Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAGDAŞ  Y AY INLARI Felsefe ve Ulusal Kültür H  i  I  m i  Y a v u z Flyatı:  20  Llra tsteme  Adresi:  ÇAGDAŞ  YATINLART Cağaloglu,  H alkevi  So.  N o:  39/41  .  Istanbul Cumhuriy 5 2 .  yıl,  sayı:  1 8 5 1 1 Kurucusu:  TÜNUS  NADİ 12  Jubal  1 9 7 6  Perçemb» IJIİ NBUt  DEVIE1 OPERA  Vt  BALESi Şubat  persembe  18.30  balr  KURBAN   PETRUŞKA Şujjat  cumart.est  1 5 .1 X 1  çocuk  müzikall BREMEN   MIZIKAC1LARJ    2 U.3 U   operet CARDASFÜRSTtN Subat  oazar  1 5 . 1 MI  opera  DON   .IUAN Şubat  pazartesi  Zn.3U   konscr  ELÎF  ve BEDtt  ARAN   'PtYAN O  Î Kİ LtSl' Şubat  salı  18.3li  oppret  CtNGKNK  BARON Şubat  perşembe  18.30 onera  LA  TRAV1ATA (Basın:  111351    1005 Türkiye'nin ABD ve NATO ilişkilerinde yeni gelişmeler olabileceği bildiriliyor ANKARA,  (Cumhuriyct  Biiroau) D ışişleri  Bakanı  îhsan  Sabri Çaglayangil'in  Amenka  ziyaretini  ertelemesl,  bu  arada  NATO Genel  Sekreterl  Luns'un  ânl  olarak  Washington'a  gitmesi  Ankara'daki  diplomatik  gözlemcilerce TUrkiye'nin  ABD   ve  NATO  ile olan  ilişkilerinde  önemli  uyuşmazlıklar  bulundugu  yolunda  nitelendirilmektedir. G özlemciler,  önümüzdekl  günlerde  Tlirkiye  ile  Yunanistan  arasında  özelllkle  askeri  alanda oldukça  sert  gtinler  yaşanabileceğini.  Luns'un  Türklye  ile  Yunanistan  arasmdaki  muhtemel  sürtüşmeyi  önlemek  içm  Amerika'nın  harekete  geçmesini  saglamak  amacıyla  Amerika'ya  gitm iş  olabileceğini  de  beiirtmişlerdir. G özlemciler,  Türkiye'nin  ABD ile  olan  bozuk  ilişkilerlnin  düzeltilmesini  sağlamak  amacıyla  üslerin  kapanması  konusunda  başlangıçta  çok  yumuşak  davrandığını,  daha  sonra  da  ikili  görüşmelere  başlamak  suretiyle  iyi  niyetini  gösterdigini,  ancak  buna karşılık  Amerikan  Kongresinin Türkiye'ye  hakaret  eder  bir  tutuma  girdiğini,  bu  tutumun Amerikan  yanlısı  olarak  bilınen  De(Devamı  Sa. 8.  Sü.  4  de) Iran'a  TIR kamyonları için tanman yüzde  30 indirimden vazgeçildi ANKARA  (ANKA)    Uluslararası  karayolu  taşımacılığmda Iran'a  yapılacak  indirimden  vazgeçilmiş,  yüzde  30  indirimin  Iran dahil  hiçbir  Ulkeye  uygulanmaması  kararlaştınlmıştır. Bu  arada  F ransa  ile  önümüzdeki  günlerde  bir  transit  geçiş anlaşması  imzalanacagı  öğrenilmiştir.  Fransız  Taşımacılar  Kurulu  temsilcileri,  iki  gündür  Dışişleri  Bakanhğı  yetkilileriyle  göriişmelerini  sürdürmektedlrler. F ransız  taşımacılarının,  ton  başına  20  kuruş  geçiş  ücretlni oluınlu  karşıladıkları  bildirilmektedir. D ışişleri  Bakanlıgı  yetkilileri, nnlaşmalı  Ulkelerle  ve  anlaşmak için  sıraya  girenlerle  imzalanacak  anlaşmalarm  bir  yıl  süreli olacağını  açıklamışlardır.  Bunun yanı  sıra,  TIK  kamyonlanyla  il(Devamı  ba.  ö.  Sü.  b  da) Ankara Savcılığının açtığı soruşturmada  M aliye M üfettişleri  bilirkişi  olarak  inceleme  yapıyor RÜŞVET  iDDiALARINA  ADI  KARIŞAN  UÇÂK  ŞiRKETiNiN,  TÜRKiY E'DEKi  Y ABANCI  TEMSiLCiSiNiN  DAViD  CATER  ADINDA  BiRi  OLDUGU ÖGRENiLDi FORD,  ABD  UÇAK  ŞiRKETLERiNiN DIŞ  iLiŞKiLERiNi  GOZETiM  ALTINDA  TUTACAK  Bİ R  KOMiTE  KURULMASINI  iSTiY OR.  BERNARD  HAKKINDA  BELGE  BULUNAMADI. Lockheed  temsilcisinin defterlerine  el  kondu (Ctımhuriyet  H aber  M erkrzl) ABD   Lockheed  uçak  şirketinin, Ttlrkiye'de  13  milyon  lira  rüşvet dağıttığı  yolundaki  iddialar  11zerine,  Ankara  Cumhuriyet  Savcılığı  soruşturmasma  başlamış ve  şirketin  Ankara  temsilcisinin defterlerine  el  koymuşîur. Rüşvet  iddiasiyle  ilgili  olarak Ttlrkiye'de  bu  gelişmeler  olurken,  ABD   Başkanı  F ord'un, uçak şirketlerinin  dış  iliskilerini  gözetim  altında  tutacak  bir  komite kurulmasını  istedigi  bildirilmektedir. Bu  arada  aynı  şirketten  rüşvet aldığı  öne  stlrülen  H ollanda Pren si  Bernard  hakkında  ise  adlî  kovuşturma  açılması  için  yeterli belge  bulunmadıgı  açıklanmıştır. El  kondu Ankara  Büromuzun  haberine göre, Lockheed  Şirketinin  Anka ra  Temsilelliğinin  el  konulan defterleri  bilirkişi  olarak  görevlendirilen  Maliye  Mufettişlerine teslim  edilmiştir.  Müfettişler.  iki savcı  yprdımeısıyle  birlikte  rüşvet  olayma  kan şan  Lockheed  firmasınm  Ankara  Temsllclliftine Ritmişlerdir.  Bilirkişi  incelemesinin  ıızun  silrecegi  sanılmaktadır. Temsilci  kim! Lockheed  flrmasının  TU rkiye' dekl  yabancı  temsfleisinin  David Cater  adlı  bir  klşl  olduSu  «ftrenilmiştir.  Nezih  DuraJ  ise  «Altay»  şirketı  adıyla  Itirk  temsllcisidir.  Nezlh  Durnl'ın  bir  kardeşl  de  uçak  ve  silâh  satımı  işleriyle  ugrasmaktadır.  îkinci  kar deşi  ise  PAA  Hava  Yolları  uçaklanndan  blrinin  uftradıftı  knzada ölmüştür. Bu  arada, emekli Tuğamiral  Ad (Devamı  8a.  B.  SU. 1  dc) AE T uzmanları, Türkiye'ye  d a h a f azla ödün verilemeyeceğini  belirttiler Türk  hükümetinin  isteği  üzerine  önceki  akşam  tstanbul'a gelen  AET  uzmanlar  heyeti  dün özel  sektör  temsilcileriyle  iki ayrı  toplantıya  katılmışlardır. H eyetin  özel  sektör  görüşmelerinde  başkanlığını  yürUten F ransız  Sanayi  eski  Bakanı  Caporale  AET'nln  TUrkiye'ye  daha  fazla  ödün  verme  yanlısı  ol AP  Temsilciler Meclisi toplandı, Demirel: "Bölünmenin tesirleri yok edilecektir,, ANKARA  (Cumhurlyet  Bürosu) AP'nin  kuruluşunun  15'nci  yılını  bitirmesi  nedeniyle  dtin  şölen  biçiminde  yapılan  AP  temsilciler  meclisinde  konuşan  Demirel  »Daha  güçlü,  daha  çok  ve daha  bUyük  olmaya  mecburuz. lleriye  bakmaya  mecburuz.  Kırgınlıklar,  dargınlıklar  ıınutulacaktır.  Bölünmenin  tesirleri  yok edilecektir.  H er  kademede  blitün leşme  gerçekleştirilecektir.  Herkes  eteğindeki  taşı  atacaktır  yeni  bir  hamle  yapmağa  mecburuz.  Adalet  Partisine  güç  katacak  gayretler  Istiyorum»  denıiştir. (Devamı  Sa.  9.  Sü.  1  de) •  TiCARET  BAKANLIGI  TARAFINDAN  HAZIRLANAN  RAPORDA  İ SE TÜRKİ YE'Nİ N  ORTAKPAZAR'A  ÜYE  OLMAKLA,  KURULU  SANAYiiNi FEDA  ETTiĞi  Bİ LDİ Rİ Lİ YOR. alandaki  istedifti  ödünleri  tümüyle  versek  dahi  bu  ihracatınızda  ancak  200 bin  dolarlık  bir artış  yaratabilir.  D aha  fazlası madığıru  ifade  etmiştir.  Bu  arada  Türkiye'nin  özelikle  tarım konusunda  ödün  isteklerine  deginen  Caporale  «Türkiye'nin  bu için  bir  potansiyeliniz  zaten yok.  Bu  nedenle  TUrkiye  bu alanda  artık  daha  fazla  ısrar etmemelidir»  demiştir. öte  yandan  AEH"nin  Akdeniz  politikasma  yöneltilen  eleştirileri  cevaplandıran  AET  heyet  başkanı  Ankara  anlaşmasının  TUrkiye  ile  AET  arasında (Devamı  Sa.  ».  Sü.  4  de) KOMANDO BASKININDA Y ARALANAN ODTÜ ÖĞRENCİ Sİ SEMIH ERBEK ÖLDÜ ANKARA  (C amburlytt  Bürnsu) Sınava  giderken  komandolar tarafından  otobüslerl  basılarak tabancayla  yaralanan  Orta    Dogu  Teknik  Ü niversitesi  öğrencile rinden  Semih  Erbek  dün  H acet tepe  hastanesinde  ölmüştür. 3  ocak  1976  tarihinde  otobüslerle  ODTÜ'ye  sınava  gitmekte olan  ögrencilerin  önü  komandolarca  kesilmiş  ve  otobüsler  komondoların  baskınına  uğramışlardı.  Ellerindekl  tabancalarla sağa  sola  ateş  eden  komandolar  bu  sırada  6  öğrencinin  yaralanmasına  yol  açmışlardı. ODTÜ'deki  öğrenimi  baltalamak ve  çıkardıkları  olayları  ODTÜ'ye yansıtmak  amacını  güden  komandolar,  ortada  hiçbir  neden yokken,  öğrenci  otobüslerini  bas mışlardı.  Otobüslerin  baskına uğradıgı  gün,  komandolar  kendilerini  bekliyen  arabalara  binip gitmişler,  arabalan n  plakaları saptanmı?  olmasma  rağmen.  o tarlhten  bu  yana  suçlular  yakalanamamıştı. Baskın  sırasında  yaralı  6  öğrenci  H acettepe  H astanesine  kaldm lrm stır.  Bu  yaralı  ögrencilerden  Semih  Erbek,  dün  Hacettepe  H astanesinde  ölmüştür.  Er(D evamı  Sa. 0.  sü .  1  de) Cumhuriyet'in Anketine Cevaplarınızı Bekliyoruz •  ANKET  F tŞLERt  BÜGÜNDEN   İ Tİ BAREN   Bİ R HAFTA  SÜREYLE  GAZETEMİ ZDE  YAYINLANACAKTIR.. ANKETE  CUMHURİ YET  OKUYAN   H ERKESİ N KATILMA8INI  BEKLİ YORUZ.. AÎLELERİ N   H ER  YAŞTAKİ   OKUR  ÜYELERİ NIN  VERECEKLEBİ   CEVAPLAR.  ANKETI GERÇEK  AMACINA  ULAŞTTRACAKTIR.. AMACIMIZ,  F İ KÎR  G AZETESİ  CÜMHURÎYET1İ N  DAHA  DA  BAŞARILI  VE  ÇAGDAŞ Bİ R  YÖN. DE  OLUŞTURULMASINDA OKUYUCULABININ KATKILAKINI  SAGLAMAKTIR.. SON   ANKET  F İ Şİ N İ N   YAYINLANACAÖI  18  ŞUBAT  1976  ÇARŞAMBA  GÜNÜNDEN   İ Tİ BAREN CEVAPLARINIZI  EN   KISA  SÜBEDE  «CUMHÜRtYET  G AZETESt,  ANKET  BÜROSU.  CAĞA. LOGLU,  ISTANBUL»  AD RESİ N E  G ÖNDEREBİ Lİ RSİ N İ Z.. •  •  •  •  CUM HURİ YET' in  Anke ti Bugün  5.   Sayfada Maliye Bakanı Uiuslararası kuruluşlardan 1 milyar  dolar kredi alınacağını açıkladı •  1976  BÜ TÇE  KANUNU   TASARIS1  SENATO'DA  fiT'YE  KARŞI  95  OYLA  KABUL  ED İ LD İ ... GÖZLEM UĞUR M UM CU H allç'ln  9545  metrekare  kiiçüldüğünü  bellrt«n  uunanlar,  «Altınboynuz>un  yakında  bir  kara  parçası  hallne gelec.ejt\ nl öne  sürüyorlar (Fotofraf:  TuUy DlVtTÇlOĞLU; Haliç'in  temizlenmesi  için Dünya  Bankası  kredi  verecek Yabancıların  «Altınboynuz»  adını  verdiklerl  H aliç,  50  yılda »545  metrekare  küçülmüştür.  Bu durum  birkaç  yıl  daha  devam ettiği  takdirde  uzmanlara  göre H aliç  bir  kara  parçası  haline Kelecektir. Milll  Emlâk,  Tapu  Kadastro MUdUrlüğU,  H aliç'in  50  yıl  önceki  haritalarını  bugünkülerle  kar KIBRIS  İ Çİ N TOPLUMLARARASI iKiLi GÖRÜŞMELERİ N 17ŞUBATTA ViY ANA'DA BAŞLAMASI KESiNLEŞTi (Dış  H aberler  Servisl) Kıbrıs  sorununun  çözümüne ilişkin  toplumlararası  görüşmeler konusundaki  engel  ve  anlaşmazIıklarui  ortadan  kalktıgı  ve  görüşmelerin  daha  önceden  açıklan dıgı  şekilde  17  Şubatta  Viyana'da başlayacagı  Birleşmiş  Milletler örgütü  tarafından  resmen  açıklan mıştır. Kıbrıs  muhabirlmiz  lzzet  Rıza Yalın.  New  York'tan  dün  akşam yapılan  açıklamanın  Lefkoşe'deki BM  yetkililerince  de  doğrulandı(D evamı  Sa.  9.  SU. (i da) Polîse Saygısızhk Budur.. ANKARA,  (Cumhuriyet  Biirosu) 1976  mali  yılı  bütçe  kaııunu  tasan sı  dün  G umhuriyet Senatosun da  67'ye  karşı  »ft  oyıa  kabul  edilmiştir.  Bütçe  16  Şubat  pazartesi gününden  itibaren  M ecıit'te  ele alınacaktır. G örüşmeler  sırasmclu  CHP'lilerin,  menıur  m aaşlan  kiil.sayısının 9dan  10'a  çıkarılması  yültındaki önerge,  Seruıto  ve  Meclıste  parlamenterlerin  harcamayı  Hi'ttırıcı önerge  vermelerine  olanak  bulunmadıgı  gerekçesiyle  Senato Buşkanı  tarafından  oya  konmanuştır. (Devamı  Sa.  9,  Sü.  8  de) îhsan  ONUR OLAYLARIN ARDINDAKt şılaştırarak,  doldurma  suretiyle H aliç'i  küçültenler  hakkmda  kovuşturma  açmıştır. Yapılan  incelemede,  H aliç'in Sütlüce,  Balat,  Ayvansaray  ve F ener  kesimlerinde,  doldurma faaliyetinin  hızla  yUrütüldügU   ve kazanılan  yerlere  fabrikalar  ve iskoleler  inşa  edildiği  görülmü*tür.  F abrikaların  bıraktıkları  ar tıklar,  H aliç'in  küçülmesini  daha  da  kolaylaştırmaktadır. N ilekim  Bayındırlık  Bakanlıgı uzmanları  yaptıkları  incelemede. Taşkızak    Balat  ve  Kağıthane arasında  6 10  milyon  metreküp Gazetemizde yazısı yayımlanan Gelirler Kontrolörü mem'Huktan çıkarıldı ANKARA,  (ANKA)   Cumhuriyet  G azetesinde  «Istanbul'da  Yıldırım  H arekatı»  başlıklı  yazısı yayımlanan  G elirlı ı  G enel  MUclürluğu  Kontrolörli  Murat  Cahit Koğacıoglu,  bir  daha  Devlet Memurluğuna  atanmamak  üzere memurluktan  çıkarılmıytır.  Mu(Devamı  Sa. D,   Sü. i  de) GERÇEK (Avrupn  Ekonnmik Topluluğu)  İ le  Türklye  arasmdaki  lliskilerl  Irdcleyen  bir  raporun  özetl dünkii  gazetemlzde  yayınlandı. Ticaret  Bakanlığınca  hazırlanan bu  raporun  gerçeklerl  olduğundan  daha  ılımlı  blçlmde  dlle  eedirdlğlne  kuşku  yoktur. 1)  AET  ile  TUrkiye  arasmdaki Uiskiler,  ülkemiz  açısından  terslnt  bir  olusumu  körüklemektedir.  AET'nin  amacı  üye  ülkeler arasında  ekonomik  biitUnlesmeyi sağlamak;  blrblriyle  uyumlu  çıkarların  sagladığı  ekonomik  bü Ortakpazar'ın  Pazarı lünİ Pijmrden  siyasal  bittünle?ıneye  yönelmektir.  Ne  var  ki AKT  ülkeleri  ile  Türkiye  arasında  ekonomik  baluından  yapısal ayrılıklar  vardır.  AET,  Türkiye tan m ın ı  ve  entlüstrlsinl  gerekll blçlınde  koruyucu  vc  destekleylcl bir  islevl  siirdiiremezse,  iilkemlzfn  ekonomlsi  yarar  değil  zarar BÖrecekiir.  AET'nln  eski  adı  Ortakpazar'dır;  Türklye  bugünkii kosullar  siiregellrse  U rtokpazar toplulugunun  pazarı  durumuna düşecektlr. 2)  Türkiye'nin  tarımsal  ürünleri  konusunda  AET'nin  tutumu onaylanacak  fribl  değildir.  Çünkü AET,  çeşitli  ttlkelere,  Türkiye  ile olan  iliskilerini  aşan  kolaylıklar (tıisU rnıiştlr.  Ülkemiz  Ortakpazar'a  195!)  yılmda  Ririş  İ çin  başvurmuş,  25  haziran  1963  yüında Ankara  anlaşması  imzalanmıştır. Ankara  Anlaşmasına  katma  protnkolla  bir  yön  verllmek  Istcntnistlr.  Bu  yeni  asamada  Türkiye  AET'den  umduğunu  bulamanııştır.  AET'ye  üye  adayı  Türkiye'nin  buKÜnkü  durumu,  AET'ye üye  almayan  nlce  ülkenin  duru• •• (Devamı  Sa. 9,  SU. 3  de) çamur  bulunduğunu  tesbit lerdir. E1H  yıl  içinde  H aliç  yedl  kez taranmıştır.  Son  kez,  iki  yıl  önoe  tarama  yapılmıştır.  Bu  taramadan  sonra  ngır  tonajlı  gemıler  H aliç'e  girip  çıkmışlardır. Ancak  şu  anda  yine  durum  eski haline  dönmüş  ve  gemilerin  seyri  olanaksızlasmıştır. F abrikalarm  artıklan n ın  yanı sıra,  çevrenln  kanalizasyonu  da H aliç'e  baglı  bulunmaktadır.  Bu da  doldurmaya  hız  vermekt«dir. 3 aliç'de  bugün  bir  tek  denlz Urünti  bulmak  mümkün  degildir.  F abrikaların  denize  bıraktıkları  kimyasal  maddelerle  kanalizasyon  artıkJarı,  deniz  Urünlerinin  tamamen  yok  olmasma neden  olmuştur.  H aliç'e  fabrika îırtıklarının  ve  kanallzasyonun verilmesi  Su  Ü rünleri  Yasasına (D evamı  Sa.  u.  Sü. i  de) ephe  partllerinln,  püvenllk  kuvvetlerinl,  alyasal  amaçlarla  kullanmak  istediğl  iitedenberi  ilerl  sU rülmekte  ve bu  konııda  somut  firnekler  Je  verllmektedlr.  Cephe  or(aklığı,  hükümete  adımını  atar  atmaz,  bazı  vönetmelik  deİ tisikUkleriyle,  askerllklerlnl  yapmamıs  genclert  polls  kadrolarına  almak  Istemlstir.  Bu  konuda  llk  tepkiyl  polis  örgütlcri  (föstermiş,  yapılan  vönetmelik  değlslkligi.  Danıştay  kapısıııdan  dönmüştür.  Böylece,  Ragcı  aaldtrganlara  polis  üniforması  giydlrme  yolundaki  hesapları,  «U mut  Sokagı»ndakl D anıstay'ca  altUst  edilmiştir. Demirel  HükUmetl, pollsler  Uzeıinde, cumhuriyet  tarihlnln  en  ağır  naskılannı  denemls,  blrçok  Emniyet  K<irevlisinl vaz kıs  demeden  uzak  lllere  ve  Uçelere  sürmiiştür.  Poll» KoleJ  ve  Enstltülerinde,  llcric)  «azetelert  okumaktan  başka nuçiarı  olmayan  ötrencller,  çesltli  seklllerde  cpzalandırılmıştır.  t)ç  bes  hafta  önce,  .fandarma  yüzbaşısi  Hanefl  Krkan, Bornova'da  sagcı  saldırganlan  sııç  kanıtlanyla  birlikte  vakalayınca.  Devlet  Bakanı  ve  Basbakan  ¥ ardımcılı£ı  koltııfıınu Işgal  eden  Bay  TUrkes,  bu  giivenlik  görevllsiııln  kotnünist (Devamı  5.  sayfada) C MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI Yaztsı  S.  Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog