Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Ankara ... Ankara Ankara* •.. Ankara Ankara ••• 27 MAYIS'IN KADİFE ELDiVENLi İHTİLÂLCİS! OIARAK TANINAN YURDAKUIER, BAJSAGUGI TELGRAFURI ARASINDA DEMiREl VE TÜRKEViNKiLERi GÖRÜNCE KADİFEUGİNİ YiTiRiVERDI Ankara Ankara .. Ankara Anka j BAŞKENT KANLI GÜNÜ YAŞARKEN MECLİS KÜRSÜSÜNDETEZEK KONUSU KONUŞULUYORDU Millî Birlik Grubu Başkanı, hükümetteki tırmanmanın tehlikeli gelişmeleri Uzerine Cumhurbaşkanına, HUkümet Başkanma uyarılarda bulunurken, grup üyelerinden Muzaffer Yurdakuler'in oğlu vuruldu Siyasal Bilgiler Fakültesinde. Kara haber geldlğl zaman annesi Nurinisa YurdakuİDr inanamadı, oğlunun sözlerl çınladı kulağında: Devrimciler ölmez, derdi delikanlı. Nurinisa Yurdakııler de, gelinl de Hakan'ın ölümüne lnanamadılar ilk anda. Gidip görmek istediler. Millî Birlik Grubu Üyelerinden Suphi Karaman da hastanfiye koştıı hemen. Otopsinin Karşıyaka mezarlığında yapıldığım bildirdiler. Kurşun bir milimetre farkla girseymlş Hakan ölümden kurtulacakmış, ama öldtiresiye sıkılmış bır kurşun hedefini buluyor demek. Kakülledekı sağcı öğrenciler Hakan'a «Senin kilometre taşlarının sonu gellyor» derlermiş durmadan. Millî Birlik Grubunda «Eu kaçıncı kilometre taşı? Bu tırmanış nerde bitecek?» sorusu tartışılıyor şimdi Milli Birlik Grubu odasına yalnız AP'liler gelmiyor, onlar olayı büyük bir eziklik içinde karşıladılar. Millî Eğitim Bakanı AH Naili Erdem, aradan yirmi dört saat geçtikten sonra telefon ederek başsağlığı dlledi yalnız. Gruptakller Uzüntüleri arasında gülümsediler. Milli Egitim Bakarunın cesaret.ini kutladılar belki de. Çünkü herkes biliyor, Alpaslan Türkeş ile Demirel'in nikâhı, tznıır AP milletvekilinin aracılığıyle kıyıldı... Muzaffer Yurdakuler 27 Mayıs ihtilâlinin kadife eldivenll ihtilulcist olarak tanınır, ama başsağlığı telgrafları arasında Türkeş'in ve Demirel'in telgraflannı görünce kadifeliğini kaybetU birden. Ankara valisiyle oğlunun cenaze torenl için yaptığı konuşmada da haylı sertti. Bir babanın oğlunu gömmek hakkını önlemeğe hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi Ankara Valisinc. Vali de ne yapsın? İçişlerl Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Milli Birlik Grubuna telefonla başsağlığı dilemiş, sonra ortadan kaybolmuştu. Cenaze için tören yapılmasmdan çeklııiyordu Millıyetçı Cephe Hükümetl. Milli Birlik Grubu, çok ağır bir dille konuştular yetkllilerle. Hükümetten bir saldırı gelmezse, cenaze töreninde hıç bir olay çıkmuyacağım söylediler. Ama Ankara Valisi olaylan önlemek, ledbir almak gücünde değildi anlaşılan. Bir gece önce Muzaffer Yurdakuler'e sabah erkenden cenaze sorunuyla ugraşacagını Böylemişti. öğle oldu hiç bir ses çıkmadı Validen. Saat onüçte Millî Birlik Grubunun telefonu Caldı ancak: Cenazeyl bugün Maltepe camiinden kaldırabilirsiniz, yarın mümkün değil, dedi kesti sayın Ankara Valisi... Muzaffer Yurdakuler sertleşti birden. Oğlumu istediğim zaman, istediğim yere gömmek benim yasal ve doğal hakkını degil mı? Bu nasıl önlenir, şu saatte cenazeyl hazırlamak olanağı yok, yarın kaldıracağız.. Başta Fahri Özdilek, tüm 27 Mayıscılar bir arada olaydan beri. Hakan Yurdakuler, bir aile sorunumuz, ama asıl sorun Türkiye'nin başkentinde her gün ölen çocuklar. Hüktlmetin vurdum duymazlığı, bu tırmanış nerede bitecek, biz bu tırmanışa uzun silredir dikkati çektik, bu tırmanışı durdurmak görevinde yavaş davranırsalc tarih bizl affetmez, diyorlar gergin bir hava vnrdı. Senato toplanmadı. Mecliste de gündem dışı konuşmalar yapılacaktı. Bir aralık Demokratik Parti Genel Haşkanı kulise fırıadı. Böyle şey olur mu efendim, dedı bliyük bir Uzüntüyle. Sokak olaylarını parlamentoya çekeceginıiz yerde, tezek konuşuyoruz kürsüde... Haydi bir tartışma, beş dakikalık bir konuşmada hükümete ne soylenebilir. kanlı olaylan başka bir oturumda soylemek gerekir göıüşünü öne siirdü kimi CHP'liler. Buna karşılık «yok. beş dakikada da birşeyler söyleneblir hiç değtlse iktıdarın tutumu snptanır» diyenler oldU. Tezek konusu bitince dcprem Uzerlne bır konuşma başladı. Derken emekll ikramiyeleri geldl kilrsUye hilkünıet ortalarda yoktu, CGP, Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioylu salona girince bUtUn gnzler ona çevrildi. Feyzioglu bu kontıda yetkisizligini söyledi. bazı CHP'liler öne atıldılar hemen. Ortalık birden karışıverdı. Grup Başkan Vekili Ali Ne.jat Ölçen, Hacettepe'ye olaylan izlemeğe gitmiş, arkndaşlarıyla konuşmak olanağmı bulamamış anlaşılan. Oysa Feyzioğlu'nun grubunda yaptığı konuşma çok ilRinç bir belirtiydi CHP'liler için. Feyzioglu koalisyonun tüm ortaklarından dert yanıyordu. Ama knvgacı CHP'lilerin bundan haberi yoktu. FEYZİOGLU CHP'LILERİ TAHRIK MI ETMEYE GELMIŞTİ MECLİS'E?. HUKUK FAKÜLTESİNDE KARI KOCA PROFESÖRLER BILDİRI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜLER.. Son olaylar dote.yısıyla toplanan Hukuk Fakültesi Proiçsörler Kurulu'nda bir bildıri yayınlanıp yaymlanmaması konuşulurken, ilginç tartışmalar oldu. Konu, asistan temsilcisi Dr. Calıit Can taratından Fakülte Yönetım Kuruluna getirilmıştl. Yönetım ICurulu bu konunun daha büytik bır kurulda incelemesini uygun görünce, Fakülte Kurulu olağanUstü topiantıya çağırıldı. Öğretim üyeleri içinrfeki «mllliyetçi toplumcu» grup, topiantıya gelmemlşti. Prof. Fikret Eren ki Kurt Karaca adıyla Milliyctci Türkiye adlı kitap yazmıştır. Prof. Erol Cansel ki, 12 Mart öncesi devrimci öerenciier tarafından Dekan seçtirilmiştir. Sonra Ülkücü öğretim üyeleri Kongre Başkanlığı yapmıştır, Doç. Mukbi^ özyörük ki, 12 Mart öncesinin mangalda kül bırakmayan devrimcisidir, cephe hükümeti zamanında topıak ve tarım reformu nıüsleşarlığmda müşavirlik yapmıstır. ve Dog. Hulil Çin ki Unlü Savcı Baki Tug'un arkadaşıdır, kurula katılmamayı uygun bultmışlarclı. Bu dörtlü grubun yakını Doç. Dr. Seyfullah Ediz kı, 12 Mart'tan sonra arkadaşları aleyhin* Sıkıyönetim'de ifadeler vermlçtir, bildiri yayınlanmasına kor.şı çıktı. Karı koca öğretim üyelerinden Prof. Nuşin Ayiter ve Prcf. Kudret Ayitrr, görüç aynlığına düştüler. Bayan Ayiter, bildiri yayınlanmasını lsterlien, Bny Ayiter, bildırinin bazı bölümlerini dejSiştirmek istedi. Bay ve Bayan Prof. Akipler de aynı uyuşmazlıCu düştüler. Bayan Akipek, bildiri yayınlanmasını isterken, Bay Akipek de, bildırinin bazı cümlelerinl degiştirmek istedı... Polisler foto muhabirini önce dövüp sonra resmini çektiler Anka ajarıst joto muhabiri Zekai Durmuş. Haceltepe ulaylarını izlemek üzere olay ycriue yitmişti. Zekâi Durmuj, elinde tnakinatnula bütün olup bitenleri tc/sbit etmeye çalvuyordu. Bir yaralı şahts yörclii. eli yüzü kan içindeydi, foto muhabiri flaşı pallaltı ve görünlüyü fcsbit etti. Sen misin fntoğraf çeken? Birdrnbire çevresi sanldı. Zckâi Durmuş, bir yandan «Ben oazeleeAynn* drrken. b'te yandan karlmı çıfcanp poli» vıpmurlarına gö*leriyordu. 1akat dmleyen yoktu. Önce mnkinast kmldt, !'dim\er varça parça ediîdi. atıldı. Bir kaç rlakika içinde Zekâi Durmuş'un eli viizü fcon içindeydi. Toplum polisleri joto muhabirini lartaklarkcn. gatetelerıie eli tabancah olarak resmi çıkan bir sivil de bu operaxyona kalılmayı ihmal etmiyordu. Polis memurları Zckâi Durmuş'u bir bakkal dufcfcdnmo sokarak elini yüzünü yıkadüar. sonra da toplum polisi arabasına bindirerek Birinci Şubeye pntiirdüler. Göğsüne bir vumara ihştirerek resmini de ceklüer. GazHfciyi rfât'cıı/ci'fi kaç lira ikramiye verüecek acaba'.'... BAŞKENT ANKARA PARSEUENMiJ GiEi... Millî Birlik Grubu odasında iğne atsan yere düşmüyor şimdi. Eskl 27 Mayıscılar, üniversite öğretim üyeleri, öğrenci temsilcilerl başsağlığına geliyorlar, Siyasal Bilgiler FakUltesi Dekanı GUndüz Ökçün, Prof. Cahit Talas. MUmtaz Soysal, Cevat Geray, olay gününün gözlemlerıni anlatırken başkent Ankara'nın da Vletnam ya da LUbnan tUrtl parsellendiğini anlatan bir tablo çizdiler. Mİ1H Birlik Grubuna gelenler arasında TUrkiye Sosyalist Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Birlik Partisi Başkanı Mustafa Timisi de vardı. Onların çizdiği tablo da hayli karamsardı sokak olaylan konusunda... KÜRSÜDE TEZEK KONUSU... Kakan Yurdakuler. Orhan Enslari ve Burhan Barın adlı gençlerin öldügü gün parlamentodu çok Parlamenterler neden soğuk yemek yiyor? Millet Meclisinde uzun bir süredlr mületvekillerit ve senatörlerimız soğuk yemek yiyorlar. Nedeııi, parlamenterlerimizin baharın gelmesi nedeniyle soğuk yemekleri tercih etmelerl değil. Belediye Başkanı Vedat Dalokay'ın azizliğı. Meclis'in mutfağımn ocaklan, havagazının yeterli gelmemesl nedeniyle lyi yanmıyor. Bu nedenle de yemekler, çevredekt fınnlarda pişip çeşitli araçlarla Meclis'e getiriliyor. Eh yolda da soğuyor tabii... Milletvekillerl şu günlerde Dalokay'ı Meclis'e davet edip, ona bir öğle yemeği yedirmek istiyorlar. Soğuk yemeklere talim edlnce insafa gelir de Meclis yöresine gelen havagazı miktannı arttırır ve bir daha davct edildiğinde sıcak yemekler ver. Asistan olmak için bılimsel yetenek yetmıyor Ankara Ziraat'FaküUesi'rtda sia teknolojisi kürsiisüne asistan ahnacakU. Asınlanltk için liç fci.şi aday olmuijtu. Adaylar kürsü yefi Prujesör Zühlii Yöney ile gbrüştüler. Yöney, üç adaya da baijarılar ciilrdi. \'apılan dil smavmda. jitride Prof. Ali Balaban, Prof. Musiata Ayyıldız ve Prof. Burhan Gacar bulunmaktaydı. Sınaın Tanjıı hek adlı bir öğrenci kazandı. Dil snıavmdan sonra. bilim sınavına sıra aclmişti. Tanjıı tpek'in biiinı stnavı İürisinde de üç öğretim üyesi vnrdı. Btınlar Prof. Zühtü Yöney. Doç. Nesrin Kaptan ve Dnç. Tamcr Vraz'dı. Prof. Yöjıau smav sorıılantıı tek bfiKtna kendisi sormak istedi. Jürı iiyesi doçentler, Prolesör Yöncy'in bu kararma fcarşt çıktüar. TarUsma sonunda, /ter öğretim üyesinin onar snru sormasma karar verildi. Tanju Ipek sınavı kazandı. Fakat Prof. Yöney adaym solcu olduğunu ileri silrerek atanma iş/emim imzalamadı. Acaba, Zühtü Bey'in aözünr girmek için bir yerlerricn kart roı gctirmek gerekiyor'.'... Zorla kılınan cuma namazları.. MSP'lilerin eline neresl geçtiyse, maneviyat adına maneviyatçılık yapılıyor anıa, öyle «Allah rızası» için faian değil... Zorakı... SUmerbank Genel Müdürlüğünde de arlık cuma namazları zorla kılımyormuş. O anda namaz saatinin farkında olmayanlara birileri gelip, omuzuna dokunuyor ve saatını gösteriyormuş: Ne yapıyorsun kardeşim, saate baksana.. Namaz vaktı, haydı.. Genel MUciür Muavini Ertan YUleK bile baskı yapıyormuş denıliyor ama, orası pek belli değil... Binanın a)t katı MC kunıldu kıırulalı mescit olarak kullanılıyörmuş. Ne yapsın personel? Atılmak, silrülmek korkusu ile namaz kılıyormuç. . Kanlı perşembe, parlamentoda aynl gün dils Retirilemedı. Ama, en etkili şekilde olayların üstünde duran da CHP oldu. Ecevit, haberi alır alnıaz hemen Milli Birlik Grubuııu ziyaret etti. Başsağlığı diledi. Cok üzgündü. Kederi yüzünden belll oluyordu. Muzaffer Yurdakuler henüz Istanbul'dan dönmemlştl. ü sırada CHP senatörlerl toplandı. Bu lşe en iyi bıçimde egllmek ve gerekll araştırma ve etkili tedbirleri hemen almak gerekiyordu. Yedl CHP'll homen olay yerine gltmişti. Hakan, kornando kurşunlarıyle ve tam bir rıazırlığın içinds ÖldUrUlmüştU. Bunu saptamışlar, bir bildiri ile kamuoyuna duyurmuşlardı. O sırada Feyzioglu olayı patladı.. Memurların 30 maaş lkramiyesi İle ilgili yasa tasarısı gundemdeydt. Feyzioglu da salonda oturuyordu. Sıra geldiğinde başkan sordu: HUkümet burda mı efendim 7 Sayın Feyzioglu? Bu kanuna ben yetkili değilim efendim.. Onbinlerce memur, onblnlerce ailesiyle bekleyen, emekli ve dar gelirli için daha İki gün önce, televlzyonda açıklama yapan Feyzioj>lu, şlmdi yetkili değlldl. CHP Grup Başkanvekili Hayrettin Uysal yerinden fırladı: Dışarda adam öldürttirsünüz, milletl cephelere bölersiniz. kardeşi kardeşe düşUrtürsünuz, sonra televizyonda açıklamalar yaparsınız, ondan sonra da yetkili değilim dersiniz, olmaz böyle şey.. Feyzioglu anlaşılmayan sözlerle cevap vermeye çalışıyordu. CHP'll Nihat Saltık yerinden kalkıp üstüne koştu. Hemen tuttular. Ama, bu durum CHPIileri çok kızdırmıştı. Orhan Birgit bagırıyordu: Sayın Başbakan Yardımcısının, altına Imza attığı hUkümet tasarısına yetkili olmadığını söylemesi olamaz... Remzi özen söz istiyordu: Sayın başkan taraf tutuyorsunuz.. Yüksel Çaknıur bağırıyordu: Dışarıda kan gövdeyl götürüyor.. Sen burdasın.. Halk düşmonı.. Memleketi mahvettinız, böldü nüz. Savaş çıkarmak istiyorsunuz değil mi? Oturum vanm sant tatil edtlmisti. Bir anda, Osman Yılmaz Karaosmanoftlu. Feyzioğlu'na dojjru koştu. Feyzioglu anlamışh CHP'lilerin çok kızdığını. Dışarı çıkamıyordu. Hükümet sırasma doğru yürürken partismin grup başkanvekili Ahmet Altnıışyedioğlu'na: Nerede bizim arkadaşlar? diye sormuştu.. Gerçekten kendısınden başka bir de Altmışyedioğlu vardı CGP'll olarak. Bağımsız Mustafa Kemal Gönül yanına gittı. Ama, Karaosmanoğlu hamle Ustüne hamle yapıyordu. CHP'li Hüseyin Kadri EyüpojJ lu belinden saıılmış, Karaosmanoğlu'nu güçlükla geri çekerken, yandan Mustafa Güneş sıyrıldı. Yum ruğunu Feyzioftlıı'na indirdi. Hatay Milletvekili Malik Yılman da sskinliğine rağmen çok kıznıış olacak kl. iki yumruk savurdu.. Feyzioglu komisyon snasının altına çöktü. Zekai Altınay. uzattığı tekmeyi Feyzioğlu'nun ayaklarına isabet ettirince, CGP lideri, oldukça hırpalandı. Dışarı çıkarKen Süleyman Mutlu tekme tokat girişti. Feyzioğlu'nun alnından. kaşlarına yakin yer den kan akmava başladı.. Etem Eken bağırıyordu: Btr dana bu Meclise gelme. Mahvettiniz mem leketi be. kana buladınız.. Bu arada, tecrübelı parlamenterler sinirli arkadaşlanndan Feyzioğlu'nu korumaya çalışıyorlardı.. Mehmet Delikaya, Ahmet Durakoğlu ve yanındakiler gerçekten barikat kuranık Feyzioğlu'nu korumuşlardı. Yoksa, sokaktan gelen ölüm haberleriyle sinirleri çok sarsılan milletvekilleri, kolay yatışacaga benzemiyorlardı. Durum sakinleşince kavgacılar bile UzUldü. Ama bir şeye ekıl erdıremiyorlardı: Bakanlar Kurulu toplantı halindeyken, Feyzioğlu neden gelmişti? Ve sınirll kalabalığı gördügü halde, neden harkese söz yeliştirmeye çalışmıştı? Bu soruyıı bir CHP'li yanıtladı: Bile bile.. Kaınuoyuna CHP'yi kötü göstermek içtti tahrik etmeye geldı. Arkadaşı scjıe karıştı: Kavsa kOtU şey arkadBj.. «linirlerimiz» hâklm olmaya çalışalım. ÇünkU, bizim al«ylumu» kampanya baslatıyorlar. Bu kavgadan sonra Meclis toplandı ama, pek çahşamadı. CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Grup Yönetinı Kurıılları toplantısı ise devam edlyordu. Ecevit daha sonra ortak grubu olağanüstü toplamıştı: Çok Uzücü, çok tehlikell günler içindeyiü arkadaşlar. Burada kanaatlerinlzi degil, önertlerinizi söyleyüılz. Bu önerileri dıkkatle not alıp izleyeeeğlmiz yolu saptayacağız... Tam 36 kişi söz aldı. önerl Üstüne öneri.. Artık, bıçak kemiğe dayanmıştı.. Blri: Meclisi çalıştırmıyorlar. öyleyse basahra istifayı, toptan halka gidip anlatalım bu kargaşalığın kaynağını.. diyordu. Bir diğerl öneriyordu: En lyisı, ellerimizde Anayasa olsun. Topluca Anıtkabir'e yürüyellm. Başımızda da Genel Başkanunız olsun. Oradan Çankaya Köşküne geçelim... BUtün bu Bneriler saatlerce değerlendlrlUyo^ du. Yeniden grup toplanıyor, yeniden tartışılv yordu. Etkili olmak... Amaç buydu. Işte haftaya başlayacaktı gösterl... Acılara son demefc isteyenler. pazar günü toplanacak. Fakat, bu arada Millî Birlik Grubunun kızgınlığı var ki, sah günü parlamentoda bunu Izleyeceğlz... Artık, devlet güçlerine yardımcı olduğunu söyleyerek Jnsan avına çıkanlarla ke.sin bir uğraşı başlayacak ki, herkpsin dileğl aynı: Geç kalınmamış olsun... Ve dağ fare dtv ğurmasın... Senato araştırması... Basit gibi geliyor. Oysa, komisyon kurulunca, çalıştırılırsa kimlere neler sorulamazdı ki. Etkili ve yetkili kim varsa: Ne tedblr aldınız? Neden ölümleri önıemediniz? Sorusuna cevap vermek zorunda. AH Topuz'un dediğl glbi: Zaten hu sorular. sokak eşkiyasının ensesine yapışacak eller demektir. Toker, programına Ecevit'i de davet etti Çok partilı hayatımızın vazgeçilmez ıınsuru, çoğulcu deınokrasinın demirbaş düamı Metin Toker'in "KümUniznı ve Faşizm» programı sürüp durmaktadır. Bu arada Tokcr programa blitün siyasal parti liderlerını çıkarmak istedı. BUtUn partilenn kapısını birer bırer çaldı. Ecevit'e de ricada bulundu. Toker böylece, programını renklendlrecek... Bol bol sinir hapı yuttular Meclis'in içinde ve dışında olaylar sürerken en büyük tüketim aracı sinir ilacı oldu. Ankara'daki çatışmalan ilk kez Meclis'te öğrenen CHP Balıkesir Milletvekili Sadullah Usuml' nin betlbenzi bir anda atınca, gazeteciler eski nıeslektaşları Usumi'ye bir müsekkin hapı yetistirdiler. Biraz sonra Turhan Feyzioğlu ile ilgili çatışma çıktı. Bu kez kendisinl güçlukle dışan atıp Feyziogju'nun üzerine hücum ettigi halde arkadaşlarının engellemesl nedeniyle emeline ulaşamayan Tunceli Milletvekili Nihat Saltık'ın imdadına hap yel.işli. Saltık bir yandan Başbakana çektigi telgrafı okumağa çalışırken bir yandan sinirden zangır zangır titriyordu. Kendisine uzatüan ilâcı hiç düşünmeden yutuverdi. Aynı anda CHP ve AP kulislerinde odacilar, millelvekillerine su taşımaktan canları çıkıyor, Meclis'in çöp kutularmda boş ilaç kutulan gözüküyordu. TRT'den Etibank'a Üç hafta kadar önce TRT Dış Yayınlar Dalresi Başkanı Esin Çelıkkan görevden alındıgında, aynı dairenin Eatı Dilleri BölUmü müdürü Nili Tlabar da, aynı sorumluluğu paylaşmış olduğunu beliıterek, kendisınln de başka görove atanmasmı istemişti. Tlabar'ın bu talebl Genel MüdürlüğUn kararlarına karşı bır davrnnış olarak sayıldı, kovuşturma açıldı, fılan... Bu ayrı mesele şimdi oıtada bir soıun var: Tlabar nereye atanacak? Dentldigıne goro Şaban Bey, Nill hanımı hiç de yakınlarında görmek istemlyormuş. Bu nedenle de danışmanlıga gRtirilınesi söz konıısu değil. Nereye gitmek istediğini İse el altından kendısine sormuşisı cevap: Etıbank Hukuk Müşavirliğlne... Hoppala bu da nereden çıktı? Senln TRT' nln Etibankla ne tlgisi var? Kh, daıre başkanlıgına getlrilen Tuncer Eginerten usklden o görevdcydı, o nasıl buraya geldıyse. ben de herhalde oraya Ridebllirim... Yara üstüne yara Olaylar yalişhktan sonra, bir panzer, ortahkt. ıtören yürüyüşüne* başladı. (Jevrede <erkcs bir ye.rlere kaçışmtştı. Panzer'in içinden bir tabanca uzandı ve iki el ateş effi. Kurşunlardan biri. Hukuk FakUltesi Asistam Necip Oran'm arabasına girip, araba içivdeki yaralı öğrenc'n bir kez daha yaraladı. Ötel' kurşun ise Siyosal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Ifleri Bürosunun duvanna saplamp kaldı.. Bu Demirel başka Demiret. İzmir Televizyonunda makyaj malzemelerinin «ık sık çalınması üzerine makyajcı Suzan Demirel görevincien istifa etmiş. Suzan Demirel'e sormuşlar «Neden istifa ettlnlz?» Suzan Demirel cevap vermiş «Şaibe altında kalmamak için.» AfilR. İ1Ü ! YAZI5IZ HAZIRLAYANLAR : Müşerrcf HEKİMOĞLb Uğur MUMCU Ismet SOLAK Süleyman COŞKUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog