Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

UJMHUfiİYET 11 Nlsın 1976 Suriye'nin Lübnan'ı abluka altına aldığı bildiriliyor I BEVRIT Lübnan'dakı iç •avaş, Surıye'nın solcu Müslumanlara silah gitmesım engeıle mek amacıyla bu ülkeyi abluka altına aldıgı yolundakı haber lerle yeni boyutlara ulaşmıştıı Bu arada Assocıated Press njansı, Amerıkan ıstıhbarat kaynaklarına davanarak verdığı haberde Lübnan'a gerilla glysilerı altında 2000 Surıye askerınm sıcmış oldugunu bildlrmiştir. Su rıye askerlerı ıle solcu Muslümanlar arasında şiddetll çaıpışmalann çıkfıftı bıldırılmektedır. Iki tarafın da kayıplannın «ağır» olduğu gelen haberleı arasuıda dır Surlye'den suan «El Saıka» gerıllaları da solcu Muslumanlara karşı mevzılenmiştır. Lübnan iç savaşırun topyekun bır Ortadoğu savaşına donüşmesinden çekınen Suriy» Dev let Baskanı Hafız Esat, solru Müslümanları kontrol altına ala rak ateşkes sağlamakta kararlı goıünmektedir Bu arada dün Beyrut'ta parlamento liyelennden bınne aıt bır vıllada toplanan LUbnan parlamentosu derhal yenı bır Cumhurbaşkanı seçılmesıne olanak veren Anayasa değlşıkligıni oybirlığı ile kabul etmıştıı Ancak, yenı kanunun ytııuılüfte gırebılmesı için Cumlıuıbaşkanı SUlevman Fıanjıye tarafm dan lınzalanması gerekmektedır Franjiyp'nın bır ay ıçınde kanu nu yenıden görüşülmek Uzere parlamentoya gerı gonderme jetkisı vardır Ote yandan Fransı^ ve Amcrlkan ozel elçılen Georges Gor se ve Dean Brown, Lubnan ıç savaşında gırılen çıkmazdan kur tulunması yolundaki çabalarını surdürmektedırler. Georges Gorse Beyrut'un kureyındekı Hırıstıyan bolgesınde, Cumhurbaşkanı Suleyman Franjiye ıle gortışmüş, daha sonra ön ce başbaşa bır gbruşme yapan ikı Hırıstıyan Lider, Falanjist Pi•rre Gemayel Ue îçışlerl Bakanı Comille Shamoun, Cumhurbaşkanı İİ8 Fransız Elçisinın goruş mesine katılmışlardır. Bu arada sağcı mılıtan orgütü, Başkan Gerald Ford'a iletılmek üzere Amerıkan Elçlsı Dean Brown'a bır açık mektup vermıştir Mektupta Filıstinlılerın Lübnan'dakı faallyetlerine son verllmesı lstenmektedır Solcular ve FıUstınlıler içinde ki çarpışmalar Ise durumu daha da karıştırmış, Filistinli lıder Yasır Arafat uyuşmazlıgm gı derilmesi ıçın bizzat harekete jeçmek zorunlugunu duymuştur. öncekl gece Beyrut havaalanına gıden yolda, Fllistin Halk Kurtulu? Cephesı gerıllalan ıçın Lıbva'dan gelen silâhlann teslim aUnmasuu engellemeye ça lıian Surıye egilimli «ElSaika» genllaları ıle Fillstin Halk Kurruîuş cephesî gernialHrı arasttîda şiddetli çarpışmalar cereyan etmıştır. (I)ı? HaberJer S«rvlsi) Associated Press Ajansı Lübnan'a sızan 2000 Suriye askerinin solcu müslümanlara karşı çarpıştıklarını haber verdi Lübnan Parlamentosu Franjiye'nin görevden alınması için Anayasa değişikliğinl kabul etti Portekiz Genel Kurmay Başkanı Eanes: "Komünist Partisi, Portekiz demokrasisi için en büyük tehlikedir,, I.İZBON Portekiz Genel kurmay Başkanı Ramalho Eanes dolaylı olarak Portekiz Komu nist Pariısinı ^uçlamıs ve «Komtlnıst Partı Portekiz demokra sısı ıçin en btlyük tehlıftedır» demıştlr. Eanes ayrıca ıılked* bır diktatorlügün kurulmasınm enj»ellenmesini ıstemistır Kıızevdekı Santarem kentınde bır basın toplantısı vapan Eanes «25 nısan seçimlerınln yaklaştı gı fu günlerde bır partı genış çapta seçım kampanva^ına plriş mıstlr Ilangi partı oldujfunu hepinız anladını/ Partınln yaptı S i manpvralar Portekız'ın S de mokrasi ve sosyalızm yolunda ılerlemesinı engelleyeeek blmlk bır tohlıkp teşkıl etmektedır» dpmlştır Portekiz'ın guçlü lıderı Eanes Komünlst Partlslnın devnk sağ cı General Spinola'nın yakın bır gelecpkte Portekız'de darbe vapacağı haberini seçlm kampan yasmda Icullanmtsım kın»mı$tır. Eanes solcu Batı Alman sazete cısı Gunter Wa!lraff'ın bu haberlnı Porteklt Komunnt Par tısınln kullanmasının PortPkız' dekı seçımlerı telilıkeye düşürecegıni 1leri surmUîtür Ramalho Eanes «3u garip raslantıyı bakm Alman ga7etecinın e)e geçirdijti General Spınolaya ilfşkln bilKllerl basına a • !• ladığı toplantıda bır tek Portekizll gazetecı var Bu gazptecı de Portekiz Komünist Partısinın üye?i ve pnrtl vavııı orjranı A rante'nin vazsn» demıstır Eanes ayrvca bütun ıstegının «bu partıımın dp demokrası ku rallarına göre davranması oldu gunu belırtmhtır (Dıs Haberlrr ServİRİ) Dünyada Bugün Yalan ve İttira ALi SiRMEN n^kan Ontşîerl Bakanını calıt^ma ndasına çaEirmı?(ı. Her zamaıı nturdııgtı vercl<\ril Dıslslcrl Bakanı karşısında yertnl aldı. Başkan tçlvorclıı, sonra birden Isllfa Pderejrlnl bildlrdl Dalmndı, kopuk knpuk kanuşuyortlu. Blr ara «nıitu, sonra veniden knrşı^ındaklne dttndü ve KAZleri vaslar İçinde sordu: Acaba tarlhln hakkımdakl Targı^ı çağda^larımınkinden dalıa Ivl nlarak mı" Dısisleri Bakanı Başkanı vatıştırmaya çalışıvordu. Am.ı artık onun klmsevl «Ilnlrvecek hali voktu Birden, kendlnl tutanuvarak, hıçkıra hıçkıra aeiamays bsşladı. Hıçkınkları araKinda krslk kenlk konuşuyordu Hen ne vaptım ulusuma kl! Nasıl oldu da bu duruma (lüştümV i^onra venlden Oışlşleıi Hakanına dıinriiı: Sİ7 Ortodoks blr Yahurll deıhlninlrdlr Ben de pek hainaz blr HırMtUan navılmani Ama •limrii artık dııa ctmek zamanıdır Başkan dlzlerl Uzerinr coktti Dısislrri Kakanı da hıı dıınımda başka çarpsl kalmadıiını anlamıştı O da patronıınıt Izledl Ravkan hi.Merınin sınırl«rına varmıştı Yük«ek *e%\e dııa edivor, Tanrıdan vardım, nevgl »e İç buznru dlllvnrriıı l)ı«l*ilerl Bakanı Baikan'ın «aklnleştltinl sahnenln »nna ereceginl sanıvordu Ama o rlahıı da keskinlrşrn hifkırıklarıvle ıızun tÜTİU halıları vumruklarken blr vandan da haykırıvordıı: Ben ne vaptım? Nedlr bu hasıma (elenlerl Artık Başkan btltıin knntrnlünO kavbetmlş verlerde jT]\arlannor hir çııcuk cihi Irplnr tepfne athvorriıı Bu dramatlk sahne\i raşavaıı Bankan Nljon kenritslnl «vııtmaTa çtlısan Isr üniinü hüvük dlçüde ona borçlu olan Dıslşleri Bakanı KWsinctT"dl Ne olmııştıı ne Kecmiştl de vprvıınınün en kudrettl Ikl rirvlet •ıtamınıİHn hirl olan Nlxon şlmdl 7a\allı blr mcczup «ihl halılar üzprindp vıtvarlnnıp ajlıvnrrtıı Olavı hcplmlz blllvoni7 U'atrrealr «kaıırialı rllve adlandırılaıı VP ABI» Kaşkanı Nlxon'ıın cmrlvlp va«a dışı olarak nemokrat Parti'nln mprkr»r1nl cMnlrmr OIHVI Her tiırlri volnıızlıığa karsın. kurnazlıkla «altanatını »ılrdürecetinl »anan Niıon'ıı a n . cok arı ve cok onur kincı blr şekilde verinden edlvermlştl Watergate Kkandalını ortava çıkaran Ikl Amerlkatı r«zetrcl H'nodivarri VP Bemstein'ln «Nlüon'un Dbşiişıi» adli Tapıtindan alman bu tahnelpr. kudretl) Raşkan'ın ne hallere sUrııkİPndi^lnl Köstrrmektcdlr Oyaa olav Ilk ortava atılrlıçında Nlxon aldırmamış va Benlm bu olavlarla ıljim voktur llıtlm oldugu «ftvlentllert valjn ve irtiradır demlştl Evet N1xon blıvle knrsılamntı vVatPraatet basla: •Yalan ve Iftlra» dherrk Ama »onra daha «onra olavın »onu vaklnsırken Raşkan Intlhar etmrvi hlte rtüiünmiiştiır. Bev»7 ^arav'ın «lanısmanlarınriıın Vnj ıpcplprl zilzurna »arho^ olup kendlnl kavheden Bevar Sarav koridorlannda e^kl Raskanların portrelprl nntlnde. Ipe ^apa ePİme» nutııklar atan NUon'ıın ranına kıvuca^ınılan korkmaktavdl. Cienrral Hal? de Nlxon llr konıısnıalanndan btrlnde, Başkan'ın kendlslne* M7lpr bu dıırıımn diıştiığiinıİ7(İp Isler daha knlav oIıiTor, nniınuze bir tahnnra uzatırerlvorlar Anın bcnlm t». bancam \nk kl. (Irdifcinı anlatmıstı < cvresindrkllprp ve lonra Başkan'ın 07Pİ doktorunıı rarirtarak kpnriHlnp hlç hlr şpkilde uvkıı hapı veya uvuşturucu llâç vcrmemcsini soylemiitl. Hep«l valan \e Iftlra. Kvet Niton'un Ilk Irpkiül hu olmiıştu Ama gerçekler, «Bunlar valan ı c iftlra» denerek ortban edllemlvor Mxun. H'atorcatP çemhrrinln elttlkçe daraldıtını gUrüvor ve hpr dpfasınria bu çıkma7dan kıırtıılmak Için vcnl çareler arıvorriu. Son kPT. dilnva eeriıAnr cıktı Sorvetler Blrllel'ndp. Çin'de VP kendl (Htnemlnde iilke^tntn ptki «la. nına noktııjhı MiMr'cla ı n karşılaııdı HPIP Mi'ir'rta mllvonlarra klşl N l ı o n fcin cfi'teri vaptı VP Nttnn rillhlt haotalığına karsın •safflifpnı hlçe savarak. naatlrrre avakta eo<tericllerl selSmladı. Başkan bu jrkilrie Amerikan kamunvunıın dlkkatleıini Uaipreatr skandalından ıiTaklaştıracaginı, kendl vararına bir hava varatarajını düşünüynrda. Ama olmariı hlç birı. NUon slmdl tarlh oldıı Tarlhl «alt meraktan rtefrll, eıınümüz nlavlannı da degerlendJrebllmek Için olnıruz Nlxon'un arıklı hlraı da tlk^lnrtiricl ^oım kendlndpn «nnra çelen hütıln devlet adaml»n Için paha blçilmez blr derrtir. Eger blr zamanlar Httler'e de üonunu haber vervelerdl herhalde safsata dcrdl. Mussolini dp ovle. Ama Hltlcr ve Mıınsollnt'nln «onlarını EÖrmiiş hangi fanKt, kcnılt «nnlannı rtncpdpn haber vervnlerl avnı rahatlıkla lafsata dlve •anıtlavahlllrV Slmtll Demlrel dp, hiiUilmetinin nokak katlllerine fcanat eerdlğlnl Hİİvlevenlere: Hepsl valan ve Iftlra. dive vanıt verlyor. Avnı Demlrel. mohllva vol*ıızlujhı «üvlentilerl Ilk ortay» çıktıginda da nvnı vanıtı tcullanmıştı: Hepsl valan ve Iftlra 7 j»(hnto* 1974 eiıniı. Bevaz sarav'dalrl Baskanlık çalısma odasında halılar üzcrlndr çırpınan, hıekınklara hn$tılan Nbton da, rVatergate olannın başlangıcında olavdan habeıi oldugu. volsuzluta karıştifinı tleri aürenlere aynl yanıtı verivordıı: Hepii valan ve Iftira. Oysa hlçhlri valan ve Ifllra dejrtldl. Bunu gbren taıih daha nelrri görıip yazaraktır. Bekleyln. B Bir *olcu Mıısluman ıcerllla. Beyrut'ta çarpı^malarda yaralanan arkadaşını omuzunda taşıyor . ABD Temsilciler Meclisi 33.3 mılyar dolarhk askerî harcamalar tasarısmı kabul etti WASHtNGTON ABD Temsilciler Meclisi. 33 3 mılyar dolarlık askerî harcamalar tasarısmı kabul etmistir. Temsilcıler Meclisi üyelerl gemi yapımı ıçin Başkanın istedjği rakamm çok Uzerinde bir ödenek ayrılmasmı kabul ederken, Ford'un aakeri araştırma ve gelıştırme programı için ıstedlgl odeneğin yarım mılyon dolarlık kısmını makaslamışlardır 1 ekimde başlayacak olan ma11 yılda toplam 22 9 milyar dolar silah ve askerî malzeme yapımı için, 10 4 milyar dolar ise askerl araştırma ve gelıştlrme programı icın ayrılmıştır önceki geceki görüşmeler sırasında Demokrat Callfornıa temsilcisi Ronald Dellums, 40 bini GUney Kore'den olmak Uzere Pasifık bölgesinden 47 000 Amerıkan askerî çekilmesini önermis, ancak bu önerı reddedilmıştır. Temsilciler Meolisi, çok baslıklı yeni bir nükleer füzenın denenmesınl durdurmayı amaçlayan bir önerıyi de gerl çevirmıştır Bu son önerıyi sunan Demokrat New York temsilcisi Thomas Downey, «Mary» adı verilen yeni çokbaslı nükleer flizenin Sovyet • Amerikan silâhlanma yarışında tırmanmaya vol açacağını, ABD'nin zaten bu alanda Sovyetler Birliginden beş yıl ilerde oldugunu söylemiştlr Temsilciler Meclisi, güdümlU fıi7elerle donatılmıs dört devriye gemisl yapımı için öngörUlen 58^ milvon dolarlık «denegın tasandan çıkanlmasını da reddetmistir. Tasarı lehlne söz alanlann hemen hemen tUmü, Sovyetler Birliğinin askerî yavılma sıvaseti karşısında ABD'nin güçlU bır savunmaya ihtiyacı oldugu gonişlinü savunarak tasanda kıKintı yapılmamasmı istemıslerdlr (a a ) Ford'u öldüreceğini söyleyen bir kadın tutuklandı WASHİNGTON ABD Glrli Servisl 8orevlileri kendisi Ue EOrüşmeyi kabul etmemesı hallnoe Başkan Ford'u Texas'a yapacağı seçım gerısı sıraaında öldürmek le tchdit eden 26 yasmdaki bir ka dını Dallas yakınında (Te\as) tutuklamıstır Dallas 1963 yılında Başkan John Kennedv'nin oldürUldügü verdir Bilindift gibi, Federal Soruşturma PUrosu ( F B t ) ve Merkezi Haber Alma A|ansımn (CÎA) aksıne, Gızli Servisin açık ve kesln görevlerı vardır. Bunlardan birı Başkanın hayatmı her türlU tetı likeye karşı korumak, öbürü ıse kalpazanlık yoluyla Amerikan parasının degerinın düsürülmesl nı önlemelrtir. (a a ) Ford: "Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması ile önemli bir adım atıldı,, WASHtNGTON ABD Başkanı Ford, önceki gün Kongreye gonderdiği mesajda, Kıbrıs konu sunda toplumlararası görüşmelerde vanlan asamayla, «Önemli bır başlangıç» yapılmış oldugunu belırterelc, «Şimdi hepimiz DU gelişmeyı sürtiurmek ve hızlandırmak için çaba harcamalıyız» demıştir. 17 Şubat'tan bu yana taraflar arasında altı göruşme duzenlendığını ve bu görüşmelerde obür konularla birlikte kayıp insanlar vs Kıbrıs TUrk Federe Devletinde yaşayan Rumlann durumu gibl sorunlann da ele alındığını sovleyen Başkan Ford'a göre Birlo^ mış Mılletlpr Genel SekretPrl Kurt VValdheım'ln gözetlmınde du7enlenen topluluklararası göıüşmelerin «Somut sonuçlar vermekte oldugunu» gösteren delıller bulunmaktaon ö t e vandan KTFD nin dıs ivleriyle gorevli Devlet Bakanı Ve dat çelık. Turk tarafının toprak sorunu harıç, onenlerinı Viyana anlaşmasınm ongördügU slire içinde vereceğini söylemiştır Türk önerilerinin 18 Nisan'a ka dar Rum tarafına verıleceğı sa nılmaktadır. Yunanistan'ı ziyaret etmekte olan Bulgaristan Devlet Bakanı Jodor Jivkov onuruna verilen dğle yemegınde bir konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Karamanlıs, Kıbrıs bunalımının TUrk Yunan ilişkilerinde tehlikeli bir gergınlık meydana getırdığını söy lemış. bundan Yunanistan'ın sorumlıı olmadığını ilerı sllrmüştUı Jivkov da, sorunun taraflar ara sında çözume ulaştınlması gerek tigıni belirtmiştir. ABD ile Sovyetler barışçı nükleer denemelere ilişkin bir anlaşma imzaladı W4SHtNGTON ABD Dlilşleri Bakanı Henrv Kıssinger'e göre barışçı nükleer denemelere ilişkin venl Sovyet . Amerikan anlaşmaMnın hükümleri ılk kez Amerikan uzmanlarının askeri amaçlarlu barışçı deneme klsvesi altında nükleer denemeler düzen lenmediginden emm olabilmek ıçın, «yerınde incelpmeler« yapmalarına olanak verecektir Anlaşmayı önemli bir sembolık adım olarak niteleyen Kissinger, şunlan soylemi'ştır «Bu anlaşma ıle ilk kez jprüıde kontrol ilkesı verleştirilmektedir ki, bu, $ava?tan bu yana gerçekleştırmek tçln çaba harcadıgınm bir adımdır>. Dısışleıı Bakanına göre Ainerikalı uzmanlar. Sovyetler Bırliğindekı nükleer denenıelerin barışçı amaçlarla yapıldığından emin olabilmek ıçin bu ülkeye giderek gernklı leolo|ik lncelemelerde bulunacaklnr ve drnekler alacaklardır Uzmanlar, bu lncelemeler Sçln gerekli araçlan da beraberlerinde gotürebileceklerdlr. Buna karşılık Sovyet denetçllerı de ABD'nin dilzenledigı nük leer denemelerin barışçı amaçlar dan saptırılıp saptırılmadıgını yerınde incelemelerle saptayacaklardır (a a ) Atina'da 15 Kıbrıslı Rum öğrenci tutuklandı ATİNA önceki geee Atina'dakı Amerikan BtlyUkelçılıği önünde dUzenlenen blr göıteri sırasında 15 Kıbrıslı Rum ögrencl tutuklanmıştır , 250 kadar Kıbnslı Rum ogrend, TUrk Amerikan savunma anlasmasını protesto amacıyla BUyükelçilik önUnde toplanmışlardı. Ögrendler ile polls arasındaki çatışmalar sonunda beş kışi yaralanmıştır (a a ) KAYIP 34 FL 387 No'lu plakam çalınmıştır. Yenısını alaca ğımdan, eslusinin hükmü yoktur. Halll ÖRENÇ (Cumhunyet. 288B) ve MEHMET OKER Evlendiler 8.4 TEŞEKKÜR Kınmız Nilden Onaran*ın ameltyatını muayenehaneslnde bassrı ıle yapan müşfık lnsan, Kulak, Bogaz, Borun MUtehassısı RÜŞTÜ YlCİT Ile yardımcılarına teşekkürlerlmlz sonsuzdur. OPT. DR. Nilutar • Cumhur OKARAN KOKTEYL VE YEMEKLERlNÎZDE İŞGEZİLERİNİZOE OZEL TOPLANTILARINIZDA YILLARINTECRUBESİYLt BURSA TIP FAKÜLTESi DEKANUGINDAN: Fakllltemiz 1 labloda ab^terılen kadro ünvanları ve sayılan gosterllen Ktlrsülere, 2. Tablods EJemanlar Alınacaktır TABLU 1 Kadm Uogum KUrsusü Norolou KürsU«ia Cerrahı KUrsılsü Jc Hnslalıkları K(lr<;\l<;\l Anestezıvnloıı ve Keanımasvon Kursustl Anatomı' Kürsusü K B B Kursustl Farmakoıoiı KUr^tlsü Pivoklmva Ktlrsüsü ÜroloH KürsdsU Göj) KÜrsüsU Gögtls Hst. KUrsllsU Den HaKtalıklan KürsılMl Çocuk sagl ve H«t KUrsüsU Fizik Tedavi KdrsdsU Ortopedı KürsUstl Mlkrobivolojt Kitrsüsü Badvolnil KUrsUsU TAİİU» 2 Kadro Invanı MPmur Ebe Harıpme Hemsırp Hem Yrd 1 ahriMtıl (Lab Ickn ) Bıvoloc Iıbbı Teknoiog Fi7iko lerapıst Terapiit Teknisven Narkoz leknısveni libbî Ctha? ı«>knısyenl Bivtıkimva üzmanı Safilık Memııru H w ı i ™ Teknısyenl Fi7lkçl Hn^iHhHkıi'i AdedJ U 4 49 konukseyerligimiz sizi bekliyor TunahHilmiCaddcsi.No.1l9 Tei , 272505 274082270557 J KavaklıdercAnkaıVTüıiciye Telex: 42142 Yel tr. 2873 (Halk J76) 17 97 19 1 4 0 1 1 1 1 1 X 19 1 İMeklllerin mılrapantlarıni 16 4 T*7« Pazartesi eüntl aksamına kadar Kttr^l Haşkanlıklarına yapmaları ^ınav ]<M 1976 Sall fillnll vaptlaraktır. (Basın: 14199) <!87W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog