Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

V AÛü AS V A Y I N L A K İ SENiN İCİN EY DEMOKRASi NECATt CUMAU FTYATI »5 URA IVTEMK ADKİCist î Halkert Soka* 39/41 CagaJog!u/îST ÇAGDAŞ TAYINLARI Cumhuriye 5Î. Yll, SAYI: 18779 Kttrucusu: ÎTJNUS NADİ 8 KASIM RiY PETROV'dan tP AHMLT 1YTL"V\nın RDIĞ1 tKI LStH U1KES: 430 FiNlANDıYA'DA LİRA ;OKKIW VFTNSANIAR, BUYÜK ADAHUR PETER BERSıYE 272 S<\YFA 15 LtRA '** "^f* İVKILÂP te AKA KtT\BE> LERt Ecevit: "Genel Sekreteri ben seçmek istemiyorum,, CHf GEHa BA5KANI ECEViT'ıN ÜONUŞMASINA BAJIAYACAGI 5IRADA, ONARIIMAKTA OLAN BıR BıNANIN ıSKELESi ÇÖKTÜ, 1 OIÜ 6 7 YARALI VAR Turgut GÜNGÖR DtYARBAKTR CHP'nin yenl tüzük degışıkllgi ıle ılgih olarak Tarsus'ta düzenledıği ildncı bolüe toplantısına katılan Genel Başkan Bulent Eeevıt dün Dıyarbakır'a geçmış, burada buyük bır kalabalık onünde yaptığı konuşmada CHP'nm 10 yıldır «kabugunu çatlatarak, yeruleşerek, halkm içınde yem bır partı oldugumw söylemıstır Ecevlfin konuş ması sırasmda alana bakan bır binanın önünde onarım amacıyla kurulmuş olan bir ıskele çok mıiş ve ıskele üzerınde CHP lıderini dinleyenler 2030 metre ruksekten duşmuşlerdır. Olay sırasında 16 yaşındakı blr Ortaokul bğrencısı olmüş, 9'u ağır 67 kı$ı de yaralanmıştır. Ecevit. Dıyarbakır'a geçmez «Jen once Tarsus'tald bolge toplaaüsma katılan 1 ve ılçe baş 1 kanlarıyla yaptığı görüşme sıra stnda ıse Genel Sekretenn seçi ıru sorununa ıliskın gorüşlenni açıklarken «Ben Genel Sekreterı seçmek istemiyorum. Bu seçı roi Kunıltay tarafından işbaşına getınlecek Genel Yönetım Kuru hı'n» bırakmayi uygun buluyorum» demiştır Ecevıt Tarsus'da duzenlenen tüzük degışıklığıne il'şkon bolge toplantılannın ıkmcısınde toplan tıya katılan dokuz ıl ba?ianı ıle bazı ılçe başkanlarının eleştmlerını dinledıkten sonra kısa bır (Devamı Sa. 9. Sü 6 da) Üniversite Rektörleri MC'nin önlemlerde yetersiz kalmasını eleştirdi AVKARA, (Curahoriret BOrosn) Ünıversıte Rektörleri Ue hükünvt toplantısında bnceki gün rektorler, üruversıtelerde can güven lıgı olmadıgmı yınelemışler, bo>le gıderse öğreniır; yapılamayar cagını bıldirmışlerdır Istanbul Ünıversıtesi Rektonl Haluk Alp, ülkucü komandolanrt RİHh!ı saidırılannı toplantıdft dl!e getınp kınamış. «Olaylan jaratanlar ülkücü komandolardır, bu boyl« tfdemez, blr olay daha olursa ünlversıteyı sureslz tatil edecegız» şeklınde konusmuştur Erzurum Unıversıte^ı Hektorü Hurjit Ertuğrul. Atatürk Ünıver (Devamı Sa. », Sfl. 2 de) MSP GENEL İDARE KURULU'NUN HÜKÜMETE MUHTIRA NİTELIĞINDEKI BİLDIRİSİ AÇIKLANDI • BILDİRIDE KIBRIS'TA BAĞIMSIZ DEVLET İSTEĞı YıNELENıRKEN «MAKARıOS'LA GEÇıCı DE 0L5A MÜJTEREK DEVLfT KURULMA5INDA FAYOA GORMÜYORUZ» DENıLıYOR. SADETTİN BÎLGtÇ YENİDEN AP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU ANTCARA, (Cnmburiret Bfirocoı AP Tem •Ueiler Medısl'nin dtinkü toplantuında yapılan seçimlerde, parti genel sekreterliğme yenıden Aydın Mılletvekül Nahlt Menteşe getırıllrken Ye dı Genel Başkan Yardımcılıîdanna ise, Istanbul Mılletvekıll Sadettin BUgiç. Bursa MilletvckıH Kasım önadım, Urta Mılletveklll Necmetttn G»v hen, Erzurum MıUeti'eküi tsmaıl Haikl Yıldlrım, Sakarya Mılletvekllı Nurl Bayar, Giresun Mületvekıll Hüseyın Ozalp ve Artvın Mılletvekllj Sabıt Osman Avcı seçılmişlerdır. (Devamı Sa. 9, Sö 8 de) MSP Ithalcimontajcı gidişe alet edilemez,, ANKARA, (Cumhurlyet Bflrosu) MSP Genel Yonetim Kurulunca, dün yaymlanan tMuhtıra» nıtelığtndekl bıldlrıde, koalisyon ortak lannca, «19 aydan ben venne getınlmeyen vecıbelere. dıkkat çeldlmiş «MSP o'arak beklenen hız metlenn tahakkukuna mani olacak veya geclkmestn» yolaçacak engellenn ortadan kaldırılması hususunda, herturlü tedbırlerl almava kararlıyız,» denmıştlr. Bıldırıde, MSP'nin «SatıhtaM boş laflara karşılık, yenıden buyuk Turkiye'yj yaratma amacıvla kıırıldugu» dne sürülmekte, sanayıde izlenefielen «îthalâtçı v« montajcı gldlşe müsamana gost«nlmeyeceğı ve alet olunmayacağı. belırtılmekte, Ortak Pazar'la olan ihşkılerde katma protokolun aieyte ısleyen maddelerinın hemen durdurulması ıstenmektedır MSP Genel Idare Kurulu büdlrismde. Kıbns'ta bağımsız bır Tılrk Devletı kurulması gorüşü ylnelenırken «\dada MakanosTa bırhkte, geçıcı de olsa bır musterek devlet kurulmasında (ııçoır favda gormuyoruz> denümes»edır. Genel Idare Kurulu nun hj.cümete «muhtıra» mtelıtinı taşıyan kararlan sırasıyla şoyledır (Drramı Sa 9 Su. S de) C H P ' d e ne var ne yok?,.. HSN E A AA CML CHP Izmir ll toplanttsında, gençlik ve kadın kollarına iiişkin yeni tüzük maddeleri eleştirildi tZMİR, (Cummıriyet Ege Bfirosu) CHP'nin 2730 kasımda Ankara'da yapılacak 23. Olağan Kunıltay a gotürulecek önerılenn belırlenmesı ıle, bazırlanan tuzuk taslağı hakkındakı goruş ler nedenıyle, îztnır Ilçe Baskan lan, Kunıltay delegelen düzeyın deki ortak toplantısı dıln yapılmıstır. ll Başkanı, Ekrem Bulgu'nun baskanlığmda yapılan toplantıda, tuzuk değışıklık taslagı üzerınde kı elestırıler Gençlik ve Kadın Kollannın, partı içınde oy hak(Devamı Sa. 9. Su. 5 öe) "Batıdaki kadar özgürlük,, vaadinin gerçekleşebilmesi tutarlı ekonomik çözümlerden geçiyor • KALICI fAJıZM ÖZLEMlERıNE KARS.I MÖCADEIE BAYRAGINI. HUKUK VE DEMOKRASı ALANINDA OLDUGU GıBi EKONOMıK ALANDA DA YDKSELTMEK GEREKIYOR «BatıdsM kadar örgürlüta» n« anlam gelıyor' Batı demokrası lerindekı ozgürlüklenn nıtelıgl nedır9 Nasıl bır sureç ıçlnde han f\ toplumsal gHçlerce gerçekieştınlmıştir'5 Turkıye koşullarında «babdakı kadar ocgurluk» nasıl rs hangı gtiçler tarafından ««i lanabılır' CHP iktıdor olsa, Türk Ceza Kanununun 141, 143, hatta 163'lennın uzerıne gıtmeje bu gunkü yapısı elverır ml' Sonra efendım, Halk Partısının resmı ağızlan TCK'nun 141 ve 142 m.d delennin «kaldınlmasıımdan def?ıl de «yenıden duzenlentrresıiT. den soz edıyorlar . Neden? Sorulan çoğaltmak ve uzun tartışmak olasıdır Ama önce vaadedilen nedlr, ona bakalım Halk Partısi lıderl sayın Ecevit şoyle dıyor « Ben hem komünizme lnanmıyorum, komumzml ıstemıst>rum, karsıyım, hem de Tuıkıye 6» Jtotnünlst olsun, hatta olsun, herkesın duşuncesmı serbestçe savunabılecegı \e mkem olarak tam bır serbesM iç'nde halkın seçme yapabılecegı bir r«jım tetıyorum » Ve ekliyor « Öroek aJdıgımız (JrgürlUX çü demokrasilerın çerçevesı ne Ise, o çerçe\ede ve o olçüde bır demokrası ıstıyorum ( ) (O ulkelerın) hepsınde, her duşuncenın açıklanması ve her dusuncp etrafında orgutlenme serbesttır » Halk Partısi lıderının vaadetn gı «batıdaki kadar O2gıirlük»ten ne anladığı sanıjoruz çok içık seçıktir Ça^layangil: "Fransa bugüne kadar TürkYıınan ilişkilerinde dengelı tutum izleuıiştir,, Dışlşlen Bakanı Ihsan S&brt Çaglayangü, «Fransa'mn Turk Yunan ıllşkılennde bugüne ıcadar dengelı bır tutum ızledıgını» soy lemiştır Fransa'dakl resml Demaslarmı tamamlayarak dun akşam yurda donen Çağlayangıl, Yeşilkoy Ha \aalamnda gezisıyle ılgılı olaraü şoyle konuşmuştur | «Türkıye Fransa ilişkilerinde j herhangı bır püruz yoktur. CJlus lararası meselelerde de İki ülkerun genel polıtıkası bırbinne ÇOK yakındır Aynca Pransa bugüne kadar Türk Yunan ılışkılen kar şısmda her zaman dengelı, itmah blr tutum ızlemiştır Son za manlarda bu tutumda bır degı şıkllk olduğu yolundakl deferlen dırmeleri bu zıyaretlmızde yap tığımız gıbı açık \e samımı go ruşmelerle geçersız bırakmanın buvıik yararı vardır « Ikı ülke arasında sıyasi ıstışa \ reler kurulması ve bunlann ko j runmasmda yarar bulunulduğun ı da mutabık kalındığını kaydeden I Çaglayangü, Parıs'tekl temaslan I ran çok yararlı geçtiğıni bıldır(Devamı Sa. 9. Su 6 da) ı TRT Seçim Kurulunun CHP ilgililerive Karataş'ı dinleyerek bu ay sonuna kadar karar vermesi bekleniyor (Cnmhuriyet Haber Merked) TRT Seçım Kurulunun 13 kasımda toplanarak TRT gorevnlenmn yazüı goruşlennı inceleyecegı ve daha sonra da CHP ıîgıluerım çagırarak ıddıalarını dınlevecegı bıldınlmektedır ANKA Ajansmın bu konudakı hoberıne gore, Seçım Kuruluna CHP'nin TRT Komısyonu Başka nı Ankara Senatoru Ugur Ala cakaptan ve aynı komısyonun sozcusu Necdet EJvllyagıl bılî;ı verecektır TRT Seçım Kurulu CHPnın ıddialannı dınledıkten sonra Genel Mudür Şaban Kara taş ı çagırarak savunma yapma smı isteyecektır. TRT Seçım Kurulunun bu av sonuna kadar bır karara varma sı beklenmektedır Ote jandan Ankara Büromu zun habenne gore CHPnın TBMM ortak gruplannca rRT' nın vasa dısı yayın \e uygulauıa larını ızlemek ve kovuşturmak üzere kurulan komısvonun bas kanı CHP Ankara Senatoru (Jeur Alacakaptan Ile komısyon soz cusu CHP Ankara MületveKilı Necdet Evliyagıl dün vaptıkları ortak açıklamada, «Karatas'ın v MC e bıle yaranamadığıni!» ılen sürmuşlerdır Komısyon Başkanı Ue sozcusü açıklamalannda «TRT Seçım Kurulunun Ana vasayı her gün pervasızca ıhlale deram eden Karataş'a llıskın bır an dnce karar alması gere^ın'n zorunlu» olduguna değmerek ozetle şunlan soylemışlerdır «TRT parlamento \e rejım duş manlığını mkar edılmez bır seküde ortava koyunca bütun sryası partılerı karşısında bulmuv tur Kaıataş kendısıne TRT'vı ısgal ettıren MC'ye bıle yaranama mıstır » AHA 5"0DET OLMAZ! Dü?ünmek Duşunceyı serbest ç« açıklamak Propagandasını yapmak O düsunce etrahnda orgütlenmek ÖrgııtlU mucade (Devamı Sa. 9, Sü 1 de> Baskent Notları Bankaların tahvil alımını teşvik için Merkez Bankası karşılıkları yüzde IO9a indirildi ANKARA (ANKA) Bankalann tahvil alımlannı arttırmalan lçın bazı kolayüklar getınlmıştır Dün yayınlanarak yururluiîe r gı en karamamc Ile bankaların tahvil alımlannda kullanacakiarı mevduatlar ıçın Merkez Bankasına daha az karşılık yatırma ları olanagı sağlannuştır Kararnameye göre, ban«calar vadelı ve vadesız mevduatlarını tahvil alımlannda kullandıklan olçüde Merkez Bankasına yatıra caklan karşüıkta ındırım yapabıleceklerdır. Kararda, tahvil alı mında kullanılan mevduatlar ıçın Merkez Bankasına yatınlacas munzam karşılık oranının yüzde 10'a ındınlmesi ongorulmekt«dır. Bankalar bu karar hukum lennden yararlanarak aldıkları tahvıllen sattıklan takdırde ıse, satılan tahvıller karşılığı mevduat ıçın yatırdıkları yüzde 10 mun zam karşılığı normal karşıhk oranma yukselteceklerdır. Bılındığı gıbi bankalar, mev duatlannın belirll blr bolümünü munzam karşılık olarak Merkea Baasasına yatırmak zonmdadır I lar. Merkez Bankasına yatıracak lan munzam karşılıklann oranla rı 26 kasım 1973 tarıhınde vuzde 35 olarak saptanmıştır. Aünan bu karar ıle bankaların daha lazla devlet tabvüı alımın da bulunmalannın t«şvık edıldıgı belırtümektedır Ancak, karar sadece devlet tahvıllen ıçıo çıka rılmadıtmdan bazı buyuk ışlet raelenn çıkardıklan tahvillerın de bankalar tarafmdan saün alm ması ıçın avantaj saglandığı ilade edılmektedır. tlgüıler, banka lann aldıklan tahvülerln yuzde 90'ının devlet tahvılı olduğunu ve bu karar ıle en fazla devlet tahvıllen Içın satılma olanagı sağlandıgını bıldırmektedırler. Ancak karardan bazı bankaların yonettmını elınde tutan buyuk holdınglenn de yarar saglavaca gı belırtılmektedır. Ölüyor Ankara'Iılar yavaş yavaş Fıkret OTYAM AVR4R% Zaman zaman oagınr Ankarahlar yem bır aenç olende, «Katıl ıktıdar» vunır lar bu damgayı onbmlerce ağız, vuretten MC denılen garabet, u'.kenm ba sına geçende sa.ısını tutamaz olduk ardı ardına vurulup olduruldu gençler sagından <=olan(Detamı Sa. 9. Sü 3 de) SP Genel Başkanı Aybar, MC'yı ve Koıutürk'ü eieştırdı ANKARA. (Cumhuriyet Bnrosu) Sosyalıst Partı'nin olaganustü olarak toplanan genel yonetım kurulunda bır konuşma yapan Genel Başkan Mehmet All Aybar, «Ujgar toplumlarda hükumetler inanılır olmak zorundadır Soz lerı ve eylemı birbıruu tutma yaıı, böylece ınanılır olmaktan çıkan hükumetler, ışbasında sa lamaz. Demokrasılerde açıklık e sastır. MC ıktıdan hem kapalı tjler peşmdedır, hem de uıanmr olmaktan çıkmıştır Turkıve'nın kaderı boyle bır ekıbm elınde kalamaz» demıştır Aybar. tılkenın bugunkü sıva »al gönınumu hakkında bzeüe şoyle konuşmuştur. «1977 seçimlennın Türklye'nîn temel sonınlanna çozum getır ( meyeceğı beüı olmakla bııUste, bu seçımler çeşıtlı nedenlerJen gene de önem taşımaktadır. Bur juva egemenlığımn sarsüması soz konusu olmadığı halde, onumüz dekı Feçımlenn bır üslup degı < sıklığı getırme ;ı olasılık Içındedır. Bu uslup değışıklığının Tür kıye'de seçımler dolavısıvle vc seçiınlerden sonra solu oluşUı , ran güçlerin daha bu"nk olcü ı (Derunı Sa 9, Su 4 de) ' Petkim'de mahkeme kararıyla yapılan referandum sonucu, sözieşme yetkisini Petrolîş aldı TUTSAK SiYAH GERİLLA Geçen hafta Rodeıra blrllklerl Mozamblk'e »aldırarak bu ulkedekl bir gerilla kampıru basmıslardır. Rodeıya yptkilılerı bu saldında yuzlerce sıyab gerlllanın oldurulduçunu iddıa etmışlerdır. Rodezya'datd rejunin bu saldırısı shah \frıka ulkeleri tarafından sıddetle kmanmıştır. Fotoğratta, baskında ele geçen sılâhlar ve blr aiyata gerilla goruluyor.. Petkım Tesıslennde, yetkill sendıkanın saptanması amac^la dun yapılan oylamayı, Turklşe bagh Petroltş Sendıkası kazanmıştır. Toplam 3385 işçının katıldığı oyla ma Kauçuk ve Petrokımya tesısle nnde yapılmış, Petrokımya bolumunde, 1183 oy alan DISK'e bağlı Petrol ve Kımyaîş Sendıkası'na karşılık, TürkIş'e beğiı Petrollş Sendıkası 1701 oy almıştır. 501 kışırun oylamaya katıldığı kauçuk bblumunde ıse Petrolîş Sendıkası 45 oy farkJa oyların çoğunluğunu almıştır Mayıs ayından bu yana yefd uyuşmazhğının surdugu Petkim'de ağustos ajfinda Boîge Çalışma Müdurluğünce vetkıpin, Ps'rolIş'e venlmesı üzerıne, DISK'e bağlı Petrol ve Krayalş Sendıkası bu karara Itlraz etmış \e karar aleyhmde dava açmışlardı Bunun uzenne Iş Mahkcnesl vetkılı sendıkanın saptanmasında delı! olmak uzere işçılere vetkı bıldlrim tarıhınde hangı sendıkaya uve olduklannın orulmasma ve gızli ov açık asi'fle referandum vapümasına sarar vermıştı Hakım huzurunda vapılan \eie lıl anlamında olan uç gun sürel! o\lama sonunda da toplu sozleşrme yetkı«mı Petrolîş Sendr kası almıştır. Bu Köşeden 30 Kasıma Kadar Altan OYMEN H îspanya'da iki yüksek rutbeli subayın Lockheed'den rüşvet aldığı saptandı MADRİD (ANKA) Dünyanın çeşıtlı ülkelennde ve bu arada Türkıye'de de büyük çalkantılara ve sıyası buhranlara yol açan Lockheed ruşvet skandalı, nıha jet Îspanya'da da patlak vermış ve vuksek rutbeli ıkı hava su yı, gorevlennden alınmıştır Hukumet tarafmdan vapılan resmı açıklamada bu sııbayların (Devamı Sa 9, Su 6 da) Zorbalığın yasallaştırılması Orhan AP AYDIN MC ıktldan faşist basküan yasallastırman »maçta\an btr yasa tasarısını. komısyonlarda çoru;ulmeden, oldubittıve gctırerek Parlamentodan çıkartma çabasuia gırişmistir. Geçen hafta Millet Meclisuıde ao.udan gnnderne aünmasına karar \enlen tasarı, kurumlarda özel koru ma orgfitu knrulmasına ülşldndir. Tasan ıle Iş\erlerinde, ışverenlerüı emrinde, işçılere karşı koUub çorevleri japacak bir pobs orgutu ku rulması ongorulmektedır Böylece sermavenın rasa dışı ozet koruyuculan, faşistlerin evlcnı mancaları ornegı grev kıncılan, deilet gucu ıle donatılmıj olacaklardır. Bu yasa ıle bir lıkte genel polls kutvetlerınbi yenıden orgutlenmesı ve modern sılahlarla donarüması içın 10 mllyar Uralık blr ödenegın bmnıvet Genel Mudurluçune verılınesine üıskın bu \asa ta sarısı da gundeme alınmıştır OZEL koruma örgutu ku rulması hakkmdaki yasa tasanjsının başlıca hnkumleri şujledır I KAiML kuruiuşlarına \e ozel kişılere ait Işyerleriyle kiıltur ve ojrretım kurumlarında her turlü çiderleri kurulataçı iş%eri veya kurum tarafmdan karşılannıak uzere, Hişlcrı Bakan lıgının onerisı \e Bakanlar Kurulunun kara rı>la ozel koruma orçutlen kurulacaktır 1 O7EL koruma orgutu, kurulcluğıı ls\erini daha açıkçası sernmeiı korumakla gorevli \e jetkılj ozel bır kolluk kuruluşudur (De\amı M • Su 6 rta) a > uknmet ne oluyor? V» da hukumette oe olujor? Ankara'oın sıyasi kulislerınde gu gunlerde konuşulan hep bu.. Ben de uzun suren bir gripten sonra ;azetecilik pıyasasma \enıden çıkınca, llk, bu soru ıızerınde vurutülcn tahmlnlerle, eorfişlerle karşüaştun. 1917 devTİmının nldunumu dolavısıyla Sovvet BuTiıkelçıliğinde verılen resepsnonda her koşede. Daha ne kadar suıer' sorusu soruluvordu Hatta: Bu hukumettcn sonra dlve söze baslamlıp, yenı kurtılacak hukumetin başbakanının Idm olahilecegı tartışıliTOrda îenJ bır partiler Uoalis^o nu mu' Partılcr dışı. Irmak tipi bır hfikumet mı' Ovle olursa Cıhat Alpan mı, Zeyyat Bavkara mı? Bunları konuşanlar sartere bizlm ıç politikacılar dejrıl, aynı zamanda Turkıve • de ne olup hlttigi hakkında bazen iurklerden daha çabuk bılgı alan, yabaocı bu>ukelçıler buyukelçıiıkJer mensuplarıvdı tç politıka kulısiennde, tnecliste, Anadolu klubunde buvuk oteUerde ıse ışın avrıntılan da işitilıjordu. Ve bu avnntılann Ltasında bir de tanh »ardı: 30 kasım.. Bu 30 kasım nikâvcsin) anlatajım MC hukumeti içınde şimdı en guncel tartışnıa \e çekı^me konusu. 1977 butve kanunu tasarısı Mallye Bakanlığınca hazırlanan tasarı şımdi Bakanlar Kurulunda eoruşulup üzerınde anlaş.nıaja \aniırsa imzalanacak, hukumet tasansı olarak Mecliw sevkedilecek. <\\eclıste aralık ve ocak avlann da Butçe ve Plan Komisvonunda şubat avında da eenel kurullarda görüşulecek Oradan da geçerse kanunlaşıp 1 mart 1977'den ıtıbaren Tururlöğe eırecek. Ama işin ası) puf noktası, (Devamı Sa 9. Sü 3 de) ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog