Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYIIVLARI IKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLÜ YAZAR »• TARÎHÇİ AHMET Bu RASÎM yapnında AbdUlhamıt «lstlpdadı»nı belgelere dayanarak dıle getınyor. Cumhuriyet 53. r i l SAYI: 18801 Kumcusu: YUNTJS NADt 30 KASIM (976 SALI YINLARI a Köy Enstıtflsü YılJarı t HAKKl rONGU£*\ ÎSTEME AUR ÇAGDAŞ TAYI CHP'nin Sosyalist Enternasyonale katılması önerisi kurultayın dünkü oturumunda oybirliği ile kabul edildi Yeni tüzüğe göre Genel Yönetim Kurulu üyeliği yapacak olan grup başkanvekilleri sadece genel politika ve strateji saptanması konusunda oy kullanabilecekler. Ecevit üye kayıtlarının bilgisayar düzeni ile tutulacağını söyledi. Genel Merkez ve muhalefet grupları seçime iki ayrı liste ile girdiler. Sonucun bugün öğle saatlerinde belli olması bekleniyor. GRAYDER KEPÇEStYE T0PRAG1 KAIDIROI, BIR TARAFA BIRAK7I. SONRA PIKABIN ARKUINDAKI OIÜIER AÇILAN TOPRAĞA İNDIRIIDI... (FOTOĞRAF: TURGUT GL'NGOR) CHP Genel Yönetim Kurulu 27 kişiden oluşacak ANKARA, rCumhnrlyet Bfirosn) CHP'nin 23. Kurultayının dünkü ç&hşmalan sırasmda Tüzük degışıklığı ve programla ilgılı çalışmalar tamamlanmıs bu arada Ecevit*ın cSosyalist Enternasyonal'e uye olma» onensı oy birlığl ile kabul edılmıştır Programın kabulünden sonra Tılmaz GÜMÜŞBAŞ Ümit GÜRTUNA gecflırı seçlmlerde Genel Baskan hğa Bulent Ecevıt tek aday olarak katılmış, Partınin seçımle gelecek 20 Genel Yonetım Kurulu ıcın ıse Genel Merkez ve muhalefet gruplanna aıt iki lıste çarpışmıştır. Sabaha karşı biten oylama sonuçlanntn bugün oğle saatierınde açıklanması beklenmektedır. Tuzukîe yapılan onemli bir değışıkhkle Partı Meclısı ve Mer Komandolar iki kişiyi öldürdü CEYHAN, (Çoban Yurtçu blldirlyor) Bu yıl öğrenime açılan Ceyhan Yüksek Meslek Okuluna ön kayıtlar yapılrnası esnasında olaylar çıkmıs, bğrencıler uzenne açılan at»s sonu CJ iki kişı olmuştür Dun saat 16 30 sıralannda Cey han lasesı ttnünde ön kayıtlarıru yaptırmak Uzere toplanan 6ğrencıler Uzerine, karşı kaldjnm da bulunan ve komandolardan olusan bir grup tarafından ateş açünns, açüan ates sonunda ögrencUerden 20 yaşlannda Tufan Lıceli ile yoldan geçmekte olan koylü yurttaslardan Murat Ülgen ağır yaralanmıştır Ko mando \e polıslerden kımlenn ates açtığı kesınlıkle saptanamı yan olayda, yaralanan Tufan Lıceü hastaneye kaldınlırken yol da olmuş, koylu Murat Ülgen ise, hastanede tedavl ve amelıyat esnasında kurtanlamayarak dlmüstür. Ceyhan'da bu yıl ögrenime açı lan YayKur'a bağlı Hayati Kimya ve Sosyal Bilimler Yüksek Okıüuna alınacak 160 ögrencı ıçın on ka>ıtlar yapılırken. Okul Koruma Demeğı tarafından her oğrenciden ön kayıtlar ıçın 3'er bin lira alınnıa sı kararlaştırümış, daha sonra Ceyhanlı oğrencıler bu üçer b.n lırayı odeme dışında bırakılmış, bu ayınm da aday oğrencıler a rasında tepkılere yol açmı?tır. Bu durum bir kaç gundenberı kayıtların yapıldıgı Ceyhan Lı•esı önünde zaman raman olay leri, birer Gençlik ve Kadın Kol lan Genel Başkanlan katılmaktadır. Ancak, Grup Başkanvekıl kez Ybnetim Kurulu kaldınlmış, len sadece, genel polıtıka ve bunlann yerlenne 27 kışilık Ge strateji saptaması ile ilgılı konu nel Yonetım Kurulu getirılmış lann göruşulebılecegi Genel Yotır Bu kurula Genel Ba'kan. 2 1 netım Kurulu toplantılarına katı ( Genel Kurul ujesi, ıkışer Mec labılecekJerdır Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarının oy hakkı lıs ve Senaıo Grup Başkanvekılbulunmamaktadır CHP Oenel Başkanı Bulent E ce\ıt, Tuzugun ve Proçramın oylanmasından sonra yaptığı konuş malarda, «Bj turükle ıstedığımız halk iktıdanru gerçekleştirmemız çok daha kolaylasmıştır» demış, • Sol anlayıslannın. hem ulusal, lara yol açmıs, yöneticılerle ög hem de evrensel oldugunu» soy rencıler arasında çıkan tartışlemıştır maların olaylara donuşmesmi TUZlK GORÜŞMELEfti onlemek ıçın de kayıt yapılan jerın çevvesınde polısce sıkı Kurultsyın dunku oturumu, guvenlm onlemlerı ahnmışt'r tüzuk ve program gorüşmelerıne 3'er bm lira bagış shnması neraÇrp.en oncekı {rünlerden daha demyle meydana gelen tartısma sak'n geçmıs, delegeler genellık ve olaylar yuzunden oncekı gün le kulıste calışmış'ardır. A^TII ne Dernek Başkanı Avukat Muzafdenlerle çalışmalar da an^a't saat fer Terl'ksız ile Yonetım Kull'de ba"'ivfibıl"n ' dp'^^e'e'n rulu uyelennden Mehmet Bırsen (Devamı Sa. 11, Sü. S da) ıstıfa efnvşlerdır 3'er bın lira (Deramı Sa. 11, Sü. 3 de) Yolda ölen 23 yaralı toplu mezaragömüldü Turgut GÜNGÖR VAN Ve tam dort gün sonra Muradıye ılçesıne 25 kilometre uzaklıstakı Kaymaz (Yağbasan) koranden gelen Tahır Çınar'm tanıklığı üzerıne şışmış, kokmuş, gıvsılerıyle bırl'.'nte yıkanmadmı, dınt gorevier yerıne getınlmeden 23 kıçı totslu bir meıara gomol'^o'du Evet. deprem gunü ja TSLI olarak kurtarüan 13 ÇOCUK ve 10 buvuk ınsan ozei bır araçla Muradıve Sağlık Ocağına getırılmek üzere yola çıkanldığmda olumden çok /aşamanm tadını düşünüyordu. Geri bıraktırılmış Doğu yoresmın bu onurlu msanUrı, olum yolculuğunda bıle, bırbırlerıne sadece donuk gozlerle bakarak, bırbırlerının bırer bırer Mdügü nu gorerek kımseden yardım istejemeyışm ıstırabını da yaşıyordu. Bu insanların yaşantısmda, baba(Deramı S. 11, Sü. 2 dej Yardımlar deprem bölgesine ulaşmıyor (CumburİTet Habtr Merktfri) VAN Deprem bolgeslnde ekaplerin surdurdügu ilk çalışmalar sonunda 5000 evın yıküdıgı. 3 500 evın de ağır hasar gordügtl bıldırllmıstır. Bu arada, açıkta kalan hayvanlar Iran'a kaçırılmaya başlamış ve bu yoldakl kaçakçılıktan iki kışı bile yakalanmıştır. Bolgede, ulaşılamaktan öte ük yardım malzemesınin dagıtılamadıgı köyler bulun(Devanu Sa. 11, Sü. 1 de) ABD, Türkjye ile Sovyetler arasında siyasi belge imzalanmasmı şu sırada sakıncalı görüyor fcretlerini alamayan Istanbul Beledlyesl lsçileri Baskanın CKUSUKU... Ücret alamayan Belediye işçileri Galata Köprüsü'nü bir süre trafiğe kapattılar Bu Köşeden Genel Sekreterlik Altan ÖYMEN partiH hayata geçilip de CHP 1950 seçınılerıni kajbederek muhalefete duştukten sonra, g;enel sekreterlik. partinin oneınlı bir mevkü halme çeldi. O zamana kadar partınin genel ba«kanı Cumhuroaşkanı Inond'ydu, parti divanı mrIerinin bir bölumü bakan, bir bölumu nulletvekıli^dı il öreutlerı, gerçi 194Vten •îonra \a!ilerin hlmavesinden resmen çıkarılnustı *ma j;eleneksel ve fiili hir h!ma%e de^anı edip dı:ru">r du. vani parti vönetimi buyuk ölçüde devlet burokraÇok sislyle paslaşarak ondan fay clalanarak yuruyordu. 1950'den sonra CHP seçimlerle bırlıkte o zauuına kadarki mekanizmasını da tamamen kaybetti. Ulkenin her tarafında yepyenı bir orgiit kurmak, CMP*yi e*ki alışkanlıklanndan bürokrat lıklarmdan kurtanp halkın P a r t i s i h a l i n e R e H r T n < h t* rekliydi. Bu hareketi klm viırütecekti. Tabii en başta partinin başkanı. Ama tnönu o zaman 66 vaşındaydı Bn gerçek. tnönü'nun da(Devamı Sa 11, Sö. 4 de) Maaşlannı bugtine dek alama yan Istanbul Beledıyesınde calı şan işçılenn bir bölümü dun bır sure Galata KöprüsünU trafiğe kapatmışlar, daha sonra da Belediye Sarayını ışgal etmişler djr. Eylemlere katılan işçilerın bağlı bulunduklan Genelîş Sendıkasının Marmara Bölge Baskanı Nafiz Bostancı ve b«ş kişi Emnıyet Müdürlüfeünce gbzaltuıa almmıs ve ilk sorgulanndan soo ra serbest bırakılmıslardır. GenelIş Sendıkası Marmara Bolge Başkanı Nafız Bostancı sa bah saat 7.30'da 50 kadar ışçı ile bırlıkte Galata Koprüsune gel mıştır. Burada bir sure bekle(Devamı S. 11. Sü. 3 de) OLAYLARIN ARDINDAKt ANKARA (ANKA) Deprem felâketı ile ilgılı yardımı goruşmek uzere Turkıye'ye geidığı belırtılen ABD Tıcaret Bakanı Ellıot Kıchardson, dun saban Başbakan Demırel ile yaptıgı goruşmede Amerıka Bırleşık Devletlerının, Turkıye'nin şu sıralarda Sovyetlerle bır sıyası belge ımzalanmasında buyük sakınca gordugünU soyledığı ogrenılmiştır. Rıchardson ile Demırel arasında yapılan özel gortısmede Türk Amerıkan ılışkılerı, Ege sorunu ve Turkiye'nın Sovyetlerle ımzalayacağını açıkladıgı sıyası belge konulan ele alınmıstır. Yetkılılerca Van depremıne Amenka'nın yapacağı yardımı görüşmek uzere geidığı belırtılen Rıchardson'un, son anda deprem bolgesme gıtmekten vazgeçmesı, öyaret nedenı uzerınde çeşıtlı yorumlara yol açmıştır. Sızan haberlere gore, Elliot Rıchardson, Turkiye'nın Ege kıta sahanlığı konusunda ımzaladığı Bern mutabalıatının Amerıka tarafından memnurüukla karşılandığını söylemıştır. i Rıchardson'un Turk • Sovyet ihşkilerı uzerınde de onemle durduğu ve Turkiye'nın Batı (Devanu S. 11, Sü. S de) ÇARPIŞAN OTOBÜSLE TAKSİ VAN GÖLÜNE UÇTU; 26 CESET ÇIKARILDF; 26 KİŞİ DE KAYIP VAN, (Cumhuriyet) Van Gevaş karayolunda bır yolcu oto busu ile taksı çarpışarak 50 metre yukseklıkten Van golune uçmuş, olay sonrasmdan yolculardan 26'sının cesedı çıkanlmış, 26' sı ıse kaybolmuştur. Kazada ayrıca 11 kışı ağır şekı.'de yaralanmıstır. Yaralılar Van Devlet Hastanesmde tedavı altına alınmıştır. Fecî kaza dun saat 13 sıralannda meydana gelmışhr Kazada yo Am buzlu oiuşu da etkılı olmuştur öğrenildiğine göre, Ağn'dan Adana yonune gıtmekte olin îsmet Okumuş yonetımındeki yolcu otobusu Patnos, Erçıs ve Van'a uf radıktan sonra Gevaş yoıunda seyrederken, karşı yonden gelen Fereç Tanık yonetımındeki otomobıl ile çarpışmıştır. «Gevaş'm kaplanları» bolgesındekı çarpışma dan sonra her ıkı araç da yolun kenanndakı du\ar gıbı dık olan 50 metre yukseklıkten Van Golune uçmuştur. Ilgılıler yo.cu| otobusıınde 58, taksıde de 5 yolcunun bulunduğunu bıldırmışlerdır. Kurtarma ekıplerının yaptık lan cahşmalarda otobusten bırı kaduı olmak uzere 21 kışı ile tak sıdekı 5 kışmm cesedı çıkarümış ve 11 kişı de ağır yaralı olarak j kurtarunıstır. Otobusta bulunan 26 kışı ıse gece geç saatlere jcadar bulunamamıştır. Gorgu tanıklarının anlattıkianna göre, kaza sırasında yaralanan otobus şoforu Ismet Okumuş, gole fırlamış, ancak su çok dtrın olduğu ıçın boğulmuştur. Kazayı haber alan Gevaşlılar iki denız motoruyla o.ay yerıne gelmışler buz gıbı suyun 'çndeki varalılan kurtannışlardır. Agır! yaralı 11 kışi Van Devlet Hastane sıne kaldınlmıştır. Bu arada cesedler de kımlık belirlenmesı ıçın ' Gevaş sağlık ocağına getıri.tnıştır. Gole uçan otobusun 2 metre derınlıktekı sudan çıkarılması ıçın vapılan çalışmaîar nedeniyle VanGevaş yolu iki saat trafıge kapatılmış. ancak butun ça ı (Devamı Sa. 11, Sü. 6 da) 1 İşçi memur ayırımına ılişkin kararname tepkilere yol açtı; uygulama tarihi için yeni kararname hazırlanıyor ANKARA (ANKA) tsçl memur ayırımı konusunda yayın lanan son karann yururlük tanhının belrtılmemesı nedenıyle yenı bır sorun yarattığı ve uygulamanın 1 ocak 1977 tanhınde başlatıhnası ıçın bır kararname hazırlandıgı bıldınlrnektedır. Resmı Gazete'de (onceki gunkıi mukerrer sayısında) yaymlanan komısyon karannda ışçı japılan memurlarla memur sayılan ışçıle re ılişkin uygulamanın hangı tarıhte başlatılacağı belırtilmemıştır. Uvgulamava göre verilecek maaş ve ücretler konusu hemen saptanamayacağından, bordroların duzenlenmesı vakıt alacagından uygulamanın yeni yıl başında baslatılması düşünülmüştür. Çalışma Bakanı Şevket Kazan, dun sabah ılgıli komısyonu toplantıya çağırmış, daha sonra da Devlet Bakanı Gıvasettm Karaca ile gorUşmüştur Yenı sorun hak (Devamı Sa. 11, Sö 4 de) MACARiSTAN NOTLARI D0NMU5 BİR KÜFUS. ESKI İNSAN. YENİ DÛZEN. KAPİTALİZM MANTOSU. OSMANLIURDAN KAL4N. OKUMA TUÎKUSU. GERÇEK Sağduyu Kazanacak mı? Merkezle basabaş yanştığını gö«termiştir. Acaba bu noktaya nasıl vanldı? CHP Genel SekreterUğiue aday. lığını koyan kişilerin, fikirsel ayrılıklan yoktur. Bu gerçegı kendllerl de uzerınde durarak vurgulaımşlardır. Oysa Kunıltavdan önce çeşitlı mubalefet gruplan uzerınde duruluyordn. Baykal ve arkadaşlan, Süleynuın Genç ve yand2''ın, Kırıkoğlu ve çevresi diye adlandınlan muhalefet gruplaruun da birbirleriyle anlaşamadıklan, fikirsel açıdan ayrılıklan olduğu ileri sürülu>ordu. Nitekim bu avrüıklar nedeniyle her grup birblrlne karşı mesafeli kalmaja özen gostermiştir. Bunun yanı sıra Gaziantep'ten tzmir'e değııı orgut kesımınde Genel Merkezin uj gulamalarına karşı bir tepkı oluştuğu da izlenmiştir. Çeşi.li muhalefet gruplannı bir Layrak altında toplayan temel, böylece esastan değil, usuldcn gelişmiştir. Bu noktada çeşitli gruplan karsısında tek sar niteliğinde bütünlestiren Genel Merkez politikasının da ustaca değil, acemice, ya da kendine fazla giivenle nitelenınesi gerekir. Bugune vanlmasında eenel • •• (Devamı Sa. 11, Sü. 2 de) SADUN TANJU'ntın YAZI DIZISİ BUGON 4. SAYFADA CHP Içlndeki mnhalefet fle Genel Merkez çekişmesi, Kurultayda llfi çeldci bir görünöm oluşturdu. Czun bir »üreden beri çeşitli II ve ilçe kongrelerindeld çatışmalar, Genel Merkezin müdahalesine yol açıyordu. Bu mddahalelerln antideraokratik ve yasadışı olduğu konnsnnda çeşltli şikâyet ve eleştiriler de gittikçe yoğaniasmıştı. Knrultaya yönellrken giıcü biliıuneyen bir muhalefet ve ipleri elinde tutan kendine gnvenir bir Genel Merkez söz konusuydo. Ne var ki Ankara'dan gelen iıaberler, muh.ilefetin azımsanacak bir düzeyde olmadığmı, Divan Başkanlıfı seçimiode Genel KİM İŞÇİ, KiM MEMUR? RESMI GAZETEOE YAYINIANAN KARARNAMENIN IAM METNI BUGÜN 5 SAYfAMIZDA ~T, •» f ıT^BTrr j ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog