Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ IAYINLAR1 Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları 1 HAKKI TONGDÇ Flyaö: 10» TL. İSTHVIE ADRKSİ: ÇAÛDAŞ YAYINLARI Cumhuriyet 53. Y1L, UYl: 18797 Knractısn: YUNUS NADİ 26 KAS1H 1976 CUMA DEPRtMKN EN FAZLA ZARAR GOREN YERLEROEN BıRı OIAN MURADıYE'DE TA5 TAJ USTÜNDE KALMAMIJTI; HALK ÜMıTSıZLıK ıÇıNDE ENKAZ ARASINDA YAKIHIARIKI ARIYOROU. 'ü. ^ersiteli olmanız için Beklemelujğrenciler için yeni Devremiz 29Kasım6Aralık $lş\\ BA&R DERSANESİ Halaskargazi Cad. Kent Sinemaj karsı sokağı 142/2 Tel.47^48 Deprem bölgesinde sarsıntılar dün de sürdü I MURADiYE, ÇALDIRAN, DiYADiN, ÖZALP VE ERCiŞ MERKEZLERiYLE BAGLI KÖYLERDE, iLGiüLERE OLU SAYISININ 3500'U AŞTIGI BiLDiRiLDi BU SAYININ 4000'i AŞMASINDAN KAYGI DUYULUYOR DEPREM KURBANLARI ÇOGUNLUK KUÇÜK ÇOCUKLAR. BÖLGEDE SARSINTILAR ARALIKLARLA SURÜYOR ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALÂRI ÇOK YETERSiZ YURTDAŞLAR iLGiSiZLiKTEN, AÇLIKTAN VESOGUKTAN YAKINIYORLAR YARDIMLAR KIZILAY KANALIYLA TEK ELDEN ULAŞTIRILACAK. BAGIŞLAR TEK BANKADA TOPLANACAK. YARDIM ONEREN YABANCI ULKELERDEN, OZELLiKLE PREFABRiK KONUT VE «KUTUP TiPi» ÇADIRLAR iSTENDi YURDUN HER YANINDA YARDIM KAMPANYA AÇILIYOR (Cnmmırivet Hsber Merkeci) Çok sayıda yurttaşın hayatını kaybetmesıne neden olan aeprem le ılgıl! olarak kan, gıyecek, yıyecek ve parasal yardım yapümaya baslanmıştır Yurt içinde, VaİUenn başkanlıklannda vardım komıtelen kurulmuştur. Yardım ve bagısların Kızılay'ın önderlı{ınde sürdurüleceğı blldlnlmiştır. Imar ve îskân Bakanlıfı, lelâketzedelenn âcıl ıhtiyaçlannda kullamlmak üzere Van Valilığl emnne 1 mılyon, Ağn Valtlığı em rıne de 500 bln lira (rondermıştir Bakanlar Kurulunun dUnM top lantısından sonra vapılan açıklamada, hükUmetin depremln açtığı yaralan en kısa zamanda sar ma karannda olduğu belirtılmış, Sılâhh Kuvvetlerln ve bütün devlet orgütünün deprem bölgesinde hayatı en kısa zamanda normale çevırmek için çaba gosterdlğı T»ıl dırılmlstır Bakanlar Kurulu aynca para yardımlan içln ju çağnda bulunmustur: «Vatandaşlanmızın ve kuruluşlanımzm yapacagı para yardımlan Içm Türkiye Emlâk Kredl Bankası Ankara şuoesınde, yurt dtsı yardımlar için (31, rurt ıçınden yapılacak para vardımlan içın (9) numarah hesaplar açümıştır ^vnı vardımlann ise, Ankara da KJzılav Genel Merkezıne, Ankara dı şuıdaki yerlerde ıse fdzılay teşkı(Devamı Sa 9, Su. 7 de) İÇİN Ölü sayısı her geçen saat artıyor VAN Van'ın Muradıye Uçesl ıle Çaldıran buc&gı ve Agn'nın Dıyadin ilçesinde genış olçude can ve mal kaybına yolaçan depremde, enka» kaldırma ve kurtar m» çalışmalanna devam edllmektedır Muradıye, Çaldjran, Dıvadın Ozalp ve Ercıs merkezlerı ıle köylennde dün akşam saatlerlne Turgut GÜNGÖR Faruk kadar ilgill komıtelere oildırılen olü sayısı 3500 u asmaktadır Siddetll yer sarsmtısının aynca pek çok da yaralıya neden olduğu bıldırılmektedır Hentlz ulaşılamayan ve haber alınamayan koyıer BEKiROĞLÜ bildiriyor den gelecek haberlerle ölU sayısı sayıda çadır, battaniye ve pda nın 4000 e ulasmaaııdan kaygı du maddesı uiaştırılabtlmıştır Bınj ulmaktadır lerce telâketzede ıklnci gcceyı de Saptama ve kurtanna «skıplennın çabalarına karşın aeprem bol aç ve açıkta geçırmıştır Bolgede gesıne dün »Vş»""» kadar çok az salgın hastalıktan korkulmakta dır Bölge h&lkı t«m blr perisanlık ıçindedlr Yer sarsıntılan aralıkü olarak surerken, Van gblünun kuzeyı 'nce bır kar ortüsılyle slmdıden kaplıdır Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzıoğlu ıle Imarîskân Bakanı (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) Ege yıl kıta sahanlığı görüşmeleri sonuna dek donduruldu roıstır Baskentteki gözlemdler Yunanistan'ın bu maddeyi ortak açıklamaya »oydurtmasını kendı açısından bır basan olarak nıteleyerek şunlan belırtmlşlerdlr «Blllndlgi gıbl Yunanıstan Stsmık1 arastırma gemısmın Ege'dekı uluslararası sularda yaptıgı çalışmaları durdurtmak içın hem Guvenllk Konseyı'ne, hem de Lahey Adalet Dıvanı'na başvurmuştur Bu basvurular her ıkı kuruluş tarafından geri çevnlmış ve bbylece Yunanlstan Ege kıta sahanlığı konusunda ılk kez uluslararası alanda jenılgıye uğramıstır Buna karşüık son Bern görüşmelerınden (Devamı Sa 9, Sü 4 de) Yatırımları yüksek göstermek için personel giderleri kısılıyor 4NK4R4 (Cumhnriyet Burosu) Cephe Hukumetı 1977 malı yılı bütçesırı hazırlarken şımdıye deg.n gorulmemış bır yonteme başvu rarak yaunm harcamalarını yuksek göstermek amacıyla personel gıclerlerını kısma yoluna gıtmıştır \P ıle MSP arasındakı butçeye ko nulacak odenekleı konusunda da çıkan anlaşmazlık nedenıjle Erbakan butçevı «Denetle mek» ıstemış ve bu amaçla Meclıslere sunul madan bırkaç gün once butçeyı gormek istedı ğını> soylemıştır "ıP ıle MSP arasındakl dejtışık konularda ve ozell kle sanayı yatırımlanyla MSP ye bağlı bulunan kuruljşlann kadro sonınu butçede anlaşmazlık yaratmıs ve MSP Genel Başkanı Necmettln Erbakan Bajbakan Demlrel'e «Güvenmedığmi» ıma eden bır bıçımde «Butçenın Meclıslere sunulusundan önce mutlaka gormek ıstedığlnı» bildırmıştiT. Günlerdir bu konudakl tartışraalara ve MSP'nın bunu «Bır hukümet bunalunına» donuştürme eğılımine ragmen, şu anda MSP'ıun ısteklenrun bütçede ver ahp almadıgı kesınlıkle bellı değıldır. Belh olan, MSPnın lsteklendır. Malıve Bakanhgı vetkılılerinden ahnan bilgıye gore, şımdıye değın gorulmemış bır olay olmuş ve 1977 butçesmde personel giderleri kı sılarak vatınm harcamalannın yüksek goste(Devamı Sa. 9, Sfi. 2 de) ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Kge kıta sahanügı üe Ugılı olarak Türkıye ve Yunanıstan'ın sorunlanna raklaşım bıçımlnl çerçeveleyen oıtak açıklamadan sonra taraflann bu jıl sonuna dek bır araya gelmeyeceKİerı bğrenılmıştır Ote yandan Kıbns Yunanıstan Daıresi Baskanı Ekrem Güvendiren onceki gun Atına'ja gitmıştır Bern gbruşmelennden sonra edınllen bılgUere gore, tarafler henüz Ege tata sahanlıgının pavlaşılması konusunda blr goruşmeye başlamamışlardır Buna karşılık Yunanıstan, ortak açıklamaya fcovdurduğu bır madde ıle Ege'de Türkıye tarafından yapılmakta olan sısmık araştırmalann durdurulmasmı sagla VValdheım, ve Ford Korutürk'e birer mesaj göndererek başsağlığı dilediler; BM, AET ve bir çok yabancı ülke yardım önerdi ANKARA Cumhurbaskanı Fahri Korutürk Van ve çevresl ıle Dogu Anadolu'nun bazı yorelennde meydana gelen deprem felâketınden dolayı duydugu ü zuntuyü behrterek Turk ulusuna bır baş sağlıgı mesau yayıniamıştır Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla tlışkıler Muşavırlığınden •venlen bılgıye gbre, Cumhurbaş kanı Korutürk mesajında çoyle demıştır. «Van ve çevresı ıle Doğu Anadolu bolgemızın bazı yorelerınde meydana gelen, can ve mal kaybına yol açan deprem lel&ketml (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Savcılık, TÜRK IŞ'e bağiı MADEN IŞ Federasyonu hakkında soruşturma açtı ANK^R^ (ANKA) Türkls'e baglı Turk Maden tşçı Sendıkaları Federasyonu Yurutme Kurulu uyelen hakkında Ankara Savcıhgınca soruşturma açümı>tır Federasyon yetkılılennın JO'SJZ luk japtıkları hah.kırdaii ı^üıaları Savcüıga Federasyona bağü Çorum Maden Iş Sendıkası Oenel Başkanı Mehmet Kocatuiek' ın mtıkal ettırcugı açıklanmıyır Iddıalarla ılgılı olarak An&ara Sa\cılıgı Federasyon Genel Baş Kanı Kemaı Ozer ve dıger yeisu lılerının ıfadelenru almıştır. (Devamı Sa 9, bu. * de) Kahveye Ecevifır. resmini astıklan y için bıçaklanan DÖRT KARDEŞTEN İKİSİ OLDÜ TANRI AFRISIN . TANRI AFFHSİN. DIE'de komandolar a örgütlenme olanağı sağlamak omacıyle 56 ilde şube ve muhabirlik açılacağı ılerı suruluyor A\K*RA. (*NKA) Mılll Hareket Partılı Devlet BaKam Mustafa Kemal Erkovan a bağlı olarak çalışaT Devlet IstatısMk Enstıtusu nde yurt çapında bır orgutlenme başlatılmıştır. Çeş'tlı ülerde kurulan şubelere komandolarm getınldığı one suruı mektedır. Komando karargahı halıne getınlen merkez örgutünden sonra 56 ılde orgutlenmek uzere çalışmalar başlamıştır. DIE Başkanı Mehmet Yümaz An >oruk bu konuda jayınladığı bır genelge ıle 12 bolge mudurluğu ıle 56 ılde teşkilatlanüacağını açıklamıştır DIE Başkanı Any&rük bu yıl 56o yenı Vadro almdığını ancaK bu kadrolann yeterlı olmadığını ve yeni kadrolar tstediklerinı bıldırmıştır Arıyorük aynca kadrolu personelden başka geçıcı personel sayısımn da arttın'acağını sovlemıştır •iayınlanan genelgeve göre DIE nın 12 bblge mudurlüğu o(Devamı Sa. 9, hu 5 de) Van'da yakmlarını kaybedenler Yeşilköy'de saatierce uçak savaşımı yaptılar Kenan MORTAN Telefondan blr ses Kardeşım bız alanda kalmış ve Van depremınde ölmuş olanlann yakınlarıyız. Dün gece 24'den beri alanda bızim ıçın Van'a bir uçak kaldınimasıru beklıyoruz Yamtlan, teknık prog ramı ıptal edıp, uçak tahsıs ede meyus oldu. Kemen toparlanıp foto muhabın arkadaşımız Alı Alakuş ıle Ye sükoy'e gıtuk Alanda sakalı uza mış, gozü dolu ıki kışı karşüa (Devamı Sa. 9, Sü. 6 Ja) CHP KURULTAYI DÖRTGÜN SÜRECEK ÇAL1ŞMALARINA YARIN BAŞLIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) 23uncu CHP Kurultayı yarın Ankara'da başlayacak, Surultay dort gun surecektır Kurultay'da CHP'nın yeni tüzuğü üe programı tartışüacak, son günü de Genel Başkan ve Genel Yonevm Kurulu ıle Onur Kurulu seç^mlen yapılacaktır. Yann, CHP Genel Başkanı Bulen Ecev.t Kurultayı açarak Kurultay Başkanlığı seçımlerını (De\amı ha 9, Su 5 de) TRT, yanlıhk örnekleri nedeniyle kimsenin güvenini kazanamadı Anayasa'sa ve 359 sajıh Ya saya karşı bugunku TRT'nln ıs ıedıği en belırlı suç elbette yan sızlıkla ılgılıdır Şaban TRTsının jansızlığı nasıl bozdugu ougunt dek gerek Cumhunyet'te, ^erek se dıgeı üasılı >aym organların da somut orneklerle ortaya kon du, Bu nedenle bu yazı dızısın de anc&k son aylardaki bazı orneklere değuunekle yetmeceğız Ne var kı, kusurlarını ve dığer bazı yanlı iavranışlarmı dızımızın daha onceki oolümle' rınde de behrttığımız bu Şaban TRT siyle ılgılı şu soruyu l'emen sormakta yarar var Tur kıyemn yazgısında son Jerece önemlı mr rol ojnayacak olan ve tarıhı gıderek yaklaşan seçımlere bugunkü7 TRT yonet.mı ıle gîdılebıhr mı Yukardakı sortıya gerçekçı bır yanıt arayanlar % elbette oum e lu bır janıta ulaşamnorlar Çun kü Şaban TRTsı neden oldugu yanlılık orneklen davranışian haberlenndekı ve programların dakı tutumujla hıç kımsenın gu veninl kazanamadı bugune dek Sonra da kalkıp haberlerınde yan sızhgı sağlamak ıçın bazı bnen lerle sıyasal parülerın «arşvsına çıkınca, en açık ve olumİJ \a nıtı CHP den aldı Saj ın Ece\lt «Anayasada ve yasada yan sızlığın guvencesı olarak vera lan kurallara uygun bır yoneıı me kavuşmadan TRT'nın bu ka dar önemlı bır konuda yenı ku rallar saptamaktan kaçınması ge rekmektedır» dlyerek konuyu ke sm bır sonuca bağladı. Dığer sıyasal partıler de TRT nın yansızlığı bozduğtmdan yakınıyorlar Ama bu partılerden bazıları kendıne özgü yollara taş vurduktan sonra, hıç kınıseje guven vermeyen TRT'nın baskılar karşısında şabanlaşTiasından yararlanarak ıstedıklermı el dp etmektedırler. MSPyl ornek alalım. Erbakan TRT'nın De(Deramı 6. Savfada) MPREMLE İLGili DtöER FOTOGRAFIARIMIZ 5. SAYFADADIR CHP programında hukuk düzeni Orhan APAYDIN CHP, yargı organlanmn bagımsızlıgı llkeslnl hu kuksal gorüşlerımjı tcmeli olarak benlmsemekte, 12 Martın bu ılkejı zedelejen deglşik liklerinı ortadan kaldıracağını açıklamaktadır. Gerçekteo 1961 Anajasası, yargı yetkisinin kullanılmasını bağımsu mahkemelerin tekeline vermistır. Ne »ar kı, bu Anajasal kural tam anlamıyla uygulamaya konuimamış, Sıkıjonetım rejunlen, askerı mahkemelerin var. lıklarını surdurmeleti ve 12 Mart'ın yaptığı Anayasa degisikljgi sonucu DG'NI'ler turunde bagunlı, olağandışı siyasal mahkemelerin ku. rulmasına olanak tamnmasıyle insan haklannın başta gelen gu.cııcesi olarak bagımsız adalet llkesi buyuk olçude ortadan kaldınlmıştır CHP programında toplumun demok(Derümı Sa 9 SB 1 d > «> Komandolar Turgutlu'da bir devrımcıyı kursunlayarak oldurduler.. TURGtTtü. (Cumhuriyet Z BurosuJ Ulku Ocaklarına u"e Komandolar onceSu gece so*aktan geçmekte olan ılerıcı <5grencılerden oluşan bır gruba saidırmışlar ve blr klşiyl tabancajla oldürmuşlerdır. Olaym gbrgil tanıklannın anlattiiclanna gore voldan geçmek(Devamı Sa 9. Su. 2 de) Dünyaya kapanan pencere: TRT Mahmut TâU ÖNGÖREN MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN (7 ORAL'ın Sayfada) ÇıZGıSıYLE CHP'NİN yann toplantüanna baflayacak olan Kurultajına sunulan Program Ün Tasansında toplumun ekonomlk yapısı için ongorulen llerije dönıık değişun le lonuşumlerın, demokratikleştirme sarecme baglanması, hukuk du zeıüne Uişkln gorusiere de yansunaktadır. 12 Mart raşizmmin ve onun bugunku uzantısı MC'nin Insan Hak ve özgurlukJeruıe saygısız, antıdemokratik bukuksal duzenlemelenne ve u> gulamalanna karşı CHP, progratn on tasansında çoğulcu ve ozgurlukçu demokratik duzenın gerçekleştirilmesmi ustlenmektedır. Or taya konan sovut ilkelerın somut çozumlere baglanması dunununda CHP'nın hukuk duzenine tbşkin programı, toplumun demokras! den vana butun kesımlennln destefm) sağlayabUecek niteliktedlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog