Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 ÛNİVERSfTTYE GfRİ$TE ÖNCE DERSANELERİ LİSE SON: 11ARALJK 3EKLEMEÜLER: 9 • 10 ARALfK. 3 b*rler banıthan kat 3 KONMC t«(.(2262O 146872 ILTEK İZMİRİ umhuriyel 53. m, UTI: 18793 NLARI Enstitüs$ /ılları L HAKKl ^ S G Ü Ç F l y a ö •'^jp. Kttrucusu: YUNTJS NADt 22 mm 1976 ÎSTEME m RESİ: ÇAGDAŞ TATINLARI Ecevit: "Bu Hükümetin başı, kanlı ellerini öğretim kurumlarından çekince gençliğe barış gelecek,, Başkanlık Divanı seçimlerini Genel Merkez ekibi kazandı; Merkez Yönetim Kurulu raporu eleştirilirken kavga çıktı CHP Parti Meclisinde görüşülen tüzük ön tasarısında önemli değişıklikler yapıldı AMCARA, (Cumhuriyet Burosuı CHP Partı Mechsı yenı tuzuk on tasarısı uzerındekı goruşlermı dun de surdürürken bırçok onejnh degiMİuıklen de bemmsemiştır Saat U'den 20 30 a dek suren toplantıda aj nca, bır komısyon kurulmuş ve bazı maddeler bu komısyona venlmıştır Komısyona venlen maddelerden bırı mahalle ve koy delegelennın saptanmasında kayıtlı üyelenn sınıfsal nıtelıklerıne gore kontenjan aynlmasıyla ılgılıdır Partı Meclısınce tüzllk taslagı uzennde vapılan başlıca değışık lıkler şunlardır • Genel Yonetım Kurulunjn Kumltay da seçilecek uyeıennm sayısı 2O'je çıkarılmışır Bu 20 kışıye ek olarak kurala MecLs (Devamı i>a 9, Su * de) CHP Gençlik Kolları Kurultayı olaylı geçti ANKARA, (Cumhuriyet Bfiromı) CHP Gençlik Kollan 8 Kurultajı dün Ankarada yapılmıştır Işbasındakı Zeki Alçın yonetımı nın kazandığı Kurultayda zaman zaman buyuk kavgalar çıkmıs, 7 kışı çeşıtlı jerlerınden yaralanmıstır CHP Genel Başkanı Bu lent Ecevit, Gençkk Kollan Kurultaymds yaptığı uzun fconus mada gençlerın partl ıçındekı kır gmlıklan bir yana bırakmalarını ıstemıs «Nefesımızı ve gucümüzu bırbiruniıe tüketmeyın Birleşelım ve demokr&sıyı çokertmek ısteyenlere hep beraber karşı çıkslım» demıstir Ecevit, yeni ttlzük ve program h&kkında görüslerini açıkladıfı konusmasında, 23 Kurultayın partının «Demokratık sol doğrultusunda yeni bır aşama«sı olacağını sojlemış tır. MC'DE BÜTÇE MÜCADELESİ KIZIŞTI: MSP, BU KEZDE 1977 İÇİN , 29.5 MİLYAR LÎRA İSTİYOR ANKARA (ANKA) Ağır sanajı yatınmlan konusunda 1976 butçesı ıle ılgıli taleplerını geçen hafta ortaklanna kabul ettıren Mıllı Selamet Partısı'nın, onü muzdekı hafta 1977 bütçeslyle ıl gıli taleplerınl ortaya koyacağı oğrenılmıştır MSP'nın ağır san» yl yatınmlan ıçln 1977 butçesı ne, Sanayl Bakanlığı elKle kullanılmak uzere toplam 29 5 mıljar lıranın konulmasıru ıstedıgi MSP yetkJİilen tarafından belirtılmıstır önumuzdekı hafta pa zartesi günü yapılacak Yüksek Plarüama Kurulu toplantısından sonra, salı çarşamba ve persem(Devamı Sa 9, Sü 1 de) Eğitim Enstitülerinin geçersiz sa/ılan giriş sınavlan bugün yineleni/or A\K\RA (Cumhurivet Burosu) Eğıt'm Enstıtülennde sınavlar bu sabah yınelenecektır Ttırkçe Kompozısyon jazılı smav sorulan hafta sonunda cuma günü Bakanlık mufettıslenne teslım edılmıştır Yapılacak sımvlarda kâgıtların ad boluml<>n kapana esktır Geçen sına<'(fg bu bfllflro açık bır?kılmıştı Bakanlık müfettışlen, yazüı sı navlarda «gozlemcı» olarak bulunacaklar ancak «mulakatvlarda bıı 1 unma vaeakl * rdır Bu kez e*ıtıtn enstıtülenn'» 10 hm fa7>a ogrenH alınacaktır Bu valilıklere «tı»' emri il?> bıldınl mıs'ır Öte \*and»n. Ayvaı Gokdemır" ın başırda bulunduğu Öğretmen Okullan Gerel Mlidurlugıt Baka nın ım^an ıle bugankü smav'ann nasıl japılaoağına ı'ıskın bır Re nelçpvn rgıtı Enstıtııleme srm d»rmıştir Genelz» o«etle şoyledır «1976 1977 ofretım vılında efıtJm enstıtııle'ıne alınacak oğ rencılenn 1130 ekım 1976 tarılen arasında Ffîtım Enstıtulennüe vapılan gıns irntihanîan. iptal edılmıştir Gınş iTitıharlan ektetei kılc (Deratnr Sa 8, Sa 1 de) OlAYll KURUITAY «Derya» sinemasmda yapılan Gençlik Kollan Kurultayınd» Dı van Baskanlığmı Gençlik Kollan Genel Başkanı Zeki Alçın eki bının adayı Istanbul Gençlik Kollan ll Sekre*eri Şemsettın Şen kazanmış, muhalefetın aday gosterdığt Burdur mılletvekılı Alı Sanlı seçilememıştır Dıvan Baskanlıgı seçımlen (Devanu Sa. 9, Su. 4 de) DEMÎREL: EGE KONUSUNDA ANLAŞMA ÜLURSA MECLİSİN TASDİKİNE SUNULACAK • 8AJBAKAN VE AP LıDERı, YUNANLILARLA YURUTGLEN GÖRÜJMEIERDE 5AKLI BıR ı} YAPILMAOIGINI ılERı 5ÜRDÜ KATSESt fANKAJ Başbakan ve Adalet Partıst Genel Baskuu Suleym»n Demırel Yahyah üçesmde yaptığı konuşmada Eg« konuaunda saklı gızlı bır ı? yapılmadığını soylemıs, «Yunanlılarla yapılan müzakereler mılletler»rası usule gore yünltüluyor şayet bır anlaşma yapılırsa bu arüaçma Meclıslerın tasaıkine sunulacaktır» demış'ır Eaşbskan Demırel konuşmasında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'fn hurursuzluğun kaynagı olarak hükümetı göstermesini de eleştırmış, «Blr ulkede ıküdann huzursuzluk çıkardığını Iddıa etmek sadece şaşkınhk ve akılsıalıktır> şeklınde konuşmuştur. CHP nın huzursuzlugun şemsıyesı oldugunu ons süren Demırtl Aynca mllll ve manevi değerlere sahlplık konuıunda da tartışma yapılmamasını ısternıştır Basbakan Demlrel Yahyftlı'da ysptıgı konu$mada CHP Genel Başkanı Ecevit ın Ege konusunda japüacak gızli anlaşmalan tanırnayacağı yolundakı soalenne verdıgi cevapta şunlan söylemlştır «I\e çeşit anla?may» varacağımızı beklemeden veya ne çesit anlaşmaja (Deıanu Sa. 9, Su 5 de) BAZI YAPI KOOPKRATİFLERf'NAYLOR ADLARLA SSK'DAN KREDI ÇEKTILER • ORTAK OIARAK GOSrERjtEN ıJÇıLERDEN HABERSıZ OIARAK ÇEKıLEN KREDılER KONUSUNA BAKANLIK El KOYDUUR AXKARA. (Yümaı GÜMtŞBAS bildlriyor) Sosyal Sıgortalar Kunımundan kredı ıstemınde bulunan bazı yapı kooperatıflerının ortak olarak gosterdıklen ışçflerden habersız olarak ve «naylon» ısim \ererek kredı çektıklen saptanımış, duruma Sosyal Güvenlık Bakanlıgı müfettışlen el koymuşlardır Konuyla ılgıli olarak goruştugumuz Sosjal Güvenlık Bakanı Ahmet Mahir ABlıım. «Butün kooperatıflerın muamelâtını gözden geçırteceğım KcMDperatıflere ortak olarak go&terılen ısımlere formlar göndererek şahsı b^yanlannı alacagım> demıştır Öte yandan, Türk tş Genel Bajkanı Halil Tunç un başkanlığında «unılan ve h<ilen başkanlığını Harp tş Sendikası Genel Baskanı Kenan Dunıkan'm yaptığı Balgat yorestodeki Türk îs b*»şıncı kısım konut ınşaatlan ıçin de synı şekilde, ekslk Isim verildıği halde 5 bın kısı adına kredı ctahakkuk ettirildigi» ortak adlannm daha sonra parça parca verılmeye başlandıgı öğrenılmıştır tşçılerden habersiz olarak ve naylon ısımler vererek ışçı yapı koopeıatıflerıns kredi alınması olayı Adana'da patlak vermış, daha sonra yapılan ıhbar ve (Devaml Sa. 9. Sü 2 de) y/ Sabancı: Japonya ile AET'nin iiiski noktasının Türkiye olması gerekır,, • BiŞLICA BtYÜK J*PO> FIRMALAR1 TlMSslLCİLERİNDEN KLRULU BİR HEİET BLOljN TtRKtYE'YE GİLİYOR ANKARA, (ANKA) Sanayı Odaları Bırüğı Baskanı Sakıp fea bancı «Sanayıde Devlet» sloganı nın kullanılınasııu ve Merkez, Bankası kredılerının kamu gırı şımleııne akmasını eleştırnuş «Televızyonda yapüan i Sanayıde devlet) reklamı ıle sana>u devlet japar fıkn ortaya atüıyor» d«m'ş^ır Belediye Zabıtası Köprü'de baiık tutanları engelledi Sabancı, ka^ma ekonomıde her ıkı kesım arasında ajrıcalık yap Pazar tatillerinl balık tutmakla deferlendirmeri veflevenler dun •nne Galata Köprusunde manın janlış olduğunu, devleün lardı. Yafış altında dahi oltalarma takılacak halııp bnvuk sabır ve heyecanla beklevenler bu oUna ozel sektor kapasıtesının yetrae çı ancak kısa sure bulabıldıler Sababın erken saatınde KopruTe dızılıp oltalarını Hahçın kirlı suladıgı bujuıi ış'erı yapması gerek nna daldıraniar blrfcaç balıhtan sonra kar^iiarında Beledıve mrmurlannı buldular. \e memuıların tıgın' sojlemıştır Sanayı Odalan hendilenne oltaları toplamak içın teıudıfı S dakıkalık surede dahı oltalarma takılacak >enl bir ıinu Bırlıgı Başsanı, iıaftalık Yankı du beklıvorlardı (Fotofrraf Tulay Dt\İTÇIOı'tt 1 ) dergısıne \erd>gı demeçte, Japon larla olan ılısküerıne de değın mış ve Japonva ıle montajı aşan bır jşbırlıgj çalışmasJ jçmde olduklannı açıklamıstır Honda marka bınek arabalan ıuıı 4 j!İ sonra yapılmasının tDevamı Sa 9, Su. 6 da) TGS Kongresinde TÜRKIŞ'tenayrılma önerisi, çoğunlukça benimsendiği halde, üçte iki'nin oyu sağ'anamadığı için reddedildi Turkıye Gazetecıler Sendıkası' nın dun yapılan Genel Kurul top lantısında Turk Iş'ten ayrılma o nerısı 13 red oyuna karşılık, 101 pjla bemmsendıgı halde ay rılma kararı ıçm gereklı olan uç te ıkı çoğunluk sağlanamadıgından reddedılmıştır Genel Kurul da goruşlerıru açıklajan aelege lerın çogunluğu, «Turk Iş'ten av rılmanın tarıhı bır karar oîacafı m» belırtırlerken, ayrılma onerı sı karşısında goruş açıklayan de legeler aynlmanın TGS nın çu cunu bolerek «Denızde bır leke durumuna duşurecegmı» one sür muşlerdır Bu arada dun vapılan seçımler sonunda TGS Genel Başkanlığı na venıden Semıh Balcıoğlu getı rılmıştır Genel Sekreterlığe Acar Şolcn, Malı Sekreterlığe ıse Zıya Sonay seçılmıştır sonra, gundemde 8 madde ola rak yer alan, Turk Iş t en ayrılma konusunun gorüsulmesıne geçıl nustır Turk Iş'ten ayrılma lehmde go ruslerını açıklayan TGS Egıtım Sekreten Bülent Dıkmener, Turk îş'ten ayrılma gereğının, dun olduğtı gıbı, bugun de sur duğunu soylemıştır Dıkmener, Turk îş yonetıcılerını «tşçı sını fına ıhanet» ıçınde olmakla suç lamıstır Devlet Güvenlık Mahkemelerı konusunda Turk tş'ten a>rı go ruşler ılen surduğu ıçın gorev den alınan 1 Bolge Temsılcısı ye rıne atanan kısının, bır Işveren ler Sendıkası Genel Kurulu'nda Dıvan Başkanlıgı j'aptığını da ha ürlatan Dıkmener, «Turk Iş ın ı hanetme ortak olmamak tar.h (Devanu Sa 9, Su 8 de) EKİ direnişi nedenıyle DISK'e bağlı sendika, TÜRK IŞ'e bağlı sendikayı suçladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DÎSKe bağlı Mab Iş Sendıkası Zonguldak Bolge Temsılcısı Oktay Zor dun Zonguldak'ta ma den ışçılerının dırerusıyle ügılı olarak verdigı yazılı demeçte, bu dırenısın ışverene, ozellıkle sen dıkaya karşı dujulan ofkerun somut bır ıfadesı olduğunu, Turk Işe baglı Zonguldak Maden Iş çılerı Sendıkasmın ışçılere karşı tutumurjun ışverenden farklı bu lunmadığını one surmüşHır Oktay Zor, bu konuda ozetle şu goruslen savunmuştur «Beş aydır suren toplu sozleş me goruşmelen hakkında ne ış veren ne de sendika işçılere şım dı\e kadar hlçbır bılgı vermemış lerdır Resmı olmayan haberlere gore, ışverenın ikl sene ıçın ver dığı zam mıktan 65 lıradır Çok zor şartlarda ve Turldye'dekı or talamanm altında bır ucretle (Devanu Sa. 9, Su 7 de) Enstitülerde devrimci öğrencılpre yöneltilen baskdar kınandı Ataturk ve Ortaköv Eğ'tım Enstıtulen sorunlarıyla ügu o1» rak dun bir toplantı vap'.mış toplantıya Atatürk Egıtjn 7nsîı tusu çevre sakuılenyle aiiıikte ogrencılerı, velıler, dgreiın nler ve CHP Mılletvekılı Doğan öz tunç katılmışur Toplantıda Yurt çapında 57 Eğnim Enstıtusünde devnmcl kesune glderek ?rtan basıular kınanmış ve oğrenci lerın okula gidebîlmelerı ıçın cie nlerde bulunulrnustur Mılletvekıli Doğan Öıojıç, CHP olarak yaptıklan gır«unle re değinmıs, «Hükîımet ve okul ıdareleri bilinçh bır yonUmle devrimci ogretmen v« jğrencile nn okula gıtmelerını engelhyor lar Okula can gürenligi <>cıstn dan devam edemeyen bu k:sı!er bo>lece okuldan tasfıye edilmıs oluyorlar Bütun bunlar bırer ovundur» demıştır. Bugün yapılacat olan Efc'rirn Enst tusu sınavı ıçm de .üanışta ja başvuracaklarını tnldıren s o ıDeramı Sa », Su. 6 da) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGiSıYLE (7 Sayfada) Eğitim Enstitüleri Sorunu TURK IJ'TEN AYRILMA TGS Genel Kurulu'nun lkıncı günunde, once Tüzük Tâdıl Ko mısjonunun hazırladığı ve 27 maddeden olusan tuzuk değışık lıklerı karara bağlanmış, daha Orhan APATDIN OLAYLARIN ARDINDAKt Teknik elemanlara karşı yoğunlaşan saldırılar /erildi INKARA (CumhtınVet Bür"s.u) "urk Mııhendıs \e Mımar Ma. an Bırlıgı dort muhendısın da la «Faş st zorbalann saldırı»! la» uğrad'ğını bıldırerek <S»»aj eıır, PETKI'f ve bırço» ce<! <te ar guvenl gı kalmadığını» one urere . bu saldırılardan vıüncs acağını 'rarlamıslardır TMMOB vaymladığı bılclırıae aşıst zulmun son gunlerie \o unlaştığını one surerek et!e u goruş'ere yer vermeıttedıSon olarak, 19 kasım 19î's "ü u saat o 30 da Ssva şen r A ı (Oevamı Sa. 9, Su 1 de) B l G t N Eğitim Enstitülerinde »«sa dısı vapıldıfı gerekçesiyle lUUli Eğitim Bakanımn aldıiği k» rar sonucu iptal edılen gınş sınavlan rinele necektır Bu (•jlemle, ortaya ı.ıkan soruuun çozumlennıesi bcklenemez. Ylnelencn sınavlar da da jasalara uygun davranılmadıgı, ilgılı yonetmeliğin ongördugu kurallann çisnendıçı açık bır gerçektir. Uğur Mumcn nun dnn Cumhunyet'te \ayınlanan vazı«ında bır kez daha behrttıçi gibı Mıllî Eğitim Bakanı, Eğitim Env titulerine giriş ko?uliannı düzeniejen vonetnıelık kurallarmı blr tarafa bırakmış, kendısinin emnndeki komisvonlann hazırladığı sorularla smav u p m a volunu ızlemekteo vazeeçmemlstır. EGITIM Enstıtuieri, öğretnıen jrctistiren vfiksek derecell okullar arasındadır Bu kurumJarın uni\ersitelerde oldugu çibl bilımsel ve idarı O7erklıği bulunrnamaktadır. öçretun uyelerı «ıvasal iktidar tarafından atanmaktadır. MC nın iktıdara çclmesınılen bu vana, MilLı Eğı tım Bakanlığına haelı bıılun e?ıtım kurumla rında uv;ulanan kivımdan Ffitlm Ensütuleri de ku< ulamamıstır Örgur du?üncede, fasi7m dpn vana olmsran ne kadar ofretim uycs) rarcs Eğitim Enstitulerinden çıkanlmiş, uzmanlıkjanyla ilgileri bulunmavan çeşitli jer lere surulmu^lerdır Enstitu kadrolannı bu \oldan faşistleştıren iktidar, oçrencı alımında Aa sijasal dusunce \e felsefî uanca gore ayırım >apma yontemını uygulanıa>a ko\mu$tur lonctmeljğe aykırı olarak >apılan girış (Vetenek) sınavlarında sorular bu \onteme sore saptanmış. MHP nin dokuz ışıjmı anlatama van, Turkeş'ln ozel tasanıını hi)me>en kişiler başansız sajnlarak elennuslerdır 14 MART 1975 tanhınde yayınlanao bır yonetmelik, .öçretmen \etıştircn yuksek dereceli okullara oğrenci alrna kosuJlarını \e vontemını duzenlemektedır. VonetmehL, gın? vöntemlerinin ünl%er5iteler arası seçme ve Terieştirme merkezı ıle Mıllı Eçıtım Bakanlıçınca ortaklasa saptanmasını ongörmektedır YonctıneliTin başJıca hukumlerı şoiledır: «EnitidıJcre glrmek ısteyenler, her «ıl, merkez tarafından vavınlanan kla\U7da ^osterilen şekilde ve zamanda bu merkeze basvunırlar m 7». «Seçme sınavlan merkez tarafından vapılır m 9» «\erleştırme fşlemı merkez tararından vapı (ır m. 10» (Deramı Sa. 9, Su 1 de) GERÇEK Cumhurbaskanı Koruturk'ün i bir haftaya dek taburcu olacağı bıldirilıyor 4NK4R4, (A\KA) Gjlha ne ^sken Tıp Akaaemı^ınde cıd dı bır safra kesesı an.ehvatı ge çıren Cjmhurba^kanı Fahrı Ko ruturk'un sağlık durumunun hız la duzelmekte olduğıı bilcUrıl mıstır Asıten Tıp Akademısı \et kılılerı Cumhurbaskanı Koru turs un bır haîtaja kadar tabur cu olacagını ıfade etmıs'eraır Hastane vetkuıle'i CumhJrbaş kanının taburcu olduktan sonra bır muddet dınleneceğını ve da ha sonra gorevme ba.şlıjaoıleceğı nı soylemişlerdır Universiteler ve Hükümet .Vitekim isUnbul Üniversıtesinin suresiz kapatm3 karanndan sonra 63S ogretim uyesi bır bıldıri yayuilavarak kanlj saldınlardan duvdukian kavgıvı dile gelırmışler, oğretinun kesintisiz surdurulmesıne olanak kalmadıfinı belırtmlşlerdır Bildırive göre, kanlı olaylara karşı guveniik kuvvetierinin sajısının artınlma sı blr çare değıldir Çünku unıversıtede kanlı olaylar raratan sılahlı bır grup siyasal vetkililerce dolaylı va da dolaysız biçlmde desteklenmektedir. Son gunlerde öniversıte kesfmtnde rogunlaşan oluşumlar bu noktada lcalmamı;tır Ankara I nıtersıtesf Senatosu da olaeanustu bır toplantı vaparak bir bıldıri vayıniamıstır Bıldiride «olavlar bnjrunlrii açırlıçını «surdur dusru, üniversitcde ogTenım ve öğretim özgnrlüjru ve can lıff saglanamadığı takdırde» ogretime ara vermek zorunda kalınacagı biidırilmektedir. Ankara Lnıtersitesı Senatosu'na gore bugtınku acı Rorunö? derletın sorumlu orfanlannın tutomlan vuzunden olusmaktadir Silahlı snldırganlar «sıya^al bir kanadm hioıayesinde>dır IstanbuPdan sonra Ankara t> niversitesi Senatosunuo aldığı karar onemlidir. Lniverslte'deJd kanlı olaylann durdurulması için once bir teşhıs gcreklijdi Gerçekten de sflâhlı komandolar siyasal ıktidar kesımınden ve Emnivetın bazı çerrelerinden himaye pordukçe kanlı saldınlann bıtmesine olanak yoktur. Butur yuksek ojjretim knnından ••• (Devanu Sa. 8 So. A de) stanbul Lniversitesi yoğun fiddet eylemleri nedeniyle suresiz feapatümıştır. tlk bakışta tnıversıte'nın karan elestırılebilır Türkıve az gelişmi? bir ulkedir ve her gunun, her saatin onemi vardır Yıtlk zamanlann ilerde nasıl denıreleneceçi bır sorundur. Ama daha gerçekçl bir vaklasunla, Istanbul Ünıversıtesi karannın verinde ve gerçekçı oldugu anlaşılacaktır. Çnnku her gun patlak veren kanlı olavlar. saldırılar, çatışmalar nedenıvle zaten öfretlm yapma olanağı kalmamıştır. Universite bahçelerinde, koridorlannda, sslorüarında laboratuvarlannda, hastanelerinde sılahb çeteler kol jfezmekt" kununlar vızıldamalrtadır Bu ortarada unlver«ite'nin öjrretım vapamadan çalısır gprnnmesi, daha kotüdur, aldatıcıdır. İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog