Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

tt 197» 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 11.4.1937 AKDENİZ REKABETİ Bugüntin en önemli olaylarından birı Akdenlz'dekı Infiilız ve Italyan hakımiyeti olayıdır Bu konu üzerinde gazetemizin sıya st iemal yazarı Muharrem Fev7i Togay'ın yazısından blr bzetleme yapmak uygun olacaktır Yazar sdyle demektedir «tngiltere ile îtalya arasında Akdenızde aktedilen centilmen an laşması bu denizdekı rekabete son vermedı Aksıne yenı yeni olaylar aradakl zıtlaşmayı tazelemektedir îki taraftan blrlntn herhangi askerl ve siyas) bir hareketi öte tarafça dogrudan dogruya kendi aleyhine yönelttlmiş dü?manlık eseri sayılmaktadır Bunıın nedeni itimatM7lıgın Pir türlU ortadan kalkmamıs olma sıdır. ttalya'da Inglltere'nin Ak denızde kendısıni boğmak istediğl kanısı iylce kbkleşmıştir tngiltere'de de Akdcnisde kendisine îtalya'nın vol vcrmomeve azmetmiş oldugu kanısı yerleş mlştlr ÎM tsraftn arasmT açan ' E s k l d e n h e m gttç, h e m dı bıraz Şiıı ydzmanın bellı ve son olay Ingiltere'nin olağanus kesln kuralları vardı, deglstlriletü stlahlanmak lçin program ha ınez vol sınırları. Ovgü şilri kazırlayıp nıılyarlarca lıiEiliz lira sideler e n az otuz Uç, e n çok doklık tahsisat almış olmasıdır Şim s a n doku/, beyit olabilırdl, n e s l b , di Italya karşı tedblrler almava başlamıştır Hava Kuvvetlerinde tegazzül, glrizgah, m e d h l y e , tahriye. dilek dua bblUmlertnden k; pilotların savısını 20 bin klşı oluşan Uyaklar m u h a k k a k çıft ve yükseltmek suretlvle iki mıs llne çıkarmaya birkaç gün evvel sayılı d ı z e l e ı d e bulunmak kosukarar vermıs, avrıca îtalva Balı luyla, aruzun uzun k a l ı p l a n v l a riye bütçesıni de 1.857,000 000 li Söz gelimı gazel e n az beş, e n çok on bes kosa (beyit) boyun rete vUkseltmlstir • Üç • dört günden berl Pa ris borsasmda düstügü görülen Fransız frangının TUrk parası üzerindeki etkısı bazı gazeteler tarafından btlyUtUImUstür Yap tığımız araştırma sonunda bu nun UstUnde durulacak kadar oü yük olmadıgı anlaşılmıstır Bir sterlin karşılıgı 109,81 frank bu sabah Londra da 109.25 olmuş, bunun borsamızdaki etkisi Ise bır Türk lırası karsılıgı 17,71,13 frank ıken dün 17,62,10 olmuştur da, ana uyağa dayalı aşk şiırlerı; uyaklardan s o n r a gelen ledif tekrarlarıyla anılabılen. ads ı z d u y g u şiirleri Kıt'a matusız bir gazel gibıydı, tarıh e b c e d hesabtyle düşürülebilirdl Ruballer; bırincı ikınci d ö r d ü n c ü dlzeleri uyaklı, yalnızca dört dizeük kısa şiirlerdi, i n c e buluşlu, nüK tell ö>el vezinleri olan BU YOL İNSÂNA ÇIKAR ümonluktaki Yangın Edebiyat Sohbetleri BULMACA SOLT1AN SAGA: 1 B i ı k e l ı m e için, k e n d i n e herhangi bir ılgi ıl° Vftkın s«wı lan bdşka hıı kPİIınenın b i ç ı m ce vp anlamca örnek t u t u l m n s ı 2 Yok olan, ortadan kalkan, t a v u l a n Tersi blr Günev Amer ı k a ülkesınirı adı .* tlâg s a t a n d ü k k a n 4 B a ş k a bir şeyin y e ı ı n o geçeıı a n l a m ı n d a kul lanılan bır s ö z Tersi blr k e d l cinsl 5 Madenlerin o k s i t l e n e rpk j ı i r e v l e r ı n e bagladıkları m a d d e 6 Eski bır sılah K e n dini ağır sntma Kalay cismin i n simgasi 7 Tersı kıtrulan tuzaça düsrrmk, a l d a t ı l m a k anlam ı n a gelen bir doyimde geçen s ö z 7 a m a n , stire 8 B ı k a n B i r n o t a 9 T e r s l d e ğ e r l ı şeylerın saklandığı d e m ı r d o l a p Fıyatını artırma YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 B ı r ö r g e n ı n asıl g ö r e v i n i 123456789 . 5 tran'da gı?lı polis orgutlinün adı 6 Terst Ege denizinde ktlçük bir ada Sanı 7 tvm Sııçıı bagıslamn 8 HllkUmetin. hazlnenin malı Vilz çehre 9 Tıirk mUziftln de durak l$areti Bır uzunluk olçtlstı birimt OÜNKtl BULMACANIN ÇÖZtMÜ SOLDAN S».GA: 1 Beşeriyet 2 Frık To ka 3 7am8ne ÖM 4 Etab Yaba 5 İIM 6 Fv Ra tıne 7 Mat Radon B efulU Et. 9 Katıl Mal. YUKARIDAN A"«Af»!YV 1 ~ Bezelemek 2 Erat Yafa 3 S ı m a l Tut 4 Ekabtr lt 5 Marul 6 lteY Fa 7 y O ahtdeM 8 e k ö B N o t a 9 Tamamen saglayan temel dloku 2 Hın dıstan da mıhraceden küçılk prens Sonuna sessiz bır harf gptlrildiğinde et satıcısına verilen lsim belırir 'i GUnev Do feu Anadolu'cia bır ılçe Kuzey Afrika'da bır Ulkenin adı 4 öğe, unsur Sodyum cısminln Her şey ftnceden belirlenmlştl, kesin Gelenek, yenllikleri kabul e t m e z , e n küçük ihmali cezalan d ı n r d ı Sbz gelimi abes'le mııkt e b e s sbzrUkleri uyaklı «javıla rrazdı, ya7im ( i m l a ) b a k ı m ı n d a n b e n z e m e d i ğ i , ayrı harflerle so nuçlandıgı içın H e m güç, hem kolay degil mivdi dersiniz? Maz m u n l a r bellı, nazım bırimleri, t,e klller belli k o n u l a r b i ç ı m l e r e g ö re a v ı ı l m ı ş , kurallar kesln, ko nular sayılı özgürlUgü ktıllan mak e n zor i ş l e r d e n blri D i v a n , şiirinde hiç özpUrlUk y o k t u Ka/ fıve lııgatları belagat yolları, ve zın bilgisi. beyit bMUnlugü, m e s nevi konuları, s ö z oyunları elde edılebilir, ögrenılebilır seylercli Bellı bir alıstırma ve u v g u l a m a dan sonra ıısta KörünlıslU tiriin ler eklp edılebilirdi Kılıgı kıva fetı düzRün kurallara uvgun blİRivı açıga çıkaran lnsanı «sıı ara'dan» savdıran ç a l ı ş m a ve dlk kat s o n ı ı c l a n B ö v l e vuzvıllar<'a s d r d ü vüksek z ü m r e n i n medrese kültürünun söz sanatı too h ı m d a k i teokratık m o n a r ş i n i n de jiısme7liği glbi defctstirllmez bo yııtlarda Önce m ü s t e z a t t a n yola cık'ı Servetıfünuncular Nasıl etmrfli d e koşavı ( b e v t i ) kırmalı ve <ı 7elere ( m ı s r a l a r a ) özgürlük sag lamalıydi' M ü s t e z a t elverişlivdi buna Kullanılagelcn aynı verın k a h b ı degişttrilebilirdi: uyaklar ıstendlgi gıbi dagıtılabilir. .11 zeler uzıınlu kısalı bovlarıvla tsten diği gıbi kUmeler.ebilirdı Bövlere s e r b e s t m ü s t e z a t d o ğ d u , h7 güı kosuga ( s e r b e s t nazım > gl dpn yolda ilk a ş a m a ö l c ü l U ıı vaklı. a m a daha rt7(filr blr kııllan ı m olanagı Arkası kendiligın d e n geldı H e c e c ı l e r «Aruza v e d ı » ettıler, dörtHikler. dU7. sarma, çapra7 uvaklandırıldı Serbest n a z ı m da h e c e geleneginl vıktı, eskitti Artık her «ev sairin kend ı s i n e kalmıştı önrllrllık o n u n hakkıvdı, istedlfeı gıbi k u l l a n m a rahatlığıyla Yukarıya aldığım guzel parça lar bileşımı, b i l m e m varatıcısını Ü7er mi? ÇUnkü «Ruhi Bey ve Lımonluktakl Yangın» bolUmu, kıtabın 5â'le 62. sayfalarında yer alan güçlU bır y a ş a m anısıdır, v e aslında bütUnlilğU, yazarının yaptığı glbidir Noktalarla ışaret ett i ğ ı m aralıklarda d a h a ne güzellikler var, b i l s e n u Ama bllebilır«ııniz doğallıkla, kıtap ortada "k«n<rlnıa'T*nyBCak»ın]7 Noktala m a yardıroı bile g ö r m e d e n Ne' retreTlUTTrralrr<nrarıŞıit d ü ş l e r gorenn s o n r a « k o p u r e n s ü t l e r gibl taşıran» bir kadın yakınlığında, « S o n r a h e r şeyl gördUm / O ,ıer şeyı ben ilk defa gnrdılm» d ı v n delikanlının ilk gençlik deneyını Üvey annemdl benim. ben sansmdım On altı yaşındavdım, sansmdım Bulanık çıkmış fotoftraflar «ibıydlm, görünUmsUs Yalnızdım. karışıktım Benı tanıvan ktmseler yoktu Hiç yoktu tçitne kapanıktım BUyük agaçlann aUındft Havurun fcınk taslan » ' <mıla Blltnezdim mutlultık n^n r Bılemezdlm Alıp başımı gltmek ısıerdim tsterdlm ama, kalırdım Bir ffün İçen girdi, uvanıktım Yan uzanmıştım, uvanıktım Bir üçümüsHlJtU tutuyordum vllsrtlmd* uyamktım Dudaklan aralıktı. ben uyamktım Bembevaz dlılerl vardı. ben uyanıktım öyle bir süre durdu baktı O baktı, ben de baktım Yanıma usulca uzandı Uzandıgını görmedim, ama uzandı Dıgıldı. uçustu, blr gülüs gıbi uzandı önce şasırdtm önce hiç kımıldamadım Yalnızlık blraz azaldı Saçlanmı sevdi hiç kımıldamadım Bir bıçtm deftlldim sankl, bir nesne, bir şey değildim Blraz utandım Bir gece uykudavdı bdtün konak Gizlice bahçeye çıktım Yaralı btr hayvan Ril»i stirUnerekten Sokuldum limonlufta usul usul DöktUm bir $lse (tazı ve llmnnıuftu vnktım EDÎP CANSEVER (BEN RUHİ BET NASÎLIM 1078) bovunca «Tragedvalar»i (lflM), •Çagrümavan Yakup»u (19««), «Kırll Agustos»u (1970) «Sonrası Kalır.ı (1M74), hatta cNerd» Antigone. (1981) İle «Petrol» (195») ve «Umutsuzlar Parkunı (1958) hep ellmln altında bulundurdum. Yazımın başlıgj bile Umutsuzlar Parkı'nın Çember bölumUndekl vedlnci sllrln son dizesi «Ve bir nehir o kadar nehir kl / Durmadan akar / Sonra en buytik. denizler olur / tste o en büyUk denizler sonr» / Deniztn bittigi verde başlar / Bu vol lnsana çıkar» (29). Blr sonsuzlugun sınırsızhftı. Buhl Bey'de de bu stmrsıjı genlşllklsri. tnsan dertnliklerini bulacakıınız îsterseniz kendi tçlnlrf dolasır Ritrt gezın, aravın. tnsanın anlannı degil de 8mrünU aldınız mı ele. eski Divanrıların btle çerekslnim duvdulcları blr btçlm rahathRi gereklr. Gerçekten en rahat nazım seklı mesnevllerdlr onlarca: her kosa kendt dlzeleri arasında uvaklı oldugu. Mekilere ana uvakla baglanmadıgı lcin blnlerca beyit U7unluftuna »idebilirlerdl. Edip Cansever de bu tutumda. Kendi deyislnin özgürlÜKtl Içlnde «Blz o renksiz, o valnız o stlrsjün medüzalar» dive nitelediftt ınsanına hemen avni motitl tekrarlatır «ÎRtesek sevisirdiic am.i olmadı / Biz degll vasavan arılardır» (Petrol • tnfllâk). Hepsmı Kfiren baskalanvl» birllkte kendlni «1» aynl ısıktır «Gözun Kahverengı ^nvuna geldık» (Sonrası Kahr Su). Yıllar vılı, ortada derel vavını ve kitap vokken bile, Yahva Kemal'in Ahmet Haçim'in, hatt» keskin uvaklan ve Klzli ölctllerivle NSzım Hlkmet'ln siiıv lerinı heo bpllefttmizde ve ezber «;esımi7de tasidık. Stmdi baska blr denemdeviz. Kltap sürl döneml «Ben Ruhi Bev Nasıhm»! da, va cebtnizde, va çantanı*da taşıvacaksıni7: onunla lvic* tanısaragınız anlasacaKınız pilne kadar Ne olur 511 (fflzlem lncellklertne Itltfen dlkkat edin. «Btr Isa tasvtri Kibi uçumluydu ve eu7el» diven genelev kadını sıgarasını vaktıfı Ruhi Bev* le karsı karsıva bakın neler duvuvor «Kısa bir «rülUmsema vılrlidtl nudaklarındnn / Benim dudaklarıma da Reçtl / Çocuklar stibt kızardim / ötekı kızlar gülUştUler / Ben kendim! sevdım, KÜvendim / Saclarımı dtlyelttim KOgsUmd blraz kapadım / Rana elimt uzattı, ellerimi7 birbirine defidi / Sıenktı, inrevdi, Kiskanırım Bnlatmnva bu ell / Agır ağır odama çıktık / . , f Rauf MUTLL)AX SİNEMALAR BEYOGLU ANKARA (64 U 86) 1 Bır Araya Cıelemoyi7 H. Koçyigıt. 2 tt Surusu L Merenda MISTIK (46 15 14) 1 Alttn. 2 Gunaha Davet K. T OZLEM (66 60 83) 1 Öyle O'<un T Aknıı 2 Hasıp ıle K^sip Z Alasva R RUYA (44 54 57) tfrdek Cıka cak Kar, Çıkacak A Akbas SES (45 24 16) Alria Amazonlara KdiM Ci Davıs R T SINEPOP (44 24 12) Magdalena D H e n d ı i e h R. T. SİTE (47 69 47) örgüt A liik E Koçak R ŞAN (40 67 92) ö j l e 01 ıun T. Akan M. Ar K YENİ MELEK (44 42 89) Hızh Adam T. Mılıan K I YUMURCAK (61 01 91) 1 ö>IP Olsıın T. Akan l Emınc V Akm R AS (47 «3 15) Hızh Adam T Mılıan R I ATLAS (44 08 35) Son !>ar,s Ü Anrirrss F Te<tl R I DUNYA (49 01 M) Kanunsuzlar ijelin H Sıka R 1 EMEK (44 84 3») Gençlık Arzuları O Pıccolo R 1 FİTAŞ (49 01 66) Örgut A. Iflik C Koçak R KERVAN (46 65 01) 1 Maglup Erlılemıvenler C Arkın. 2 Bak Yeşıl Yesıl A Özhan R KENT (47 77 62) Kanunsuzlar Şehn H Sılva T. Uılliam K t KRİSTAL (21 57 66) Esmer Tılkı P Crier P Brown R T. MURAT (24 05 56) 1 P\v Pı•sı K Inanır. l Bır Ara>a Gelemevız H Koçyıgıt R. RENK (21 15 25) Pısı Pısl K Inanır M. Ar R ŞAFAK (12 25 13) Mızlı Adam T Milian R T YILDIZ (21 11 37) Mağdalena D Hendrlch R T. ZEVK (21 15 25) 1 Cıplak Venui 2 Alda Amazonlara Kar sı R T. KADIKOY AS (36 00 50) Alda Amazonlara Karşı O D a ı n R T KAFKAS (37 43 68) Uelinın ö d ü Patladı A Okay P Kosar AKSARAY BUUVAR (21 35 78) ö\le Oliun T Akan M Ar R HAKAN (23 42 33) ÖUe Olsun T Akan M Ar R İPEK (22 25 13) 1 Pısl Pısı K Inanır 2 Delı ^usuf C. \rkın K rt KENT (36 9« 12) Trende Tecavur R T OCAK (3« i7 71) Pısı Pısı K înanır M Ar R K 1 U Şinıdı şıır dllnyasını kendi kurııyor sanatçılar Konusunu, lmgelerinl, biçimini kendi buluvor biçemıni, sesıni, edasını da Onun ıçin ortak kapılar, anahtarlar kolaylıgı yok artık ŞUrle karşı karşıyasmız Hiç bir On bilgl, alışkanlık rahatlığı. tanıslık vakınlıgı vok Kendi alsnlannızın, izlenimlerınlzln ardında gıdecekslnlz veni bir dtinyayı Körmeğe; i2İek de yok. önden nasıl izlemeli? Yıllar sonra bu birlesnienin amacını sezen, <(Beni uyardı beni valnız bıraktı anlarlım / Çocukken vururdu, kanatırdı, ezerdı / Bu kez de / An ladım severekten / OkşayaraK tan vapmak istedi aynı seyı» di ven Ruhı Bey'in Hmonluja hmcını nasıl değerlendirmelı' Bu nun tek yolu bir kitaphk •«iiri basından sonuna değin adım a dım okıımak: belki birkaç kez aynı gereksinımi duvarak. venı den. veniden bir kez daha Ama hep kıtaptan gldip vol gösteren de Yol sizln Edip Cansever'in Ruhi Bey'iy le Istanbul Beyoglusunda, pasajlar, meyhaneler, ara sokaklar Ubtrentinde birlikteslnlz Ona dıştan bakan ne görecek «Oldukça yakışıklıvdım / Gömleglm tertemızdi, beyaz ceketim / Tertemızdl ve ayakkaplarım / Pantolonum UtUlü / Yelek cebımde lnce altın blr zincir / Sarı ve lnce bjyıklanm / Tam Ruhi Bey bıyığıydi / Ve ilcı parma ğım arasında bir çıçek sapı t Poynumda menekse rengi blr papyon / Hafifçe sarkık / Dudağımda bittl bltecek blr sıga ra / Kenannda dudaftımın.. /• dlyen ayna tanıklıgı mi doftru1' «Ama hangi Ruhi Bev / Dogru su birat saşırdım / tçerenköv' deki Ruhi Bev gelmez / O sade ce karnnfll latın alır / öltlmü pek begenmez / şimdlkt Ruhi Bey blüme daha vatkındı / Yasamaya da / ÖHlmle yasam arasında bunalır bunalır / Ben bu kadarınt anlarım.» dıyen çiçek serglcısinin sozleri mi? Yoksa. hızlı bır çagnsımla on altı, on yedı yıl öncekl «Petrol» Kltabındakl «Phoenuc» şlırint natırlayıp Ruh) Bev't Cansever'in eskı dizelerlnde mi aravalınv «Ben orda. aksamına orospular rtadanan / Camlarında Dls slnekler gezlnen, ben orda / Esktmıs bir tutusla sarabım lclvor / Kadın larda oluvor Kadınsi7 bakışlarla / Basıvle »ne dUsmUs viireBivle beraber / Ya Tannva tnanır va da lsvano / «Bu nasıl bir bakıs ki dıinynva tntlharla / Ya da hep kar vagıvor da düştinmeiı vvahtan • Bellek, insanm vanında tasıvahildiftt en ıvı tanıktır bence; ama veni snrlerin çofttı artık , bellege vaslanmıvor fczberintsde tutamadıjhmz blnlerce dtzevl nerde bulmalı.' Gene kitaolarda. Ben de ttvle vaptım Doitum Edıp Cansever'in veni kltabını birkaç kez okudugum günler KONAK (48 « 06) Son S a n ı Andrcss F. Te*tl R. î LALE (44 35 95) Pibi Pısı K lnaıiır M Ar R MELODI (64 13 14) Altın R Mooro S York R. T REKS (36 01 12) öjlo Olsun T Akan M Ar R. rYA SUREYYA (; 06 82) (36 Tronde Tecavu7 R 1 TIYATROLARALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU OZCAN TİYATROSU (46 80 91) : ckızlara Göz Kulak Ol» Pazartesı harıe her gun 21 30. cumarlesl. pazar 16 00. IST. YENİ SAHNE (44 25 26) 5 «Nasıl Mılvoner Olunıır» Pazartesı harıç her gun 21 00 <ar?amba. curnarlpsı 18 00. pazar 15(10 (49 56 52) : cDelıler Boşandı. Pa?artesı. salı h a n ç her gün 21 İ0. curnartesi. pazar 15 M BAKIRKÖY SANAT TİYATROSU «Tele Çorba» Pazartesı harıç her akşam 21 30. pa^ar IH M). «E Mrmış Ne Demış» Carjamba. cumartesı. pazar 14 İ0 BIRLİK SAHNESİ (48 53 46) : «Srzuan ın • ı tnsanı» Çar&amba. !% persembe, Cuma C umartesı 21 11 Luma tumartesı pazar 1815 Pn7ar 1515 «Katıllun Tanıyor mu sunuz 0 » Carsamba 15 15 ÇEVRE TİYATROSU (20 51 71) : «Pamıık Eller Cebe» Pazartesı hnrıc rer gun 21 30, cumartesi, pazar 15 00 DEVEKUŞU KAB. TİYATROSU (44 46 75) : «Hancler> Peısembe harıg ber gun 21.30. çarşamba. cumartesi. pazar 18 30. DOSTLAR TİYATROSU (47 04 08) «Sabotaj Oyunu» Pazar. carşamba 18 45, pericmbe, cuma 21 .İ0. «Ortak» Pazar 15 30. cuma 18 45. cumartesi 21..S0. «Ezenler Ealenler»Çarşamba 15.30, « K e r e m Gibı» Cumartesi 15 3(1 «Alpagut Olayı» Cumartesi 18 45 KA D I K Ö Y İL TİYATROSU (M. HEPGULER A. ACAN) : «Gumruktekı Koca» Pazartest lıaııç hrr gun 2 1 3 0 Cumartesı. Pazar 18 00 KENT OYUNCULARI (46 35 89) • «Katır Tırnağı» Çarşamba 15 00 21.15 Perşembe 21 15. Cuma 21 15. Cumartesı 18 15 21 15. P d « r 15 0 0 1 8 15 NEJAT UYGUR TİYATROSU (72 41 12) : «Tırrt Komser lulumba, P u d r a , ÇilH ve S e k ı z S e v l l e n Uızı» P a u i ' t e s ı h d i ı t her gun 11 10 Pazar 18 30 i\ 30 N İ S A S E R E Z L İ TOLGA AŞKINER TİYATROSU (47 18 86) • Vavru Kuşlar> Çarjîimba 15 30, cuma 2 1 3 0 cumartesi 15 30 2130. pazar 18 .10. 21 30 cCanıko» Perşembe 18 30, 21 30 çarşanıba. cumartesi. pazar 15 00 «Carar Ananın Sılâhları> Pazar 21 30 TEVlMK GELENBE TİYATROSU (36 08 21) : «Dokunma Bana> Pa/artesı hariç. her akşam 21 M. çarjcimba 15 30. cumartesi. pazar ı«30 !>KHIR TÎYATROI.ARI: HARBIYE (40 77 20): cBesleme« Pazartesı, salı harıç ner gün 21.00. Cumartesi, payjır 15.30 «tkı K o v a Su« Çarşamba 14 30 C u m a r t e s i 1100 FATİH (26 53 80): tTatar P a mazan* P«zartcsı. salı h a n ç hor g e c e 21 00 CumarteM, pazar 15.50 «Masal Masal Matıtas» Çarşamba 14 30. Pazar 1100 GULTEPE <Ölen llangısı» Salı çarşamba. perşembe. cuma, cumartesi 21 00. pazar 15 İ0 21 00 BAYRAMPAŞA: «Ana Hanım Kız Hanım» Pazartesı. salı harlç her gün 2100 Cumartesi, pazar 15 30 KADIKÖY (36 31 21) «Baba» Pa/artesı salı harıç her gun .21 00 Cumartesi, Pazar 15 30 DEVLET TİYATROSU (44 31 91) t.lohn Gabrıel Borknıan» I'a 7<ırtcjii sdlı. ç a ı ş a m b a harıç hor gece 20 30. Cumartesi, pazar 15.0u. AMERiKALI ÜNLÜ BESTECi OZAN ^ . ^ PHİL OCHS iNTiHAR E H i NEW YORK Vietnam sava^ma btlKln Amerikan gençlığınln dilınde rlkan ozan ve Ochs öncekı gün tir 19B0 yıllannda karsı sarkıları Unıversttesi dolasan Ame bestecisl Phil intihar etmiş Sarah Bernhardt'ın sergisi beklenenin üstünde ilgi gördü Bell) blr döneme adını veren ve dünyanın en UnlU tiyatro oyuncusu olarak kabul edılen ünİU Fransız saııatçısı Sarah Bernhardt İle ilglli olarak Paris Espace Pierre Cardin'de açıMn serginin beklenenin Ustünde ilgl gördllgü belirtllmektedir 500 parçadan oluşan serglde Sarah Bernhardt'ın fotoğrafları portrelert, aılşieri, kostUrnlert ve kitaplan sunulmaktadır. Yasadıgı devirde sahnelerin kraliçesi olarak nltclendırüen sanatçı ovnadıgı Hamlet rolüyle bUtlln dünyada yankılar uyandır mıs ve tanınmı»tı. Fransn'da şanatçmm adını taşıyan bir de tiyatro binası bulunmaktadır Fransızların büyük bvünç kaynagı olan Sarah Bernhardttn sergisinl tüm Avrupa Ulkelerınden gezmege gelen sanatseverler büyük ilgi Röstermektedirler öte yandan Galerie Theatre'da açılan Greta Garbo'dan Marılyn Monroe'ya konulu serglde Unlü yıldızların kostümleri ser»ılpnmektedir Doksan adet kostümUn sunulduğu sergl de İlgi görmektedır. (ASA) Nuri İyem'in 'Güzellerimiz, Göç, Göreme, Gecekondular, konulu sergisi 17 nisanda açılıyor Kurtulu? Oalerl Baraz da ttalyan Ressam Athos Garuttl'nin vapıtlarından olusan sergı ılftıvle ızlenivor 15 nisan'dfı sona erecek olan bu sergıden sonra ılnlıl ıessam Nuri îvPtn'in vnıntlarından olıi!,an •GUzellerımız Göç, Göreme, Gecekondular» konulu blr reslm serglst açılacak 17 Nt«nn da aolnrak ilan «Gtızellerımiz, Goç Göreme t»fu(*Ki»ıı<ıııiHi> seitfisınnı UKiVİe Tî yaşında olan Ochs'un en ta nınmış şarkıları arasında Deglşımler^ «Savaşın Bıttiğini lUn Edıyorum» adlı yapıtlan da var dır Phil Ochs'un şarkılarını özellıkle Joan Baez ıle Bob Dylan sbylemekteydller (a a.) IŞIK MÜHENDiSLiK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜGÜNDEN: VEFATLAR İÇİN Kıymetli hocaiar ve duahan lardan mUtesekkll renaze me rasim ekibimlz. bir teietonla emrinizdedir Gazete llanı ve utnum muamelat lçın ayrı blr Ucret alınmaz cenaze ışlerinı tsletmemiz deruhte eder. aeı «rünlertntzı paylaşırız PEKSONîL ALINACAKT1R 657 Sayılı Devlet Kanunu'nun 48 maddesi uyannca, asagıdakl nitellklere halz personet alınacaktır öğrencılikle ve ayrıca erkekler lçin askerlıkle ilişiftl bulunmavan isteklılerin, durumlarını bildtrir blrer dllekçe ile 2J4.197fi payartesi aksamına kadar. BUyükdere caddesi MASLAK' daki Okul MüdUrlUgü'ne müracaat etmelerl ve 27 4 197b salı günü saat 14 00'de glriş sınavlarına katılmak Uzere Okulda bulunmaları duvurulur. Derecest 4 137 arası Adet 1 1 2 3 1 1 1 ı 1 Sınif Gen td. » » » » » » Odrev unvanı Genel s^ekreter Personel şefl Memur Daktilo Laborant Elektrikçi Doktor Saglık m e m ı ı r u YUk El MUhendisi Aranan nltellkler me7imu GÖNUL ULKU GAZANFER HALK SAHNESİ OYUNCULARI (21 S6 81) • «Istasvon» Pazar. pazartesı, salı harlc her gece 21 '30. ECZANELER BAKIRKÖY: Kent, Aytaç <Yeş Yurt), Yenı (Kanarya), Bizım (Küç Çek ), Ünal (Sefakoy), Pikrtt (Esenler), Yenl Osmaniyp, Başaran ıŞırinevler), Lokman Hekim (Bah. Evl) BEîjtKTAŞ: Neımin, Başak, Çınar (Ortakoy), Arnavutköy, Aızu (Etiler) BKYKOZ: Olgun BEYOfıLU: Güneş, Tansan, Gunselı E1MİNÖNÜ: Mehmet Cemal, De mır (Çemberlitaş). Yenl Lalell EYÜP: Şukran, Sağmalcılar Mehtap (Bayrampaşa), Yeni (Rami), Numune (Sılnhtart KATİH: Çaışamba, özen, Çapa, Akm (Aksaray), Halk (Ko M" Pa ı, Akalın G.O. PAŞA: Hakan Sağlık (Küv Koy ) KADIKOY: Ergınsu Nııral, şi ta Snna ıKız Top ), E&ın (F Yolu), Kılıç (Suadıye), Çemenzar KARAKÖY: Itımat KASIMPAŞA: Rahriye, Hılâl SARUER: BUyUkdere, Merkei (lstınye) !>ÎŞLİ: Gülgün, Füsun, Emel, Huzur (Gayrettepe). Neşe (Kuştepe), Mehmet Ruşen (Çeliktope), Seher (Sanayı Mah ), Semt (Gür sel Mah), Feza (GUltcpe) CSKÜDAR: Evren, Toptaşı, Sp. lımıve, llkın (Beylerbeyl), Şırln (Umraniye) ZEYTlNBURNt: GU1 YüksPK okul 40 68 86 47 20 06 ISLÂM CENAZE Nin BUtün muamelelef is letmeve alt olmak Uzere vurt ıçı. vurt dısı, vurt dısından yurda cenaze naklı vapılır Günün her saatınde emn nı/dedir C u m h u r i y e t 2882 İ7lsnme«ı h e k l e n m e k t e d i r Nuri t v e m ' n s o n calısmalarınrian o l u s a n sergı i Mayıs Pazartes) BtlnUne dek Izlenebilerek öte yandan Ertem Kıilttir Merkezi'nde 2 N l « * ı < i a açılan Cıilney Haştemoaiu'nun «Artıstlk Cam Formları ve Resım» serqıst İS N ı s a n ' a dek i7İenebilecek (ASA) 14 10 arası 14 10 aresı 1211 arası Tek Hiz. Sag Hlz. Soz Per. 12 11 arssı 8 12 ı ı arası 7 sene hizmete sahıp Yüksek okul veya lıse merunu Bu konuda tecrlibeli Lıse veya ortaokul mezunu Llse veya ortaokul mezunu Daktilo kıırsu mezunu Lise veya meslek okul mezunu Tecrtlbeli thliyetli ve tecrObeli M yıl Meslek okulu mezunu (Basın. 14272) 2880 tecrilbelı TELEVIZYON 10.00 10.13 PAZAR (10) HAFtF BAT1 MÜZİGI îstanbul Televuyon Stüdyolarında hazırlanan program da Muhıttin Paydaş Oıkebtmsı ızlenecek Orkestra. günun sevılen parçalarından ornekler sunacak SOHBCT Televızyon Eğitim Yayınla rı iyubesince hazırlanan bır sohbet ızlenecek TIXEVtZYON PAZAR SINEMASI Yünetmenllğını Delman Davps'ın yaptığı ve bnş rollprıni Glenn Foıd ıle Jack Lemmon'un paylaştıklaıı Kovboy adlı 1958 yıh yapımı film yayınlanacak Chlcago'da otel k.ıtıpliğt yapan Frank Harris adlı bır gtnç, otel müsterilerinden Meksıkalı bır çiftçinfn kızına âşık olur Ancak zengin çiftçi, kızını otel kat bıne vermek istemez Frank, Uarıde hayvan yetiştiricıliğıne başlıyacağını ve zengin olacağını soylerse de kızın babasını razı edemez Çiftçi, bır Mıre !>onra kızını Mcksıka'va gotürur Bunun Ü7erıne Fıank, raslantıların da yârdımıyla hcnıen bır ko" boy topluluğuna katılarak sevgllisinin ardmdan Mek sıka ya hayvan almak üzere yola koyulur Ancak kırlar da kovboyluk Ptıııek hiç de dUşundUfiıi gibı deglldır BtR KONSER Pıogramda piyanıst Verda Frın(in i7İpneı plc Snnatcı RADYO U1vi Cemal Erkin ın BPŞ Damla'sını, Debussy'nin ptyano içın stltt'ini ve Chopın' m !.ol minor ballad'mı se&lendırıyor 13 00 HABERLER 13.15 PAZAR TELEVtZYONU 13.17 13.20 U10 1135 U 00 14 0> 14 İ0 14 40 14 50 15 0lı 15 İ5 15 50 10.15 16.25 Kevser Tannkut 17.10' a Pazar Tele^lzyonunun Içlnde ekrana gclecek, 16.36 16.4S HAFtF B. MUZİGİNDLN TEK PARÇA f UTBOL SKRISt JAMtS HOUN KRAL VK BEN EROL TAŞKENTTEN lAIIRtYE ABLA DUNDEN RUbUNE'DE Celal Sandal PAZAR TELEVtZYONU KOYDfc ıY Alpdoganı BÜKS DtjNYAMlZDAN Liston Patterson maçı B!R KOMEDt IZMİRDEN VAYIN OtlMPtYAT DlZlSt Sunan CUneyt Koryürek SABRİ KtRAZ İLE ROPORTAJ A. C.ÜCÜ BEŞİKTAŞ MAÇINDAN (Naklen yayın) O. SARAY BAMKESİR MAÇ1NDAN 1 Naklen vavın) A. GÜC.Ü • BESÎKTAŞ MAÇ1NDAN (Naklen yaym) İSTANBUL'DAN 17.00 17 10 17.23 17 35 17 45 18.J0 18.45 19.05 19.10 1H25 19 30 20 00 20.35 ROPORTAJ LAR (.. SARAY • BALIKESİR MAÇINDAN (Naklen vaym) KhVSER TANRIKtT A. CÜCU • BK!?İK1AS MAÇINDAN ıNaklen yavın) O. SARAY BAL1KEKİR MAÇINÜAN (Naklen yayın) DOLUDİZOİN MAÇ OZETLERt ATIN OYKUSÜ BIR ROPORTAI SEMIHA \ANKI MUFETTt1? TURBAN TUNA ÇIGAN ÜÛRTMJSÜ IIABERLKR KOMİSER COLUMBO «Aday» Bır Senatör adavı kendısı ne baskı yapan menajennı oldtlrur Ancak bldürmeden rtnce menajeılne kendi el bıselennı giydlrerek karşı taratın kendKinı öldürmek ıstedıgı süsüntl verır Ancak Komıser Columbo, Senato scçımierıne ılgı duymaya başlar. TLRK MtZİftt TOPLU PROGR'MI HİR BVI.i: Pıogıanıda «Guzelleme» adlı bır bale gosterısı yer alı\or GÜNE BAKIŞ PROGRAM VB TRTI OiOO 05 05 0(, 00 06 02 (H) 07 07 07 07 07 'İ0 0() 02 07 10 40 12.35 10.35 10.45 12 55 Açılıs, program ve Kısa Haberler Ttırkuler, $arkılar v« Oyun Havaları Kısa Haberler Gtinaydın \ (Istanbul) ' Bolgesel GUnaydın Kısa Haberler Koye Haberler Bolgesel Yay:n Haberler Her hafta Sizlerle (Ankara) Reklamlar v« Radyo T« 1315 13 30 15 00 15 01 17 02 19 00 10 30 2015 30 20 55 2100 45 levızyon ProgTam Haberleri Cevdet Bolvadln'den Şarkılar (Ankara) Bolgesel Yaym Kısa Haberler Spor Mafiazın (Haber Merkezl) Bol^esel Yavın Haberler Bblgese! Yayın Ocakbası (Ankara) Saz Eserlerl Coouklar lcin Kısa Haberler (TUrk Sanat Miizigı) (Ankara) 2102 Dııılcyu.ı îstekleri 2130 Spor Dergisi 22 00 Kısa Haberler 22 02 Dmleyici tsteklert ? ? W TÜ*«. pe^fciipri 23 00 liaoerıer 23 10 0 1 0 0 Brilgesel Y a y m 23 10 TlirkUler Geçıdl 23 30 Bi7den ve Batıdftn (Hafif Batı MUzıgl) (Ankara) 24 00 Kiba H i b r r l e r nno2 CJepe K n n s e r l 00 55 Kısa Haberler TRT III 07 00 07 02 08 00 09 00 10 30 1100 Açılış ve Giıne BaşUrken Sabah Knnserl MU7tk Sölenl GUnUn Konserl Türk Halk Müzlğinden örneller 1130 Mtlzik • Mağaztn 1210 ögle Konseri 1ınnHaftanın Sollstl 1310 CagdBs Turk Sanat Müzlgi 1415 Caftlar Boyu MUzik 15 00 Gençler î v . . . lflnn «nit<:tier • Topluluklar 1610 Haftada Bir 17 00 St?ln tçin Seçtiklerimlz 18 00 Pazarıo 01 00 05 0 Gece Ynrıiı TRTII 08 00 09 00 09 30 GUn Ba^lıvor Sabah Konsert Yurttpn S e s l e r Kadınlar Korosu Cooıfıın Dünya<«ı Bır S o l l s t t e n Ttırkuler Bir PoltMve O y u n Klasty K o r o Hahprler r p s n l i MUzık Kitîplar • Dergller ve 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 22.10 22 50 11 00 11 15 12 15 ınoo nno n lî H30 21 •» 2İ.» 16 30 17 00 1710 18 00 18 30 Görüşler Halk Ozanlan Geçıvor Her Hafta Bır O?nn tkı Solıstten Şarkılar (R. Birgıt • ö . Orhan) Onera ve Operetlerden Seçmeler Oda MUziftf tki Sollstten Şarkılar Yasarnn Tarilı TttrHiier Gecidl Ca4d»$ Sanatçılar îkı Sollstten îjarkıiar 19 0J 19 30 20 00 20 30 2100 21 45 2*2 0(1 22 30 21 15 3*<in 2115 (A Yavasça t . ÇayurU) Haberler Haftanın Olayı Untıtulmayan Sesler Ormlli Telımi7t Titretenler Yasadığımız Topraklar TRT Çok Sesll Korosu AdemoSlu Çonıkken Hnftomn Plâkları Blr Fmnanımız Var Hnbcrleı Solistlerden e . eler ProBTflm ve Kapanıs İJ 00 <a; B i r AlbUm 20 (X) Müzlge Cagrı i o iö B a r o k MUzik 21 30 Tatıl d o c j ö t ^ Hazıriavan: ıstek 22 30 I | °1 (V) ı ?4 00 01 00 finlü T o n l u l u k l a r d a n Caz MüzfSI C,.et'P «'.unseı i Gecp vp MU7İk P r n c r a m ve K a p a n ı s L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog