıkan AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel TUrkıye'nln sonın larının sloganlarla çö^ümlenemeyecegini ge nellemplerin çıkar yol olmadıgını, bezglnllk ve kotümserliğe karşı olduklarını, Ulkenin sonmlarının büyük olduğunu bellrtmlştlr. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Bozbeyli: "Partiler karşismda ba^ımsızlik korıınmah*, ANKARA (Cumhurlvet Kiirusu) Ttlrk t? Genel Kurulu'nft katılan konuk partl llderlennden DP Genel Başkanı Perruh Bozbevli dp fsçiler ftnUnde yantıSı konusrmda, dıger par tilere catmış ve Türktş'in partılerüstü politi ka sUrdtirmeç'ni savunmuştur. Bozbeyli ko nuşmasında, «Bugün ulaştıgımız medpnl mer halede, ortava kovdugumuz her eserin temelinde TUrlc işçtsinin şeref pavı vardır Bu pay (Devamı Sa. 9, Sü. 3 ile) "Çöküntüyü görmezlikten gelmek devlete suikasttir,, ANKARA, (Cumhurivrt Bürosu) Turkıye lşçı Sendıkaları Konfpderasyonu (Türkîş)'nun 10. denel Kurulu dun çalışmalarına başlamıştır. Genel Kurul'da bir konuşma yapan Tuıklş Genel Başkanı Halıl Tunç, ozgürlılkçü demokratik rejimin her geçen gün blrar daha cıddi sarsıntılar içıne gırdığını, Türkıye'de artık her şpyın büyük bir hızla son bır hesaplaşnıava rinğrıı Rittığıni belırtnıış ve şunları soylemıştlr • Bır ulke ki Unıversıtelerinde dprsler okunmar, gençlik hareketlerl lise ve ortaokullara ka dar iner, sokaklarda gençler gUpegtındüz vurulur, çoğunlukla katillerl bulunmaz, devletın hakkı ve malı yağma hasanın böıpği gıbi venilir ve paylaşılır, devlet yonetiml parsellenır ve herkes Ö7el ı,ıkarlan istikametinde devlet kadrolanna adamlarını yerleştirirken, ülkemizdeki çökuntuyU ve tUkenisl görmezlıkt«n gellrsek devlete sulkastte bulunmuş olunız > Konıhırk'un mesıjı Cumhurbaşkanı Pahri Koru tlirk, Genel Kurula gonderdıgi me«iajda, sendıkaların da, tıpkı siyasal partıler gıbi. demokratık rejlmın vazgeçılmez unsurların dan olduğunu belirterek su gftrüşleri savunmuştur. «Bbce sendıkalar, siyasi partiler gıbi hür demokratik parlamenter sistpmın vazgeçilmez un&\ıılarıdır Bu nedenle memleketimı?de bu sistemln yaşatılmiisında veva vorlavtınlmasınria (Devamı Sa. 9, SU. 1 de) Federal Almanya SPD lideri Willy Brandt, Ecevıt'ın konuğu olarak dün Istanbul'a geldi CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit'ın davetlısı olan Batı Almanya'nın eski Başbakanı Sosyal Demokrat Pnrtı (SDP) Genel Başkanı Wılly Brandt dun uçakla Istanbul'a gelmiştlr Havaalanında daha once An kara'dan gelen BUlent tcevıt, eşi Rahşan Ecevit ve bazı partı lıleı tarafından karşılanan Brandt 3 günlUk gezisi sırasmda kalacaftı Tarabya Oteline götürulmuştur Yeşılkoy'de BUlent Ecevit ile birllkte kısa t»r demeç veren SPD Genel Başkanı Brandt, îstanbul'dakı görüşmelerin lkı partı arasında daha once başla yan ışbırliğimn devamı olduğunu söylemıştir. Dün akşam başlavan ve bugun de sürecek olan Brandt Ecevit (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) SANCAR, DAVA KONUSU 450 BİN LIRA ÎLE İLGÎLÎ OLARAK KENDİSINE BÎLGl VERILMEDİGİNI AÇIKLADI • ALPKAYA DAVASINDA DıNLENEN TANIKLAR, PARANIN OKUL w,ıN KULLANILACAGINI BıLDıKLERıNı SOYLEDıLER. OGUN KOMıSYO NUNUN RAPORU 5ANIK AVUKATLARI TARAFINDAN ELEJTıRıLDı sonraki bolümünde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sancar'ın mahkemeye gonderdığı yazı okunmuştur. Orgeneral Sancar bu yazısında Emin Alp kaya'nın ifadesınde 450 bin lira dan Genelkurmay Başkanını da haberdar ettiğini blldirmesinden Uzüntü duyduğunu kaydediyordu Bu yazının okunmasından son ra, enıekli Orgeneral Emin Alp kaya, konuyu Genelkurmay (Devsnu Sa. 9, Sü. 4 de) Kongreden izlenimler: Konuk CIA ajanı ve DemirePin tehditleri... Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANKARA, (Cumhurivrt Bürosıı) TıirkIş'in dün başlayan ve 8 gün sürecek olan 10. Genel Ku ıulu'nun ilk oturumu, daha bncekilerden farksız olarak, siyasal parti lidcrleri aarsındakl tartışmalar, «yön ve jöntem» önerileri ile başladı. Görülen odur kl, vıne bu tartışmalarla devam eds cek ve sonuçlanacak. Belki bir takım yenl kararlar ahnacak, bplki bu örgütün genel çizgısının degt'jmeslne Ilişkin birtakım ivinivetli önerller benlmsenmış gorünecek ama Genel Kurulu izleyen çogu kişi bılmektedlr kı, bu kuruluşun başında bulunanlar. Ö7ellikle bu örgütün «bevnı» geçmenler değlşmPdıkçe, düzen, •eski hamam eski tas» devam edecektır.. (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) Fotoğraf: ARA GÜLER y Fntograf: EROUN ÇAGATAY Queen Elisabeth II geçerken köprü trafığe kapatıldı htaılızlerm vnlu lrantattanUğx Queen Elisabeth 2. Boğaz Kopruvmun altından unnken, hıı puhcnhk tedbtn olarak kopru trafıae kapalüdı İrlandahlar ıc FütsUn\ı\erm bır ct/lrm f/ış bulıınmalarrndan korkan lnnü\z yrlkıhlrr, oemıde bır dp para^uiçti manpaiı buhınduruyorlarmıs Kopru ı/rtkıhlerı de prrçı Uafıgı iurüıırmak \çın gereklı buttın teâbırlerı atmışlarciı ama hu çabaları pek ı^e yaramadı Çuııku transatlanUk altlan pe<.tıgt firnda koprudeu Klcypn /)iı otomobü olmndı Kalabalık bır turısl prubuyla aezısınt surduren *Queen E/nabrl/ı 2» hlanbul'dan imra, ıkı yıın de Ode<<sa w zıyoret ıllı Uev tranvatlantıgm huaun vme Itianbul'a uğramast bıklenıyor Başkent Notları APCHP İşbirliği İmiş.. Fikret OTYAM ANKARA Hakan'ın cenaze toreninm degıl, nışan törenının fotoğraılarım çekmek isterdlm ve diğerlerinin ve nıcelerının. Olznadı. Bu, aslında blr cennze torenı değıldı, bu kalabalık, bu onblnler. «Karapençell, aydınlık düşmanı, ışbırlıkçi, çıkarcı, bölücü, kafatasçı, faşizmı» lânetliyordu. Bu kafada olanlara karsı soy lu, görkemli bır başkaldırış idi. Maltepo Camııne bakan apartmanlardan btrisinin çatı katma görkemli, bu ınançlı onbmlerı daha iyı gorebılmek ve fotoğraflarla saptamak için çıktığımda, 27 Mayıs. oncesi öğrenci ve (Devamı 5. Sayfada) Öldürülen gençlerin aileleri ile ilerici kuruluşlar MC iktidarmı ve polisi suçladılar ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) 8 nısan olaylarında üç oğrenri nın oldıirülmesiyle ilgili olarak dlln dört ılerıcı kuruluş duzenle dıklerı basın toplantısında olayların sermajenın yerli lşbırlıkçılerince düzenlendlgını one s«Urerek, katillerın bir an once bulıın masını istemişlerdır Son olayda oldürıilen Eşari Oran'ın babası da, oğlunun polisler tarafından bldUrüldüğünU ve cena7enin ken dılerınden Izın alınmadan gızlıce kaldırıldığını söylcmiştır. Bu arada MBG üyeleri, 8 nisan günu yaralanan ve tedavı al tında bulundurulan h hğıencıyı hastanede zıyaret ederek geçmiç, olsun dıleğınde bulıınmıışlardır. ANKARA, (Cumhurlvet Burosu) Hava Kuvvetlcri eski Komuta nı (Jrgeneral Emın Alpkaya ile Korgeneral lhsan Göksaran, Tuğgeneral Abdullah Tenekecı, Hava Kurmay Albay Sınan Bılge'nin duruşmalanna, dun Genelkurmay Askerı Mahkemesınde devam edılmıştır Dünkü duruşmada, Soruşturrna Komisyonu raporu okunmuş bu arada dinlenen 9 tanık da, ltalyan Büyükelçiliği taral'ından Hava Kuv vptleri Komutanı Emin Alpkaya'ya verilen 450 bın liralık vardım parasının, Lire'de yaptırıla cak olan okula harcanacağını bildıklerini açjklamışlardır «Musa Öğun, Komısyonu»nun hazırladığı ve dünkü duruşmada okunan raporda, Italya'nm Ankara Buyükelçisinfn Hava KuVvetleri Komutanı Emin Alpkayft'ya gonderdjğı mektubun, Genelkurmay Başkanlığına mtıkal ettınlmedığı, ayrıca Genelkurmay Başkanlığının Lice deprem fekaketzedelennin yardımına ilışkin emrınin gereğinın de yerıne getirilmediği öne sUrtllmüştür. Fmln Alpkaya ile sanık avukatları raporun tetkik edilmeden hilafı haklkat olarak tan7im edıldığini ve meselenin bir rüşvete bağlanmak lstendigini söylemıslerdir Bu Köşeden Komandoların Iktıdarı Altan ÖYMEN Onlarla SvunUyoruz. Or(anlk baKinuz olmasa blle onların vanındavu!. Onlar, Türk mlUetlnin bölünmezllgi. Türk devlctlnin bütunrUgu ve Türk demokrasiKinl korumak heyecanı içindedirBaşbakan Yardımcısı Alpaslan Türkes, önceki günku basın toplantısında, bu aozlerl «ülkiıciı genclik» Içln sdvledl. Yanl. blUnen ve kendUertnce de kabul edllen deylmiyle «komandolar» Içln.. Daha öncelri pek çok clnayetle birlikte. Sivasal Bilirller Fakultesl ünundekj son cinavettn sorumlulannın ve sanıklarının Ise, bu «komandolar» oldujcu, pek açık şekilde belildir. Oyle Id Hakan Yurdakuler'l öldürenler Içln, o ırün potls telıtzlerinde de «komandolar» deylml kullanılmış ve Ankara Vallol Durmus Yalçın, avnı akşam verdigl demeçte. clnavetln bu ırrup tarahndan işIrndlglne dalr edlrdigl bUirllerl açıklamıştır. Bu dıırumda Aipaalan Tttr keş'ln Başbakan Yarduncııı aıfatıyla: Bln onlarla OvflnftTOyoruz. Onlann vanındayiE. Onlar devlett, demokrasfyl koruyorlar dlye lâkırdı ettnesl, blr anlanıda clnavet •uçunun Iktidar tarafından açıkça teşvlk edllmesl demektlr Blr anlamda da, «On ların vanuıdavız» deviml İle. Ikttdarın clnayet suçunun yanında, yanl cinayet »uçunun ortagı olduğunu kabul etmesl demektlr. Oerçl Alpaslan Tiırkcş, basın toplanhsının başka bölümUnde: Onlar Idmsevl öldürmezler. fildurınemlslcrrilr, dlvor. 4nm hn tnmnmen kenrtlslne alt blr subjektlr iddladan, daha dogrusu clıiHvctl tpşvik ve ctnavete ortaklık eHrfintılsünU elzleme çahasından tbarettlr. Cünkü son clnayetler blr yana, kendlslnln: Mllletl. devletl koruvor lar. Onlarla nvüniıvnruz dedlgi, «Ülkücü Rençllk»iıı reimî organımn resmî vetkllllerl clnsvpt sııçunun sadeco resmen llftn cdflen «anıkları olarak kalmamişlar, lHirklve Cumhurlvetl Mahkemelerlnre clnayet suçlarımn «huldimlülprl» otarak saptan mışlardır da (Devanu 5. Sayfada) Basın toplantuı AYOD Ğenel Sekretorl Mehmet Ali Yılmaz ile bırlıkte Ga/ıDer Başkan Yardımcısı Ibrahlm Çınar, SBF öğrenci Derneği Tem sılcısi Adem Sipahi ve TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı'nın TMMOB Genel Merkezi'nde ortaklaşa düzenledıği basın toplan tısında, temsılcıler Başbakan Demirel'ın gerçekleri sakladığını one sürerek, tKatllier kim? Katlller bılmmıyor mu7» denruşlerdır. (Devamı Sa 9, Sü. S da) MılLı BıRLıK GRUBU HEYETı 8 NıSAN OLAYLARINDA YARALANAN GENÇLERı HASÎANEDE ZıYAREI ETTı. Org. Sancar'ın yazısı Bu arada duruşmanın öğleden Ortakpazar'dan Notlar HASAN CEMAL 10 SAYFADA Gazi Eğitim Enstitüsünde bir «Ülkücü» öğrenci, tabancasıyla gösteri yaparken arkadaşını öldürdü ANKARA. (ANKA) Gazl Eğitim Enstıtüsunde Husamettın Atık admdaki bır Ülkücü öğrenci tabancayla oynarken, arkaaaşı Fatih ICoyuncu adındakı oftrencıyl oldürmüştür Emniyet yetkililerinin verdiğt bılgıye gdrc dun saıt 16'damey(Devamı Sa. 9, hü. 1 de) ASiLTÜRK'EGÖRE «ANARŞiK OLAYLARDA KULLANILAN SiLAHLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAÇAKÇILIK YOLUYLA SAGLANIYOR» İSKENOKRL'N, (Cumhurivrt) • lçışlerl Bakanlığı'nca düzenlenen •Asavlş» toplantısı dün sabau Ba kan Oguzhan AsUtürk'ün başkan lığında tskenderun'da başlamıaUr. Iskenderun Demlr Çelik Fabrikasında başlayan toplanuya Içişleri Bakanı Oguzhan Aslltllrk, Bakanhk MUsteşan, Emnl yet Genel MüdUrtl, Jandarma Ge nel Komutanlığı Kurmay Başkanı İle Ariana Adıyaman Bingöl, Bltli», 0ivarh«kır. Elâzıft, Oarf(Devam. Sa. 9, Sü. 1 de) NtHATERtM, LİDERLERİN KARŞI KARŞIYA DURUMA ÇARE ARAMALARINI ÖNERDt. GELÎP BASIN. Y AZI$I 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog