Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ÜNMERSİTEYE HAZIRUKTA BUYLJK ENGUÇLUKADROVE ENOLJUMLJUÖĞRETİM YÖNTEMİ 52. rtl. «Ti: 11570 İZIVIİR umhuriy Ktmıcnsu: YUNTJS NADt ÜNİVERSİTEYE HAZIRUKTA BÜYUK son devrelerimiz 12ve22Mayıs 1| MERKEZ Alsancak vapur ıskelçsı kar sok 5 TELEFON 14 28 9OIZMIR '' 11 Nbtn 1976 Pınr İZMİR Onbinlerce vatandaş faşizmi lanetledi Tabiî Senatörler, CHP'll parlamenterler, devrimci kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve başkent halkının katıldığı cenaze töreninde, Cephe Hükümeti aleyhinde sloganlar söylendi. Onbinlerce kişinin hazır bulunduğu cenaze töreninde oğlunun tabutuna kapanan anne Yurdakuler: «Bu bir baslangıçtır. Hakanlarölmez. Bunu gostereceğiz» dedi... Demirel: "Cinayetlerin hepsi ideolojik değil, bir kısmı trafik kazasıdır,, ANKARA (Cumhuriyet Büroıu) Başbakan Suleyman Demirel dün dtizenledigi basın toplantısında çeşitli sıyasal, ekonomik sorunlarla, dıs polıtika konularına degınmıştır. şahıs gasterilnielldlr. AçıklıRa davet ediyorum ve meydan okuyorunı» demtştır Başbakan bazı öldllrme olaylarına llişkin a v rıntılı bilgi verirken. tek tek oldurlilen kısılerın isimlerıni v« cınavet sonucu kac kişinin tutule îkt saat on daklka süren ba landıgını arıklamıştır. Bu konudaki açıklamalan sırasında «Bu sın tnplantısında ılk btr Raatını önceden hanrladıgı metınden ölümlerin hppsi ideolo|lk degilokuvan Başbakan SUlevman De dir Bazılanna otomobıl çarpmı? tır Otomobili ktmın kullandıgı mirel, daha sonra ga7etecılerın sorduklan çesitll «oruları ce bellıdir Bu bir kazndır. vaplandırmıstır. da öldllrülen ögretmen yoktur. Savsat'taki ögrpfmpn ölmfı«!tUr. ölıim olavları ve bunlann kaCınavet söz konusu degıldir» tillerınin bulunmadığma ilişkın bir îstanbul gazetesinde dün va dpmıştır yınlanan listeye cevap veren Bas Demirel. olavların önünıın bakan Demirel «Bazı ithamlar alınması için Îstanbul ve Anaçıklıga kavuşturulmalıdır. Bun kara'da polis sayısının yeterlar uluorta ithamlardır ve acasın sız oldugunu, bunun çu anlfadesıdir. Vaka ver, zaman va da tlç bın dolayında bulundugunu, kısa bir sllre içinde her iki kentte poli? snyısmın onar bine çıkarılacaSmı açıklamı?, iki gun hnre «Hüktlmet partiler1P koalisvon kurmu$tur. ları ile değil. seklinde bir S07 Ü7ertne kendisine bir soru soran gazeteclye şu karşıhgı vprmlstir Hakan Yurdakuler'in Türk bayrağına sarılı tahutu eller üzerind».. bir Yurdakuler törenle toprağa verildi ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Ankara'da komandolar tarafından oldürülen Siyasal Bılgiler Pakültesi uçıincU sınıf oğrencısi Mıllı Birlik Grubu Uyesı Muzaf Yetki ve Görev avın Cumhurbaşkanının Ikti dar dıışı grup liüerlerini, bzellikle muhaletet lidrrl Btüent Kcevit'i (agıraıak son olaylar hakkında onlardan bilgi alnıası, epeyce getlkmı^ dc sa yılsa, iyi olmuştur. Dar protokol sınırları içindp kapalı kalsn. Kfcşk'teki bir kaç görevliden başka pek a.z kımse ile go nişen bir devlet başkanının ttlkemiz «orunları ııstune doğru flkir edinip gercğinde agırhğını koyması clbotte beklenemez. Avda bir Millı C.üvenlik Kurııluna bagkanlık ettnek, haftada bir <le Ba'jbaknn vc Genelkurmay Baskam ile «mutat» gorüsmelerde bulunmaktan otcye biz sayın Korutürk'un ulusal yazgıtnız uzerinde etkinllgi blllnen kl$i VP kuruluşlarla ilişki kurup siır riurdttgiınu pek anımsamıyoruz. ürneğin, eğer aldanmıyorsak muhalefete geçtiği gunden bu yaııa, savm Cumhurbaskını CHP Genel Başkanmı bir iki kez ya goımüş ya da gormemiş olacaktır. Bu da devletln ba^ında btilunan ve Anayasal sınırlar çerçevesinde van tulmaksızın partllerarası vuksek hakem golevini yuıutmcsıni bekledığimiz bir sayın kislnln ülke »orunları iızerinde iyice aydınlanmasına yeterll savılmasa gerekttr. S fer Yurdakuler'in oğlu, Hakan Yurdakuler ıçin dün blıyük bir cenaze töreni dUzenlenmıştır Mıl lıyetçı Cephe Hükümetının ışbaşına gelmesinden sonra ılic kez dun Hakan Yurdakuler Içın to ren düzenlenmesine emniyet yrt kılılerı ile Ankara Valılığı ızııı vermiş, bu arada koruma tedbir lerını )andarma bırlıklerı ile mer kez komutanlığma bağlı lnzlbat erlerının vaptığı gorülmüştür Oıı bınlerce kişi ile, parlamenterle., ogrencilcr kadınlar, iîçtleı, dpv rimcı kurıılujlann katıldığı cena ?e tdrenl dğle nama7inm kılındı gı Maltcpe Camiınde başlamıs ve Karşıyaka mezarlıgına kadar devnm etmıştır Hakan Yurdakuler ın cenarp si saat 1215'de bir araba ıla Maltepe Camıine getırılmıştır Bu arada baskentın çe$ıtli kav şakları ile ana caddelennde ıse polıslerın araçlarına bındırılmı* olarak bekledıSı, pan7erlerın de onemli noktalarda gorevlendirıldiği dıkkatı çel'Tnıştır DPV rimcl, demokratık llencı halk vcı (Devami Sa 9, Su 8 da) CHP Grup bildirisi: "Bir yıl önce geçerli olmayan hükümet forrnülleri Demlrel'ln muhatabı • Bu konııyıı billvorıım. Daha sonra Sayın Fahri Özdilek de avm konu Uzerinde durdu. Ama oıtada sanıvorum bir vanlıs anlaniR var Kim kfmin yan mınılıısudur ben bunu bilmem Deftıl o kuruluşlar, faraza partıler bir sııo ıslpmişse, ben suçu bılırim Benım muhatabım yun kurulus>lar dejil partılerdlr. HUkılmptın irınde kim suçluvmus. Sııç neymiş Açıkcs srivlpn<!in. Meydan okuvorum 1971 önceslnde bizden $ıkfiyptcl olanlar bi7dpn sonra 19711973 arasındaki httkUmptlerden de avnı sekllde şıkâypt etmişlerdir. Hadise çudur Su ndam yapmıştır Bunlnr sııcludur Bu soruiar hep meçhuldur Bu meçhöHer lçlnden hükiimet suçlu çıkarılmak Istenınoktpriıı » b ıjoiin o*firprlı olabileceklir,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosıı) CHP Ortak Grubunun iki gün devam eden toplantısınıian sonra dun bir bıldırı \ayınlanmış ve «Bunalımdan kurtulmanın en et knı volu ülkeyı cephe hukume tinden kurtarmaktır» denilmiştır CHP gruplannın bımdan sonra İ7İeyet eği yolu da belirleyen grup bıldırısınde son olavlarla ılgılı olaıak Spnato grubunun bir aras tırma önergesi vereceği açıklan makta ve hükümet konusuna de gmılerek, «Bundan bir yıl önce geçerlı olmavan ba7i hükümpt iormullen bugtin varılan ortam da geçerlı olabılecektır» den'lmek tedır. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) • Cenaze töreninden izlenimler Demlrellerln mal varlığı Kpnclısınin ve kardeşlerinin 196Î ve 1976 yılları itibariyle mal varlıklannın açıklanmaM vonünde (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Iktidar, polisi ilk kez kenara çekmişti Mustafa EKMEKÇt Ankara'da dun yapılan torende gerçekte, Uç gençın cenaze toıenı bir arada yapıldı. Gerçı ıktı dar, «Halkın ogullarnmın cenaze sınm torenle kaldırılmasına 17ın vermemış, Burhan Barın ile Eşa rl Oran'ın cenazelennl allelenne tesllm etmışti. Bir, Tabıi bena tor Muzaffer Yurdakuler'ln oğlu Hakan Yurdakuler için toren yapüması saglanmıştı. Cephe ıktıdan, e&kl Milli Birlik Komıtesı uyesı, Tabıı Senatör Muzaffer Yurdakuler'in dırenışı karşısındi ypnılmıştı Öncekı gece saat 21. 30'a kadar rartışmalan surdu Aılelere teslim edilen cenazeler içın yapılacak fa7la bırşey yoktu Hakan Yurdakuler'in naaşı ıktıdann elinden alınabıhr, tören yapılabılırse, bu sımgeleşlr ve «Halkm oğullarınnın tumünun fe naze törenlerı vapılmış olurdu öyle oldu Başkentte son yıliarm en kalabalık cenaze töreni... SUasal Bllfller I akiıltesl ojîrpnri^l Hakan Yurdakuler'in dun bafkentte yapılan cenaze tdrenine onbinlerce klşl katUdı. Hiçbir olayın çıkmadiı;ı loırn sııasıncla, onbinlerce vaiandas fasizmi Innetlcdl ve cephe hükümetl alevhlnde sloganlar kullandı. Mareşal Fevzi Çakmak anıldî Kurtulus Savaşı kahramanlarından, Türkiye'nin ılk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzt Çakmak'm ölümUnün 28. yüdöntlmü törenlerle anılmıştır. îstanbul"da Eyüp'dekl mezan başında dıizenlegaotbrende. ordu adına konuşan b!r subay, Fevzl Çakmak'm askprlik yasamını ve TUrkive Cumhurıyetınin kurulmasında Atatürk'ün vanmda verdlgl Mzmetler! anlatmıstır. Dlğer konuşmalar ve Çakmnk'la HglH siirlerin okunmasmdan «onra törene son verilmiştlr. Bu törene. aile^i. 66. TUmen Komutanı. EvUp Kavmaka. mı ve öteld yüksek rUtbell subavlarla, Mareşalin silâh arkadaslan, Vıarb malfllü gazller ve vatandaslar katilmıştır. fıprçi sayın Cmııhurhtısknnı fiteden bcrl vetkilerinin yetprsizllğlnden vakınmaktadır. Radvoda yaptıjfi konuşmalardan bl rinde «Be» Ataturk degiurn. tntt niı de degllinı» dlverek, Anavalaca kendisine tanınan vetkilerin daha bir ııçıklığa kavusttırulmasından snz «ttl&lni tınut madık. Bu konıı ile IKH nlarak İİ daha getenlerde hükümete gon derdigl bir \azıva yanıt alaınadıgını da blliyoruz. lnonu'ııı bir vana bırakalım, ama Atatürk olmak hiç blrlmiCln haddi değılriir. Bugıin ulkemizde sorum tasıyan vurttasla rın başlıca gorevi Atatıirk ilke lerlnl korıımak, Onun attıgı voldan Türklve'yi çagda? uvgarlık düzcylne doğru adım adım vaklastırmaya talışmaktır. Sovadını Atatürk'ten alan savın Korutürk, bu Rorovl hppimizden daha ivl bllmek. hepimlzden daha etkin biçıınde \urutphiltnek durumıındadır Ç.ılısma tnasasının UstUnde durduKtınu vc lıer pun İ9e haşlarken bir kez okudıiRunu kendislnden duydııgumuz AnavHNamızın !)') nıaıldrsf, hıı kn nuda savın Cumhurbaıjkanına hlç birlmlzde. hatta hlç hir Parlamentn u\csinde bulunmavan bir etkinlik cıırıı sajjlamaktadır. Sayın Cumhurhaskanı iktfdarmuhalcfet arasındaki çatışmalar da yan ttıtmamak durıımundadır. Ne var ki. van tutmnmak domek, Atatiırk'un kurduRiı laytk ve dcmokratlk Cumhurivettmizl vıknıavı. ulu8umu7U bolmevi, Kenclerlmizl blrblrlne kırdırmayı amaclavanfflzHaçık orCÜtler karsısında htı orcutler Iktldara bilc nızmif olnalnr 8PS çıkarmamak. seylrcl kalmak anlamına Ecevit'in, komandolarca öldürülecek kişilerin ' listesini Korutürk'e verdiği Brandt siyasal cinayetleri iğrenç,, diye niteledi Tağmur ATSIZ FAJ1ZM1N ÜLKEVı ZıNDANA (EVıRDıGı GÜNLERıN ROMANI: BONN CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt ın konuğu olarak yarın îstanbul "a gidecek olan Alman Sosyal Demokrat Partısı Ge nel Başkanı Wılly Brandt, «Curnhuriyet»e özel bir demeç vererek çeşitli konulaıdakı görüşlerınl auklamıstır Willy Brandt, CTrP SPD lşblrltği, belli başlı dünya sorunlan gibl konulara değindigi konuşmasında sorulanmızı söyl» cevaplamıştır: • Bay Ecevltle görüşmeS lerınlzde hangl konulan ele alacaksınız7 Brandt İlk önce şunu bellrtmek lsterlm kl Ulkenln Cumhuriyet Halk Partlsl Genel Baskanı Bay Ecev)t1e inılusaeaSıno için çok sevlnıyorum Amacunız Bay E^evlt, vaktlyle Federal Almanya'yı zıyaret ettigl sırada çok (Devanu Sa. 9, SU. 1 de) bildiriliyor TARTIŞMA Tanınmı; romancı Samim Kocagöz, bu romanında 12 marl oncesı ve sonrası olayian dıle getırıp çeşıtlı gorujterı yansıfıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu) Cumhurbaşkam Fahrı Koruturk, oncekı gün Bülent Ecevıt Ferruh Bozbeylı ve Falıri özdiMaltepe'dekl töreni gdrmek ce lek'le yaptıgı görUşmelerı dün sa rekir. On bınlerce genç. yaşlı, ka bah Kontenjan Grubu Başkanı dm, erkek, Maltepe'vi doldurmuş Nıhat Erim'l kabul ederek slir tu Vedat Dalokay, cenazeyi izli dUrmüştur. Liderlerin bu görüşmelerde kendi dlleklerınl bıldir yecekler binsinler dive^ belpdıyp nin otobüslerini Maltepe Camıl digı, Korutürk'ün de bunları denin çevresme yığmıştı gerlendireceğl belirtılmıştır. (Drvamı Sa. 9, Slı 3 de) (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) Bu Köşeden SAYGIYL A.. Altan ÖYMEN Sayın Cumhıırbaçkanım, Türldye'de su anda »Izden baska başvurulacak yetklU yok .. Slz devletin hasısınız Demokratık diizcn İçinde blrseyler yaptlabilecekse buDU ancak slz yapahllirsinlz.. Çankaya'dan nasü corunıiyor bUmem, ama ben slze, analann • babalann arasın dan »aygiyl» arzetmek Isterim kl. TUrktve'de bu vahsete artık hlçblr Insamn tshammülü kalmamıstır fn•an dlyorum . Bu manzarayi hatta cevkl« seyredenler, elbette var.. Hatta bu man•aranın Içlne sevkle Rİrrnler... Ellertne »ilah alaran glrenler... Mlkrofon karşısına çlkıp İçin için gıılcrrk ve •Uâhhlara gSı ucuyla fşaret vererek glrenler . Bunlar var... Ama Insanlar arasında, yüretindc Insanca duytular tasıyanlar arasmda, klmsenln tahammilliı kalmamı$tır. Ankara'da Hldürüien 0ç genç •aytn Cumhurbaskanım, aanınm M7İn oğlunuza da yafcın y»staydüar .. Olayin aynntılannı bUtün ga/etelerl kanstırarak nkumus olmanızı dllerlm. Protokol açımndan aakıncalı görmes•eniz, tinlver«ıite prnfesörle(Devamı Sa. 9, SU 4 dr> Yarın CUMHURiYET'TE Edirne Ögretmen Okultı'nda komando baskısı Yalçırı PEKŞEN Yataktan kaldınlan öğrencilere Türkeşçiliğin ilkeleri öğretiliyor Şehırdekl bu " • p baski Edir• nı ne ögretmen Okulunu da ister İsteme7 etkillvordu Ortadoğu ve Hergün p«7e»p^l rt'sındaki gazeteleri okula sokmak olanaksızdı öftrptmenler blle bu garetelerı açıktan okuyamıyorlardı, A,tatUrk rozetl T« diger ro7*tleri takmak en azından dayakla «onuçlanıyordu. Takılabllen tek rozet bozkurt rozetiydl. Yakınma^ lar para etmiyordu. Bir devrimcl öğrpnci mahkemeye başvursa, 34 aydan önce sonuç alamıyordu, Buna karşılık bir komando ya karşı işienen suç en sıkı şekilde İ7İenıyor ve bırkaç gıin 1 çlnde sonuclandınlıyordu. öm«81n EYÖDDEB e«W baska nı bir grup rtgrencl tmrafından Schmidt de mayıs sonunda Türkiye'y© • gelecek NADİR NADt .(Devanu Sa. 8, bü. * de) taş ve zinelrle dövtiierek yanBONN Batı Alman Başbalanmıştı. 10 günhik rapora Itar karu Helmut Schmidt, mayıs soşın olay sorusturmaya konu ola nunda Suudi Arablstan ve TUrmamıstı. Buna karşılık »Urekll kiye'vi zlyaret edeceğini açıkla«ılllm tehdidl altmda bulunan mıştır. Sosval Demokrat Partibir devrimci ögrenci önce dövül nln Dışislerl Komisyonunda kodilkten <ıonra UstUnde tasıdıjtı nuşan Bnsbakan Schmidt, gezibir çakı bahane edilerek 10 ar sinin ayrıntılannı açıklamamıshapse mahkum edilmiştl Şimdl tır. cezuını Edirne Cezaevinde oeldŞanşölye Schmidt geçen an Uk: (Deramı Sa 8 SU. 4 de) ayında Yunanlstan'a iki gün sü(Devamı Sa. 9, Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog