Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYLVLARI IKI ÜÇ Bu HATIRAT ŞAHSİYET AHMET RASÎM ÜNLÜ YAZAR ve TARÎHÇÎ yapıtında Abdülhamıt «lstlpdadıuu belgelere dayanarak dıle getınyor. Cumhuriy 5Î. Tfl, MH: f8798 Kunıcusu: YUNTJS NADÎ AfET FONUNYalçm DOĞAN AVK4RA, (Cumhuriyet Burosu) 1971 yıluıda yururlüğe gıren 1658 sayıh Yasa gereğance, Tekel urunlenne yapılan zamlann behrli yüzdelennden olusan «deprem fonu» ıçın aynlan mıktarların 600 mılyon lıraya ulaşması gerekırken, buoun Hazınenın değışık gereksınmelerı amacıyla harcan nuş olduğu, anılan deprem fonu içın sadece 160 mılyon lıra kaldığı saptanmıştır Bl Vl/\ dışında, 1051 sayılı Ya sayla değışık 7269 sayılı Vasanın 33 maddesı gereğırce olusturulan «Âfet Fonunda» ıse yaklasık 180 mılyon lıra bulunması gerekırken, şu an da 20 mılyon lıra bulunduğu oğrenılmıştır TtRKtyE"nın Jeolojık yapısı sonucu deprem kuşagında bulunması ve hemen her yıl depremle karşılaşılması nedenıjle depremlerde ortaya çıkan maddi zararı karşılamak amacıyla değışık «fonlar» oluşturulması duşuntümuştur BUNINLA ılgılı olarak ikı ana uygulama getırılmı«tır llkı, Tekel ürünlerıne yapılan zam lara ılışkmdır Tekel urunlerinde malıyeti karşılamanın dısmda. temel gelırlerınden bır bolumü ıle «deprem fonu» kurulması kararlasfınlmı? ve bu uygulaıra 1971 vılmda 165S sayılı Yasanm yururluğe gırmesıyle bırlıkte ger ceklık kayanmıstır. ANIL4N yasaya gore, Tekel gehrleri her yıl «sıgaralarda pa ket başına bır lira, ıçkılerde belirlı yüzde olmak üzere» o(Devamı Sa. 9, Sa. 6 da) ÖNtVf RStTEVf <îW$Tf ÖNCI LİSE SON: 11 AftALIK KLEMEÜLER: 910ARALIK 27 KAİIM 1976 CUMMTBl 3 bcyter fruthit kat 2 KONHK t*U2262O U8872 Yardımların çoğu yerine ulaşmadı, halk açıkta bekliyor • f 8 0 MilYON NAKU liRA BULÜNMASI GEREKEN OA. SADECE 2 0 MıLYON BULÜNDUGU VE TOPLAM KAYHANE BAJINA ANCAK 1,800 LıRA YARDIM UBıLDıRıLıYOR PILABıLECEGi Tekel zammından ayrılan deprem fonunun 440 milyonu amacı dışında kullanıldı 4 bin nüfuslu Çaldıran'da hayatta 456 yurttaşın kaldığı belirtildi. Kurtarma ve ceset çıkarma çalışmaları bitmediğinden yörede salgın hastalık tehllkesi başgösterdi 7 bini aşacağı bildiı iliyor VAN Van'ın Muradlye ve Ercış ılçelenyle Çaldıran bucağında ve Agrı'nın Dıyadın ılçesınde çarşamba günu meydana gelen depremın yol açtığı can ka>bı nın, enkaz kaldırma çalışmalan ılerledıkçe korkunç sayılara ulaştığı gorülmektedır. llk tah minlenn aksıne, olu sayısının Muradıye'de 2800, Çaldıran'da 25O0 ve çevre köylerde de 2000 dolavlaranda olmak uzere 7300 e sayısının 01ü DEPREM BÖLGESİNBE SAĞLAM TEK YAPl KALMADI Turgut GÜNGÖR Faruk BEKiROĞLU yaklaşabileceğl sanılmaktadır. Van bo'gesındekı kurtarma ekıplerınce bıldınlen haberler ıse, enkaz altından çıkîrtılan ceset sayısını 3500 dolaylarında fosmektedır Yaralı vayısı W 0 O1 aşarken bmlerce konut verle b.r olmuş durumdadır Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzıoğlu fle tmar • Iskan Bakam Nurettin Ok'tan sonra Mıllı Savunma Bakanı Ferıt Melen ve Sağhk ve Sosval Yardım Ba kanı Kemal Demır de dun sabah Van'a gelmışlerdır Butun açıklaınalara rağmen deprem bolgesıne yeterli sayılabılecek doyurucu yardım yapılamamıştır Binleree felâketzede, Uçuncü gecelennı de şiddetlı soğuk altında geçlrmışlerdır ÇAIOIRAN VE MUBADİYE'DE DURUM Van ve çevresuıde meydana gelen depremın merkezınln Çaldıran ve doğusundaki koyler olduğu görulmektedir. 4000 nüfuslu Çaldıran da hayatta Kalan 456 yurttaş, kışısel çabalanyla ölü çıkarma ışlemını bmbır zanmet altında sürdurmektedır Depremden su şebekesı tahnp olduğundan ölüler yıkanmadan gömülmektedır Cesetlenn birçoğunun da sahıpsız olarak toprağa venldığı gorülmektedır Çaldıran'da enkaz kaldırm3 ıj(Devamı Sa. 9, Su. 1 de) CHP GENEL SEKRETER ADAYLARI GÖRÜSLERİNİ ACIKLADILAR ORHAN EYÜPOGLU: «CHP'ye yararlı olmak için makam ve rütbe gerekli değildir» TURAN GÜNEŞ: «Önemli olan benim Genel Sekreter olmam değilbirleştirîci rol oynamamdır» DENiZ BAYKAL: «Yönetimde bulunân ârkadaşlarımız demokratik bir tutum sürdürmede başarılı olamadılar» Kaçakçılıktan mahkum olduktan sonra yurt dışına kaçan Acarer'lerin tüm mallarına mahkemece el kondu Doğan KATIRCIOĞLU Eyup Ağır Ceza Mahkemesı «Toplu Kaçakçılık» suçundan be şer yıl ağır hapse ve hazıneye ıkı buçuk mılyon lıra para cezası ode meye mahkum ettığı tanınmış ış adamlan Kâmıl ve Ali Acarer kar deşlerın yurt dışma kaçmalan ne denıjle dun tum mallarına *>! konulmasına karar vermıştır Mahkeme bu kararını mahku mıyet ve sanıklann tutuklanmasmda olduğu gıbı oybırlığıyle al mıştır Başkan Hüseyın Özgüç mahke menm karannı şöyle açıklamış tır «Sanıklar Kâmil Acarer ve Alı Acarer gıyabi tutuklu olup kaç malan nedenıyle tevkıf muzekkerelenmn ınfaz edılemedıgı ve kendılerınm Frankfurt da go rulmuş olduklarının harıcen \a (Devamı sa », Sıı. 7 rte) BUGÜN 5'INCI SAYFAMIZDA YARGITAY ŞAH TURNA HAKKINDA MAHKÜMIYET KARARLNI BOZDU A.NKARA, (Cumhunyet Burosu) Yargıtay 9'ncu Ceza Daıresı TCK" nın 142'ncı maadesınden 5 yıı KURULTAY BA5KANUGI tÇıN GENEl MERKEZ EKıBıNıN KARS IL BAJKANI İSMET ATAIAY'I, MUHALEFET KANADININ ORDU ıL BAŞKANI ERTUGRÜl GÖNAY'I ADAY GOSTERECEGı SANIUYOR Bâşkent Notları İşveren Sendıkalan, DISK'in dayamşma fonu için işçi ücretlerinden kesinti yapmayı reddetti ANKAKA Türkiye fşveren Sendıkaları Konfederasyonu Gsnel Sekreten Rafet Ibrahımoğıu, kanunsuz grev ve dırenışler nedenıyle işten çıkartılan ışçllere vardım amacıyla kurulduğunu ıddıa ettığı dayanışma tonu ıçın ışçı ücreüennden kesıntı yapılmasırun mumkun olmadıgmı söylemıştlr. îbrahımoğlu'nun konuya îlışkın açıKlaması şoyledır. «Son yaptıgı genel Kurulda pna tüzuğünü değıştıren DISK, kanunsuz grev ve dırenışlere katılan işçılere yardım ıçın bır uaramşma fonu kunılmasını kabul etmiş ve bu fona işçı ücretlerınin brut bır gundelığınin ke(Devamı Sa % Su 8 de) ağır hapis cezasma çarptınıitr. ıkı gozden yoksun kadın ozan Şah Turna ıle »güı mahkumıyet kararını bozmuş ve serbest bıra kılmasını kararlaştırmıştıı. Adana Cezaevmde kadınlar koğuşun da yatmakta olan Şah Turna, baş ka bır mahkumıyetı bulunduğun dan serbest bırakümamıştır. Sah Turna ^azıyla çalıp söyie dıgı turkulerde komunızm propdganaabi yaptıgı ıadıasıjıe, lir mır Devlet Guvenlık Mahıcemesıne verılnuş ve îzmır DGM'de 2've karşı 3 oyla 5 yıl agır *apıs ceza sına carpunlmıştır Şah Turna' nın savunmasını CHP Senatorü üğur Alacakaptan ustune almış, Yargıtay'da ^ıvunmaya gıttığı sı rada 9ncu Ceza. Daıresı «mahkumiyet karanna zamanında !tı raz yapılmadığı ıçın avukatın du ruşmaya aünamıyacigına» karar vermıştır Yargıta: Bsşsavcıa Yargıtay Daıresınm bu karanaa Genel Kurulda .rıra^ etıoış, Ge(De\amı Sa 9, Sü. 7 rte) CHP BÜYÜK KURUITAYINOA YENI TUZUK DEGÇİKLİĞİ CHP 23. KURULTAYI 1535 KATILMASIYLA BUGÜN AÇILIYOR GÖZLEM UĞUR MUMCU Kurultay.. 1 5 yıl hapsi istenen Dikmener ve Ekmekçi beraat ettüer Sanayı ve Teknolojı Bakanlığı m neşren tahkır ve tezyıf ettık , lerı ıddıasıjla b Ağır Ceza Mah kemesınde yargılanan Yazı Islen Mudurlenmızden Bulent Dık mener ıle arkadaşımız Mustafa ı Ekmekçi dun beraat etmışlerdir Gazetemizm 16 eylul 1975 gün ( ku sayısının «Ankara Notları» bolumunde Mustafa Ekmekçi'(Dcıanu Sa 9, Su. 7 r>), CHP Kurultarı bugun başlıyor Partf fçf çeHşmeler, bn kurultay sonunda, belirli bir sure için çorame bağlamnış olacak.. Yeni tuzuk taslagı ile etkinliğı oldukça azaltılan genel sekreterlik seçunı dışında, kurulta>, CHP programı ıle tuzuçunu de goruşüp karara bağlayacaktır. CHP bu kurultava. yoğun iç cekişmelerle girmektedir Oeniz Bavkal onderlıfindekı muhalefet grubu, partinın, ^eni kadrolara gerek duydugunu Ueri surerek, yenıleşmeden \e gençleşmeden sozediyor Baykal ve arkadaşlanna gore, snasal partiler, kendilerini venilemezlerse, bir sure sonra duzenın bir parçası olurlar CHP gibi ilerici partiler, bu yenıleş.mevi başaramazlarsa, duzenle butunJeşir ve amaçlarına vabancılasırlar. Ba\kM. CHP'nin böyle bir tehlike Ile karsı karjjya olduğu gorusundedir ( HP Genel Sekreteri Urban Eyüpoflu, partiye kazandırıl^n «demokratik sol> duşonce ve evlemin, Genel Baş(D»\anu Sa. 9, Sö. 7 de) Malıje Bakanlığı TSJJIÖUÎ Beledıyesıne, :şçı ve memar mdâ^.annın odenebılmesı ıçın raımda bulunmayacagını bıldırmıştır Bu durumu oğrenen ve 26 gunden ben maaşlarınt aiamavan ışçıler, Beledne Sarayının ve GenelIş Sendıkasının onunde toolanmışlar, maaşlannı alamadıslan UKFikret OTYAM dırde, pazartesı gunu Gaıata Kop rusunu trafığe kapayacaklannı açıklamışlardır ANKARA Radyodan kan ba ğışı ıçın çağrı yapılınca, sanırım 26 gunden berı maaşUrım ci.amavan ışçıler, aılelenmn vuzuıie ANK\RA, (Cumhuriyet Burosu) lıf kanadın karargâhlannda Baş Kızılay Genel Merkezme ılk ge bakamıyacak duruma di^tuk"ııCHP 23 Kurultayı, bugun \n*a kan adayı ıçın kulıslerını surdu len onbeş yurttaş arasındayim Sanırım, o botlu, sar^ık bıyiKlı m bıldırmışler tüm yonetıcler! ra, Ataturk Spor Salonunda, 1335 rurlerken, bu konu Genel Başkajı Konıu; kınamışlardır Bu arada GenelIş delegenın katılmasıyla yalışmala Ecevıt'ın yonetımınde yapılan ge gençler de Ulkuculerdı Sendıkası Marmara Bolgesı Başleneksel ıl başkanları toplantısın malarından, bakışlarındaı< anla rına başlayacaktır. mamak elde aeğıldı bunu «Ha kanı Nafız Bostancı, ?çüerle 20Dort gun boyunca, panının venı da da tartışmalara >ol açmıştır lıs Turk kanı bızdekıler, belkı ruşmuş, haklarının sonuna uek tuzuk ve programını goruşereK ouru TOPUHTI aşılarızs dıyorlardı sıksık ve eu korunacağını, her geçen eun JÇT karara bağlayacak olan KurultaII başkanlan toplantısmda, ta lerek, haydı bunlar Turkeş ça I yuzde 2 gecıkme zammmın alınayın oldukça çekışmslı geçecegı (Devssu Sa. 9. Sö. 4 de)' maşır makınasmda yıkanmış be cagını, bundan sonrak: a i.caxlaanlaşılmaktadır. yınlerın sululuguydu ve gençlık j nnın garantı altında ıtuıması Nıtekım, Denız Baykal ve yakm (Devanu Sa. 9, Su. 4 de) (Devamt Sa. 9, Su 5 de) arkadaşlan tarafından yurutulen OLAYEARIN muhalefet kanadı ıle Genel MerARDINDAKt kez arasmdakı anlaşmazUklar, Kurultay Başkanlığı sorunundan başlayarak somutlaştırıimaja baş lanmıştır. Kurultaya katılacak delegeler Genel Merkerde ve muha Hoca'nın Cehennem Tehdıdi Cennet Vaadi Belediye işçılen maaşlan verılmezse Galata Köprüsünü trafığe kapatacak'ar GERÇEK İÇİ ve D1Ş[ SEVGi SOYSAL, AST'DA DUZENLENEN BİR TÖRENLE ANILDI AVKAP.V (Cumhurijet Burosu) AST (Ankara Sanat Tıyatrosut çalışanları, oncekı gün yıtırdıgı mız yazar Se\gı Soysal'ın anısına bır soyleşı duzenlemışlerdır Yazar Uğur Muracu TÜMAD (Devamı Sa 9. Su 8 dr) !r bakuna CHP'nin bugrıın Turkiye için en sağüklı \e umut vericl parti olduğu söylenebilir. Nasıi soylennıesın ki! 1969 seçimlerinde vuzde 28 oranmda oy alabiJcn CHP. 1973' te bu oranı yuzde 33*e, ve 1975'te vuzde 44'e vükseltebilmiştir. 1S7V <e vedi aylık bir lıukumet ortaklığı kuran parti, Kibnv çıkarmasında (fösterdiği kararlıJıkla saygınlığını artırmıştır. Yıpranmamış bir tidere. taze kadrolara ve artan halk desteğiıte sahiptir. Ne var ki bu olumlu çizgilrre karşın, CHP'nin iç çeidşmeleri. olumsuz bir eörünunı vansıt maktadır. Genel Sekreterlik çevresinde donen kavgaların ToğuoInğu ve biçimi, dogal suurları çoktan aşnuştır. Dışardan bır bakışla CHP antidemokratık ve disıplınsız bir orgüt tzleniminı vermektedır. Son Gençlik Kurultavı. jimdiye dek olanların ustune tuz biber ekntiştır. Bugun CHP kadar Dir lıder cevresınde keneUenm!?, va da liderin agırlığını \e Kışılığını benünsemis bir ikinci parti »oktur. AP, yıpranmış Demirel'ın çevresinde ve çok zor koşullarria daha disiplinli ve ılengeli hir \a?antm sürdurmrlctedir. CHP' nın bunca euclü lıderı tarken parti içinde bu çapta dalgaUnmalara yol açılması nedendlr? Bu soruya şimdlye değin \erılen ranjt CHP"de Genel Sekretcrliğin ozel bır onemi olduğu volundaydı. Ojsa artık Genel Sekreterliğin \etki ve göre\lerının tasüacağı, Genel Ba?ka;ıın parti >onetimini dola\sız biçlmde üstleneceği volunda cğîlım çuçlenmlstir Bu durıımda CHP' nin sorunlarının bugun toplanan Kurullav'da çozümJenmesi beklenmelidir. Ama ışuı bunca basit olduğu da sanılmamaudır. Iktıdara jonelcn (De^aını Sa. 9 Su A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog