Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 SOSYALİST BİR DÜNYA Melih Cevdet ANDAY Fiyatı 20 tirs tdeme «dresi: Ç&ĞDAJ YİY1KURI Cağaloğlu Halketi sokak Ho. 3941 ktantal Cumhuriyeı 52. yıl, MTI: 18527 K t m ı c u s u : T Ü N U S NADt 28 $aba1 1976 Cumırietl ÖUYÜİİ DER/HflE basanıuz ıçın stzterte bırlıktt MERKE2 Atsanc* vapuf ısttetes) K» v * . TELEFON 14 2890IZM» Kıbns'tan sağlanan yenî belge/er <fe ihracatın hayali olduğunu doğrufuyor İraet RKS YALIN LEFKOŞE Başbakan Suleyman Demirel'in yeğeni Yahy» Kemal Demırel'ın, 1. suuf mobilya ihraç ettiğı savıyla Devlet Halinesi'nden 20 müyon Türk Lırası vergt iadesi alması olayını 8 aya yakın bır suredır ızleyen gazetemiz, Italya ve Libya'dan sonra, Kıbns'a da boyle bır ihracatııı yapılmadığını tüm belgelenyle saptaniLştır. Yahya Kemal Demirel, 1974 yüının şubat ve nlsan aylannda Karademz Ereğlısl ümarundan, Kıbns'ın Magosa limanına iki partı halinde, toplam deferi 5 milyon 723 birı Türk Lirasj tutan 460 yatak odası tatenını ihraç ettiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Ha«nesi'nden İhraç değerinln yüzde 75'i oranında 4 müyon 225 bm Türk lirası vergi iadesi alırustı. Konuyla Ugili olarak, gerek Kıbns Rum 7e gerek Kıbns Türlc makamlan katında yaptığunız incelemeler, ihracaün ttimüyle hayaü olduğunu ortaya koymuştur. llgüi makamlar, DemiTel'in mo(Devanu S». 9, Sti. 1 de) Yahya ANKARA, (Cumhurivtt Bâroıra) Karadenız Ereglisi Sulh Ceza Mahkemesi, • Hayali mobilya ihracı» olayı saıuklanndan Tahya Kemal Demirel, Atüâ özçelik, Gümrük Başmemuru Mehmet Çağlı, Gümrük memurlanndan Osman Güçlü*nün yurt dışına yurt dışına çıkışı yasaklandı rar vermlştlr. Karar, Karadeniz Ereğüsi C. Savcısı Ihsan özkaya taralmdan Ankara*ya bildinlmiştjr. C. Sarcısı îhsan özkaya, yurt dışına çıkmalan yasafclanan bu şahıslar haklonda «Gıyabi tutukîama kararı» da isteyecektir. Karadeniz Ereğüsi Kaymakam lığınca açıja alınan Karadenız Ereğlisi GUmrük Basmemuru Mehmet Çaglı ile Gümrük Memuru Osman Güçlü, atama işleriyle ilgilenmek üzere Ankara'ya gelmişlerdir. Ankara'ya gelen îki memurla ilgili durum da Ankara'ya yazümıştır. Yurt dışına çıkması yasaklanan sanıklardan Atilâ özçelik, hayali mobüy»larl& ilgili dövızleri yurt dışuadan Türkıye'ye transter ettifci ileri sürtilen kisidır. Iddiaya göre möbily»lar ihraç edilip satılmadıgı halde, satılmış gıbi gosterüerek dısandan doviı translert yapılmış, bu dovizleri de Yahy» Kemal Demırel'e borç olarak Atili Cteçelik rermistir. AtiU öaçehk, »onra bu verdiği dovizlen gerı almıştır. lleri sürüldüğüne göre. Şellefyan, Demirel'e firma içrn adres vermeyi kabul etmiş, ancak ö(DevMtıı Sa. S. Sü. 3 de) Demirerin Mobilya adı altında Kıbrıs'a ihraç edilen suntalaria ilgili, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbns Rum eski yönetimi resmî belgelerini yarın açıklıyoruz EVET SAYIN YAR6IÇ. «KERESTE» MMBIKE DEDiM AMA VAllA B i l U HAKARET KASTi ilE DtGiL... BEN BîlÂKiS IÜKS MOBiLY/k DEMEK iSTEMi$TiM!... Yeğen Demirel kendini savundu: u Rapor asılsızdır, yalandır, tertiptir;, •BENiM HiÇ KiMSEOEN KORKUM YOK. BEN VATfcNO^IM. HAKKIMI ARAYACAGIM. BU DEVLETTEM, ECEViHEH VE MİİFETTiSTEH DAVACI 0UCAĞ1M. YAHYA OEMiREL ilE ÜĞRAJMAK SiZE ZARAR GETiRiR.» ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkant Bülent Ecevit'uı «Kıbns'a ihraç edilen mobilyalar suntadır» biçimmdeki açıklamasmdan sonra Basbakan Suleyman Demırel'ın yefieni Yahya Kemal Dermrel. dun düzenlediği b&sın toplantısında iddialann tamamen asılsız, yalan ve tertıp olduğunu öne surmüştür. ETİ firmasını tanımadıfeım belirterek mobilya ihraç ettiği înter Tradımpex firmaMnın da ilgili yazılannı gösteren Yahya Demirel, bugün Türklye'de kendısuun «bır numarah konu» haline getirilişinden yakınarak, hesabmı CHP ve Ecevit'e değıl adalete verecegıni bildırnuşür. Yahya Kemal Demirel, CHPMSP koalisvonu donemmde hakkuıda tahkikat açılmasuıa ragmen yeniden mobilya ihracı yaparak vergi iadesinde bulunulduğunu belirtmış, bugünkü hükümetin hakkında tahkıkat açtırdığını, aynca elmdeki milyonlarca liralık malın da ihracatına izın vermeyerek zararına sebep olduğunu soylemistır. Konunun genellikle siyasl ortamm yoğunlaştıftı donemlerde CHP tarafm dan ıstismar edildiğini iddia eden (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Demîrel: görüşmeler sırasmda Bütçeyi çıkartmamak için elinden gelea her şeyi yapmıştır,, • BAŞBAKAN DEMÎREL, MAKAKİOSTJN K1BRISTA SÎYASİ BtR ÇÖZÜME ULAŞ1LMASINDA BAŞ ENGEL OLDUĞUNU SÖYLEDI ANKARA, (Cumhuriyet Bür«wu> Basbakan Suleynıan Demirel dün Cumhurbaşknnı Fahri Korutürk ile vaptıgı haîtalık olaean görüşmeden sonra, CHP'nin Turkıye'yi bütçesw "e hükümetsız bırakmak için ıkı hedeEle hareket ettıftıni öne sürmüstür. Demirel, CHP'nin bütçe «torusmeleri vapmadığuu iddia pf.ıgı konuşmasmda. kendilenne bol bol küfür edıldigüıı bıldırrr.i6. hükümetın hazırladıgı yasama programının muhalefet tarafıman engellenme sım önlemek ıç'n Meclislere başvuracaklaruu sbvlerr.ıştır. Bır gazeteci Başbakan'a, Makanos'un Türkıye'den savaş tazmınatı isteme yolunda bir takım gınşimleri olacağım söyleyerek bu konudaki düRüncesini sorunca, Demirel şöyle konuşmuştur: «Makanos Kıbns'ta sıyas! bır solüsyon, sıyas! bır çözüm bulunmasının bas engelıdır. Aslmda 1960 Londra ve Zürih anlasmalanyla kurulmuş bulunan Kıbns devletının bası olarak bu devletl çokerten Makarios'tur ve gerçekten bu anayasayı ıhlâl eden Makariostur. Bugün de siyasî bir çözüm bulunmasmın bas engelıdır.» Demirel, Ege Denizinde vapılar manevra ile ilgılı olarak ABI (Devanu Sa. 9. Sü. 3 de Bakanı Ergenekon'a göre, Mobilya Yolsuzluğu konusunun uzanmayacağı tek yer, Demirel Hükümeti ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakam Yılmaz Ergenekon, .hayali mobilya ihracı> ko nusunda yaptırdıklan soruşturmada «hiçbır yolsuzluğa rastlan madığını» yinelemiş ve >Bır Rumun, bir Kıbrıslının verdiği lfade ile bütün kademelerde düzenlenen evrak sahte kabul edilemez. Bir Rumun verdiği ıfadeyle. 100 Türk memurunun şerefi ile oynanamaz» demiştir. Bakanlık bütçesinin gorüşülmesı sırasında eleştirilere cevap verirken mobilya konusuna da değinen Ergenekon, olayın Baş bakan tarafından soruşturma yapılması ıçın Bakanlığına mtıkal etmesinden sonra, görevlendl rilen iki mülettişin 28.7.1975 tarıhinde verdikleri ön raporda, ih racat bclgelerinde ve vergi iadesinde herhangi bır usulsüzlu's görmedıklerini ifade ettiklerirâ anlatmış, daha sonra şunları söy (Devanu Sa. 9, Sfi. 4 rte» Savunma Bakanlığf, Yahya Demirel'in askere alınması için gerekli işlemin yapılmasını istedi ANKARA, (ANKA) isparU Askerlik Daıresi Başkanlığına bır yazı gönderen Milli Savunma Bakanlıg^, Yahya Kemal Demırel'in askere alınmasını istemiştır. Mılli Savunma Bakanlıgı yazısmda Yahya Kemal Etemirel'ın, öğrencılik sıîatıran kalktığı belıruimektedir. Askere sevk işlemleri tamamlamrsa. Yahya Kemal Demırel'm onümüzdekı günlerde er olarak kıtasma katılması gerekmektedir. Yükselış Kolejüıe 1968 yılında kaydını yaptıran Yahya Kemal Demirel, 3.10.1969 tarihmde Yükseliş Kolejinden kaydını sildirerek, Ege Mimarlüc ve Mühendislık Okuluna kaydını yaptırmışur. 17 mart 1971 tarıhinde bu okuldan da kaydını sildirea Yahya Kemal Demirel, Ankara Hastanesinden aldıfı raporla yeniden Yükselış Kolejine dönmüştür. Ankara Hastanesi taratodan verilen raporda, Başbakanın yeğenınin sağlık koşulları nedenıyle Ankara'da bgrenim görmesi gerektiği sonucuna vanlmıştır. Yahya Kemal Demirel'in Yükseliş Kolejine yeniden kayduıı yaptırması üzerine, okul müdürlüğU, Isparta Askerlik Şubesme başvurarak, Yahya Kemal Demirel hakkuıda «tecıl belgesı» vermiştir. Mobüya yolsuzaugunun ortaya çıkması üzerine Isparta Askerlik Şubesi, Çankaya AskeTlık Şubesine başvurarak Yahya Kemal Demirel'ın askere sevkmı istemiştir. Çankaya Askerlık Şubesi ise, Başbakanın yefemnın adresinde bulunmadığmı, emnıyet yazılanna dayanarak Isparta Askerlik Şubesine bildirmişUr. (Devanu Sa. 9. Sü. 3 de) Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapatılması yolundaki çalışmalar yoğunlaştırılıyor ANKARA, (ANKA) ~ MUUyet^ Hareket Partısmin kapatıUnası yolunda çalışmalar başlsunts, Cumhuriyet Bassavcılıfı, bu partinin yasa'arla bağdasmayan eylemlerını saptamak uzere harekete geçmıstır. Bugune kadar Milliyetçi Hareket Partısını destek ler bır tavır ıçınde gorünen MSP li Adalet Bakanı Isrnaıl Müftüofelu"nun son sozlerı de. sıvasal çevrelerde ügı ile karşüanmışt'.r. Müftüoglu, Mıllet Meclısinde bek»nlık bütçesl tbrüşülurlten yaptıgı Honusmada, Cumhurıyet Baş&avcısınm MHP'nin öıellikle AlmEnyfdafci, bu ülkenin yasalanna aykırı eylemlerı konusunda harekete geçmek uzere bulunduğunu agıklamışnr. Muftuoğlu, bugune kadarki tavnnm aksme, mechstekı konuşmasında MHP'yi destekler bır hava ıçerismde gorünrnemiş, bu parti hakkmdaki iddialar urenne «geTekenüı yapılacagını» belirtmı^tır. öte yundan, MHP'ye karşı duyduğu ku»kuları bugüne kadar saklamaya gerek gormeyen MSP li îçışleri Bakanı Oğıiîhan Asüturk'ün de, MHP'li mılitan grup ların eylemlenne karşı polis ope rasyonuna ağırhk verecefı, bunun yamsıra, bakanlığı bünyesüıde MHP'ye y&km unsurları ayık lama ıslemını de hıalandırdıgı belırtilmektedır. Ban çevreler. Emnıyet Genel Muduru Celâlettın Tüfekçı'mn fcrifaumn da. Asiltürk'ün bu ginsımlertnin bir parçası olduğunu öne sürmektedırler. Bilindigi gıbı, MHP güdümündeki ÜlkU Ocaklanna mensup gençlerin elüıde bulunan Sıte Yurdu, geçtiğımız günlerde polis taraîmdan basılmıs. ve burada genış operasyon yapılmıştı. Sıte Yurdu operasyonu. MSP'H îçislerı Bakanı Asılturk'ün MHF'ye karşı buyük çapta bir «gövde gosterısı» ola(Devanu Sa. 9, Sü. 2 de) Bütçenin görüşülmesî tamamlandı, oylama bugün ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısinde 1976 mali yıh bütçesinin tümü üzerindeki gorüşmeler dün tamamlanmıştır Bütçenin tümü bugün siyasal partı gruplannın son konuşmalan ile bunlara hükümet adına verilecek cevaptan sonra oylana caktır. Bu konudaki gorüşmeler uzarsa oylamanın yarın yapılabilecegı belirtilmektedir. Mıllet Meclisinde dün son olarak Maliye Bakanlığı bütçesi ile Gelir Bütçesı ele alınmıştır. Maliye bütçesi görüşülürken, Dıyanet îşleri Başkanlığına 5000 imam kadrosu içta 200 milyon li ra odenek ayrılrmştır. Bu öde neğin 50 milyon lirası, Maliye Ba kanhğı bütçesinin •Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdigi giderler' karşılığı> 150 milyon lirası da' •geri kalmış bölğelerde yatınm lan teşvik» bblümünden aktarılacaktır. Bu görüşmeler sırasında, oturum başkanı APIi Ah (Devanu S». 9, Sü. 4 de)' Boğaziçi Üniversitesi öğrencileıi süresiz boykota başladüar Boğaziçi Üniversitesı bğrencilen dun saat 16'da duzenledıkleri forumda aldıklan karar uyarınca süresiz boykota başlamışlardır. Önceki gun yaz yarı yılı oğretimine başlayan Unıversıtede boykot kararı alan öğrenciler, bu eylemm siyasal yanı olmadığım bıldirmişlerdir. Forumda, halen uygulanmakta olan not ve averaj sıstemi ile ha zırlık ve ara sınıflarında okuyan öğrencılerın sene sonu başarısızlıklarından dolayı okuldan atılmaları eleştirilmiş ve bu konudaki istekler yenne getirılinceye kadar boykotvm sürdürüleceği bildırilmıştır. Silâhiı Kuvvetler mensuplarına verilen yan ödemeler yeniden düzenlendi ANKARA, (ANKA) Tt Silâhiı Kuvvetlert mensuplaru iş güçlüğü, iş rtskı ve elen teminindeki güçlük zamlarını niden düzenleyen kararname rürlüğe gırmiştir. Yeni karaı mede söz konusu zamlara, ı belere ve meslek gruplannır zelliklenne göre artışlar get miştir. «4. katsayı esas alına çeşıtlı rütbe ve kademelerı ordu mensuplarına ödenecek ni zamlar şöyle olacaktar: Rütbeler tşgüçlüğü (Devanu Sa. 9, Sü. € Cemal Nadir'in karikatürleri sergilendi Cemal Nadir'ln, gazetemlı arşivioden derlenmiş orijinal r»pıtl»nnd»n otaşan serıi, ta'ü karikaturistimiıin 29. ölüm yıldönümü olan dün Karikatur Müzesi"nde açılnuştır. Birçok ünlü karikatüristin katıldığı açıüş töreninde konuşan Karikatüristler Dernegi Başkanı Tan Or»l. Omal Nadlr'i Karikatur Müzesinbı açıldığı yjlda anmanın gerefine değinmiş. onun sanaU ve yarathğı tip olan Amcabey ile ilgili kısa açıklamslar yapmıştır. Daha sonra konuşan Amatör Karikatürist Yakup Aydın ise Cemal Nadir ile Ugili bazı anılarını anlatmıstır. Amcabey'In yaratıcısı Cemal Nadir'in, asü 3 Mart'ta. aynı yerde yapılacak bir Anma Törerü ile amlacağuıı söyliyen llgililer, o gün onu tanıyanlann ve öğrencilertnin amlanm anlatecaklannı bUdlnnişlerdir. Cemal Nadir sergisi bir ay sureyle açıktır. Resimde Karikatüristler Derneği Başkanı Tao Oral sergivi açış konuşmastnı yaparken göriilüyor. (Fotofraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Bu Köşeden SUNTA Altan ÖYME^ II Deniz Baykal: Kurtanlması gereken Demirel değil, Devlete saygı ve güven duygusudur,ıl ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yardımcı sı Deniz Baykal, Denurel hükutnetinin mobilya yolsuzlugunu öfrendıği halde tam 2^ ay soruşturma açurmadıgını, AP'li Ba kanlann soruşturmayı yanlış ybnlere saptırdıklarını ve engelle dikleriru beürterek, .Ülkemizde bir ahlâk ve ınanç çbzülmesi baç lamadan önce yolsuzluklarla böy lesıne ıçlidışlı hale gelen bu hukumet hemen çekilmelidir. de miştir. Baykal, «20 milyonluk mobilya yolsuzluğunun 15 milyonluk kısmuıın, kendısıne el koyacak, gü ven vericı bır hükümet bekleriı&ini» söylemiş, şunları ekle kndarma basknı 39 aylık maaş iarklarıyla ilgili tasarı kesinleşti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Memurların 39 aylık maaş fark lannm odenmesi ıçın 1975 butçesıne 1 mılyar 750 milyon lıraUk ek odenek konmasına ilişkm tasarı, Mıllet Meclisinin dünkü bırleşımınde kabul edılerek kesınleşmiştir. İki sayılı yasa gücündeki kararnamenın geçıci 2. maddesının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edılmesı üzerme 1975 yılı içınde, Maliye Bakanlığı Eütç ' ve Mali Kontrol Genel Müdürluğu, memurların 39 aylık maaş farklarının ödenmesine karar ver mışti. llgıli Genel Müdürlük taşra orgutüne yolladığı bir genelgede 1 mart 1970 ile 1 temmuz 1973 tarihleri arasında memurlann intibaklanndan doğan maaş farklarının odenmesi konusunda bilgi istemiş ve 1975 sonunda bu farklann toplamının 1 müyar 750 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. Memurlara behrtılen tarkın ödenebilmesı ıçın 1975 bütçesine ek odenek konulması ve buna ıhşkin bir yasa tasarısının meclislere sunulması gerekiyordu. Maliye Bakanlığınca hazırlanan tasarı karma komisyon ve C. Senatosunda kabul edildikten sonra dün de Mıllet Meclisinde ODTÜ'nde jandarma baskısının yeniden yogunlaştıgını bıldiren ODTÜ öğrenci temsilciliği, öneeki gün bir günlük «ihtar boy kotu> yapmış ve dün de Ankara'da bir basm toplantısı dUzen leyerek. «Jandarma baskısı devam ettiğı takdirde eğıtimi dur duracaklarını» açıklamışlardır. ODTÜ'nün tüm bölümlerine ve kantinlerine yeniden jandarma doldurulduğunu belirten öğrenci (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) TEKZlPTtR O OLAYLARIN ARDINDAKİ BÖTÇE KOMiSYONUNDAN İZIEHİMIER GERÇEK Malatya Operasyonu feım iîeri »ürmekte ve ban dnzeltmeler yapmaktadır. BiHnditi gibi Malatya'da ti ocak 1916 gecesi bir »iyasî polis ile bir bekçtnin ölümü ve bir siyasî po"s ve iki bekçinin yaralanması ile başUyan olay, 26 ocak 1976 pazartesi sabahı saat 10.20'de Beylerderesi mevkiinde bir Var evinde Vali Küçüküryaw»in Tnnettiği bir «operasyon» lanmıs değildir. Ne var ki 26 ocak güou Beyterderesi'nde bir fcar evinde dört bir yandan sanlı üç kişinin öldürülmeslyle son bulan «operasyon* çeşitU çevreierde tepkiler yaratmış, hukuk devleU ilkeleri açısından, Anayasa ve yasalar vönünden ele alınnuştır. CHPIi Zî milletvekill Anayasa' run 88'inci maddesine dayararah bu konud» «Meclis Araştırma»sı D ün bu k&sede Malatya Yallsi Kalet Küçüktiryaki'nin hlr tekzibl yayınlandı. Sayın Küçüktiryaki T şubat 1976 günlü «Olay ların Ardındaki Gerçek»tekl «baza tusunlann hakikat olmartığı»nı ileri sürmektedir. Söıkonusu ya» «Malatya Operasyonu»n» illşkindi; ve baxt okurlarunızın Malatya'dan yolladıklan bir mek "Bir hışım ile geldi geçtı peh, peh, peh..,j 30 ocak 1976 tarihli gazetenizde sahsımla Ugili bazı yalan haberler ve ifUralar vardır. llk ve son dsfa cevaplıyorum. Zira yalan ve dedikodularla ugraşmak için vaktim gerçekten voktur. ncelert «Mobfly»» diye başlık atıyorduk. Anlaşılan bundan böyle «Suuta» demek gerekecek. Kitap adı olarak da «Sunta Dosyası»... Sunta son lamarOann icadı. Bizim çocukluğumuzda yoktu. Mobilys vapmak için kesilip biçilen asaçlardin arta kalan talaslar. va av\lır, ya da sobalarda kömiir tutuşturmak için yaküırdı, sonralan kimin aklma celdiyse banlan cok daha iyi degerlendjrmenin volunu bulrnuş, artık talaşlar sobalara atümıyor. Birtakım ın<ı« amelelerden «eçirüip ealiba btraz da saman karıştırüarak sıkıştınlıyor, tahta gibi kullaultvor. Araa lüks evsafı haiz kartlama mobilva ile düz talaş tahtası ara sındaki farklar oldukça fazla da. mesele şimdi oraddti çıkıvor. Biz de «meselenin» bir vanın» deginmeye çalışaUm: (Kusura bakmavın, bu iş aylardan beri bu k&senin sık sık konusu oldu. belk) baş ağTitmıştır ama, ne yapayım ki, eünceUİKuıi kaybetı yor). *** 10 eylül 1975 uünü, Mal Bakanı Vüma.i Ergenek verdiği uzun demeçte *uı rı söylemişti: İhracatın bütiin % kalaruun tetkikinden çı sonuç şudur: Ihracat n melesi usulüne uyeun oli vapılmıştır. iddialar v ve iftiradır. Vaıan. iftirı kişiler vıpratıl'nakla M alınmak istcni\or. Bb gerçekleri ortaya koy Baionlarına \tnevi sok Bakanın sonradan bı haline sokup bastudı: yurdun dört raruna da ğı bu demecindy. Mali> kanlığı Teftiş Kurulunı müfettişinden aldıeı bi inceleme raporuindaki cümlelere de atıfiar Bunlara davanarak G «müfettis raporu da doğruluvor» demiştt. rapordaki. «onıştur «sürdürülmesi» ^ereei Kİnen öteki cümleleı prk sözünü etmemişti di «sürdürülmesi» zeı (Devamı Sa. 9. Sü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog