Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları YILMAZ ÖZBALCI VERGÎ ÜSUL KANUNU'ndan sonr» Gcllr Vergısı Kanunu'nu da yorumlayıp açıkladı. 250 811 ssyfa tamamı yorum ve açıklama Lira Kıtapçüarda BATEŞ dagıtıyor. f umhuriyet 53. m , $AYI: 18774 Kurucusu: r U N U S NADİ 3 MJIM (976 Ç R A B A JM o konuda yapüan duruşmaya Yargıç Necatl (Deranu S». 9, Su. 7 de) ys desteklemelerinln Dernekler Yasası'na kın olmadıgını belirtmiş VB «Halkın hangi nesrıyatı okuyabileceğını ıktidar partilert yln edemez» demiştir Çanakkale Aslıje C e a Mahk»mesınde aytrür tabu • EV İDARESI Kız Sanat Orta I 4• EV İDARESI Kız Sanat Orta II 4• EV IDAReSI Kız Sanat Orta l ' l . . . 4 • EV İDARESI Kız Meslek Lısesı I 4• EV İDARESI Kız Meslek Lısesı II 4.Nâzım İÇSEL • AILE BİLGISİ (Ortaokullnr ıçın) 3.Not ÖKUL SIPAR ŞLERI IFA EDIÜR KİTAPÇILARDA ARANMASI ÖDEMEU GÖNDERIÜR mm SANAT OKÖLIAR/KIZ MEStEİC L f Ş E U I » ılK GĞHTMEN OKULLARI 1Ç1N HılU EOiTiM | BAKANUĞÛiCA KABUL EDılMı^ DERŞj KiTAPLARl | Söheyta AREL " iJ3*jğ j L . • KÜÜUR KİTABEV1 Aırtarı Cti,62U\uimlWm İSTANBUL ÎEKNıK L'NıVERSıiESı MERKEZ BıNASININ KURŞUN YAĞMURUNA TUTUIMASI SONUCU 13 YAJINDA» BıR GENÇ O[D(J; KOMANDOUR İSTANBUL ÜNıVERSıTESı MERKEZ BıNASINDA DA YAYUM Çanakkale Mahkemesi: "Derneklerin özgürlükler için direnmesi yasaldır,, ÇANAKKALE, (Cumhuriyet) Amacı dı şında e^lemlere katıldığı, mıtıng düzenlediğı ve dernek merkezınde sol yayınlar bu lunduğu gerekçes'yle Valıhk tarafmdan ka patılan Külrür Dernegı ve Tönetıcılerı hak kında Asliye Ceza Mahkemesi, verdigı kararda, derneklerin miting dtlzenlemeleri ve Komandoların yaylım ateşi: 1 ölü, 3 yaralı var Komandolar dün d« Istanbul Teknik Üniversitesi (ÎTÜ) GUmüssuyu binası lle Istanbul Üniversitesi Merkez binast çerre«lne kurşun yagdırmışlardır Gümüjsuyu'ndakl yaylım atesi sı MSP,; I( Kısa sürede kesın cevap ısteğıyle,, hükümete yenı bır muhtıra verecek ANKAR* (ANKA) MSP Ge nel tdare Kurulunun dun başla dığı ve bugun de sürdüre«.egı toplantılarda.1 sonra, hukumete jemden '<muhtıra» \enlecegı oğ renılnıışür MSP'nn venı talep lerınjn «paket» halınae ıstenler olacafı \e kısa tarıhli kesın cevap b^kleven bir nıtelık ta^ıya c«*ı belırriimektedır Oenpl Ida re Kunılııruın a'ncağı kTrar ?çı (Devamı Sa. 9, Su. 6 da) Ege Hava Sahası ile Kıta Sahanlığına ilişkin TürkYunan ikili görüşmeleri Paris ile Bern'de başladı Kosta DAPONTE P\RİS Ege Hava Sahası (FIR hattı) konusundakl ılk g'zlı toplantılanna dün sabah Yu nanistan Büynkelçılıgı salonlann da başlavan Ttirk \e Yunan tiele gasyonlannın başkanîan (Selçuk Korkut ıle Derus Kara\am«> ga (De\amı Sa 9, Su : de) Amerika'da dün yapılan başkanlık seçımine katılma oranı yüksek oldu WASHtNGTON Birlesik Ame nka'da dun 147 mılvon seçmen Turkıye saatı ıle 13 00 ten ıtıoaen sandık başına gıderek bır Bas kan 14 evalet Valısı 33 Senator \e 435 Temsılcıler Meclısı ujesın) oelırlemek uzere ovlannı kullan mı<: arr'n BBC r?d\osu seçıme katılma oranının beklenmediK derecede \Uicsek oldugunu bıldırmıştir O> sandıKları onunde oy ıcullarmak için bekleyenlerden olusan unm kuvruklar gonilmuştür Ulkeron çoğu boigesmde havanın i>ı olma<ı da seçmenlen dışan çutma^a teşvık etTiıstır Assocıated Press \jan=:' genel olarak katı.nM oranının yuksek olduğu seçımıerde Demoıcra^ların kazançlı çıktığını belırtmiŞtır Ancak ajans bu ıconuda kes'n karara vanna'c ıç n henuz erken oldugunu da ıfade etmıştır Demokrat Partmın Ba^ian ada n Jımmy Carter ve eşı Ro^alvnn Georgıa eyaletının Plaıns kentmde oy kullanma görevmi ük yenne getırenler arasmda buJumnalctadırlar (Devamı Sa 9, SG. 3 d » umhurhaskanırun Vı Ekim Bayramı nrdenivle yaptıgı konuşma solcu çevrelerlmlzde olumsuz tepkılere rol açtı. özellfklp Parlamentoda henüz tenısıl nlanaçı bulamavan bes gosyalist partîdpn uçtt «ap n sol» devimi üzerinde durarak van tuttu»u için Baskaıu elestirdUer. Ovsa, savm Cunv hurbaskanı ulu«a sunduğu sözlü mesajır.da ralnız asın sola değil svnı zamanria asın saga d» değınmiş, bu akımların topluma verecetl 7ararlardan »oı etmljtf. Bnna fcarsi solculanmra dınarlık gosterirken »a* cepheden hiç bir trpld (elmemesl llffinçtir. Blıe kalırsa gayın Cttmhurbaşkanı 29 Eldm konufmasınd> ^an tııtmak fstempmlj, sadece 40 yıldır blr tnrlö çözeblr ka\Tam karfs ku^kusnz lyi nivetle ^e Istemeverek srirdurmekten kendlni alamamMtır, Ajın ta£ ve a?ın sol devimlrri tek partl donemindpn kalmadır. Cajdsş ııvjarhk rtu7crine rıkmak nzere rolnnu aravan bir toplum ortamında btı de%ira!erin bir anlamı olabllirdı O rinnemde CHP dişında bir baffca partl kurmak k»5İn olarak vasaktı. r>evlet demek CHP demekti. Ovle td. \alUcr aynı zamanda Beledive Baskanlifi gorerinl de vukJenİTOrlar, genel olsun ^erfl olsun tum kamu hizınetleri tek elden, merkezın tartışma kabul ftmcz bmruklarivle \urntulu'ordu Basın, tek partinin Ilk^ lerine sıkı sıkı\a baçlı kalmak kojnlu Ue ozınirdıı. Boyle bir ortamda bırsz saca. bıraz da sola sapanlar derhal a«.ırı «lamt&suu verlercii \c bu damsra da elbet bir suçnn hclgesl yenne geçerdi. Ne tuhaftır ki tek partl yönetiminJn en katı temsilclllğinı rüklenen neredeyse devleti kendl Idşiljğl ıle eşdeğer anlamına nlaştıran rahmetU tnonu. İkıncl Cilıan Savaşı sonlanna dogru, faşızmın kesln yenilgısi beui olunca ulkenuzde demokraal bayragını açmak şerefinl kazandı (va da zorunda kaldı). Asüna bakarsamz Rerçek demokrasUerde aşın saf, a?ın sol fibi deyimlerin verl ve anlaou obnamak gerekır. Duşnnce ozcnrluğunun eçemen olduğu ulkelerde sağ kurtiu duzeni sarunur, sol da daba ılcn hır dusenin kurulması için çaba harcar. Bir başka derişle sağ anamalcüaruı, sol ıse emekçllerin çıkannt koruman amaç bılir. Bu birbinne zıt çıkarlarm korunmastnda deçışık yontemJeri benimsemi?, degişlk kuramlara bağlı partıler kuruluşlar, kimi zaman karsılıklı çatısarak, kımi zaman da aralannda uzlaşarak ulkpıı \onetmeve cavret ederler. bıvasal ilkelerın \e duşöncelerın asırısı dı%e bir şev yoktur \e olamaz. Bir duşünce toplum vapısına yararlı olduğu olçude dogru >a da janlıştır. Deraokrasıkrde. aşırı demeTelım ama suç olan hukuk kurallan dısına çıkarak belü bır toplum duzenini zorla vururluğe ko\mava veltenmektir. Yan rutılaması gereken devlet EUÇlerını hııvrııerunuz altına alır, komantlo denılen jasa dısı bır takım orgutlerı oçrencl Mirtlarına saldrtır, bizdendlr, bizdcn degildır, d n e sizin çibl diî«ünme\cnler ıızerınde baskı yapmara kalkısırsamz, osretmenlerl oradan orata ^urer. insan hakJarını hne «avar, ortahkta bir korku \e şiddet havası estırmeie he^eslenırseruı suç ışlivorsunttz demeUt'r. Savın f umhurbrsl.aııının konusmasında «aşın» d h e nıteleriiçi tutunı \e da\ranı>lar her halde bu pıbl suclar olaraktır. BaşkanlıU etticı de\lette ho ve ajır suclann her cun onunde I^lenip dıırma«ım «atin Kortıtörk he«=abına bttyuk bir talıhiizlık «aMvoruz Aşırı Yok, Suç Var C rasmda, yöred* otomobil jrkamakta olan 13 yasındsJd bır genç, vurularaJc ölmüş. tiç oğ rencı yaralanmıstır Bu arada, Istanbul Teknik Onı versıtesı Rektorlugü olaylar uzenne unıversıtemn 8 kasıma ka dar tatil edildığıni büdırmıjtır Ankara ve Izmır'de de niksek Btretıın kurumlannda olavlar çıkmış, jaralananlar ve gözalü na alınanlar olmuştur. ÎTÜ GümüşsuyJ binuındald olaylar dün saat 11.30 sıralannds meTdana (felmlştır. Bınamn Rins kspısmı ve ön odalan hedef aJan komandolar. çolc kısa süren yay lun atejınde bulunmuslardır. Goreu tanıklamun verdıjı bılgı j e gore. yaylım halınde \e kım serun bulunmadıgı bir bınadan ate$ açan komandolar, arka so kaklardan Pındıkh yonüne doS ru kaçmışlardır. Yin« görgü ta nıklan, kaçan klsilerin 8 ya da 1» t n l olduklanm belırtmıslerdır Özellıkle toplum Dolısınln tTÜ merkez bınasına kaydınldıgı bır sırada saıdınya geçen komandolann Gumüysuyu çevresın de polısın çok az kuvvet bulundurmasîndan kolaylıkla kaçmayı başardıklan belırtılmektedır ısteyen baskıncılann olasT onceden planladıkları mevzılendıkle(Dersnu Sa. 9, Su 1 dt) Eğitim Enstitüleri açılış törenleri bozkurt propagandası halinde geçiyor • ISTANBUL MÎLLETVEKtLİ TÜZÜN. MHPTE G1RMEYI REDDEDEN OKM£YDAN1 MOTOR SANAT ENSTİTÜSÜ OGRENClSlNIN YÜKSEK DOZDA MORFİN \ r ERİLMESl SONUCÜ ÖLDÜÛÜNÜ ÖNE SÜRDÜ (Cumhuriyet Haber Merkezi) Egıttm Enstıtulerınln yeni ders yılma başlama torenlen MHP propagandaları halıne donmu?, yapılan konuşmaiarda «Bozkurt bavrağı hedefe ulasmcaja kadar ta^ınacaktır» denılmış, Nâzı »elâmları %enlmıştır CHP îstanbul Milletveklli Metin Tuzun \IHP\e gırmeyı redde den oğrencının morfın venlerei olduruldutun'i one sünnüştür. AP'Ji Atagün DGM önerisinin gundeme alınmasından vazgeçtı ANKAR*. (Cumhurhet Bnrosu) Mıllet Meclısı dun CHP'lı Başkanvekıl lorınden Memduh Ekşı mn Baskan'ığında toplanmıştır Dunku bırleşımde, AP lı Mehmet Atagtın, DGM Kanun tekhfuıın doğnıdan gundeme ahnması ıcın verdığı onergeyı gen almıştır Bu aıada Emnıjet Müdürluğunun 'enıden *e«i kılatlanması ıle muesseselerde ozel polıs teşkılâtı kunılmasmı ongoren ı*.ı tasa'i, komı^jonlarda goruşulmeden sagcı partılerın ovlarıyla gundeme alın mıştır Içıslen Bakanlığı tasarıları goruşulurıten CHP Grup jonetıcı'erı ıle Bakan As.lturk aras'nda yer \er tartışmalar olmuştur Saat 15 de toplanan Mılle f Meclısı Genei Kurulunds» çogunluk olduğu an laşıldıktan sonra gundeme geçılmıştır Gundeme geçıldı^ten sonra bır onc r ee veren AP Kırklarelı Mılletvekılı Mehmet Atagun DGM onen teklıfınm gon deme aJmmasndan vargeçtıgını bıldırmıştir Başkgır.e<cılı Memduh Ekşi, «Baş kanhgın bunu sıze ıade etme vetkısı voktur Ovlama yapacağım Genel Kurul ne karar venrse o olacaıc» demıj, AP \t MSFIılerın ovlarıyla Atagun'ün oner gesının gen alınmasuıı karftrlâştmimıştır <Devamı Sa "», Sü 4 de) MESS: "Hükümetteki anlaşmazlık önemli yatırımları aksatıyor,, Madcnl Eş>a Sanayıcılen Sendıkası <MESS) Yonetım Kurulu hazırladığı çalışma ıaporunda onemlı jatınm projelerının hukümettekı goruş ayrılıkları nedenıvle Jjgiılanamadığını one surmuş fıj'at artışlannm onune geçıleme yışını elcştırmıştır MESS \onetım Kurulu 9 kasım salı gunü vapılacak Genel Kurul top lan'ısına sunmak uzere hazırladığı raporda aynca geçen yıl Ocak HaZıran donemınde yüzde 3,9 artış gosteren toptan eşya fıvatlarının bu yıl :"üzde 13 olarak gerçekleştığıru belırtcek hukumetm uvguladıgı sosja! polıtıkanın onu muzdekı donemde de fıjatları yunselteceK nıtelürte oldugunu ılerı sürmuştür Bu arada ışçı kıdem tazmınatlarınm aşırılığından vakınan MESS Yone tım Kuıuîu 20 den fa>'a MESS uvesı kuruluşun kıdem tazminatlan nedenıyle kapandıgmı ıddia ederek su goruşlere yer vermıştır «Kıdem tazmınatı bugün işletmeler ıçm kanayan bır >ara n'telığinı bu tün RUCU ıle korutıaktadır Bu açıdan kıdem tazmınatı fonunun kurulması çok yararlı olacakur Ancak bu konudaki çalışmalann hükumet kesmiınde (Devamı S» 9, Sü. 2 de) MSP Gençlik Kolları Başkanı esrar kaçakçıhğı yaptığı iddiasıyla ağır ceza mahkemesine verıldi • POLİS, SANIĞm ÎŞ YERl OLAN KONFEKStYON ^TÖLYESİNDE IKİBUÇÜK KILO ESRAR ELE GEÇİRDÎ BUCA'DA îzmır büromuzun bıldırdığıne gore, Buca Eğıtım Enstıtusü Mu duru Macıt Abı onceıcı gun yapı lan torenae, <(Muslüman Turkler Alta; lardan Vıyana'ya kadar her v e n almışlardır Elımızde boz kurt bayragı ıle hedefımızı buluncaya kadar yüruyecegız Ko (Deranu ha. 9, Su. 4 de) ÇOCUK ACABA BÜYÜYUNCE NE OLACAĞIZ?.. TÖBDER, bütün memur orgutlerinin tek bır federasyon altında toplanmasını ıstıyor Doğan KATIRCIOĞLU tstanbul Cumhurıvet Savcılı ğı Mıllı Selâmet Partısi Gençlik Koiîan Başkanı Ismaıi Kala'ntn uvuşturucu madde kaçakçılığından yargılanması ıçın 5 Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmış tır 30 vaşında oulunan tsmaıl Kala'mn konfeksıyon atolyesını basan pohs, ıkıbuçuk kılo es rar ele geçırmıştır MSP'lı sa nık, bu esrarların kendısırun ol madıgını üeri sunnüştur. Bır komplo ile karşı karşıya bulun dugunu iddıa eden îsmaıl Kala (Drvsmı Sa. 9, Su 6 d») DORDUNCU PLANDA YER ALAN 200 PROJE İÇİN.DIŞ FiNANSMAN KURUMLARINA BAŞVURULACAK AJSKARA, (Cumhuriyet Bttrora) Dorduncü Beş Yülık KalkiBma planında gerçekleşmesı öngonllen toplam malıyeü 560 mılyar lirayı bulan ıkı yıiz proje dıs fınansman kurumlanna açılmıs tır Dünya Bankası, Cluslararası Para Fonu, Avrupa Yatınm Bankası gıbı uluslararası malî kuru luşlann yardımlanyla ortaya çı kabüecegı belirtilen bu projeler aynı zamanda Türkıye'de bulu nan Alman heyetine de sunuimuştur. ögrernldığıne gore, bu projeler arasından Almanlar bir seçım yapacaklardır. (Deramı Sa. 9, Sfi. 5 de) TRAFİK SORUNUNUN TÜM YÖNLERi İLE ELE ALINACAĞI TOPLANTI BUGÜN BAŞLIYOR CHP'DE NE VAR NE YOK? • * HASAN CEMAL ın YAZI DİZÎSl CHP'DE VTELER OLUYOR SORUSU GÜNCELLlĞINt YTrtEJJt Ml, YITIRMEDt Ml 1 1 PARTtİÇt ÇALKANT1 •KOLTUK KAVGAS1» Ml, DEĞİL Mt? TEK BOYUTLU BİR PABTİİCÎ MUHALEFTT 7 ANKARA, (ANKA) TOB DER Genel Başkanı Gultekın Oa zıoğlu dun duzenledığı basın top lanusında, memurların sendısa hakianı elde etmelerını kolaylaştırmak amacı; la meslek orgutlerinin federe bır >apı ıçınde bırleşmelerı ve Federasyon olusturmalan ıçm orgut olarak çalışma I Ü R K I Y E ŞOFORLER VE OIOMOBıLCıLER FEDERASYONUNUN japacaklarım açıklamıştır Gaaoglu, bazı gızlı ellerın TOB DUZENLEOıCı TOPLANTIDA, PARA CEZALARININ DÜZENLEN DER'ın haberlesme ozgurlügunu MESı, KAZALAR ıÇıN ıLK MÜDAHAIE YARDIM ISTASçignedığım, TÖB DER'ın Kapa tılmak ıstenmesme oğretmenlerın YONLARININ YAYGINLA}IIR!LMA5I, FRAfıK YASASININ 0£sert tepkı gösterdıgıra ve orgut GıJTıRıLMESı ıSTENECEK... lenne yenı oğretmenlerın kajaol dugunu soylemış, «Egemen guçıe n n gırıştığı saldırı ve antıdemokCumhurba$kanı Pahrl Koru ratık uygulamalar, ılencüenn ve A.VKARA, (Cumhuriyet Burocn) türlc'un hımayelennde duzenleTürlaye Şoforler ve Otomobıl nen toplantıda trafıkle ilgılı çe devrımcılerın kararlı mucadelelecıler Federasyonunun duzenledi şıtlı bıldınler sunulacak \e tar rı ıle onemlı olçude gerıletılrruştır» demıştır ğı «Türkıye'de karayolu taşıması tışmalar yapılacaktır. Bıldınler, 29 30 eıum gunu yapılan Ge ve trafık guvenlığı toplantısı» son zamanlarda guncellıgını lyıce bugün başlajacak \e üç gun sure duyuran ulaşım sorunlan, genel nel Yonetım Kurulu toplantısında 1977 yılında japmayı kararlaştırceîctir. ulasımın planlama yontemlerı, dıklan Demokratüc Eğıtım Kurul Türkıye'de karayolu ulaşım sıs tayı ıle egıtımcı emekçılenn sen temıne genel bakas, karayolu ula dıka hakjtmı elde etme mucade şım sısteraımızın sorunlan ve lesı gıbı konuların ele alındığını traiığe etkılen, trafık duzennı belırten TOB DER Başkanı, DU jerel koşullarda etkıleyen fak arada ofretmen maaşlarının ha torler, ulkemızde trafık guven vat pahahııfı karşısında \etersiz lıgi ve trafık zabıtası, trafık ka kaldığını, jan odeme kararname zalannı azaltıcı pratıi çareler, smde çeşıtlı aksaklıklar bulundu cezai yönden karayollan Trafık gunu, kadrosuzluk nedenıyle ter (Devanu Sa 9, Su 4 de) I IDevamı Sa. 9, Su. 4 de) MSP Zonguldak örgütü, imamlardan, camilere sağfanan yardımiarı halka duyurmalarını Jstedi ZO.NGILDAK (CumhuriTet) Zonguldak MSP îlçe Orgutu 64 koy ımamına gonderdıfı b.r vazıda, camilere devlet envle yapılan son yardımlann, MSP tarafından gerçekleşt*n!dıgının koy lulere anlatılarak duyuruiması ıstenraıştır MSP liçe Örgütunjn bu gınsımı uzerıne, AP ll Kurulu vaptıgı açLklamada <>îSPn:n vatan (Devamı Sa. 9, Su 7 de; «Kara Çarşaflı Gelin» filmi, komandoların tehditleri yüzünden gösterilemiyor OLAYLARIN ARD1NQAKİ Atatürk Kitaplığı dün açıldı Koç Topluluğu kurultıslannca Cumhunyetımızın EUınci Yıl anısma ınşa ettırilen «Ataturk Kı^ıplığı> dun duzenlenen fcorenle açılmış \e Istanbul Beledıyesme devredılmıştır Kıtaplığın aoahtanm Koç Holdıng Yonetım Kurulu Baş kan <ekılı Rahmı Koç, Beledıye Baştanı Ahmet Isvan'a vermıştır. Rahmı Koç, Turkıyernn en bavuk dunyanın en modem kıtaphkları arasında yer alan Ataturk Kıtaphgım Beledıyenın basanlı bır bıçımde yonetmesı d.le^mds bulunmjştur. Beledıje Başkan» Isran, Beledıjenln bır ço« o'anaklardan mahrum bulundugunu, (Devamı Sa 9, Su. 2 de) Mt? MERKEZ yONBTLMİNtN KfRNAZLIĞI VT PARTttÇİ itfUHALEFETİN ÇIKMAZ1 NEDIR? «BÎRLÎK BERABERLtK» ÇAĞRILAR1 YAPILIRKEN... KAP1 ARALAMA STRATEJtSt VEDİR? PARTÎNÎN YAP1SINA KELER OLUYOR? •AŞIRILK.TAN DUYLX*N LHKEKLIK «AŞRILJK EDEBİYAT1. YAPMAK. CHP'DE NASDL BÎR SEÇÎM STRATEJtSİ? . PARTIİÇ1 DEMOKRASİ TART1ŞMAUUU ALLENDE OLMAK TA D» OLMAMAK Geçen hafta Istanbul sinemalannda gbstenlmeye baslanan «Ka ra Çarşaflı Oelın» adlı fılm komardoların baskı \e tehditleri sonucu bazı sıremalarda vızyon dan kald'rılmıştır Gosterılrneîi S T sur tırüfınaTi (Devamı Sa. 9, Sıi S de) ABD'de Başkanlık Seçimi merikan halkı 39'unru Cumhurbaşkanmı seçnıek ıçın sandık başıııdadır. Bu satırlar vazıiıncaja degm sonııç iıeUJ olamanuştır. Dunvada vc ABD'de kesin kanı, bu kez Baskan adaylaruun yetenek t e klm iiklerinin «vasat» duzeyde bulunduğudur. Seçım kampanvası bo Minca süre^plen tartı«malar bu izlenlmı guçlendirmi$tir. Cartcr t a d a Ford, seçenekleri açısmdaıı kişisel bir kayıp veya kazanç «oı konusu dc^ıldır. Her ıkı a dayi »onlendJren sosyal çucler arasında da buvuk ayırunlar bu lunroansı, \merıkan demotrrası slnin alışılmış çoırneklenni >an sıtrnaktariır. Buna karşılık Ford'un aeçimle GERCBC A tLI «ANTÎKOMÜNÎZM EDEBİYATIn MI?. DEĞiŞEN TOPLUM ABD Prof. Dr Nermin ABADAN UNAT'ın Cuma gunu CUMHURiiETU İNCELEMESI BLGUN « SAYFADA rl kaybetmesiyle Kissinger'in Dısişleri Bakanlığından uzaklastırılraası olasılığı, uzerınde onemle duruJacak bır konudur Çankü «Kissınger polıtıkası» denen bir olgunun varlığı jadsınamaz Gerek kullandığı jontemler, gerck kişısel jetenekleri bakınundan Kıssinger'in dunja politıkasında kendıne özgu bir jeri \ardır Bu veno kolajlıkla doldurulamnacagı açıktır. Kissınger'in kullandıcı lontetnleri satancalı savanlar bu lunabllir; ama, özellikle ürta doğu ve Dogu Akdeniz'deld olav lan ve ulkeleri yoniendirmefc bakunından Klssinger'in rolü vad«ırıamaz Bolgemizde, gızlı pazarlıklann ardından patlak veren hızb degişimlerin başmimarı kus kusuz Klsslnger dır. Bu lerin urunlen, Mısır da, bu de ve Lubnan da saşılacak hiçimde derlenmıştır Carter'ın lcazanması Kissinger'ın yetküerine s.on verecek; aıru ABD'nin girdifi bir açmazj çozumlevecektir Bu acmaz, Kou gre ile Curohurbaşkanlıgı arasutdakı çelışialerin gıderek ıogunla$masından dogmuştur Bugun ABD'de Beyaz ^Mıray Ue Kongre arasındaia çatL«ma. çogu dtinya sorununda ve Wav hlngton ue Ankara arasındakl tlişkilerde etkiterinı duyurmabîadır. Temelde duınanın çeşııtı bolgelerindekJ olajlara aynı acı •+• (Devaau Sa. 9, Su. 3 de) NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog