Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8UPLKCYİ öfiRFNMEK İSTEHMI'INI?) ? Kemal Bayram Cukurkavaklı nın yazdığı f GEOA EDA \ I V»nlgun Yayıntan I )rt Vay l Agohefdi S 'endi Sokok I LfNINlN IIIIM adlı kitabı okuyunuz Vş/S Cumhuriye 52. yıl, sap: 18569 Kurucıuru: TUNUS NADİ 10 Nisan 1976 Cumıriul KIP('H I>RHI IMK MERKF/t TURKIYENIN EN BUYUK KUPUR ARŞIV MUESSESFSI. NORMAL KODLU FIHRISTLI V E FIŞLI ARŞIV CALIŞMALARIYLA HER EL MUESSESEYE 16 YILOAN'BERI HlZMET ETMEKTEDIR ON Ej^tNIZ BILGI ALINIZ ter VkSyumir/Adıl H J M l< H , ' N O 1 2 jyenı!'eh r • A N K A R A K q»mdıklı ıSTANBUL |07 Cumhurbaşkanı dün Ecevit, Bozbeyli ve Özdilek ile görüştü CHP, Yeni demokratık direniş \ yöntemlerine başvurma kararı aldı «NKARA (Cumhurlyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Fahrı KorutUrk, dıin son olaylarla ilgıli olarak CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt. DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı ve MBG Başkanı Fahri özdılek'le ayrı ayn görüşmüştür. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, CHP Ortak Grubunun ıki Rün sıiren olağanüstü toplantılan sonunda bır açıklama yaparak. «CHP'nin y^ni demokratık dırenış. vontemlenne ba^vuracagını» bıldirmiş, anrak bu vontemleri ayrıca açıklayacaklatını soylemıştır DP Genel Başkanı Bozbeylı, «Bu hükümet ıçin en basiretli hareket kendi isteğlyle çekıp gıtmesını bılmesidır» demlştlr MBG Başkanı Fahrı Ö7dılek, (Devamı Sa. 9, SU. 4 de) Özdilek, Hükümetin görevi parlamentoya devretmesinl istedi Ankara Valiliğinin güçlük çıkarmasına karşın Yurdakuler'in cenazesi bugün kaldırılıyor Eşari Oran defnedildi. Burhan Barın'ın cenazesi ] Çorum'a götürüldü Başsavalık MHP 3 öğrencinin hakkında belge topluyor oldurulmesı boykot ve forumlarla protesto edildi (Cumburlyet Haber Merkezf) Mllllyetçi Hareket Partısınln, AlmanvR'dekl faallyetlcrl konusunda Yargıtav Cumhuriyet Başsavcılığının glrlştlği Inceleme faaliyetı sürdürülmektedlr. Cumhiırıyet Savcıları, MHP'nin çBİışmRİarma (lı?kin biİRi ve belgelerl Başsavcıhfta Kondermektedir. ANKARA, (Cummırlret Bfirosu) Başkentte oncekı gun meydana gelen olaylarda öldürülen Tabll Senatör Muzaffer Yurdakuler'in ojflu Hakan Yurdakuler'ın cenazesinin kaldırılması konusunda, ailesi ile Ankara Valıliği arasında anla^mazlık çıkmıştır. Valilık, cenazenın dün lçln kaldırılması yolunda ısrar etmışsa de, Tabı! Senatör Muzaffer Yurdakuler, çektiğl iki telgrafla cenazeyl bugün öğle namazından sonra Maltepe Camiınden kaldırarak, Karşıyaka MezarlıjSında toprağa vereceklerıni bıldırmıştır SBF'dekl olayiardan sonra «1 dürülen DMMA Elektrlk bölümu ıkınci sınıf oğrencısi Çorumlu Burhan Barın'ın cenazesi dıin memleketı olan Çorum'un Mecitözü Uçesıne götürülmuştür. Gazı Eğıtım Enstıtüsu Beden Egıtimi bölümü ögrencisl Antal yalı Eşarı üran'ın cenazesl ıse dün Ankara'da Karşıyaka Mezarhğında yupılan dlni torenle toprağa verılmiştır. Kanlı olaylarla ılgili olarak gözaltına alınanların sayısı, ılk ıfadelerlnden sonra 99'a Inmlştir. Soru?turmayı Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesı savcıları vapmaktadır Ankara'daki olaylar nedenıy le dun Istanbul. îzmir, Bursa ve Diyarbakır'da oğrencıler olayla rı protesto ederek derslere Rir memislerdlr. Istanbul'da bır gıup öğrenci kısa bir protesto vürüyüşü yapmış, Sanayi Odası'nın Galatasaray'dakl yeni bi nasına patlayıcı madde atılmış tır. Çeçitli kuruluşlar da. yavmladıkları bıldınlerle cinayetlerl kı Bu arada. bundan kısa blr stlre önce ea^etemi7de vavınlanan «MHP'nin Almanva Dosvası» vazı dızlslnde ver alan fotokopilerden blri, Istanbul Cumhurivet Savcı Yardımcısı Akören Kandur tarafından cazetemlzden istenmiştir. Yargrıtay Cumhuriyet BaşsavahSına sunulmak (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) namış ve halkı faşizme karşı müuadeleve çagırmı^lardır. • Yurdakuler'in telgrafı Tabı! Senatör Muzaffer Yurdakuler dün Başbakan SUleyman Demirel ile tçışlerl Bakanı Ofcu/han Astltürk'e bırer yıldırım telgrafı çekerek, oglunun cena7f.sının bugün trirenle kaldirılatağını bildirmisUr Yurrtakulpr (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) smet P»şa bir zamanlar «Kşklyanın ne yapacağı belH olmaz> glbllerden btr söz etmişti. Eşkiyayı bilmeylz ama cephe ikttdarının bu gece. bu gece değllse de pek yakın bir gelecekte ne yapmak istedlği ap açık ortadadır. İktidar deyimlnl belkl yanlış kullanıyoruz. Aslında İktidar, rtı ilkel devlet blçiıni açısından ele alınsa blle yurttaslann can ve m»l gUvenllğiııi safclayan, ttlkede dlrlik düzenllgl koruraava çalıstm etkin bir kurulu* anlamına geUr. Bu en basit devlet RÜrevini yerlne getlnneyon crplie iktidarma Ikttdar demek dogru olıır mıı va? Olsa olsa Iktidareızlann Iktidarı dlye ntteleyeblliriz ulusun basına bir kara belâ glbl dadanan, tisteltk .mllUyet.ciliği kimselcre bırakmayan bu zavallı kurulu»n. Neresl mllliyetçl bunların? Mllletln çocukları sabah akjam vurulup öldiirıilürken neylrcl kalan, volsuzlukları görmezden gelen, Işine Rclmedlfci zaman yanalan çlğnemekten çekinmeyen, ulusal haklarunızı yabancılara karşı koruyamayan, uyduluk poUtikasını nerede isc llkc hallnde benlmseyen blr lktidara nasıl milliyet.çl diyebiliriz? Bir böltimü şerlata dönük, blr bölümiı ırkçılığı bayrak rdlnmls, blr hölümü de söziim ona llberal geçlnen «lktldarsıılar iktidarı» bir yıl Içfnde toplum düzenimlzl nereden nereye cetlrdl, hep Rörüyoru*. Başarmi7İıklar blrbirinl kovalamıs. ekonomimtz çöküntü uçurumunuıı vanına grlmiş dayanmıs, en kötiisü suçlar Islenmlş, örtb;ıs edilmek istenmlştlr. Açık konuşalım, • İktidarsızlar iktidarı» kendl sorumlulufctınun blllııcl içlndedir. Hesap vermekten korkmaktadır. Anayasal bir vol ıılan çekllme. ROrevini başkalarına bıraknıa dönrmlnln (.oktan çellp geçtlğini Cörmektedir. Şiradi acnıazdan lcurtulabilmenln çarcslnl yurdumuzu bir dikta rejimine sürüklemekte aramaktadır. TRT'yi yasa dışı ydntcmlerle ele Beçirmlştlr. Giıvcnlik kuvvetlerinl hüyîik ölcüde buyrueuna almıştır. Kllit noktalara adanılarını verle$tirmiştir. Orduya da el uzatmak. onu da polltikasına dayanak yapmak çabası içindedir. Başarablleceğtnl sandığı an aıktyünetlm ilân edecek, özgür basını susturmavı. tlim demokratik haklan askıya almayi deneyecektir. Ve hunu tilke düzenlnl korıımak Için clrRil, heRap vermekten kaçtığı Için yapacaktır. Hukuk devletl kavramına ters riüşen, ancak «tktidarsız tktldarların baş vurabllecekleri bu tehllkell yontem, hir süre yUriitülebiİRe de, enlnde sonunda kuşkusuz en çok onlara zarar verecektfr. Ama ara verde neden hu fakir tılus sıkıııtıva duçsün, hiç derdi vokmıış Kİhl blr de baskı rejlmlnln açılarını çeksin? Günah değil mi? Iktidarsız Iktidar İ Çimentoya % 25 zam yapıldı, Enerji Bakanlığı kömüre % 100 zam önerdi ANKARA, (Cumhuriyet BiiroRu) Hiçbir ürüne zam yapmayacnSını açıklayarak iktldara gelen Cephe hukümetının zamları blrbirinl izlerken, dün çımento »a tışlan bir tebliğle durdurulmu? ve çımentonun tonuna yuzde 25 dolaymda zam yapılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan Knorji ve Tabli Kaynaklar Bakanlığı da Başbakanlı^a yazdığı bir ya zıda kömürün tonuna yüzda yüz zam ıstemınde bulımmu$tur. SUmerbank tirunlerı, çav, et, Atatürk Orman Cıftligi Urünierinp «iiravla zam yapılır ve özellık le petrol ve elektrik zamları da gundcmde bıılunurken, Cephe hü kümeti slirekh olarak «zam yap mayacagını» açıklamakta ve kendisıyle çelişkiye düşmektedir. Bu çellsklnin son iki halkasım çimento ve kömür zamlannın ele alınması oluşturmııçtur. Dıin sabah radyodan yapılan açıklamaya ve Resmi Gazetede yayınla nan Sanayi ve Teknoloii Bakan lıgı tebliğlne göre, çimento alım ve satım lşlemleri durdurulmus, ellerinde çimento bulunduran ki şi ve firmalann çimento stokla rını beyan etmeleri İstenmiştir. Edinilen bilgiye göre, Sanavi ve Teknoloiı Bakanlıjmm teblıgl ci nun tonunun en az 475 liradan mento stoklannı belirlemek ve satılması kararlaştırılmıştır. Çiarkasından rla yapılmı* olan mento fabrikaları bır yıldır zazammı açıklamak gerekvesıne rar etmekte ve hUkUmete zam yapılması yönUnde baskıda budayanmaktadır. lunmaktadırlar. Son olarak geçEkonomlk kurul kararı tığımız gunlerde Eskişehlr ve Bakanlıklararası Ekonomık Bursa «imento fabrikaları hUküKurulda çimentoya zam yapılma mete yazdıkları yazılarda «mallsı görtlşüimuş ve halen tonu 395 yetlerm çok yükselmis olduftunu (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) liradan satılmakta olan çimento Kıbrıs'ta çıkmaz büyüyor; Denktaş, Klerides'in yerine atanan temsilci ile aynı masaya oturmayacağını açıkladı tzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Kıbns Rum kesimınde Klerides'ın Viyana'da Denktaş'la onerı teatısı konusunda yaptığı gizlı anla^oıavı protesto kampanyası gıderek vogunlaştırılmaktadır. Bu arada Kıbns Türk Ferleıe Devletı Başkanı Bauf Denkta*, Klerides'ın yerine atanan gorüşmecı Tassos Papadopulos'la bır araya gelmesınin söz konusu olmayacağım bildırmiştlr. öte yandan buradaki yabancı gozlemciler ile sıyasal çevreler, bu konuda Klerides'ın istıfasının bir faktık ve manevra gereğı olduğunu ve Klerides'm gorüsmeciliği sırasındaki konuşmalarla Rum tarafmı bagımlı kıldıgı konularda donüş yapabilme amacını KüttUeıinü belirtmektedlrler. Kıbns Turk Federe Devleti Başkanı Denktaş, Klerides'ın ıstıiası uzenne Rum Bakanlar Kurulu ve Rum Ulusal Danışma Konseyının ortak toplantısında Konişmecıliğe atanan eski Çalış ma Pakanı ve EOKA'cı Tassos Papadopulos'la görüşmeye oturmusının soz konusu olmadığmı soylemiştır. (Devamı Sa. 9, Sö. 7 de) F.dlrııp Krkrk Ogretmrn Llsesinin kantinl Bnzkurt resimleri ile süsleıüyor. Milli Eğltim Müdürıı, Boıkurt'un Tiirkeş'le blr ilgisi olmadığını soylüyor. (Fotoğraf: Erdoğan KÖ8EOĞLU) "HÜKÜMET, KANUNLARI HAKiM KILMAK İÇİN CANSiPERANE GAYRET SARFİTMEKTEPJR,, ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Başbakan SUleyman Demirel, Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le yaptıgj haftalık görüşmeden çıkarken, bnceki gün 3 öftrenrinin öldürülmesi, çok sayıda öğrencınin de varalanması olayına ilişkin olarak ıktidara yöneltilen suçlama ların, «haksız ve kasıtlı» olduğu nu one sürmuş, «Birtakım olup bitenleri yalan yanlış tefslr edip olup bitenleri hUkümete bağlamaya kalkışmak, doğrudan doftruya kasıtlıdır. Ve kim tktidar kavgası yapacaksa. gelsin zemtninde yapsın. Bu yoldan giderek, hükümeti kötulemek suretiyle ik tidar kavgası yapılamaz. HUklımeti itham ederek bu hadlselerle irtıbat kurmava kalkmak bu hadiselerln durmasını önlemektedir» demlştir. Cumhurbaşkanı Pahrl Korutürk'le yaptığı görüşmesi 2 saat sUren Başbakan SUleyman Demirel'in Köşkten çıkarken gazetecılerin Kendısine vönelttikleri Borulara verdıği cevaplar şövle dırSoru Mılll GUvenlık Kuru lunıın toplanarak sıkıyönetlm ilanı konusunu görüşecegl yolun da haberler var, bu olasılık var mı? (Devamı Sa. 9, Sü. K da) DEMİREL: Muzaffer Yurdakuler: "Babam da Atatürk'ün izinde bir subay olduğu için Delibaş isyanında vurulmuştu,, , ANKARA, (ANKAJ Oğlu Halcan Yurdakuier'ın olumunu üzüntUsUne rağmen vakarla karşılayan Tabll Senator Muzatfer Yurdakuler'in, Bade sokağındakl evinde başsağlığma gelen dostlarıyla konuşurken, <Bu bizlm aılemizin kaderi. Babam da Mustafa Kemal'in lzlnde blr subay olduğu Için Konya'da Delibaş isvunı sırasında komünlstlikle suçlanmış ve gözümUzün önünde vurulmuştu. O zaman ben beş yaşmdavdım. demiştir. Yurdakuler'in ablası da bu eskl anıyı gftzyaşlarıyla tekrarlamıştır. Yurdakuler'in eşt Nurinlsa Yurdakuler de oğluyla konuşmalarını aktararak, Hakan'ın devrımcilerin ÖIUmsllzHIÇline i(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Öğrencilere işkence yapıldığı bir öğretmenin tanıklığı ile saptandı MC HÜKÜMETtNÎN İŞ BAŞINA GEÇtŞt ÎLE OKULDA BASKIYI ARTTIRAN KOMANDOLARIN BİR OGRF.TMEN YÖNETIMİNDE ŞlMDtYE KADAR b ÖGRENCİYE tŞKENCE YAPTIGIİLERÎ SÜRÜLÜYOR Demirel ve Feyzioğlu'na sesleniş Prof. Muammer AKSOY «Ogrenci olayları» öğrenci olayları olmaktan çoktan çıkmı? ve bir «Carpık iktidar anlayışı dırcnmesı» blr <Yıkıcı devlet anlayışı olayı» hallne gelmistlr. BugUnlerde, her vatanda.'ja kuşkusuz görevler düsüyor. Yurdumuzda demokratık: rejımın ve hukuk devletlnin saglam temellere ve güvencelere dayanmasını amaçlayan 1961 Anayasasmm hazırlanması sırasında her komlsyonda gorev almış ve Kurucu Meclis'te Anayasa Komisyonu sbzcülüğu yapmış bır kişl olarak, anayasal âUzenımizın büyük sarsıntı geçlrdiği bugünlerde, bana özel bır ödev düstUğune inanıyorum. 15 yıldır sürdUrdügüm Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı da, bu ödeviml daha kaçuıılmaz hale getiriyor. Bu nedenle hukumet içlnde en sorumlu olan ıki kişiye seslenmeyı bır namus, meslek ve vatan borcu saydım: (T) Sayın Demirel, mesleginizın hukukla hiç bir Ugisi olmayabıllr. Ama okuryazar, bunca yıl politika içlnde bulunmus, dusmüş kalkmış bir kişi olarak billrsmiz ve bilmeniz gerekır kı, insan haklan temeline dayanan çağdaş demokrasilerde bir numaralı lerael hak, «yaşama haklaodır. Can güvenliğiıuri bulunmadığı yerde «Demokrasl, hürriyetler ve hukuk devleti» sozcüklerı, acı yalanlardır, hatta orada, çağdaş anlamda «devlet duzeninnln varlığından bile kolay kolay sbz edılemez. Bir Ulkede, kaba kuvvete (şiddete) baş vuranlar, anında yakalanıp adalete teslim edilmezlerse, en azından «iktidar boşluğu» var demektır. Ama bir ulkede bırkaç ay Içinde 300 kadar sllahlı saldırı olayında, hep belli adı taşıyan bir grubun (belll bir kuruluşun) sıstemli planlı ve önceden hazırhklı olarak adam oldurdüğUnU ve yaraladığını, en ciddl gazeteler manşetlerinden bildirdıkleri halde. iktidar o «örgütlenmis saldın gmbu»na el süremezse, suç ortagı durumuna dılşer. Böyle bir durumda, hukuk devleti ve aemokratik rejım şöyle dursun, devlet ve ulusal btrlik en büytlk darbeyi yemiş olur. Bir devletin ve ulusun geleceği bakımmdan, daha öldürücü bir tehlike duşunUlemez. (Devamı 1. Sayfad») Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, «Meşru müdafaa» gerekçesiyle silâh taşfdıklarım kabul ettiği 4 genci serbest bıraktı ANKARA, (ANKA) Ankara'. da bnceki gun duvarlara allş asarken yakalanan ve Uzerlennde sılab bulunan dört «pnç, Ankara 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesince »erbest bırakılmıştır. Ercan Dıc lell, M. Ali Sengüloğlu, Ismet Sevik ve Htlseyın Kılıç adlı sol eğillmli gençler, Îzmir caddesin de şıiphe uzenne aranmıslar ve Uzerlerinde İki ader sılah çıkmış ür. Ankara Savcılıgı tarafından haklarında suçUstli hUkümlerıne gbre lşlem yapılan dört genç tu tuklama iıstemiyle mahkemeye ve (Devamı Sa. 9, SU. 6 da) İki kız İzmir'de banka soydu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bfirosu) Yapı ve Kredı Bankası Karşıyaka Aksoy Şubesi dün saa.t 16 20'de ıkisi kıe, bırı erkek kımlıklerı saptanamayan uç kışi tarafmdan soyulmuş, tahmınen vezneden 60 bin lıra alınmıştır. Saat 16.20 sıralarında yeşıl renkli Murat marka bır otomobille Aksoy semtıne gelen soygun cular, bankadan ıçerı gırdıkten sonra silâhlarını çekerek banka personelıne «Sakın kıpırdamayın yoksa vururuz» tehdidınde bulun muşlardır. Eli sılahlı kız soygunculardan birisl kapıyı tutarken, dığeri personelin bulunduğu bolümde kalmış, erkek Ise vezneden paraları almıştır. Soğukkanh bir sekilde bankadan çıkan soyguncular, aynı otomobile bınerek olay yerinden uzaklaşmışlardır. Soygunda kullanılan otomobil 300 metre otede bulunmuştur. Banka pprsoneli, ccız soyguncuların blUcınli olduklannı, vtızlerıne çorap geçirmiş old.ukla.im soylemislerdir. NADtR NADt Türklş ve Partilerüstü Politika Yalçin OOGAN BUGÜN W. SAVPADA Edlrne Erkek Oğremen Llsesl tatıh oğretmeni Fıkret Akalgün gece nobetınde okul lçinde dolaşırken bcrber odasından gelen alışılmamış sesler duydu. Ûgrencılerln yatma saati çoktan geçtıği ıçin bu gürultüleri yadırgadı. Kapıyı vurduğunda ses kesılmı*tı. Bu sefer omuzladı kapıyı. Yıne açılmadı Tekmelemeye baslayınca açıldı kapı. Fikret Akalgün ırkilerek şu manzarayı gördu: Ethem Serın adlı ogrenci 5 kışılık bir öğrenci grubunun arasında bıtkin durumdaydı. Boynunda sıkılmış Oır kravat yüzünü mosmor yapmiî.tı. Edebiyat dgretmenı elmde oır tornavıda tutuyordu. Kendınl top layınca nöbetçı öğretmenin üze rıne yürudü. Bır yandan da «Ne var, ne ıstıyorsun''» dıye bağınyordu. Içerdeki grubun durumun dan korkan bğretmen çekılnıek zorunda kaldı. Içerdeki grup gece yarısından sonra odadan çıktılar. Ögrencı Klhem Serin bfretmenının bütün (Devamı Sa. », SU. 1 de) Edirne Öğretmen Okulu'nda komando baskısı Yalçın PEKŞEN îran: Kör Kuyu Aytepl DORA'nın roporfajı BUGÜN 4. SAYFADA DİRENME HAKKI CEPIFE'nln SA ve Faşyo taklidl cezalandırma kıtaları bnceki guu Ua^kcnt'te tnlverslte jeoçIİKİ üzerlne yeni blr ölüm saldırısı duzrnlemisler. kara Ustelcrlnde yanlı Kenç evlâtlarımızdan bir kaçının daha canlanna kıymıslar* dır. Cephe'nln oluşturduğu hükiımetfn kanlı olaylar karşısındaki durumu slyasal sorumluluîıın mnırlarını aşmış, c«za sorumlııluKunun kapsamına elrmlştlr. Anavasa ve Hukuk dışı tutum ve davranıslar», cinavet «uçlannın diizenlenmeBİ, kiskirtıcıugı veya azmettirlcillğl blçlmlnde kovusturulması Tarp organlarının KÖrevlne giren evlemler nftellglni almiftır. Sorun artık ülkevi vdnetmekle »örevll olaıı Orhan APAVÜIN Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI CVazım ?. ların iförevden ne zaman ve nasıl çeklleccklert değildlr. Sorun, sorumluların adalet onünde ne taman ve nasıl hesap verecekleri bıçlminde ortaya konmalıdır. NE YAZIK Kt Hukuk Profesörii ünvanı taşıyan. wml var clsml vok, klrahk üve alarak jrup kurabllen MC ortaği blr partinln llderl, ülkede can ([üvenlı&inln nrtadan kalkmasından do^rudan norıımiıı nlanın llelll hnkanlık "Idnfunu ilerl sürerek ktndlsinl sorıımluluktan kurtarmak Istlvor. Oysa kl bu tür blr samnma Anavaiaııın 105. maddrsl karşmında hukümet ortafeı partllcr vönünden geçrrsizdlr. (Devamı ?. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog