Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLARI Felsefe ve Ulusal Kültür H i I mi Yavuz Flyatı: 20 IJra îsteme Adresı. ÇAGDAŞ YAYINLARI CağaJoğlu, Halkevı So. No: 39/41 . Istanbul Cumhuriyet 52. yıL »rı: (8506 Kurucusu: YUMJS NADİ 7 Jubai 1976 Cumarfesı UMNLRSITEYE HAZ1RLIMA EN GLCLL hAÛRO w E\ OLl \ i a EGİTIM YONTEMJ ik BÖYÜK OK/HflE basarınız ıçın srzltrk: btrlıktc . MERKEZ Alsanc» vapur rskdesı ka» sofc . TELEFON 14 28 9OIZM1R 8 Başkan Ford'a göre, Kıbrıs'a ilişkin gelişmeler "olumlu,, ancak yeterince "hızh,, değil WASHINGTOX Amerüca Bırleşık Devletlen Başkanı Gerald Ford, Kıbrıs konusunaa Kongre'ye sunduğu ikmcı raporunda, Türkıye ıle Yunanistan arasmda varılan bır anlaşma ıle toplumlararası goruşmelerın 17 subat tanhınde Vıyana'da başlayacağını belirtmış ve Kıbns so rununa çozum bulunması yonünde ılerleme kaydedıldığmı açıklamıstır. ABD Başkanı, «Arahk re oeak ayındakı gelışmelenn, Kıbns sonınuna bır çözum bulunması vö nunde arzu edılenden vavaş dahi olsa, dogru yolda olduğu ınan cını verdlftinı» ıfade ederek «Bın lerce multecinin geçıci bannaklarda lfcincl bır loş geçırmekte olması, daha hızlı davranmak içın yeterh nedendır» demektedır Başkan Ford. «Türkıye Dısış(Deram) Sa. 9. Sü. « de) Loockheed,, firmasının başkanı, Türkiye'de de rüşvet verdiklerini açıkladı WASHÎNGTOV Uçaklannın satışını sağlamak uzere, çeşıtlı ulkelerdekı nüfuzlu kışılere 22 mılyon dolar tutarında rüşvet dagıttığı ıddıa edılen Amenkan «Loockheed» fırmasının Yonetım Kurulu Başka nı Karl Kotchıan, dün konuju ınceleyen Senato Araştırma Komısyonunda verdığı ıfadede, Turkıye'dekı satışlar içın de bır muşavırlık fırmasına 876 bın dolar rusvet venldığmi açıklamış tır Kotchıan bu paranın bır bolumünün de hükümet yetkılıle nne aktanlıp aktanlmadığuu ıse bılmedığını soylemiştır Bilındiği gibi, Amenka'nın dev uçak şırketlennden .Loockheed Corporation»un son yıllarda, u çaklannın satışını sağlamak ama cıyla çeşıtlı ülkelerde buyük tu tarlarda ruşvet dagıttığı açıklan (Devamı Sa. 9. Su. 1 de) Alman Sendikalar Birliği "Komandolar karşı görüşlü Türklere şiddet hareketleri uyguluyor,, «MHP'nin siyasal rakiplerine karşı verdiği mücadele, yalnız politik yönlerden olmamakta, komandoları ile kaba kuvvet de kullanmakta. Parti Başkanı da bunu gizlememektedir» 1972 yılmda Bremen'de «Milliyetçi Toplumcu Işçi Birliği» adı ile kurulan örgüt, Hitler faşizmini savunduğu için Içişleri Bakanlığınca kapatılmış ve sorumiuları sınırdışı edilmişti "MHP,Hitler faşizmini ilke olarakbenimsiyor,. AVKARA, (Cumhuriyef Bfirosu) MHP'nm Almany«'dakl çalışmalanmn «Almanva'dakı Turk ış çılen arasında bırlık ve butunluğü bozdugu» Federal Almanva Işçi Sendıkaları Konfederasyonu (DGBi tsrafından Pederal Almanya îçıslen Bakanlığına bıldırılmış ve partınm Almanya'dakı yasal durumu hakkında bılgı verıl mesı ıstenmıştır Bu arada, DGB nın I972'de Bremen'de kurulan «Mılhyetçı Toplumcu îşçı Birllgı» adındakı orgutün «Hitler tıpı faşıst egılimh» bır orgüt olduğunu Federal îçıslen Bakanlığı na bıldınlmesinden sonra bu örgütün kapatıldığı ve sorumlu gorulen Inşılenn de hudut dışı edildıği ögrenılmıştır Almanya'nın en büvük işçl örgutu olan Sosyal Demokrat eğılımlı DGB tarafmdan Federal Içişleri Bakanlığtna gondenlen yazı soyledır: «Alman Sendikalar Birliği Yonetım Kurulu'nun 14 ocak 1976 tanhınde Alman tçışlerı Bakanlığına 349 sayı ve (aarr/kosı rumuzu ıle gonderdıöi «Turkıye Mıl lıyetçl Hareket Partısı (MHP)» ne ılışkın yazısı «Yazımıza ek olarak sıze Tercuman gazetesinın 27 ve 31 aralık 1975 tarıhlı sayılannm tercümeH fotokopılenni gdnderivoruz Parö hakkında soyleyebileceğımız şey, MHP'nin Almanya'da aktü faalıyet gosteren alt bolum ler oluşturduğuna tlişkmdır Par ti mıllıvetçi nıtelıkredir ve Kendme Alman nâzilerini örnek olarak almış bulunmaktedır Partl Yahudılere ve Siyonizme karşı savaşmakta, Sovyetler Birllğınds (Devamı Sa. 9. Su. 8 de) Yunanistan Dışişleri Bakanı Bitsios, ÇağlayangiPin demecini yalanladı I RUM TARAFI, VİYANA GÖRÜŞMELERİNE KATILIP KATILMAYACAĞINI DÜN DE AÇIKLAMADI. (Cumhuriyet Haber Merkezi) Türfc tarafımn 17 şubat gunu Vıyana'da başlayacak olan Kıbıs'la Ugılı toplumlararası goruşnelere katümaya hazır olduğunu nldırmesıne rağmen Rum taralı IU konuda dun de bır açıklama apmamıştır. Gozlemcüerce beşincı donem fcılı goruşmelerıni tehlıkeye düurebılecek mtelıkte gorülen dün ü gelişmeler ozetle şoyle olmuş ur. • BM Genel Sekreteri Kurt 'aidheım, Vıyana toplantısı içın lakarıos'a dün yenıden çağnda ulunmuştur. • Denktaş, Turk tarafınm VIina toplantısına katılmaya haj olduğunu tekrarlamıştır. • Yunan Dışişleri Bakanı Dlııtnos Bıtsıos, Vıyana guruşmerıne «onşartsız» başlanacağı yoında Bruksel'de goruşbırliğıne ınldığım açıklayan Çaglayangıl' ı demecının gerçeklen yansıtma ığını one sürmuştur. (Devamı Sa. 9. Sü. 5 de) BATI ALMANYA'NIN KIBRIS KONUSUNDA ARABULUCULUK YAPMAK İSTEDİĞİ, SPD HEYETİNCE CHP'YE BİLDİKİLDİ • SPO. TURK fcllERININ ORTAK PAZAR ÜLKELERINOE SERBEST DOIA$IMINA KARŞI ÇIKIYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Bârosu) CHP'nın davetlısi olarak Ankmra'ya gelen ve üç gün süreyle CHP yetkllUenyle gorüşmeler yapan Alman Sosyal Demokrat Partısl parlamenterlenmn ozelîıkle Kıbns sorunu uzennde durduklan ve Patı Almanya'nm Türkıye İle Yunanistan arasında arabuluculuk yapmak eğilımınde olduğunu üna ettikleri ögremlmışür. Ümit GURTUNA Konuk heyet üyelennm, AImanys daki Turk işçllennın eya letler arası serbest dolaşımınm s&glanması ve bu arada emeklılıklenyle ilgilı olarak Turk mevzuatına yakın bır uygulama ya başlamlması konularında kendı hükumetlerinin yetkılılenyle t«maslar vapacaklannı CHPlı gorüşmecılere bıldırdlklen de edınılen bılgıler arasın dadır. Ankara'dakı gorüşmelere Sos jal Demokrat Partı'den Kurt Mattık, Feelenmaır ve D Dekte, CHP'den de genel sekreter vardımcılan Denız Baykal ile Mustafa Üstündag, Meclıs Dışışlen Komısyonu Başkanı Zonguldak Milletvekılı Cahıt Karakaş ıle partırun dış tlışkiler danışmanı ürnan Koloğlu katılmışlardır. Bülent hoevıt de Alman parlamenterlerle üç saat suren bfr gorüşme yapmıştır Gorüşmeler sırasmda Almanlann ozellıkle Turkıye'nın Kıb(Devamı Sa a Sü. 7 de) Melen: " Komşularımız her geçen gün silahlanıyor, tehlike giderek büyüyor,, ANKARA (Cnmhurivet Bürosu) Mılli Savunma Bakanı Ferıt Melen, Cumhuriyet benatosu'nda bakanlığı bütçesıne ılışkm eleştınlen cevaplarken Turkıye'nın komşulannm her geçen gun sılâhlandıklaruu belırtmış, «Tehlike giderek buyümekte dır» demıştır Melen, ıkı fantom fılosunun alınması konusunda goruşmelerın surduruldüğunu, «ABD ile ortak savunma tesislerını sokup atmamn Türklye'nın menîaatıne olmayacagıru» bıldırmış, yedeksubaylıfc süresınm kısaltılmasının duşunülmediğıni soylemışttr, Dünya sartlan karşısmda Turkıye'nın tam bir guvenlık içınde olduğunu soylemenm mümkiın olmadığını, sılâhlanma yanşının bütun dünyada hızını arttırarak surdürdüğünu, Sovyetler Birlığının Akdeniz'e açıldığını, Yunanıs tan'ın ekonomik gucunun ustun de bır sılatüanmaya gırıştığını be lırten Fent Melen, sozlennı şoyle surdurmüştür «Gorülduğu gıbı, çevremızdekı ulkeler hergün bıraz daha sılâh guçlennı arttırmaktadırlar. Mıllı savunmamızı buna gore ayarlamak zorundayız Ülkemızin ımkanlarımn savaş halıne göre hazırlanması şarttır Orduyu her an guçlu tutmak zorundayız.» (Devamı Sa. 9. Su. 3 de) Malatya'da inceleme yapan CHP heyetine göre, "Polisler sanıkları çarpışma sonucu değil, içeri girerek intikam hırsı ile öldürdüler,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Merkezının olaylan yerınde ıncelemekle görevlendirdıği ıkı CîîP Malatva Mılletvekilı Hakkı Gokçe ile Celal Ünver, nporlannı hazırlamaya başlamışlardır. Rapor, Ecevıt'e verılecektır. Olaylan yerınde inceleyen CHP Malatya Mılletvekıu, Celâl Unver, bu konuda yaptığı açıklamada, Malatya'nm İU kılometre uzağmda kıstırılan îlker Akman, Hasan Basrı Temızel ve Yusuf Zıya Guneş ın çarpışma sonunaa degıl ıçer. gırıldıkten sonra ol durulduklerını ılen surerek, «Içe rı her gıren polıs bır şarjor boşaltmış, jandarma binbaşısı da öyle» demlş, ozetle şunları soylemiştır «Guvenlik kuvvetleri ıçeri 0rdıklen zaman, uç kışıde bır tek sılâh buluyorlar Uç kışıde bır sılâh Jandarmalardan once ı çerıye polısler gmyorlar II sınırları dışında olduğu ıçın müdana le edılecekse buraya polisle değil, Jandarma İle müdahale »dilmesı gerekırdı ovie vap'lmamıstır Ben. olayın geçtigı bınayı gıdıp gordum, ustte pencerelen var, fakat camı yok. kalm taş duvarlar kurşun geçırmeyecek derecede kalın. Bu durumda dışarıdan vuruunuş olmaları olanaksız Jandarma binbaşısı komando eğüımlı. O ıçen bır el bombası atıjor. El bombasuıı alıp dı(Devamı aa s. su. o da) T AZlSI Z DEMİREL: "İKTİDAR MUHALEFET ÎLIŞKILERİ KIZGIN BİR ORTAMDA,, GÖZLEM UÛUR MUMCU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suleyman Demlrel, «Iktıdarla muhalefet ılışkılennın çok hassas ve kızgm bır ortama süruklendığınl, bundan büyuk uzuntu duyduğunu» belirterek, «Dıyaloglar kopuktur. Memleket meselelerıni konuşamıyoruz ümanm, karşılıklı saygıyı yenıden ıhya edebılehm» demıştır Demırel, MHP'nin Almanya'dakı faalıyetlert konusunda ıse «Alman kanunianna göre, Almanya'da suç ışleyenıer varsa, vakasına ya pışılabüeceğını» soylemiştır Cumhurbaşkanı tarafmdan saat 10'da kabul edilen Uemırel, mr saat 4 dakıka suren gorüşmeden U sonra gazetecılerın çeşıtli sorularını cevaplandırmıştır Gazetecılenn «tktıdar muhalefet ılışkılennın sertleşmeve devam ettığı, bu konuda ne du şundugü» sorusuna Uemırel, bun dan fevkaJade uzüntü duyduğunu, ılışkılenn bu ortama suruklenme sınde ıktıdarın kusuru olmadığını soyiemiştır Başbakan cevabım şovle surdurrruştür t «Hıı umetler mesele çıksm ıs temezler, ve durup durduğu yerde hukümetler, muhalefete de 'inım etmezler Ar"» her etin venlen beyanlan goruyorsunuz. Bız nefıs müdafaası ıçıne suruk lenmışızdır Bu kışılenn şeref ve haysıyetlerıyle oynanmaktadır. (Devamı sa. » su. i de) DNUMUZDEKi HAFTA •URKiYE'YE 3ELECEK OLAN 3RTAKPAZAR HEYETiNiN, rABANCI 5ERMAYE CONUSU JZERiNDE )URACAG1 iiLDiRiLiYOR SKAHA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye ıl* Avrupa Ekonomık jpluluğu (AET) arasında gjdek Türkıye aleyhıne artan dış .•aret açıgı ıle dığer ekonomık runiarı goruşmek uzere onüuzdekı hafta ıçınde Ankara'ya lecek olan AET neyetıne, kata protokolün daha esnek uygunması, dış ticaretın ozellıkle itılatın AET dışı ulkelere kaydınl ası ıçın gereklı anlaşmanın saf nması yonunde onerıler gotu lecektır. Ankara'dan once Istıbul'da sanayıcı ve ışadamlany goruşecek olan AET Heyetı n ıse, Turkıye'ye daha fazla yaıncı serrnaye gınşıne ızın veril esı yonunde gınşımde bulunağı büdırılmektedır. AET heyetının ziyareti, ılgüi ku luşlara bıldırılmış, ancak buna ellıkle Devlet Planlama Teşfcitı (DPT) karşı çıkmış ve heye! i geüşını «Gereksız» bulmuş ' r Konu once Dışişleri Bakan I jı tarafmdan Tıcaret Bakanlığı ı i DPT'ye duyurulmuş ve gerek ' hazırlıklara gırişılmesı ısten ıştır. Tıcaret Bakanlığı konuya şkın bır rapor hazırlamış ve ınu Dışışle1! Bakanlığına vermış j r DPT ıse Dışışlerı ıle an | samadığmdan devre dışı kal | ıştır. | (Devamı aa. 9, Su. 1 de) 1 YAHYA DEMiREL'E BiR GAZiNODA ATEŞ ETTiGi iDDiA EDiLEN HEYBETLi, YAKALANDI Bebek Maksım Gazınosu'nda bır hafta once meydana gelen va Başbakan Suleyman Demırel'ın yeğeni Yahya Demırel'e ateş edılmesi ıle sonuçlanan olayın faıli olduğu iddia olunan sabıkalılardan Hasan Heybetli, yakalanarak pozaltma alınmıştır. Üzennde ga zmoda ateş ettığı 7,65 çapında bır de sılâh bulunduğunu açıkla yan polıs, «Hasan Heybetli, henuz bılınmeyen bır masadan atı lan bardak nedenı ile ateş ettığı nı soylemektedır. Sanık Yahya Demırel'e ateş etmedığınl ıddıa etmıştır» demlştir. Açık Artırma... Sanatçı Kuzgun Acar toprağa veriidi Senato'dan îzlenimler "Mazi...,, "Kalbimde Bir Yaradır,, Engin KARADENiZ •Mazıye bakarak Adalet Partfsı'ne yuklenmeğe kımsenın hakkı yoktur. Mazi...» «Kalbimde bir yaradır.» Senato'da Ömer Ucuzal'ın sözlenne CHP'lı Fıkret GUndoğar boyle kaulıyordu Içişleri Bakanlığı butçesı gorüşülüyordu. tbra hım Ozturk ve Mucıp Atakll'nm soden daha çok üti AP1İ. bu MHP'li senatörü çileden çıkarıyordu ömer Ucuzal vanKira Alaaddın Yümaztürk ve Osman Albayrak, «sataşanlar. laf yetıştıremıvordu. (Uevamı Sa. », Sü. 4 de) eçen hafU MıUet Meclisinde bir yasa defişikUfi, butun partilerm «Milb birllk \e beraberlik ruhu içındekabui edılerek Cumiıuriyet Senatosu'na yolland). Bu yasa defışlklıgi, 193 sayüı Gelir Vergisı Yasası'nuı 13'uncu maddesıyle ılgiliydi. Xapılan değişikllğe gore. çiftçiler, bundan sonra kaıançlannın 99 bın lirasını \ergi dışı tutacaklardır. Bu bağışıklık, balıkçüar İçın de yilda 120 bin lıra olacaktır. AP MiIletTekili Kasım Onadım ve arkadaşlannca %erilen onergede, çıftçı \e balıkçıların bır kısını kazançlarının vergl dışı tutulması istenmektcydı. Onergede, 1964 yılmda. çıftçileıin 30 bin, balıkçıların da, 30 bin lira kazançlannı %ergi dışında tutabUdikleri kaydedilmekteydi. Onadım, çiftçilerin yılda 98 bin, balıkçıların ise 120 bin üralannı vergi dışı tutabılmelerini isteyen onergeyi MıUet Meclisl Başkanhğına vermişti. Bfltçe \e Plan Komisyonu, Kasım Onadım tarafmdan saptanan bu rakamlan çok bularak, çiftç:lenn yılda 60 bin, babkçılann ise, yılda 75 bin liralarını vergi dışı tutmaları görüşunü benimsemişti. Konunun Mıllet Meclisi'nde goruşülmesi sırasında, CHP milletvekillerinden bazılan, çiftçilerin vergi dışı tutacakları kazançlarının daha da vuUseltilmesi için çaba barcamıslaıdır. AP'b En\er Akova konoyla UgilJ gbrüsierlni açıklarken : AP kendi felsefesıne, kendi proRramına, bunu hem seçimlerde, hem programında, hem Vuce Mectis'te soylemektedır. Yapüan teklifte bunu teyit etmektedir... demlştir. AP'nln •felsefesine bu kadar uygun bir yasa değışikiiği De çiftçilerin kazançlanndan bir kısmırun vergi dışı 'uttılması CHP milletvekülerince nasıi benimsenebilmektedır? Cumhuriyetçi Güven Partisl sözcüsu TaUt Ofuz, çiftçflerdt yılda 9 bin, balıkçılarda 120 bin lira vergi dışı A tutulması yolundaki onergeyi benimsememiş. bu rakamlan çok bularak, çiftcilcrin vılda 60 bin. baiıkçüann ise 90 bin lirayı vergi dışı tutabllmelerini istemiştir. Gelelim CHPTilere... CHP MiUftTekillerl Baskanlığa bir önerge vererek, vergi dışı tutulması gereken kazançlannın çiftçilerde 90 bin, balıkçılarda 120 bin lira olmasını istemiştir. Onerge sahibi CHP nülletrekiUerini açıklayalm: (Devamı 7. Sayfada) G YUNUSNADi ARMAGANI YARIŞMASINA KATILMA SURESi 20 ŞUBATTA SONA ERiYOR 1975 1976 Yunus Nadı ^rmağan Yarışmasına katılma suresı 20 şubat 1976 cuma akşamı sona erecektır Yarışmaya 20 sayfadan az ol mamak koşuluyla I°00 Yılından Bu Yana Turkıye'nın Kadın Soru nunu konu olan basılmamış bılım se' ıncelemeler katılabılmektedır Incelemelenn 12 adet olarak vazarının bır başvuru yazısı, kısa vaşam oykusü ve bır fo*oğra fı ıle bırlıkte gonderılmesı gerekmektedır Posta ıle gonderıle cek eserlerm en geç 20 şubat 1976 gunu postava verılmış olma ları da zorunludur Yontucu Kuzgun Acar ın cenazesı dun Fatıh Camımde kılman ıkındı namazından sonra Kozlu Mezarhğmda toprağa verılmıştır. Unlu sanatçının cenazesı mezun olduğu Devlet Güzel Sanatlar Akademısıne getırümıs ve buraGerçek neden da anısma bır toren yapılmıştır Akademı Başkanı Prof Sadun jaklanıyor mu! Ersm ıle ogretım uyelerı ve Olayın geçtığı gazınoda, pistın oğrencılerm katıldığı torende hemen yanında oturan Yahya De Kuzgun Acar'ın sanatı \e kışımırel \e arkadaşîarı ıle sabıkalığı anlatıhnış, kaybının Turfc lüardan Hasan Heybetli arasında yontu sanatı ıçın bujuk bır kaçıkan tartışmanın bir nedeni olyıp olduğu belırtılmıştır Hasan Kuzgun Acar'ın cenaze tore j madığı soylendığı Ribi Heybeth"nın masasma da ba<;ka nıne de, jakınlan, arkadaşlan, bır masadan bardak atıldıgı sanatçılar, gazetecüer ve yazar(Devamı Sa, 9 Su 4 del lar katılmıştır ARDINDAKİ GERCEK "Malatya Operasyonu ?,9 Toplum polislerinden kırkelli kişiiik bir topluluk vakında bulunan Ersan Taksi'ye geldiier. «Acele Bevlerderesi'ne» diyerek taksılere bindiler. Olay verine vanldı. Besi damı sarıidı. Besl damı içerisinde sıgır beslenen tek odalı uzunca eve denir. Ev. çuvenlik kuvvetleri. landarma ve komandolarca çevrilmişti. Bır helikopter havadan sürekli tlalış vapıvnr, bomba atıyordu. tçerden sılâh sesi gelmiyorduama çevreden surekli ateş edill vordu Sonra foazı polisler ıçen çirdiler: ava';Iarından sürüyerek dı«arı üç ceset çıkardılar. O anda bazı polisler çalcyana gelerek cesetlerin ustune uşıistuler. Kıncını alamıyan bazüan cesetlere ateş edıvor, bazılan öluleri çiğnıyor, tekmelivordu. Yo rulduklan zaman gorduler ki sanıklardan birisl hâlâ vasamaktadır. Hastaneve kaldırdılar. Yaralıyı hz aneye kaldıranların ifadesine eöre sanık volda blmÜ9> tü. Ama sanık hastaneye getırildikten 45 dakika sonra oldü. Savın Malatva Vslisi, hasına verdih bilgilerde «Anarşlstler birhırlerini vurdnlar. c»"ietlerin avn odalarda olıışu bu sözlerimizi doğruluvor» dedi. Ovsa besi da« mı denen bina tek gozlüdur. Bir'°r Turkı\e'de cezalan polisin d.ğil, barrmsız mahbempl»rin vermesini istlyoruz. Anarşist» * * * • Pervane Suleyman Doç. Dr. NEJAT KAYMAZ'ın ÎNCELEMESt TURHAN SELÇÜK'ÜN KARIKATÜRLERÎYLE Bueün 4 Sayfamızda dlannı ve açık adreslerinl saklı tuttuğumuz okurlarımızın gazetemize Malatya'dan yazdıklan mektubu özetliycllm: •tkisi viıksek mühendis olan Ov anarşist, Cumhuriyet devletlnln guvenliğini sağlamaya çalışan bir polisle bir bekçiyi öldurüp, bir polisle ikl bekçiyi de yaraladılar. Buna sağduyn sahibi her yurttas kuşkusuz iizüldu. Ama olayın bundan sonraki kesimJ şd^le cereyan ettl: «Malatra Operasyonu» dive adlandınlan olav eünii alarm dudukleri çaldı. Rütün nolisler Beylerderesi'ne yöneliyorlardı: emnivetin arabalanna binmlşlerdl* bazılan da sivll otolarla gidiyorlardı. A (Devamı Sa. 9. Su. b da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog