Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I B1R DÜNYA Melih Cevdet ANDAY Fiyafı 20 lira İsteme adresı: ÇAGDAŞ YAY1NLARI Cağaloğlu Halkevı sokak No. 3 9 4 1 Istanbul 52. rıl. 18524 umhuriyet Knrncnsu: TÜNOS NADt 25 Şubal 1976 Çarçamba DERSANELERİ YENI DÖNEMLER 5 M A R T ' t a 3 beyler baruthan kat 2KONAK tet I2262OI559I7II7II2148872 İZMIR Ecevit, Hayali Mobilya,, ile ilgili ilk soruşturmanın Başbakanlığı döneminde açıldığını belirterek resmi belgeleri açıkladı CHP Genel Başkanı, açılan soruşturmanın Demirel döneminde engellendiğini, müfettişin yerinde inceleme yapmak için Kıbrıs'a gitmesinin savsaklandığını belirtti Yahya Demirel'in Kıbrıs'a ihraç ettiğini bildirdiği 5,5 milyon lira değerindeki mobilyanm gerçekte 539 bin lira değerinde sunta ve tahta levha olduğu saptandı Müfettiş raporunda 4.1 milyon lira vergi iadesi alan Yahya Demirel'in, ekspertiz raporunu da Demirel ailesinin Orma şirketine düzenlettirdiği belirtildi Müfettiş, Yahya Demirel'in cezalandmlmasını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, dun duzenledıği basın toplantısmda, mobılya yolsuzluğu dosyası ıle ılgı'ı onemlı bır belge yı kamuoyuna açıklamış ve Basbakan Süleyman Demirel'in ıstıfa »ını ıstemıştır Bu belgelerle, mobılya yolsuzluğu ıle ılgüi olarak Ecevıt'ın Başbakanlığı donemınde soruşturma açıldığı da ortaya çıkmıştır Ecevıt basın toplantısmı japarken ılk soruşturmayı vapan CHP'nın Gumnık ve Tekel Bakanı Mahmut Turkmenoğlu da yanında oturmuştur. Ecevıt, basın toplantısmda şunlan soylemıştır «Başbakan Sajın Demırerın bır yakınmm sahte ihracatl» mılyonlarca lıralık vergı iadesi alarak devleti dolandırmasma ılışkın soruşturma dun yenı bir aşamaya varmıştır Bu vesileyle bazı açıklamalar yapma geregıni duyuyorum. 13 ağustos 19T5 günu yayınlanan bır demecmde, sayın Demirel, «Sozu edılen konu hakkında resmen tahkıkat açtıran, Ecevıt değıl, benım» demıstı. Sonışturma, ancak bır yolsuıluğun ıhban veya başka bır yoldan ortaya çıkması üzenne açılır Şımdıye kadar soyledıfımız bır gerçelc şudur. Sayın Sulevman Demirel'in yetenı sayın Yah>a Kemal Demirel hakkında ılk soruşturma, Demirel Hukumetı döneminde değıl, bır görevlınm ıhban uzerıne, 23 ağustos 1974 gunü Cumhunvet Halk Partili Gümrük ve Tekel Bakanı sayın Mahmut Turkmenoglu'nun verdığı talımat ıle açılmıştır. Bakanlık teftış kurulu olaya el koyarak soruşturmayı başlatmıstır Soruşturmanın CHP lı Gumruk ve Tekel Bakanmca venlen bir talımat üzerine baş latıldıgı, Bakanlık muiettışının soruşturma ıstemıyle Savcılığa dün verdıği raporda da belirtümektedır Cumhuriyet Halk Partısı huku metten aynldıktan, hele Sayın Demirel Başbakan olduktan son ra bu soruşturmanın engellene (Devamı Sa 9, Sü. 1 de) Yunanistan, birliklerini 12 ada ile Trakya bölgesinde yoğunlaştırdı • ÎURKİYE'HİH E6E MANEVBASI BİKAÜA RODOS DURDUSUIDU. ANK\RA, (Cumhuriyet Bürosu) Yunan Hükümett'nm son açıklaması ıle Turk Sılâhlı Kuvvetlen'nın Ege Demzinde yapacagı •Mılli Manevrayı. normal kar«ıladıgını bildirirken. Dir yandan da kendl askeri birliklenni 12 Ada ıle Trakya'da vogunlastırdığı oğrenilmişbr Başkent Ankara'ya ulaşan baberlere göre Yunanfstan Rükümetl son açıklarnası tle «Yunan basını» ve «halkın psikolotik tepkısini. bir blçüde hafıfletmek amacıvla Türk Deni7 ve Hava Kuwetleri"nin ortak tatbikatınm normal olduğunu acıklamıştır. Baçkmt diplomatik ve askert çevrelerinden edinilen bılgılere göre. Yunanistan'tn 23 subat frtinii başlavan tatbikatına katılan birlikler ve çok savıda malzeme ile mühtmmat sürekH olarak Gint ve Rndos adasına taşınmaktadır. Rodosta bu nedenle iki (Devamı Sa. 9. Su. 8 de) ÖNCESİNDE BAJUTILAH 1 » SAHASINDA SîVıL HAVA TAŞIHACILIGT Kuzeyde Bir Kongre üyuk basın derdi buvuk olur derler, dun çahsmalanna başlayan Sovretler Bırlıgi Komunist Partısının .45. Kongre• nedenıyle sıyasal gozlemcıler ı de bırtun dikkatlerini bır daha •uper komşumuz uzerine çevır «liler; Parti Bırıncı Sekreteri Brejne>'in 5000 delege onuntle okuyacagi uzun raponı dıdik didlk lncelemeve, satırlar ve tumceier arasından «ahkam», çıkarmftya, blr baçka devimle, dunya polrtikasına değgin doğrular »raştırmava haıırlanıvorlar. Bunun guç bir ış oldugunu soylemeye gerek yok. Dışa kapalı tek partili sistemlerde bır ulkcnın gerçek sıyasal gelişimıni kongre çabşmalaruıı ızle\erek avdınlıfca kavuşturmak hemen de olanaksız gibidır. Bilinen \enler ele alınır ve kongre çalışmalarının ışığmda bır takım sonuçlara vanlmak istenir. Bu sonuçlar da çok kez blrer tarsavım olmaktan öteye bir deger taşı CHP liderini cevaplayan Demirel, aynı sözleri Ege Üniversitesine yapılan saldırıyı Ülkü Ocakları Şube Başkanınm yönettiği saptandı tZMtR Ege Ünıversıtesı Fen Pakültesıyle Muhendıslık Bılımlen Fakultesıne 12 ocak 1976 pazartesı gunü yaoüan sılahlı saldırı olayının Ülku Ocakları Izmır •>ubesınce düzenlendığı. eylemın ıse Şube Ba?kanı ömer Fanık Eyupoglu taraiından yonetıldıfı saptanmıştır DGM'nın tutuklama kararı aldığı Ülkü Ocakları îzmır Sübesı Başkanı ömer Faruk Eyüpoğıu'nun ıse bugune degın yakalanmadıgı önceld gun japılan duruşma sırasında ortaya çıkmıştır. Hikmet ÇETiNKAYA cılerı sındırmek amacıjla TARİŞ ışçılerınm yardımıyla bır gun sonra saldırı olavmı gercekleş tırmek ıçın karar almışlardı Ancak bu karar sozlu olmuş, aynı gece çevre ılçe ve ıller ıle ılışkı kurularak pazartesı günü saat 13 30'da Bornova Hacılarkın yo B yineliyor: "Iddiaların bugünkü hükümetle ilgisi yoktur Bir gun «ncıki t«pİMfi Ülku Ocaklan lasmır Şubesının bır gun once (11 ocak 1976 pazar) Boraova Ulku Ocaklannda bır toplantı duzenledıği DGM"ye ıhbar etülmıştır. lddıaya göre, Ege Ünıversıtesınde etkuı olama yan komandolar, d e m m d bjren resınde bulunmalan ıstenmıştır O gece, saldırı planı ÜIKU Ocakları Derneğı Izmır Şubesı Başkanı Ömer Faruk Eyıipoğlu tarafmdan afiklanmış pn onıi» TARİŞ ışçılennın yüruyeceğı pvleme katılacak ışçılerın daha once Çığlı ıplık fabnkası olavlarmda başarıh sınav verdığı bıl dırılmıştır Bır gün sonra yapılan sılâhlı saldın eylemuıd» ıse ömer Fa ruk Eyuboğlu'nun saldınvı vonettığı DGM Savcılığınca yapılan soruşturmada ortava çıkmıştır Devlel oforifeji DGM Savcısı Oktav Odabaşı' nm gızh cemıvet kurduklannı ıddıa ettıklerı komandoların avukatlannm ıse «Bu gençler devlet otorıtesını koruyorlar» demesı dıkkatı çekmıştir. ıt Kruçevin 20 Kongrede Sta lin donenııni yerden jere \uran unlu raporunu anunsayalun. Kapitalist ve sosyalıst dünyada buyuk heyeean uyandırmıştı sovlediklen. O raporunda Kruçev »ynca ağır endustrı çalışmalarmın yanı sıra tuketıme donuk bir ekonomı politikası izlenecefinl de açıklamıştı. Aradan \ırmı vıl geçti, ne oldu? Stalıncilik dedıgımiz katı diktatorluk yanlıları Sovyet Rusyada etkisiz kılmabildı mi? Tukerime donuk ekonomi politıkası uzun sure yunıtulebıldı mı" Stalinciler bir olçude gerıledilerse de bütun butun polıtıka dışı edüemedıler. HatU Kruçev'in gore\den uzaklaştınlma8i olayında olsun, yenıden agır endustnve oncehk tanınmasında olsun bunların da rol oynadığı bilinen bir şejdır. Kuşkusuı Sovvet polltikasına yön veren, başanlan ve başarısızlıklan etkileven en bnemlı öge super komşumuzun buyuklugudur. Etet, buvuk başın derdl gerçekten buyuk oluvor. Trpkt oteki super devlet ABD gıbi Sovvet Rusva da ver yuzundeki gucünu korumak ıçin savısız sorunlarla cebelleşmek, bıriru çozüyorum derken bır başkasıyIe karşılaşmak durumundadır. Sovretler BirUgi Komunist Partisine yazılı 15 milyon fiye bulunmaktadır. Son iki yıl tçinde bu 15 milyon uveden 6 yuz bin kadarıuın partı ile Uişkilerinin kesildıgi soylenmektedır. l y e sayısımn vuzde beşını bulan bu oran fazla görulmemektedir. Kovulma işlemleri Genel Merkez'in değıl, Parti yerel orgutlerinın kararı uyarmca yapılnuştır ve daha ziyade tembellik, sureklı sarhoşluk (alkolizm), uç kagıtçıhk gıbi ahlaksal nedenlere dajanmaktadır Sta lin donemındeki kımi zaman kursuna dızmekle sonuçlanan duşansel (ıdeolojık) sert kıyımlar anımsanacak olursa bunun ilenje doğru bır gelişme, bir kendı kendıni temizleme hareketi olduçu soylenebilır. Dış dunya ıle ılişkilennde Sovvetler Birhği Komunist Partisının Batı Avrupalı adaslan karşısuıda guç bir aşamada bulunduğu gorulmektedir. Fransız ve Italyan Komunist partileri Marksizm • Leninizmin temel ilkelennden bilinen «Proletarja dıktatörluğu»nu bırakmalan komunistler dunyasında yeni bır «mezhep»in doğmasına vol açabılecek gıbi gorünmektedir. Zaten, onca ozendıği halde, Brej ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel dun CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit'ın hayali mobılya ıhracatı ıle ügılı olarak yaptıgı basın top lantısına cevap vererek, CHP Genel Başkanı Ecevıt'ı suçlamış, mobılyalann Ecevıt'ın Başbakan oldugu donemde ıhraç edıldığını soylemış ve «CHP Genel Başkanının ıddıa ettığı olaylann bugunku hukümetle hıçbır ılgısi joktur Iddıalar ortaya atılır atü maz ıhbar telakkı edılmış, ılgılı makamlar butün ımkânlannı kul lanıp tahkıkatı yürutmüş ve adlıye de olaya elkoymuştur» demışür. (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) Lockheed skandalı ve İtalya'da tutuklanan avukat liaiya da gems yanküara yoiaçan Lockheed skandalı üe ügılı olarak avukat VMono Antonellı tutuklanmijUr. V ıttorıo Antoneüt, tutuklandtktan sonra kendisını goturen sıııl voltf memurunun arkasında yuzunu saklamaya. çalı$ıyor. Lockheed skandahna İtalya'mn ıkı eskı savunma bakammn mmlermm kartşması ulkede çok sert tepkdere yolaçmt? ıe ozelhkie sol muhalefet Hırtstiyan Demokratlara karsı hucumlannı voğurüaştırmtştır Lockheed oiayt nedenıyle lıttono Antonellı ıle bırlıkte haklarında tutuklama emrı çıkarüan dıger uç îtalyan ış adamımn ıse henuz yakalanamadtğı btlâırılmektediT. OZTRAK'IN SEÇiM ONCESiNDE MİLYON LARCA LiRALIK EŞYAYI TEKiRDAG VE KAYSERi KOYLERiNE DAGITTIĞI ORTAYA ÇIKTI Aykut SAĞANAK Gumruk ve Tekel Bakanı Orhan Oztrak'ın 14, ekim 1975 Cumhunyet Senatosu yenıleme ve mılletvekılı ara seçımleıinden onceki avlarda kendı seçım boî gesı olan TekırdaS ıle Kaysen'de yasalara avkın bıcimde on mıl yonlarca lıralık hazıne malını koylere dagıttığı ortaya çıkmıştır Geçen vıl yapılan Senato üçte bır yenıleme ve rralletveküı ara (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) İran'da rüşvet alan 13 subay beş yıla kadar hapis ve milyonlarca lira para cezasına mahkum oldu • JAPON POlıSı VE VERGı MÜFETTi^LERı, DÖN SABAH TOKYO'DA BıR ÇOK iŞYERıNı BASARAK LOCKHEED RL'JVET SKANDAHNA ibSJdN BELCELERE ELKOYDUUR. kında bır açıklarna yapılmamışsa da İran basuıında bu kişllerin ruşvet, yolsuzluk ve zlmmet suçlarmdan tutuklandıklanna daır haberler çıkmışür. Iran donanmasının eskl Komutanı Remzi Abbas Atai\e beş vıl hapis, elli milyon tıra para cezası, yardımcısı Hasan Rafifye de beş yıl hapis dort touçuk milyon para cezası verilmlstir. Iran başkentmde dolaşan söylentılere gore Amlral Atal, aynı zamanda îran Devlet Denizcüık Şırketı «Arya«mn başında bulunduğu sırada, yabancı sirketlerden ozellıkle îran'ın Basra kortezındekı limanlannın gemşleülmesı içın yapılan ıhalelerden büyuk paralar almıştır. Olay sivıl memurlardan birt, ruşvet aldığı iddıasıyla gözaltına alınmasıyla ortaya çıkmış ve bunu dıger sıvıl ve subaylann tutuklanması izlemıstır. (Devamı Sa. 9. Su. 5 de) TAHRAN, (ANKA) tran'da adları rüşvet ve yolsuzluk olaylarına kanşan 13 subay ve ıkı sıvıl çeşıtlı hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Aralannda Iran'ın eskı Donanma Komutanı ve Komutan Yardımcısı da bulunan samklann beş yıla kadar hapis ce zalarının yanı sıra mılyonlarca lıralık para cezalarına mahkum edılmıştır. Davanın esas sebebmın ne olduğu ve nasü yürutulduğü hak Enerji Bakanı Kılıç, Taşoz adası dolayları ve Marmara'da petrol sondajlarının mayısta başlayacağını açıkladı ANKARA (Cumhurivet Bnrosu) Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç denizde pet rol ararna çalışmalan ıçın sısmik araştırmalara mayıs ayında başlanacağını açıklamış bu ış ıçın tadıl edilen «Hora» gemisının Taşoz adası dolavlannda ve Marmara'da sondajlar yapacağını bıldirmiştır. 1976 vılında maden ve petrol ararn» konulanna huvuk a&ırlık venldığını belırten Enerji re labıı Kaynaklar Bakanı. denızde petrol arama faalıyetleri konusunda şunlan soylemiştır«Slsmık araştırmalar ıçin tadıl edümekte olan Hora adlı pemı mayıs avmda çalışmaya başlayacaktır Bu gemi Tasoz ve Marmara'da sondajlar yapacaktır. Turkiye'nın bu konudaki hıikumranlık haklan her hükümette oldugu gıbi hükümetimız tarafından da sonuna kadar kullanılacaktır » ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ÜNİVERSITELER IÇİN TEK YASA ÖNERİYOR Yenı hazırlanacak t nıversıteler Yasası ıle ılgılı olarak İstanbul Unrtersıtesının goruşu saptanrmştır Önce fakulte kurulla rında \e asıstanlarm oluşturdugu komısyonlarda hazırlanan ı!keler unıversıte senatosunda gorusulerek, bır on yasa taslagı halıne getınlmıştır Rektor Prof Haluk Alp, taslakla ılgılı çalışmalann tamamlandıgını ve on çalışmanın redaksıyondan geçtıkten sonra 20 martta toplanacak Ünıversıtelerarası Kunıla goturuleceğını be lırtmıştır Rektorun açıklaması na gore tstanbul TJnıversıtesının jasa ıle ılgılı olarak saptadıgı goruşler ozetle şöyledır • Butun unıversıteler, tek bır yasa ıçıne alınmahdır • Lnıversıtelerde ogretım dılı Turkçe olmalıdır. • Ünıversıteler ıle dıger yuksek oğretım kurumları ve unıversıteler arasmda ışbırlığını sağlayan Yuksek Oğretım Kuru luna gereksınme vardır Ancak, bu kuruluşun oluşum ve gorevlennın duzenlenmesının yen unı versıte yasası değlldır. Başka bır yasa ıçmde yer almahdır • Unıversıte uzennde devle tın gozetım ve denetımını sagla yacak Denetleme Kurulu unıver sıte profesorlerı, Anayasa Mahkemesı, Yargıtay ve Damştay üyelennden oluşmalıdır • Üruversıtelerarası Kurulun, ünıversıte yetkılı organlannın bırçok gorevını yuklenen tuzel kışılığe sahıp bır şeküde duzen lenaıesı yerinde değıldır. • Unıversıte asıstanlarının fakıilte ve universıte Yonetım Kurullannda, öğrencılerın fakulte kurullannda soz ve oy hakları ıle temsıl edılmesı uygun gorülmuştur • Asıstanlığa atanmak ıçın doktora yapılmış olması koşulunun aranmaması uygundur • Doçentlık sınavına gırmek içın geçmesı gereken en az sure 3 yıl olmalıdır Doçentlık tezlerının ıun onunde savunulması olanağı verılmeiıdır. Federal Almanya Anayasayı Koruma Örgütü MHP'nin «ırkçı ve faşist» bir kuruluş oldugunu bildirdi Yağmur ATSIZ BONN MHP icın oncekı sun olumsuz açıdan bır «Ozel Gun» rutelıgı taşunış ve gereK ajans haberlerınde, gerekse en onemlı radyo ve televızyon glmcel polıtıka programlannda, partınm Almanva orgutu agır bır yavlım ateşme tutulmuştur. «Uvertur» sabah saatlerınde «Alman Sendıkalar Bırlığı > (DGB) Genel Başkanı Oskar Vetter'ın bır açıklamasnla vapılmıs ve Vetter ülkedekı vabancılara. vasalann vasakladığı aşırı ve zorbaca sıvasal orgutlenmelere çıtmemelerı konusunda sert bır uyarıda bulunmuştur. A)ans haberlennde ver alan bu ııyandan sonra Koln radyosu (WDR> ıkıncı radvo programmın gunluk (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Cumhuriyet'in anketine cevaplarınızı 28subat 1976 tarihine kadar gönderebüirsiniz # CEVAPLARINl HEVÜZ GONDEREMEMtŞ OLAN OKUYUCULARIMIZ, DOL DURACAKLAR1 ANKET FÎŞLERİNI. EN GEÇ 28 ŞUBAT 1976 CUMARTESt GUNt), ÖNCEDEN ÎLAN ETTİĞIMIZ ADRESLERİMIZE ULASABÎLECEK ŞEKtLDE GÖNDEREBILECEKLERDIR. 39 AYLrK MAAŞ FARKLARIYLA iLGiü ÖDENEK TASARISI SENATODA DA KABUL EDiLDi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Memurlann 39 ayhk maaş fark larmın odenebümesi için hazırlanan tasan, dün Cumhuriyet Senatosunda kabul edılmıştir Farkların ödenmesı amacıyla hukumete 1 mılyar 750 milyon H ralık ek odenek verılmesmi öngoren tasan Millet Meclısınce de kabu! edildıkten sonra kesın leşecektır. Mustafa EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI 5 SAYFADA NADİR NADİ CEVAPLARINIZI BEKLıYORUZ «MlLLIYETÇÎLtĞİN KESÎN OLÇEĞÎ VARDIK. ÜLKENtN DOĞAL KAYNAKLARINA SAHIP ÇKMAK* ECEVİT 7 AZ I S l l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog