Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

m & mahmııt baksı taveo Isveç dedflderi 1 Lfrv Cinsel Yaşam 11. BASIM pınar kür TÜRK EDEBİYATINI SARSACAK BİR ROMAN YEPYENI BIR KADIN ROMANCI JEKER HASTALKM | i m Dr. HAYDAR DÜMEN Cfnsellilele İİBİİİ her konu belgespl, renkli, gerçek fotoğraflarla sunultlu. Ofset baskı, bırıncl hâmur, 170 resim, 15ü savfa, 50. TL. Dağıtım: BATEŞ Ödemelı ısteme adresl: P. K. 80 BeyogJu/lSTANBUL Ü SOPUIM YAYINLAPI r*. 2Î1 AKSAHAY. İST. j Doçent Dr. NİHAT BOSTANCI Şfker Hasttlığının butun sorunlarını açık bir dil ile anlatsn kıtap, fıyatı 60 lıradır. Bütun kitapıılardft bulıınur. Ödemell Utcme: P. K. 57 Fatll> • Istanbul Dafcıtım: lıtanbul: SERHAD ve GEDA YoyaMVİ tunor günola harmanola mustafa ekmekci ^ 0ıy#Ftl4r AI0 >«ruv«nl •• • ^FASIZMI> EZECEGtZ DOUORESİBARRURİ "La Passionaria" Dagıtım: GEDA V KONUKYAYINLARI X P. K. 741) İSTANBUL (kavram tariht siirec ilkeler) 6DEMELJ ISTE.in DEMOKRASİ toktamıs ates >I)RCSİ CE D\ I^T doç. dr. m uaLiıneui IZMIR NO I OCVACI1 IST ASK\n% DÜNYADA VE TÜRKiYE'DE MASONLUK Masonlu^un tarlhçesl # Masonlk derecrler # Masonik (clrnekler, Glzll Mason Niıamnamesl • Maaon Törenlerl ve Alfabetik ıırayla BÜTL'N TÜRK MASÜNLARININ ISİMLERt . Cem Yayınev! Çocuk Dizisl ofkodoş kitoplor cubao 10 lira Ankara Caddesi 40, kat 2, Cagalo£lu ^4J koral yayınlan btr a»v"»l« ••rlw«r»n bu O'v** OktfvackMoüi 1.KİTAP 25 Lira G I N f t OAÖIT1M: D,\f.lTIM SİMONE DE BEAUVOİR n n MUKUOS « MNU IOUM aua BIR GENÇ K1ZIN ANILARI Turkçul: Stçkin CILIZOGLU 3. Basımı ÇIKTI. 30 Lıra. PAYEL YAYINEVI P.K. 889 ISTANBUl BU 500 ESER, MAHDUT MIKTAR BASIIMIJTIR. SAYFA 5ÖMIZLE IÜKS KAPAK 4 0 LiBA BÜTÜN KITAPÇILARDA BULUNUR. Gencl Bayli: SERHAT DAĞITIM Narlı Bahç« Sok. No: 8 İstanbul tzmlr: DATİC Ankara: AYDIN SAMİ KÎTABEVl Odrmell t«teme Adreal: ÇIÛIR KIUbeTİ Sahaflar Çarşuı, No: 17 P.K. 47 t»t. • Berant vrilliam aegleton MEHABAD KÜRT CUMHURİYETİ1946 Tlirkc^ı M E Bozaraun ?OT1. Istome Adrcsı PK.9O7 Islanbul İLHAN SELÇUK B SOVYETLERfRAN AMERIKA izlenimleri Flyatı 25 Ura • İLERtCt GENÇLlĞİN YAYIN ORGANIDIR 11. $A YI SI ÇIKTI! Fraıısız Komünistleri Karl Marx Annie Krie^I Sovyetler Birligi Komünist Partisi 25. kongresi Raporlar Kararlar Konuşmalar PK 265 SİRKECİ ISTANBUL REMZI KİTABEVI EGE DAĞITIM DATİC İZMİR TEL : 13 87 86 B • • Mahlns MUhandııligi £1 Kitobımn totıf' OOomu M«r k*I v* Jubelarlnde yopılmoktodır Fiot. Î50,TL Mo .lcıno MUhandiılenne ve Molcına MUt^ndıtllJı 0Qr*nıml voponogrtncilera 200 TL Ciinı bcnlıı I ç i n î O H C•• t torkı olımr ödemelı ıstcnabil" ADRESMalemo Muhend»l*r. Odoı. Salenik Cod.No '6 BokonlıklaıANICAKA Amerlka Defol! NATO'dan cik.ilmalı, ikıh anlaşmalar yırtılmalı, (Isler kapatılmalıdır. Dunya Barış Kon sevı başkanı Home'.h (;handra ıle bir konuşma. • llerirl bniıji soıunu P.K. 814 Sirkacl • Fransa'da Sınıf Mücadeleleri .1)1 ;em yayınevi (sveç Ceza «Politikası» Tvar Strahl Çevıren ve derlfyen Durusoy Yazan Isteme Adresl: P.K. 612 Beyoğlu • lst. Fıyalı 15. TL. MARKSÇILENİNCI MANFREDBUHR ALFRED KOSÎNG Dağıtım: GEDA KONUKYAY1NURI FEISEFE SÖZLÜĞÜ 1 Maksim Gorki IS. BASIM May Ya.rııılai'i yaşanmış hikâyeler Dunya hıkâyeriliğinde çığır açan, pek çok sanatçıyı etkileyeıı gerçekçi ve sımsıcak hikâyeler 25 lira lOfi") yılı Nobcl Ödiilünü kazanan GORKI P.K.749 İSTA.ÎJBUL J 22.5 lira P X >M Slrk«CI İSTANBUL ŞOLOHOV Konuk Yayınlan Sosyalizm Kitaplıği: 1FRANSIZ SOLUNUN ORTAK HÜKÜMET PROGRAMI 2YAKIN ÇAĞLAR TARİHİ l.cilt N. V.Yeliseyeva 3üERÇEKTE VE EYLEMDE HUKUKUN PAYI ManiqueRoland Woyl 4ÇAGIMIZDA ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLARl VE ÜÇÜNCÜDÜNYA E.Jukov A.İskenderov 5MAO'NUN TEORİK GÖRÜŞLERİNİN ELEŞTİRİSİ M. I. Sladkovski F. W. Konstanlinov GEMPERYALİZM ÜZERİNE TEMEL KURSLAR 1974 Ernst Haak Hannes Wunderlich 7LENİNGENÇLİK VE GÜNÜMÜZ DÜNYASI 8İLERİ BİR DEMOKRASİ İÇİN SOLUN GÜÇ BİRLİĞİ Ernst Henry 9ÇAĞDAŞ REVİZYONİZMİN ELEŞTİRİSİ P.N. Fedoseyev Alfred Kosing 10LENİN (Resimli kısa biyograü) IIKAPİTAL ÜZERİNE TEMEL KURSLAR Walter Schellenberg I2SBKP 25.KONGRESİ (1976) Merkez Komitesi Raporu I3SINIB^ UZLAŞMASIMI SINIF MÜCADELESL Mİ ? V. Usenin I4MARKSÇILENİNCİ FELSEFE SÖZLÜĞÜ Manfred Buhr Alfred Kosing I5LENİNCİLİK VE SOVYETLER BİRLİĞİNİN . .„ , «• • • DIŞ POLİTİKASI Gerçekçi Romanlar Dızısi: ISIKIYÖNETİM Franko Solinas 2TESLİM OLMAYANLAR ÖLMEZ Nikolai Ç ukovsky 3ÇEKÇEK LaoŞe 4HİTLER FAŞİZMÎ ÜZERİNE KONUŞMALAR ~ ~ Berthold Brecht 5FAŞİZMİ EZECEĞİZ Dolores İbarruri 6ZAFER BİZİM OLACAK İkşokas Mcras DAĞITIM.İstanbul: GEDA Ankara: GEDA İzmir : GEDA Taşra : KÖNUK YAYINLARI, alyoşka'nın yureğı Bu kılapta, sosyalizmin ilk kuruluîj yıl larında çekilen sıkıntılar ve Ikincı Dunya Savaşında inançlı bır halkın laçizme kar şı dırenışi anlatılmaktadır 15 lira V v«V"ilamr 20u Yıllık Abone(4wvı) BOTl 12,5 lira P K. M i Slrtoel ItTANIUL GOZBAGI SİMONOV lopatmın notları Yaşayan Sovyet yazarlarınm en buyuk lerınden bın oları Simonov. bu romanın da, lkincı Dunya Savaşı sırasmda, cephe yaşamını ve savaştaki Moskova'yı anla tıyor sander yayınlan yıllardanberi aranıp bulunamayan kitap... • biiyük bir edebiyatçının büyiik romanı.,. STEINBECK Bu kıtapta. ın&anın doğa ıle olan kopmaz bağları dıle getirilıyor Bu bagların kopukluğuyla do^acak ozlpmler. mutsuzluklar, usta bır \azarm kalcmiyJe anUtılıyor 20 lira 20 lira I9«» vıl! \obcl Odulıınü kazanan cennet çayırı mithat cema! kuntay IAN GIBSON lorca'nın öldürülüşü •yazarınııı yirminci b'lüm yildönümünde yeniden basıldı... • İSTİBOAT.HÜRRİYET.HARBİ UMUMİMÜTAREKE İSTANBULLARINI, BU DÖNEMLERDEKİ TÜRK TOPLUMUNUN GERÇEKLERİNİ ŞAŞILACAK BİR GÖRÜŞ İNCELİĞİYLE.ACI BİR MİZAHLA ANLATAN.HER SATIRI BÜYÜK BİR USTALIKLA YAZILMIŞ BU DEĞERLİ ESERİ YAYIN DÜNYAMIZA YENİDEN KAZANDIROIGIMIZ İÇİIM MUTLUYUZ... Ispanya'da yasaklanun bu kıtapta. ıç sa vaş sırasında Fdijisıtlerce yaratılaıı terur hava.sı îçinde, binlerce yurtseverle bıılık te unlu oran LORCA'nın da olduruluşu bclgelcıle, bır ıomaıı havası ıçınclk; anlutılrnaktadır 20 lıra D. BOETIE yurtsuzların ülkesi Sander Yayınlan ROMAN 648sdyfc 50 lirrj 8 Irkçılığın ve fa^ızmın Afnka'dri nelrr yapabıIccpRinı Kozler onune icren. usta ışı bır ronıan 15 lira Ufnoi vc (ck ılaçıtım Crınma> Babıali C.icldcsı. 1!) Islanhul KONUK YAYINLARI • P K. 749 İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog