Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

\ • Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık v« Gazetecilık T.A 3. adına NADtR NADİ • Genel Yaym Müdürü OKTAY KURTBOKE • Sorumlu Yazı tşleri MüdUrü: ÇETtN OZKAYRAK • Basan ve Yayan CUIMHURtVET Matbaacılık ve Uazetecilik T.A.Ş. Cağaloglu, Halkevi Sok. No: 39 41 TELORAF ve MEKTUP adreü: CUMHURtYET 1STANBUL Posta Kutusu: Istanbul No: 240 relrfnnlar: 22 42 90 22 42 »6 22 42 »7 22 « «8 22 42 »9 BASW •* * + • BÜKOLAK: Yenışetur TelBuivan No «5. AtstUrk Cad. ARtAK TAAHHÜT EDER ABONB *• !LAN Yurtıçı: M0 270 139 45 VurtdiÇi: W 0 48* 247,$0 82,50 9 Ülke gnmiirına ve afirlıiına Kor* ucjafc f»r)cı okurucu tarafından avrıe» ödentr . Baall* (MAKTU) ... 790 U l » M ... .„ M » » m I. Sayt» (Suıttml) ... ... ^ 110 4, 5, 9 Savfa (Santtml) 14U k ölum Meviıd resekkür (5 Santlmi) .. Soo Nlsan Nıksh Evlenme Doguro 250 Yavın Hayah fKELlMKSt) ... ... ... 4. Kayıp (KJELtMlSİt N ... ... ... 8 . TAKViM 11 NtSAN 1«7H Günes öğle Ikindl 6 27 1.U5 18 5« Akşam Vatsı îmsak 19.44 2120 4 44 AnKara Aiattirk Buıvan Yeneı ApL 177477 255701 • tZMÎR Halıt Zıy» Kat 3. Tel 131230 124709 • ADANA Uğurlu Pasaj, Tel: 14550 19731 DEMİREL (Baştararı 1. savfada) Wr düşüncesi olup olmadığı konusundakı bir soruya SUleyman Demirel, şu cevabı vermlştir: «Ben mal varlığımı açıkladım. Yine açıklanm. Benim alnım açlktır. Basım dıktlr. Bunlar hep bize atılmak Istenen suçlamalar, ıfhralaıdır Kamuoyu onünde ben vanm kardeşlerlm yok. Kardeşlprimle ilgili sorulara ben kendımı mııhatap saymam » Yazılı metin Başbakan Suleyman Demlret Dördüncu Basın Toplantısında yazılı metni okuıkpn, ıktıdaı • muhalefet ilişkılerının fevkalâde çekışmell duruma sokulmuş olnıasından üzüntü duymamanın mümkun olmadığmı soylemıştır. Demirel, «Olup bıtenler bır başlangıç değil, büyuk gayretleıe rağmen sondürulmpyen bır fitnenın belırtıleridır» dpmıştır. Polise yapılan saldırıların huhuk devletıne yonelmış saldınlar olduğunu one suren Demırpl, •Cumhuriyetm polisı kımsevl himaye etmemektedır. Polısi taraf tutmakla ıtham etmek insafsızhlc ve günâhtıı» şeklinde konuşmı^ştur. Genel jirasi durum Başbakan Suleyman Demirel konusmasının bırin< ı bolümündp Renel siyasi duruma değınnıış, rejımln islpılıgı ıçın hükümetin kurulmasının sart olduğu dönemde hukümeti kurdukiarını belirterek ozetle şoyle demlstır«Hüktimpfimi7 enflâsvon, ambargo ve anarşlyi devralmıstır. Ülkp en buvük 7ararı sıynsî istikrarsi7İıktan Rtııdü Yenl bir bunalım ülke içın içinden çıkılmaz mesplelpr demek olur. 1976 yılınm rtnemli meseleleri fevkalâde hassas ve zaınana ipık edilmeyecek sahıpsız bııakılmdvacak kadar ı ıddı karakterlidıı Urunca bır suredır hukumpt bunalımı çıkarma savretlprıne şahıt olduk Ama memleket bır hükümet bunalımına sürükleneıııedı » Demirel, «Müesseselerden oluşan devlet düzenımızde sadece haklar ve hürrivetler değil, sorıımluluk da reıırnın gereğidir» demıMlr. Başbakan, Türkıye'de güvenoyu almış bükümet, bağım MZ yargı organlaıı çalışma özgurlüğüne sahip basın, hür sendikacılık ve özerk unıversıte bulunduğunu belırterpk, «Reıımlerı ayakta tutan düşmanlannın merhameti degıl taıaftarlaıının inanç ve sadakatıdır» şeklinde konuşmuştur Demirel, Türkıye' de rejlme vönplık hareketiprın Cumhurivet doneminden itıbaren basladıgını soylemiş, şoyle demıştir«Bugün bilhassa eftıtım müesseseleri zemininde olup bılenlpre bakarak, devlet ve mılletp alan güvenlmizi hiçbır şekilde sarsmamalıvı?. Olup bitenler bır başlangıç değil, büyük gavretlere rağmen söndürülemevpn blr fitnentn belirtilpridır Anarsi yıkıcılık. bölücülük dıye adlandırdığımı/ stdript h.ııpketlerını tesirslz hale getlımpk ıçin her çareye başvurulacaktır » Demirel, nükumetın dpvamh kanun hakimıvetinı sağlama gav reti lçinde olduğunu da belirterek Cumhuriyetin idarecisınln, p p î . şavcısının, yargı orgatiihın * grfre"v başında bıdugunıl sbvlemlştlr. Başbakan, hu/ur i^teyenlerin hU7ursuzluğu tesvik değil, huzura yardımcı olmaları gerektlgini beltrtmlştir. Yetki ve Görev [Başyazıdan devam] Savın Cumhurbaçkaııı her RUrı fbzlerimİ7İn onunde ol»n bitenIrrl Izletnektedir. Aratarinda kızlar da hulunan körpecik gençler \urulmakta, oldurtıl mekte ve kimlerin korudutu artık su vüzttne ı.ıkan katlller bir türlü hulunamamaktadır. lktidar dısı Rrııp başkanlarıyle dc konıışan sayın Cumhurbaf kanı konıı ttzerinde artık lyice aydınlanmıştır sanırız. Simdi edindlğl Izlenlmleri TRT aracılığı llr ulunun karsıaına çıkarak 1)1 r hlr anlatmanını, v.uı tutu>urıım kavgısına kapılmakRi/ın, sorumlu buldugu klRİ ve kurulıışları acıkca suç lamanını brkllvorıi7. Ru, Mivııı C ıımhurbafkanın» Anavasamızın tanıdıgı vetkilerden sAdoiT birl drğll, kanımız<a 99 maddrnin ona vrrdljcl bir gdrevdir de. SAYG1YL A... (Baatarafı 1. aavfada) rinden, öfcrencllerinden, Cebeci »emtl «akinlerinden, Krtrifü tıınıklarını da çafirtıp dlnleyebllirdinız. Olay apaçık olarak, Iki kere ikl tlört eder gllıi şudıır: Cebeoi'deki Slvasal RiİKiler Fakiıltesi »trrncilerine bir «komando» Krııhu, ha»kın fekllnde varlıın steşl açmiftır. iledef gözeterek, rtldürmek kastıyla Ve nihayet öldürerek Siziıı hrm silâh, hem parlamento «rkada.şımzin oğlunu oldurerrk . Polis o sırada orad.ı velkl kullananları, bu silâh atanları yakalamamış, y» da vakalatamamif, üzerlerine ıllah atılanlara karsı Isr, ola\ları çığınndan çıkaracak bir tutum Ukınnıı'tır. Bu tıılumun örneklerinl de olavları İ7İrven gazetetiler, hazı pollslcrln krndılerlnr de ıurduju ynmruklar altında, bav larında paraladığı fotojraf maklnaaı darb«lerl altınrt» blzzat va^amiflardır. Olavın daha nonraki eeliv melrrt bir vana, baılang'O budur Zatrn TürkJye'de yu sıradakl hrmen her olavın h»ılun«;ıcı hudur »ayın Cıımhurlıaşkanım «Komando» denllen >ıilâhlı birhkler. ritrki gen^Ierm uzrrine vaylun ateşıvlc ta\ dırmakta ve pollsln gnziı onunde kaçıp k«\ holmakta dır. «Komando» denilrn ısilihlı birllklerln «Başbuğ»u. blllvorsunu/, zatrn kenriileri ıle «ıvle bagırıvorlar. AlpasUn Türkeş'tir Alpaslaıı Tıirkf), hükunırKn BaşMak.ın YardımciHidır Hılkumetın B»V bakanı Sıilevmnıı Demlırl' tn de \ardımcıaından hir »Ikâvetı olmadığı, aksine onun la tam bir beraberlik \t ahenk icındr oldıiKiı be^bel lldir. tkİKi de olavlar karçımnda aynı tutumu takınıvorlar.. Olavları ROZ Kore K° re İprsiıır KO«ıterınr\e çalısı vorlar «Komando»İArla ta raf olmaııın, blrllk olmanın, en azından, cn hafif dpvlmivle KOruntüaünu taşıvorlar Bövlp hir durumda komjn dolar dışındakl vatandaşl^rın «Bu lktidar benim can ffihrnliclmi kormaraktır. Benim çocugumun can eü konıvacaktır» Inan cını tasıraaaına olanak var nııdır? Bu iktldara rüvenmenine olanak var mıdır? Akıine bu birllk ve bütün lük (c<)rüntü«ü karaıaında va tanda*lar, bırakmıylardır Ik tldarın kendilerinl komando lardan kortımaaını.. Kendile rlnl komandolarla blrltkte Iktiıtardan da konımanın Ih tlvacınt duvmaktadırlar.. Ko mandoların iktldarından . Ama bu lktidar 214 oy aldı.. 228 OT aldı.. ()lmax aavın Cıımhurba»kanım.. Yarın gene 228 OT alarak Iktidara bir Al Capon çeteil tpc^e, onun cinavetlerlnt de hrp blrlikte anvir ml edeeeRİ7 Yurdakuler büyük bir törenle (Baştarafı I. nayfada) kurulu» temsildlerı, aynı saatlerde çeşitli yollardan Maltepe Camıine dofru («lmeye btşlamtştır. Grupların ellerinde Hakan Yurdakuler, Burhan Barın ve Eşarl Oran'ın resimleri bu lunmakta idi. Bu arada aıksiK aloganlar söylenerek, fasizm pro teıto edllmlştir. Maltepe çevresı bir anda ana baba gilnüne dönUşmllş, bu arada Siyasal Bılgilerden, Ortadofu Teknık Ünlversıteslnden ve Ankara Devlet Mlmarlık MUhendisltk Akademi si İle Gazi Eğitim Enstltüsü va Hacettepe den gruplar halınde Mğrencller gelmiştir Bu arada Maltepe Camiine gelen ogrencıler ıl« analarm, baıı gençlenn fenalık geçlrdllclen. bır kısmının da hıçkınklar içınde ağla dıkları goıulmüştür Ana v» b*bı Yıırdakul»rl«r Hakan Yurdakuler'ın annesl ve babası oğullarının tabınu başma geleıek bir ara sol vumruklan havada sıkılı olarak saygı durusunda bulunmuşlardır Baba Yurdakuler, «Kederımizde bir yavru muzun faşlst kursunlarıyle sehit edilip ölmeti de varmı? Bunun hesabını soracağıt Ketaretinı odeyecekler» demıstir. Anne Yurdakuler de oftlunun tabutu tistU ne kapanarak aglamış, «Bu oır başlangıçtır. Hakanlar tilmec Bu nu »öitereeâtuı» «ekllnda konuş muştur Maltepe Camıinin avlusunda Hakan Yurdakuler'ln tabutunun cenaze namazı İçın bekletılısı arasında Hğrenoiler gruplar halınde geleıek dörder dordnr sol el leri havada vumruklan sıkılı ola rak sayfi durusunda bulunmuşlardır. Oğrencihr yellırdı Maltepe çevresını ogrencilerin halkın, ışçilerln, kadınlaun par lamenterlerın dolduıması sırasın da, «Bağıtnsız Türkiye», «Hü kümet ıstıfa» «Tek yol devrim», «Faşizme öllim». «Faşizme son», «Suleyman Başvekıl, ışçi koylu aç sefıl», «Devrimciler olme?» bı çimmde sloganlflr sbylenmiştır Bu sırada bır öğrenci çevrede toplanan kalabalığa devrim andı ıçlrmis ardından da «Bu mey danda cengımiz vaı, er olan mey dana gelsin, faşıstlerp hınrımız var, devrımciler safa gelsın» marşı aöylenmiştlr Cenazenın Maltepe Camunda brkletilişi sırasında tabutun ba»ında ellen otomattk sılihlı 5 er beklemiş, caminm çevreti, duvar ları, yol kenarları tomsonlu, sten lı ınzıbat ve (andarma erlerı tara fından korunmu'jtur. g«lenlere ayrıcn «on olaylar sııasında dldürülen üç arkadasla rının resinılerını dagıtmışlardır Bu resimler Ü7erinde «Alnı yukarda kml kanlı gomU'gı vukarda yürüyor YUrUyor adım •dım, vürüyor nğır agır » «Bır olur bın geliıız Benı vurmak kıırtıılus mu''» «Bız nasıl bılirsek hep blrlikte olmesim bılırm öylece yaşamasını olmesıni, heplmiz blrimız İçin, birımız hepımız ıçın» sözlerinin yazılı oldugu Rdrülmtlstür. Resımlerın ü/prinde avnca bldürülen uç gencın doğum ve ölUnı taılhlpıı de ver almiftır. Bunlaı dan Hakan Yuıdakuler'ır 195i, Buıhan Bnıın'ın 1953, Esarl Oran'ın da 1950 doğumlu lan ögıenılmıstıı Yurüyıi} bajlıyor Saat 13UU &ıralarında yürüyüs başlamıştır. Onde Hakan Yurda kuler, Burhan Barın ve Eşarl Oıan'm büytık ıesımleıı bulunduğu grup yer almış, arkadan yol genKlıgmce 5 sıra halinde çeşitli kuruluşlaıın, çelenklorl kız ve erkelt «gıeucılcr teratından taşınnuştır Bu grubun arkasında da CHP'll, Mllll Blrlikçl parlamenterler bulunmuştur. Parlamenteı ler aravında Orhan Eyüboğlu, Hasan Esat Işık, All Nelat ölçen, Mustafa Timlsl, Selahattin BabUroglu, Hayri Mumcuofilu, Ahmet Yıldız daha bir çokları görülmüştür Daha arka grupta da kadın örgütlerinin temsllclleri, öğıenciler, lşçılor, devrimci kuruluşlara mensup yti netlciler ile yoldan gpçen halk kol kola glıerek yürüyUşe katumıştır Maltepe Camiınden başlayan yürüvUş sımsındd ilakdn Yurdakuler'in ay yıldulı bayraga saıılı tabutu cenaze arabdsına konulmuştur YürüyUşe katıianlar cenaze arabasını ortalarına almış bu arada vüruyüşçüler kol* kola glrerek vol kenaılarında dizilerek. dışandan sızmdlan önlemeve çalışnuşldtdır Tandogan Alanına doftru yüründüğU sırada halkın bır bölümü de korteil apartmanların penperelerinden izlemişlerdlr. Bu arada hemon hemen tüm kadmların genç kızların ve bazı genç erkeklerln göz ^aşlBıı döktüğü giirülmüştUr Anıt Otell Onünden geçiürken, daha önce Hacettepe olaylarında «ldiirtllen Nurav Eıenler'in babası Ali Rıza Eronler'ln penrereden tdrenl lrledlgı eörülmüstür. Ali Rıza Erenler'in de hıçkırıklarını tulnmadsın aglayışı üzerıne, öerfncller «Nuray'lar ölmez... Nurny btzim canımız • şeklinde bafırmışlardır Polisle ogrencilerin ve Kakan Yurdakuler'in alleslnin anlaşma»ı Uzerine vtlrUvUşün Tandoftl^n Alanınria sona ermesi beklenlrken, yürUyUşe katılan kalabalıftın daha son tarafının Maltepe Camlt dntinde hulunması ncdenly le yürilvüjUn bir süre dah» devam efmeslne knrar verllmlstır. Öftrencıler Tandoftan Alanında «Uflursuz Süleyman, «Devrimpller halk için., «Katll polis. katlller bulunsun» şeklinde bagırmaya başlamışlardır. Bu arada Eşarl Oran'ın ablası Eme) Eşari'nln hıçkırıktar lçtnde ağladıftı •Katll polis, katii TUrkes, kardeşimın kaMMni bulun... şekllnde b'igırarak kriz geçirdiğl RÖrıllmuşttlr Tandogan alanından sonra kalabalık «Hakan, Burhan, Eşari devrlm içın ıleri» .sloganını söyleyerek ülaştırma meydanına gelmiş, burndan da hipodromun önünden Roma alanına yönelrnlştir. Roma olduk ogrencıler, cenaze, torenlne Brandt (Baştarafı 1. savfada) dostça bir bıçımde başlayan görU» alışverlşlni sürdurtnektlr. S. Bir SPD CHP ışmrlıginin, ıkllı alanda geleceğe yönelık olarak ıjetirebıleceklerl nelerdir? Brandt Gelecekte, ner lkl partı arasındnkı goıüş alışverışı ve ısbırllgının, olumlu gellsmeler gosterecegı noktasından hareket edlyorum. S. Bu lşbırliği uluslsrarası alanda, örneğın Oıtadogu'da veva AET kpsıminde de meyvalarını verebilır mı? Brandt önemll slyasaı sorunlar Uzerıne enınp boyuna konuşmak her zaman ıçın yararlıdır ve nıç şuphpsiz uygularrıa alanında ria sonuçlarım gostertr. S. SPD'nin Federal Almanya'daki aşırı *ağcı Türk örsrüu Jsrıne karşı tutumu nedir? SPD bu gjbı örgütlarin faaliyetlerlne karşı bırtakım onlemler almajı Usaılıyor mu? Tasarhyorsa ne türden1» Brandt Hangi ideolojlk ve coğrafı kospdfn geluse gelsın, SPD her tuılıt aşırı akımın karsısındadır. SPU, Federal AJınanya ilgili makamlarının, tedhlşçı ve aşırı etkınlıklere engel olmak Için gerekli işlemlerl yapacağı inancı içındedlr. S Türkıye 11e Batı Avrupa'nın gelecektcki ilişkileri sdz konusu olunca nasıl bir tutum takmmaktasınız? Bunu sorarken Ük planda TUrkiye'nln Avrupa Toplulugıı'na katılmasını ve aynca askerl işbirlıglni kastedıyorum. Orellikle TUrkler ve Amerika Blrlesik Dovletlerl arasında b»?göstpren zorlukiardan sonra .. Brendt Her zaman savıındııftum Rörıış,, Türkıye'nın gerek Avrupa kesıml içprisinde, gerek«e AtlanHk ıttitakı çeıçeveslnde, önemli bir ortak olduğu yolundadır. Pederal Almanya Cumhurfyeti, bu ortakhguı sUrmesıne büyük deger vermektedır. Bunu da hem Tıirkıypnın yararına ol» rak gbrmektedir, hem Avrupa'nın yararına S. SPD hangl koşullar altında, Türkıye'nın Avrupa Topluluftu'na tam ılye olmasını destelc leyecekhr? Bu amaca ulaşmak içuı Türkıye'nın ne gibi çabalar lçıne gırmesi gerekır? «Topluluk» buna ne gıbı katkılarda bulunabllır ve bulunmahdır' Brandt TUrklye'nin Avrupa" ' Toplulugu'na tam üyeliği konuRU, saıiete Federal Almanya Cum hurlyeti'ni, hatta daha ötesl SPD'yı ilgllendiren bir sorun degiidir. Bu, Avrupa Topluluğu'nun ilgili kuruluşlarıyla birarada ele ahnması gerpken bir sorundur. TUrkiye'nın şu sıradaki oıtak uyelik durumu, lju iş içın lyi bir temel oluşturmakfadır S Turkıye'dekı olaylar konusunda ne düşünüyorsunuz? Brandt Turkiye demokratik bir ülkedır. Bu bakımdan kendl Ulkelerındeki ıç siyasal olaylar karşısında tutum takınmak, Tür kıye'dekı demokratık kışıliklerın görevidır. Anrak hiç kımsenın sundan şüphesı olmasın kı siyasal cinayetı ıftrenç buluyorum S Bir yandan bplıılı ba7i endüstrı kolları, orneğm dokuma sanayii kesımı, yem yabancı ış çıler ıstemınde bulunuyorlar. Ya nı en başta Turk ıstıyorlar. Ote yandan, yabancılara yerleşme yasagı koyan beledıyelenn sayıs.1 artıyor. Örneğın Köln ve Batı Ber lin beledlyeleri . Federal Almanya'nın ekonomik gelışme^ı, Türk işçılerim lıangi bıçımde etkileyecek' Brandt Avrupa'nın birçok bdlgelerindckı bunalımlı ekonomık duruın, yabancı ışçılerı etkı lemiştır, başka yerleıden ddhd ar olmakld beıaber, biz, Federıl Almanya olarak da bundan payımızı aldık Ama eskiden nasılea bugün de Federal Alraanya ekonomisf. kadınlı erkekli yabaıı cı işçılerın yarattığı valı^ma gu ründen feragat edemez. Bizım içın burada onemlı olan, işin yalnızca Pkonomık yaııı değıldır. Al nnıı ışçıierle Alman olmayan ışçılerin bıraradı galışması ve yaşaması da önemlıdır Boyle bir toplumsBİ tutum içine girilmesi ve buna nlı^ılması Avrupa'nın geleceği bakımından dn yeni boyutlar açacaktır S 1978 vılındd, Avrupa Par lamentosunun rtOKiuddiı dogıuya seçimlerle oluşması sırasında .ıdaylığınızı koj.ıcaksımsr Öte yaa dan, mulıalcfettekı Hırlstiyan De mokratlar, 3 eklm genel spçimle rinden sonıa aktıf polıtıkaya bir parlak donüş yapacagınızı he>ap lıyorlar Siyasal Keleceginlz hangi Sahnede gerçekle$>ecek I Luksemburg'da mı, voksu Bonn'da m ı ' Brandt Sözü, b şubat taılhın de, Brtlksel'de yuptığım konuşmaya getirlyorsunuz O konuş manida, nldıfım bu karar sonucu, kışi&el olarak da, Avrupn loplulugu içınde de Avrupa Parlamentosu'nun Önemine veıdiğim dege ri vurgulamnyı denedim Gerçı 1978'de dogrudan «ieçım lerin yapılıp yapılamayacağı şim dı yenıden biraz sallantıya girdi. Fakat Avıupa'yı cıddlye alan herkes ki, ben Avrupa'yı çok cıd diye alıyoıum, kı^ibtl olaıak da bu uguıdu ugraşa gırmeyi kabul lenmelıdır, bu alanda bir mıll"t vekılının, ulusal parlamenfOMinda vüklendığl sorum, bir Avrupa Parlamentosunda vapacağı çalısmalarla çelişkl halınde degildtr Tam terslne Her lkl düzeydPki çalışmalaıııı hubıııyle ıçıce geçmcr.ı, sıvasal eylemler yrinündpn daha genış bir prkinlik alanı /aratabılır VP varatmalıdır da S Turk denınkratlunna bir ön mpsnjınız var mı' Brandt Bir dost ol.mık gcii vorum vp pınınım kı, ıyi dostlar 1? karşılaşacdğım. NADtR NADt Cenaze töreninden (Bastarafı l. «ayfud») Maltepe Camıinin çevresı, yanidçl<ırı askeıleıle donatılmiftı Fllprmde telsızlerı yüksek rütbe lerde subaylar, gelişmeleri ılgılı yeılpıp bıldıriyorlardı Ortahkta, belkı ılk kez toplum polKlcrı ^o ıunmedıler. Bunlaı, panzerlerin İçınde ve sokak aralarındaydılar. lktıdaun, polısi tum oıtalıktan çekılışı gpze çaıpan tek şeydı ve bir bakıma n Mayıs oncesını an sıtmaktaydı Onbınler ellerinde dövı/leı bagıışıyuılardı. Katıl ıktıdar Hükümet istıfa . Bagımsı/ Tuıkıye. Kdhıolsun faşistler Balkonlaıı dolduıan kalabaıık laı kadınlı erkeklı el sallıyorlaıdı Rençlprp Aglaşanlaı vardı Cephe ıktıdarının şımdıye kadar kullandığı polıslerı bu kez kcnaıa çekmesi gerçekten üzeımde dutulması, du^unulmesi geıeken bır konu Yer veı polısler de belkı bunun (arkındaydılar Devletm güvenlık kuvvetlerinden sayılan polt^leri böylesine ayırmak vakışık alır mıydı° Yoksa, sövle mı dü?ünmüjlerdı Şımdıye degin polıslerl, devleiın tam bır güvenlık gücü gibl kullanmadık bu tppkfler yarat*bıllr VP olayların npdeni olabılır En iyisl polislerl bir ko>eye çekmek, yerlnde onları ıvul lanmak Devletm aklı basında guvenlik RUrılml simgelpyenler, bu ovunun farkına varmıyacaklar mıydı'' Maltepe Camıine giderken pad de u7erınde panzerler vardı. PtmTrTîi'T, kur?un atar mı, yokaa su mu sıkarlnr'' dlye konusuyordu panzerlerin yakınındakiler Panzerlerin içinde bir şey gorunmüyordu. Kortejm onünde çelenkler vardı Çelenklerın başında Hakan'ın anasının baba«nnın, Ecevlt'in, «TİP»ın, «Sosyalist Partnmın, dev rimcı kuruluşların çelenklerini taşıyorlardı gençler Hakan'ın Buıhan Barın'ın Eş,arl Oran'm yanydna fotograflaıı oena/e toıe nıne gelenlerın yukalanna ıliştiril mıştı Ellerde dövızler, gençler bagırışıyoılar: »Eşarı»lpr olnıez Devrımciler blmez . Ata Yıldırım'ın babası da gelrnıştı cenaze torenıne Cenaze tbrenınde kımler vardı 7 Tabii Senatttr Muzaffer Yuıdakııler ile tum arkadaşlan, CKP'U milletvekillerl ve senatoıler, SBF'li bğıetım üveleri öbur fakıiltelerden üyeleı canu avlusuna girebılenlet arasındavdılar Ddvızlere yazılar ve şıırlerden dizelerden başka, Hakan'ın, Burhan Barın ve K>arı Oran'ın portreleri ışlenmiştı. Ben lmran öktem'ın pana/e toıenını de ıs'lemıştım Bu yıllarda faşıstler gerıcıler baş kaldıınıı>.larriı nslında Yargıtay Başkanı lmran üktpm'ın cenaze namıı/ı kıldınlmamak ıstenmıstı, hiç unutmadıın O da Maltepe tamiinden kaldııılmıştı Bu kez, kalabalık, lmıan öktem'ln cenaze torenındekt yıgınların en a.& yırmı mıslı büyüğünde Fakat, dünku cenaze töreninin büyük yığmlarını yıne de gençler oluşturuyor Halk yığınları seyırci gibi, yürlıyus koluna girmıyor nedense nerde DİSK'in yüzbm7 lerl bulan uyeleıi Nerde gecekonducular? Bu çocuklar, lsçl smıfının, emekçı smıflarımn haklan ıçın kavga vernkon, faşıstler tarafmdan oldurulduler Uğıunda oldukletı halk ne zaman sahlp çıkacak ' Dunku onbınler, o zaman yuzbınler, mılyonlar olacak, alanlar doldııracak, (addeler almayacaktıı, kalabalıkları bl!e«.lnİ7 Bır ce, demokrasıden yana güçlerin, bu arada CHP'nin ve siyasal paıtileıin faşlzme karsı çıkışlaıı somut bır bıçımde ortava kovmalau, ne kadaı yaıaılı olmakta, dunku lörende apaçık goruluyordu bu Cenaze toıpm sırasında, yUrUyüş sırasında yer ypr ufak goşıst grııpların sloganları da duyulmaktaydı Fakat, blltün yığınİBrın sloganları hemencecik bastııdı onları Soldaki gençligın ilk kez, bir bütün halinde birbirina düşmeden bir tenaze töreninde, bir arada olabılmelen, yürüyebilmelerl d« gozdon kaçmıyacak gözlemlerdendı. Çok kalabalık olunca faşıst yrinetim onların arasına «kışkırtıcı» ajanlarını sokamıyor, soksa bıle başarı saglıyamıyordu. Bu da apaçık gbrüldü. Dunkü cenaze töreni, provakasyonlara gelinmedlgl zaman, duzenli ve dlsıplinlı davranıldıSı ?aman devrimcri kesımın ne kadar ctıçlu olduftunun açık bir kdnıtını seriyordu goylerln onu ne Bundan da bır dersın çıkarılması gpıekmektedır Faşıst vonetım, bunu unutturmak ıçın kıskırtıcılarını ortava salarak onumüzdekı günlerde olavlar varatabılır Ru oyunlara da duşmemek gerekır. Siz. aadece MlllPt Meclinlnln dr drell. Srnato da dahll «30 kisllik Türkive RıiMİk Mlllel Merli'lnin ovıı mı aldınr/ Oevletin baaııınız.. Anavana cerçevetl tçinde vapacaiınır rok ter var. Slr.ln knr«ı tıılum alataİınır hlikiimrt, pfcer bu tutum hıı ıill;rııln hütitn ana babalarının. bütün Innan vllrrkll Inianlarının brklrdl(i tutum l«e, veHndp duramaz. TPrlnde kalamaz. Komandnlann iktidarına: Okil. de^lnlt Savın C.umhurhaskanım.. Ye bunu mlllctr Ilftn rdl1117 . CHP Grup (lia&larafı ı savfada) CHP Ortak Gıubunun bıldırısinde, hükUmet paıtilerinin düşmanlık cephesi kuıarak ulkemızl bir Iç savaşm eşlglne getirdıgl, Ttlrk gençligını «valan hatnleri» ve «mılliyetçileı», yurttaş ları «Tüıkler. ve «Türk olmayanlar* dıye ayndıgı bilduılerek şdyle denilmektedir. «Sömuru dü/enme bekçilik ede cek bir gençlik veüştirnıek. Aııu yasamızı işlemez durumu getırmek, halkın gtıçlenmeslnı onlemek amacıyla cephe hükümetinin başvurdugu ınsanlık ve tıukuk dışı yontemİPi, ülkemizde mllll blrliği ve demokıatlk hukuk dev letını saısıcı bn oıtam oluşturmuştur. Can guvenllği, ögreniın ve ögretım ozKurlUCU ortadan kalkmıştır. Son gUnlerde yurdun birçok yeıınde. o/ellıkle baskentte, hükü metin gozlerı onunde, düzenle nen saldırılar, ışgal altındakl ül keleıde bıle eşme rastlanamıydcak boyutlarıt ulaşmıştır. Güvenlık kuv\'etlerı arasına so kulmuş, ınsanlık duvgusundan, hukuk devletı anlayışmdan ve millet sevgıslnden voksun kisıler ve unlara dışaıdan yaıdmiLi o lan kalilleı kullunılarak, vükselc ogrenım kurumları panzerlerle bombalarla tahrıp edilmekte, Ög lencıler oldürulmekte, yonetıcller dbvülmekte, halka ates edılmektedlr Görevlnln bllincıne vnrmış dürüst güvenlik goıevlilerı bu durumdan utanç ve acı duymaktadırlar. öte yandan, devlet soygunlarım ttrtbas etmege kalkışan hükümet Uyeleriyle ilgili parlamento dene tlminln Işlemeslni engelleyicı dav ranışlar, toplumda ahlak bunalımına yol açmakta milletm kpndi meclislne guvenını sarsmnktadır Cumhurıyet Halk Partisi TBMM Gıubu, hükümetp rağmen can guvenligini, ogrpnım ve tlgretim özgUrlUğünü ıç haıışı ve mılli birlitı sajlamak demokratik hukuk devletinı kerumak. üzere, t)Utün güoüyle mücadplp pdecektir. Herseyden once, TBMM'de denetımin etkın bıçımde lşlemesıni saglamak ve mılletin meclisıne sarsılan guvenını saglamlaştırmsk üzere, yenl girişlmleıde bu lunacaktır > Bildirtde bu girKimler şbyle sıralanmaktadır • Bu konutarda bir arastırma onergesl verilecek, olay, saldııı ve tertiplerin içyüzünü bütün ayrıntılanyla ve knnıtlarıyla gozler onüne sermek ve o volda adalete yardımcı olmak Uzere gereken herşey vapılacaktır • Bazı hükümet uyelerının yolsu?lukları örtbas etme çabalarıyla ilgili soruşturma önerge•lne karşı büklımet partllerınce yürütülen pnRpllemevl kırmak ıçın bütün agırlık konulacaktır • Şiddet olaylaıı haber alınır alınnıaz olay yerine gözlemcl kurullar gönderılecek, o arada güvenlık kuvvetlerinln davranışlan verlnde saptanacaktır • HUkümetın bilgısi ve desteğiyle yer alan ınsanlık dışı olaylardan yalni7 hükümet dışındaki grupların ve uveieıın değil, hukümet partılerindeki bazı uyelerin de vıedan a?abı duyduklnn umudunu koruyan CHP T K M M Grubu, onları da, bu konularda ortak çaba gostermeKe, halkın gençliğin, demokrasının espnlıgı ve guvenllği için guçlerın birleştirmege çağırmaktadır Bilclirinın »onunda, 11,5 yıl oncekı bazı hükumet foımüllerının bugün varılan ortamda ge çerli olablleceğl kaydedllerek «Şiddet olaylarında, rejlme karşı tertiplerde ve devlet soygunlarında doftrudan dogruva sorumluluğu bulunmayanlar bu vöndp işbırliği yapabilirler. Cunkü artık yurttaşlarımmn leçlmn kadar bekledlgl tek şey, Ulkede RU venlik, birlık ve huzuru sağlayacak demokratik hukuk devletini koruyacak bir hUkümet kuıulmasıdır. TUrk mıllplının bu ısteğinl gerçekleştirmpk. THMM1nin başta gelen gorevıdır. denilmektedir « o (.rkilmrk zorunda kalaraklardır Dırenwlfr bile Sayın (unıhıırbaşkanım, »adeca hu ısozil aüylemenlzln mant\ i nçirhiıvla illbrmlrj kapla^an kapkart karanlıga blraz oNıın avdınlık £Ctlrfbllirslnİ7 Birar ftüven çetlreblllrslni7. «Devlet bun lardan Ibarrl rlrfcildir.» iııan cını (etlreblllr»lnlz . Vr bu ülkenln çocuklarını olmekten, ana • babalanm e\lat act«ıt vpkmektfn kıırtarahiln^PMİz, bıiKÜn slc kiırtarabillrülnlz... 'I arafiırlık". Eıet Taraf'izlıgın gcrcgi de budur. Anavaaamızın (.''dİRi tarafM7İık, ana babalarla evlat katilllsi arımnda orta cizgl aramak degıl. ana babaların Anayasat haklarının, korlıiısıır vasnma \r çocuklarını >aiatmn haklarının yanında olmakla Yataktan kaldmlan (Bastararı 1 savfads) yordu. Bir komando bğretmenın «Benim \olumu kesti tehdıt ettı» dedıji devıımcı öğrenci disiplin kııruluna verıldiSinde sarılıktan hastanede yattığı ortaya çıkıyor Başka bıri kavgaya adı karıştıfı için gazete îlânlariVla aranırken 10 gurtden bprı Ankara'da bulunduğu aıHaşılıyordu. Müdüıünp. savcılığa, valiliğ» anlatılmış Sayısız tutanak. not, v s Fakat yıne eski tas, eskı hamam Bunun Uzerıne velılerln çocuklannın elınden tutup gıtmek tpn başka çaralerl kalmamıs. Devrimcl grubun üveltrına knrşı grnterlien tnı Ugtslsltft* karsın yonetıcıler devrımfilfrin ı«lpmlerıne büyük ilgı föıteriyorlar TOBDER'in trafık lconuaunda vpıdıgı bır bıldıri bile usul vdnundpn vasalaıa aykırı bulunaııık mahkemeye verılmi? Dlğer bılriırılprı ISP pn hafiflnden «halkı ısvana tesvık »uçuyla. tonıiturma konıısıı olmuş TÖBDER yöneticilerl Edırne halkının gerçpkte sagcı bir halk olmadığını TUrkes'in belkı de pn 7ayıf oldugu ılin Edırne olduğunu «.ttyltlvorlar Anpak yapilmak lstenenin bir nevi doping olduğu behrtıliyor MC HükUmetlnin iş başına gelmpsindpn sonra baskılann arttıgını Meclıste btitçe oylaması onppsmrle hlıkümetin du«;mcsınden korktujftı için bir süre «Indıklprıni hukumptın düimempsı üzerine de baskınm iyiCP aıttığım snvluvorlar Eıki bir jolcu Fdlıne öğretmen Okulunun devrımcı bğretmenlerı çok ililglnç bir şeyi de saptamışlar Okuldakı komando öğretmenlerın onde gelenlerınden Hasan Aya/ bu ilgınç klşı «Komando luftu VP Tuıkesçılıji kımseye bı rakmavan Hasan Ayaz 12 Mart dbnpmmde TÖS davasında solculuktan vaıgılanmış bir bjj rptrjıen TÖS dosyası 1, eilt 19. sajfasında 77 No lu sanık olarak ver alıvormu» Nisan lısma ya^dıf\ mektupta (ki7ii sabahlar olaaak> tümlesiyle de tanınan Hasan Ayaz'ın ?ımdı 180 derecplık bır dönUsla komando oluşunu gııncpl konu olan pro vokgsyona baglayan devrımci öğ retmcnlpr öğıetmen Okulların da sahneye konan ovunları bi ıa/ riaha açıldığa k^vuşfuruyor lar Edırne'de l«kpnreye ugravan, dovulpn \e kovulan Igrencllerle konustuk Isımleıinln gazetel n d e ^ıkmasındftn aşırı derecedp knıkuvorUıdı Isimlerin'n yayınlanmama«ii dıleğiyle kendllprlnr vapılanları anlatan yazılar ya7ip verdiler Alnında slgara sondUrülen bır bgıencı kargaoık bıırgac ık yazısıyla sunları yaz mış «Alemdar Bpy çpgırmıs C 'lını b.ze okul hc .Liıınln kım olduğunu, oğrencilerı kimin ortrütlrdiRinı soıdıı Kız bgrpn (IIPII kımın ora:utlpd<4ını sordıı Bır aıa alnıma slgara bastı ve «Sen olen arkadaşıma ben7i yorsıın, spnl gordıikçe onu ha tırlıyoıum» dedi ve «ğer sorul.i'ini do»uı oevao vermezspm bİ7i sabah elde valİ7 pvln yolu nu hpklPdığını sovledi Gece saat 00 30 a dojfru yatakhaneye uvkuva glttik » Bu 'pkilrip ıı^ın^ılan ''oruk henuz 16 ya«ındftdır Vp herşevt a\rıntılarıvla bllen yonetıcıler h " a «nıtıria biıyutuipceıi bır şev olmadığını» sövlP'Tipkte dııeniyorlar. Eğitlm, öğretlm Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Demirel'i atama işlemini geri alması istendi (Cumhurijret Haber Merkenl) Son olaylarla ılgılı tepkiler geniş bir bıçımde sürmektedir. Çeşitll kuruluslar yayınladıkları blldirllerde, MC iktidarımn düşürülmesını iıtemekte ve polııın tarafsır davrtnınadığını bellrtmektedırler. Bu arada, Cumhur. baskanı Korutürk'e. Anavasanın 102 maddssine goro yaptığı hukumet batkanı Demirel'i atama ışlemınl geri alması bnenlmiştır. Ankara Ünlversitesi Senatosu yayınladıgı blldıııde, olayların ıdeolojik amaçlı orgütleı taıalın dan yaratıldıgını belırtmlş ve «Olayların Ulke çapında ka^andıgı çok ydıılu ağırlık, devlet düzeyın de alınacak tedbırlerde bütün sı yasi kuruluşların orellikle ikı buyiik sıyasi partının gecıkmeden Isbirllgl yapmasını 7oruniu kıl maktadır» demiştir. Senato, bu konudakı gorlişlerını bır heyetle Korutürk, Demirel ve Ecevıt'e bıldırecektır TÜMAS, olayları üniversıteye elkoyma hazırliğı bıçımınde degerlendirmış; Ankara Hukuk Fa kültesi Kurulu, Cumhııı baskanı ve TBMM'yl gbreve çağırmıştır Tum öğıetım Üyelerı Derneğl, MC iktldarının düşürulüp deınok latık düzenin yeniden ışlemesi ge lektığlni belirtirken, ODTÜ Oğ ıetım Uyelerı Dernegı de. salclırı ve cınavetleri, «profesyonel ter tıpler» olarak nıtelemiştlr TUrkive Yazarlar Sendlka.sı Genel Başktmı Azız Nesin, çekti ği telgraflarda Cıımhurbaşkanın dan «Anayasanın 102 maddesine gore, yaptığı atama karaıı ile lşbaşına gelen Hükümet Başkanımn bu atama karnrınm geri alınması yoluyla çekilmesının inglanmasını> lstemıs. Ecevit'e dp MC'nın dllşürülmeaı yolunda demokratık bir yol bulunamı yorsa, CHP'll Parlamenterlerin istifasıyla yenı bır seçim yoluna olannk satlamasını onermıstir DİSK Genel Baskanı Kemal TUıkler, Ankaıa'da üç gencın oldürülrnesı Urenne yazılı bır demeç veı miş ve «Gadet, delâlet ve ıhanet içındekl MC lktidarını demokratık yoldan düşuımpk ıçın DİSK adına. tüm ileııcı ve uluial güçlftrı birlıkle mucadelpye» çagırmıştır. Istanbul Barosu'na kayitlı 45 n\ukat. Tahii Senator Muzaffer Yurdakuler'e bır telgraf çekerek, şoyle demişlerdir «Gazeteleıe vermiş oldugunuz beyanatlarda «Metin oluşum, aslında dığer babalardan daha çok Uzülme hakkını kendımde bulmayışımdandır. Baba olarak . tılkemize yerleçtirılmek ıstenen faşızmın karşuında durmak çok iyı tanıdığım oglumun da nıhunu şadBdeeektır^ demektesıniz. Bu sözleıınızl» 27 Majıs devrJmtne katılan ve katkılarda bulunan bır devrlmcı olarak; bazılarınca kargaşa ve anarsi* diye nltelenen bugUnkü antıraşist ve Bntıempcryalist kavgamıza da degerlı bir oz kazandırmış bulunuyorsunuz Faşıymi ve onun zulmünü gbğüılemeve hazır, fastzmm insanlığın ve halkinnızın başduşmanı olduğuna (nanarı, devritnei avukatlar olarak ktslIıiıni7de tüm babalara ve tüm yuıtseverlere twssiğlıjı dılerU.» Zamlar Zaman zaman yapılan zamların «fiyat ayarlamaları» oldugunu belirten Başbakan ba^ı mallarda kalitelerın arttırıldıgını fıyaüarm da bunun için arttıfeını savunmuş, «Kiçbır ürüne zam yapılmayarağını» t«krarlamı>. lııçbır tuketim ve hammadde malının sıkıntısının çekllmeyeceğıni bildıımistir Ekonomik, sosyal ve di( konular Demirel ekonomik konular u rennde de durmuş, 1976 yılının enilasyonla mücadele yılı olacaRim, ayrıca ttdemeleı dpnjjesıniıı de önemlı olacagını söylemiş. «ödemeler dpngemizın gprpktııdıgi dövizleri tedarıkte büyük sıkıntı çpkmeyeceğlmİ7İ umuvorum» demiştir. Dpmırel sosyal alanda Meclıse getirilen kanun tasanlannı anlatarak, dış polıtıka konusunda hükumetın görüşlerıni açıklamı>tır Demır el, «Gerek Kıbrıs'ta, gerekse Ege'de Yunanıstan'la aramızda mevcut ihtıldflara hal çaresı bu lunmak ıstenlvorsa bu sozde kalmamalı» demış ve YunanıstHiı ın Ege hnva sahanhgını tek vanlı bozduğunu belııtnıısiir Dpınıı el, Kge'de kendı olanaklarımızla arastırma yapılaragını da soy lemiştır. ijlim konferanjı islAm Konferansının Turkıyp' de toplanmasının laviklığe aykırı olup olmadığı konusunda sorulan bir soruya da Demirel şu karşılıftı vermıştır «Devlet layiktır MlllPt Mıislvt mandır MUsltıman ülkelerle ılişkıler kııımak lavıklige avkın deglldir TUrkiye'de tslJm Konferansı toplantısı Annvasava da aykırı degildir Kur'an kursları nıeşrudur » Ecevitin (B»«.tarafı 1. sajfada) Kontenjan Grubu Başnanı Erim dun Korutürk'le yaptığı gorılşmcden sonra «Iki buyıik partının lıderleri bır araya gelip çare aramazlarsa, buı bu oılanıdan kımse çıkaranıaz» demiştir. Erım, Korutürk ün topladığı gotuslprı degerlendirerek bır sentez vapacagını soylemtş, «TTmuvoıum kı, Cumhıırba^kanıınız bu ıstişarelerin sonunda çıkar yolu gostorecekleıdır.» şeklınde konuşmuştur. Ecevlt'in belgeleri Ecevit'in dncekı gun Koıulürk'le vaptıgı gbrüşmeden sonra sunduğunu bıldirdısı belgeİPi aıabinda, komandoların öldurmeK içın sıraya koydukları oftrencı lıstesı rie bulunmakİHdır Bu lıstede Hakan Yurdakuler'ın adı da yer almaktadır Yıne Ecevıt, polısın komandoları nasıl komdııgunn ılıskın bazı fotografları da Koutürk'e vermiştır Bu arada t'o ruturk'ün her av en az bir kere Ecevit'le görüşmevi mutad haı« pptireceğıni CHP lıderıne b'ldndıfti de öftrenılmıştır. KAYIP Nufus cuzdanımı kaybettım. Iltlkılmsüzdur Yılmaz ÖZDEMtR CumJıunyet 2891 Okulda egıtım oğrptım de son derere ^ülünç bır durumdaydı. Derslerın çogu boş geçıyor, 07türkçe konuşan bir oğrenri ağzıyla kuş tulsa, lyl not alamı yordu. Tarıh derslerinde ogıen cıleıe U n h kıtaplarında va/an olayların yanlışlıgı anlahlıvor, örnejin Baltacı Mehmet Pa?anın Katerina ya kanmadığı, devrim tarıhlnde Şeyh Saıt ısyanının bır kıskırtma olduğu anlatılıyor du ödev olaıak Peyamı Safa'nın yapıtlaıı, Zıya Gokalp'ln «riirk çulüğün Esasları», «Edlrne de Bulgar Mezalımm gıbl konular verılıyor, derste bir Turklük, millıyetçıhk s.ozü geçse ders bı rakılıp, taa Otta Asya ya kadar gıdılip gelınıyordu. Okulda Devrim Tanhı okutulurken sagcı ogrencıler sııalaıa kapanarak dersl dinlemiyoılardı Kendısını uyaran ogretmene bir öğrencl şu karşılığı veriyor «Yeter be hoca. Bu kadar üstu me selme Sonra senin hayatın tehlıkeye gırer» Veli baskısı Okulda bu baskı sürdüıulur kpn, (iğrenLilere ikınci bır basl:ı da velilerden gelıyoıdu Alatuı\ rozeti takan kız öğrentılerın aı lelerine mektuplar yazılıyoı, er keklerle dolaştıklaıı, komıınift olduklan bıldırılıyoıdu Doğal o larak hemen Edıme'ye ko>an ana veya babanın elınden çocuklaıı nı dövmekten başka bır şey gel miyor. Devrımtı öfirencılerın bır baska «orunu da kendılarını bu sdylentller knr^ısıtıda aileleııno karşı korumak omyordu Edırne Vahsı Alâaltın Ö?kiper' ln veli, oğrenci ve oğretmenlerın başvuruların.ı kRi>ı «Okulda can guvenllğı sağlanmıştır»dan başka yanıt vermedlği soyleniyordu Bızlm gtfrüşmemi7de de olayları şu aekılde »zetledı «tki grup arasındaki olaylar bl ?e de ynn^ıriı Tahklkat ettiriyoruz Kanuni loabı vapılacaktır» Vftlı de Mııslafa Vprkaya'nın i dını ilk bizden duyuyor Savrılıga, lkınot Şubeye »oruyor On ların da haberı yok Edırne Mıllî Fflıtım MUdtırü dogal ulaıak beyan.ıt vermpkten kaçınıyoı Aruuk sohbet araMllda şımlan soyluyor. • Onlar da a? değil Atatürk'ün sol eliyle selam vprdıfiı bır ro/P ti takıyorlar Sol elle selâm veımek gHrulmus şpy mı 9 Değıl tabıl. Bu yuzdpn bu rozetlpri solculuk propagandası olur dıye taktırmıvoruz Bo/kurt rozetlerıne gelince, Bozkurtun Turkeş'le bir ıllşkisı yok bılıyorsunu7. MHP'nın amblemi 3 aydıı. E. brtyle olunca bozkurt ro7ptlprım ve okuldakl bozkurt resımlerım yasaklamak için bir sebeb bulamıyoruz » Okuldan atılan 4045 tiğrenrinln velileri bir ara Edirne'ye gelmlçler önre müriurle lconuşmuşlar. .lluzursuzluk» konusunda. Mudur Haydar Bostancı, • Yahu bunlar kuçük olaylar sız evınızde hiç karınızla kavga etmiyor musunuz'» denıiş Ogrenrilenn edebıyat öğretmenl Alemdar Topçu tarafından ışkence edıldıgi konusunda da şu ilglnç Yurdakuler'ln anne ve babası bir arabadnn inerek, oğııllarının tabutu yanına Relmiş, bir sllre beraber ydrUmüslerdir Daha sonra bir öğrencl bağımsızlık ugruna, kurtuluşa kadar, fasizmi yenlnceyp degin savaşacaklarına and içtırmış, aıdından da «Hür doftduk hep uyandık, bagımsi7iık ugruna da al kanlara boyandık» marşı sovlpnmiştir. Roma alanı geçildiğl sırada. bir polis Körevllsi, yllrüyuşün bu tempod» sürmesl halınde cenazenın mesarlığa gömülemeyeceğıni soylemıştır. Bunun Uzerıne toıene katılanların bır kısmının otobüslerle Karşıyaka mezarlığına goturülmesi fıkrı ortava atılmıs. ancak figrenciler yürümek lstedıklerinı bildirmtşlerdir Pollsler cenazenln arabayla mezarhğa gbtürülmeslni tsteyince, ogrenciler gereklrae hep birlikte koşarak mezarhgR gideceklennl söylemıslerdir. Daha sonra bir süre yürüvtlşe devam edllmedine karar veriJmlştlr meydanına geündİBl sırada tyakan Toprağa verıliyar Törene katılanlaıın büyuk bır bblümü, Yenimahalle yoluyla Demetevler ve Karşıyaka semtlerinden geçerek mezarlığa kadar vlirümüşlerdlr Bır kısım grup da, Beiedıyenm sağladiRi otobuslerle. ODTÜ'nün aervis araçlarına bıneıek tne^arlıRa Kelınışlerdır Daha aonra Karşıyaka mezarhğmda. ikl ayrı tören düzenlenmiştlr Buf mda bir konuşma vapan Sena or Ahmet Yıldız, Burhan Barın ıle Eşarl Oran'ın cenaselerıni. Cevhe HUkUmetlnin vermediSıni, ancak Hakan Yuıdakulcı'in cenazenınln elde edılebildlsjlui blldıınuştir. Yıldı?, Hakan YurdakuTer için yapılan tdrenln, gerçrJkte Uç olü içtn blrden yapıldığmı belııtmıştır Yurdakuler'ln niP7arı başında, îabımı, aılesinln istegi ü/orine açıtmış ve yÜ7Ü son kez .nnesl, babası ve nlşanlısına gösterilnıiftir Buradakl torenripn «onra Hakan Yuıdakııler, toprağa verilmıştır. En uzun yüriıyü} Karşıyaka Mezsılıjıı ndaKl trirpnden sonra, bftıenrüer çeşıtll aır«clara bınerck. Kenıe üon mınlerdlr Baskentte son vılların «n kalabalık ve en uzun rpnare tdreni vtıruyüşü dünkü olmuştur Mnltepe Camlindan çıkan kortei üç ssat boyunca 12 kilometre katoderek. Karşıyaka Mezarlıgına kadar gitmiştlr Tabıi Senatör Muzaffer Yurdakuler, oğlunun cenaze torenlnın olaysız bir şekllde sonuçlanması üzerlne Anknıa ValıliBi ile Merkeı Komutanlığı'na bircr teiuıat çekerek, teşek> ürlarıni bildlrmif tir Halkın Kurtuluşu Gazetesi sahibi Gümüşel tutuklandı Halkın Kurtuluşu Cazetpsı bürosunda 26 martta polıs tarafından yapılan aıamadan sonıa go7altına ahnanlardan g,i7etenuı sahibi M 7ekı Gümüşel. üevlet Güvenlik Mahkpnıesı'nce tutuklannııştır Cazete adına dun bu konuda bnsına yapılan açıklamada. Ciümüşel'ın «Gizli örgüt» kurmak la suçlandıffı VP rrK'nın 141 142 nıaddelerine aykırı davranıştan tutuklandığı bildırılmiştir Aynı açıklamada DGM Savcılığının M Zeki Gümtlşerin bir gün önce serbest bııakılan eşi ıle gazete yazı işleıi mııduru vp muhabıri hakkında da gıyabı tu tuklama ıstemınclp bulundugu kaydedileıek, bu durumun hasm ö>gürlüğünu zedelevıci nıtelıktp oldugu savunulmuştur ™™ m Gezmij ve arkıdatları İçin Schmidt de (Baştaıafı 1. savfada) ren resmt bır zıyarette buiun muştu Dıplomatık gözlemeiler Schmidt'in Tuıkiye'ye yapacagı 7i\aretın, Batı Almanya'nın Tür kıye ıle Yunanıstan arasmdakt uvusmazlıklarda, Kıbrıs sorunıı dahıl, taraX tutmadığım toatermp amacı İHj.ıdıgını belırtmıs lerdir. (a a.) Törene katıl tnıardan bir bblümü ise Yurdakuler'in toprafta venlmesınl takiben 12 Muıt'tan sonra ıdam edılen Denız Gezmlç, Yusuf Aslan ve Huseyin Inan'ın mezarlan başına gitmişlerdir. Bu grup bundan sonra da, Mahir Çayan'ın nıezaıı basına «itmış and tçerı«ıt fnstzme karşı savaş yenılnı ptmı«.|pır(ıı Barın'ın canızesl kıldırıldı Öte vandan. 8 Nisan olavlnrında ölen DMMA oftrunciMi Harhan Barın'ın cenazesi de dı'.n Cortım' 1 un Mecitozil ılçpstnde rü'^n'Pi "! torenle topraja veıilmı>tır. yanıtı vermıs mtıdür: «Yapmıstır köpek. Butün bu olaylar Mılli i.gıtim KAV1P 34 S D Ih9 No'lU pİKkam çalınmıstır Yenisıni alacagımdan esklsınm huknıü voktur. Zlihra PtlKÇETİN (Cumhurıyet: 2885)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog