Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ TAYINLARI Mektuplaria Köy Enstitüsü Yılları t HAKKI TONGÜÇ Plyaü: », TL. ÎSTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ TAYINLARI Cumhuriyet 53. m, Wri: 18776 K u r u c u s u : YDNT7S NADİ 5 K SM 1976 C M AI UA ÇAĞDAŞ VAY1NLARI MANYA Fıyan 16 , İfleroe adresi: Caftdas Yayınlar» HalJcevi Sokak 3941 Cagaloglu • î: ABD'de dışişleri bakan adayları arasında Kıbrıs'tâ Johnson'un temsilciliğini yapan Cyrus Vance ile Coca Cola şirketi başkanı Paul Austin'in adları geçiyor Carter, yüksek görevliyi değiştirecek ABO BAŞKAN SEÇiMLERi SONUÇLANOI. NEW YORK Amertka Blri»gik Devletlerinln 39. Başkanı o lan Jünmy Carter 20 ocakta gorevüıi eslti Baskan Ford'dan res men devralana kadar Washington'da bir btiro açarak çalısmalanna baslayacaktır. Carter ile Baskan Yardımcısı görevine geti recegi Mondale'nin ilk iş olarak, Ulkenin üst yönetim kademelerin de degiştirecekleri 2.000 kişiye lliskin listeleri toceleyecekleri btl «rtlmektedir. Çesitll kajmaklar» göre. büttln dürryanın ilgiyle befc ledigi yenl Dıslsleri Bakanı konu sunda Carter'ın belirlenmis bir kararı yoktur. ABD'nin yenl Dışiş leri Bakanı adaylan arasında Co lumbia Ürüversitesl Profesörlerin den Polonya asülı Zbigniew Brze mnski ile Dısişleri Bakanlıgmın eskl Danısmanlanndan Paul Nit ze. Johnson'un Kıbns'takl öael Temsilciliğini yapmıs olan Cyrus Vance, George Ball ve Coca Cola Şirketi Başkanı Paul Austin'in ad ları geçmektedir. Cumhuriyetçi Partinin, New York eyaletindeki oy kullanma makinalanna ilişkin itirazınm ge ri aîınmasının ardından gayrî res ml olarak ilân edilmis bulunan, Carter'ın 241'e karsı 297lik Ustün lügü kesinlesmiş durumdadır. 150 milyon Amerikan seçmenin den sadece % 53,3"ünün oy fcullandıgı seçtmlerde Demokrat Far tl Senato ve Temsilciler Meclisin de de üstünlügiinü korumus, elın de tuttuğu Eyalet Valiüklerinüı sayısını ise bir artırarak 37'e çtkartmışta'. Resmi olmayan sonuçlara göre Kongre'nin yenl bileşiml şöyledir: Senatoda «3 Demokrat, 37 Cumhuriyetçi Uye; Temsilciler Mecllslnde 293 Demok rat, 143 Cumhuriyetçi üye. (Derann S». 9. Sü. 3 de) 2 bin Dışişleri Bakanı Çağlayangirin Paris görüşmelerinde ana konu Türk Yunan ilişkileri olacak Kosta DAPONTE PARÎS Resml bir siyaret için dün öğle uzeri Fransız baş kentine beraberindeki heyetle gelen Dışişleri Bakanı İhsan Sab ri Çağlayangil, Charles De Gaulle Havaalanının özel şere! salonunda Fransız Dışişlerinin Protokol Şefi Emmanuel de Casteja tarafından ve BUylikelçı lik ileri gelenleri ile basın men supları tarafından karşüanmıştır. Çağlayangil İle FV&nss Dıstşleri Bakanı Louis de Guiringaud öğleden sonra Fransız Dışişleri Bakanlıgında bir araya gelmiş lerdir. îkl bakan önce basbasa bir görusme yapnuslar, bir saat sonra İse heyetlerin katılması ile görüsmeler genlsletümlstir. Louis de Guiringaud dün aksam aynca Gual d"Orsay'de Çag (DeT»mı S*. 9. S«. 4 de) Ecevit Trabzon'da "CHP'de demokratik olmayan kurultay yapılmaz,, dedi Turgut GÜNGÖR TRABZON CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, tuzük ve program dejişikligi çalışmalarına ilişkin olarak başladığı bolge toplantılannın ilkinde, Trabzon Fuar alanında yaptığı konuş mada, iktidara geldiklerinde sen dikalı Isçiye 13 yıl önce kazandırdıklan grev, toplu sözlesme haklannın bütün Türk köylüsune, kamu görevlilerine, ögretmenler* ve pollslere de sağlanacagını bildirmlşör. Ecevif. «Türkiye'nin kurtuluşu için tek yolun haikla birlikt* demokratik devrim oldugunu» söylemiş, «Bu halk inamyorum ki, dünyanın en agır basküarı, ırulmü alünda kadını ve çocugu ile buraya gelebiliyorsa, bu halka dayanmadan devrün yapılmaz Türkiye'de.. Bu haikla da, bu halkın destegi, güveni ile de Türkiye'de artık her şey başanlabilir» demiştir. CHP tuzük ve programını demokratik sol dogrultuda yemıemek üzere Ankara'da üç aydır çalıştıgını anlatan Ecevit. ciaha sözlerinin basında bir grup ^encin «Demokratik Kurultay» Uiçiminde bagırması üzerine. «Arkadaşlar, CHP'de demokratik olmayan kurultay yapümaz. Bu ko nuda hiçbir kuskunuz olmasın. Yenl tüzügünde CHP içinde demokrasiyı her zamankinden daha iyi isletecegiz. Aynca genç ve kadın arkadaslarıma da sevinecekleri bir haber vereyim; asîında tüzükte Genclık re Kadın Kol (Devamı 5. styfadai İstanbul Üniversitesi Rektörü Alp: Sağ grubun olay çıkarmasının polisçe önlenemediğini anlatacağım,, 4( • ANKARADA ÖGRENCÎLER ÇATI5TI. OLAY SIRASINDA TÖB DER'LÎ BÎR ÖGRETMEN KAZA KÜR3UNU ÎLE OLDÜ Kıbrıs'tâ Rumlar; "Carter sözünü tut, "Kissinger öidü,, diye gösteri yaptılar Demokrat Partl ftdayi Jlmmy Carter'ın ABD Başkanlık seçımini kazanmasını çeşitli siyasal liderler mesajlar yollayarak kut lamaktadırlar. Gözlemcilere göre, Jimmy Carter'ın baskanlık döneminde ABD'nin du? politikasında bü>ülc değişiklikler beklenmemektedir. Ancak, dünya baskentlerinde Carter'ın baskan lığıyla ilgüi gayrı resml yorum lar arasında olumsuz niteükte olarüar da yaygındır. Muhalefetin açıkça yakınabildiği tek konu: Partiiçi demokrasi çiğneniyor! CHP'DE NE VAR NE YOK? Hasan CEMAL veriliyordu? Daha açıkçası, Türk kapitalizmın» daha «çagdas» bir çehre kazandırmak isteyenler İle bUyUk sermayeyı ıbalk» adına geriletme çe.b»Sularm h»yll «^uruünus göBÜtanesine karsın sındi olanlar mı karşı k&rsıya idiler? Ya da ÇÎBgüncelliğlni henü» jrlürmeyen sorulardan biri de' gileri bugün lcin twlll belirıis olan mücadele, şudur: Cumhuriyet Halk Partisinde neler oluyor? böyle bir yörüngeye oturmaya mı adaydı?.. Seçim «andığınm tutucu dengesüıin bozulduğu Yoksa merkez yönetimine egemen olan anlayis, 1970'ler Türldyesinde, iç re dış koşullann da kenpartiyi, değiştireceğini içtenlikle ilan ettigı düzedisine iktldar kapısını araladıgı Halk Partisinde nin bir parçası haline getirmek gibi bir tehlikeyl olan biten nedir? mi içeriyordu? Halk Partili çevrelerde moda dejrlBiı çeklşme var ama, bunun temelinde neler miyle partide bir «dogrultu bunalımı» mı yasanıyatıyor? Fasizmin gittikçe tırmanma çabasında 5ordu?... oldugu Türkiye, çok önemli bir dönemecin eşiYa da şöyle dlyenler ml dofcruyu düe getlrigindeyken Halk Partisinde neyin rahatsızlığı var?. yorlardı: Yoksa kökleri 1973 öncesine ıızanan, ancak Partiiç! kavganın sagla solla ilgisi yok. Dübir seçim başansı ile kısa süreli bır hükümet döpedüz bir sandalye, bir post mücadelesi yapılmakneminin su yüzür.e çıkışını geciktirdiği bir eskı ta. Bunda da bugün için en büyük hedef, genel mücadele mi söz konusu olan? Ya da bir «Kıbrıs sekreterlik sandalyesl. Gerisı fasafisodur... şokusnun etkisiyle seçimi .çantada keklik» gören Son bir soru daha: İktidara adaylıgını koymuş anlayış sahipleri, iktidar adayı bir parti içinde koltıık kavgasına mı kapışnuşlardır? .. bir partinin, «tartışmaüstü» liderinin yakın çevresinde yeralmak mıydı iç çekişmeye kaynaklık Demokratik sol Halk Partisinin blri sermayeye, diğeri emekçi kitielere dönük ikı yüzü vardı eden?... da partiiçl mücadele, bu ikili yapı üzerinde mı (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) (Cumhuriyet Haber Merkezi) Üniversite ve yüksek okullarda dün de çeşitli ögrenci olaylan çıkmış, Ankara'da iki grup öğrenci arasındaki silâhlı çatışmada, evinde yemek yiyen bır öğretmen, seken kurşunlardan birine hedef olarak ölmüştür. Bu arada îstanbul Üniversitesi Rektörü Haluk Alp, «S?.ğ grubun fakültelerde olay çıkarmasının polis tarafından ön lenememesini Denetleme Kuru lu toptanhsına getirecegini söylemiştir. Komandolann dün de olay çıkardıklan ÎÜ merkez binasındakl îktisat ve Hukuk Faküiteleri 3 gün süreyle kapatılmıştır. TEK BOYUTA iNDiRGENMiJ OLMASINDAN OTÜRÜ BıR B4KIMA, PARTi iÇi MUHALEFETİN tÇIKMAZİ> OLARAK NiTELENEBiLECEK BU DURUMOAN. MERKEZ YÖNETiMi HEMEN H£R FIRSATTA YARARUNMAYI BiLiYOR. TRT SEÇiM KURULU CHP'NiN iDDiALARINI INCELEMEGE BUGÜN DEVAM EDiYOR ANKARA, (a.a.) TRT Seçim Kurulu, bugün Kurul Basjtanı, Milll Güvenlik Kurulu Genel bek reteri Orgeneral Nurettüı Ersin' in başkarüığında toplanarak. «CHP'nin TRT Genel Müdürü hakkındaki iddiâlarını» inceleme ye devam edecektir. Kurulun bundan önceki toplan tısı 16 ekim'de yapümış ve «TRT Seçim Kurulunun, Demokratik Parti Genel Baskanlıgının basvurusu ile CHPnin yeni basvurularını da dikkate alarak. ir.celemelerini sürdürdügü» açıklanmıştı. Orgeneral Krsin'm başkanlıgındaki TRT Seçim Kurulunda baş kan yardımcısı olarak. Ankara (Devanu Sa. 9, Sü. 5 de) CA1UGHAN Ingiltere Basbakanı James Callaghan, Jünmy Carter'ın ABD Başkanlılc seçimlerindeki zaferinden sonra bugün yeni Baskarıın «iktisadî sorunlann çözümünde uluslararası alanda bir tereddüt ve yavaşlık dönemi» açması olasılıgından söz etmistir. Callaghan, Carter'ın zaferinden sonra «Wall Streetsln olumsuz tepki gösterdlgi yolundakl haberleri yansıtmıs vs bazı gbzlemcilerin ABD yönetimindeki degişikllği «Uluslararası güçlükler döneminde sanslı olmayan bir olay» olarak nitelediklerini beürtmiştir. ANKARA'DA Ankara'da dün saat 12.30 sıralannda Başkent Lisesi öğrencileri silâhlı olarak çatısnv.şlardır. Yirmi dakika kadar süren çatısma sırasmda, Başkent Lisesinin arkasında bulunan evınde yemek yiyen, aynı okul öjretmenlerinrten Ali Gümüs. s=ken (Devamı Sa. 9. Sü. J <le) SOYYETLER BİRU6İ Sovyetler Birliği Komünist Par tisinin resmi yayın organı «Prav da» gazetesinde ABD Başkanı se çilen Jimmy Carter'a iüşkin bir yorum haberde, «Ameri'san halkı, ülke çapında gittikçe yogunlaşan ekonomik, politik ve ahlâki kriz nedeniyle Cıımhunyetçi Parti yani Ford yönetimine tepkide bulundu» denilmektedir. Aynca So>7et hükümetinin resmi yayın organı «îzvestia» gaze tesi ABD Baskanlık seçimleri so (Deramı Sa, % Sü. 1 de) Türkler: "Özel koruma örgütleri kurma ve Emniyet'i yeniden örgütleme girişimleri, MC'nin yeni baskı yöntemleridir,, dedi • IÇİŞLERî BAKANUGINCA HAZIRLANAN TASARILAR ÖNCEİİK VE İVEDiLiKLE GÖRÜSÜIMEK İiZERE MECLiS GLNDEMiNE AIIKOI. dan ve işkence istemiyor. Emekçi halkımuiin Meclislerden işsizlik sigortası, tüm çalışanlara sos yal güvence. tüm emekçilere gö(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) (Cumhuriyet Haber Merkezi) DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler «Emniyet örgütünün mo dernizasyonu» ile «Bazı raüesseselerde özel koruma örgütleri ku rulmasu giriştmlerini sert bir dille yermiş, bunları, faşizan girişün ve yeni baskıcı önlemler olarak nitelemiştir. MC'nin normal ve demokratik yollardan ülkeyi yönetemediğinin en son somut örneklerinin bu iki tasan oldugunu söyleyen Türkler, görüslerini şöyle özetlemıştir: •Emniyet örgütünün moderruzasyonunun altında yatan gerçek, polisin, işçi ve halk hareketi ni, demokrasi savaşımını daha et kin bir biçimde bastırmasım sağ lamaktır. Emekçi halkımız MC den tabanca, tüfek, panzer, rüı CGP'nin yakınmaları Bakanlar Kurulunda sert tartışmalara yol açtı ANKARA (ANKA) Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısmda dövize çevrilebilir mevduat ve planlama ile ilgiü konularda sert tartışmalar çıktığı belirtilmektedir. Uzun süre durumu izleyen Başbakan Demirel de bir ara tartışmaya katılmış ve Feyzioglu iie arasında sert bir diyalog geçmişür. Feyzioğlu'nun DÇ^^ ve ulusal (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) KAZAN, YEREL SEÇiMLERiN ERTELENMESiNi ÖNGÖREN MSPÖNERiSiNi CHPiLEDP'NiN DESTEKLEYECEĞINi AÇIKLADI ANKARA MSP Grubu Baş kanvekilıermden Şevket Kazan. MSP olarak önc=liği kabul ediln.ış V3sa!?.r arasında ittifak ediîebiidiği ö'.çüde bır tasfiye yapılmorian yeni öncelikleri düşünmedi'.ilerini beürtrniş. «Tıkamklardan kendımizi kurtarmamız lâzımdir» cemiştir. Kazan bu arada, .ferel seçimıerin erfelenınesini oneören kanun tekliflsrini CHP ve DP'nin destekliyecegini sbylemiştir. Bir gazetecinin. yasa teklifinc ilişkin olarak Basbakan Deınirel'in «tekhf ıçin hükümet görüşü gerek diyebilir» dediğini hatır'.atarak, bu konuda ne düşündüğünü sorması ü*erine Kazan, şunlan söylemiştir: « Bu. Başbakan'ın kendi tefsiridir Bu ksnunu hükümet adına Adalet Bakanlığı takip eder r MSP olarak resmen bir tema sımız olmadı. Ama, bazı konuşmalanmızdar. THP ve DP'nin bu teklifi desteklsyeeeği, buna AP' nın katılacağı intıbaını aldık.» (a a) ı «EMEKLMŞÇi AYLIKFARKLARI KURBAN BAYRAMINDAN ONCE VERiLECEK» ANKARA (ANKA) Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, isçi emeklUeri, dul ve ye timlerinın ekim dönemine ait üç aylık artış farklannın işlemleri tarnamlananlara tiimünün yetişemeyenlere ise yiizde 2* sınin Kurban Bayramından 6nce kendilerine verilecegini aoylemiştir. Ablum şunlan söylemlşür: «Kurban Bayramından önee bü tün erneklilerin, dul ve yetimlerinin hepsinin artıs farklannı ku ruşu kurusuna hesap etmek müm kün olmıyacaktır. O itibarla Kur ban Bayramından önce. emeklıler le dul ve yetimlerden bir kısmına verilecek çekler. sadece üç ay l;k maaslannın % 20'si rutannda olacak. artıs farklarının hesabı yapıîmıs olanlara ait çekler ise hakiki artıs miktarmı ihtiva edecektir. ] (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) l NAKLiYECi DiRENiŞi BiTTi TRAFİK SIKIŞTI Istanbul'daki nakliyecilerin 2? ektmde baslattıitlan dlrenişe önceld giin öğleden sonra son vermeleıi üzerine Ebussut Caddesi'ndeki trafik yeniden karışarak sıkısmıştır. Depolarda ve tüccarlann elinde çok miktarda mal biriktiso için bunlann bir an önce ellerlnden çıhartmak zorıında olduklarını önesüren naklİTeciler, bu karışıklıeın 1015 çün devam edebileceğini bellrtmişlcrdir. Belediyenin de önçördüğii gibi, nakliyeciler çalışmalan saresi tçinde cadde üzerindeki volun sol birinci seridini kullanacaklar, diğer İki şerit de kamu yaranna loıllanılacaktır. Bunun SJiçlanmssı için de belediye zabıta ekipleri görevlendirllmiştir. (Fotoğraf: Mi ALAKLŞ) GÖZLEM UÛUR MUMCU BÎR İKİ SORU, TRT TRT Sorunu ve Seçim Kurulu Orhan APAYDIN m»k yetldsinl tanımaktadır. Hükümet, bu göruşün kendisine bildirilmesl üzerine Genel Müdürü görevinden almak zorundadır. Seçim Kurulu Cumhurbaskammn seçtiği dört üniversite rektörü İle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterl'nden oluşmuştur. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. I Anayasasi TRT'yi üniversiteler ile birlikte ozerk kuruluşlar arasında göstermiştir. Böy ' lece çaçıraızın bu en etkin ve yaygın kitle haberleşme aracının, çoçulcu denrokratik anlayışa uygun olarak. gerçekleri kamuoyuna yansıtması. halkı aydinlatma RÖrevini jcrine fetirmesi için serekii güvenre saelanmak islen(Devamı 5. Sayfada) Seçim Kurulu bnfün yeniden toplanarak CHP nin, yasa dışı füli Genel Müdür Karataş'ın görevinden alınması yolunda aylarca önce raptıği başvunı konusunda Incelemelerini sürdiirecek. bir olasılıkla da sonuca ulaşabilecektir. Seçim Kurulu Yasanın saptadıfi görev alanı Ue sınırlı olarak, TRT sorununun sadece bir yöniinü ele almaktadır. TRT Yasası. Kurumun, Anayasamn ve Vasasının öngördüğü llkclere aykın vayın vapması, tarafsızlık ilkesinden uzaklaşmasi vcya Genel İHiidür'ün jörevi ile ilgili nlarak ajır hizmet kusuru işletnesl durumund^ Parlam<*ntoda fcrubıı bulunan sivasal partilcrden hiriniıı başvurması üzerine TKT Seçim Kuruiuna, Genel Müdür'ün eörevden alınması förüşünü Hükümete bildir Mobilya Komisyonu'nun, MSP DP uzlaşması üzerine, çalışma olasılığı belirdi A.VKAKA, (ANKA) Basbakan Süleyman Demirel'in yakınlanyla ilgili iddialan incelemeit üzere kurulan «Mobilya Soruşturma Komisyonu»nun baş'san seçilemediği için aylarca hareket siz kaldıktan &onra çaiısmaya başlaması ihtimali ortaya çıkmıştır. MSP ve CGP, komisyon baş(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) 1961 eçen hafta, Adnan Menderes'ln düjmanlarıyla.. Süleyman Demirel'in «dostlarımn» aynı kişiler olduğuna belirten bir yazı yazmıştım Bu yazıda emckli korgeneral Hayati Savaşçı'nın da adı geçmekteydi. Savaşçı, Kara Kuvvetleri Kurmay Baskanlığı'ndan emckli olduktan sonra Adalet Partisi'ne kaydolmuş ve bu partiden parlamentoya girmişti. Savaşçı yazıyla ilgili olarak bir açıktama göndermistir. Önce arıklamayı birlikte okuyalım : «Cumburiyet (jazetesi'nin 24 ekim 1978 tarihli baskjsında • L'ğur Mumcu» Unzası ile Goılem başlıkJı» yazıda şahsım için .27 Mayuçı General Hayati Savaşçı» ifadesi kulJanıimıştır Çeşitli ve janlıs yorumlara meydan vennemek İçin bu Ifadeyi düzeltmek lüzumımu hissettim. thtilâlin Oldugu 27 Mayıs tarihinde kurmay albay rütbesi ile İstanbul'da Yüksek Komuta Akademlsi'nde. Yüksek Komuta Kursunda öğrenci idim. Bu dnrumda hiçbir erari komuta makamında obnadığımdan emir ve komuta srlahiyetim de yoktu. Keza, ne Ibtilalden haberim vardı. nt de ihtilalcilcrden. 37 Mayıs sabahı Beşiktaş'taki evlmde (Devamı 5. Sayfada) G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog