Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

(Oğretmenier) Bu yapıtta oğretmenlenn mucadelelerini tüm boyutlan>le ve oğretmen kıyım lıstesınin tUmunu bulacaksımz îsteme Adresı YEM BUYITK DAĞrTIM KOL. ŞTÎ. Telefon 27 10 20 Aşırefendı Cad Murat Han No 7 Sırkecı îstanbul \~umnurıy 52. yıl, sayı: 1857 EN OLUMLl BGrilM VONTEMİ Ue BUVÜK OEfl/flflE bajartnız ıcın sizterte torlıkte . MERKE2 Alsanc» vapur ısKdesı kw «*•' TELEFON 14 28 90 İZMİR „ İZMİft Knrucosa: rUNUS NADt 21 Jubat 1976 Cumartesl Demirel ABD kongresine "aklı selim,, diledi Başbakan, Ege ile ilgifi sorunJar konusunda Yunanistan'la hâlâ bir anlaşmaya vanlamadığını, bu nedenle haklılık ilkesine dayanarak kendimizi bir çok konuda serbest saydığımızı söyledi Ecevit'e de cevap veren Demirel, CHP Genel Başkanmm öfke ve hırçmlık içinde olduğunu, bu davranışın da bir süre daha Türk siyasî hayatını sıkıntıya sokacağını öne sürdü "Ege'de istediğimiz yerde tatbikat yaparız55 LVKARA, (Cuuılnulyel Bfiraan) Cumhurbaşkanı Fahn Koru lirk ıie yaptığı haftahk olagan orUşmeden sorua, Başbakan Süjyman Demirel gazetecılenn çeıtlı konulardafcı sorularını ceaplandınnıştır Derrurel, Ege de ıtbıkat; yapmak hakkına sahıp ulunduğumuzu, sdylemiş, ABD ongresınden ve Senatosundan nbargonun tümüyle kalkması Dluoda bir karar alınmasını beklediklerinı bıldırmış Ecevit'in ıddıalanyla ilgül olarak da «Ker seyi cevaplandırdım Yenılen ye nılmeğe doymaz Herşey cevaplan mıştır. Sanıyorum kı bu ofkesi ve hırçınlığı geçmceye kadar Türk sıyasetı bir takıın sıkınblar içinde oiacaktır» demiştır Başbakan Demirel gazetecilenn lç ve dış konulardakı çeşitli s o rulannı soyle cevaplandırmıştır «Soru Ege'dekı tatbikat konugunda blr şey gayleyecefc ndsiniı? Cevap Ege'de tatbikat y»pmak bizım hakkımız, nerde i*tersek yBparu tatbikau Soru Bu konuda bir anlaşma?lık var mı' özellıkle h«va hattı konusunda notamızı cevaplandırmamış bulunuyor Yunanıstan Cevap Bizbn tatbikat yapmamız için bır anlaçmaya da ihyok Tatbücat yapmanus htikümran bir devlet olarak hakkınıısdır Soru FIR battının kullamlma sı bıze mı, yokn Yunanistan'a mı a ı f Crvap Aslında bunlar senelerden berı miuakere ve muna kaşa konusu olmuş ve en sonun da bu durumu bir netıceye bağlamak içm çalışmalar yapıldı, (Deramı Sa. 9, Sfi. 2 de) Kıbrıs görüşmelerinin somut bir sonuç alınmaksızm bugün sona ermesi bekleniyor Kosta DAPONTE bildiriyor BM G«nel Sekrete n Waldheım ın denetımındeıti Denktaş Klerıdes gorüşmelennın dorduncu gunu dc çehşkılı beyanlarla kapanırken Toolumlararası gorusmelerden somut bır gelısme bekienemevece^ı anlaşılmaktadır Dun ıkı saat süren toplantıdan sonra taraflar, bugün saat 10 da son ket bir araya geleceklerdır Gorüşmelerın sonu cundakı ortak bıldırı ortak bır basın toplantısıyla açıklanacakt'r Rum temsılcısı Klendes'm beklenen onenlennı bugune er^eledıftj. bu (tecikmenın de Makarıos un dıretmesmden ılerı geldıgı bıldı(OOTamı S«. ». hu 4 de) Bir banka daha soyuldu; 19 bin lira alan soyguncular, I kişiyi öldürüp 3 kişi/i yaraladılar îş Bankası Kurtuluş Şubesi dün saat 15 15 sıralannda süâhlı üç kışı tarafından basılmış, kasadan 19 500 lira alan soyguncular, yurttaşlar tarafından yakaianmak ıstenmış, ancak çevreje hedef gozetmeden ateş eden kişıler. bir eczacı kalfasım öldurmüş, bıri ağır olmak Uzere Uç kışıyı de yaralamışiardır. Cadde üzerindeki bankada mey dana gelen soygun ve daha sonra stllhlann ardarda patlaması panik yaratmıştır. Gangster fılm lerınde görülen sahneleri andıran soygun, soygunu izleven cina^et ve varalamalar trafığı aksatmış yurttaşların bır kısmı araçlannı bırakıp kaçmış, cadde kısa bır süre içinde boşalmıştır Cadde üzerindeki bankaya giren 25"?0 yaşlanndaki kişi. vezneye gıtmiş, para vatıracagını sovlemiştır Veznedann bir ara durakladığını gören soyguncu, sılâhını çekmiş, «Sakın kıpırdama, kasada ne kadar para varsa ver» demiştir. tlk gelenm arkasından bankaya gıren lkinci kışi. ise banka personelinl zararsız hale eetirmiş, Uçüncüsü de kapıyı tutmuştur. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) "ÎDARÎ YARGI KARARLARININ UYGULANMAS1,, KONULÜ SEMPOZYÜMDA YÜRÜTME ELEŞTIRÎLDÎ DANtŞTAY 3. DAİRE BAtfANf: .yt)»OlMFYi DUSDUftMA KAJUKUBININ INFAZ EDttfttMBI, ANAYASATt İ H I İ İ SUÇUDUR.. HJBSA, (Cumhorivet) Burda duzenlenen «Idarı Yargı kalarının uygulanması» konulu npozyunıda konuşan Dantjtay ılncu Daıre Başkanı Orhan Öz ., Danıştay kararlannın uygulanmamasının bir Anayasa suçu olduğunu soylenuş, «Yürütmeyı durdurma kararlarının ınfaz edılmemesı, yuce dıvanda vargılanacaklar ıçın tamamen bir Anayasayı ıhlal suçudur. Ve bu suçtan yargılanacaklara TCK'nun 146. maddesı uygulanır» demıştır Danıştay Üçılncü Daıre Basfcanı Ozdeş, Danıştay kararlannın yerıne getırümemesımn vahun sonuçlar doguraca&ını savunarak, hukuka karşı her türlü dırenı*ten kaçuıılmasını ıstemıstır. Ayıu sempozyumda bir teblığ sunsn Turkıye Barolar Bırlijn Başkanı Prol Faruk Erem de mahkeme kararlarmın uygulanmasının zorunlu olup olmadıJU yolunda bir kuşkunun bulunmasıjjm bıle anlamsız olduğunu kavdetmış, «Pakat partı çıkarları memlekettmude bir (Yapay hukuksal kuşku) yaratnusur» demıştır. Konuyu anayasal açıdan eleçtiren Prof Erem, hukuka karşı dırenışın Anayasayı ıhlâle donuşumünden sakımlmasının tüm kuruluşların başta gelen gorevlerın den olduğunu belırterek çunları eklemıştır. «Bır sureden beri hukuk devletı ükesınden sapma anlamına gelen davranışlann yoğunlaşması karşısında Turkıye Barolar Bır lığı yonetım kurulu sıyasl kuruJuşlan bır kere daha u>armak zorunlulugunu duymaktadır, hukukun reddettığı güç ve yontemlerın kullanılması, kurumları sarsmaktan oteye, hıç bır yarar getırmemıştır Hangı nedenle olursa olsun olağan dışı uygulamalann vazgeçümezlığını savunanla'Tn haklı çıkögı hıç bır donem vaşanmamıştır Hukuk devletıne aykırüık ve bunun sonucu hukukun ustünlüğu ılkesı ıle bagdasmayacak ılkelere olanak vermek hukukun ustunlüğü gıbı ılen.ı bır anlavışm ıtıci gücü ıle oluşan anayasamıza karşı gelmeıctır » KİTAP YAKMA, KITAP TOPLAMA Orhan APAYDIN öıgür dfisüncerl ransıtan, gerçekleri aydmlatan kitaplara ve onlann yaıarlanna düşmsnlıb, tasizmin en belirgin davranışını oluştunır. Kitaplan meydaniarda toplayarak atese vermek, kitabevlerinl tutuşturmak, devIft fucunü kullsnarak kitap yayınını vasaklamak ve rsyınlanan yapıtlan toplamak faslzme 6xgu vontemlerdir. Bir *vnç profesvooel kaatflden oluşan SA komandolann» dayanacak 193S yılı bajJarında Almanya'da iktidan eüne geçiren Adolf Hltler, bütün bir Alman halkı Ozerlnde egemenlifini knnıbilrnrk, fasist düzeni kabul ettirebllmek için insaolan çocuk yaştaa kosailandırmak gerektı£inl çok iyi bilivorda. Onun içlndir kl Reichstag yanguundan sonra NazUerin dmenledJel ikincl yangın, 10 Mayıs 1933 ak?amı Berlin'de tniversite slanında okul Utaplıklanyle kitapçüardan toplanan 25 bin cilt edebivat, sanat ve btlim yapıtının Goebbels yönetiminde törenle yakılmasıvle oldo. Almanya'da kitap yakma eylemleri Ikin(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Batı Alman AirMetal'in Türk temsilcisi 'Türkiye'de hiçbir işin parmak oynatılmadan yürümediğini söyledi tl »iyanet ütçesini Örüşen lecliste, ihşmalara jma TYS, Oncü Kitabevine yapılan sabotajı protesto etti öncu Kttabevme yapüan sabtfajı Yakmakla Detnmct Duşvncenm kınamak ıçın Turktye \azariar Gehşmest Onlenemez* yaztst Sendıkası uyesı 36 yaiar dun asilmtfttr duzenlenen basın toplantısından Tttrktye Yazarlar Sendıkan sonra haika kıtaplanm ımzalamava Başkam Az\z \e$m yapttax başlamtşlardtr konuşmada Oncü Kitabevtmn Öncu kıtabeııtım kaptina IMfcifuinı protesto «derete Turkıye yazarlar Sendıkası aemıştır tarafmdan <Küap te Kttabevı *Devlete ödediğınuz vergîler. en başta jntrttaştn ean ve mal guıenlıgım deüetın sağlaması ıçtndır Ba yazarlar btnbtr zorlukla kalemlenmızle saglayabudığvnız kazancimızdan vergılenmızı pencı giu,ler kitapçı dukkânlanm yakıp yücstn ve suçlutor da yakalanmatınlar dıye vermıyorur. Bu sabotan kmamak, baskıya ugrayan btttün kuabevlennm sımgesı olarak desteklemek tçtn bir hafta svreyle bvrada kttaplanmizt okuTlarmua ımzalıyacağız » Kıtabevım yakmaya kadar vardtrtlan kultSr dufmanltğtm protesta etmek amacıyia dün Azız Ntsm, Basan îzzettm Thnamo, Vmti Kaftanaoğlu, Demırtaj Ceyhm, Recep Buamer ve Maeıt Cevat kıtaplartnı ımzalamı$laTdır. Dtğer yazarlar da gelecek çorçamba günü aksamına dek okurlartna kıtaplartnı \mzalamıalc tçm öncu Kıtabevtnde saat 1100 * 18 00 arasmda btdunacaklardır. AVKARA, (ANKA) Askerî naklıye uçaklannın ımalât proJeJenni hazırlajan Alman Aır • Metal firmasınm Turkıye temsilcisi Emekli Hava Albayı Kı'ıçaslan Ergtabaş, «AMC111» uçak lan hakkında basında çıkan suçlamalann gerçeğe uymadığını belırtmiş, «Türkıye'de gübreden traktöre kadar hıçbir işin parmak oynatılmadan» yürümeyışin den yakmnuş, «Bazı görünmeyen kuvvetlerin namuslu girişim leri sonunda önlediğınl» öne sür müştür. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) amazı için ra verildi KARA, (Cumhuriyet Bürosn) Jllet Meclısı Genel KurulunDıyanet Işlerı butçesı gorü Irken APu îhsan Toksan'nın [P komunızme tarla hazırla tır» sozlerı ılzerıne CHP Grup kanvekılı Hayrettın Uysal, san'yı «bıtkmye benzetınce tartışmalar olmuştur Bu ia MSPIı başkanvekılı Ra Hancıoglu ıse «cuma nama aktı geldıgı» gerekçesıyle ça lalara 40 dakıka once ara (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) îngiliz Lisesindeki uyuşmazlık devam :diyor Ingılız yonetımı ıle Turk Müdur Mustafa Yucel arasındakı uyuşmazlık yuzunden oğrencılerın oğretmensız kaldığı îngılız Lısesınde aıleler, îngılız yönetı Şükran KETENCi mlne başvurarak oğretmen açı gının kapatümasını ıstemışlerdır. kişehir'de: 1C, iktidardar şürülmeli» mpanyasını rdüren »'lileri lis engeliedi GÖZLEM UĞUR MUMCU ; j Ozdeı'in konujması Danıştay Uçüncü Daıre Başkanı Orhan Ozdeş ıse bıldmsmde yurutme ve ıdarenin daıma ıdarl yargı kararlanndan şıkâ(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Saym Muhbir Başbakan. Halen >onetıcısız olan okulun sorunlarma çozum bulunabılmesı amacıyia bır heyet kuran oğrencı aılelerı daha once de Mılli Eğıtım Bakanlığına başvurarak Ingılız jonetımı ıle uyuşmazlığa düsen Turk mudurun geçen yılkı ıstıfasmın onaylanmasını ve anlaşmazlığın ortadan kaldınlmasını onermışlerdı Istanbul Valısı Namık Kema! genturk, uvuşmazlıkla ılgılı son gelışmeler hakkında bılgı venrken, Mustafa Yücel'ın raporlu olduğunu ve okula donmeme ka rarında olduğunu açıklamış, ancak aılelerden gelen tngılız Mu (Devamı Sa. 9. bu. 7 de) Cumhuriyet'in Anketine Cevaplarınızı Bekliyoruz CEVAPIARINI HENÜZ GONDEREMEMİŞ OLA^^ OKÜYDCÜLARTME DOLDUBACAKLARI ANKET FÎŞLERİNt 1 L Â N ETTİGÎMİZ ADRESLERE POSTALAYABtLIRLER VEYA BIRAKABtLlRLER.. Orgeneral Alpkaya, F 104 S uçaklannın alımı ve Ege FIR hattı konusunda basın toplantısı yapacak •âNKAHA, (Cumhurlyet Fürosu) Hava KuvveUeri Komutanı Orgeneral Emın Alpkaya, bugun F104S uçaklannın Italya'dan alı mı ile ilgıh olarak bır basın toplantısı yapacaktır. Alpkaya. basın toplantısında son Lockheed olayı, Ege FIR Hattı ıie ılgılı olarak da bılgı verecektir. Hava Kuvvetleri Kararg&hında saat 10'da vapılacak basın toplantısı sırasmda Orgeneral Alpkaya Özellıkle Lockheed şirketi aracıhgıyla Türk Silâhlı Kuv vetlenne satıldıeı büdinlen P104S uçagı konusunda genış acıklamalar yapacaktır. B ıKIŞEHIR (Cumhurıvet) Genel Merkez Yonetım Kuıca 14 subat gunu Bursa'da »tılan «Mıllı>etçı Cephe Ik •dan Duşuruimelıdır» kamasını Eskışehır de surduren îkreterı Nurettm Ozbarış ve kadaşı Şeker Fabrıkasında sre bıldın dağıtırken pohsçe kola goturulduklerını ve ken ıne baskı yapüdığını ılen ıtıstur xı bir basın toplantısı duzen ı TIP II Başkanı Vedat Ba ğlu Ozbanş ıle 5 arkaınna polısçe yapılan baskınamış, TlP'ın sıyası b:r olduğunu, Anayasanın ve Sı I Partüer Yasası'nın teminatında oulundugunu hatırlatve bıldıri ve afışlenn tstenil zaman ve istenılen yerlerde jlıp asılabüeceğıni savunmuş Bir lastik fabrikası, mamullerine zam aldı Lastik üreten bazı fabnkalann zam ısteklen, Fıyat Kontrol Komıtesı tarafından kabul edılmıştır. Fıyat artışı ıçın Fıyat Kontrol Komıtesıne ılk olarak Unıroyal fabrıkasının başvurdufu ve zam talebmın 16 şubat >runü kabul edüerek uygulamaya konulduğu bıldırllmıştır Uniroyal bınek oto lâstıklenne yuzde 12, kamyon (Uevamı a*. », s>ü. 1 de) aşbakan Demirel, işi fiicü btrakmış. bazı yavın organlannı ihbar etmeje b»«lamıştır. Böylece «sayın muhbir \atandas« kavramından sonra «sayın muhbir başbakan» ka\ratnı rta siyasal edebiyatımıza girmiş bulunmaktadır. Demirel. 16 temmuı 1975 gun ve 2662 savılı yazı ile Adalet Bakanlığina başvurarak, bazı \ayın orfanlan hakkında kcuşturma açUmasını istemiştır. Adalet Babanlığı Ceıa Işlen Genel Mudurlujüne 25.7.1975 gün ve 4289 sayı ile kavıtlaoan Başbakanlık jaası nzerme arka arkaya davalar açümıstır. Demirel ihbar yazmnda aynen su sözleri kullanmaktadır: BEYRUT'TA ŞEHiT EDİLEN DiPLOMATIMIZ TOPRAGA VERiLDi ANKAR4, (Cumhurivet Bnrosu) Bevrut Buvukelçılıgunız Başkâtıbı Oktar Cınt dun Ankara'da duzenlenen cenaze torenınden sonra. uçakla nakledıldıgi Istanbul'da toprağa venlmışür. Oktar Cınt ıçın ılk toren. Dışislen Bakanlıjı dnünde dUzenlennus, daha sonra Maltepe Camıınde kılınan oğle namazmdan sonra cenaze özel bir uçakla Istanbul'a gondenlmiştır Dîşışleri Bakaniıgı önündeki tören saat 11 'de başlamıştır. Hacettepe Hastanesınden getinlen Oktar Cirifin tabutu. Dıslslerl Bakanlıgı onunde bır top ara(Devaou Sa. V. Sfi. S de) Cumhuriyet'in anketine en geniş ölçüde katılmanızı rica ediyoruz OLAYLARIN ARDINDAKİ Ege'de Manevralar eryütünde devletlerarası anlaşmalann, çatışmalann ve savastann doğal kaynakian paylasmak; yeraltı ve yenıstü servetlerine s&hip çıkmak nedenleriyle oluştujhmu bUmeyen Mşi, 20. vüzyılın son çeyre^inde kuşkusuz <rCahil> sıfatma ISvıktır. Tavmn adıyla tspanvol hahrası dire anüan çol parçasında bugün çeşitli devletlerin birhırıne drınelen ne anlam tasir? tstunde blrkaç vusbln Jdslnln bannabildlfi nç*nz bncakstı çöl, sraitımlald seadn fosfat yatak GERÇEK tikçe yo^uniaşmaktadır. Ba va» bancı truçlerin basında doguya açUma politikasıvla Yunanistan eorulmefctedir. Bir yandan Ege Denizinde, ote vandan Dofu Akdenizde vayılma siyasetinl benlmsemis bulunan Atina Ue Ankara arasındaki temel sorunlann çöznmJenınesl bu bakımdan zor luk taşıvor. Cunkıi ber Ud ulke batı dunvasında Amerikan blokunda yer almıştır: dencell bir uzlaşmaya yoneimek ve blok Içl (Devamı Sa. 9. Sfl. ö.da) Ankara ve Istanbul'da yavınlanan bır kısım tnevkatenin bir kerre incelenmesi sonucunda tannm edilen cetvel Uişıkte gbnderilmiştir. Aynı s«kilde tetkikl ile gereğınin ıXasını ve sonueundan btlgi verilmegml rica ederim . Ceza yarfuamnasuı düzenleven vasalar da, kimlerin, han gi kamu gore\lılerının, hanfi koşullarda fcovnştonna açacakları bırer birer behrtilmiştir. Anayaxa s^temine göre, devlet or^anlan, vasama, rârfitme ve yargi olmak uzere cç ana bSlüınde toptamr. Mahkemelere «mfr ve tallrna* Röndermek tavsiye te telklnde bnlnnmak anayaaa Ue y;>«aklanmıstır. Danıştay kararlanoı B«*bakanlı|ın çöp teneKesioe atan Demirel, bu kez, bu anavasa knraluu da görmezlflcten eelereb, savcı ve yarpçlan baskı Jtanda tntsaya yeltenmektedir. (Devamı 5. Sayfada) Y lan nedenivle paylaşüamayan bır servet kayna^ı sayümaktadır. 20. yüzyılın son çeyreftade vurt dedlğimiz kavramın vainız toprak vuzfinde degtl; toprak altmda. eöklerde. karasulannda ve karasttlanmn altınrta vatav ve diker sınırlar cidıerınl de hepimiz bellemiş obnalıyız. Turldve'nin veraltı ve denizaltı servetlerine sahip çıkmadan Turk yurduna sahlp çıkmak olanaksudır. Işte ba noktada yabancı cüçlerle anlasmazlı?unız son yıllarda cit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog