Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

wı COMHUKİYH 11 HİJin 1971 H aberler hlc Ae lç açieı defll. Blr yildan berl «Saft koalisyon», «Cephe HükUmetı», MC Hükunıeti» filân derken ve cephe ortaklannw her birinde görtllen ayrı nitelikteki tehlikeII hazırlıkları elcştirirken, «hükümeti» sözcügünün basındaki «koallsyon, cephe. MC» gibi nitelemelerin yerini, son bir aydan berl, yavaş yavas «AP» nitelemesi aldı ve hükUmet bir «AP Hükümeti» gortınümüne glrdi. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Bir Değişim Süreci Neden sonra bunun farkına varan MSP, Wlkümet kurulurken ileri siirmüş nlduftu koşullan n yerine getirilmodiğinden yakınan bir tür muhtıra vprcli Dp.mirel'e. O da bıı muhtırayı, babaran blr patron edastyle «MRP koalisvon htlkümp.tinin daha ivi islPnıesi içln bazı temı»nnilnrde bıılnnuyor» bicimlnde yorumladı ve bunu gazetecilere açıkladı. Gerefc MSP, gerek hükümetln en hasan ortağı MHP «Gık» divemivor şimdi. Cık diypmıyor, çünkü Demirel «Sıkıyrtnet,im» ilânından söz pdip duruyor. Bir Sıkıyönetim ilftn edilmesl durumunda ise. faaliyetleri kısıtlanarak fflce ugrahlaeak partiler, yalnız «aşırı» sıfatıyle nitplenen küçUr.ük sol partilpr olmavacak elber. Topun ağzında MSP ve MTÎP var. Dosvnları da hazır. Hatta yasalar uygulanıp yctkili adalpt merrileri harekete geçse ve o dosyaları Anavasa Mahkemesine intikai ettirse, bu pnrfilp.nn Rlkıyönetim ilanmdan önce bıle kapitılması için bir değil, bin sebep bulunabilir. Böylece Süleyman Bey o paslanmış «demir elııleriyle kıskıvrak bafclamış ve köşeye sıkıştırmıştır bu partileri. Bunlar ya omın buyruklanrıa bovıın eğecekler ve sayın Demirel'in gösterdifci dofcrultuda kuzu kuzu kendisine hismet edecekler, ya da politika yaşamından silineceklerdir. CGP'dpn hiç söz etmiyorum. Çünkıl pski deylmle «irapta mahelli buiunmayan» yani hiç onernı olırmyan bu parti zaten çoktan berl Demirel'in hizmetindedir. Böyle oldugu ıçin d« ödül olarak kendisine AP'den bir milletvekili «ihsan» edılmiş ve böylece Meclis'te «grup kurma» olanağı sağlanmıştır. Insan. neredeyse, «Suntayı mobilya yapan» ve bu yiizd«n şimdi içeride bulunan yeğen Yahya Demirel'in, amcasının Iktidarını güçlendirdiği kanısına varaoak!... öyle ya, Amerikan Morrison Şirketi temsıl KOŞAR ADIMLA.. Hıfzı Veldet VELiDEDEOĞLU cüıftinden, hlrsder V y t n arsa ve kredi işlerıne hayall çnnento ıhracatına. ypgen beym »untad»n mobüya imal etme nıarıletlprıne kadar, Demirel aileslnin basına vansımavan. karnıınvunca bilinmeyen, S'^li kapaklı. olmuş olmamıs, hiç bir yönü ve vanı kalmndı. Bunlardan bir kısmınm Parlamentoca arnştınlıp sorusturulması gırışimleri dp AP'nin ve onnn ortagı pek ahlâklı va maneviyatlı MRP'nin oyları ile eneellendigı içln, Savın rmirpl'ın korkarak. s»kınıp çekinecpk bir noktası da kalmadı. Ve bbylece «Anahtar» onun elir.e Keçtı. Demirel'in kalmndı ama. belki haşka yptkililpıin vpya ynkınlannın henuz kamuoyuna yansımamış kimi kıısurinn. sakınıp çekinpcek noktalan varsa ve bunları da Sayın Demirel bıliyorsa, ne olabilir? Belki doğrıı, belkl yanhş: Adnan Menderps'ln. dik başlı Rfirünen kimi DP'li milletvpkjllerinın gümrük vesaır verlerdfkı kfiçük kusnrlanna iliv kin glzli dosyalar tuttTirflugu VP bu Rİbi kim";pİPrden birinde kendısınp karşı başkaldırma pgilimi gördugü zaman, onun dosyasını ttncfi dof rudan doğruya kendismp açıklayıp onu manpvi bakımdan felfe uüratarak pasif kalmaga mahkum ettiRi söylenirdi. Süleyman Demirel'in son iki haltadır sertleşen tutıımuna bakıyorum da, ne yalan söyleyeyım, «Acaba o da nynı politika yöntemıni mı uvınıluyor» sorusu geliyor aklıma. öyle ya, onun yeğenı mapushaneye glrdlkten sonra. baçkalarının yeğenleri, damat. ogul veva kızları eger ktısurları varsa niçin girmesinler aynı yere? Ve kamuoyu, niçin bılnifsın bu riurumlan? Gazetelcr niçin, boy boy restmlcrle bövle aeıklamasın?!.. duruml»n böyle blr durumu desteklarneye na haklan vsr7 • Ana muhfilefer partlsinin bu durum kar•ısında. Turkiye'nın her verinde her kosestnde bir butün, blr blnk halinde cephe almayıp • • • <lece 7aman zaman. bazı liderlprin a&Tindan «ıert çıkı«'ar vanmakls vetinmeye ne hakkı var? • Başta üntveraireler olmak üzere bütün •ydnılar çpvresinln ve bUtün anavasal kuruıuşların, tpk adarn eRemenligine dogru giden bu eivasal oluşum karsısında hiç bir tepki gösterİRiedPn nturmakta ne hakian var? ı • K)mi enıekçl »nmıluslannın, vanl bazı toendikalann kpndi devimlerlvlepartiler tistU politika ııypri'lama cabnsını sürdürmek l»tetn«llerinde ne haklan var? 1 Bu kadıır uvu$mu» insanİBnn Ulkeıt mi olıdu AtaHirk TUrkive'si. retan toprtklarının WralandiSı. Kge DenNnin Yunanlıiarea TUrk ucaklarına kapandıSı, Kıbns'ta veni dolaplar döndürüldüeü böyle bir dönemde?... ÖLÜM Merhum Halil tbrahim ve Sıdıka Erciyes'ln oftlu, Murat Ercıy*s'm babası, Adalet. Bakanlığı Yayın Müdüılügünden emekli, Doruk Yayın ve KiUbevı kuruousu. gerçek 1»tanbui efendısı, aydın, dost, agabey, çok degerll insan RIDVAN BÜLENT ERGIYES 9 nlsan 1974 cuma sabahı hayata gözlerinl kapadı. 12 nlsan 1976 günü Haoibayram'da kılınacak öglen namasını müteakıp Ankara Yenımahalle messarlıgına detnadilecektlr. Dostlarınuı bası sagolsun. AİLESt VG ARKADASJLARI (Cumhuriyet: 2868) Sonrası Sayın Dpmfrel, kiMje! yönetimln! kurmalt lctn kendisine başka ortaklar, destekler bulmuf olabtlir. Bövle bir yönetlm kurmakt* b«lki baçarı da kazanabilir. Kendine karsı cıkanları birer tiirlü etkisiz kilabilir. httta vok edebllir? Pekl sonra ne olur' Bu slddet yönetlml n» kadar stlrer? SUleyman Bevtn yıor«nmı$, pailanıp cUHImüş «demir» pnrmaklan bu yönetirnln dizgınint elinde turmafta ne kadır yeterli olur?. «Hf.vdl çrkil» diye btr dirsek vurusu ilt onu devireopk kijintn ne vapaeagı, Ulkeyi nereye prötüreceei belli midlr? Ben sflvleyeyim. Hayir, ben degil. tarih Wtapları s9yle«ıin Dipslz kiler bos ambardır bunun sonu, Ulkemiz içtn. Ama ulkevi dU»Unen klm? Ülkeyl dueUnen ki$l, simdikt aldatıcı siya§al ftlcUne, ya d» kendlnce (riiçlü sandıftı kisilerln omuz vermelerini piivorıprpk. devlçtln bnvn kuvvetlerinin basınt. hakkı olan komutanm atanmMim, «rf kijisel nedpnlprle sBvsaklar mı? Siyasal fhtiras. ^ivasal yanılgılar, $idd«t yöntemlen Savın Demiren. yalnız onu degil, onunla birlikte Ulkemiîi de bir yerlert «ötürilyor. koşar adımlarla. Hemen Tanrı. basta Demirel olmtlc U»er«. yetki sahibı h?rkese »ajtduvu re Demirertn Vi rşisel amaçlarına fırsat ve ortam bazırlayan ı a t ve sol eylemrilere de ıçınde bulunduğuırms tehlikcli kritik durumu kavrayacak akıl, filtir ihsan etsin! . NP riivelim başka? Ortadan Silinenler ve Susanlar Son haftalarda, bırakalım MSP ve MHP'yi, dojrudan doftnıva AP de sillndi ortadan ve hükümpt sndpce «Demirpl HUkümplı» oldu çıktı. Simdi •TIUk(imet»in de siltnip onun yerine, kosnr adımla, «Dpmirpl Yonetinıi»ne dogru ?idildıftı bir dönemde vasıvoruz Eg;er bu perçekleçlrsp bövle bir vönrHmrie kendisine hi7met edpfek tip'.erin adlarını da, hiç çekınmpdpn. sayıyor bırpr birer Savın Demirel: Son seçlmlerde tstanbul'dan AP adsıvı olan eski Sıkıvönetım Komutanı EmekH Orgpneral (şimdi ÖZPI seklorde gorpvli'ı Faik Tıiriin. Ankara SıkıyönPtim Mahkemesi Başkanı (şımdi AP Bursa Mılletvekili) Kmpkli General All Elverdi.. Adı «Dpmirel» olan kisı tahtaya, hele çıırük tahtaya basma7. Demek tsterim ki, valnız emekli Renerallprp Hi'VPnerpk brivle sprt konuşmaz v<s Turkıvp'nın şu kritik dönpmmde Hava Kuvvetleri Komutanı bir Orçeneral'in Btanma hararnampsini imzalamayı kevfi olnrak savsaklama rpsaretini kendlnde bıılama? Su halde Riivcndlği ya da sindırdıği baçka kişilpr. ve dayandıgı iç ve dış baçka gücler olsa gerek. Bütün bunları düsündükçe. şu soruları sormaktan nlıkoyamıyonım kendimı: • Bir adamın bütun dPvler Rüclpıint yalnız kendi clindc toptemaya ve Ulkpvı bovle huzursıız blr ortama Itmeve ne hakkı var? • Başta Parlamenterlpr olmak üzere, bütün veikililortn bvına SPVIITI kalmava, va da IIÜTUN PÜNVA VF TÜMK MlLl I f ('JIIMİMN UYfiULAPIÛI YÖNİIM rııiîktuplrt ogrıtım ınslodu ilt» evını/de konüi keodmlre FOIMO İNGİLİZCE ALMANCAFRANSIZCA MUHASEBESTENOOAKTlLÜ f mntlu yarınlar heızırlnynblllrslnlz UCRCTSIZ BROSÜROMUZÜ ISTCYINIZ (Arsians • '5877 > Koparacaksın Zincirlerini... OKTAY AKBAt rinctrIeril11 Evet Hayır Istanbul 3. lcra Memurluğundan M/1U31B Recai Aytun: tstanbul Unkapanı Yavuz Sinan mah. Zeyrek cad. No: 35'te mııklm iken adresı meçhul. thsan BozkurtMın aleyhtnizde açtıftı » ayiık klra bedcli 270U.(i<) IX. ile masraflannın tahsillne dair lcr» takiblnde adreatnlze gftnderilen Odeme emn dhtarlı) bil» tehllg ıade edilmis, yX|Ptian zabıta tahktkatına raBmen adrestnl» tesbıt edilPmpmtş oldujîunrtan Mdeme pmrtnın tarafınıza 1lanpn tebliftne karar verilmlitır. Kannnt stlrelnre 3d'ar grlin ilâve İle btı HSnın npsnndpn Itibaren W (aİTmıs) ffün içtn> de borru ve mnsrafian ttıtjınnı «demenlz, borcun bir kısmına veya ramamına veva alapaklının taklbine blr Ittrazınız varsa yine bu HSnın nesrinden Itibaren 37 ırUn lclnde acıkça va sebepleri ile birlikte tîK.nun 62. maddesi goreğlnce dilekce İle veya »özlU olarak lcra dalreslne blldırmenlz, klra akdini ve sözle?medekl Imzanızı kesin ve açik olarak reddetmedlSlntz takdlrd* akdl kabul etmls sayııarajınız, yukanda yazılı stlreler içlnde borru »demez veya itlraz etmezsenlz alacaklının tetklk merolinden tahllyenizi isteyeblleceği ve kesinleşen kira alacagından dols.vj hacls talep edebllecegl hususlan ihtarlı ödeme e m n teblıgl yerine geçerH olmak Uzere HSnrn tebllK olunur. V EF AT Fatıh Derseamlanndan Vusut nehri Efendi ile Nadıre Hanımın evladı, Rabia Dphrioglu'nun eşi, Saadet Karal, Semahat Dehrioglu, Alaaddln Dehrioğlu, merhum Sadettın Dehri'nın kardeşleri, Erkü alleainin eniştesı, Âtıf Kıbar'ın yegeni; Örden. Yıı?.uf. Mehmet Karnl ile Enıine Bozkurt'un dayıları; Yusuf ve Osman Dehrioğlu'nun amcası Çayeli S a | lık Mrrkezi Ba.şhekimi Cül«»n» dedlm Içimden, kopar. kopar. * d a h a ö t e l « e . t'nnan tepelere. çık dığlar», B orda, «telerde... Gün hattı batacak. Nisan ak»amının olanca tatlıhgı . tlk. d v r m d l r 7"ı L * ' ' k e n d J b » 5 ' n » Her?ey deglşlr, hersey yenlleslr Wr doguma, blr değislme dogru kosar herşey... Bllmem adı var mı? Böyle atlara ad kovmazlar. Ko^arlar blr arabaya, cşva ta?ır. Inıan taşır. Bu süt arabasını çekiyor »abah akîam. Belkl de sebze taşıyor sokak sokak. Görüyoruz. karSıla*ıyoru» umulmadık köse başlannda. Bakmadan geçİyorux «nünden. Blr at, blr attır yalnı».. Oörmeyl. blle onu, kendlnl foMermez, dur derler durur. yürO derler yörör. bltkin. beıfin, Olümii arar mı? Onu da sanmanı. Sürükier «Ider ayaklarııu, vaşamı jjlbl... Koparmış zincirlerini Işte! Bir aşagı blr yukarı gidlyor flJtrt nala. Haydl, adı GUlsarı olaun. Nlaan akaamının Ilk loşlu»unda büsbiitün karanyor. Kars» bostana ırlrdl derken... Iki ıdeUkanlı koşuyorlar ardından, snUnü kenlvorlar, bağırıyorlar, duymuvor bjJe.,Kacıver,iyor önlerlnden. s«ha kalkj.yor,. »üzjj. lup geçlyor aralarından. Yelest riizgârda. dört nala geçlyor yeçil bostandan. Ezerek, yıkarak birşeylerl. Küfürler gellyor, bağırmalar, «yakala» demeler... Balkona fırladık, sokakta Insanlar blrlkti, bostan Içlnde bafkalan da var. GUlsarı kaçıyor, onlar kovalıyor. Daklkalar ceçlyor durmaclan. Btr futbol alanı eenlfllginde blr bostan bu. Çevresl apartımanlarla kaplı, evlerle, köşklerle. daha ötesl cadde. Otobiisler, dolmuşlar. minlbüsler. taksller, özeUer, gUrültü patırtıslyle kent... Oysa burda dojta var, doğayla ba?başa blr GUlsarı... Arıyor dojtayı Gülsarı, buluyor. Ataları«ın KCçmlştekl özgür, baçıbos yaşamına dönüyor. Diis ktırma« mı atlar? Bellekleri yok mudur? özlemlerl. lıayalleri? Tutkulan ? Btrşeyler aramazlar ntı? tstemezler ml? tlicyaı gellp yakalayınca içlerlnden, en derln yerlerinden, o zaman saha kalkarlar Iste böyle. Kopanrlar ztnclrlerl, baglan, yasamın tutsakLklannı... Sokağa çıktı venlden, bir boy koştu tozlu yoldan. Blr anda Kerilerde bırakti tüm kovalayanları. Tam, Iste kaçtı, kurtuldu derken, blr bakıyorum, gerl dönüyor. Oysa gidebllir tepelere, uzaklara, yakalanmanıak, ele geçmemek Uzere... özgiirliik aramıyor öyleyse, kurtulmak lstemiyor zinclrlerlnden! ölüm, mutluiuk, özgtir bir yasam dive blr sey olabllecegtal bllmlyor blle! Sabah akşam sokak sokak dotaştnıs sebzelcrlp. nütlerie, yüklerle, blr kucak ot atmışlar finüne, uvumuş uyanmıs hep aynı kısır döngU... Ne aşk var, ne seriiven. ne duyarlılık. Sokaklar cörmüs, lnsanlar tanımıs, denlz kıvıları. otomoblllerden ürkmeler, çocuklara uzaktsn bakmalar. kimi zaman kamçıdan, degnekten acı duymalar... Klm bilebllir blr atın nzel evrenlnl? Klm var dlyebllir, ya da klm yok sayabilir? O evreni? Bllmedlglmlz. bilemeyeceğlmiz gizler bunlar... Bıraktım Gülsan'yı blr anlığına, o koşa dursun; kovalayıp dursıın çocukları sokafın: lnsanlar pencerclerden, balkonlardan RÜlerek, acıyarak, her hlri kendi tfzel evrenlnde anlamlar vererek ya da hiç blr sey düstinmeyerek seyrede dursun... Klsller de bu at (tlbl değll ml, dedim kcndl kendlme. Dnrur durur dururlar da. yıllar yıllar akıo «ecer de tck düze, blrMrlnden aynmsız, anlamsız, bos, btrden hlr csln gellr blr yerlerden, yeter hrrseyi değistlrmelerlne. bambaşkn bir klsillkle hav kaldırmalanna... Çevreye. dttzene. yerleşmiş yasava. herşevin bagında krndlne, kendi Içlndekl baskıcı türe... Kimi ycnillr sonıında, koçar, atılır, arar, çırpınir, vıırıır kafasını duvarlara, yrııik düser. Göze alamaz uzaklara kaçmayı. srriivenlerl... Billnnıedik verler, tnsanlar, olaylar tanımavı... Döner kcndl» ]l|lnden cski evreninr, kuzu kuzu. venllrnlf. hitml?, ıınutuvprmîş o başkaldırdıği anları, saatlerl, RÜnleri. vılları .. Klml «İP yıkar, koparır zincirlerini, buiur aradıgı. özledijü düyledigi evrenl, vokna da yaratır... «Bcyaz Yele» fllmlnde bu yeryüzünde gerçek mutlnluğun hulunmadıjhnı anlavan atla çocuk birlikte glderler ölttme. ölüm, müdiir o bltiıj noktası, blr baska evrene geçls mldlr? anlasılmaz. Dfirtnala gidrrler, kaçarlar rioğanııı, mııtluluğun, yasamın düsınanlarından kurtulmamak İçln . Beyaz Yele kıyıya rlörtrıala glttl. KendUlne yalnırfn kStiilüğti dokunan, kln hagladılfi lnsanların bajfrrtıları ysklaşıyordıı. At, onu birakmavan çocuftu da birlikte sUrUkleyerek kendinl ırmaft» attl ve viiznıcve haşladı». tnsanlar anlnrlar Klümiin Ustün çıktıftını, bağırırlar «Dön küçilk, dön. atı verdlm glttl, at «enln artık». tnanmaz ne Bevaz Yele ne de kttcUk Folko. t? Isten geçmiıjtir. «Kıvıda kalan insanUr yalmzca heyaz bir leke» gibidir. Çocukla yanak yanağa yttzer u« daUaların Içtnde. «Ttty glbl haflfti. Bir daha hiç avrılmayacajfcı dostu Beyaz Yele'yle birlikte düşlcrdrki gibi almış basım gtdlyordu.» Nereve? GUIsarı'ların, Beyaz Yele'lerin, dünva mutsıızlarının özcürluk, kıırtulu?, hııııır arayarfların gidebllecPRİ, ya da pidebilecpklprlni sandıkları tpk yere, ölüme... Rene GulUot o cüzel r>yküsünü söyle bitlrlr: «O güzel su, büyttk ırmagın akıntısı bovnnca çocuklarla atların hep dost olduftıı hüyülii hlr adava süriiklüvordu onları.» tlkyaz geceslnde bizim Gülsarı da koştu koşlıı koştu... Sonra durdu brkledt. Bir anda eski klşllltfne döndti. Geldiler, yularından tuttular, ahırına soktular. Belkl ceza diye önüne bir kucak saman da koymayacaklar. Ne büylilü hlr ada "ar onun içln. ne de «rırürlük. mutluluk aravisı... tlkyan rtizgârı esmls yarını saatilgine. sonra geçlp Rİtmis. Tarın yine sokak sokak dolaşacak. tıngır mıngır arabayı çekerek. Görsek de t«nıyamayacagız, bakmayacafız blle yüzüne... DB. SELÂHATTIN DEHRİOĞLU vefat etmtçtlr. Cenazesl 12 nisan 1976 pasartesl günü ö(lle namazmdan sonra Fatih Camilnden kaldırılarak Edırnekapı Sakızagacı Şehitllglnde ciefn edileccktit. Mevla ralımst eylesın A İ I E S İ (Cumhurivet: GENÇLER !... indirimli uçak ve trenler için OtNÇÜK Ve Ö6RENCİ TUKİ2M MEOKEZİ llttklll C»d. 471/î TQn»l • Ittınbul Til; 45 20 73 43 00 M • 43 00 09 )•,*..< fgasm: 2947) 2884 = şjııınıııııııııııımııııııııııınııııııııııımııııııııııııııııııııııuııııımmu (Ajans 7U: 17TT > 2887 11 i. ı..} PTT ARAŞTIRMA LABORATUARI MÜDÜRLÜĞÜNDEN: OREN E E E = E Z 5 Baharın tüm kokusu, yeşilllkier, zeytln danlzl lçinde VtLL LAtE nefistır. VILLA I,ALE kalorlfert, sıcak suyu, bUyük banyoıarı, çlft tuvaletlerı, tevkalade temız yataklan, salon va odalan ile bahar tatlllniz ıçlndlr. VtLLA UÂLR'de U m pansiyon 126 lira. ÖRKN BHRHANİYK Tel: 343 Personel Alınacaktır Elektronik cihazlar tmal eden Ünltemlzde Tesiüatçı yardımcısı kadrolarına atanarak boblnaj, kablaj, lehim, niontaj ve başkı devre lşlerlnde çalışt.ırılmak Uzert 14 ERKEK personel alınacaktır. a) Ortaokul veya dengi okul mezunu, b) Askerllgini yapmış. c) 30 vaşıru geçmemis. lsteklilerin, 3 Mayıs 1976 Pazarteıl günü saat 09.00'da ytpıltcak t> nava girmek İçln, ; Dilekçe NUfus ctlzdanı <Aslı) Tahsll belgesi (Aslı) 2 adet fotograt İ1e en geç 30 Nisan l«7fi Cuma günü wat 17.00'ye kadar ümraniye tjıle yolu Uzerindekl Müdüriügümüz Personel Sprvisine şahsen mUracaatla «Sınava girış belgesi» almaları şarttır. Fazla bilgl İçin tel: 37 61 00/20 (Basın: 14314) 2881 I S S E S = S ğ İ De TÜR NEDRET SELÇUKER'den Sevgilerle D« IUR DUHVANIH StSl TURIZM SUNAR nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllUlllltllllHIIIIIIHIlRİ (Cumhuriyet: 2867) ATATÜRK ÜNiVERSiTESi TIP FAKÜLTESi DEKANLlGlNDAN Açik bulunan 4. derece Fakülte Sekreterllglne, a^agıdaki şartlan taşıyanlar arasından seçme sınavı lla 21 25 Niıan (Otobuste) Tam ptnsıyon, 65 Dolar ve 665, TL. BULGARiSTAN (ViTOŞA) PAMUKKALE 22 25 Nisan (Otobüslet Tam ptnsiyon, 940, TL. Eleman Alınacaktır a. Askerligini yapmış olmak, b. Asgari yedi yıilık fiili davlet memuru olarak hismeti bulunmak. e. Lısan bılenler «^Almanca, tnglllzca, PransiMa» d. Fakülte vey» Yüksek Okulu mezunu olmak «Hukuk veya Sosyal Btlımler» tsteklılerin, 26.4.1976 tarihinde yapüacak »eçma sınavına katılabılmelerl ıçin 2 fotogTat ve biyograftlerinı alcltyeceklerı dılekçelerinl 23.4.1976 urihıne kadar Dekanlıga vermeleri duyurulur. (Basuı: 14167) 287S 1419 Majıs (Feribotla) Yanm KIBRIS Pansiyon 2.790. TL. 18 23 Mayıs (Ogakla) Tam punsiyon, 1800, TL. ALANYA " MARMARiS Da fUR'lı DUNYA OIHA GUZU 26 30 Mayıs (Uçtklt) Tam pansiyon. 1680. TL. Oalatasaray. Turnacıbaşı Sk. Puiat Apt. No: 14 Tel: 49 79 79 44 26 52 SAKAT1 EGtTCREK, ÜNU UA AYULNLIK GUNLEBE TIBALIM. TÜRKtYE SAKATLAR ULAS T E J E KK U R I E RI M I Z I E (Cumhurtyet: 2883) UERNîOl Ist. 9b. Tel: 21 M 82 İlt VEFAT TURKIYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU GENEL KURUL'A ÇAĞIRI Kurum TüzuğUnun 8. maddesi pereftince, bu yılki Olagan Genel Kurul toplantısının 30 Nisan 1976 tarihli Cuma günü saat 14'de Harbıye'deki Kenter Tiyatrosu salonunda yapılması kararlaşmış ve Istanbul 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin onayı ahnarak, aşagıdaki gündem tesbıt edilmıştir. Nitelıklen Kurum Tuzügünün 9. maddosınde yazılı olan üyplere Ririş kartlan, Genel Kurul glrtşınde verilecektir. Üyelenn bılgilerine saygı ile sunulur. Yed I Adil Kıırulıı Raşkaaı Prot. Dr. tlhan AK1N KOPA esr«fınd»n AUoftlu Hatice'den dogm»; Fatma Atagür eşi. Kemal, Cangiz, Anbal, Nuran'ın sevgili babalan, Harun Atagür. Tatma Karalı. Ayse Özar'tn kardesları. Hanlte Atagür'ün »gabeyı, Melâiıat, Hatica, Rusen. Grol ve Oguz'un amcaları. Nezahat Necatl. Ytsar, Metın Karali'nin, Yılmaz, Ali Rısfe va Behoat öter, Sevlm Paksoyu'nun dayıları, All KUçukaiı'nin enlçteıi, ATADAN TİCARET KOLL. ŞTt. SAHtBt ISMET ATAGÜR 10 Nisan 1976 guntl Hakkın rahmetine lcavuşmuftur. 12 Nlsan 19?6 Pazartesl günü tigien namazını müteakip Fatih Camlinden kaldırılartk KUcUlcçelcmece'delcl aile mezarlıgında abedl utlrahatglhına tevdl edilecektlr. A İ L t S t Cumhurivet 2893 K O N G RE Türkiye Birlik Partlsi Fatih îlçe Kongresl 25 nlsan 1976 pazar günll saat 12'de Yeni Tepebaşı Gazinosunda »şağıdaki gündem gereğince yapılacagı duyurulur. T.B.P FATtH tLÇE BAŞKANI HASAN GÜRSOY G Ü N D E M t 1 Açılış, 2 Saygı Duruşu, 3 Kongre Divan Seçimi. 4 Faa'ıyet ve Mali raporlarm okunuşu, 5 Tenkitler, 6 Açıklama, 7 Seçimler, 8 Temenniler ve Kapanış. G t) N D E M : 1. Açılış ve Genel Kurul Divanı seçimi, 2. 23.H.1975 tarıhine kadar çalıçmıs olan Yönetım Kurulu'nun çalışmaları, hesaplannın KÖrUsülmesi ve ıbraı. 3. Yedl Adll Kurulu devresl çalısmaları ve hesapları hakkında bilgl alınması. 4. Denetçıler raporunun okunmast ve mlızakeresl. 5. Yönetim Kunılu'na 11 asıl ve 11 vedek; Denetim Kurulu'na 3 asıl, '.i yedek: Onur Kurulu'na i asıl va 3 yedelc lıye 6. DUekler. VEFAT Merhuma Hatiee Dal va merhuro Haci Arit Dti'nin kısrları: merhume Emlne Dat ve merhum Hacı Ahnıet Uaı ile merhum N»d Dai'nin vt Aliye üttoelbeyie Hatica ülkümen' ın kardeçieri: Orhan Parias. Perlhan Kutlar. Ur Beyhan Barias ve Kerhan Barias"tn annelerı, Prof. Osmnn Barlas'm vengesı, Or. Abdullan Kutlar Merih Kutlar İle Aydın. Ytımm Bilge, üilek ve Emre Barias'm nln«ien; merhım Cevat Kutlar, Dr, GUrbüz Barias, NestaIPII Barias va Necl» Barlaa'ın kayınvalidelert. MERHUM Dr. MKCI'l HARLAS'IN E^l AYŞE BARLAS lllllllllllllllllllT tstanbul'da velat etmlştir. 11 nlsan 1978 pazar gilnü 'bugUn) Gazlantep'ta kılınacak öğli n&mazından sonra, all* meıarlıgiDda toprağa verilecektlr. A I V E SI 2871 ..Aj&flitUr: 6959)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog