Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Boşanma Sayfa 25 TU tsteme adresl: Cagalogln, Halkevl Sok. No: 39/41, Istannnl Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 372 Urd. Prot. Ur. Cumhuriy 52. yıl, sayı: 18560 Kurucusu: rUNüS NADÎ 1 Nisın 1976 Perjembe ANBIKr DEVlfT OPERA VE BALES1 ı Nisan Perçembe 3 3030 OPERET 4 15.00 OPERA S 20.30 KONSER 8 18.30 OPERET 8 18.30 BALE MANON Nlsan Cumartesl ÇtNGENE BARON Nlsan Pazar MANON Nlsan fazartesl Bulgar VULCHEV DÖRTLÜSÜ Nlsan Salı ÇARDAŞ FÜRSTÎN Nlsan Persembe KURBAN PETRUŞKA (B««in 13542) 2547 Koramonlis Hükümeti, Yunanistan'daki Amerikan üslerinin geleceği ile ilgili görüşmeleri durdurdu VVashington'da görüşmeleri yürüten Yunan temsilcisi geri çağrıldı. Hükümet bildirisinde «Türk ABD anlaşmasının Yunanistan için ciddî sorunlar yarattığı» bildirildi AET nezdinde de girişimler yapan Yunan lobisi, bölgede silâh dengesinin bozulduğunu öne sürüyor. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi de istişare için Atina'ya çağrıldı Atina Anlaşmayı tepkiyle karşıladı ATÎNA Türkiye İle ABD arasında imzalanan savunma ve Işbirlıgl anla^ması NATO çevrelertnde memnunluk uyandırırken, Yunanistan'ın sert tepklsine yol açmış ve Atına Hükümeti anlaşmayı protesto amacıyla topraklarındaki Amerikan üslerinın geleceği konusunda Washington ile görüsmeleri durdurmuştur. Atina HükUmeti Washıngton' da görüşmeleri yürütmekte olan Yurun heveti başkanı Elçi Pet> ros Kalogeras'ı geri çağırmıştır. Atına HükUmeti yayınladığı kısa bıldırıde Türkiye ile ABD arasında varüan ve üslerın açılması karşılıgında Türkiyetye sıl&h verılmesıni ongoren anlaşmanın Yunanistan için «Cıddi sorunlar» dogurduğunu belirtmıştir. Atına Hükümnti Anktıra'dakl Buyukelçisi Dımıtrıos Ko/modapulos'u da görüşmçjerde bulunmak Uzere Atina'ya çağırmıştır. Anlaşmaya karşı Yunan bası nındaki tepkl de sert olmuştur Genellıkle hükümetin görüşlerini yansıtan «Kathimerını» Ra zetesı, aıilaşmanın Yunanıstan'a «ciddî bir darbe» oldugunu ilerı surmuş ve Turkıve ile Yuna nıstan aiasındnkı sıLıh dcııge(Uevamı Sa. 9. SU. 1 de) Memurlara 30 ayhk tutarında emekli ikramiyesi verilmesini öngören tasarı bugün Mecliste görüşülüyor ANKARA (Cumhuriyet Büronu) Emekli ıkramıyelennin 30 aylığa ı,ıkarılmasına ılışkin tasarı, bugun Mıllet Meclısı bırleşiminde gorüşülecektir Dün. Meclıs Paşkanı Kemal Guven'ın başkanlıgında toplanan Danışma Kurulu, tasarının Mecliste on(Uevamı Sa. 9, SU 1 de) Olaylar dün de sürdü; Ankara'da bir komiser ağır, 6 öğrenci hafif yaralandı Kızılay'da çıkan olaylardan sonra gençleri çok sıkı şekilde izleyen polis, 27 öğrenciyi gözaltına aldı Polisöğrenci çatışması yürüyüş yapmak isteyen gençlerin coplanması üzerine çıktı (Cumhurlvet Haber Merke70 Ankara'da olaylar dün de sürmüş, öğrencilerle polısler çatışmış, bir komiser yardımcısı ağır, altı öğrenci hafif şekilde varalanmıştır. lki günkü olaylarla ılgılı olarak toplam 51 öğrenri go7altma alınmıstır. Bunların 27'si dünkü olaylarla ilgili olarak yakalundıfti bıldırılmıştır DGM Savcıhğı olaylara elkoymuştur DMMAönünde önceki gün mey dana gelen olayda komandolar tarafından öldurüldüğU bildlrılen Samı Ovahoğlu Ankara'da: Trab zon KTÜ yurdunda Ö U olaralc 1 bulunan Orhan Aydın da GUmüşhane'nin Şirvan Uçesinde topraga verilmlştir Olaylar nasıl bajladıJ ÇOK BÖLGELI FEDERASYONU ÖNĞÖREN RUM ÖNERÎLERİ DENKTAŞ'A RESMEN ILETÎLDÎ RUM BAKANLAR KURULU İLE ULUSAL DANIŞ.MA KONSEYı'NıN, ONERıLERi ONAYIADIGI ORTAK TOPLANTISINDA, BU ÖNERıLERı DAHA ONCE TÜRKLERE AÇIKLADlGl İÇIN SUÇLANAN KlERıDES'ıN BıR KEZ DAHA ıSîıFA ETTıGı YOLUNDA HABERLER ÇIKTI İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu ile Rum Ulu.ıal Danışma Konseyı oncekı gece vap tığı ıızun toplantıda, Kıbrıs soıununun çözümU ile ılgılı Rum une rılerını onaylamıstır. «Ikı toplumlu federasyon»u bngbren Rum dnerilerı dün Kleride* tarafın dan, Ledra Palas Otelinde vapı lan goruşmede Rauf Denktaş'a sunulmuştur. Türk tarafı, Rum onerılerınm «Müzakereye îemel olamayacağını» bildirmıştir. Denktaş'la gfiruşmeden onre Klerides'in, Kıbrıs toplumlarurası gorüşmecilık gorevınden ıstı fa ettiği yolunda haberler çıkmıştıı Ancak bu haberler dogrulan mamıştır. Yalnız Klerıdes, Rum onenlerıne ilışkın taslağın Tuık tarafma nasıl olup da sızdırıldığı konusunun tartışılması ve kenrîı sının suçlanması. üzerıne oncekı akşamkı toplantıyı terketmıştır Klerides'in «Agon» gazetesı, konuyla ılgıli olarak dün «Klerıdes bdyle bir konunun öne sürülmpsınden rahatsız olmuştur Çünku bunu kendısıne karşı bir güvensızlık belırtisi olarak gormüştuı Klerides'in, toplantıdan ayrılmasının görUşmecllıkten çekilme an lamı taşımadıgına muhakkak gozuyle bakılmaktadır» dıye yazmıştır. (Devamı Sa. 9, SU. 8 de) Döviz darlığından geciken ilâç ithalatının yapılabilmesi için özel izin verildi ANKARA, (Cıımhıırlyet Bürosu) Cephe yonetmunde dış tıcaret açıgınm glderek büyümesı ve buııa bir çözüm bulunamaması nedeniyle, dovız rezervlerinln hızla erımesi sonucu ıthalat ışlemlcrinde ve transferlerinde onemll gtlçlükler ve gecikmeler belırırken, son derecc «acıl» mad deler ve bu arada ilâç ithalatı için Ö7el izın veriltntş ve bunlara oncelık tanınması yoluna gıdılmiştır. thracatın geçen vıllara gfire düşuk düzeyde gerçekleşmesı ışçı dövizlerınin beklenen mıktarlara ula^amaması ve bunlaıa ek olarak, ıthalatın ongorulen programın çok Ustünde gerçpklp<?mes), Türkı^e'v1 bıı yıldan beri onemli dar boğazlarla karsı karşıya buakmıştır Bu durum dış ticaret açığının her <eçen gün artması İle sonuçlanırkon, dovız rezervlerının de hızla erimebi sonucunu varatmıştır. 1176 vılının ılk uç aylık rakamlarına göre ıhracat geçen yıla oranla bır mıktar artış. göstermışse de, 'thalat talebinin geçen yılki düzeyıni aşması, dış tıcaret açıgına bır coztım getirmemiştır. Merkez Bankası yetkilllerindsn pdınılen bılgıye gore, bu durum ithalatta fransferlerl Bnemll 01çüde gerıktirmektp ve bazı ham maddelerde karaborsaya yol açmaktadır. Su anda Merkez Bankası'nda ocak ayı sonundaki ;rhalat taleplerl karşılanabllmekte ve her geçen gün gecikme gıdorek .irtrhaktadır. Dövlz darlıaı nedeniyle ithalatın gecikmiş olarak yerine getırılmesıne çalı ? ılırkcn, yetkililer, «hayati oneıT» tasıyan maddelerin ithalatına onoeltk verllmeaı» yolunda blr Karar almışlardır. Maltve Bakanlığı'ndan Merkpz Bankası'na \azılan vazıda durum özetlenmak e ve «ilAç hammaddelerl ithalatına derhal lzin verilmesl. lstenmektedir Mallye Bakanlığı'nın Merkoz Bankası'na vazdıgı vazıda, Sağlık Bakanlığı'nın da bir ya?ısından sftz edilmekte ve saglık açısından, «lthalatın daha fazla geclktirılemeyecegi. Uzerinde durulmaktadır. Ankaru'da dünkU olaylar, öncekı günkü olaylann blr dipvamı blçıminde başlamıştır. Ankara DevİPt Mimarhk Muhendislik A kademisl bnünde dün sabah saat 0K 00 sıralarında toplanan «Devrimci» ögrencilerl polisler dağıtmak istemışler ve ttgrencilerin (izerine coola saldırmı^lardır Bu(Devamı Sa. 9. SU. i de) Demirel, **Anarşi ve şiddet en önemli meselelerimizden biridir,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP TBMM Ortak Grubunun dünkU toplantısında konuşan Genel Başkan vc Başbakan SüIryman Demirel «CHP, anarçi ve •"inunsuzlugu hıtnaye fden en büyük şemsiyedır» demıştir. Demirel konu^masında Türkiye' dekl anarşık olaylar, ekonomık dunım ve ABD ambargosu ü?erınde durmuş, CHP'yi sert bir dılle eleştirerek anarşiyl körükledigini ileri sUrmUştür. Uluslararası komünızmm tüm sloganlarının Türkive içinda ve dışında birlikte kullanıldıklarını iddia eden Demirel «Anarşi ve şiddet en önemlt mesplelerimizden bırısidir Dogru teşhls koy mak, olaylann arkasında kımlorın bıılunduğunu doğru teşhıs etmek lâzımdır. Türkıye'nin huzurunu dün kimler bozuyorsa. (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) HASTALJĞI NEDENÎYLE YAZILARINA BIR SÜRE ARA VERENT ARKADAŞIMIZ ABD Kongresi Ortak Komisyonu Türkiye'ye 125 milyon dolarlık silâh satışını karara bağladı (Ot$ Haberler Servlsi) WASHİNG1ON ABD Senato ve Temsilcıler Mecllsı ortak komisyonu, Türkiye'ye 1976 yılı ıçmde 125 milyon dolarlık, pe^ın ve kredili askeri mulzemc satışı yapılmasını kabul etmıştir. Kararda «Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında barışçı bır çozüm bulunması vönünde ilerlemeler sağlanması» şartı ko runmuştur. aa'nın bu konudakl haberinde hıbe bolümU yer almamaktadır ABD benato ve Temsllciler Meclisi tarafuıdan daha once ka bul edilen askeri vardım programları arasında tarklar belirdı ği ıçın, konu yenıden ortak komisyonda ele alınmıstır. Dış as keri yardım programının Tıirkıye'ye illşkın bolümündo Senato (l)ev»mı Sa. 9, SU. 5 de) Ankara Sanayi BP, AKARYAKIT Odası Başkanı: STOKLARININ "Demirel, Ecevit TÜKENDİĞİ ve Erbakan asgari GEREKÇESiYLE müşterekler ARTIK iKMAL bulunması YAPMAYACAĞINİ gerektığinde birleşiyor,, BAYiLERiNE BiLDiRDi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sanajı Odası Meclisi toplantısında bır konuşma yapan Ankaıa Sanayi Odası Başkanı hamı Kartay, mart ayı başındu Başbakan Süleyman Demirel, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erhakan ile yaptıkları gorüşmeler hakkında açıklamalnr yapmış ve her üç partl lıderınin .kalkınma ve hızlı sanavıleşmemn zorunluluğu, tomü^ nıznıle mucadele, kamu iktisadı kunıluşlarının verimli hale getirılmesi, sadece işçi Ucretlerini va ışçı haklarını arttırarak tabana yaygm bır refah sağlamanm mumkun olmadığı, AET ilişkilerinln düzenlenmesı, partiler arasında oncmlı konularda asgari muştereklerın bulunması gerektıgı» konularında, farklı ifadelere ragmen, iştırak hallnde 01duklarını» bildirmiştir. Ankara Sanayi Odası Başkanı Ilami Kartay'ın yaptığı açıklaınaya gore, Başbakan SUleyman Demirel ışadamları ile görüşması sırasında şu görüşlerl savunmuştur (Devamı Sa. 9, SU. 7 de) • BAYıLERE GONDERıLEN MEKTUPTA, ıTHAL EDıLEN HAM PEÎROLÜN FıYAÎI KONUSUNDA HÛKÜMETLE ANLA5MAYA VARILAMADIĞI, BU ARAOA SıRKEÎıN AÎAS'DAKı HıSSESıNıN SAÎILACAGI AÇIKLANIYOR ithal olanaklarını yıtirdlglnl öne sürmektedir. Pu arada gene aynı mektupta, BP şırketınin ATAŞ Rafınerlsindekı hissesinln satışı çıkarıldığın dan da bozedılmektedir Mpktupta, akaryakıt stoklarınm tükenmesıyle ilgili olarak şöyle denilmektedir «Bazı akaryakıt stoklarımız 31 mart 1976'da tükenebılecektir, dolayısıyla bu tarihten itıbaren geçıcı olarak ve yeni bir ihbara kadar bizden mal çekme mükellefiyetinlzln kaldınldığuıı bildı KORUTURK: «HiÇBiR ÜLKE İLE SiLAHLANMA YARIŞINDA DEGiLiZ» ANKARA, (Cumhuriyet Rttrosıı) Cumhurbaşkanı Korutürk'e dün Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen brifingte «Savunma sanayıı ve Türk Sılâhlı Kuvvetle rının modernleştırilme planı ge reğince yürütülmekte olan çalışmalar» hakında bılgı verılmı^ tır Uç saat süren toplantıdan sonra Korutürk aldığı bilgılerın çok tatmın edıcı oldugunu belırl mış ve «TUrkiye olarak bı? hıç bir Ulkeyle sllahlanma yarışına gırmış değilız Fakat dıger la raftan elbette ki kendı haklan mızın korunması ve kendi gü venliğimızin sağlanması husıı sunda hıçbır ülkeden gerı kalmayacağımızı da dünyamn takdır edeceğınl umarım* de mıştır Türkiye'nın hakları ve güvenliğinın her yerde korunacağını bildıren Cumhurbaşkanı «Turkiye'de anayasa nızamı mutlaka korunacaktır» şeklinde konuşmuştur. Yurdumuzda faaliyette bıılunan yabancı petrol şırketlerınden BP, bayilerlne göndpıdığı bır mektupta, 31 mart 1976 tarıhmden itıbaren akaryakıt stokları tükenmiş olarağmdan ikm:ıl yapamayacağını bildirmiştir Şırket, mektubunda Türkiye'ye ithal ettiği ham petrolün fıyatı konusunda hükümetle uzun süreden berı devam eden gorüşmelerin olumlu bır sonuca ulaşamaması yüzünden ve Irak'la Stıriye arasındakl anlaşmazlık nedeniyle Irak petrolünün Akdeniz'e ulaşamaması sonucu petrol Melih Cevdet ANDAY'ın YENt YAZISI SÖZÜN ARDINA DÜŞERKEN YARIN CUMHlJRtYETTE GÖZLEM UĞUR MUMCU Bombalar Patlarken. Ecevit bugün Kaddafi'nin özel uçağı ile dönüyor ' TRABLUSGARP, (Turgut GUNGOR bildiıiyor) CHP Genel Bai.kanı Bulent Ecevit, dün Bingozı'de verdığı demeçte «Lıbya ile İUşkilerlmizin geleceğıne güvenım büyük olçüde arttı> demiştir. Ecevit bu arada Angola Başbakanı ile de nlr görüşme yapmış ve gezı lzlenimlerı hakkmda şunlaıı Miylemıştır: «Libya'nın degerlı başkanı sa yın Kaddati ile dostum Başbakan Sayın Callud İle görüşmelerim son derecede olumlu geçi yor. KtnrtılonnrlPtı vn Ubyn'lı (Devamı Sa. 9, Su. 2 de; Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI (Yazısı S. Sayfnda) olsuzluk dosvalarının iplerinln çözüldüğii şıı son Runlerdc, bazı yayın organlarlylc, MtT Musteşarı emekli Orgeneral Maınz.ı Cıhrguç ile Jandarma Gencl Komulan veklll Korgeneral !?ahap YardımnKlu'nun oturduğu evlorln onünde bombalar patlamıştır. tllkenln dort bir yanında öğrenci çatı^maları da sürUp durmaktadır. Bazı çevreler, sıkıyonetim ilân edrrek, volsu/luklıırı unutturnıak ve vcniden iolu ezmek hazırhkları içindedır. Demirel, üniversltede sıirup glden olavlar ncdcnhle, sıkı\<mctim ilân etmcyl düşunduklerini açıklamı>tır. Bu bnınbalar, hangl eller tarafından atüıyor, bunu bilemeyiz. Fakat bilecrğimiz bir konu var: O da, bu bombaların, gelecek blr sıkıyonetimin «havai flşckleri» oldu^udur. Bu hafta bafuida, Italya'da, ltalyan glzll istihbarat servlsi başkanı General Gianadello Maletti, tutuklandı. Gencral Maletti'nln ltalya'da billnmiyen kişilerce atılaıı homba olavlurından sorumlu oldugu soylenmektedlr. 1971 vilında Milano kentinde, bomhalar patlünuş l e lh kiyi patla>an bu bombalar nedenivle ölmUştU. Bu nlavlurın ttalva Gizil Haber Alma Servisi tarafından duzenlendiğl ve bonıba olavlarının gerçek sanığının da, bu servisln başkanı General Maletti tarafından vurt dışıııa kaçırıldığı anlaşüdı. General Maletti ve arkadaşları bugunlerdp vargıç onunde evlcmlerinln hesabını vermektedirler. Türkive'de dr, 12 Mart üncesl ve sonrası bomba olavlarının IçyıizU anlaşılmış değlldlr. Bomba olayları nedeniy(Uevamı Sa. a, SU I de) Y Lockheed belgelerinde Türkiye ile ılgıli yeni ıpuçları ve adlar yok Kosta DAPONTE WASHİNGTON Lockheed ı U!?vet skandalını Amenka'da ortaya atan Senatdr Frank Church' uıı ba^kanlığında çalışan alt komıteye mensup blr yettcili De ABD Dışışlerl çevrelerl, eldekı bplgelere gore Türkiye ile llgilı yenı bır ıpucu veya isme ra»' lamadıklarını açıklamışlardır. Senato' Chuırh ayrıra, \BV Dışişlerl Bakanlığı'nın Türkivn ttulVT Mr n\ ı rtPİ(De\amı Sa. 9, Su. 2 de; Gelir Vergisi ilk taksidi ödeme süresi uzatıldı MALİYE RAKANUĞ1 GEÜRLER GENEL MllDÜRLÜĞll DÜN BİR 4ÇIKI.AVA Y4JMRAK, CJELÎR İt TAKSİDİNİN (iüh.MK SÜRESİNÎN JDO'DEV F4ZM MUKFJJ.hhl BlıLV\ \KRGl O\İREILRİ\DK H NİSAN AK^AMISA KADAR V7ATILD1Ğ1N1 AÇ1KLAM1$T1R FOTOGR4FTA FMtNÖNV VERGt 04/RK.S/ nM'Nin: KIIYRUK GÖRÜIJJYOR. \ 4PA\ M'KELLLrLER (Fotograt a.a.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog