Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TEBRIK KARTI Piyjsamn en güzel tebrikleri enttcnzfi»tla / =r&= KARTPOSTAL V TJCARET KARTLARI * A » k ı r ı cjddfsi Mo 47/1 CıjalojUıiîTANBUL *Cumtı(ıriytt bulvın 132 İ2MİR * itmir etddMİ 3 1 ANKAAA 25 Krş Cumhuriyet 53. T1L SAY1: 18794 K t m e n s a : T U N U S NADİ 23 K JM 1976 JAL! AJ Beklemeli öğren^k yeni Devremis 29Kasım6Arahk I Halaskargazi Cad. Kent Sirwması karşı sokağı 142/2 Tel:472487 "CHP, demokrasiye yöneltilecek tertipleri kaynağında boğmaya kesinlikle kararlıdır,, AVKARA, (Cumhnrtyet BSrosn) 27 kasımda toplanacak 23'UncU CHP Kurultayına sunulacak Parti Meclisi raporu belll olmuştur. 10« sayfalık raporun sunus bölümünde Cephe iktidan sert bir dille elestirilmekte, özetle söyle denilmektedin •Bugün ülkemizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması korkusunun yarattığı. bu olaıılıJı önlemek için oluşturulmuş bir sağ cephe hükümeti vardır. Ve bu hükümet bir daha tek oasma iktidara gelmekten umut Kes mıs olan partiler tarafından kurulmustur. Bu hükümet. gerelc uygulamara çalıstığı kalkınmanm yükünü halk kitlelerinin sırtma yükleyen ekonoml politikasıyla. gerekse demokrasiye inançsızhğı ve ıçinde zorbalık ve anarsi unsurlan barındırmakta olması nedenleriy le Türk toplumuna büyük nuzursuzluk getirmiş olan bir nükümettir. Aldıgı sorumsuz ve göz boyayıcı bir taktm skonomik kararlarla Türkiye'yi bir kez daha hızlı bir enflasyona ve ağır (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de)i Parîs'tekî Ege hava sahasına ilişkin TürkYunan görüşmeleri bu kez de bir anlaşmava vanlmadan kesildi PARİS (Cumhurlyet) Eg« hava sahasına ilişkin olarak 3 kasımda Türk ve Yunan uzmanlan arasında baslayan teknik dü zeydeki görüşmeler geçtiğimiz hafta sonunda bir anlaşmaya va nlamadan kesilmiştir. Dün Ankara ile Atina'da bu (Devamı Sa. 9, Sö. 4 de) Eğitim Enstitülerine girmek için 125 bin öğrenci başvurduğu halde sınava katılma oranının çok düşük olduğu bildiriliyor SINAV SONUÇURI 1 ARALIKTA AÇIKLANACAK; HAFTA SOHUNA DEK 5ÜRECEK SINAVURA DÜN TÜRKÇE KOMPOZİSYONIA BAJUNW; BUGÜN MÜIİKAT YAPILACAK. ADAYLAR İİSTLERİ RAK SIMAV SALONURIKA AUNDIIAR. ARANA Sınavlar. güvenlik önlemleri altında başladı (Cumhnriyet Haber Merked) Millî Eğitim Bakır gınca iptal edilen Eğitim Enstitüs.. giriş sınavlan diin 56 Enstitüde yinelenmeye bajlamıştır. Çok sıkı guvenlik önlemleri altında yapılan sınarlann ılk gününde öğrenciler Türkçe • Kompozisyon sorusunu yanıtlamışlardır. Eğitim Enstitülerine girmek için daha önce 125 bin kişi başvurduğu halde dünkü sınavlara katılanların sayısı bu rakamın altında kalmıştır. Sınavlann yapıldıgı bir çok 1 1 de, öğrenciler okula üstleri aranarak sokulmuştur. Okullann önünde ögrenci sayısı kadar xe11 toplulufcu da birilsmistlr. G«rIfin havaya ragmen, sıkı güvenlik önlemleri alındıgından önemli bir olay olmamıstır. Millî Egiüm Bakanlığı müfettişlerinin gözetiminde yapılan sınavlann ilk günü. illere göre defişik saatlerde baslamıştır. Ornegin; Burdur'daki sınav saat 08'de baslarken. Istanbul'dakl iki okuldaki sınavlar saat 10'dan itibaren vamlmıstır. Sınavlarda öğrenciler sayısal durum^ırına göre ikili, üçlü gruplar halinde salonlara alınmıslardır. llgililer. sınavlann bügün mülâkat biçimlnde devam edecegırü va bunun da hafta sonuna kadar sürece|in! b^ldirmI^ lerdir. Smav sonuçlan 1 aralık ta açıklanacaktır. Türkiye'deki tüm Eğitim Enst! tülerinde sınava katüan öğrencilere gruplarına göre şu sorulaı sorulmuştur: (\) «Millî Eğitim Temel Kanunv (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de; "Karataş'jn TRT'deki yaşantısı bu hafta sonu ya da en geç öbür hafta sona erecek,, 1971 • 1973 arasındaia süreyl kap»ayan 12 Marı doneminde özerkligi K.aldırılan TRT'nin siyasal iktidarlaıın etkısınden korunması gerekgeaiyle yaratüan TRT Seçim Kurulu, Şaban Karataş'ın görevden alınması ıçın MC Hükümetine olumlu görüşünü bildirecek rai? Bildirecekse, bu işi ne zaman yap«c*k? Ilk otartk CHP'nın yaptıgı başvuruyu TRT Seçim Kurulu'nun oldukça agırdan almasından ötürü, ıçuıde bulundugumuz günlerde, kamuoyunun yanıtıru merak ettigi sorular arasında buniar da var. Ankara'dakı bazı çevrelere göre Karataş'ın TRT'dekı yaşantısı bu hafU sonu ya da en geç öbür hafta sona erecek. Aynı çevreler Karatas'ın Atatürkçülüğe aykın radyo ve TV yayunlan dolayısiyle görevine son verilecegi sanısında birleşiyorlar. Oysa son hafmlar içinde gerek radyo ve TV yayımlannda, gerekse Karataş'ın bir yolunu bulup verdiği demeçlerde Atatürk'ten geçilmiyor. Fakat tüm bu çabalann ve öz«llikle Atatürkçü görünüme girmesinin Karataş'ı kurtarması mümkUn raüdür? Gerçl yasalara göre TRT Seçim Kurulu, Karataş'ın Atatürkçülü|e uygun davranıp davranmadjğıru değerlendirmek zorunda degildir. Üsteük televizyonu Atatürk'ün göründügü bir ikl film koyarak ya da demeçlerde Atatürkçülükten söz ederek Atatürkçülüğünü kanıüaması artık bugünkü Türkiye'de hiç kimse için mümkün olamaz. Ne var ki, TRT Yasasına göre TRT Seçim Kurulu, Kurumun Anayasa' nın ve Yaaanın öngönlügü ilkelere ay Türkiye Müzisyenler Sendikasma bağlı CHP Parti M e c l i s i •••* yeni tÜZÜk V3 5ABAN KARATA$. YASAURA AYKIRI OLARAK ATANDIKTAN SONRA, TRT İÇİNDE BÜYÜK BİR KIYIMA BA51ADI. CHPYE GÖRE DI5AROAN 431 KİJİ TRÎ'YE ATANMIJ, 490 KİJJ İÇERDE YER DEĞİŞTİRMİS, 84 GOtEVIİ DE îftî'DEN AYRIIHAK ZORUNDA KALMIJTİR. işlemest açüarından durumu değerlendirmekle yükümlüdür. Bu nedenle de Şaban TRT'sinde Atatürkçülüğe aykırı yayımlann yapılıp yapılmadıgı konusu da TRT Seçim Kurulunu elbette ügilendirecektir. Fakat özellikle yansızlık ve hizmet kusurları açüarından TRT yönetiminde ve rayımlannda o denli çok olumsus 6rnek var ki, bu örneklere karşın TRT Seçün Kurulunun simdiye dek kesin bir yargıya varamamış oluşu, fcamuoyunu bir hayli tedirgin ediyor. TRT Seçim Kurulunun kesın oir karara bir türlü varamaması, başta bu Kurul Uzerindekl söylentilerin bir hayli artmasına yol açtı. Karataş'ın 1977 seçımlerinde Konya ya da Erzurum milletvekilliği için Adaiet Partisinden adaylıgını koyacağının oasında açıklanmasından sonra, şımdı de TRT Seçim Kurulu üyelerinden bir rektörün yıne Konya'dan ve Adaiet Partisinden senatör olacagı söyleniyor. Başbakan Demirel'in üniversite bütçelerinı kısma baskısı ile Kuruldaki üyeleri etkileme yoluna gittigi de bir başka sav. Aynca, TRT Seçim Kurulunun ilk toplantısından iki gün önce Genelkurmay Başkanı İle Kara Kuvvetleri Komutanınm Karataş'ı ziyaretleri de Kurulun üyeleri ile ilgili olarak çeşitli olumsuz yorumlara yol açmıştı. Oysa özerk üniversitelerimizin bilim onurunu ve sorumlulutunu taşıyan rektörlerin Karatas hakkında tem bir yansızlıkla karara varacaklartndan kuşku duymak bo(Deranu S. Sayfmda) program üzerindekî çalışmalarını tamamladı ANKARA, (Cumhuriyet Büronı) CHP Parti Meclisi'nin •Tüzük değişikliği» ve .PTOgram> üzerindeki çalışmalan sonuçlanmış, Kurultaya sunulacak yeni tüzük taslagı ve program tasansı metiıüerine son biçim verilerek bun lar oylanmış ve kabul edümlştir. CHP Kurultayında görüşülecek yeni tüzük taslağındaki en önemli maddelerden biri, «Parlamenter sday adaylannın partililer tarafından seçilmesi> koşulunun ge tirilmesi olmuştur. Bu madde ka (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) Dünyaya kapanan pencere: KAIAR 6ECIKTIK(E SAKIHCALAR ARTIYOR tüm sanatçılar TRT'yi boykot etti Türkiye Müıisyenlsr Ssndikası Genel Sekreteri Zekâi ApaycUn, sendikalı tüm saııatçıların TRT radyolaruıın özel programları ile her türlü TV programlannı dünden itibaren boykot etmeye başladıklaruu açıkl&nustır. Apaydjn bu konudaki açıklamasında, sendıkaya kayıtlı tüm Türk halk, Türk sanat, Türk hafif müziği sanatcılarının boykota katıldıklarını sözlerine eklemiştir. Apaydın'm verdiği bilgiye göre, TRT Genel Müdürlügü ile Sendika arasında yapılagelen top lu pacarlık bir süre önce anlaşmazlıkla sor.uçlanmıstır. Bunun üzerine bir heyet Başbakan Süleyman Demirel'i ziyaret ederek sorunlanru anlatmış, ancak sanatçılsnn isteklerine bir çözüm bulunamamıştır. Genel Sekreter Apaydın, haklannı alıncaya dek direnecsklerini açıklamıştır. Bursa Cezaevinde 800 tutuklu ve mahkum yönetimi protesto ederek ayaklandı • CiNAYET SANIĞI iKi TUTUKLU KOMANDO TARAHNDAN KIŞK1RT1LAN iSYANCIUR CEZAEVi MÜDÜRÜNÜ BiR SÜRE REHiN TUTTULAR mir ve sopalarla dövulerek ağır sekilde yaralanmıstır. îsyancılar kendileriyle konusmak için yanlanna gelen Cezaevi MüdUru Necmettin Selçuk'u re(Devamı Sa. 9. Su. 3 de) BURSA (Feridun EVRENOSOGLU blldlriyor) Bursa cezaevindeki 800 hükUmlü ve tutuklu dün saat 16.30 sıralarında cezaevi yönetimini protesto için ayaklanmışlardır. Cezaevi kantini ile çay ocağını tahrip eden isyancılar, kendileriyle konuşmak isteyen Cezaevi Müdürü Necmettin Selçuk'u bir süre rehln almışlardır. Olaylar sırasında Mehmet Nuri Yılmaz adındaki tutuklunun yaralanarak hastaneye kaldınldığı bildirilmiştir. Isvancıların elebaslannın devrimci öğrenci Ahmet Vatan Kırbulak'ı öldürmekten sanık Bursa Ülkü Ocaklan eski Baskanı Efendl Barutçu ile aynı suçtan tutuklu Bursa tTİA öğrencisi Me tin Kaplan olduğu açıklanmıstır. TRT Mahnıut Tali ÖNGÖREN ÖYKÜCÜ VE ROMANCI SEVGi SOYSAL ÖLDÜ kın yayım y»pmâ8i, yansızlık ilkesini bozması ya da G«nel Müdürun görsTl tle ügüi olarak afır hizmet kusuru Japon'ların 2. Dünyâ Savaşında binlerce tutsağı mikrop aşılayarak öldürdükleri açıklandı TOKTO Ikinci Dünya Savaşının bitiminden otuz yıl sonra Japonya'da ortaya çıkan büyük bir skandal ülkede derin tepkilere yolaçmıştır. Japon televizyonu yetkilileri düzenledikleri bir programda, îki.ci Dünya Savaşı sırasında üç bin savaş tutsağının Japon bilim adamlan tarafından çeşitli hastalık mikroplan asılanarak öldü rüldüklerini açıklamışlardır. ı Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Kadın ozan Şah Turna'nın affı için, imza kampanyası sonunda Korutürk'e basvurulacak Adana'da ve daha sonra K»yseri'de devTimci kuruluslarca bırkaç gün OTce baslatümıstır Kampanya Güney ve Güneydogu ülerinin bir çpgunda aynı ügı ile sürdürülmektedir, Af kampanyasına katılan dev rimci kuruluşlann yetkilileri imza kampanyasının önümüzdekı günlerde sonuçlanmasından son ra Cumhurbaşkam Pahri Koru türk'e bir telgrafla basvuracak lannı ve olumlu bir sonuç alına cağmdan umutlu bulunduklannı büdinnışlerdir. OPEC, PETROL FiYATLARINA %20ZAM ÖNERiLDiCi YOLUNDAKi SÖYLENTİLERİ YALANLADI VİYANA Petrol Üreten Ülkeler örgütü (OPEC), Petrol Ba kanlarının 15 aralıkta Katar'da yapacaklan toplantıya "o 20 oranında zam tavsiye edildiğini yalanlamıştır. Örgütün basın sözcüsü, Ekonomik Komisyonun tek bir fiyat üzerinde durmadığı nı, aksine çeşitli öneriler getirdigini söylemiş, ancak bu önerileri açıklamaktan kaçınmıştır. îktisat ve Maliye uzmanlanndan kurulu olan OPEC Komisyo nu, batı ülkelerinde enOasyon hı smı gözönünde tutarak, petrole (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) öykücü ve romancı Sevgl Soysal, dün Istanbul'da ölmüstür. Bir süreden beri Londra'da tedavi gören Soysal, önceki gün Saat 16'da ziyaret saatinin so yurda dönmüştü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilna erdiği ve ziyaretçilerin aynlJ ması gerektiği anons edildikten giler Fakültesi öğretim üyelerinsonra hükümlü ve tutuklulann den Profesör Mümtaz Soysal'ın ayaklandıkları görülmüstür. Zi eşi olan Sevgi Soysal Istanbul'da doğmus, yüksek öğrenünini Anyaret sUresinin kısa tutulduğunu öne sürerek eyleme geçen isyancı I kara Üniversitesi Dü ve Tarih lar cezaevi kantini ile çay ocağını | Coğrafya Fakültesinde tamamlatahrip etmisler, ayaklanma bir mıştı. Soysal, Almanya'da Gotkaç dakika içinde tüm koğuşlara hengen Üniversitesinde Arkeolosıçramıştır. Bu arada Isyancüa ji ve Tiyatro kurslanna katıldıkra engel olmak isteyen tutuklu; tan sonra Ankaraya dönmüş ve lardan Mehmet Nuri Yılmaz, de i (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Devlet Kesesinden ADANA, (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi taraimdan bir süre önce toplam 8 yıl 4 ay hapis ve yaklaşık 4 yü da sürgün cezasma çarptınlan ikl gözden yoksun kadın ozan Şah Turna Japon sanayi için devrimci kuruluşlar tarafından girişilen a! kampanyası heyeti ile sürdürülınekte ve genis ilgl görmektedir. ağır sanayi İzmir'deki mahkumiyetinden sonra kendi istefi üzerine Adatesisleri için na kapalı cezaevinin kadınlar kotuşuna gönderilen Şah Tuma görüşmeler çalıp söylediği türküler ve okudugu siirler nedeni Ue tzmir yapıhyor Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmış, şilrler ve türkülerinde «komünizm propagandası» ANKARA. (CumhuriyetBurosui Dünyanın ünlü Japon tekellerj yaptığı gerekçesi ile hapis ve ile çok uluslu şirkatlerin tem sürgün cezasına çarptınlmıştı. Üç yaşında geçirdiği bir hassılcilennden oluşan bir Japon he yeti dün. Türkıye'ye gelmiştir. talıkta iki gözünü yitiren kadın japonlann özellikle «Ağır sana ozan Şah Tuma'nm affı için yı yaünmlan» ^onusunrta sl ilk kampanya Belçika'nm Knokkopeist kentinde düzenlenen 12. rişimde bulunmak i'.tediklerrm üluslararası Şiir Bienali'nde 41 bildirmişlerdir. Sanayi ve Teknolojl Bakanlığı, ülkeye mensup 400 ozan adına Genel Sekreter Arthur Haulot Dışişleri Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileriyle' imzası ile Cumhurbaşkanı Fahgörüşmek ve Türkıye'de yatınm ri Korutürk'e çekilen bir telyapmak amacıyla Ankara'ya ge grafla baslamıst:. Yurdumuzda da aynı konuda ük kampanya (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Izmlr DGM tarafından mahkum edilen iki gözden yoksun kadın onaı ŞAH TURNA, demir parmaklıklar arkasında... Manisa, İzmit ve Susurluk'takitrafik kazalarında 11 kişi öldü (Cnmhnriyet Haber Merkezi) Manisa, İzmit ve Susurluk'ta meydana gelen 10 tralik kazasın da toplam 11 kişi ölmüstür. Manisa'mn Alaşehir, Gördes ve Sarıgöl ilçelerinde traktörle rin devrilmesi sonucu 13 vâçın daki Şükriye Balcı. Gördes 1e sürücü Himmet Çakal. Sarıgö!" de elhiyetsiz süriicü Süleyman önsal ölmüslerdir. Ayrıca Harmandalı köyü civarında atları ürken bir »t arabasının devrilmesi sonucu da 13 yasmdaki Ber rin Altıoluk hayatını kaybetmlş tir. Demirci Salihli karayolun da sürücUlügünü İsmail Hakkı Aksoy'un yaptıgı plakasız Kam yonet ile Seydi Ünal yönetimindeki cip çarpışmıştır. Bu *aza da Fatma Akgün ölmüstür. Akhisar Manisa karayolundaki ta zada ise Cevdet Uysal yönetim;n f deki otomobil ıslak yolda akla atarak devrilmiş, yolculardan İlhan Arslan ölmüstür. Demirci deki kazada ise 10 yaşındaki Yılmaz Eirol minibüs altuıda kalarak ölmüstür. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) TGS Kongresince seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye G&zetecüer Sendikası* nın önceki gün tamamianan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu'na seçilenler de belli olmuştur. Genel Başkanlıga Semıh Balcıoğlu, Genel Sekreterliğe Acar Şölen ve Genel Mali Sekreterliğe de Ziya Sonay'ın seçildU leri Genel Kurulda, Merkez Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur: Hosep Karslı, Nural Atasavun, Cemal Tezcan, Hikmet Çetinkaya, Sadullah U:umi. Şükran Ketenci. tsmet Solak. Oğuzhan Kavaklı, Zeki Çelik, Yüksel Büyük"ül, (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) eçimler yaklastıkça, siyasal partiler seçim propagandalannı hızlandırdılar. Bu propaganda varısına, bir devlet kurulusu olan Basın Vayuı Genel Müdürlügü de katıldi. Belki anunsavacaksınız: Geçen aylarda bu konu üzerinde durrnuş ve Başbakan Süleyman Demirel'in dcmeçlerinin, Turiım ve Tanıtma Bakanlıjçı Kuruluş \asasuun «turist celbi» Ue ilgili 23. maddesi uyannra basılıp vayıldığını yazmıştık.. Bununla da yetinmemi?, Sayıçtay'ın bu basım işine elkoyduğunu a<ı!dayarak konuyu kamuoyunu sunmustuk. Isterseniz, Başbakan Süleyman Demirel'in demeçlerini basıp yayan Basın Yayuı Genel Müdürlüğunün, bu demeçleri basan yayme\1yle sözleşme imzalarken dayandığı yasa maddesini okuyaiım. Turion ve Tanıtma Bakanlıjı Türkıye'ye turist celbi ve memlekette turizm endüstrisinin selişlirilmesl amacıyla, dıs yatırım sağlanması bakımından. milletlerarası alanda tanınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde, kalkınma planuıdaki esaslara uygun olarak, btitçe imkânlan dairesinde şelecek vıllara jeçicf vül;letnleri kapsayan sözleşmcler akdedebilir. Bu sörleşmelerin akdinde artırma, ekslltme ve ihalc kanunu hiikâraleriyle genel muhasebe kanunundaki avans ve kredl hükümleri tat bik oiunmaz... Maddenin iklnci fıkrasında. «propaçanda nitelifindeki her türlü vaym için» çerekli olan malzemenin ne ko^ullarda almacajhna ilişkin ilkeler şetirilmektedir. Bu martdede, Başbakan'ın demeçlerinin basılıp dafırılmasma olarak sağlayıcı bir tek virgiil bile yoktur. (Devamı 5. Sayfada) S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog