Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAC.DAŞ YAY1N1ARI Salâh BiRSEL Şiir ve Cinayet Edebıyai ve Sanat Uzertne Seçme Yaztlar Ftfalı: 15 llra hteme adrest: ÇA6D&) Y&TIMURI Cağatoglu Halketı sokak No 3 4 4 1 utanboJ Cumhuriyet 52. yıl wyı: 18500 Kunıcusu: YÜNT3S NADÎ 1 Şubat 1976 Pazar NAMUS GAZI Yazan: Aziz Nesm Aziz Nestn'ın yaîdığı Namus Gazı adlı Kitap Mılli bğitiro BaKanhğımn emrtyle ofcui Kitapuklanndan toplatılTmştır DordüncU Dasımı tükenmiş olan Namus GazıTrtn Deşincı Da«ımı yayımlanmıştır Okul kîfcriıklannd* bulunroasa da bütün kitapçılarda DAGrrrvı TEKIN Milli Eğitim Bakanı.arıdüin milli birliği bozduğunu savunan ABD Senato komisyonu bir genelge kararı tepkilere yolaçtı yayımladı Washington Çağlayangilin geıi tarihini I / şubat olarak açıkladı, Ankara'da ise ertelemeden söz ediliyor Senato Komisyonu, ABD hükümetinin Türkiye için önerdiği hibe ve kredi miktarını kısarken, dolaylı yoldan ambargoyu da sürdürmüş oluyor Baskentteki gözlemciler, Amerikan uslerine iiişkin görüşmelerin Turk tarafınca tek yaniı oiarak kesilmesi olasılığı üzerinde duruyorlar AKKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Amerikan Senatosu Dışılışkıler Komısyonunun, ambargonun devamı anlamına geien karan Ankara'da tepkıyle karşılanmıştır. Başkenttekl dıplomatık gozlemcller, komısyon karanyla, kapatılmış Amenkan üslennın geleceğını gorusmekte olan ABD Hükumetinm çok guç duruma düştuğunü ve bu koşullar altında Türkiye'nın üslenn geleceğı ıle flgiU gbruşmelere tek tarafh olarak son vermesmın beklenebıleceğınl belrrtmışleTdsr Amerikan mali yüımn başlangıcı olan 1 temmuz 1976'dan geçerll olmak Uzere Kongreye sunulan dış yardim kanununun Tür kıye Ile ilgili bbltımüne, ABD Kulolmetl herhangi bır koşuîa bağlanmaksızın Turkıve'ye 75 nulyon dolar hıbe ıle 130 raüyon dolar da devletten devlete kıedül satış yapümasıru sağlayacak 205 mılyon dolar koymuştu Oysa Senato Komısjonu, Hükumetın ıstediğl 75 müvon dolarlık hıbeyl 25 mılyon dolara Indırmış, devletten devlete sanşı satlayacak olan 130 rtulyon dolarhk kredıh satış bblumunü ise, onerılen bıçlmıyle kabul etmı?, ancak hem hıbemn hem de kredill satışın yapılabilmesi içın «Kıbrıs'tald Amenkan silâhlannm gerl çekilmesi» koşulunu getirerek de facto (tulen) ambargo uygulamasının surdürülı»esinı karara baglanuştır Komısyonun, bu arada ABD Hukümetmln Yunanistan'a verümesıni ıstedıği 50 mılyon dolarlık hıbeyı 25 milyon dolara indırdıgı, ancak buna karsılık, «Yunanıstan'ı desteklemek ıçtn« b5 mılyon dolarük başka bir fon kabul (Devanu Sa. 9, Sü. " de) soruşturmadan kurtarmak için Meclis toptantısını AP engelledi le AP. TBMM blrlesık oturum» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Grubu Başkanvekılleri na gelmeverek Başbakan uemıAli Nejat Olçen, Hayrettm Uysal, rel ve vakınlannın yolsuzlugunu mevdana çıkaracak ve suçlu duFıkret Gündoğan ve Recai Kocar ruma düsürecek soruşturmay» man, dün düzenledikleri basın toplantısında, AP Grubunun engel olma yolunu seçmışlerdir. «Genel Baskanlarını soruştunna Sayın Demirel hakkında Meclis'B (Devamı Sa. 9, Su fe da) dan kurtarmak ve korumak ama cı ile TBMM toplanUsını engelle dıklerini» ıleri sürmüslerdir. Başbakan SUleyman Demirel* ın, «Pılavdan donenın kasığı kırılsın» sorünü «kot t ı r kabadayılık gösetırisi» olarak mteleyen ölçen, üyssl, Gündoğan ve Kocaman, «Cepbe ıküdannı oluşturan partl lenn bir bölümü bu durumdan üzgun gbnınmektedir. Bu durum, demokratık Cumhurivetçi reıımin saglığmı hâlâ korudugu nun kamtıdır AP Grubu ıçmde bıle yolsuzluklara, kanlı olaylara karşı çıkan parlamenterlenn bulundufunu görüyoruz» demışlerdir CHP Grubu Başkanveküleri bzetle şoyle konuşmuslardır" «Mobilya yolsuzluguna ait Mec lis soruşturması TBMM Eundemıne alınmıştır Cephe iktıdannı meydana getıren partıler, ozellık CHP'ye göre, Demirel'i Hikmet ÇETiNKAYA Milli Eğıtim Bakanı All Nalli Erdem, valılıklere bir genelge gondererek, a n dılm milli bırlıgi \e butünlugu bozduğunu, bu dılın bır moda salgını olduğunu one sürmuş, kıml aydınlann ve bır kısım basın organlarının bunun etkısı altmda kaldıgını beUrterek, «Bu asm ve sorumsuı tutum ve davranışlann o<ıuUarı mızda da bır takım menîi tesırler husule getırdıgi Bakanhgımıza kadar ulajan şıkâvetlerden anlaşılmaktadır» demiştir VahliKİerce Mıllı Eğıtim Mü(Oevanu s>a. », Su 4 de) Bizim Cephede Ne Var ? «Batt cephesinde yenl Wr şey yok» blr romanuı adıdır. Boman adı una savaşlarda yayımlanan gunluk blldirilerde sık sık geçer bu deyltn. Onemli blt çatışma olmadı anlamına gelir. Ciban sa\aşlannın bırıncısınde olsun, lkıncislnde olsun kanlı bağuşmalardan soz eden bildlrilerin yanı sıra bovlesi suva sabuna dokunmayaniarına daba çok rastlanırdı Koskoca orduları krsın sonuç almak uıere harekete getıreeek planların hazırlığı Içmde gunler, haftalar, aylar birbinni izlerken, falan ceptaede fiç kişi olmuş fılan cephede beş kişi tutsak duşmuş, latı ıru olurdu? Bunlara hıç dokunulmaz, blldlriler, • "Veni bır şey yok> genel beylık dejimi altında geçıştlrilırdı. Biz bugun askereil anlamiyle savaş halınde degılız. Ne içerde, ne dışarda kapıştıgınuz bir duşmammız jok. Demokrasi kurallan gerefince sorunlarunıza çoıum aramak, Anavasa sımrlaxı içinde duşuncelerımızi sa\unmak, onların uvgulanması ugruna çaba harcamak durumundayıı. Hal bojle iken bızde bir eephe \ar. Aslında demokrasıye, duşunce ozgurluğune, temel haklara karşı çtkar hesaplaruu korumak bozuk duzeni surdormek, elınden gellrse ülkemizl yeni bir baskı rejımı altuıa sokmak amaciyle kurulduğu apaçık ortada olaa bu azınlık cephesi, sozum ona anacşıyl yenmek, tç banşı saglamak ugruna ışbaşına geldığuü soyleyip durmakta, bunu söjlerken de halktan, ozgurlukten, demoktasiden vana butun Uerıci guçleri anarştM koruyorlar, taşkırtıvor. lar dıye bağıra bagtra suçlamaktadır. Hemen her gun bır kaç gcncimLnn kim \Tirduy» glttigi »avaşsız vurdumuzda azınlık Cephe Hükumeti ne yaprçor' Sanki, «Batı cephesbsde jeni bır şev Tok» dercesıne durumu olağan karşılıyor. Suçlulan arayıp bulacak verde, olan bitenlerden muhalıflerı, hatta daha da Uert gıderek Anayasayı sorumlu tutmaya kalkışıvor. Daha geçen gun Cephe Huktunetinin Başkam: Bu Anayasa Ue memleket ldare edilemez. Ben vedl vü once de bunu soylemıştım, demedl »ni? Bu Anayasa ne ülkemizto yönetilemeyeceğine gerçckten inanıvor Idi ise ne demeye O Anayasaya bağlüık andı Içerek Parlamentoya gırdl, ustelik şlmdild Parlamento aritmetiğınin Anayasayı değıştırmcye elvermeyeceğini bile bıle ucu ucuna zar «or korabüdıği azınlık cephesinın başına geçip oturdu? TTasa dış» kişisel eTİemlerînden oturu 12 "Vlart oncesl hakkında verilen soruşturma onergesini bin guçlukle sağlayabıltliğı transferlerle geri çevnrmevi başaran Cephe Hukumetinm Başkanı, bu kez de avnı yontemı ytnelemek hevesınde gorunuyor Defişık konulara ilişkm olmakla blrükte eene yasa dışı kîşisei davraıuşlar, polıtik vanı bulunmayan, ama iç tuzuk gereğince kendisinı Yuce Divan karşısına çıkarabilecek yasa dışı klşısel uygulamalar söz konusudur. Hakkında bovie bir önerge venlen bir devlet adsmınm doğal olarak ne yapması beklenır9 Verilmeyecek hesabun yok Türkiye'ye bugün gelecek Alman Savunma Bakanıyla silâh • konusu enine boyuna tartışılacak AVKARA (Cumhurhet Burosu) Alman Savunma Bakanı Leber bugun Mıllı Savunraa Bakanı Ferıt Melenın davetüsı olarak uç gunluk bır zıyaret ıçm Türkıye*j e gelecektır F Almanya Savun ma Bakanı ülkemuı zıyaretı sı rasında Cıunhurbaşkanı Koru turk Başbakan Oemırel ve Genelkurmay Başkaru Orgeneral Sanoar ıle de goruşmeler yapacaktır Leber ıle yapılacak resmı gorüşmeler sırasında Alman yatınmıyla TuTk savunma sanayunın bır bolumunu oluşturacak olan «Zırhlı araç yapımı» konusu uzerınde durulacagı oğremlraıştır Alman Sa\unma Bakanlığı Musteşan Mannın jajaretı sırasm (Devamı Sa 9, Su 8 de) Asiltürk, Türkeş'i "Frankeştayn,,a benzeten sözlerine iiişkin bir açıklama yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) MSPh tçişlerı Bakanı Oğuzhan Asılturkun MHP lıden ve Başbnkan Yardımcısı Alpaslan Turkeşı komando eylemlennden oturu «Prankeştayn»a be,nzemesi, daha sonra da bu sozlennı ya lanlaması, UC ıçmde glderek ou yumekte olan anlaşmazlığın yenı bır belırtısı olarak nıtelenmıştır îçışleri Bakanı Oğuzhan Asılturk. Cunevt Arcayürek ıle >aptıgı ve dunkü Humyet ga^etesınde yavınlanan konuşmasınd» aynen şunları sovlemıştır Arcayürek « Komando hareketının baş sorumlusu olarak hükumetın ıçme gırerek ve hı maye ederek yol gosteren ınsan olarak Turkeş ele aunıyor %e MHP lıden hukümette olması bıle sıze ters düşuyor Asiltürk. « Turkesle bu ko. nuyu konuştum, uzun sıire tar dısıni dınlemedı. Türkes, kabıne tıştım kendısıyle anlattım Sol toplantılarında da aynı şeyleri dan gelen anarşıye sagdan gele soyluyor bu hareketlere karşı ol nı de katmak gerekUHgını bçhr dugunu iîade edıyor. Bır doktor ledım. Turkeş ner sozume nak Frankeştavn vardır, canavan vaverdı Sola da sağa da karşı ol ratır, sonra başedemez Şımdi duğunu ıfade ettı Ama dfdım, komandolann durumu boyle Hurrıyet gazetesinde yer alan bunlar MHP've bağlı gorunenler Sonra Turkeş komandolan habere gore, îçısleri Bakanı ıle bır toplantı yaptı Oguzhan Asiltürk, aslmda Tür' Arcayurek « Sonuç9» keşın de komandolan frenlemek Asüturk « Komandolar ken(De\amı Sa. 9, Su. 1 de) Uluslararası Finansman Kurumuna göre, MC, seçim endişesî nedenıyle devalüasyonu göze alamıyor ANKARA {Cumhuriyet Bürosu) Dunya Bankasının bır üyesı olan Uluslararası Finansman Kurumu (tFC) yetkılılenn Ankara'da ılgılüerle gorüştukten sonra «Cephe hUkumetinm ne zaman seçım olacağını bılmedıgi gerekçesıyle, herhangı bır devalüasyonu soze alamadığı» ybnünde blr tzlenım edjndıklerinı büdırmek. tedır. Az gelışmış ulkelerde bzellıkle ozel kesım yatırımlannı destekleyen IPC ujelen bu arada Türkiye'ye kredı açacaklarını behrtmışler, ancak «Burun devlet (De\amı Sa. 9, Sü. 3 de) APMi Bayrak sola karşı girişeceği savaşıma yardımcı olması için yazar Soljenitsin'i Türkiye'ye davet ettî A\KARA, (ANKA) AP Canakkaie MılletvekıL' Murat Bayrak oatıya sığman Sovj'et yazan Soljemtstni Türkiye'ye davet etmıştır ANKA'ntn bu konudakl sorularını cevaplandıran BayraK, «bvet Solienitsın'ı davet ettım. Mektup venı gıtti Geçen Avrupa seyahatımde kendısı ile buluşacaktık, olmadı Ama tekrsr gıdecegım ve buluşmamız thttmaL var» demişür. Sancak TU1 tabrikasırun sa&ıb olan AP MÜletvekıli Bayrak • Gun» dergtsinde yer alan bir va zıdaki haber Uzerıne kendısı U konuşan ANKA muhabirine aşu sol ve anarşi ıle mücadele ıçı blr basın yayın orgutü kuracag m sövlemlş «Ben 18 vaşımda bert bu volda mücadele verlv rum» demışur Murat Bavra •Sunu tasrih edin asm sola anarşıye karşı mücadele. büt sola degıl» şeklınde konuşmi tur Bayrak 7 Gun dergısindeki \ zıda yer alan kendısıne CİA'd bır yazı geldığı yolundaki Id konusunda ise «O vanlış, CtA hiç bır temasım vok» demıştir Ege Kıta Sahanlığı ile ilgili TürkYunan görü^meleri başladı BERM Ege kıt'a sahanhğı konusuyla ılgüı olarak Turkıye Ue Yunanıstan arasmdakı goruş meler, dun Isvıçre'run başkenü Bem'de başlamıştır Buyukelçıler duzeyınde yapüan goruşmelerde, Turkıye'yi Bem Buyukelçısı Suat Büge Başkanhğında bır heyet temsıl etmektedır Turkıye vc Yunanıstan Ege kıt'a sahanlığı anlaşmazlıgını ıkı h goruşmelerle çozumlemeye çaüsmaktadırlar Ege kıt a sabanU ğı ıle ılgılı bundan once yapılan goruşmeler 8 a> once kesılnuşU Sekreler adayınm açıkiamalan. Haîtalık 1 Gun dergıst, Baj hakkmdaki yazısını, Gulsen sur admda bir genç kızın açı malanna dayandırmıştır Biı kim albaym kızı olan Cesu Murat Bavrak'ın lyt lngıhzc* (Devamı Sa 9, Su. 5 «Le Monde» Turkiye ile ilgili îstanbul Hukuk Fakültest bğ alkol koması nedenıyle olduğü cesed uzennde otopsi yapılacağı mıslerdır Adlı Tıp ile Sırkeci arasmda yorumunda, yolundakı goruşunde ısrar etmış büdırümıştır Morg yetkılılennm rencısı \e İYÖKD uyesı Cahıt cenazemn pazartesı sabahı verı yapılan kısa protesto yuruyuşü ür Senyuz'un pobs taraîından oldu1971 askeri Cahıt Şenyuz'un cenazesi dun lecegını açıklamasından sonra bır sırasında herhangi bır olay çıkrulduğu ıddıasmda bulunan oğmamıştır Yuruyuş sırasında yakınlarına ve arkadaşlarma ve prup genç yuruyuş yaparak ar rencüer, olayı protesto etmışler(Devamı ha 8, Sa 1 de) müdahalesine dır Bu arada polıs .Şenyüzun rılmemıştır Adlı Tıp'da bulunan kadaşlarının olumunu protesto et yolaçan koşulların yeniden ÜÜRÜ TRABZON'DA EMNİYET 2. ŞUBE MÜDÜRÜ belirdiğini öne MAHKEMEYE HAKARET SUÇUYLA TUTUKLANDl surüyor Cahit Şenyüz'ün ölümü protesto edıldi îmam HatipU 2 banka soyguncusu «yoksulluk» nedenıyle eyleme girismişler GA2İANTEP, (Cumhuri Zıraat Bankasının Gazıani şubelerınden bırını sılâh dıyle soyduktan az sonra nan Imam Hatıp Okulu c sı ıia genç, vapılan sorgu soygunu yoksulluk nedem tıklannı soylemişlerdır Onceki gun saat 10 3u nnda Zıraat Bankasmm ' (Devarm >ıa », Sı s OGRcKCı Î&R115İP LONUNU OIAYIARI YıNE KOHUSUHDA TAHIK OURAK BULUNİH Y&RG1ÇIA Kosta DAPONTE P\RİS Le Monde Gazetesı «Turkıje dekı duzensızlık» baş lıklı başyazısmda, «Işbaşındakı zayıf hoşgorusuz \e sert ıktıdar her ne kadar durumu dıkkate al mıvorsa da askerlerın 19Î1 mu dahalesme onayak olan koşullar yeniden ortaya çıkmıştır» demek tedır Son aylarda sol ve sağ eğılımh oğrencüer arasındakı çatışmalar da, solun daha buyuk kayıplara (Devamı Sa. 9, Su * de) B&SKOMıSER DURMMEL BıR ıF&DE HEOENıYLE TANIK OIAN l\ POLıSLE DURUJMA SA ÎEBKEÎMıSTı Kıbns Türk Federe Devleti'ndeki kaçakçılık olayı Ticaret Bakanımn istifasına yolaçtı İzzet Rıza TALIN LEFKOŞE Kıbrıs Turk Fe dere Devletı Ticaret ve Sanayı Bakanı Tuncer Arıf, ımza taklıdıyle sahte belge duzenleyerek gerçekleştırılen bır kaçakçılık ola yının, açığa çıkması uzerıne dun gore\ınden ıstıfa etmıştır. Kaçakçılık olayı 30 31 Mart iQ'T=i tarıhmde cereyan etmış ve Nadir NADÎ TR\BZON, (Cumhurivet) 29 geçınlmesmi ısteyen Başkomiser ocak perşembe gunu meydana Hasan Durmazel ıle Aslıye Ceza gelen oğrencı oîaylanvla ılgüı o Hakımı Ahmet Selım Teymur a larak Aslıje Ceza Mahkemesınde rasmda tartışma çıkmıştır. Tarjapüan duruşmada kamu tanığ] tışma sırasında Yargıç Teymur' olarak bulunan Trabzon Emnı>et un «Takdınn mahkemeje an» ol Mudürluğu Ikıncı Şube Muduru (Uevamı s>a, », Ssu. 6 da) Başkomıser Hasan Durmazel ıle polıs memuru Hasan Huspym Işık, mahkemeje hakaret suçun dan tutuklanmışlardır Trabzon Adlıvesı oncekı gun claganustu bır gun yaşamış, yargıçlarla polıs arasuıda meydana gelen gergınlık nedenıyle, bır «Oaile» kokenl arapça olan bir başkomıser ıle 16 polıs memurusozdur* purnzlu iş, buvuk dert, nun tanık olarak mahkemede bu baş belâsı demektır. Osmanlıcalunmalan sırasında guvenlıg.n da çok kullamlır, devlet havatu jandarma kuvvetlerınce sağlandı da buyuklenn agzından efesik olğını duyan Trabzon Emnıyet Mu vnaıdı. Çunku Osmanlı devletiduru Kemaı Serhatlı üzuntusun nın çokuş donemlnde, batı ile den kalp krızı geçırmıştir. aramuda ne zanan anlasmazlık olrnuşsa, memleketin başına bır Îstanbul ve Malatya olaylannı iç gaıie sarıldışı görulurdu. Bâ. protesto eden Karadenız Teknık bıâlı'nın gozu bu iç gaile uıeriUnıversıtesi öğrencılennın At<jne döner, bu arada ulkenin çıturk anıtı onunde yaptıklan top karlan gozden geçiriltp, bu karlantımn ızlnsız oldugu gerekcasıyle öğrencılenn polısce dağıtıl gaşa arasında yabancüir istedıklerini elde ederlerdl. ması sırasmda çıkan olaylar nedenıvle gozaltma alınanların yar Osmanlı tarthlnde tzlenen bu gılanması sırasırda sanıklardan bmnın sarfettıgı sozlerın zapta OLAYIARIN ARDINDAKt İç Gaile Dış Gaile klâsık oyun Cumhuriyet Devleti'nın kuruluşundan yanm yuzyıl sonra aynen sahneve konmaktadır. Vakın yıllara bir goz atalım. Bugun cepbe hükumeti Başbakanınca her turlü suçlamaya lâyık gorulen CHP Genel Baskanı Ece. vit, 1974 yüında Başbakandı Turkiye bu yü içinde buyuk bir atüım yapmış, Kıbns çıkarmasıv la bir askercll ve sivasal hasan sağlanuş, Eçe somnlannda Tfunanistan'a kar«a ödcnsüz ve cner jik bir politıka izlemis, uiusal çıkarlarımız açtsından öcemli adımlar atmıstır. GERCEK Ne varki, tam bu dor reden kaynaklandıjı b bır cephe harekâtı CHP bas düşman il&ı \e toplumnn ceşi'll ke: vuruşma ortann varaU dolar ortaya çıkmıştı dırıtarın sonunda kaı eylemcilertne de som sefi çerekceler varatılr di Turkiye'nln dıs ulu lan bir vaıta itilmış, fe dikkatleri lc eaile üzeı nüştir. ÜUcenln Kıbn (Devamı Sa. 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog