Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ı SEZUflNIN İYİ İNSPNI dekYSALTUK muz S.ALTINDAĞ TEL;485346 I HflRBİYE BİRLİKSAHNESİ U yön;VASIF ÖNGÖREN umhuriy 52. yıl, »yı: 18571 Kumcusu: YUNTJS NADİ / JH lâNNJl pKTtHıOPERA V BAIESİ E 12 Nlıan 1976 PııarteJİ fc Msan fazJirteıl 20.30 l|onser Judith Uluğ Gülden Turalı " Nelat Tekebas AU Ntsan Salı ^18.30 İBper* Tabarro Glannf Schlcchl 15 Msan Perşembe 18 30 Bale Kurban Petruska 1? Nlun Cumartesi 30 30 Opera Tabarro Giannl Schicchl ltt Nlnan Pazar 151» Opera Manon CHP, pazar üü günü Ankara'da Özgürlük ve barış,, mitingi yapacak ANKARA, (Cumhuriypt Bıirnau) CHP Meıkez Yonetım Kurulu nun dün yapılan toplantısında Ankara'daki kanlı olayların değerlendnılnıesl yapılmış, 17 nlsan cumaıtesı gunü CHP Küçük Kurultayının toplanması Ua reterı Orhan Eyılpoğlu'nun başkanlığında vapılan Merkez Yönetırn Kuıulu toplantısuıdan son ra orgute bır çagu \apılmış, 18 nısan pi/sır gunıı dp T ındoğan Alanında «Öz.gürlük ve Barn> Mıtıngı» duzenltncceği bıldı rılmıstır CHP Meıkez Yonetım Kurulu nun toplanlısından sonıa yayın lanan bıldıride, şoyle denılmıştir «Ankara'dakl son kunlı olaylftr sıvasal cınnyctlprın rioıuğa tırmandığının açık kanıtıdır Bu duıumu dcfierlendırcn CHP MnkP7 Yonetım Kurulu, aşağırtaki açık çağrıyı bütün örgutumuze ydpnıovı kaıarlaştırmıştır 1 Bütün illeıde tuzüğumüıarlaştırılmıstır CHP L,PIIC1 Sek Orgeneral Sancar: "Olaylar üzücü olduğu kadar geleceğimiz için de istenmeyen bir yönde gelişiyor,, ANKARA, (Cumhuriypt Bürosu) Genelkurnıay Bafckanı Orgeneral Sernıh Sancaı, kanlı olaylarla ilgıli olarak, «özcllıkle son eün leıde ceıeyan eden ulavlar uzu cü oldugu kadar, geleceğimiz ıcııı du uı^u edılmtyen bır ıshkanıet te gelışmektedıı » demlştır CENTO Asken Komılesının tn giliere'nin başkentı Londm'da yaptıgı 27 donem toplantısuıa ıta(Devamı Sa. », Su. 4 de) Türkeş olaylardan SBF öğretim üyelerinin sorumlu olduğunu iddia etti ve "ülkücü gençler,,ın tutumunu ovdu ANKARA, (Cıımhuıivet Biırosu) Mıllıyetçı Hareket Partısı Genel Başkanı ve Ba^baknn Yaıdımcısı Alpaslan Türkcj, dun dü zenledljjı basın toplantısindn anaışı olaylaıında (Jlklicu gençligı suçlamava çalışanlann, Ken riı snnımluluklarınri'in kuıtulma gayretı ıçınde bulunduklHiını one sürmıt^tur Türlcps Ülktlcü gençlenn Turk demokrasısını ko (Devamı Sa. 9, Su. 3 de) TürkAmerikan Anlaşmasının sonuçlarına karşı koyulacağı Yunan Hükümet sözcüsünce açıklandı Kıbrıs Rum Yönetimi, yaptığı açıklama ile Türk Amerikan Savunma Anlaşmasına karşı gosterileri desteklediğini bildirdi Yıınanistan'ın toprak bütünlüğünün Turkiye tarafından ihlâl edilmemesi İçin Atina'nın ABD'den garantı ıstediği açıklandı Atina da ABD'den ı milyar dolar istiyor ATÎN\ Yunanlı yetlcilılenn ABD ıle Yunanistan aıasında Turk A'i>r ıki ı snvunnı» isbnlııîi arlaimî><ıina benrer bir anla^tna lm7alanmRsı konusunda umutlu oldukları bıldırilmek tedir Bu komıri.ı Atinn'da Rnzftnpilenn soıulannı cevaplandıran bır vetkıll sÖ7 konusu anlaşma ıle ılgılı RorusmelPnn halen siır dıırüldüjîünıl ve vakın bir geIe(*ekt« »onuçlanacagını umduklannı iısds etmıştır. Yunan lılar, ABD ıle imzalayacakları snlaşma ile 4 yıl lçtnde bu (IIkeden 1 mılvar dolar (16 mllyar TI) tutarında askerî yar dım almayı ummaktadırlar Yunan htıkılmpti S(wil>;ll lie, Türkıve Ile ABD araMiiriT ım ralanmiî olan «nlaşmanın sonuçlarına Yunanlıların ıılusal vekarlarını gözönüne alacak biçimde karjı koyaoaklanru söylemıştır. Sözrıi, ABD tle Yunanl<itnn arasında rta bir savunma lîbirlifti anla«!ması imralanabtlmesi için vürütıilpn sıoıuşmplprde ABD' den son Tiirlc Ampıiknn anla^ mB<ii ilp ikl tllke armnda b > rzulan pııc ripnnesınl jcmden ku rarak oranda bır yardım talpp edildlgıni bunun yanı ^ıra, Yu.lanistan'ın topjuK bUtünlUJUnün TUrkiye tarafından edılmemest konusunda ABD den parnnH ıstcndıftmı sorlcrıne tlc leml$tir. öte yandan Kıbrıs Rum IH1kUmeti bir açıklama •"aparak. Ttlrfc Amerikan savunma ıihir lifti anlTnaM aleyhlndo lenen gosrertlfri bildırmiştir Bu korjla.Rıun (T)evamı Sa. 9, Su. 5 de) Kün 69B maddPMnde bplırlpnen 1 orgüt kuıulları lb nısan 19Î6 1 cuma gunune kadar ıl yonetım kuıulları tarafından olağanüstu toplantıva çağınlacaktır 2 tl örgüt kıırul loplantıla rında ıl du?eyındeki asayışsı»lık, pahalılık, yolsuzluk ve par ti7nnlık knnuları goıüşulpc ek bılgı ve belgeler toplanacak ve ddha sonra ıl başkanları tarafın (Devamı Sa. 9. Sü. i rte) TÜRKİŞ 10. Genel Kurulu bugün toplanıyor SEKıZ GÜN SÜRECEK GENEL KURUL'DA, 50SYAL DEMOKRATLAR ılE AP YANLISI SENDıKA YONETıCıLERı ARASINDAKı MUCADELENıN, İCRA VE YONETıM KURULLARI ÜZERıNDE Y0GUNU5ACAGI BıLDıRıLıYOR Şııkran KETENCÎ «G«nel Kurulda düzelecek, ze nel kurulda ^özumlenecek » der ken, sendıkacılann agızlarından düşürmedıklerı Türklş 10. Genel Kuıulu bugun toplanıyor Devlet Su Işleri (DSÎ) Konferans salonunda bu sabah 10'da Halil Tunç'un konuşmasıvla ba? layacak olan Genel Kurul 8 gün •Urecek. Kapsadıgı gerçek işçl sayısı, Genel Başkanınuı ağzından bıle degışık sayılarla açıklanan, ancak yetkılılerının, ozel sohbetlerde 550 bın cıvarında gerçek ıs çi üyesı olduğunu belırttıklerı Turktş'ın 10 Genel Kuıulu Türk sendıkacılıgınm, Türk isçı lıareketınin Beleoegı açısmdan bıl vük anlam taşıyor Türktş Genel Kurulunda va üyesl olan ı«(,i çoğunluğunun ıstedıgi orgut nitelığinı kazanma yolunda ka<Devamı Sa. 9, SU. 1 dp) DİSK Genel Sekreteri Güzelce öldü Devnmci tşçi Sendıkaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sek reterı İbıahım Gıızelce, yakalandıgı kıuıser hastalıgından kur tulampyaıak oncekı gün sabaha karşı olmüştur tbrahım Guzelte bir sure once yakalandıgı hastalık ıçın 1 5 RV kadar once Innıltere'ye gıtmı?, doktorların çaresızliğı karçısında 2> m.ırltu yıırdu donmuş tu Onreki gün yenıden fenalaşan Güzelce, Samatya Hastanesıne kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştır. Guzelce'nın ccnazesi DtSK tarafından hazırlanacak bır programa gore, çarşamba günü kal dırılacaktır (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) DISK'e göre TÜRKİŞ Yönetimi, hâlâ partilerüstü politikayı öneriyor Dpvrımcı tşçi Sendıkalsn KonfedPrasyona (DİSK) Genel Bat.k.ıni Kemal Turkler, «TÜRKÎŞ Yönetimi, partılerıi'iu ve «unıf u/laşmarısı polıtiKayı yenıden ısrarla oneriyor> demİ5,tır Bugun toplünacek olan Turk 1« Gen«ı Kuıulu ıc,ın ha/ırlanmış olan raporun TUrktş'ın tabanı ıle ba7i ıletı gorüştekı sendıkaların gdrüşlerını vansıtmadıfı iıi one suren Turkler, «Türk Iş ydnetlctlerinın önemli bır bMUmü hâla MC'yı oluşturan partılerin üyelendır» riemış DİSK Cıpnol Bn^kanı Kemal Türkler, bugün toplana < ık olan Türk Iş Genel Kurulu ile ıkılı gorüşlerını şoyle açıklamıştıı «Sermayenin tekelleşmesınin hızlanması, tekelti serma\enın elindekt iktidar olanaklanyla lsçt sınıfına kaısı pkonotnık VP siyaKnl ba«kısını voftunlaştırnıası MC ıktlrit.rmda somutlanan ve dı$ merkeKİcrce de planlanan laşınm tchlıkesmın yükselnıe^ı Bu uçlü gelı^ıme kaı^ı, crhckçı halktan yar.a kdklu ekonomik ve toplumsal kaza(Devamı Sa. », Su. 6 da) Til IstanbuPun bazı semtlerinde bugün 08'den 2l'e kadar, onüç saat süreyle eiektrıkler kesilecek BBC'nm haberine gore Sovyetler, "KomünizmFaşızm,, konulu TV programını bır nota ıle protesto etti Genelkurmay Hava Kuvvetleri eski Komutanı Alpkaya'nın emeklilik nedenini değiştirdi Yalçın KUÇUK Genelkurmay Başkanlığı, Emeklı SandiBi Genel Müduılugü ne Ronderdiği yenı bır yazı ıle Hava Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral hmln Alpkaya'nın emeklilik nedenini degıştırmıştlr. Genelkurmay Başkanlı ğının, Emekli Sandıgına gönderdıği ıkıncı yazıda, daha once kendi ısteğıyle emekli olduğu bil dırılen Emın Alpkaya'nın emeklilik nedeni kadro yetersızlığı olarak gosterilmıştır. Personel yasalarına gore, kadrosuzluk nedenıyle emekli olanlar kendı ısteğiyle emekli olanlara ghre daha yvıksek emeklilik maaşına bağlanmaktadır. Genelkurmay Başkanhgınuı, Alpkaya'nın emeklilik nedenini değıştirmesiyle Emekli Sandığının, Emın Alpkaya'ya yapacağı odemelerde toplam 300 bin liralık bır artıj olacağı hesaplanmaktadır. Ancak, yürurlüktekl yasalara gore, Emekli Sandığı, Alpkaya'ya odeyeceği bu 300 bin liralık farkı, hazıneden alacaktır. Hava Kuvvetterl oski Komutanı emekli Orgeneral Alpkaya'nın emeklilik ışlemi yeni bır aşamaya gırmiştir. Daha once Orgeneral Alpkaya'nın kendi ısteğıyle emekli olduğu açıklanmı? vo Genelkurmay Başkanlıgı da Emekli Sandıgına gönderdıgı bır yazıda Orgeneral Alpkaya'nın emeklilik nedenini «lstek» olarak bildırmiç tır Fakat geçen hafts Genelkur may Başkanlığı, Emekli Sandıgına yeni bir yazı göndermıştır. Bırincı yazının yerini alan ıkinci vazıda, emeklilik nedeni olarak «Kadrosuzluk» gösterilmiştir. Kendi isteğlyle emekli olması halinde Orgeneral Emın Alpkaya, ayda 7000 lira çevresınde emeklı aylığı alınava hak kazanmaktadır. Kadrosuzluk nedeniyle emekli olmasıyla emekli aylı ğı 10 000 lira çevresine çıUmaktadır Bu farkı 6 î yaşına gelınco * ye kadar alacaktu Boylece Genelkurmay'ın yaptığı değışiklikia emekli Orgeneral Emin Alpk&va' ja yapılacak odemelerdekı ar tışlaun toplamı 300 bin lırayı a$ maktadır. Bu yeni odemenın tamamını Hazıne, Emekli Sandıgı na odeyeceklır Genelkurmay Baçkanhgının yapmış oldugu bu değışiklıkler üzerıne sürdürülen araştırmalar Emın Alpkaja'mn emeklilik islemlenyle ilgıli ymıı bılgılerl ortaya çıkarmıştır. Bu bilgıler* gd re, Alpkaya'nın emekhlıgi soyle olmüştur. Orgeneral Alpkaya'nın kendi Isteğıyle emekli olduğunun açık (Devamı Sa. », Sü. 4 de) Edirnekapı'da. »ehrın Istanbul ANKARA, (AMKA) BBC yakasınm buyük bır bolümünü Radyosunun öncekı gün öğlcclen besleyen J5 bın voltluk enerjı na sonrakl bültenınde verdiğı mt na kil hattında meydana gelen arıbere gore, Sovyetler Bırlıfiı mıı za nedeniyle, bugün saat 08 den Ankara BUyükelçıllğl, Tüık Dış21 e kadar bazı semtlerde elekişleri Bakanlığiia bır nota veretıık kesılecektır. rek televızyonda Metın Tok^r ta İETT Genel MüdUrlüğU yetrafından hazırlanan «Faşizm kılılerı, enerji nakıl hattının kab Komünızm. programını protesto lo başlarında mejdana gelen kı etmiştir. EBC'nin haberi şöylesa devreden doğan arızanuı gıdır: derılınesi için, bugün sabahtan « Sovyetler Blrliğinin Ankara başlanacak çalışmaların, saat Büyükelçihği Türk Dışislert Ba21 G kadar surebıleceğınl belirtkanlığına bir protesto notası gön mışlerdır. dererek telovizyonda tkıncı Dün Eneıjı nakıl hattındaki anza ya Savası sırasında Nazllerln nedenıyle , bugün saat 0821 ara yaptıklarını komütıistlerin yaptı sında elektriklerın kesılecegl ğı şeylermi3 gibl (jö«>teren proRsemtler şunlardır ramı kınamı$tır. Sovvet blldiBeyazıt, Çarşıkapı, Çemberlırisi, bu programı Sovyetler Bır tas, Kapalı^arşı'nın kürkçüler ÜKivle Türkive arasmdaki ıllski bolümü, Fatih'ın bir bolumü, Rı lerin geltşmesine ters dtişen bczapasa, Çakmakçılar, Sultanhaceriksiz ve duşmanca bir saldırı mam, Yeşıldırek Unkapanı, Kü olarak nltelendırmıstir. Moskoçükpazar, Tahtakale, KUçük Mus va'dakl Türk yetkılilerl bu protafapaşa, Manıfnturacılar Sıtesi, testodan haberlı olmadıklannı aKocamustafapaşa, Küçuk Langa çıklamışlardır.» ve Yedlkule. (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Ereğiı Demn Çelık te yeni yapılan fırın yandı Karadrnlz KrtKİIsl IVmlrÇellk Fahrikaları'nın tevsl Inısaatında jeçen cuına gunU cıkan vanpında, ^enl fııınııı \apililiKi bulum, itfanr îruplarınm (ta\rptinc rağnıen janmıstır Yangın, hu bölümün tamamen janmnsındaıi sonrA kpnıllliRİndcn sonmu^tur. Y e n i yapılmakta olan ikinci pk ^uksck fırın Insaatının jaııan kısnundaki /ararııı r>» mılyoıı lira civarında oldujıı bildirllmiştir. Fabrika IIl l l l t yangının çıkuj nedeni kunıısundakl lncele melerini •Urdttrmektedlrlrr. (Nılıat CAN Karadeniz Eregllsi) SPD Gene! Başkanı VVilly Brandt, Ecevit'in konuğu olarak bugün Istanbul'a geliyor ANKARA, (Cuırüıurijet Büroıo) Alman SPD Genel Başkanı Wılly Brandt, CHP GeneJ BasKa nı BUlent Ecevit'in konuğu ola rak bugün Istanbul'a gelpcektır CHP ile Alman SPD arasında bır süre once başlayan lliskllenn dovamı nıteliğindeki bu ztyaret sırasında ikl partinin genel baskanları, çeşltli dünya sorunlan yanında, Türk Alman llişklleri üzerlnde duracak, bu arada Al(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) TARTIŞMA SAMİM KOCAGÖZ, SON YILLARDA KIŞKIRTMALARLA OLAYLAR YARATILIP TOPLUMSAL UYAN1&1N NAS1L ÖNLENMEYE ÇAL1ŞILD1Ğ1NI, SUÇSUZ ÎNSANLAR1N KANITSIZ OLARAK NASIL TUTUKLANDIĞ1NI, BİRCOK YURTTA5IN ACILAR İÇÎNE ATIL1P IŞtNDEN GÜCÜNDEN EDÎLDİĞlNt ANLATIYOR. ÇEŞtTLt GÖRÜŞLERİ KARS1 KARŞIYA GETÎRÎP TARTIŞMA SAĞLAYAN BU ROMANI BÜYÜK BtR MERAKLA OKUYACAKSINIZ Hiçerimez: "Feyzioğlu emekliler konusunda gerçeği söylemiyor,, Bu Kan Kurumaz.. ANKARA (\NKA) On memur ve Emekli Memur Derneğının dün Ankara'da düzenlediğl ortak basın toplantısında, Baçba kan Yardımcısı Turan Feyzioğlu'nun emeklılerin durumuyla » 1 gıli açıklamalarının gerçeğe uymadıgı, bu açıklanıaların Meclıs ve kamuoyunu yanıltma amacına yonelık olduğu belırtılmıştir. Basın toplantısında on kuruluş adma konusan Tum • Person • kon başkanı Sakıp Hiçerimez, pnıpklılıkle ılgılı hukumet tusarı sının, 1 i 1970 öncesi emeklılere gırış derecesınde 1897 sayılı yasanın gerektırdigı olanakları tanı madıgını, vukselmelerde yine «tavan barajı» kısıtlaması getirdıgıni soylemiştır. Hiçerimez, Başbakan Yardımcısı Feyzıoğlu'nun ışçl kıdem tazmi natlarının yenıden düzenlenmesıyle ilglll sozlerinde gerçekleri yansıtmadığını savunarak. soyle konusmuştur: « Işçi kıdem tazmınatlanmn hesaplanmasında, işçının brut ay (Devamı Sa. 9, SU. 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Bugün 4. sıyfadd SiNEMAYI BIRAKAN B. B., HAYVANLÂRI KORUMA DERNEĞiKURDU PARtS Bır zamHnlann UnİU seks yıldızı Brıgitte Bardot »inemayı kesınlikle bıraktığını açıklamıştır Bardot düzonleclıgı basın top lantısında artık fılm dunyasın(Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) nmarteai (rünü, onbinlfrre gtnç, blrer kanlı kcfene »anlan 3 devrlmci arkadaalarını daha tupraga vrrdiler. Gençler, caddelrrden, yağmur yuklü bulutlar gibi geçlp, KarRiyaka Mezarhgımn topragına kavu$tular. Maltepe Camiinden, Karşıyaka Mezarlıfuı» kadar uzanan kllometrelerce yol »rtjm adım ;üründü. Hakan Yurdakuler, Slya»al BU«Uer FakülteKİ nnünde al (akca kun•nlanarak öldürülmü?tu. Çevrede, toplum polinl de nobet t. imakUydı. Bu polislerin gdzleri önünde oldurunildu Hakan. Katlller sonra da, ellerinl kollarını saUa>arak, kaçıp glttller. Aynı fün Esarl Oran ve Burhan Barın da, açılan yavlun atrfiyle can verdller. Bir cinuvet »ebekeal filkemizde kol Kezmektedlr. Cephe orUkhğıuın isbaçına seldlğl lündı ı bu yana, 43 kl$l slyasal nedenlrrlp öldUrUlmUytttr. Kanlı mezar taslarını. 12 Mart oııcrsl günlerine kad«.r u u t ı n a n u , Taylan özcUr'den, Hakan l'urdakuler'e kadar, IM 13<l'u bulan adlarln karsıla(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) C Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (VaziKi 1 «tavfsda) HAYALÎ MOBİLYADAN SONRA HAYALİ ÇİMENTO GİDI5 OELİ} BASIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog